Анотації дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”


Галузь знань – 0305 Економіка та підприємництво


НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

Цикл дисциплін гуманітарної підготовки


00ГП01Б125* Українська мова (за професійним спрямуванням)


Тип дисципліни нормативна

Цикл гуманітарної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3– 4

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: застосовувати норми сучасної української літературної мови у практиці мовленнєвої діяльності, використовувати фонетичні, лексичні і граматичні засоби стилістики у різних стилях мовлення, вміти створювати різнопланові наукові, ділові та публіцистичні тексти, доцільно використовувати терміни і професіоналізми, відтворювати і створювати тексти залежно від комунікативної мети, уникати мовних девіацій, правильно перекладати російські тексти українською мовою

знати: сутність мови як суспільного явища, її структуру, типологію, походження і функції; основні стильові різновиди та норми сучасної української літературної мови; диференційні особливості наукового, офіційно-ділового та публіцистичного стилів; вимоги до усного мовлення і складники мовного етикету; фонетичні, лексичні, фразеологічні та граматичні засоби мови в різностильових текстах; історію формування української мови та вітчизняної лінгвістичної науки; проблеми фахової термінології; шляхи формування мовної компетенції майбутнього науковця

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни історія України, Історія української культури

Зміст навчальної дисципліни Мова як суспільне явище. Структура і типологія мов. Історія мови і письма. Стильові різновиди української мови. Науковий, офіційно-діловий і публіцистичний стилі. Проблеми фахової термінології. Норми сучасної української літературної мови. Культура усного та писемного мовлення. Фонетичні, лексичні, фразеологічні та граматичні засоби мови в різностильових текстах. Мова як основа формування націоцентричного світогляду особистості

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 53 год., самостійної роботи 38 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, бесіда), практичні (диктанти, творчі роботи, вправи), наочні (таблиці, слайди), робота у групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне і письмове опитування, тестування, реферат, контрольна робота, наукова стаття

Вид семестрового контролю залік, іспит

Рекомендована література

1 Мацько Л. І. Культура української фахової мови: навчальний посібник / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : Академія, 2007. – 360 с.

2 Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навчальний посібник / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2006. – 352 с.

3 Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – К. : Алерта, 2010. – 696 с.


Викладачі кафедри української філології


00ГП02Б133 Історія України


Тип дисципліни нормативна

Цикл гуманітарної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: виокремлювати головні, визначальні, доленосні події в їхніх сутнісних ознаках; знаходити в науковій та довідковій літературі потрібну історичну інформацію; покладатися на історичні реалії, а не на історичні міфи; помічати й аналізувати причинно-наслідкові зв’язки між подіями і фактами, формулювати тенденції історичного розвитку; використовувати знання із рідної історії на рівні історичних уроків та висновків для зміцнення нової України; висловлювати власні судження і виробляти особистісне ставлення до минулого з відповідною аргументацією.

знати: особливості історичної науки, її місце в системі гуманітарної освіти та в культурній спадщині народів; основні факти із історії України та перебіг історичного процесу в його визначальних законо­мірностях і проявах; різні наукові оціночні характеристики доленосних історичних подій та діячів україн­ської історії; головні історичні уроки української минувшини;

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: історія української культури, філософія, соціологія.

Зміст навчальної дисципліни Предмет, завдання, джерела курсу. Трипільська культура. Етногенез україн­ців. Протодержава антів. Утворення Руської держави. Теорії походження та роздробленості Русі. Галицько-волинська держава. Наслідки монгольської навали. Україна у пізньому середньовіччі. Козацька державність. Українські землі в складі Російської та Австрійської імперій. Україна в 1917-1922 роках. Між двома війнами. Друга світова війна та особливості повоєнного розвитку. „Відлига, застій, перебудова”. Україна незалежна держава.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., семінарських занять 17 год.; самостійної роботи 57 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (семінарське заняття), наочні методи (відеофільми, слайди).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист рефератів, модульний контроль

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1 Олійник М., Ткачук І. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів, 2007. – 263 с.

2 Історія України. За ред. проф. Ю.Зайцева. – Львів: Світ, 1996.

3 Чупира В.В.Проблема етногенезу українського народу. – Хмельницький, ХНУ, 2007. – 84с.


Викладачі кафедри історії та країнознавства


00ГП03Б118 Історія української культури


Тип дисципліни нормативна

Цикл гуманітарної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти визначити витоки відповідної культурної епохи та особливості її еволюції, розкрити діалектику зовнішніх впливів і оригінальних рис в українській культурі, провести порівняльний аналіз культурних епох та визначити їх своєрідність; розрізняти напрямки художньої культури.

знати місце і роль української культури в розвитку світової культури, її самобутність та оригінальність; основний зміст і характерні риси культурних епох (світоглядні засади і ціннісні орієнтації), культурні надбання окремих епох і визначних діячів культури.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни історія України, філософія

Зміст навчальної дисципліни Культура як соціальне явище. Феномен української культури. Українська культурологічна думка в європейському контексті. Генеза української культури. Культура Київської русі. Формування етнокультурного простору українського життя в XVI - XVII ст. Людина і світ у культурі бароко. Староукраїнська барокова культура. Романтизм в українській культурі. Пошук шляхів націо­наль­ного самоствердження. Модерністська та постмодерністська модель світу в українській і світовій інтер­претаціях.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., семінарських занять 17 год., самостійної роботи 38 год.; разом 72 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (семінарське заняття), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, експрес контроль, домашнє завдання.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література:

1 Українська культура в європейському контексті / Богуцький Ю.П., Андрущенко В.Т. та ін. – К., 2007. – 679 с.

2 Культурологія: теорія та історія культури / За ред. І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – К., 2004. – 368с.

3 Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури. – К., 2006. – 264 с.


Викладачі кафедри філософії і політології


00ГП04Б109 Іноземна мова. Англійська


Тип дисципліни нормативна

Цикл гуманітарної підготовки

Мова навчання англійська

Рік навчання 1 курс

Семестр 2 семестри

Кредити ЄКТС 5,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: вести бесіду англійською мовою, робити усне та письмове повідомлення, вести розмову з навчаль­них, побутових та фахових тем, розуміти та передавати зміст текстів після аудіювання та перегляду навчаль­них фільмів англійською мовою.

знати: граматику та лексику в обсязі тематики, обумовленої програмою

Необхідні попередні та супутні дисципліни: англійська мова

Зміст навчальної дисципліни: граматика: часи активного та пасивного стану, множина іменників, займенники, числівники, модальні дієслова; лексичні теми: Моя сім’я, Робочий день, Студентське життя, Університет, Покупки, Дозвілля, Транспорт, Україна, Київ, Моє рідне місто

Запланована навчальна діяльність практичних занять 105 год., самостійної роботи 75 год., разом 180 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (самостійна робота, тести), аудіовізуальні методи (аудіо записи, відеофільми), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, контрольна робота

Вид семестрового контролю залік, іспит

Рекомендована література

1 О.В. Ємець, З.В. Малюська, Л.М. Морська, Р.В. Шаран. Англійська мова. Навчальний по­сібник для сту­дентів заочного та дистанційного навчання.– Хмельницький: ХНУ, 2009

2 О.В. Ємець, Л.М. Морська, Н.В. Школяр, О.О. Шлапак. Англійська мова. Навчальний посібник для сту-­ дентів 1 курсу. – Хмельницький: ХНУ, 2009

3 Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник. – К.: Логос, 2001

4 О.В. Ємець, Т.Д. Жолобова, В.І. Сакун, Т.С. Мазур. Англійська мова. Збірник вправ з практичної граматики для студентів 1-3 курсів – Хмельницький ХНУ, 2007.


Викладачі кафедри романо-германських мов


00ГП04Б109 Іноземна мова. Німецька


Тип дисципліни нормативна

Цикл гуманітарної підготовки

Мова навчання німецька

Рік навчання 1 курс

Семестр 2 семестри

Кредити ЄКТС 5,0

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: вести бесіду німецькою мовою, робити усне та письмове повідомлення, вести розмову з навчаль­них, побутових та фахових тем, розуміти і передавати зміст текстів після аудіювання та перегляду навчаль­них відеофільмів німецькою мовою.

знати: граматику та лексику в обсязі тематики, обумовленої програмою

Необхідні попередні та супутні дисципліни: німецька мова

Зміст навчальної дисципліни: граматика: часи активного та пасивного стану, відмінювання іменників, займенники, прийменники, інфінітив; лексичні теми: Знайомство, Сім’я, Навчання, Місто, Україна, Київ, Транспорт. Поїздка по місту, Дозвілля, Німеччина, Австрія, Швейцарія, Ліхтенштейн

Запланована навчальна діяльність практичні заняття 105 год., самостійна робота 75 год.; разом 180 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (самостійна робота, тести), аудіо­візуальні методи (аудіо записи, відеофільми), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, контрольна робота

Вид семестрового контролю залік, іспит

Рекомендована література

1 Розмовні теми з німецької мови. Хмельницький : ХНУ, 2004

2 Бориско Н.Ф. Бізнес-курс німецької мови. – Київ: Логос, 2000

3 Крилова Н.І. Geschäftsdeutsch. Ділова німецька мова. Економічна та комерційна інформація. – Москва: Тезаурус, 2001

4 Кухар Л.А. Німецька мова для господарників і підприємців. Методичні вказівки до читання фахових текстів для студентів екон. спеціальностей. – Хмельницький : ТУП, 2002.


Викладачі кафедри романо-германських мов


00ГП04Б109 Іноземна мова. Французька


Тип дисципліни нормативна

Цикл гуманітарної підготовки

Мова навчання французька

Рік навчання 1 курс

Семестр 2 семестри

Кредити ЄКТС 5,0

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: робити усне та письмове повідомлення, вести розмову з навчальних, побутових країнознавчих тем, розуміти та передавати зміст текстів

знати: граматику та лексику в обсязі тематики, обумовленої програмою

Необхідні попередні та супутні дисципліни: французька мова

Зміст навчальної дисципліни: граматика: граматичні часи, вживання займенників, прислівників, узго­дження іменників з прикметниками, утворення жіночого роду прикметників; лексичні теми: Моя сім’я, Робочий день, Університет, Покупки, Дозвілля, Транспорт, Поїздки по місту, Телефонна розмова, Україна, Франція, Майбутня спеціальність.

Запланована навчальна діяльність практичних занять 105 год., самостійної роботи 75 год., разом 180 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (самостійна робота, тести), аудіовізуальні методи (аудіо записи, відеофільми), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік, іспит

Рекомендована література

1 Попова І.Н., Казакова Ж.А. Французька мова. М., 2001

2 Вільчинська Т.В. Французька мова. Методичні вказівки з вивчення розмовної теми: «Франція». – Хмельницький : ХНУ, 2008

3 Феодосьєв С.М. Контрольні роботи та розмовні теми. Хмельницький : ХДУ, 2003


Викладачі кафедри романо-германських мов


00ГП05Б118 Філософія


Тип дисципліни нормативна

Цикл гуманітарної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: самостійно мислити і аналізувати зміст основних філософських проблем; вміти виразити філософ­ську ідею логічно, осмислено і ясно; оперувати основними філософськими категоріями; характеризувати зміст найбільш важливих етичних та естетичних категорій; вміти застосовувати правила діалектичного мислення при аналізі філософських, соціально-культурних проблем; застосовувати основні принципи філософського аналізу в практиці навчання;

знати: предмет та функції філософії,специфіку світоглядної природи філософського знання; зміст основних історичних типів філософування – від античності до наших днів; основні аспекти онтології, гносеології, логіки, соціальної філософії, філософської антропології та філософії історії.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: історія України, історія української культури, психологія і педагогіка, політологія, соціологія, логіка, релігієзнавство.

Зміст навчальної дисципліни: Філософія, її предмет і роль у суспільстві. Антична філософія. Серед­ньовічна філософія. Західноєвропейське Відродження. Європейська філософія Нового часу. Німецька класична філософія та філософія марксизму. Некласична європейська філософія. Сучасна світова філософія. Українська філософія. Філософське вчення про буття. Свідомість. Філософія пізнання (гносеологія). Суспільство. Філософія історії. Філософська антропологія.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., семінарських занять 17 год., самостійної роботи 57 год.; разом 108 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (семінарське заняття), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література:

1 Філософія: Навч. посібник / Ред. І.Ф. Надольний. – К. : Вікар, 2003.

2 Андрущенко В.П. Соціальна філософія : Історія, теорія, методологія. – Вид. 3-є. – К.: Генеза, 2006.

3 Бичко І.В., Бойченко І.В та ін. Філософія / Гол. Ред. В.М. Куценко. – К. : Либідь, 2001.

Вид семестрового контролю іспит


Викладачі кафедри філософії і політологіїПримітка: *умовні позначення шифру 00ГП01Б125: 00 – дисципліна читається для усіх напрямів підготовки; ГП01 – порядковий номер дисципліни у навчальному плані; Б – освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр (С – спеціаліст, М – магістр); 125 – шифр кафедри, яка забезпечує викладання дисципліниЦикл дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

16ПН01Б116 Політична економія

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін природничо-наукової та загально-економічної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: розуміти механізм дії економічних законів; аналізувати економічні ситуації з позицій різних економічних концепцій; вміти розраховувати показники економічної ефективності виробництва; величину вартості товару, норму додаткової вартості, норму прибутку ціну землі, тощо; володіти і користуватися категоріально-понятійним апаратом згідно різних шкіл економічної думки; аналізувати економічні явища інфляції, безробіття, циклічності, причини їх виникнення та шляхи подолання; оцінити стан економіки держави у визначений час; простежити взаємозв’язок дій у сфері економічної політики з теоретичними концепціями минулого і сьогодення.

знати: суть категорій і законів, які характеризують економічні відносини на всіх рівнях; основні закономірності функціонування ринкового господарства; закономірності процесу формування та відтворення господарського механізму; основи формування економічної політики держави; політ економічні основи функціонування національно економіки; закономірності функціонування світового господарства на рівні базових категорій.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: історія України, іноземна мова, економічна інформатика, математика для економістів.

Зміст навчальної дисципліни Предмет і метод політичної економії. Економічні потреби та інтереси. Соціально-економічний устрій суспільства, економічна система та закони її розвитку. Відносини власності. Виробництво матеріалах благ і послуг, товарна форма організації суспільного виробництва. Гроші та грошові системи. Капітал: процес виробництва і нагромадження, наймана праця. Ринок, його суть і функції; моделі ринку; конкуренція і монополія. Домогосподарства, як суб’єкт ринкових відносин. Підприємство як товаровиробник; підприємництво як явище господарського життя і форма діяльності. Витрати виробництва і прибуток. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу; форми прибутку, процент і рента; підприємництво в аграрній сфері. Держава та її економічні функції. Суспільне відтворення; суспільний продукт та його основні форми. Розподіл національного доходу. Економічні цикли. Зайнятість, відтворення робочої сили та відповідне державне регулювання. Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Сучасні економічні систем; особливості розвитку перехідних економік. Суть і структура світового господарства; форми міжнародних економічних відносин. Економічні аспекти глобальних проблем.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичні заняття 34 год., самостійна робота 112 год., разом 180 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (розгляд ситуацій), наочні методи (відеофільми, слайди).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю екзамен.

Рекомендована література

Економічна теорія: політична економія: Підручник / за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання - Прес, 2008 – 719с.

Політична економія / За ред. В.О.Рибалкіна, В.Г.Бодрова). – К.: Академвидав, 2007.

Чухно А.А. Сучасні економічні теорії / А.А. Чухно, П.І. Юхименко, П.М. Леоненко– К.: Знання, 2007

Викладач: канд. екон. наук, доц. Бабич М.С.16ПН02Б116 Мікроекономіка

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисципліни природничо-наукової та загально-економічної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 2

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: будувати криві попиту і пропозиції за їх функціями; визначати обсяг податкових надходжень до бюджету і розподіл сум між покупцями і продавцями; розраховувати коефіцієнт еластичності попиту за цінами і за доходами, точкової, дугової та перехресної еластичності, вплив зміни цін і зміни обсягів реалізації на виручку виробника; розраховувати бюджетні обмеження споживача за доходами та ціною товару; розраховувати сукупний, середній і граничний продукт фірми; визначати згідно відповідних даних всі види витрат виробництва, валовий і середній доход; визначати ціну за принципом «витрати-плюс»; розраховувати індекс Херфіндаля-Хіршмана таіндекс Лернера; визначати дисконтовану капітальну вартість, розраховувати ринкову ставку процента, ціну землі та ренту.

знати: основні проблеми мікроекономіки і основи поведінки підприємства як мікроекономічного суб’єкта; поняття невизначеності в економіці, сутність ризику та методи його зниження; сутність попиту і пропозиції, їх рівновага; сутність еластичності попиту в цінах і по доходах; виробництво зі змінним фактором, роль технології у виробництві; особливості конкуренції: недосконалої та монополістичної; закономірності загальної рівноваги.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: історія України, політична економія, економічна інформатика, математика для економістів, університетська освіта.

Зміст навчальної дисципліни Предмет і метод мікроекономіки. Теорія граничної корисності та поведінка споживача: кардиналістська та ординалістська теорії поведінки споживача. Аналіз поведінки споживача. Попит і пропозиція: їх взаємовідносини. Еластичність попиту та пропозиції.

Мікроекономічна модель підприємства, варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника. Витрати і результати виробництва. Ринок досконалої конкуренції. Монопольний ринок. Монополістична конкуренція. Олігополія. Ринок факторів виробництва та ринок праці. Ринок капіталу та землі. Загальна ринкова рівновага, економіка добробуту ті інституціональні аспекти ринкового господарства.

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., практичні заняття 36 год., самостійна робота 72 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (рішення задач, розгляд ситуацій), наочні методи (слайди).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю екзамен.

Рекомендована література

Косік А.Ф., Гронтковська Г.Є. Мікроекономіка: навч.посібник – К.:Центр навчальної літератури, 2008

Мікроекономіка: Підручник / за ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2007 – 677с.

Максимова В.Ф.Микроэкономика / В.Ф.Максимова -М.:Маркет ДФ, 2008 - 368с.

Викладач: канд. екон. наук, доц. Бабич Л.М.16ПН03Б116 Макроекономіка

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін природничо-наукової та загально-економічної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: розраховувати ЧНП, ВВП,ВНП, національний доход; визначати рівень та темпи інфляції; визначити рівень та динаміку безробіття; розраховувати величину мультиплікатора та акселератора; визначати основні параметри грошового та товарного ринків; розраховувати показники, що визначають соціальний стан населення країни; оцінювати місце і роль країни у світовому господарстві; аналізувати і давати оцінку подій економічного життя держави.

знати: закони та категорії, які характеризують національну економіку; закономірності, що визначають функціонування національного ринку та його складових; причини виникнення нерівновагі в національному господарстві та шляхи її подолання основи формування податкової, кредитної, грошової та бюджетної політики держави; фактори, що впливають на соціальне становище населення у суспільстві.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: політична економія, мікроекономіка, гроші і кредит, статистика, економіка підприємства.

Зміст навчальної дисципліни Макроекономіка як наука: її предмет і завдання. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Споживання, заощадження та інвестиції в макроекономіці. Модель мультиплікатора та акселератора. Сукупні видатки та ВВП. Держава в системі макроекономічного регулювання. Грошовий ринок та монетарна політика. Ринок праці та соціальна політика. Макроекономічна рівновага та її моделі. Фіскальна політика держави. Інфляція: фіскальні та грошові аспекти. Макроекономічна нестабільність та циклічність розвитку економіки. Довгострокове економічне зростання та економічний розвиток. Макроекономічна політика у відкритій економіці.

Запланрована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичні заняття 34 год., самостійна робота 76 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (рішення задач, розгляд ситуацій), наочні методи (слайди).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю захист курсової роботи, екзамен.

Рекомендована література

Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник – К.: Знання, 2007 -851с.

Макроекономіка та макроекономічна політика: Навч.посібник / За ред. А.Ф.Мельник – К.:Знання, 2008 – 699с.

Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Макроекономіка: Навч.посібник – К.:Центр учбової літератури, 2010 – 672с.

Викладач: канд. екон. наук, доц. Любохинець Л.С.16ПН04Б116 Історія економіки та економічної думки

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін природничо-наукової та загально-економічної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: аналізувати і порівнювати господарський розвиток світу та України впродовж століть; моделювати економічні процеси; володіти сучасними методами глибокого засвоєння історичної теорії; використовувати знання передового досвіду господарювання для розбудови національної ринкової економіки; сприяти зміцненню зв’язків України з економікою інших країн з метою набуття нею статусу повноправного, авторитетного і впливового суб’єкта світової цивілізації; досліджувати сучасні економічні процеси.

знати: основні закономірності економічного розвитку зарубіжних країн на найважливіших етапах соціально-економічного процесу; соціально-економічні передумови виникнення економічних ідей і концепцій у різних країнах світу у певні історичні періоди; основні напрями економічної думки з часів її виникнення до сучасного періоду у різних країнах світу та в Україні; особливості і специфіку розвитку господарства України в історичному аспекті; сучасний стан економіки України, варіантні та альтернативні шляхи її розвитку на майбутнє.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: політична економія, мікроекономіка, гроші і кредит, статистика, економіка підприємства.

Зміст навчальної дисципліни Предмет і метод історії економіки та економічної думки. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (ХVIII століття до нашої ери – V століття нашої ери). Господарство та економічна думка суспільства Європейської цивілізації в період Середньовіччя (V – ХV століття). Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (ХVI – I половина ХVII століття). Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (ІІ половина ХVII століття – І половина ХІХ століття). Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (ІІ половина ХІХ століття – початок ХХ століття). Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрями економічної думки в Україні (ІІ половина ХІХ століття – початок ХХ століття). Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (І половина ХХ століття). Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (ІІ половина ХХ століття). Світове господарство та основні напрями економічної думки на етапі інформаційно-технічної революції (кінець ХХ століття – початок ХХІ століття). Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці. Формування засад ринкового господарства України (90-ті роки ХХ століття).

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 129 год., разом 180 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (семінарські заняття, розгляд ситуацій).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

Ковальчук В.М. Історія економіки та економічної думки / В.М.Ковальчук, М.В.Лазарович, М.І.Сарай. – К.:Знання, 2008. – 789с.

Мочерний С.В. Історія економічних вчень / С.В. Мочерний, М.В. Довбенко – Львів, 2008. – 488с.

Проскурін П.В. Історія економіки та економічних вчень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2007. – 372с.

Викладач: канд. істор. наук,. доц. Черешня Г.А.16ПН05Б110 Математика для економістів (в т.ч. вища математика, теорія імовірності та математична статистика)

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисципліни Природничо-наукової та загально-економічної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1, 2

Кредити ЄКТС 12

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: складати та аналізувати математичні моделі реальних задач; підбирати дані, необхідні для побудови розв’язків задач та оцінювання їх точності; вибирати заданий наперед метод дослідження; приводити аналітичні залежності у процесі розв’язання задачі; давати асимптотичні оцінки.

знати: способи розв’язання простіших економічних задач; способи і методи доведення розв’язків до практично придатних результатів та контролю правильних розв’язків; способи оперування з розмірними величинами.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: політична економія, економічна інформатика, мікроекономіка.

Зміст навчальної дисципліни Елементи теорії матриць і визначників. Загальна теорія систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Елементи матричного аналізу. Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії. Диференціальне числення функції однієї змінної. Граничний (маргінальний) аналіз. Дослідження функцій та побудова їх графіків. Основні понятті функцій багатьох змінних та їх інтерпретація в економічній теорії. Диференційованість функції багатьох змінних. Екстремум та умовний екстремум функції багатьох змінних. Інтегральне числення. Економічна динаміка та її моделювання: диференціальні та різницеві рівняння. Ряди та їх застосування. Елементи фінансової математики та математичної економіки. Емпіричні та логічні основи теорії ймовірностей. Основи теореми теорії ймовірностей, їх економічна інтерпретація. Схема незалежних випробувань. Випадкові величини та їх економічна інтерпретація. Закони розподілу та числові характеристики випадкових величин. Багатомірні випадкові величини. Функції випадкового аргументу. Граничні теореми теорії ймовірностей та закон великих чисел. Елементи теорії випадкових процесів і теорії масового обслуговування. Первинне опрацювання статистичних даних. Статистичне та інтегральне оцінювання параметрів розподілу. Перевірка статистичних гіпотез. Елементи теорії кореляції, теорії регресії та дисперсного аналізу.

Запланована навчальна діяльність лекцій 105 год., практичні заняття 105 год., самостійна робота 210 год., разом 432 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (рішення задач, розв’язання математичних прикладів).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю екзамен, екзамен.

Рекомендована література

Рудницький В.Б. Вища математика у правах і задачах: Навч. посібник. / В.Б. Рудницький, Н.В

Грипинська, Ю.І. Кучерук, В.В. Мороз. – Хмельницький: ТУП, 2004. – 130с.

Рудницький В.Б. Вища математика: Навч. посібник / В.Б. Рудницький, В.І. Делей. – Хмельницький: ХНУ, 1999. – 309с.

Жлуктечко В.І. Теорія ймовірностей і математична статистика / В.І. Жлуктечко, С.І. Наконечний. – К.: КНЕУ, 2005. – 362с.

Викладач: д-р. мат. наук, проф. Рудницький В.Б., ст. викл. Поплавська О.А.16ПН06Б127 Економіко-математичне моделювання (в т.ч. оптимізаційні методи та моделі, економетрія) для напряму підготовки «Економіка підприємства», «Облік і аудит»)

1) Оптимізаційні методи та моделі

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Природничонаукової підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 4

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

знати: класифікацію моделей математичного програмування та сферу їх застосування; елементи постановки задачі математичного програмування; основні математичні методи розв’язку задач лінійного програмування, сферу їх застосування, переваги та недоліки; основні математичні методи розв’язку задач нелінійного програмування, сферу застосування, переваги та недоліки; математичний апарат побудови економетричних моделей;

вміти: формулювати оптимізаційну модель, що відповідає економічній задачі; обирати й застосовувати найбільш ефективні методи розв’язку задачі математичного програмування; давати економічну інтерпретацію отриманому розв’язку та рекомендації щодо його практичного застосування; враховувати можливості зміни параметрів моделі, що відповідають зміні характеристик реальної економічної системи та прогнозувати оптимальний розв’язок у динаміці.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика.

Зміст навчальної дисципліни Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки. Оптимізаційні економіко-математичні моделі. Задача лінійного програмування та методи її розв’язування. Теорія двоїстості. Цілочислове програмування. Спеціальні задачі лінійного програмування. Моделі нелінійного програмування. Кількісне оцінювання ризику.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 93 год., разом 144 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

Ю. Н. Кузнецов, В. И. Кузубов, А. Б. Волощенко. Математическое программирование.: Учебное пособие.- М: Высшая школа, 1980, 352 с.

Кравчук В.В., Драч І.В., Драч О.П. Математичне програмування: Навчальний посібник.–К.: Атіка, 2006.–140 с.

Вітлінський В.В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику / В. В. Вітлінський.– Київ: ДЕМІУР, 1996.– 212 с.– ISBN 5-7763-2369-Х

Григорук П.М. економіко-математичне моделювання: методичні вказівки до виконання контрольної роботи і курсового проектування для студентів галузі знань «Економіка і підприємництво» / П. М. Григорук, С. С. Григорук.- Хмельницький:ХНУ, 2009.- 116 с.

Викладач к.е.н., доц. Мороз В.С.

2) Економетрика

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Природничонаукової підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 3

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

знати: математичний апарат побудови економетричних моделей; методику побудови економетричних моделей; методикою розрахунку параметрів моделей на персональних ЕОМ з використанням пакетів прикладних програм.

вміти: розраховувати параметри економетричних моделей; вибирати найкращі варіанти рішення економетричних моделей; здійснювати економічну інтерпретацію результатів рішення моделі; використовувати прикладні програми і ЕОМ при моделюванні і розрахунку параметрів економетричних моделей

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика.

Зміст навчальної дисципліни Принципи побудови економетричних моделей. Моделі множинної регресії. Узагальнені економетричні моделі. Економетричні моделі динаміки.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 18 год., лабораторних занять 36 год., самостійної роботи 54 год., разом 108 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

Наконечний С.І. , Савіна С.С. Економіко-математичне моделювання: Навч. посіб.–К.:КНЕУ, 2003.–452 с.

Економетрія: Навчальний посібник / В.С.Мороз, В.В.Мороз. Хмельницький; ТУП, 2000. - 166 с.

Толбатов Ю.А. Економетрика: Підручник для екон. спеціальн. вищ. навч. закл. – К.: Четверта хвиля, 1997-320с.

Григорук П.М. економіко-математичне моделювання: методичні вказівки до виконання контрольної роботи і курсового проектування для студентів галузі знань «Економіка і підприємництво» / П. М. Григорук, С. С. Григорук.- Хмельницький:ХНУ, 2009.- 116 с.

Викладач к.е.н., доц. Мороз В.С.
15ПН06Б127 Економіко-математичне моделювання (в т.ч. оптимізаційні методи та моделі, економетрія) (для напряму підготовки «Економічна кібернетика»)

1) Оптимізаційні методи та моделі

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Природничонаукової підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 3

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

знати: класифікацію моделей математичного програмування та сферу їх застосування; елементи постановки задачі математичного програмування; основні математичні методи розв’язку задач лінійного програмування, сферу їх застосування, переваги та недоліки; основні математичні методи розв’язку задач нелінійного програмування, сферу застосування, переваги та недоліки;

вміти: формулювати математичну оптимізаційну модель, що відповідає економічній задачі; обирати й застосовувати найбільш ефективні методи розв’язку задачі математичного програмування; давати економічну інтерпретацію отриманому розв’язку та рекомендації щодо його практичного застосування; враховувати можливості зміни параметрів моделі, що відповідають зміні характеристик реальної економічної системи та прогнозувати оптимальний розв’язок у динаміці.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, економічна кібернетика.

Зміст навчальної дисципліни Загальні відомості про економіко-математичне моделювання. Задача лінійного програмування. Методи розв’язання завдання лінійного програмування. Двоїстість у лінійному програмуванні. Параметричне програмування. Аналіз чутливості завдань лінійного програмування. Спеціальні задачі лінійного програмування та методи їх розв’язання. Моделі нелінійного програмування.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., практичних занять 34 год., самостійної роботи 93 год., разом 144 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

Ю. Н. Кузнецов, В. И. Кузубов, А. Б. Волощенко. Математическое программирование.: Учебное пособие.- М: Высшая школа, 1980, 352 с.

Наконечний С.І. , Савіна С.С. Економіко-математичне моделювання: Навч. посіб.–К.:КНЕУ, 2003.–452 с.

Кравчук В.В., Драч І.В., Драч О.П. Математичне програмування: Навчальний посібник.–К.: Атіка, 2006.–140 с.

Вітлінський В.В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику / В. В. Вітлінський.– Київ: ДЕМІУР, 1996.– 212 с.– ISBN 5-7763-2369-Х

Григорук П.М. економіко-математичне моделювання: методичні вказівки до виконання контрольної роботи і курсового проектування для студентів галузі знань «Економіка і підприємництво» / П. М. Григорук, С. С. Григорук.- Хмельницький:ХНУ, 2009.- 116 с.

Викладачі д.е.н., проф. Завгородня Т.П., к.т.н., доц.. Григорук П.М., к.п.н., доц. Григорук С.С., к.е.н., доц. Овчиннікова О.Р., к.е.н., доц. Манталюк О.В., ас. Куликов О.О.

2) Економетрика

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Природничонаукової підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 4

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

знати: математичний апарат побудови економетричних моделей; методику побудови економетричних моделей; методикою розрахунку параметрів моделей на персональних ЕОМ з використанням пакетів прикладних програм.

вміти: розраховувати параметри економетричних моделей; вибирати найкращі варіанти рішення економетричних моделей; здійснювати економічну інтерпретацію результатів рішення моделі; використовувати прикладні програми і ЕОМ при моделюванні і розрахунку параметрів економетричних моделей.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, економічна кібернетика.

Зміст навчальної дисципліни Поняття економетричного моделювання. Особливості побудови економетричних моделей. Випадкові величини, їх властивості та оцінки. Побудова та аналіз регресійних моделей. Оцінювання параметрів економетричних моделей. Проблеми мультиколінеарності при побудові економетричних моделей. Автокореляція. Прикладні завдання економетричних моделей.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 18 год., лабораторних занять 36 год., самостійної роботи 54 год., разом 108 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

Економетрія: Навчальний посібник / В.С.Мороз, В.В.Мороз. Хмельницький; ТУП, 2000. - 166 с.

Толбатов Ю.А. Економетрика: Підручник для екон. спеціальн. вищ. навч. закл. – К.: Четверта хвиля, 1997-320с.

Григорук П.М. економіко-математичне моделювання: методичні вказівки до виконання контрольної роботи і курсового проектування для студентів галузі знань «Економіка і підприємництво» / П. М. Григорук, С. С. Григорук.- Хмельницький:ХНУ, 2009.- 116 с.

Викладачі д.е.н., проф. Завгородня Т.П., к.т.н., доц.. Григорук П.М., к.п.н., доц. Григорук С.С., к.е.н., доц. Овчиннікова О.Р., к.е.н., доц. Манталюк О.В., ас. Куликов О.О.16ПН07Б110 Інформатика (для напрямів підготовки «Економіка підприємства», «Облік і аудит»)

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисципліни Природничо-наукової та загально-економічної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1, 2

Кредити ЄКТС 6

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: користуватись комп’ютером та периферійними пристроями; організовувати ефективне збереження інформації; здійснювати основні дії з файлами та каталогами (переміщувати, копіювати, перейменовувати, видаляти); використовувати стандартні програми Windows (Блокнот, Paint, WordPad …); використовувати програму Мs Word для підготовки структурованих документів; використовувати електронні таблиці Excel для проведення розрахунків, збереження та обробки результатів експериментів; використовувати програму Access для створення бази даних; користуватись Internet Expiorer, знаходити потрібну інформацію в Internet, користуватись електронною поштою.

знати: основні поняття економічної інформатики (інформація, інформаційні технології); загальну будову персонального комп’ютера, призначення та принципи роботи його основних частин та периферійних пристроїв; різновиди програмного забезпечення; призначення операційної системи та основні її функції на прикладі операційної системи Windows; структуру файлової системи Windows і способи роботи з нею; призначення та можливості текстового редактору Мs Word, електронних таблиць Excel та програми Access; основні поняття про роботу в локальних мережах та мережі Internet; способи пошуку інформації в мережі Internet та основи роботи з електронною поштою.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: політична економія, іноземна мова, Історія України, математика для економістів.

Зміст навчальної дисципліни Предмет, методи і завдання дисципліни. Теоретичні основи економічної інформатики. Системне забезпечення інформаційних процесів. Програмні засоби роботи зі структурними документами (Мs Word, Мs Excel, Мs Power Pоint). Мережеві технології: локальні інформаційні мережі. Застосування Internet в економіці: глобальні інформаційні мережі. Основи Wеb-дизайну. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних. Основи офісного програмування. Експертні і навчальні системи. Перспективи розвитку інформаційних технологій.

Запланрована навчальна діяльність лекцій 70 год., лабораторні заняття 52 год., самостійна робота 94 год., разом 216 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (засоби програмування, слайди).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік, екзамен

Рекомендована література

Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник / За ред. О.І. Пушкаря. – К.: Академія, 2003. – 704с.

Інформатика та комп’ютерна техніка. Лабораторний практикум для студентів економічних спеціальностей / М.М. Іванюк, Ю.В. Форкун, В.І. Спиридонов, А.В. Гордієнко, Ж.Г. Вдовіна. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 206с.

Технології роботи в системі управління базами даних Мs Access. Мет одичні вказівки та лабораторний практикум для студентів економічних спеціальностей / Л.С. Драпак, Г.І. Радельчук. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 119с.

Викладач: к.е.н., доц. Длугунович Н.А.15ПН07Б127 Інформатика ( для напряму підготовки «Економічна кібернетика»)

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Природничо-наукової та загально-економічної підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1, 2

Кредити ЄКТС 6

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

знати: призначення і принцип роботи окремих компонент обчислювальної системи; склад, призначення, порядок завантаження і функціонування операційної системи; принципи роботи комп'ютерних вірусів, шляхи зараження, класифікацію і основні характеристики, методи боротьби з вірусними програмами; принципи архівації інформації, методи її стиснення, їх основні характеристики; призначену для користувача роботу в графічному середовищі операційної системи і основні принципи функціонування її окремих компонент, використання прикладних програмних пакетів для вирішення завдань створення документів у сфері діловодства і економіки;

вміти: розпізнавати факти можливого зараження обчислювальної системи комп'ютерними вірусами і ліквідовувати наслідки за допомогою антивірусних програм; використовувати програми-архіватори для упаковки, зберігання і витягання різних файлів інформації; впевнено орієнтуватися в графічному середовищі операційної системи при виконанні типових файлових операцій, створенні інформаційних сховищ, різних типів електронних документів.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика.

Зміст навчальної дисципліни: Інформація та інформаційні технології. Апаратне забезпечення інформаційних технологій. Програмне забезпечення. Сучасні операційні системи. Організація і призначення файлової системи. Принципи архівування інформації, її призначення та використання. Принципи дії комп’ютерних вірусів та антивірусна профілактика. Організація ефективної роботи користувача обчислювальної системи. Принципи передачі інформації та побудови комп’ютерних мереж. Принципи гіпертекстової побудови інформаційних ресурсів. Структура і функціонування глобальної мережі Інтернет. Основи ефективного пошуку інформації в мережі. Засоби спілкування в комп’ютерній мережі. Електронна пошта. Принципи обробки інформації комп’ютерною мережею. Суперкомп’ютери. Створення і редагування простих текстових документів. Використання складного форматування в текстових документах. Використання рисунків, формул, колонтитулів та виносок в документах. Засоби структуризації текстових документів. Створення змісту та покажчиків у складних документах. Створення презентацій. Створення простих баз даних. Підготовка даних електронних таблиць. Організація обчислень в електронних таблицях. Редагування електронних таблиць. Графічне подання даних електронних таблиць. Засоби моделювання в електронних таблицях. Аналіз даних в електронних таблицях.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 70 год., лабораторних занять 52 год., самостійної роботи 94 год., разом 216 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю: залік, екзамен.

Рекомендована література:

 1. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За заг. ред. О.Д. Шарапова. — К.: КНЕУ, 2002.

 2. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Видавничий центр “Академія”, 2002.

 3. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посіб. / За ред. О.І. Пушкаря. — К.: Видавничий центр “Академія”, 2001.

 4. Информатика для юристов і экономистов / Симонович С.В. і др. — СПб.: Питер, 2001.

 5. Илюшечкин В.М., Костин А.Е. Системное программное обеспечение. М., “Высшая школа”, 1991.

 6. М.І. Жалдак, Ю.С. Рамський. Інформатика. Київ, “Вища школа”, 1991.

Викладач: к.е.н., доц. Мазарчук А.Ю., к.е.н., доц. Більовський К.Е., к.т.н., доц. Бурлаков А.А., ас. Дзяна І.Г., ст. викл. Гаврилюк Г.В.Напрям підготовки – 6.030502 Економічна кібернетика

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки


15ПП01Б121Безпека життєдіяльності ( в т.ч. охорона праці і цивільна оборона)

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 2

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: грамотно вирішувати питання охорони праці під час трудової діяльності; самостійно приймати правильні рішення в виробничих умовах; використовувати в практичній діяльності досягнення науки та техніки в галузі охорон праці; користуватися приладами і апаратурою та визначати основні санітарно-технічні параметри виробничого середовища; оцінювати радіаційну, хімічну, біологічну обстановку і обстановку, яка може виникнути під час стихійного лиха та аварії, приймати вірні відповідні рішення

знати: предмет курсу, його основні поняття та термінології;основи законодавства про охорону праці, безпеку життєдіяльності та цивільний захист; організацію служби охорони праці на промислових підприємствах; характеристики осередків ураження, які виникають у надзвичайних ситуаціях;засоби захисту населення від вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійного лиха;основи організації і проведення рятувальних робіт;основні правила надання долікарської допомоги.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: політична економія, економічна інформатика, математика для економістів.

Зміст навчальної дисципліни Виробниче середовище і його вплив на людину. Предмет і завдання дисципліни. Правове і нормативне регулювання охорони праці. Державне управління охороною праці в Україні. Організація охорони праці на виробництві. Аналіз і профілактика профзахворювань та виробничого травматизму. Умови праці на виробництві, їх класифікація і нормування. Виробнича шкідливість, методи захисту людини від її негативного впливу. Основи техніки безпеки. Негативні фактори в житті людини природного, техногенного, соціально-політичного і воєнного характеру. Державні заходи щодо захисту людини. Засоби індивідуального захисту людини. Колективні засоби захисту людини. Ліквідація наслідків впливу на людину радіоактивних, хімічних та біологічних речовин. Класифікація надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціально-політичного і воєнного характеру. Основи захисту об’єкта господарської діяльності. Діяльність організацій щодо захисту персоналу, населення і навколишньої території. Запобігання і усунення надзвичайної ситуації на об’єкті. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на об'єкті господарської діяльності.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год.,лабораторних робіт 17 год,самостійна робота 38 год., разом 72 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид підсумкового контролю іспит

Рекомендована література

Законодавчі та нормативні акти з охорони праці: Збірник документів/ О.В. Снозик, А.А. Нестер, А.М.Гольнік. – Хмельницький: ТУП, 2003. – 214с.

Калда Г.С. Курс основ охорони праці. Для студентів гуманітарних спеціальностей. / Г.С. Калда, І.І. Ковтун, Л.П. Новіцький. – Хмельницький, 2004. – 243 с.

Джигирей В.С. Безпека життєдіяльності. / В.С. Джигирей, В.Ц. Жидецький Львів: Афіша, 2007, 256 с.

Викладач: доц. Снозик О.В.15ПП02Б127 Економічна кібернетика

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Природничонаукової підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3,4

Кредити ЄКТС 10

Форма навчання, для яких читається дисципліна: денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

знати: загальні закони і принципи кібернетики; об’єкт, предмет і прикладну область дослідження економічної кібернетики; класифікацію систем; основи класичної теорії інформації.

вміти: використовувати математичний апарат при дослідженні економічних питань розвитку підприємств, організацій на мікро- та макрорівнях; моделювати ситуації, опираючись на властивості систем та закономірності кібернетики; ставити задачі для розробки методів і моделей прийняття науково обґрунтованих рішень; методів і моделей системного аналізу об'єктів управління та моделювання господарчих ситуацій; методів і моделей побудови моделюючих систем для аналізу економічних процесів;

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, економічна теорія, макро та мікро-економіка, теорія ймовірностей та математична статистика, прикладна статистика.

Зміст навчальної дисципліни: Історія розвитку кібернетики. Об’єкт, предмет і задачі кібернетики. Класифікація систем і темпи змін. Теорія оптимальних систем та її застосування в оптимізації процесів управління в економіці. Основні поняття і визначення. Закони і принципи кібернетики. Перші моделі економіки. Інтерпретація централізованих та ринкових схем управління. Введення в кінцеву математику. Побудова дерева логічного висновку. Основні математичні методи і моделі, що використовують в кібернетиці. Метод аналізу ієрархій. Виведення основної формули регулювання. Матрична форма рівняння балансу розподілу та витрат продукції. Визначення теорії інформації як науки. Кількість інформації. Якісні аспекти теорії інформації. Аналіз і синтез економічних систем. Загальна характеристика економічної системи. Процедура аналізу економічної системи. Методологія синтезу економічної системи. Структури і системи виробничої діяльності. Моделювання соціально-економічних систем як основний метод економічної кібернетики. Мозок людини і фірми. Методологія побудови Єдиної автоматизованої системи.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 88 год., практичних занять 52 год., самостійної роботи 220 год., разом 360 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, дискусія), практичні (індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист реферату.

Вид семестрового контролю залік, екзамен.

Рекомендована література:

Алдохин И.П., Кулиш С.А., Экономическая кибернетика. – Харьков: Вища школа, 1983.

Бир Ст. Кибернетика и управление производством. –М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1963.

Бир Ст. Мозг фирмы. –М.: Радио и связь, 1993

Викладач: к.е.н., доц. Овчиннікова О.Р., ст.викл. Вальков О.Б.15ПП03Б132 Гроші і кредит

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: орієнтуватися в теоретичних і практичних проблемах грошово-кредитного характеру; аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному і зарубіжному грошово-кредитному ринку; прогнозувати майбутній розвиток грошово-кредитних відносин; обирати оптимальні шляхи вирішення завдань виробничого характеру.

знати: закономірності розвитку грошово-кредитної системи в умовах ринкового господарства; принципи формування та організації сучасної грошово-кредитної системи; особливості вітчизняних та зарубіжних ринкових моделей грошово-кредитної системи; характеристики ринку позичкових капіталів, грошового обігу, банків та банківської діяльності; функціонування спеціалізованих небанківських інститутів; сутність методів, принципів та інструментів грошей та кредиту.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:

Зміст навчальної дисципліни Сутність і функції грошей. Грошовий обіг і грошова маса. Грошовий ринок: структура, особливості функціонування. Грошові системи: сутність, особливості функціонування, порівняння зарубіжних та вітчизняних систем грошового обігу. Інфляція і грошові реформи: вплив на економіку країни. Валютний ринок і валютні системи. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм. Кредит у ринковій економіці: види, форму, способи надання кредитів юридичним та фізичним особам. Фінансові посередники грошового ринку. Центральні банки. Комерційні банки. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 93 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Гроші та кредит[Текст]:метод. вказівки до практ. занять/уклад.: І.М. Михайловська, К.Л. Ларіонова, Т.А. Городєєва.-Хмельницький:ХНУ.-2006.-70с.

Гроші та кредит[Текст]:підручник/за ред. М.І. Савлука.-3-є вид., переробл. і доповн.-К.:КНЕУ.-2002.-598с.

Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. Гроші та кредит[Текст]:навч. посіб.-Львів:Новий світ-2000.-2006.-432с.

Викладач: к.е.н., доц. Гулько Л.Г.15ПП04Б120 Статистика

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Природничо-наукової та загально-економічної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: здійснювати статистичне спостереження, групування даних, розрахунки середніх, відносних величин, показників аналізу рядів динаміки, визначати тенденцію розвитку соціально-економічних явищ, вивчати зв'язки між економічними показниками.

знати: принципи організації статистичних спостережень, методику розрахунку показників статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: після вивчення 14Б20.110 (вища математика), 14Б34.120(бухгалтерський облік), 14Б36.120 (аудит), 14Б35.120 (економічний аналіз).

Зміст навчальної дисципліни методологічні засади статистики; статистичне спостереження; зведення і групування статистичних даних; узагальнюючі статистичні показники; аналіз рядів розподілу; аналіз концентрації; диференціації та подібності розподілів; вибірковий метод; статистичні методи вимірювання взаємозв'язків; аналіз інтенсивності динаміки; аналіз тенденцій розвитку та коливань; індексний метод; подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичні заняття 34 год., самостійна робота 76 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні, формалізовані, наочні.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література Статистика: Курс лекцій для студентів економічних спеціальностей / М.М. Захарченко, Г.Ф. Наконечна. - Хмельницький: ТУП, 2003, - 177 с.

Статистика. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для студентів економічних спеціальностей / М.М. Захарченко, Г.Ф. Наконечна, І.О. Капучак. - Хмельницький: ХНУ, 2008. - 144 с.

Викладач: к.е.н., доц. Скальський В.В15ПП05Б120 Бухгалтерський облік

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Природничо-наукової та загально-економічної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: організувати роботу з ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, організаціях і установах; користуватися методами відображення інформації про операції, що виникають в процесі діяльності підприємств, в бухгалтерському обліку; володіти технікою заповнення фінансової звітності підприємств і проведенням її аналізу.

знати: теоретичні основи ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності і підпорядкування; особливості відображення в обліку господарської діяльності підприємств; призначення, ключові аспекти формування фінансової звітності в цілому та бухгалтерського балансу зокрема; організацію бухгалтерського обліку і облікову політику;

основи правового регламентування бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності і підпорядкування.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: передують дисципліни циклу природничонаукової (ПН.01 Політична економія, ПН.02 Мікроекономіка, ПН.06 Вища математика)

Зміст навчальної дисципліни Загальна характеристика бухгалтерського облік, його предмет і метод. Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. Оцінювання і калькуляція. Документація, інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку. Облік необоротних активів. Облік запасів. Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості . Облік фінансових інвестицій. Облік власного капіталу. Облік зобов’язань. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу. Облік витрат діяльності підприємства. Облік доходів і фінансових результатів. Фінансова звітність.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичні заняття 34 год., самостійна робота 76 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік, іспит

Рекомендована література

Азаренко Г.М. Бухгалтерський облік. / Г.М.Азаренко, Н.М.Самородова. Київ: Знання, 2004.- 415 с.

Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку./ М.Т. Білуха. Київ. КДТЕУ.200.-692 с.

Викладач: к.е.н., доц. Літвінчук Т.В.15ПП06Б114 Економіка підприємства

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: формувати програми виробництва та реалізації продукції підприємства; визначати та ефективно використовувати такі ресурси підприємства як оборотні кошти, основні фонди та персонал; розраховувати і аналізувати витрати підприємства та собівартість виготовленої продукції; визначати доходи та розподіляти прибутки підприємства від різних напрямів його діяльності; оцінювати рівень ефективності та розробляти шляхи його підвищення в процесі господарської діяльності підприємства; встановлювати цілі та визначати основні стратегічні напрями діяльності підприємства на основі його основних економічних характеристик та класифікаційних ознак; оцінювати конкурентоспроможність підприємства та його продукції.

знати: економічні характеристики діяльності вітчизняних підприємств та їх об’єднань у ринковому середовищі, класифікацію підприємств за різними ознаками, характерні ознаки зовнішнього та конкурентного оточення; основи планування діяльності підприємства та формування стратегії його розвитку; методологію планування обсягів виробництва; процес формування та ефективного використання ресурсного потенціалу підприємства; характеристики результативності та ефективності діяльності підприємства, а також методи підвищення ефективності його функціонування в умовах ринку.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: політична економія, мікроекономіка, регіональна економіка.

Зміст навчальної дисципліни: Теорії підприємств і основи підприємництва. Види підприємств, їх організаційно-правові форми: класифікація, господарські товариства та об’єднання підприємств. Зовнішнє середовище господарювання підприємств. Структура та управління підприємством. Капітал підприємства: капіталовкладення і капітальне будівництво, оборотні кошти та основні фонди. Планування виробничої діяльності підприємства: виробнича програма та її показники. Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці. Витрати на виробництво і реалізацію продукції: показники, класифікація, кошторис і калькуляція. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства: доход, прибуток, рентабельність. Інвестиції: склад, структура та оцінка ефективності інвестиційної діяльності. Інноваційна діяльність: характеристика НТП, методи оцінки ефективності інновацій. Організація виробництва і забезпечення якості продукції. Ринок і продукція: види ринків та їх суб’єкти, управління процесом реалізації продукції. Розвиток підприємства: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичних занять 34 год., лабораторних занять 22, самостійної роботи 54 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (рішення задач, виконання лабораторних робіт, індивідуальні завдання).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посібник / Н.М. Бондар. –Вид. 2-ге., доп. – К.: А.С.К., 2007 – 400с.

Сідун В.А. Економіка підприємства: Навч. посібник / В.А. Сідун, Ю.В Пономарьова. Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: ЦНЛ, 2006. – 356с.

Економіка підприємства. Навч. посібник / За ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2008. – 614с.

Викладач: к.е.н. доц. Думанська К.С.15ПП07Б132 Фінанси

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: визначати закономірності еволюційного розвитку ринкової економіки, основи державних, корпоративних і міжнародних фінансів, засади функціонування фінансової системи держави.

знати: закономірності функціонування теорії фінансів на макро- і кікрорівнях; теоретичні основи фінансової політики і розвитку фінансової системи

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: політична економіка, макроекономіка, мікроекономіка, економіка підприємств, бухгалтерчький облік, фінансовий облік І, аудит, економічний аналіз.

Зміст навчальної дисципліни Суть фінансів, їх функції і роль. Фінансова система. Фінансова політика і фінансовий механізм. Фінан­си підприємницьких структур. Державні фінанси. Бюджет і бюджетна система. Доходи і видатки державного бюджету. Податки та податкова система. Місцеві фінанси. Державні цільові фонди. Державний кредит і дер­жавний борг. Страхування і страховий ринок. Фінансовий ринок. Міжнародні фінанси.

Запланрована навчальна діяльність лекцій 36 год., практичні заняття 36 год., самостійна робота 72 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (індивідуальна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист самостійної робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Фінанси (теоретичні основи)[Текст]:підручник/під кер. і за наук. ред.: М.В. Грідчіної, В.Б.Захожая.-2-ге вид., випр. і доповн.-К.:МАУП.-2007.-312с.

Фінанси (теоретичні основи):підручник/за ред.: М.В.Грідчіної, В.Б.Захожай.-2-ге вид., випр. і доповн.-К.:МАУП.-2004.-301с.

Фещенко Л.В., Проноза П.В., Меренкова Л.О. Фінанси[Текст]:навч. посіб. для самост. вивчення дисц.-Х.:ВД"ІНЖЕК".-2003.-212c.

Викладач: Стеценко Н.А.15ПП08Б142 Менеджмент

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: побудувати схему управлінського процесу; сформувати структуру управління організацією з урахуванням її типу, масштабів та виду діяльності, а також специфіки поведінки на ринку; сформулювати місію, визначити цілі у розрізі ієрархії управління та функціональних сфер діяльності організації; приймати своєчасні та ефективні рішення у кожному бізнес-контексті; вміти побудувати ефективну систему комунікацій в організації; створити умови для ефективної і плідної співпраці трудового колективу; визначати результативність та ефективність системи менеджменту.

знати: характеристики організацій як соціотехнічних систем та об’єкта менеджменту; функції, принципи й методи менеджменту; складові зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства та їх взаємозалежність; сутність комунікативного процесу і його роль в системі управління; особливості реалізації загальних функцій менеджменту в організаціях різних типів; соціально-психологічні особливості колективної праці; критерії ефективності організаційної діяльності та системи менеджменту.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: макроекономіка, мікроекономіка, економіка підприємства, психологія.

Зміст навчальної дисципліни Організація як об’єкт управління, сутність та особливості діяльності менеджерів, розвиток поглядів на менеджмент. Принципи та методи управління. Внутрішнє і зовнішнє середовище організації: Комунікації у менеджменті та процес прийняття управлінських рішень. Планування діяльності організації: Проектування організаційної структури. Мотивація роботи працівників організації, система і процес контролю в організації. Формування та розвиток колективу, керівництво та лідерство. Ефективність системи управління організацією.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 93 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (розгляд ситуацій, групова робота), наочні методи (мультимедійні технології).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: підручник. – К.: .: Академвидав, 2003. – 416 с.

Крамаренко В.И. Менеджмент: навч.посібн. – К.: ЦУЛ, 2003. – 248 с..

Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: підручник. – К.: Академвидав, 2007. – 464 с.

Шегда А.В. Менеджмент: Підручник / А.В. Шегда. – К.: Знання, 2007. – 687с.

Викладач: д.е.н., проф. Стадник В.В., ст.. викл. к.е.н., Фомова О.А.15ПП09Б130 Економіка праці і соціально-трудові відносини

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

Мова Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 4

Форма навчання для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: регулювати організаційно-економічні відносини в організації; визначати ступінь ефективності праці в організації; визначати витрати на утримання робочої сили; обґрунтовувати доцільність застосування систем оплати праці; проводити тарифікацію робіт; встановлювати розміри оплати праці; планувати трудомісткість та чисельність персоналу; застосовувати інформаційне забезпечення в сфері управління працею.

знати: основні цілі і завдання економіки праці; особливості внутрішнього ринку праці; теорію й методологію планування праці; систему трудових показників; теорію диференціації заробітної плати; систему винагород у сфері праці.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:

Після вивчення – економіки підприємств, економічної теорії, макроекономіки, мікроекономіки, історії економічних учень.

Передує вивченню – стратегії підприємства, планування діяльності підприємства, аудит.

Зміст навчальної дисципліни: Об’єкт, предмет і завдання дисципліни. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства. Соціально-трудові відносини як система. Соціальне партнерство. Ринок праці та його регулювання. Соціально-трудові відносини зайнятості. Організація і нормування праці. Продуктивність та ефективність праці. Політика доходів і оплата праці. Планування праці. Аналіз, звітність, аудит у сфері праці. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних 34 год., самостійної роботи 93 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні, практичні, наочні

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, проведення контрольних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 559 с.

Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. Пос. – К.:КНЕУ, 2000. – 200с.

Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности).— К.: МАУП, 2001. — 312 с.

Ким М.Н. Трудовой потенциал: формирование, использование, управление. — X.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2003.— 250 с.

Ковальов В.М., Рижиков В.С., Єськов О.Л. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 256с.

Викладач: канд. техн. наук, доцент Ревякін О.С., викладач Зелена М.І.15ПП10Б116 Міжнародна економіка
Тип дисципліни Нормативна
Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
Мова навчання Українська
Рік навчання 3
Семестр 5
Кредити ЄКТС 4
Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна
Результати навчання
вміти: використовувати та аналізувати широкий статистичний матеріал та офіційні публікації міжнародних організацій; використовувати графічний і математичний методи побудови економічних моделей світового господарства; аналізувати і порівнювати стан економіки України та економік зарубіжних країн, її місце на світових ринках товарів, послуг, капіталів, ресурсів та робочої сили. 
знати: критерії визначення економічних систем та підсистем світового господарства; моделі економічного розвитку основних країн світу; принципи раціональної поведінки суб’єктів світової економіки на світових ринках товарів, послуг, капіталів, ресурсів, робочої сили. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: мікроекономіка, макроекономіка, економіка підприємства, менеджмент.
Зміст навчальної дисципліни Міжнародна економічна система: суб’єкти та об’єкти міжнародної економіки. Міжнародна економічна діяльність: теорії міжнародної торгівлі та міжнародної економічної діяльності. Світовий ринок товарів послуг: види, сучасні тенденції, ціноутворення у міжнародній торгівлі. Світовий фінансовий ринок: фінансові ресурси, види. Прямі інвестиції та міжнародне виробництво. Міжнародний кредит: його функції та види. Світовий ринок праці та міжнародна трудова міграція. Світова валютна система: суть, структура, етапи становлення, особливості валютного ринку. Платіжний баланс та міжнародні розрахунки. Світовий ринок технологій: міжнародне технічне сприяння та науково-технічні програми. Міжнародна регіональна інтеграція. Глобалізація економічного розвитку: сутність, ознаки, наслідки, суперечливість, роль міжнародних організацій у вирішенні глобальних світових проблем. Інтеграція України в світову економіку. 
Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичні заняття 34 год., самостійна робота 76 год., разом 144 год.
Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (семінарське заняття, розгляд ситуацій), наочні методи (слайди).
Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування
Вид семестрового контролю екзамен
Рекомендована література
Голиков А.П. Економіка зарубіжних країн / А.П. Голиков, О.Г. Дейнека. – К.: ЦУЛ, 2008. – 350с.
Козак Ю.Г. Економіка зарубіжних країн / Ю.Г. Козак, В.В. Ковалевський, В.М. Осипов. – К.: Знання, 2007. – 525с.
Одягайло Б.М. Міжнародна економіка / Б.М. Одягайло. – К.: Знання, 2006. – 397с.
Викладач: к.е.н., проф. Бондаренко М.І. 

15ПП11Б118 Соціологія

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: самостійно мислити і аналізувати зміст основних соціологічних проблем, застосовуючи правила діалектичного мислення; оперувати основними соціологічними категоріями; систематизувати і узагальнювати конкретно-наукове знання; використовувати набуті теоретичні знання в практичній професійній діяльності.

знати: історію західної та вітчизняної соціологічної думки; основні напрямки та проблеми сучасної соціології; специфіку суспільства як соціальної системи, закони її функціонування та розвитку; сутність та основні елементи соціальної структури; галузеві соціологічні теорії, методику проведення конкретно-соціологічних досліджень.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: історія України, філософія, економіка підприємства, економічний аналіз, організація виробництва, регіональна економіка.

Зміст навчальної дисципліни Соціологія як наука. Предмет і функції соціології. Основні етапи розвитку класичної та сучасної соціології. Історія становлення і розвитку соціологічної думки в України. Суспільство як соціальна система. Соціальна структура та соціальна стратифікація суспільства. Особистість у системі соціальних відносин. Соціологія сім’ї. Гендерна соціологія. Соціологія праці та управління. Методологія та методика конкретно-соціологічних досліджень.

Запланрована навчальна діяльність лекцій 16 год., практичні заняття 18 год., самостійна робота 110 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (семінарськізанняття), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Соціологія: Підручник для вузів / За ред. В. Г. Городяненка. – 3-тє вид., перероб. та допов. – К. : Академія, 2008. – 544c.

Соціологія: Курс лекцій / За ред. Пічі В. М. – Львів.: Новий світ –2002. – 400с.

Черниш Н.Й. Соціологія: Підручник за рейтингово-модульною системою навчання / 5-те вид., перероб. і доп./ Н.Й Черниш. – К.: Знання, 2009. – 486с.

Викладач: Захарова Т.Й.15ПП12Б144 Маркетинг

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: опановувати методологічний апарат організації маркетингової діяльності на підпирємствах

знати: процеси й методи вивчення та задоволення потреб споживачів як пріоритетних суб’єктів ринку

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:

Зміст навчальної дисципліни Сутність маркетингу та його сучасна концепція. Система і характеристики сучасного маркетингу. Маркетингові дослідження. Маркетингова товарна політика. Планування нових товарів. Маркетингова цінова політика. Методи маркетингового ціноутворення. Маркетингова політика комунікацій. Комплекс маркетингових комунікацій. Маркетингова політика розподілу. Управління каналами розподілу. Організація і контроль маркетингової діяльності підприємства.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичні заняття 34 год., самостійна робота 76 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист самостіних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Маркетинг[Текст]:навч. посіб./за наук. ред. канд. екон. наук. доц. С.В. Ковальчук.-Львів:Новий Світ — 2000.-2010.-679с.

Гаркавенко С.С. Маркетинг[Текст]:пiдручник.-5-те вид., доповн.-К.:Лiбра.-2007.-720с.

Куденко Н.В. Стратегiчний маркетинг.[Текст]:навч. посіб.-К.:КНЕУ.-2005.-152с.

Викладач: Майорова Н.І15ПП13Б114 Регіональна економіка (в т.ч. екологія)

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Природничонаукової підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 4

Форма навчання, для яких читається дисципліна: денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

вміти: виявляти на основі аналізу різних інформаційних джерел особливості сучасного стану розміщення продуктивних сил України, регіону та визначити напрямки їх вдосконалення; визначити вплив головних факторів, у той чи іншій період часу, розвитку і розміщення продуктивних сил України, регіону тощо; запропонувати напрямки вдосконалення державної регіональної політики як інструмента для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку України та її регіонів, підвищення рівня життя населення; визначати комплексну економіко-географічну характеристику міжгалузевих комплексів та економічних регіонів України; використовувати для розв’язання прикладних завдань методи економічного обґрунтування розміщення виробництва.

знати: теоретико-методологічні основи регіональної економіки (в т.ч. екологія); сутність базових понять і термінів кожної теми (модуля); значення, предмет, метод і завдання дисципліни; головні економічні закони, закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів; сутність, мета, завдання і механізм реалізації регіональної економічної політики; сутність і особливості галузевої і територіальної структури господарства України на різних етапах його розвитку; роль територіального поділу праці у формуванні економічних регіонів і міжгалузевих комплексів.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: економіка підприємства; політична економіка; макроекономіка.

Запланована навчальна діяльність: лекції 34 год, практичні заннятя 34 год, самостінй робота 76 год, разом 144 год.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: тестування, усне опитування, контрольна робота, реферат, індивідуальне завдання.

Вид семестрового контролю: іспит.

Рекомендованан література:

Васюкова Г.Т., Ярошева О.І. Екологія: Навчальний підручник. – К.: Кондор, 2009 – 524с.

Клиновий Д.В., Пепа Т.В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка України /За наук. ред. Л.Г. Чернюк: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 728с.

Нижник В.М. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навчальний посібник. – 2-ге вид. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 321с.

Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Підручник /За заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника та к.е.н., проф. М.К. Шапочки. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2007. – 759с.

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навчальний посібник/ Є.П. Качан, Т.Є. Царик, Д.В. Ткач та інші; За ред. Є.П. Качана. – К.: Видавничий Дім “Юридична книга”, 2005. – 704с.

Викладач: к.е.н., доцент Бакай В.Й15ПП14Б127 Дослідження операцій

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 4

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

знати: класифікацію моделей дослідження операцій і сферу їх застосування; структуру математичних моделей дослідження операцій; зміст математичних методів дослідження операцій, сферу їх застосування, переваги та недоліки; основні підходи щодо планування та управління мережами, параметри мережі та способи їх розрахунку; методи та моделі управління запасами; моделі конфліктних ситуацій; моделі динамічного програмування; моделі систем масового обслуговування; методи одержання та опрацювання експертних оцінок;

вміти: формулювати математичну модель, що відповідає економічній задачі; обирати й застосовувати найбільш ефективні методи розв’язання задачі; давати економічну інтерпретацію отриманому розв’язку та рекомендації щодо його практичного застосування: враховувати можливості зміни параметрів моделі, що відповідають зміні характеристик реальної економічної системи та прогнозувати розв’язок задачі в динаміці.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: математика для економістів, теорія ймовірностей та математична статистика, інформатика, економічна кібернетика.

Зміст навчальної дисципліни Основні поняття та принципи дослідження операцій. Календарне планування програм сітьовими методами. Основи теорії управління запасами. Математичне моделювання конфліктних ситуацій. Динамічне програмування. Основи теорії марковських випадкових процесів. Теорія масового обслуговування. Методи експертних оцінок. Дослідження інвестиційних проектів.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 34 год., практичних занять 34 год., самостійної роботи 76 год., разом 144 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні (практична робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, індивідуальне домашнє завдання.

Вид семестрового контролю залік , курсова робота

Рекомендована література

Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці: Підручник для студентів вузів / О. В. Ульянченко / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва.– Харків: Гриф, 2002.– 580 с.

Завгородня Т.П. Дослідження операцій: курс лекцій для студентів напрямів підготовки «Менеджмент» та «Економічна кібернетика» / Т. П. Завгородня, П. М. Григорук, С. С. Григорук.–Хмельницький: ХНУ, 2009.– 203 с.

Игумнов Б. Н . Кибернетические основы построения экономических систем для предприятий /Б. Н. Игумнов, Т. П. Завгородня. – Хмельницкий, 2000. – 343 с.

Викладач: к.т.н., доц. Григорук П.М., ст. викл. Вальков О.Б.15ПП15Б127 Прогнозування соціально-економічних процесів

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 4

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

знати: основні поняття методів прогнозування; основні методи, що застосовуються при прогнозуванні економічних явищ; існуючі класифікації методів прогнозування; основи методології застосування інтуїтивних методів прогнозування; основи методології застосування екстраполяційних методів прогнозування; критерії точності та надійності прогнозів; методи верифікації результатів прогнозування;

вміти: орієнтуватись у застосуванні на практиці методів прогнозування і засобів дослідження економічних явищ; отримувати прогнозні значення досліджуваних величин;

оцінювати точність та надійність прогнозів; аналізувати динамічні ряди з точки зору оцінки наявності певної тенденції розвитку економічного процесу і можливості побудови якісного і надійного прогнозу.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, теорія ймовірності та математична статистика, статистика.

Зміст навчальної дисципліни: Основні поняття соціально-економічного прогнозування. Класифікація методів прогнозування. Індивідуальні експертні методи. Методи колективних експертних оцінок. Основні поняття методів прогнозної екстраполяції. Прогнозування часових рядів. Методи і моделі прогнозування багатовимірних процесів. Оцінювання якості прогнозів. Моделі соціально-економічного прогнозування.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., практичних занять 0 год., самостійної роботи 76 год., разом 144 год.

Методи викладання: словесні (лекція, пояснення, дискусія), практичні (лабораторна робота), наочні (демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: підручник / В.М. Геєць, Т.С. Клебанова, О.І. Черняк, В.В. Іванов, Н.А.Дубовина, А.В. Ставицький. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. – 396 с.

Завгородня Т.П., Ярушевська А.С. Методи прогнозування / Т.П. Завгородня , А.С. Ярушевська; [методич. вказівки до вивчення курсу, опорний конспект лекцій, завдання для виконання контрольної роботи]. – Хмельницький: ТУП, 2001. – 83 с.

Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования / Е.М. Четыркин. – М: Статистика, 1977. – 184с.

Викладач: к.е.н., доц. Горбатюк К.В.15ПП16Б127 Системи прийняття рішень

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 3

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

знати: основні терміни та положення в галузі систем підтримки прийняття рішень; стан та перспективи розвитку систем підтримки прийняття рішень в Україні та у світі; класифікацію, структуру, основні характеристики і властивості систем підтримки прийняття рішень; основні прийоми роботи з найпоширенішими СППР настільного типу, орієнтованими на дані та на моделі; основні прийоми експорту даних при комплексуванні додатків багатозадачних операційних систем з системами підтримки прийняття рішень; основні прийоми імпорту даних і моделей при комплексуванні додатків багатозадачних операційних систем з системами підтримки прийняття рішень; методику застосування СППР настільного типу при прийнятті рішень.

вміти: використовувати СППР, орієнтовані на дані та на моделі, для побудови моделей в інтересах прийняття управлінських рішень в галузі економіки; використовувати результати роботи СППР для обґрунтування рішень, що приймаються; застосовувати основні прийоми імпорту даних і моделей при комплексуванні додатків багатозадачних операційних систем з системами підтримки прийняття рішень; застосовувати основні прийоми експорту даних при комплексуванні додатків багатозадачних операційних систем з системами підтримки прийняття рішень; застосовувати моделі, синтезовані СППР, у додатках багатозадачних операційних систем з метою обґрунтування рішень, що приймаються; за результатами роботи СППР обґрунтовувати найкращі варіанти рішення; здійснювати економічну інтерпретацію результатів роботи СППР; комплексувати роботу додатків багатозадачних операційних систем та систем підтримки прийняття рішень

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: інформаційні технології та комп'ютерне моделювання, вища математика, економічна кібернетика.

Зміст навчальної дисципліни Загальні відомості про системи підтримки прийняття рішень. Еволюція інформаційних технологій та інформаційних систем.Інформаційні потреби користувачів та можливості СППР. Інформаційні ресурси та інформаційне обслуговування. Розвиток інформаційних технологій. Перспективні засоби та напрями розвитку інформаційних систем. Організаційно-технологічні засади прийняття рішень. Роль управління в організаційній діяльності. Розвиток і запровадження систем підтримки прийняття рішень. Базові компоненти систем підтримки прийняття рішень. Класифікація систем підтримки прийняття рішень. Загальна схема класифікації СППР. Стратегія оцінювання та вибору методів підтримки прийняття рішень. “Школи” створення СППР. Створення, впровадження та оцінювання СППР. Засоби штучного інтелекту в системах підтримки прийняття рішень. СППР на основі сховищ даних та OLAP-систем. Групові системи підтримки прийняття рішень.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 32 год., лабораторних занять 36 год., самостійної роботи 40 год., разом 108 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю екзамен.

Рекомендована література

Архипенков С. Я. Аналитические системы на базе Oracle Express OLAP. — М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2000. — 320с.

Вилкас Э. И., Майминас Е. З. Решения: Теория, информация, моделирование. — М.: Радио и связь, 1981. — 328 с.

Галузинський Г. П., Гордієнко І. В. Сучасні технологічні засоби обробки інформації: Навч. посіб. —К.: КНЕУ, 1998. — 224 с.

Евланов Л. Г. Основы теории принятия решений. — М.: Наука, 1979.— 212 с.

Евланов Л. Г. Теория и практика принятия решений. — М.: Экономика, 1984. — 176 с.

Викладач: к.т.н., доц. Щука В.Г.15ПП17Б127 Моделювання економіки

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 5

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

знати: особливості економіки як об’єкта моделювання; основні види мікро-, мезо- та макро-економічних моделей; область та границі застосування математичних моделей економічних систем та явищ; методи знаходження оптимальних розв’язків для певних економіко-матема-тичних моделей; методи дослідження отриманого розв’язку на предмет його одиничності, стійкості, інших властивостей.

вміти: побудувати математичну модель економічної системи для заданих вихідних умов;

вибрати та застосувати найбільш ефективні математичні методи для визначення оптимального розв’язку (множини оптимальних розв’язків) для оптимізаційних моделей та значень структурних характеристик для описових моделей; провести аналіз властивостей економіко-математичних моделей та їх розв’язків; пояснити отримані результати та сформулювати висновки.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, економіко-математичне моделювання.

Зміст навчальної дисципліни Економіка як об’єкт моделювання. Концептуальні засади математичного моделювання економіки. Алгоритмічні (імітаційні) моделі в економіці та підприємництві. Прикладні математичні моделі фінансово-економічних процесів. Виробничі функції. Рейтингове оцінювання та управління в економіці. Моделі поводження виробників, споживачів та моделі їх взаємодії. Модель міжгалузевого балансу. Традиційні макроекономічні моделі. Динамічні нелінійні моделі макроекономіки. Моделі аналізу макроекономічної політики. Загальна модель макроекономічної динаміки. Динаміка державного боргу та сеньйоражу.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., практичних занять 34 год., самостійної роботи 131 год., разом 180 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, дискусія), практичні (семінар, розв‘язання задач, індивідуальні завдання), наочні (ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

Вітлінський В.В. Моделювання економіки. – К: КНЕУ, 2003.– 408 с.

Гранберг А.Г., Суслицын С.А. Введение в системное моделирование народного хозяйства. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1988. – 302 с.

Замков О.О.,. Толстопятенко В.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике: Учебник. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Издательство «ДИС», 1998. – 368 с.

Клебанова Т.С., Забродский В.А., Полякова О.Ю., Петренко В.Л. Моделирование экономики. Учебное пособие. – Харьков: Изд. ХГЭУ, 2001. – 140 с.

Клейнер Г.Б. Производственные функции. Теория, методы, применение. – М.: Финансы и статистика, 1986. – 240 с.

Колемаев В.А. Математическая экономика.М.: ЮНИТИ, 1998.  240с.

Викладач: к.е.н., доц. Манталюк О.В.15ПП18Б127 Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 4

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

знати: характеристики, структуру і основні елементи баз даних; способи організації даних з метою скорочення зайвої надмірності інформації, швидкого доступу до потрібних блоків інформації, забезпечення цілісності і надійного зберігання даних; основні методи і способи отримання вибірок з баз даних відповідно певним критеріям і вміти побудувати на їх основі необхідну звітну документацію; особливості роботи з базами даних в розподілених мережах;

вміти: практично створювати структуру бази даних, необхідну для вирішення конкретного прикладного завдання; виконувати будь-яку навігацію по всіх об'єктах бази даних; додавати нові, редагувати існуючи або видаляти непотрібні блоки даних; будувати запити до бази даних на вибірку необхідної інформації по нескладних критеріях; отримувати підсумкові, зведені та інші розрахункові значення по певних величинах, що містяться в базі даних; будувати на основі запитів необхідну звітну документацію; виконувати нескладну експлуатацію систем, побудованих на основі баз даних.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: інформатика, вища математика, технологія створення програмних та інтелектуальних систем.

Зміст навчальної дисципліни: Створення структури бази даних. Створення запитів на вибірку і обробку даних. Запити з використанням групових обчислень. Визначення властивостей цілісності бази даних. Усунення надмірності даних. Нормалізація бази даних, основні форми нормалізації. Об'єктний підхід до проектування баз даних. Використання екранних форм для введення і перегляду даних. Проектування звітів. Створення простих програмних додатків на основі бази даних.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 40 год., курсова робота 36 год., разом 144 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю: залік, захист курсової роботи.

Рекомендована література:

 1. Хансен Г., Хансен Д. Базы данных. Разработка и управление: - М.: ЗАО “Издательство БИНОМ”, 1999.

 2. Хаббард Дж., Автоматизированное проектирование баз данных. - М: Мир, 1984.

 3. Боуман Д., Эмерсон С., Дарновски М. Практическое руководство по SQL. Диалектика, 1997.

Викладач: к.е.н., доц. Мазарчук А.Ю., к.е.н., доц. Більовський К.Е., к.т.н., доц. Бурлаков А.А.15ПП19Б127 Інформаційні системи і технології в управлінні

Тип дисципліни Нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 5

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання:

знати: інформаційні системи та процеси їх створення; методи проектування інформаційних систем; основи впровадження, супроводу і керування якістю інформаційних систем; знати особливості спеціалізованих інформаційних систем в різних галузях, зокрема в управлінні виробництвом та трудовими ресурсами; в обробці бухгалтерської, маркетингової, податкової, страхової, фондової інформації; в органах державної статистики, банках тощо.

вміти: проектувати та створювати інформаційні системи; впроваджувати, супроводжувати та керувати якістю інформаційних систем.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: Економічна кібернетика, Інформатика, Технологія проектування та адміністрування БД і СД, WEB-програмування.

Зміст навчальної дисципліни Поняття про інформаційні системи та процеси їх створення. Структурне проектування інформаційних систем. Технічне і робоче проектування інформаційних систем. Об'єктне проектування інформаційних систем. Впровадження, супровід і керування якістю інформаційних систем.

Інформаційні системи управління виробництвом. Інформаційні системи управління трудовими ресурсами. Інформаційні системи обробки бухгалтерської інформації. Інформаційні системи обробки маркетингової інформації. Інформаційно-обчислювальна система в органах державної статистики. Інформаційні системи обробки інформації в податковій сфері. Інформаційні системи обробки інформації в страхуванні. Інформаційна система фінансових розрахунків. Банківські інформаційні системи. Інформаційні системи обробки інформації на фондовому ринку.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 112 год., разом 180 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю екзамен.

Рекомендована література

Пономаренко В.С. Проектування інформаційних систем. Посібник. Київ: Видавничий центр "Академія", 2002, 488 с.

Основи інформаційних систем: Навчальний посібник/ В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С.Краєва.- 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: КНЕУ, 2001.- 420с

Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навчальний посібник.- К.: КНЕУ, 2001. -400с.

Інформаційні системи і технології в економіці: Навчальний посібник/ В.С.Пономаренко, Р.К.Бутова, І.В.Журавльова, Г.Н.Назарова; За ред. Пономаренко B.C.- К.: Академія, 2002.- 544с.- (Альма-матер)

Викладач: к.е.н., доц. Більовський К.Е.15ПП20Б127 Управління проектами інформатизації

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 5

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна.

Результати навчання:

знати: термінологію управління проектами; методи створення проектів; методи аналізу часових характеристик проектів; методи аналізу ресурсів проектів; методи аналізу фінансових характеристик проектів;

вміти: будувати сітьову модель проекту; розраховувати часові характеристики виконання проекту; призначати ресурси проекту та управляти ними; проводити аналіз фінансових результатів проекту; практично використовувати програмні засоби для управління проектом;

надавати економічну інтерпретацію одержаним результатам.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: економічна кібернетика, економіко-математичне моделювання, дослідження операцій, менеджмент.

Зміст навчальної дисципліни Загальна характеристика управління проектами. Основи планування і контролю проекту. Організація проектно-планувальної діяльності. Основні форми організаційної структури проектів. Основи мережевого і календарного планування проекту. Контроль за дотриманням календарного плану. Планування ресурсів. Оцінка вартості виконання проекту. Кількісна оцінка ризику виконання проекту.

Запланована навчальна діяльність: Лекцій 32 год., лабораторних занять 32 год., самостійної роботи 116 год., разом 180 год.

Методи викладання: словесні (лекція, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, індивідуальна робота.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

Курицкий Б.Я. Организация делопроизводства и управления в офисе/ Б. Я. Курицкий .–СПб.: BHV – Санкт-Петербург, 1977.– 176 с.

Батенко Л.П. Управління проектами: Навч. Посібник / Л. П. Батенко Л.П., О. А. Завгородніх, В. В. Ліщинська В.В.- К.: КНЕУ, 2003.–231 с.

Тарасюк Г. М. Управління проектами: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /Г. М. Тарасюк. 2-е вид.— К.: Каравела, 2006.- 320 с.

Завгородня Т.П. Дослідження операцій: курс лекцій для студентів напрямів підготовки «Менеджмент» та «Економічна кібернетика» / Т. П. Завгородня, П. М. Григорук, С. С. Григорук.–Хмельницький: ХНУ, 2009.– 203 с.

Викладач: к.т.н., доц. Григорук П.М.15ПП21Б127 Моделі економічної динаміки

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 4

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

знати: основні проблеми моделювання економічної динаміки; типи моделей економічної динаміки, область їх застосування, переваги та недоліки; математичні методи розв‘язання економічних задач, що відповідають таким моделям; основні математичні теореми щодо умов існування розв‘язків на моделях, їх одиничності або множинності, стійкості або нестійкості.

вміти: побудувати математичну модель динаміки економічної системи для заданих вихідних умов; вибрати та застосувати найбільш ефективні математичні методи для знаходження розв’язків на моделях; провести аналіз властивостей економіко-математичних моделей та їх розв’язків; дати економічну інтерпретацію отриманим результатам.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, економіко-математичне моделювання, дослідження операцій, моделювання економіки, основи економічної теорії, макро- та мікроекономіка.

Зміст навчальної дисципліни: Ігри в нормальній формі. Поняття оптимальності за Парето, рівновага за Нешем та Штакельбергом. Модель олігополістичної конкуренції Курно. Модель Ерроу-Дебре. Конкурентна рівновага. Закон Вальраса. Модифікація відображень попиту й пропозиції. Зведення питання про існування конкурентної рівноваги до розв‘язання задачі про доповнюваність. Нерухомі точки. Теореми Брауера і Какутані. Модель чистого обміну. Скриньки Еджворта і Баласко. Замкнутість відображень попиту і пропозиції. Теорема Ерроу-Дебре. Варіаційні нерівності. Двоїстість для варіаційних нерівностей. Моделі динамічного міжгалузевого балансу та критерії їх продуктивності. Економічна інтерпретація принципу максимуму в моделях економічного зростання. Модель Хаутеккера-Йохансена. Узагальнена лема Неймана-Пірсона та її економічна інтерпретація. Двоїстість виробничих функцій і функцій прибутку. Використання моделей нелінійного міжгалузевого балансу для якісного аналізу еволюції механізмів управління виробничою системою. Варіаційні нерівності в моделі Ерроу-Дебре. Оптимальність за Парето конкурентної рівноваги. Теорема Дебре. Порівняльна динаміка в моделях конкурентної рівноваги. Податковий парадокс Еджворта. Модель рівноваги з фіксованими доходами. Бюджетний парадокс. Модель Рамсея. Теорема про магістраль. Теорія рівноваги в економіках із нескінченним часовим горизонтом. Компенсована рівновага. Топологічні векторні простори. Моделі з поколіннями, що перекриваються. Проблеми колективного вибору. Парадокс Ерроу. Індекси нерівності та крива Лоренца. Теорема мажорізації. Стохастичне домінування. Рівноважне зростання й розподіл у моделі рамсеєвського типу з ендогенними коефіцієнтами дисконтування.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 32 год., практичних занять 32 год., самостійної роботи 80 год., разом 144 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, дискусія), практичні (семінар, розв‘язання задач, індивідуальні завдання), наочні (ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

К. Алипрантис, Д. Браун, О. Беркеншо Существование и оптимальность конкурентного равновесия. М.: Мир, 1995.

С.А. Ашманов Введение в математическую экономику. М.: Наука, 1984

В.З.Беленький Оптимальное управление: принцип максимума и динамическое программирование. М.: РЭШ, 2001, 114 с.

Т.С. Клебанова, В.А Забродский, О.Ю. Полякова, В.Л. Петренко. Моделирование экономики. – Харьков, ХГЭУ, 2001. – 140 с.

Викладач: к.е.н., доц. Манталюк О.В.ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу15СВ01Б128 Психологія та педагогіка

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: давати психолого-педагогічну характеристику особистості, її темпераменту, характеру, здібностей; інтерпретувати власні психічні стани; володіти найпростішими прийомами психічної саморегуляції; пояснювати закономірності міжособистісних стосунків у побуті та організованому колективі, володіти елементарними навичками аналізу навчально-виховних ситуацій, визначення та розв’язання педагогічних завдань як у родині, так і у трудовому колективі.

знати: основні психічні функції та їх фізіологічні механізми; мати уявлення про природу психіки людини, співвідношення природних і соціальних факторів у становленні психіки; яким чином відбувається опанування дійсністю; роль свідомості та самосвідомості у поведінці, діяльності людини, формуванні її особистості; значення волі, емоцій, потреб і мотивів; форми, засоби і методи психологічної діяльності.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: іноземна мова, мікроекономіка, політична економія, етика бізнесу.

Зміст навчальної дисципліни Предмет і основні етапи розвитку педагогіки. Засоби і методи педагогічного впливу на особистість: переконання, вправи, навчання, стимулювання. Сімейне виховання та сімейна педагогіка, проблеми взаємовідносин поколінь. Предмет і методи психології: психологія як наука, мозок і психіка, методи психологічних досліджень. Пізнавальні процеси особистості: відчуття, сприйняття, пам'ять, мислення, мовлення, уява. Емоційно-вольова характеристика особистості та діяльності: почуття, воля. Індивідуально-психологічні особливості особистості: спрямованість, темперамент, характер, здібності. Психолого-педагогічні основи спілкування: поняття про спілкування, спілкування та особистість.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 74 год., разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Загальна психологія, загальна педагогіка[Текст]:метод. вказівки до розробки, оформлення та захисту курсової роботи/уклад.:О.А.Вальчук ,О.В. Кулешова .,Л.В. Міхеєва .; Відп. за вип .В.М. Гладкова.-Хмельницький:ТУП.-1999.-14с.

Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення[Текст]:навч. посіб.-К.:ЕксОб.-2001.-304с.

Педагогіка і психологія в контексті гуманізації освіти[Текст]:зб. наук. пр. з матеріалами Всеукраїнської наук.-практ. конф. 23-28 січня 2007 року.-Хмельницький:Подільський культурно-просвітительський центр ім.М.К.Реріха.-2007.-116с.

Викладач: Крук С.Л.15СВ02Б114 Університетська освіта

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл дисциплін Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 2

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: самостійно та ефективно навчатися в університеті з урахуванням світових освітніх тенденцій; ефективно і коректно вирішувати питання і проблеми, пов’язані з процесом навчання; аналізувати економічні ситуації, що склалися на підприємстві і знаходити оптимальні управлінські рішення.

знати: основи створення матеріальних та нематеріальні цінностей, необхідних для людей і держави; способи поведінки економіста для забезпечення ефективності та прибутковості підприємства і підвищення продуктивності праці виробників; вплив економіки на підвищення ефективності інтелектуального потенціалу працівників, основних фондів, ресурсів, капіталу; особливості формування інформації на підприємстві для прийняття керівництвом конкретних управлінських рішень з метою реорганізації та вдосконалення виробництва; особливості діяльності економічної служби підприємства в умовах кризового стану з метою виходу з кризи з найменшими витратами

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: іноземна мова, мікроекономіка, політична економія, етика бізнесу.

Зміст навчальної дисципліни: Університетська освіта в контексті Болонського процесу: євроінтеграція Україні, як чинник соціально-економічного розвитку держави та європейська кредитно-трансферна система. Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою: системний підхід у розбудові та реформуванні вищої освіти в епоху глобалізації. Організація навчального процесу в університеті: загальні положення, інформатизація навчального процесу, горизонти міжнародного співробітництва. Фахова підготовка у вищому навчальному закладі. Бібліотека університету і правила користування її фондами. Соціально-культурна інфраструктура університету: характеристика та особливості її діяльності. Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої освіти.

Запланована навчальна діяльність практичні заняття 34 год., самостійної роботи 38 год.; разом 72 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення), практичні (індивідуальні завдання), наочні методи (екскурсії по університету та бібліотеці).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Програма удосконалення освітнього процесу в Хмельницькому національному університеті в контексті євроінтеграції / Костогриз С.Г., Красильникова Г.В., Бегняк В.І. – Хмельницький, ХНУ, 2009. – 22 с.

Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник/ За ред. В.Г.Кременя. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2008. - 384 с.

Основні засади розвитку вищої освіти України. – Частина 3 /За ред. Ніколаєнка С.М. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. - 181 с.

Викладач: ст. викл. Швид В.В.15СВ03Б142Комунікативний менеджмент

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 2

Кредити ЄКТС 2

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: впливати на інших для досягнення бажаного ефекту (застосування маніпуляцій та захист від них); управляти аудиторією з використанням вербальних та невербальних методів; використовувати різні стилі спілкування; управляти конфліктами в процесі ділової комунікації

знати: термінологічну базу комунікативного менеджменту; методи та засоби управління суспільною думкою; складові комунікативної компетентності; особливості комунікативної взаємодії; основи управління конфліктами

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: психологія, історія менеджменту, етика бізнесу, крос культурний менеджмент

Зміст навчальної дисципліни: Теоретичні основи комунікативного менеджменту. Культура і техніка мовлення. Комунікативна компетентність. Організація спілкування та взаємодії. Вербальні та невербальні засоби спілкування, їх співвідношення у комунікативному процесі. Стилі спілкування. Маніпуляції у спілкуванні. Феномен комунікативного «вампіризму». Основи трансактного аналізу. Сприйняття і розуміння людини людиною як основа ефективної комунікації. Імідж та самооцінка. Ділове спілкування. Основні закони отримання влади. Управління емоційною складовою комунікативного процесу. Управління конфліктами.

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год., практичних занять 18 год., самостійної роботи 36 год. разом 72год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (практичні заняття), наочні методи (слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних осягнень усне опитування, тестовий контроль, домашнє завдання

Рекомендована література

Вид семестрового контролю залік

Викладач: к.е.н., доц. Рудніченко Є.М.15СВ04Б129 Правознавство

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 1

Семестр 2

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

знати: предмет і метод галузей права; зміст основних теоретичних понять і правових категорій,; загальні засади конституційного ладу; конституційно-правовий статус особи; основні аспекти правового регулювання суспільних відносин в різних галузях права.

вміти: орієнтуватись в системі законодавства України; розв'язувати задачі та практичні завдання з предмету окремих галузей права; застосовувати знання основних положень нормативно-правових актів у практичній діяльності; відстоювати права, свободи та законні інтереси самого себе та інших членів суспільства від порушень.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:

Зміст навчальної дисципліни: Основи теорії держави та права. Основи конституційного права. Основи адміністративного права. Основи трудового права. Основи фінансового права. Основи банківського права. Основи податкового права. Основи цивільного права. Основи сімейного права. Основи кримінального права.

Запланована навчальна діяльність лекції 36 год., практичні заняття 18 год., самостійна робота 54 год., разом 108 год.

Методи викладання** словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), семінарські заняття, індивідуальні завдання, наочні методи (ілюстрування зразків, демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, контрольна робота, захист рефератів.

Вид семестрового контролю: залік.

Рекомендована література

Правознавство:підручник .-К.:Правова єдність,2008 .-792с.

Барабаш Т.М., Глух М.В., Данченко Т.В., Левицька Л.В., Савченко Л.А., Чернецька О.В., Шилінгова В.С. Основи правознавства:навч. посіб.-К.:КНТ,2009 .-408с.

Викладач: канд. юрид. наук, доцент Лучковська С.І.15СВ05Б127 WEB - програмування

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова викладання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 2

Кредити ЄКТС 3

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, дистанційна

Результати навчання:

знати: принципи функціонівання WEB; методи проектування WEB-програм; налаштування і принципи роботи WEB-серверів; принципи систем придбання і оплати товарів в Інтернет.

вміти: проектувати та створювати WEB-програми з використанням як серверної, так і клієнтської частини; взаємодіяти з базами даних.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: економічна кібернетика, інформатика, вища математика

Зміст навчальної дисципліни Програмування WEB-сторінок. WEB–сервери. Технології розробки серверних сценаріїв. Клієнтські сценарії та HTML. Мова програмування РНР. Робота з базами даних в WEB. Адміністрування серверу баз даних. Технології проектування складних WEB-систем. Проектування систем придбання та оплати товарів в Internet.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 18 год., лабораторних занять 18 год., самостійної роботи 72 год., разом 108 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Гешвинде Эвальд, Шениг Ганс-Юрген PostgreSQL. Руководство разработчика и администратора: Пер. с англ. – СПб: ООО «ДиаСофтЮП», 2002. – 608 с.

Мазуркевич А. РНР: настольная книга программиста. – Мн. – Новое знание, 2003. – 480 с.

Дунаев В. Самоучитель JavaScript, 2-е изд.- СПб.: Питер, 2005.- 395 с.

Глинський Я. М., Ряжська В. А. Інтернет. Сервіси, HTML і web-дизайн. — Львів: Деол, 2002. — 168 с.

Викладач: к.е.н., доц. Більовський К.Е.15СВ06Б114 Основи наукових досліджень

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл дисциплін Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 2

Кредити ЄКТС 2

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: обирати напрямок та формувати тему наукового дослідження; здійснювати пошук та аналіз інформації для потреб наукового дослідження; застосовувати всезагальні, загальнонаукові методи наукових досліджень; інтерпретувати результати наукових досліджень та визначати їх цінність.

знати: класифікацію наукових досліджень; як здійснюються наукові дослідження в Україні на різних рівнях; технологію наукового дослідження в галузі економіки; методи наукових досліджень; що може виступати джерелами наукової інформації; як здійснюється пошук інформації в процесі наукового дослідження; яким чином формується бібліографічний апарат наукових досліджень; яким чином обробляється первинна інформація в процесі наукового дослідження.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: мікроекономіка, політична економія, макроекономіка, етика бізнесу.

Зміст навчальної дисципліни: поняття, зміст і функції науки. Класифікація наук. Організація наукової діяльності. Методологія наукових досліджень. Технологія наукових досліджень. Інформаційна база наукових досліджень. Експеримент та моделювання в наукових дослідженнях. Підготовка наукових статей, монографій, наукових доповідей і повідомлень. Реферати, курсові та кваліфікаційні роботи різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Запланована навчальна діяльність: лекційних занять 9 год., практичних 9 год., самостійної роботи 54 год.; разом 72 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, дискусія, пояснення), практичні (моделювання ситуацій, індивідуальні завдання), наочні методи (демонстрування слайдів).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література:

Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень: Навч. посібник / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсєєв – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 240с.

Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник / О.В. Крушельницька. К.: Кондор, 2006. 204с.

Соловйов С.М. Основи наукових досліджень: Навч. посібник / С.М. Соловйов. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 176с.

Викладач: к.е.н, доц. Пилипяк О.В.


15СВ09Б116 Національна економіка
Тип дисципліни Варіативна
Цикл дисциплін Самостійного вибору вищого навчального закладу
Мова навчання Українська
Рік навчання 2 
Семестр 4
Кредити ЄКТС 4
Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна
Результати навчання
вміти: визначати особливості національної моделі управління економікою; аналізувати потенціал та ефективність реальної економіки та інституційні чинники її розвитку; характеризувати взаємозв’язок окремих складових національного господарства; давати об’єктивну оцінку структурної перебудови, політики економічного зростання та наслідків впровадження інституційних форм інтеграції національної економіки у світове господарство.
знати: основні показники, що характеризують параметри та пропозиції розвитку національної економіки та її ефективність; основні інструменти, норми та методи регулювання національної економіки; соціальні, екологічні та зовнішньоекономічні наслідки функціонування національної економіки.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: макроекономіка, мікроекономіка, економіко-математичне моделювання, економіка підприємства.
Зміст навчальної дисципліни Національна економіка: загальне та особливе. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки. Характеристика економічного потенціалу національної економіки. Функціонування інфраструктури національної економіки: АПК, виробнича та ринкова інфраструктури. Державність та державне управління економікою: бюджетне, податкове та фінансово-кредитне регулювання національної економіки. Програмування та прогнозування національної економіки. Структурна перебудова національної економіки. Політика економічного зростання національної економіки, теорії та моделі економічного розвитку: виробничі функції, моделі Харрода-Домара, Кобба-Дугласа, Р. Солоу, П. Ромера, Р. Гордона та двох секторна модель економічного зростання. Сучасні моделі розвитку національної економіки. Демократія, економічна свобода та економічний порядок. Теорії суспільного добробуту та їх аналіз. Національна економіка та економічна безпека. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство. 
Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., практичні заняття 18 год., самостійна робота 90 год., разом 144 год.
Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (розгляд ситуацій).
Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.
Вид семестроввого контролю залік.
Рекомендована література
Гринів Л.С. Національна економіка / Л.С. Гринів, М.В. Кічурчак. – Львів: Магнолія 2006, 2008 – 540с. 
Национальная экономика / Под ред. В.М. Тарасовича. – К.: ЦУЛ, 2009. – 350с.
Чухно А.А. Сучасні економічні теорії / А.А. Чухно, П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. – К. Знання, 2007. – 420с.
Викладач: к.е.н., доц. Бабич Л.М.

15СВ10Б127 Чисельна оптимізація

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова викладання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 3

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

знати: поняття точності обчислень; основні методи розв’язування трансцендентних рівнянь; основні методи розв’язування систем лінійних та нелінійних рівнянь; основні відомості про інтерполяцію функцій; основні методи розв’язування екстремальних завдань; основні методи багатомірної оптимізації;

вміти: проводити обчислення з наперед заданою точністю; відокремлювати та знаходити корені трансцендентних рівнянь; розв’язувати системи лінійних та нелінійних рівнянь; знаходити власні вектори та власні значення дійсних матриць; будувати інтерполяційні багаточлени; розв’язувати екстремальні завдання; проводити аналіз результатів з точки зору економічного змісту .

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: економіко-математичне моделювання,математика для економістів, економічна кібернетика.

Зміст навчальної дисципліни Математичні моделі і чисельні методи. Інтерполювання функцій. Наближені методи розв’язання нелінійних рівнянь з однією змінною. Наближені методи розв’язання нелінійних рівнянь з однією змінною. Обчислення власних векторів і власних значень. Наближене рішення систем нелінійних рівнянь. Методи послідовного пошуку екстремумів унімодальних функцій. Прямі методи багатомірного пошуку..

Запланована навчальна діяльність: лекцій 18 год., лабораторних занять 36 год., самостійної роботи 54 год., разом 108 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Цегелик О.О. Чисельні методи: Підручник.– Львів: Видавничий центр Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2004.–408 с.

Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. – М.: Наука, 1970.– 664с.

Дослідження операцій в економіці: Підручник / За ред. І.К. Федоренко, О.І. Черняка.–К.: Знання.–2007.– 558 с.

Ляшенко М.Я., Головань М.С. Чисельна оптимізація: Підручник. – К.: Либідь, 1996. –288с.

Викладач: к.п.н., доц.. Григорук С.С., к.е.н., доц. Горбатюк К.В., ст. викл. Дзяна І.Г.15СВ11Б127 Дискретний аналіз

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова викладання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 3

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

знати: основні властивості й операції над множинами; основні властивості й операції над комбінаторними об'єктами; основні властивості й операції над графами; структуру і принципи побудови алгоритмів; основи роботи з алгоритмічною мовою.

вміти: вирішувати задачі з використанням основних властивостей і операцій над множинами;

вирішувати задачі з використанням комбінаторних об'єктів; вирішувати задачі з застосуванням графів; розробляти не складні алгоритми; розробляти невеличкі програми на алгоритмічній мові.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: економічна кібернетика; вища математика.

Зміст навчальної дисципліни Множини, операції над множинами, геометрична ілюстрація за допомогою кіл Ейлера. Декартовий добуток. Розкладання множин на підмножини, класифікація. Відповідності, відображення і функції, відношення. Комбінаторні об’єкти, правила суми і добутку. Вибірки елементів, r-перестановки і r-сполучення. Біном Ньютона. Походження графів. Типи скінченних графів. Суміжність та інцидентність. Ізоморфізм. Маршрути графа. Частини графа. Дерева і ліс. Основні поняття математичної логіки. Алгебра висловлювань. Основні поняття і визначення теорії алгоритмів. Властивості і параметри алгоритмів. Поняття про алгоритмічну мову.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 18 год., практичних занять 18 год., самостійної роботи 72 год., разом 108 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, дискусія), практичні (індивідуальні завдання), наочні (ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, домашні роботи.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Франчук В.В. Основи дискретної математики. Конспект лекцій і методичні вказівки для проведення практичних занять.  Хмельницький: ТУП, 1998,  52 с.

Основи дискретної математики / [Ю.В. Капітонова, С.Л. Кривий, О.А. Летичевський, Г.М. Луцький, М.К. Печурін]: Підручник. Том 1. – 1-е видання. – Київ: Видавництво “ЛітСофт”, 2000. – 370 с.

Викладач: к.е.н., доц. Горбатюк К.В.15СВ12Б129Господарське право

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання українська

Рік навчання 3

Семестр 5

Кредити ЄКТС 2

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: орієнтуватись в системі господарського законодавства України; розв'язувати задачі та практичні завдання з господарського законодавства; застосовувати знання основних положень господарсько-правових актів у практичній діяльності.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: правознавство

Зміст навчальної дисципліни: загальна характеристика господарського законодавства. Підприємництво як засіб здійснення господарської діяльності. Правове становище підприємств. Правовий статус господарських товариств та об”єднань. Правове становище некомерційних суб”єктів господарського права. Правове регулювання відносин власності. Господарсько-договірне зобов”язання. Господарсько-правова відповідальність. Правове регулювання банкрутства. Правовий захист прав і законних інтересів суб”єктів господарювання. Правові засади обмеження монополізму в економіці України. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правові основи банківської діяльності та кредитно-розрахункових відносин. Правові основи біржової діяльності. Правові основи безпеки господарської діяльності. Правові основи забезпечення якості продукції та захисту прав споживачів.

Запланована навчальна діяльність: лекції 17 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 38 год., разом 72 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), семінарські заняття, індивідуальні завдання, наочні методи (ілюстрування зразків, демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, контрольна робота, захист рефератів.

Вид семестрового контролю: залік.

Рекомендована література

Жук Л.А., Жук І.Л. Неживець О.М. Господарське право. Навч. Посібник. -К.,: Кондор. 2003. -400с.

Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. -К.: Атіка. 2005, -624с.

Мамутов В.К. Хохяйственоое право. -К. 2002. -912с.

Викладач: канд. юрид. наук, доцент Кравчук С.Й.15СВ13Б132 Страхування

Тип дисципліни вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання - українська

Рік навчання - 3

Семестр - 5

Кредити ЄКТС – 2

Форми навчання, для яких читається дисципліна – денна, заочна та дистанційна

Результати навчання

вміти: застосовувати набуті теоретичні знання в практичні діяльності.

знати: основні положення теорії і практики страхування за чотирма умовними блоками:

перший – теорія страхування; другий – ринкове економічне середовище та організація страхової справи; третій – характеристика трьох галузей страхування, які традиційно виокремлює вітчизняна теорія; четвертий – фінансові основи організації страхової справи.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: після вивчення дисциплін циклу економічної теорії, блоку “Вища математика”, “Економетрія”, “Гроші та кредит”, “Фінанси”. Передує вивченню таких дисциплін як: “Страхові послуги”, “Ринок фінансових послуг”, “Страховий менеджмент”.

Зміст навчальної дисципліни: Сутність, принципи і роль страхування. Класифікація страхування. Страхові ризики та їх оцінювання. Страховий ринок. Страхова організація. Державне регулювання страхової діяльності. Особисте страхування. Майнове страхування. Страхування відповідальності. Перестрахування і співстрахування. Доходи, витрати і прибуток страховика.

Запланована навчальна діяльність: лекції 17 годин, практичні – 17 годин, самостійна робота – 38 години, разом -72 годин.

Методи викладання - словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (семінарське заняття, розгляд ситуацій), наочні методи (мультимедійний супровід).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень – усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю – залік

Рекомендована література:

Вовчак О.Д., Завійська О.І. Страхові послуги:навчальний посібник .-Львів:Компакт-ЛВ,2005 .-656с .;

Закон України “Про страхування”// http://zakon1.rada.gov.ua;

Михайловська І.М., Антонюк П.П., Курс з дисципліни «Страхування» за напрямом підготовки "Фінанси і кредит" - https://msn.khnu.km.ua/;

Страхові послуги:Методичні рекомендації для студ. економічних спец./Уклад. І.М. Михайловська .-Хмельницький:ТУП,2002 .-112с.;

Страхування:Підручник/За ред. Осадця С.С.-К.:КНЕУ,2010 .-599с .

Викладач: к.е.н., доцент Михайловська І.М.15СВ14Б120 Економічний аналіз

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: аналізувати показники роботи підприємства, визначати вплив факторів на них та відшукувати резерви покращення роботи підприємства.

знати: задачі, що їх вирішує економічний аналіз, види, порядок планування і проведення аналізу господарської діяльності.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:

Зміст навчальної дисципліни Організація економічного аналізу на підприємстві, інформаційна база економічного аналізу, аналіз доходів і витрат підприємства, аналіз рентабельності продукції, аналіз рентабельності підприємства, аналіз активів підприємства, організація і методика аналізу фінансового стану підприємства, узагальнення результатів господарської діяльності.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 51 год., разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Наконечна Г.Ф., Магдійчук П.О. Теорія економічного аналізу: навчальний посібник. – Хмельницький ХДУ, 2004 – 200с.

Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 654 с.

Викладач: Склабінська А.В.15СВ15Б127 Технологія створення програмних та інтелектуальних систем

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова викладання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 3

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

знати: характеристики і структуру операційного оточення; принципи функціонування об'єктів в програмному середовищі; основні методи і способи програмування поведінки об'єктів в середовищі прикладного завдання; особливості поєднання традиційних навичок програмування з новими засобами візуального програмування;

вміти: користуватися практичними засобами середовища програмування NetBeans; застосовувати основні об'єкти NetBeans для проектування робочого середовища прикладного завдання; створювати нескладні програмні проекти для вирішення власних прикладних завдань.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: інформатика, вища математика.

Зміст навчальної дисципліни: Особливості оточення графічної операційної системи. Змінні, масиви і константи. Основні оператори Java. Основні властивості об'єктів і їх програмування. Робота з файлами. Програмування подій. Основні методи об'єктів і їх використання. Створення структури програмного застосування. Робота з графічними об'єктами.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 74 год., разом 108 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю: залік

Рекомендована література:

 1. Нотон П. JAVA:Справ.руководство:Пер.с англ./Под ред.А.Тихонова.-М.:БИНОМ:Восточ.Кн.Компания,1996:Восточ.Кн.Компания.-447с.

 2. Патрик Нотон, Герберт Шилдт. Полный справочник по Java.- McGraw-Hill,1997, Издательство "Диалектика",1997.

 3. Чен М.С. и др. Программирование на JAVA:1001 совет:Наиболее полное руководство по Java и Visual J++:Пер.с англ./Чен М.С.,Грифис С.В.,Изи Э.Ф..-Минск:Попурри,1997.-640с.ил.+ Прил.(1диск.).

 4. Джо Вебер. Технология Java в подлиннике.- QUE Corporation, 2001, "BHV-Санкт-Петербург",2002.

 5. И.Ю.Баженова. Язык программирования Java.- АО "Диалог-МИФИ", 2004

 6. Кен Арнольд, Джеймс Гослинг. Язык программирования Java.- Addison-Wesley Longman,U.S.A.,2004, Издательство "Питер-Пресс", 2005.

Викладач: к.е.н., доц. Мазарчук А.Ю., к.е.н., доц. Більовський К.15СВ16Б127 Економетричне моделювання

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова викладання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 4

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

знати: основні підходи до побудови економетричних моделей; правила побудови лагових моделей; методи аналізу систем одночасних регресій; методи перевірки даних на однорідність; методи відбору діагностичних ознак; правила знаходження області визначення моделі.

вміти: застосовувати методи багатовимірного регресійного аналізу для розв’язання - застосовувати методи багатовимірного регресійного аналізу для розв’язання завдань економічного змісту; визначати найбільш підхожу модель для розв’язання завдання економічного змісту та оцінювати її параметри; проводити розбиття вихідних даних на однорідні підмножини; знаходити індивідуальні та агрегатні діагностичні ознаки; надавати економічну інтерпретацію одержаним результатам.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: економіко-математичне моделювання, дослідження операцій

Зміст навчальної дисципліни Проблеми побудови економетричних моделей. Методи оцінки параметрів лінійних економетричних моделей. Лагові моделі. Економетричні симультативні моделі. Визначення однорідності підмножин об’єктів. Метод відхилень. Зменшення кількості вихідних ознак. Побудова індивідуальних діагностичних ознак. Факторний аналіз. Підбір пояснювальних ознак. Оцінювання функцій регресії та псевдорегресії. Знаходження області визначення моделі.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 34 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 93 год., разом 144 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов.–М.:ЮНИТИ, 1998.–1022 с.

Григорук П.М. Економетричне моделювання: Конспект лекцій / Хмельницький. –ХНУ, 2005.–125 с.

Лук’яненко І.Г, Красникова Л.І. Економетрика: Підручник.–К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998.– 494 с.

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании /Пер. с польск. В.В. Иванова.–М.: Финансы и статистика, 1989.–175 с.

Викладач: к.е.н., доц. Овчиннікова О.Р.15СВ17Б114 Трансформаційна економіка та економічна політика держави

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл дисциплін Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 2

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: аналізувати закономірності трансформаційних процесів на рівні основної ланки народного господарства – підприємства; економічно обґрунтовувати необхідність трансформації відносин власності; визначати внутрішні та зовнішні джерела формування підприємницького капіталу; оцінювати основні моделі реструктуризації та сучасні підходи до оцінки її результатів; встановлювати та вимірювати макроекономічні індикатори в ринковій економіці; встановлювати взаємозв’язок макроекономічної стабілізації з іншими елементами системних перетворень; аналізувати та оцінювати сучасний стан економіки в українському суспільстві.

знати: теорію трансформаційної економіки; методологічний інструментарій дослідження трансформаційної економіки; сутність феномену перехідної економіки інверсійного типу через специфікацію методологічних меж, що розділяють власне економічну теорію і теорію перехідного періоду, універсальне та специфічне в перехідних процесах, що відбуваються в Україні; стартові позиції ринкової трансформації; новий характер підпорядкування ринкових сил і держави в перехідному періоді; процеси формування нових і оновлення діючих господарських структур; проблеми формування та реалізації механізму зайнятості, особливо роль політики зайнятості в сучасній Україні; закономірності ринкової трансформації на макрорівні.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економіка підприємства, маркетинг, організація виробництва, регіональна економіка.

Зміст навчальної дисципліни: Необхідність та сутність трансформаційної економіки: етапи трансформаційного циклу. Моделі і шляхи переходу до ринку. Економічна політика в перехідний період: концепції трансформаційної моделі економіки. Держава, як чинник трансформації. Трансформація відносин власності: роздержавлення та приватизація. Формування конкурентного середовища: конкуренція і монополія та напрями їх розвитку. Ринкові трансформації в аграрному секторі. Становлення ринку капіталів. Формування ринків землі та нерухомості. Формування ринку праці. Підприємство та підприємництво в перехідній економіці. Макроекономічні показники в трансформаційній економіці. Економічна безпека України.

Запланована навчальна діяльність лекцій 8 год., практичних занять 9 год., самостійної роботи 55 год., разом 72 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (рішення задач, розгляд ситуацій).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестовий контроль.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Відомості Верховної Ради України (Щотижневий нормативний бюлетень українською та російською мовами).

Перехідна економіка: Підручник / В.М. Геєць, Є.Г.Панченко, Е.М. Ліанова та ін.;За ред. В.М.Гейця. –К.: Вища шк.,2003. – 520с.

Трансформаційна економіка: Навч. посібник /В.С.Савчук, Ю.К.Зайцев, І.Й. Малий та ін.; За ред. В.С.Савчука, Ю.К.Зайцева. – К.:КНЕУ,2006. – 612с.

Викладач: к.е.н., доц. Гайворонська Т.Г., ст. викл. Швид В.В.15СВ18Б132 Фінанси підприємств

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова викладання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 3

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання:

вміти: вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах організації фінансів підприємств; набути навичок фінансових розрахунків на підприємствах; розраховувати та аналізувати прибутковість діяльності підприємства; розраховувати та аналізувати стан забезпечення підприємства обіговими коштами; здійснювати комплексний аналіз фінансового стану підприємства.

знати: сутність та класифікацію фінансових ресурсів підприємства; сутність та склад грошових надходжень підприємства; економічну сутність та фінансові аспекти основних засобів ,як виробничого ресурсу; зміст і завдання фінансового планування; оцінку фінансового стану підприємства, її необхідність і значення.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: Фінанси, Економіка підприємства, Гроші та кредит.

Зміст навчальної дисципліни Основи фінанси підприємства.ю Організація грошових розрахунків підприємства. Грошові надходженння підприємств. Прибуток та його розподіл. Оподаткування підприємств. Обігові кошти. Кредитування підприємств. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів. Оцінювання фінансового стану підприємства. Фінансове планування на підприємствах. Фінансова санація підприємств.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 72 год., разом 108 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, дискусія), практичні (семінарське заняття,розв'язання задач індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, розв'язання задач.

Вид семестрового контролю залік.

Рекомендована література

 1. Азаренкова Г.М., Журавель Т. М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств:Навчальний посібник. -К.:Знання прес,2004.-219.-Вища освіта ХХІ століття.

 2. Гриньова В.М. Фінанси підприємств:Навчальний посібник.-2-ге вид.,перероб і доп.-К.:Знання прес,2004.-424с

 3. Фінанси підприємств. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей / Р.С. Квасницька, В.В. Доманіцький, С.П. Гладій.-Хмельницький: ХНУ,2006-76 с.

Викладач: ст.вик. Дідик С.М.15СВ19Б127 Імітаційне моделювання

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова викладання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 3

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

знати: класифікацію та основні задачі, які можна вирішити за допомогою імітаційного моделювання; основні блоки та інструкції мов машинного моделювання; принципи побудов імітаційних моделей;

вміти: моделювати економічні задачі з обслуговуючими пристроями; моделювати економічні задачі зі зворотним зв’язком; моделювати економічні задачі управління виробництвом; аналізувати отримані в ході машинного моделювання результати; обґрунтовувати прогностичні оцінки.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: економічна кібернетика, вища математика, дослідження операцій.

Зміст навчальної дисципліни Сутність, розвиток і застосування імітаційного моделювання. Основні етапи побудови імітаційної моделі. Імітаційна модель керування запасами. Метод Монте-Карло в імітаційному моделюванні. Генерування випадкових подій і випадкових величин під час машинної імітації. Планування імітаційних експериментів. Узагальнення та статистична перевірка результатів імітаційних експериментів. Планування імітаційних експериментів у процесі дослідження та оптимізації систем.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 16 год., лабораторних занять 32год., самостійної роботи 60 год., разом 108 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю залік.

Рекомендована література

Томашевский В.Н. Жданова Е.Г. Имитационное моделирование в cреде GPSS. М.:Бестселлер.2003.-412с.

Шрайбер Т.Дж. Моделирование на GPSS. – М.: Машиностроение, 1980. – 592 с.

Максимей И.В. Имитационное моделирование на ЭВМ. М.: Радио и связь, 1988. - 232 с.

Викладач: ст.вик Вальков О.Б.15СВ20Б127 Інформаційний бізнес

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова викладання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 3

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

знати: теоретичні засади формування інформаційного суспільства; закони і принципи, за якими розвивається інформаційний бізнес; методи та шляхи створення підприємства малого бізнесу; основи створення та функціонування віртуальних підприємств.

вміти: обгрунтовувати доцільність створення різних організаційних форм інформаційного бізнесу; організовувати та реалізовувати бізнес-проекти в інформаційній сфері; аналізувати нормативну і економіко-технологічну інформацію в галузі інформаційного бізнесу;

- обґрунтовувати прогностичні оцінки;

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: економічна кібернетика, економіка підприємства, система підтримки прийняття рішень ,система управління базами данних.

Зміст навчальної дисципліни Інформаційна економіка і перехід до інформаційного суспільства. Інформаційна політика України та промислово розвинених країн. Інформаційний бізнес і тенденції його розвитку. Поняття і закони розвитку інформаційного виробництва. Інформаційний ринок і механізм його функціонування. Правові засади підприємництва та організація власної справи в інформаційній сфері економіки. Франчайзинг як спосіб організації власної справи в інформаційному бізнесі. Організаційна структура фірми інформаційного бізнесу. Виробнича система фірми інформаційного бізнесу. Ергономіка та організація виробничого середовища інформаційної фірми. Організація маркетингової діяльності у інформаційному бізнесі. Планування підприємницької діяльності та презентація фірми, що створюється. Організація та порядок розрахунків зі споживачами інформаційних товарів.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 34 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 57 год., разом 108год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Лазарєва С.Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу. Навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2002.

Електронна комерція: Навч. посібник / А.М. Береза, І.А.Козак, Ф.А. Шевченко та ін.. – К.: КНЕУ, 2002. – 326 с.

Викладач: к.е.н., доц. Проскурович О.В., ст.вик Вальков О.Б.15СВ21Б127 Багатомірне економіко-статистичне моделювання

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова викладання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 3

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

знати: методи робастного статистичного оцінювання; методи факторного аналізу; методи кластерного аналізу; методи дискримінантного аналізу; основні підходи до проведення багатомірного шкалювання; методи канонічного аналізу; методи дисперсійного аналізу;

вміти: проводити відбір методів багатомірного аналізу для розв’язання практичних завдань; проводити розрахунки за методами, що вивчаються; надавати економічну інтерпретацію одержаним результатам.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: економіко-математичне моделювання, дослідження операцій, економетричне моделювання.

Зміст навчальної дисципліни Загальні відомості про багатомірний статистичний аналіз. Робастне статистичне оцінювання. Факторний аналіз. Багатомірне шкалювання. Кластерний аналіз. Дискримінантний аналіз. Метод канонічних кореляцій.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 57 год., разом 108 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов.–М.:ЮНИТИ, 1998.–1022 с. ISBN 5-238-00013-8

П.М. Григорук. Багатомірне економіко-статистичне моделювання. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів, «Новий світ», 2006.–148с. ISBN

Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы: Учебник.–М.: Финансы и статистика, 2000.–352 с.: ил. ISBN 5-279-01945-3

Сошникова Л.А., Тамашевич В.Н., Уебе Г., Шефер М. Многомерный статистичекий анализ в экономике: Учеб. Пособие для вузов/ Под ред. Проф. В.Н.Тамашевича.–М.:ЮНИТИ-ДАНА, 1999,–598 с.

Викладач: к.е.н., доц. Овчиннікова О.Р., к.т.н., доц.. Григорук П.М.,к.е.н., доц. Манталюк О.В.15СВ22Б127 Теорія та моделі штучного інтелекту

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова викладання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 4

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання:

знати: сутність і призначення генетичних алгоритмів, основні принципи їх реалізації у комп'ютерній програмі; принципи побудови нейронів і нейронних мереж; основні архітектури нейронних мереж і перелік виконуваних ними завдань; механізми навчання і використання нейронних мереж;

вміти: створювати необхідну структуру нейронної мережі для поставленого завдання; проводити навчання нейронної мережі за допомогою комп'ютерної програми; використовувати навчену нейронну мережу для завдань аналітичної обробки даних; аналізувати дані, отримані нейронною мережею після навчання у робочому режимі.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: інформатика, технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних, технологія створення програмних та інтелектуальних систем.

Зміст навчальної дисципліни: Основні поняття про аналітичні технології, нейронні мережі та генетичні алгоритми. Рішення практичних задач за допомогою нейронних мереж. Біологічний нейрон і його кібернетична модель. Персептрон Розенблатта. Властивості процесів навчання в нейронних мережах. Багатошаровий персептрон та інші нейромережеві архітектури. Модель Хопфилда. Неокогнітрон Фукушіми. Сучасна архітектура нейронних мереж.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 76 год., разом 144 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю: залік

Рекомендована література:

 1. Ф. Уоссермен. Нейрокомпьютерная техника. Москва: Мир, 1992.

 2. А.Н. Горбань, Д.А. Россиев. Нейронные сети на персональном компьютере. Новосибирск: Наука, 1996.

 3. Т. Кохонен. Ассоциативная память. Москва: Мир, 1980.

 4. Ф. Розенблатт. Принципы нейродинамики. Москва: Мир, 1965.

 5. Автоматы. Под. ред. К.Э. Шеннона и Дж. Маккарти. Москва: Издательство Иностранной Литературы, 1956.

 6. Д. Марр. Зрение. Москва: Радио и Связь, 1987.

 7. М. Минский, С. Пейперт. Персептроны. Москва: Мир, 1971.

 8. Н. Винер. Кибернетика. Москва: Советское радио, 1968.

 9. А.А. Веденов. Моделирование элементов мышления. Москва: Наука, 1988.

Викладач: к.е.н., доц. Мазарчук А.Ю., к.е.н., доц. Більовський К.15СВ23Б127 Експертні системи

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова викладання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 4

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

знати: принципи проектування прототипу експертної системи з використанням оболонки експертної системи; принципи проектування інтерфейсу ЕС із базами даних, текстовими файлами, а також створення підсистеми пояснень;

вміти: моделювати базу знань ЕС і здійснювати пошук рішення, використовуючи продукційну або фреймово-продукційну моделі знань у запропонованій проблемній області; проводити сеанс консультації з експертною системою; одержувати пояснення знайденого рішення; аналізувати отримане рішення.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: інформатика, технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних, технологія створення програмних та інтелектуальних систем.

Зміст навчальної дисципліни: Поняття експертного аналізу та експертної системи. Основні етапи і результати досліджень в області штучного інтелекту. Принципи і методи представлення знань. Системи, основані на знаннях. Асоціативні мережі і системи фреймів. Представлення невизначеності знань і даних. Методі придбання знань. Евристична класифікація завдань експертних систем. Засоби формування пояснень. Інструментальні засоби розробки експертних систем. Формування знань на основі машинного навчання. Гібридні системи.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 93 год., разом 144 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю: залік

Рекомендована література:

Джексон П. Введение в экспертные системы. М., С.-П., К.: Издательский дом «Вильямс», 2001.

Уотермен Д. Руководство по экспертным системам. - М.: Мир, 1989.

Тейлор К. Как построить свою экспертную систему/ Пер. с англ. Н.Н. Слепова. - М.: Энергоатомиздат, 1991.

Таусенд К., Фохт Д. Проектирование и программная реализация экспертных систем на персональных ЭВМ /Пер с англ. В.А. Кондратенко. - М.: Финансы и статистика, 1990.

Викладач: к.е.н., доц. Мазарчук А.Ю., к.е.н., доц. Більовський К.Е.15СВ24Б137Ділова іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 2

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти:читати та повністю розуміти текст з суспільно-політичної, економічної та фахової тематики; сприймати іноземне мовлення; реферувати та анотувати суспільно-політичні та економічні тексти як рідною, так і іноземною мовами; вільно користуватися усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, економічної та фахової тематики; перекладати як з іноземної мови на рідну, так і з рідної мови на іноземну тексти суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики.

Знати: мовну компетенцію і стратегії, необхідні для ефективної участі як у процесі навчання, так і у ситуаціях професійного спілкування.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: іноземна мова, облік зовнішньоекономічної діяльності стандарти обліку та аудиту,облік в зарубіжних країнах

Зміст навчальної дисципліни Маркетинг. Банківська та фінансова системи України, Великобританії, США (Німеччини, Австрії/Франції, Бельгії). Бухоблік. Страхування. Написаня ессе, рефератів, анотацій та резюме. Підготовка та написання документів, необхідних для влаштування на роботу. Ділове листування.Структура та статті контрактів.

Граматичний матеріал вивчається в тісному зв’язку з лексичним і входить до програми тесту TOEFL (або інших аналогічних міжнародних тестів).

Запланована навчальна діяльність практичні заняття 32 год., самостійна робота 50 год., разом 72 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Англійська для економістів і бізнесменів[Текст]=English for economists and business men:підручник/за ред. В.К.Шпака.-К.:Вища школа.-2007.-223с.

Англійська мова[Текст]:Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей/Уклад.: Л.М.Балацька, О.О.Куць-Карпенко.Ч.2.-Хмельницький:ТУП.-1998.-34с.

Гавриш О.О. Фахова німецька мова. Економіка підприємства:навч. посіб.-К.:КНЕУ.-2006.-284с.

Викладач: доц. Люлькун Н.А.15СВ26Б120 Аудит

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: проводити аудит фінансової звітності, аудиторський висновок та інші підсумкові документи, підсумковий контроль, реалізація матеріалів аудиту, аудиторські послуги: їх об’єкти та види, внутрішній аудит : його сутність об’єкти і суб’єкти, методичні прийоми внутрішнього аудиту та реалізація його матеріалів.

знати: сутність і предмет аудиту, регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення, методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання, аудиторський ризик та оцінювання системи внутрішнього контролю, планування аудиту, аудиторські докази та робочі документи аудитора.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:

Зміст навчальної дисципліни Об'єкти аудиторської діяльності. Організація аудиторської фірми. Організація: аудиту фінансової звітності; аудиторських послуг; внутрішнього аудиту; аудиту в комп'ютерному середовищі. Методика проведення: аудиту установчих документів та облікової політики підприємства; аудиту необоротних активів; аудиту запасів і витрат діяльності;. аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості; аудиту доходів і фінансових результатів; аудиту капіталу і зобов'язань; аудиту фінансової звітності. Інформаційне забезпечення аудиту. Проблеми розвитку аудиту в Україні.

Запланована навчальна діяльність лекцій 32 год., практичні заняття 16 год., самостійна робота 60 год., разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Пухальська Г.В., Пухальський В.В., Руда Т.В. Аудит: конспект лекцій.- Хмельницький: ХНУ 2009.- 124 с.

Пшенчина Ж.А. Аудит. Навчальний посібник.- К. :Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.

Викладач: ст. викл. Пухальська Г.В.15СВ27Б127 Моделювання управління розвитком регіону

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова викладання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 3

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна.

Результати навчання:

знати: загальну теорію управління; основні форми і методи управління регіональним розвитком в Україні; систему показників, що характеризують рівень соціально-економічного розвитку регіону; методологію розробки цільових комплексних програм, індикативних планів на рівні області, району, міста.

вміти: орієнтуватись у застосуванні на практиці методів прогнозування і планування соціально-економічного розвитку регіону; складати індикативні плани соціально-економічного розвитку району, області; читати, аналізувати динамічні ряди з основних показників економіки регіону, давати їм економічну оцінку; приймати рішення з питань розвитку і життєдіяльності району, міста, області.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: економічна кібернетика, маркетинг, економіка підприємства, політекономія

Зміст навчальної дисципліни Теоретичні основи управління регіональним розвитком. Підприємство, галузь і територія, як об'єкти економіки регіону. Сільське господарство в регіоні. Фінансово-господарська діяльність суб'єктів національної економіки в регіоні. Бюджетний устрій, бюджетний процес та бюджетна політика в регіоні.Кредитна політика.Організаційні форми територіального управління.Науково-методичні основи обгрунтування перспективного регіонального розвитку. Управління регіональним природокористуванням. Управління трудовим потенціалом регіону. Управління розвитком і виробничою інфраструктурою. Регулювання розвитку соціальної інфраструктури.Регіональні ринки. Способи управління ринковим середовищем.Державне управління та державна служба.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 16 год., практичних робіт 32 год., самостійної роботи 60 год., разом 108 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, дискусія), практичні (пратична робота, індивідуальні завдання).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи.

Вид семестрового контролю залік.

Рекомендована література

Доценко А.І. Регіональне розселення: проблема та перспективи. – К.: Наук. Думка, 1994. – 195 с.

Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України. Основи теорії та практики. – К.: НДФІ, 1997. - 276 с.

Скальсьский В.В. Моделювання та управління розвитком регіону: Навчальний посібник. - Хмельницький: ХНУ, 2008. -150с.

Викладач: к.е.н. доц. Скальський В.В.ст.вик. Вальков О.Б.15СВ28Б127 Передові інформаційні технології в економіці

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова викладання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 6

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання:

знати: основні сучасні тенденції розвитку інформаційних систем; методи проектування ефективних інформаційних систем; передові засоби проектування інформаційних систем; принципи захисту інформації і побудови надійних і захищених інформаційних систем; методи оптимізації складних інформаційних систем; основи впровадження, супроводу і керування якістю інформаційних систем.

вміти: застосовувати сучасні передові засоби проектування та розробки інформаційних систем; проектувати та створювати сучасні ефективні інформаційні системи; оптимізувати складні інформаційні системи; адмініструвати БД; впроваджувати, супроводжувати та керувати якістю складних передових інформаційних систем.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: Економічна кібернетика, Інформатика, Технологія проектування та адміністрування БД і СД, WEB-програмування.

Зміст навчальної дисципліни Основні сучасні тенденції розвитку інформаційних систем. Методи проектування ефективних інформаційних систем. Передові засоби проектування інформаційних систем. Принципи захисту інформації і побудови надійних і захищених інформаційних систем. Методи оптимізації складних інформаційних систем.

Поняття про інформаційні системи та процеси їх створення. Структурне проектування інформаційних систем. Технічне і робоче проектування інформаційних систем. Об'єктне проектування інформаційних систем. Впровадження, супровід і керування якістю інформаційних систем. Основи впровадження, супроводу і керування якістю інформаційних систем.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 32 год., лабораторних занять 48 год., самостійної роботи 136 год., разом 216 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю залік, курсова.

Рекомендована література

 1. Пономаренко В.С. Проектування інформаційних систем. Посібник. Київ: Видавничий центр "Академія", 2002, 488 с.

 2. Коваленко А.Є. Розподілені інформаційні системи: навч. посіб. / А.Є.Коваленко.-К.: НТУУ «КПІ», 2008.-244 с. –ISBN 978-966-622-280-3

 3. Основи інформаційних систем: Навчальний посібник/ В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С.Краєва.- 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: КНЕУ, 2001.- 420с

Викладач: к.е.н., доц. Більовський К.Е.

Напрям підготовки – 6.030504 Економіка підприємства

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки16ПП01Б114 Економіка підприємства

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3, 4

Кредити ЄКТС 10

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: окреслити цільові характеристики діяльності підприємства на ринку; формувати програми виробництва продукції та її реалізації; визначити складові ресурсного потенціалу підприємства та здійснити пошук шляхів його ефективного використання; розрахувати поточні витрати підприємства, собівартість продукції, собівартість видів продукції, аналізувати та планувати витрати підприємства; розрахувати доходи і прибутки підприємства від різних напрямків його діяльності; оцінити ефективність господарської діяльності та запропонувати шляхи її підвищення; оцінити конкурентоспроможність підприємства та його продукції.

знати: теорії та моделі підприємств; класифікацію підприємств за різними класифікаційними ознаками, економічні особливості діяльності різних видів підприємств на ринку; основи підприємницької діяльності; ресурсне забезпечення діяльності підприємств; основи організації та планування виробництва; результати та ефективність діяльності підприємства; сучасні моделі трансформації та реструктуризації підприємств.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, історія економіки та економічної думки, система технологій промисловості.

Зміст навчальної дисципліни: Види підприємств, їх організаційно-правові форми. Теорії та моделі підприємств і основи підприємництва. Зовнішнє середовище господарюванню підприємства. Персонал підприємства, продуктивність праці. Оплата праці персоналу: основні форми та системи. Техніко-технологічна база виробництва та виробнича потужність підприємства. Основний та оборотний капітал: оцінка та показники ефективності використання основних фондів та шляхи їх відтворення, склад та показники оборотності оборотних коштів. Інтелектуальний капітал та його характеристики. Інвестиції: поняття, склад, структура, розробка інвестиційних проектів. Матеріально-технічне забезпечення підприємства і виробнича логістика. Витрати підприємства та шляхи їх зниження. Ринок і продукція: види ринків, оцінка якості продукції. Товарна та цінова політика підприємства. Структура та управління підприємством. Прогнозування та планування діяльності підприємства. Обґрунтування виробничої програми підприємства. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності. Системи забезпечення конкурентоспроможності продукції. Трансформація та реструктуризація підприємств. Економічна безпека підприємства та способи її досягнення.

Запланована навчальна діяльність лекцій 70 год., практичних занять 70 год., лабораторних робіт 35 год., самостійної роботи 185 год.; разом 360 год, передбачається виконання 1 курсової роботи.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання, рішення задач), наочні методи (демонстрування слайдів).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт та курсової роботи

Вид семестрового контролю залік, захист курсової роботи, екзамен

Рекомендована література

Господарський кодекс України. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 3.

Економіка підприємства: Підручник / За ред.. А.В. Шегеди. – К.: Знання, 2006. – 614с.

Ковальчук І.В. Економіка підприємства: Навч. Посібник / І.В. Ковальчук. – К.: Знання, 2008. – 679с.

Викладач: к.е.н., доц. Полозова В.М.16ПП02Б142 Менеджмент

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: побудувати схему управлінського процесу; сформувати структуру управління організацією з урахуванням її типу, масштабів та виду діяльності, а також специфіки поведінки на ринку; сформулювати місію, визначити цілі у розрізі ієрархії управління та функціональних сфер діяльності організації; приймати своєчасні та ефективні рішення у кожному бізнес-контексті; вміти побудувати ефективну систему комунікацій в організації; створити умови для ефективної і плідної співпраці трудового колективу; визначати результативність та ефективність системи менеджменту.

знати: характеристики організацій як соціотехнічних систем та об’єкта менеджменту; функції, принципи й методи менеджменту; складові зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства та їх взаємозалежність; сутність комунікативного процесу і його роль в системі управління; особливості реалізації загальних функцій менеджменту в організаціях різних типів; соціально-психологічні особливості колективної праці; критерії ефективності організаційної діяльності та системи менеджменту.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: макроекономіка, мікроекономіка, економіка підприємства, психологія.

Зміст навчальної дисципліни Організація як об’єкт управління, сутність та особливості діяльності менеджерів, розвиток поглядів на менеджмент. Принципи та методи управління. Внутрішнє і зовнішнє середовище організації: Комунікації у менеджменті та процес прийняття управлінських рішень. Планування діяльності організації: Проектування організаційної структури. Мотивація роботи працівників організації, система і процес контролю в організації. Формування та розвиток колективу, керівництво та лідерство. Ефективність системи управління організацією.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 93 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (розгляд ситуацій, групова робота), наочні методи (мультимедійні технології).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 416с.

Крамаренко В.И. Менеджмент: навч.посібн. – К.: ЦУЛ, 2003. – 248с.

Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: підручник. – К.: Академвидав, 2007. – 464с.

Шегда А.В. Менеджмент: Підручник / А.В. Шегда. – К.: Знання, 2007. – 687с.

Викладач: д.е.н., проф. Стадник В.В., ст.. викл. к.е.н., Фомова О.А.16ПП03Б144 Маркетинг

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: використовувати принципи, методи та інструментарій маркетингу у конкретній ринковій ситуації; проводити маркетингові дослідження; приймати рішення в області маркетингової політики підприємства; застосовувати набуті знання у практичній діяльності підприємства.

знати: сутність сучасних концепцій маркетингу, його принципи, функції і задачі; систему засобів, прийомів і методів маркетингу; комплекс маркетингу та зміст його основних складових елементів; основи планування і реалізації маркетингової товарної, цінової, розподільчої і комунікаційної політики підприємства.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економіка підприємства, міжнародна економіка, менеджмент, регіональна економіка, організація виробництва.

Зміст навчальної дисципліни: Сутність маркетингу та його сучасні концепції. Система і характеристика сучасного маркетингу: управління маркетингом, сегментація ринку, позиціонування товару на ринку. Маркетингові дослідження. Маркетингова товарна політика: концепція товару в розрізі маркетингу. Планування нових товарів. Маркетингова цінова політика: фактори та процес ціноутворення. Методи маркетингового ціноутворення: види цінових стратегій. Методи встановлення цін. Маркетингова політика комунікацій: методи поведінки споживачів і фактори, що на них впливають. Комплекс маркетингових комунікацій: реклама, паблік релейшинз, персональний продаж. Маркетингова політика розподілу. Управління каналами розподілу. Організація і контроль маркетингової діяльності.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичні заняття 34 год., самостійна робота 76 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, дискусія), практичні (рішення задач, розгляд ситуацій, розгляд можливих варіантів рішень), наочні матеріали (демонстрація слайдів, ілюстрування зразків рекламних звернень)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист практичних завдань, захист реферату.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література:

Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс Навч. посібник. / пер. з анг. – М.: Изд. Дом «Вільямс», - 2001. – 608 с.

Павленко А.Ф. Маркетинг: Підручник. / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак – К.: КНЕУ, 2003. – 246с.

Скибінський С.В. Маркетинг Ч.1: Підручник – Львів, 2000. – 640 с.

Маркетинг: методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів економічних спеціальностей напряму підготовки “Економіка і підприємництво” / Н.І. Майорова. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 162с.

Викладач: ст. викл. Майорова Н.І.16ПП04Б132 Гроші і кредит

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: орієнтуватися в теоретичних і практичних проблемах грошово-кредитного характеру; аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному і зарубіжному грошово-кредитному ринку; прогнозувати майбутній розвиток грошово-кредитних відносин; обирати оптимальні шляхи вирішення завдань виробничого характеру.

знати: закономірності розвитку грошово-кредитної системи в умовах ринкового господарства; принципи формування та організації сучасної грошово-кредитної системи; особливості вітчизняних та зарубіжних ринкових моделей грошово-кредитної системи; характеристики ринку позичкових капіталів, грошового обігу, банків та банківської діяльності; функціонування спеціалізованих небанківських інститутів; сутність методів, принципів та інструментів грошей та кредиту.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: політична економія мікроекономіка, етика бізнесу.

Зміст навчальної дисципліни: Сутність і функції грошей. Грошовий обіг і грошова маса. Грошовий ринок: структура, особливості функціонування. Грошові системи: сутність, особливості функціонування, порівняння зарубіжних та вітчизняних систем грошового обігу. Інфляція і грошові реформи: вплив на економіку країни. Валютний ринок і валютні системи. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм. Кредит у ринковій економіці: види, форму, способи надання кредитів юридичним та фізичним особам. Фінансові посередники грошового ринку. Центральні банки. Комерційні банки. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 93 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (рішення задач, розгляд ситуацій).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

Гроші та кредит. Підручник / За ред Савлука М.І. – К.: КНЕУ, 2006. – 744с.

Гроші та кредит. Підручник / За ред Івасіва Б.С. – Тернопіль: Карт-бланш, 2008. – 510с.

Щетинін А.І. Гроші та кредит: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2008. – 432с.

Викладач: к.е.н., доц. Гулько Л.Г.16ПП05Б132 Фінанси

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: визначати функції фінансів; управляти фінансовими потоками; визначати фінансову політику подальшого розвитку суб’єкта господарювання; формувати бюджет підприємницьких структур; використовувати інструменти фінансового ринку.

знати: фінансову систему України; фінансову політику держави; основи організації фінансів підприємств; сутність та склад державних фінансів; характеристику загальнодержавних позабюджетних та недержавних фондів; функції фінансового ринку; механізм функціонування міжнародних фінансових відносин.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: гроші і кредит, статистика, бухгалтерський облік, економіка підприємства.

Зміст навчальної дисципліни: Предмет фінансової науки; фінансові категорії. Генезис і еволюція фінансів. Фінансове право і фінансова політика: фінансовий механізм, фінансове планування, фінансовий контроль. Податки і податкова система. Бюджет і бюджетна система: системи державних фінансів, бюджетна система, державні доходи проблеми дефіциту бюджету. Страхування і страховий ринок: функції і принципи страхування, страховий захист, страхові фонди. Фінансовий ринок: суть, складові, суб’єкти фінансового ринку. Фінанси суб’єктів господарювання: фінансові ресурси підприємства. Міжнародні фінанси: їх суть і структура, міжнародні фінансові інститути. Фінансовий менеджмент: роль, суть, функції.

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., практичні заняття 36 год., самостійна робота 72 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (рішення задач).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю екзамен.

Рекомендована література

Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. / О.Д. Василик. – К.: НІОС. – 2000. – 416с.

Василик О.Д. Бюджетна система України: Підручник / О.Д. Василик, К.В. Павлюк. – К.: ЦУЛ, 2004с.

Ковальчук С.В. Фінанси: Навчальний посібник. / С.В. Ковальчук, І.В. Форкун. – Львів: Новий світ-2000, 2006. – 568с.

Викладач: к.е.н., ст.викл Стеценко Н.А.16ПП06Б120 Бухгалтерський облік

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: організувати роботу з ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, організаціях і установах; користуватися методами відображення інформації про операції, що виникають в процесі діяльності підприємств, в бухгалтерському обліку; володіти технологією використання показників бухгалтерського обліку і фінансової звітності в процесі управління підприємствами, організаціями та установами; володіти технікою заповнення фінансової звітності підприємств і проведенням її аналізу.

знати: теоретичні основи ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності і підпорядкування; особливості відображення в обліку господарської діяльності підприємств; можливі форми ведення обліку різних суб'єктів господарювання; призначення, ключові аспекти формування фінансової звітності в цілому та бухгалтерського балансу зокрема; організацію бухгалтерського обліку і облікову політику; основи правового регламентування бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності і підпорядкування.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економіка підприємства, макроекономіка, національна економіка, міжнародна економіка, регіональна економіка.

Зміст навчальної дисципліни: Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод. Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. Оцінювання і калькуляція. Документація, інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку. Облік необоротних активів. Облік запасів. Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості . Облік фінансових інвестицій. Облік власного капіталу. Облік зобов’язань. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу. Облік витрат діяльності підприємства. Облік доходів і фінансових результатів. Фінансова звітність.

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., практичні заняття 36 год., самостійна робота 72 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (розгляд ситуацій), наочні методи (звітність підприємства).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

Азаренко Г.М. Бухгалтерський облік / Г.М.Азаренко, Н.М.Самородова. – К.: Знання, 2004. – 415с.

Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку / М.Т. Білуха. - К.: КДТЕУ, 2007. – 692с.

Викладач: к.е.н., доц. Литвинчук Т.В.16ПП07Б130 Економіка праці й соціально-трудові відносини

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: регулювати організаційно-економічні відносини в організації; визначати ступінь ефективності праці в організації; визначати витрати на утримання робочої сили; обґрунтовувати доцільність застосування систем оплати праці; проводити тарифікацію робіт; встановлювати розміри оплати праці; планувати трудомісткість та чисельність персоналу; застосовувати інформаційне забезпечення в сфері управління працею.

знати: основні цілі і завдання економіки праці; особливості внутрішнього ринку праці; теорію й методологію планування праці; систему трудових показників; теорію диференціації заробітної плати; систему винагород у сфері праці.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економіка підприємства, фінанси, національна економіка, міжнародна економіка, менеджмент.

Зміст навчальної дисципліни: Об’єкт, предмет і завдання дисципліни. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства. Соціально-трудові відносини як система. Соціальне партнерство. Ринок праці та його регулювання. Соціально-трудові відносини зайнятості. Організація і нормування праці. Продуктивність та ефективність праці. Політика доходів і оплата праці. Планування праці. Аналіз, звітність, аудит у сфері праці. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 93 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (рішення задач, розгляд ситуацій).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. / О.А. Грішнова. – К.: Знання, 2006. – 559с.

Ким М.Н. Трудовой потенциал: формирование, использование, управление. / М.Н. Ким – Xарків: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2007. – 250с.

Ковальов В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навч. посібник. / В.М. Ковальов, В.С. Рижиков, О.Л. Єськов – К.: ЦУЛ, 2006. – 256с.

Викладач: к.е.н., доц. Гарват О.А.16ПП08Б116 Міжнародна економіка

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: використовувати та аналізувати широкий статистичний матеріал та офіційні публікації міжнародних організацій; використовувати графічний і математичний методи побудови економічних моделей світового господарства; аналізувати і порівнювати стан економіки України та економік зарубіжних країн, її місце на світових ринках товарів, послуг, капіталів, ресурсів та робочої сили.

знати: критерії визначення економічних систем та підсистем світового господарства; моделі економічного розвитку основних країн світу; принципи раціональної поведінки суб’єктів світової економіки на світових ринках товарів, послуг, капіталів, ресурсів, робочої сили.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: мікроекономіка, макроекономіка, економіка підприємства, менеджмент.

Зміст навчальної дисципліни: Міжнародна економічна система: суб’єкти та об’єкти міжнародної економіки. Міжнародна економічна діяльність: теорії міжнародної торгівлі та міжнародної економічної діяльності. Світовий ринок товарів послуг: види, сучасні тенденції, ціноутворення у міжнародній торгівлі. Світовий фінансовий ринок: фінансові ресурси, види. Прямі інвестиції та міжнародне виробництво. Міжнародний кредит: його функції та види. Світовий ринок праці та міжнародна трудова міграція. Світова валютна система: суть, структура, етапи становлення, особливості валютного ринку. Платіжний баланс та міжнародні розрахунки. Світовий ринок технологій: міжнародне технічне сприяння та науково-технічні програми. Міжнародна регіональна інтеграція. Глобалізація економічного розвитку: сутність, ознаки, наслідки, суперечливість, роль міжнародних організацій у вирішенні глобальних світових проблем. Інтеграція України в світову економіку.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 93 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (семінарське заняття, розгляд ситуацій), наочні методи (слайди).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

Голиков А.П. Економіка зарубіжних країн / А.П. Голиков, О.Г. Дейнека. – К.: ЦУЛ, 2008. – 350с.

Козак Ю.Г. Економіка зарубіжних країн / Ю.Г. Козак, В.В. Ковалевський, В.М. Осипов. – К.: Знання, 2007. – 525с.

Одягайло Б.М. Міжнародна економіка / Б.М. Одягайло. – К.: Знання, 2006. – 397с.

Викладач: к.е.н., проф. Бондаренко М.І.16ПП09Б120 Статистика

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: здійснювати статистичне спостереження, групування даних, розрахунки середніх, відносних величин, показників аналізу рядів динаміки, визначати тенденцію розвитку соціально-економічних явищ, вивчати зв'язки між економічними показниками.

знати: принципи організації статистичних спостережень, методику розрахунку показників статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економіка підприємства, бухгалтерський облік, регіональна економіка, соціологія.

Зміст навчальної дисципліни: Методологічні засади статистики. Статистичне спостереження. Зведення і групування статистичних даних. Узагальнюючі статистичні показники. Аналіз рядів розподілу. Аналіз концентрації. Диференціації та подібності розподілів. Вибірковий метод. Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків. Аналіз інтенсивності динаміки. Аналіз тенденцій розвитку та коливань. Індексний метод. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичні заняття 34 год., самостійна робота 76 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (рішення задач, розгляд ситуацій, індивідуальні завдання).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю екзамен.

Рекомендована література

Статистика: Курс лекцій для студентів економічних спеціальностей / М.М. Захарченко, Г.Ф. Наконечна. - Хмельницький: ТУП, 2003, - 177 с.

Статистика. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для студентів економічних спеціальностей / М.М. Захарченко, Г.Ф. Наконечна, І.О. Капучак. - Хмельницький: ХНУ, 2008. - 144 с.

Викладач: ст. викладач Наконечна Г.Ф.16ПП10Б118 Соціологія

Тип дисципліни: Нормативна

Цикл: дисциплін Професійної та практичної підготовки

Мова навчання: Українська

Рік навчання: 3 курс

Семестр: 5

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна: денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

вміти: аналізувати зміст основних соціологічних проблем, застосовуючи правила діалектичного мислення; оперувати основними соціологічними категоріями; систематизувати і узагальнювати конкретно-наукове знання; використовувати набуті теоретичні знання в практичній професійній діяльності.

знати: історію західної та вітчизняної соціологічної думки; основні напрямки та проблеми сучасної соціології; специфіку суспільства як соціальної системи, закони її функціонування та розвитку; сутність та основні елементи соціальної структури; галузеві соціологічні теорії, методику проведення конкретно-соціологічних досліджень.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: історія України, філософія, культурологія, економіка підприємства, економічний аналіз, організація виробництва, регіональна економіка.

Зміст навчальної дисципліни: Соціологія як наука. Предмет і функції соціології. Основні етапи розвитку класичної та сучасної соціології. Історія становлення і розвитку соціологічної думки в України. Суспільство як соціальна система. Соціальна структура та соціальна стратифікація суспільства. Особистість у системі соціальних відносин. Соціологія сім’ї. Гендерна соціологія. Соціологія праці та управління. Методологія та методика конкретно-соціологічних досліджень.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., се занять 17 год., самостійної роботи 110 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (семінарське заняття), наочні методи (слайди).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю екзамен.

Рекомендована література:

Соціологія: Підручник для вузів / За ред. В. Г. Городяненка. – 3-тє вид., перероб. та допов. – К. : Академія, 2008. – 544c.

Соціологія: Курс лекцій / За ред. Пічі В. М. – Львів.: Новий світ –2002. – 400с.

Черниш Н.Й. Соціологія: Підручник за рейтингово-модульною системою навчання / 5-те вид., перероб. і доп./ Н.Й Черниш. – К.: Знання, 2009. – 486с.

Викладач: канд. політ. наук Захарова Т.Й.16ПП11Б114 Регіональна економіка (в т.ч. екологія)

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: на основі аналізу економічних та статистичних джерел виявляти особливості сучасного стану розміщення продуктивних сил України, регіону та визначати напрями їх вдосконалення; визначати комплексну економіко-географічну характеристику міжгалузевих комплексів та економічних регіонів України; застосовувати методи економічного обґрунтування розміщення виробництва для розв’язання прикладних завдань; працювати з різними схемами економічного планування України та порівнювати їх із іноземними; оцінювати перспективи основних напрямів зовнішньоекономічних зв’язків України, регіону на сучасному етапі розвитку; давати характеристику основних форм зовнішньоекономічних зв’язків, експортного та транзитного потенціалу України.

знати: теоретико-методологічні основи регіональної економіки (в т.ч. екології); головні економічні закони, закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів; сутність, мету, завдання і механізм реалізації регіональної економічної політики; сутність і особливості галузевої і територіальної структури господарства України на різних етапах його розвитку; роль територіального поділу праці у формуванні економічних регіонів і міжгалузевих комплексів; структуру господарського комплексу України; стан та перспективи розвитку економіки регіонів України; міжнародні економічні зв’язки України та особливості її інтегрування в європейські та інші світові структури.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економіка підприємства, менеджмент, міжнародна економіка, організація виробництва.

Зміст навчальної дисципліни Предмет, метод і задачі дисципліни. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів. Економічне районування та територіальна організація господарства. Регіон у системі територіального поділу праці. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики. Механізм реалізації регіональної економічної політики. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах. Природний і трудоресурсний потенціал України. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші світові структури. Наукові засади раціонального природокористування. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичні заняття 34 год., самостійна робота 76 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (рішення задач, розгляд ситуацій, індивідуальне завдання).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

1. Васюкова Г.Т. Екологія: Навч. посібник / Г.Т. Васькова, О.І. Ярошева. – К.: Кондор, 2009. – 529с.

2. Клиновий Д.В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка України: Навч. посібник / Д.В. Клиновий, Т.В. Пепа. – К.: ЦУЛ. – 2006. – 728с.

3. Нижник В.М. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посібник / В.М. Нижник. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 321с.

Викладач: к.е.н., доц. Гайворонська Т.Г.16ПП12Б121 Безпека життєдіяльності (в т.ч. охорона праці та цивільна оборона)

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 2

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: грамотно вирішувати питання охорони праці під час трудової діяльності; самостійно приймати правильні рішення в виробничих умовах; використовувати в практичній діяльності досягнення науки та техніки в галузі охорон праці; впроваджувати у виробництво систему стандартизації з охорони праці; користуватися приладами і апаратурою та визначати основні санітарно-технічні параметри виробничого середовища; надати першу медичну допомогу потерпілим; здійснювати заходи щодо самозахисту і захисту виробничого персоналу, населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха; оцінювати радіаційну, хімічну, біологічну обстановку і обстановку, яка може виникнути під час стихійного лиха та аварії, приймати вірні відповідні рішення

знати: предмет курсу, його основні поняття та термінології;основи законодавства про охорону праці, безпеку життєдіяльності та цивільний захист; організацію служби охорони праці на промислових підприємствах; методи виявлення потенційних виробничих та невиробничих небезпек та шкідливості; систему стандартів безпеки життєдіяльності та праці;правила проведення та порядок розслідування виробничих нещасних випадків, методи надання першої допомоги; характеристики осередків ураження, які виникають у надзвичайних ситуаціях;засоби захисту населення від вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійного лиха;основи організації і проведення рятувальних робіт;основні правила надання долікарської допомоги.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: політична економія, інформатика, математика для економістів.

Зміст навчальної дисципліни Виробниче середовище і його вплив на людину. Правове і нормативне регулювання охорони праці. Державне управління охороною праці в Україні. Організація охорони праці на виробництві. Аналіз і профілактика профзахворювань та виробничого травматизму. Умови праці на виробництві, їх класифікація і нормування. Виробнича шкідливість, методи захисту людини від її негативного впливу. Основи техніки безпеки. Негативні фактори в житті людини природного, техногенного, соціально-політичного і воєнного характеру. Державні заходи щодо захисту людини. Засоби індивідуального захисту людини. Колективні засоби захисту людини. Ліквідація наслідків впливу на людину радіоактивних, хімічних та біологічних речовин. Класифікація надзвичайних ситуацій. Основи захисту об’єкта господарської діяльності. Діяльність організацій щодо захисту персоналу, населення і навколишньої території. Запобігання і усунення надзвичайної ситуації на об’єкті. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на об'єкті господарської діяльності.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 38 год., разом 72 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (екскурсії), наочні методи (використання обладнання підприємств, плакатів).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, письмові контрольні роботи, тестування.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

Законодавчі та нормативні акти з охорони праці: Збірник документів/ О.В. Снозик, А.А. Нестер, А.М.Гольнік. – Хмельницький: ТУП, 2003. – 214с.

Калда Г.С. Курс основ охорони праці. Для студентів гуманітарних спеціальностей. / Г.С. Калда, І.І. Ковтун, Л.П. Новіцький. – Хмельницький, 2004. – 243 с.

Джигирей В.С. Безпека життєдіяльності. / В.С. Джигирей, В.Ц. Жидецький Львів: Афіша, 2007, 256 с.

Викладач: к.т.н, доц. Снозик О.В.16ПП13Б114 Організація виробництва

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: визначати склад та спеціалізацію виробничих підрозділів, що формують оптимальну структуру підприємства, забезпечувати ефективне функціонування складових виробничого процесу, гармонійно сполучати елементи виробничого процесу в часі та просторі,організовувати працю людей і роботу устаткування, раціонально поєднувати організаційні форми та економічні методи ведення виробництва, кількісно порівнювати й економічно оцінювати ефективність різних варіантів організації виробництва і виробничої інфраструктури, вчасно діагностувати існуючий стан організації виробництва на підприємстві.

знати: зміст та значення організації виробництва в діяльності сучасних підприємств, організацію функціонування підприємства як об'єкта і суб'єкта господарської діяльності, виробничу структуру та фактори, що на неї впливають, типи та види виробничих структур, структуру виробничого процесу та його організацію у просторі й часі, створення та організації обслуговуючих господарств підприємства, формуванні якості продукції.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економіка підприємства, методика викладання економіки, економічний аналіз, регіональна економіка, фінанси підприємств.

Зміст навчальної дисципліни: Предмет, метод і зміст курсу: організація виробництва в ринкових умовах як об’єкт вивчення. Підприємство як система, його особливості: взаємовідносини підрозділів та служб підприємства в системі організації виробництва. Виробнича структура підприємства: сутність, порядок побудови, класифікація цехів. Виробничий процес, його характеристика. Типи виробництва: одиничне, серійне, масове, та їх порівняльна і техніко-економічна характеристика. Виробничий цикл: структура, тривалість та шляхи скорочення. Методи організації виробничих процесів: автоматизація та організація непотокового виробництва. Система обслуговування виробництва. Організація трудових процесів: формалізація трудового процесу і його умов: карта організації праці, проект організації робочого місця. Формування якості і забезпечення конкурентоспроможності продукції. Організація комплексної технічної підготовки виробництва.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичних занять 34 год., самостійної роботи 112 год.; разом 180 год, передбачається виконання 1 курсової роботи.

Методи викладання** словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (рішення задач, індивідуальні завдання).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист курсової роботи

Вид семестрового контролю захист курсової роботи, екзамен.

Рекомендована література

Галущак М.П. Організація виробництва: у прикладах та задачах: Навч. посібник. / М.П. Галущак, А.О. Оксентюк, І.Б. Гевко - К.: Кондор, 2010. - 212с.

Гевко І.Б. Організація виробництва: теорія і практика: Підручник. / І.Б. Гевко, А.О. Оксентюк, М.П. Галущак, - К.: Кондор, 2008. - 178с.

Єгупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві. Навчальний посібник. / Ю.А. Єгупов. -К.: ЦУЛ, 2006. - 488 с.

Викладач: ст. викл. Овдій Л.І.16ПП14Б142 Економіка та організація інноваційної діяльності

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: організовувати системи регулювання, стимулювання інноваційних процесів, захисту інновацій; формувати механізм фінансування інноваційних проектів; формувати механізм сучасного ціноутворення на наукомістку продукцію; здійснювати оцінку соціально-економічної ефективності результатів наукових досліджень.

знати: теорію і практику інноваційної сфери діяльності підприємств та організацій різних форм власності; основні засади інноваційної політики і стратегії фірми та організації управління інноваційною діяльністю; найбільш ефективні напрями оновлення техніко-технологічної бази підприємства та його продукції; особливості організаційних форм забезпечення і методів впровадження результатів інноваційної діяльності.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економіка підприємства, організація виробництва, інвестиційна політика підприємства, планування і контроль на підприємстві, стратегія підприємства.

Зміст навчальної дисципліни: Інновації: становлення і основні тенденції розвитку. Сутнісна характеристика інноваційних процесів: об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності, моделі інноваційного процесу, дифузія і трансфер та життєвий цикл інновацій. Особливості створення інновацій та формування попиту на них. Інноваційна політика підприємства: складові, недоліки, переваги. Система управління інноваційними процесами: інноваційна стратегія фірми, умови і методи реалізації інновацій. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства: розрахунок та оцінка економічної ефективності впровадження технологічних інновацій. Організаційні форми забезпечення і впровадження результатів інноваційної діяльності підприємств. Система державного регулювання інноваційної діяльності. Система фінансування інноваційних процесів. Моніторинг інновацій. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 76 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (рішення задач, розгляд ситуацій, індивідуальні завдання).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю екзамен.

Рекомендована література

Власова А.М. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. / А.М. Власова, М.В. Краснокутська. – К.: КНЕУ, 2003. – 92с.

Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент: Учеб. Пособ. / К.: В.Ф. Гринев. – К.: МАУП, 2007. – 148с.

Твисс В. Управление научно-техническими нововведениями / Сокр. пер. с англ. - М.: Экономика, 2005. – 343с.

Викладач: д.е.н., проф. Йохна М.А.16ПП15Б142 Стратегія підприємства

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: формувати місію та цілі організації; проводити стратегічний аналіз середовища організації; обґрунтовувати варіанти загально корпоративної, ділової та функціональних стратегій; здійснювати декомпозицію стратегій; застосовувати методи реалізації стратегії.

знати: основні складові процесу формування стратегії фірми: мета – ситуація – проблеми – рішення – виконання; основні методи, що застосовуються при розробці стратегії; можливі стратегічні альтернативи фірми; види стратегій бізнесу а методи їх вибору; технології впровадження стратегії в організації.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економіка підприємства, організація виробництва, стратегія підприємства, планування і контроль на підприємстві, управління витратами, інформаційні системи і технології на підприємстві.

Зміст навчальної дисципліни: Сутність стратегії підприємства. Концепція розробки стратегії фірми. Визначення місії та цілей. Діагностика середовища діяльності підприємства: методи оцінки та аналізу середовища фірми, оцінка привабливості СЗГ. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства. Методологія розробки корпоративної стратегії, аналіз конкурентних переваг підприємства. Види стратегій бізнесу, стратегічний набір підприємства: вибір стратегії фірми. Функціональні стратегії фірми: види та особливості розробки; виробнича стратегія, продуктово-товарні стратегії, стратегії наукових досліджень та розробок. Цінова стратегія підприємства. Стратегія підприємства відносно суспільства: методи розробки стратегії, аналіз впливу обмежень, вплив суспільства на підприємницьку стратегію та стратегію соціальної відповідальності. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Процес реалізації стратегії підприємства, альтернативність у стратегічному виборі. Організаційна структура та організаційна культура як об’єкти стратегічних змін. Соціально-психологічне забезпечення реалізації стратегії. Стратегічний контроль: показники, типи контрольних систем та їх зміст.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичних занять 34 год., самостійної роботи 76 год.; разом 180 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (рішення задач, розгляд ситуацій, індивідуальні завдання).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю екзамен.

Рекомендована література

Ансофф І. Стратегічне управління. / І. Ансофф. – М.: 2007.

Ансофф І. Новая корпоративная стратегия. / І. Ансофф - СПб.: Питер, 2005

Ефремов В.С. Стратегия бизнеса: концепция и методы планирования. Учеб. пособие. / В.С. Ефремов. - М.: Финпресс, 2005.

Викладач: к.е.н., доц. Сокирник І.В.16ПП16Б114 Планування і контроль на підприємстві

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: дослідити кон’юнктуру ринку та життєвий цикл продукції підприємства; правильно визначити обсяги збуту та виробничої програми в умовах конкурентного середовища діяльності підприємства; знаходити рішення тих чи інших економічних проблем, що виникатимуть в процесі їх практичної діяльності; розрахувати техніко-економічні показники діяльності підприємства на плановий період; визначати вплив факторів на планові показники; оцінювати ефективність розроблених планів та робити висновки.

знати: загальні закономірності та наукові принципи розробки планів, що відповідають вимогам ринку; методи, способи і прийоми обґрунтування конкретних планових показників; зміст, форму, структуру і порядок розробки плану; вимоги до послідовності процедур складання різних розділів плану; чинники, які впливають на техніко-економічні показники діяльності підприємства та методику їх визначення; механізм взаємодії виробничих підрозділів, функціональних відділів і планових служб при складанні плану.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економіка підприємства, організація виробництва, стратегія підприємства, управління витратами, інформаційні системи і технології на підприємстві, зовнішньоекономічна діяльність підприємства.

Зміст навчальної дисципліни: Теоретико-методологічні основи планування діяльності підприємства. Система планів підприємства. Нормативна база планування: система економічних норм і нормативів. Маркетингові дослідження, планування збуту і контролю продукції. План виробництва і реалізації продукції: розробка плану продажу і виробничої програми та шляхи їх оптимізації. Оперативно-календарне планування і контроль: подетальна, позамовна, по комплектна система оперативного планування, ритмічність виробництва. Матеріально-технічне забезпечення виробництва. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю. Планування продуктивності праці. План по праці і заробітній платі. Виробнича інфраструктура підприємства: особливості її планування. Планування і контроль витрат виробництва: методи калькуляції, кошторис витрат на виробництво. Планування прибутку в умовах ринку. Фінансове планування і контроль на підприємстві. Планування і контроль оновлення продукції. Планування організаційно-технічного розвитку виробництва. Бізнес-планування: зміст і структура бізнес-плану.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичних занять 34 год., самостійної роботи 112 год.; разом 180 год., виконання курсової роботи

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (рішення задач, індивідуальні завдання).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю захист курсової роботи, екзамен.

Рекомендована література

Орлов О.А.. Планирование деятельности промышленого предприятия. Учебник. / О.А. Орлов / издание 2-е, перераб. и дополн. – К.: Скарби, 2006. – 336с.

Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства. Практикум. Навч. посібник. / Г.М. Тарасюк. – К.: «Кондор», 2009. – 266 с.

Орлов О.О., Рясних Є.Г., Гавловська Н.І. Планування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки: [монографія]. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – 155 с.

Викладач: д.е.н., проф. Орлов О.О.16ПП17Б114 Управління витратами

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: оптимально використовувати ресурси підприємства; визначати витрати і прибуток для прийняття рішення; оптимізувати обсяги виробництва, операційний прибуток і витрати; застосовувати методи калькулювання собівартості продукції на підприємстві; розробляти кошторису витрат.

знати: загальне поняття про показники по витратам і їх значення для управління виробничою і комерційною діяльністю на підприємстві; систему управління витратами на підприємстві; методи калькулювання собівартості продукції на підприємстві; особливості калькулювання собівартості на невеликих підприємствах різних галузей економіки; методи розподілу непрямих витрат; систему управління за центрами відповідальності.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економіка підприємства, організація виробництва, стратегія підприємства, планування і контроль на підприємстві, зовнішньоекономічна діяльність підприємства.

Зміст навчальної дисципліни: Загальне поняття про показники по витратам: структура витрат, ціна, собівартість. Визначення витрат і прибутку для прийняття рішення: якісні і кількісні фактори. Оптимізація обсягу виробництва, витрат і операційного прибутку: аналіз беззбитковості виробництва, аналіз чутливості реагування прибутку і обсягу реалізації при змінах економічних показників. Система управління витратами на підприємстві. Калькулювання собівартості продукції на підприємстві. Особливості калькулювання собівартості на невеликих підприємствах різних галузей економіки. Методи розподілу непрямих витрат: їх аналіз і контроль в процесі прийняття управлінських рішень. Калькуляція собівартості з повним розподілом витрат і за змінними витратами. Калькуляція собівартості за нормативними витратами і аналіз відхилень. Калькуляція сумісних витрат комплексного виробництва. Управління за центрами і відповідальності і кошторис витрат: розробка кошторисів на підприємстві.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичних занять 34 год., самостійної роботи 76 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (індивідуальні завдання, рішення задач), наочні (демонстрація слайдів).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю екзамен.

Рекомендована література

Голов С.Ф. Управлінський облік / С.Ф. Голов. – К.: Лібра, 2003. – 704с.

Грещак М.Т., Коцюба О.С. Управління витратами. / М.Т. Грещак – К.: КНЕУ, 2002. –131с.

Лень В.С.. Управлінський облік. / В.С. Лень – К.: Знання, 2003. – 287с.

Викладач: д.е.н., проф. Лук’янова В.В.16ПП18Б114 Проектний аналіз

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: обґрунтовувати вибір проектних рішень за певних умов; обчислювати показники ефективності проектів; оцінювати доцільність їх застосування; опрацьовувати процедури розробки, аналізу, порівняння та обґрунтування вибору проектів.

знати: основні концепції, поняття, методи і підходи, які використовуються в світовій практиці для аналізу проектів; особливості різних функціональних аспектів аналізу, підготовки та реалізації проектів на національному, регіональному, галузевому та місцевому рівнях.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економіка підприємства, планування і контроль на підприємстві, фінанси підприємства, управління витратами, потенціал і розвиток підприємства, логістика.

Зміст навчальної дисципліни: Предмет і мета проектного аналізу: еволюція, концепція проектного, принципи. Концепція проекту: поняття, основні ознаки, класифікація проектів, середовище та учасники проекту. Життєвий цикл проекту і його фази: передінвестиційна, інвестиційна та експлуатаційна. Концепція витрат і вигод у проектному аналізі: методика оцінки неявних вигод і витрат, концепція альтернативної вартості. Цінність грошей у часі: поняття майбутньої та теперішньої вартості, номінальна та реальна процентні ставки. Грошовий потік: майбутня і теперішня вартість грошового потоку, ануїтети, оцінка вартості акцій та облігацій. Стандартні фінансові критерії прийняття проектних рішень. Аналіз беззбитковості проекту. Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності: причини появи і методи зниження ризику. Функціональні аспекти проектного аналізу: маркетинговий, технічний, економічний, фінансовий, соціальний, інституціональний та екологічний аналіз проекту.

Запланована навчальна діяльність лекцій 32 год., практичних занять 16 год., лабораторних занять 16 год., самостійної роботи 116 год.; разом 180 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (рішення задач, лабораторна робота, індивідуальні завдання).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю екзамен.

Рекомендована література

Верба В.А.Проектний аналіз: Підручник. / В.А. Верба, О.А. Загородніх – К.: КНЕУ, 2000. – 322с.

Верба В.А. Проектний аналіз: Навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни. / В.А. Верба, О.М. Гребешкова, О.В. Востряков – К.: КНЕУ, 2000. – 297с.

Проектний аналіз: Навч. посібник. / Під ред. С.О, Москвіна. – К.: Лібра, 1998. – 368с.

Швець Л.П. Проектинй аналіз: Підручник. / Л.П. Швець, О.В. Пилипяк, Н.І. Доберчак – Львів, Новий світ-2000, 2011. – 663с.

Викладач: к.е.н., доц. Швець Л.П.16ПП19Б114 Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: проводити якісний аналіз ризику; проводити кількісний аналіз ризику; розробляти заходи зниження ризику до допустимого рівня.

знати: наукові концепції, відповідні підходи та інструментарій з ризикології, методологія щодо розробки та прийняття раціональних господарських рішень; взаємозв’язок основних категорій теорії ризику; підходи до класифікації ризиків; методи якісного і кількісного аналізу ризику; процедуру управління ризиком на підприємстві; способи зниження ризику.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економіка підприємства, організація виробництва, стратегія підприємства, планування і контроль на підприємстві, управління витратами, потенціал і розвиток підприємства, проектний аналіз.

Зміст навчальної дисципліни: Сутнісна характеристика господарських рішень. Особливості прийняття господарських рішень: закони та закономірності, що впливають на прийняття рішень. Методичні основи розробки і обґрунтування господарських рішень. Підприємництво і ризик. Ризик і підприємницька діяльність: властивості, функції, фактори ризиків. Види економічних ризиків у сучасному підприємництві. Система управління (менеджмент) ризиком на підприємстві: принципи, етапи. Розробка системи антиризикованих заходів. Методи кількісного аналізу конкретного ризику: статистичний метод, метод експертних оцінок, метод аналогій, математичні методи, аналітичний метод. Моделювання ризикових ситуацій для обґрунтування господарських рішень. Процедура оцінки агрегованого ризику діяльності підприємства. Обґрунтування фінансово-інвестиційних рішень з урахуванням ризику.

Запланована навчальна діяльність лекцій 32 год., практичних занять 16 год., лабораторних занять 16 год., самостійної роботи 116 год.; разом 180 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (рішення задач, лабораторна робота, індивідуальні завдання).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

Клименко С. М. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навч. посібник. / С.М. Клименко, О.С. Дуброва. – К.: КНЕУ, 2005. – 252с.

Лук‘янова В.В.Економічний ризик. / В.В. Лук‘янова, Т.В. Головач – К.: Академія, 2007. – 464с.

Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання. / Н.І. Машина. – К.: ЦУЛ, 2003. – 188 с.

Викладач: д.е.н., проф. Лук’янова В.В.16ПП20Б114 Потенціал і розвиток підприємства

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: структурувати потенціал підприємства; проводити діагностування основних конкурентних сил; оцінювати конкурентоспроможність потенціалу підприємства; застосовувати основні методичні підходи, щодо оцінювання потенціалу підприємства; визначати вартість окремих складових та сукупного потенціалу підприємства; проводити оцінку сукупного потенціалу підприємства із використанням порівняльного та майнових методів оцінювання; проводити оцінювання потенціалу підприємства та його складових для моніторингу поточних властивостей.

знати: основні підходи щодо структурування потенціалу підприємства; сутність та особливості формування окремих складових економічного потенціалу підприємства; основні фактори та передумови формування та розвитку потенціалу підприємства; методи оцінки та основні підходи щодо забезпечення конкурентоспроможності сукупного потенціалу; принципи та основні теоретичні підходи, щодо оцінювання потенціалу підприємства; методичні підходи оцінки складових та сукупного потенціалу підприємства; особливості та методичні підходи до оцінки вартості бізнесу; прикладні аспекти оцінки потенціалу підприємства.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економіка підприємства, планування діяльності, фінанси підприємства, управління витратами, проектний аналіз.

Зміст навчальної дисципліни: Вступ: мета і завдання дисципліни. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства. Формування потенціалу підприємства: характеристика основних факторів та передумов його розвитку. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства: сутність та характеристика її рівнів, теорії, моделі та методи визначення і оцінки конкуренції. Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства: сутність концепції вартісної оцінки. Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства. Ресурсний потенціал підприємства: оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд. Визначення вартості машин і обладнання. Нематеріальні активи та методи їх оцінювання: основні джерела отримання економічного ефекту від використання нематеріального активу, синтетична побудова економічного ефекту. Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання. Оцінювання вартості бізнесу. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства.

Запланована навчальна діяльність лекцій 32 год., практичних занять 32 год., самостійної роботи 116 год.; разом 180 год., виконання курсової роботи.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (рішення задач, індивідуальні завдання).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю захист курсової роботи, екзамен.

Рекомендована література

Добрикіна О.К. Потенціал підприємства: формування та оцінювання: Навч. посібник / О.К. Добрикіна, В.С. Рижков, С.В. Касьянюк. – К.: ЦУЛ, 2007.

Довбенко В.І. Потенціал і розвиток підприємства: Навч. посібник / В.І. Довбенко, В.М. Мельник. - Львів: Видавн. нац. ун-т. «Львівська політехніка», 2010.

Формування і розвиток потенціалу промислового підприємства: Навч. посібник для студ. ВНЗ / Є.А.Бельтюков, С.С.Свірідова, Т.І.Черкасова, Л.І.Некрасова. - НОПУ – Одеса: Інтерпрінт, 2009.

Викладач: к.е.н., доц. Гончар О.І.ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу16СВ01Б128 Психологія та педагогіка

Тип дисципліни Варіативна

Цикл дисциплін Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: давати психолого-педагогічну характеристику особистості, її темпераменту, характеру, здібностей; інтерпретувати власні психічні стани; володіти найпростішими прийомами психічної саморегуляції; пояснювати закономірності міжособистісних стосунків у побуті та організованому колективі, володіти елементарними навичками аналізу навчально-виховних ситуацій, визначення та розв’язання педагогічних завдань як у родині, так і у трудовому колективі.

знати: основні психічні функції та їх фізіологічні механізми; мати уявлення про природу психіки людини, співвідношення природних і соціальних факторів у становленні психіки; яким чином відбувається опанування дійсністю; роль свідомості та самосвідомості у поведінці, діяльності людини, формуванні її особистості; значення волі, емоцій, потреб і мотивів; форми, засоби і методи психологічної діяльності.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: іноземна мова, мікроекономіка, політична економія, етика бізнесу.

Зміст навчальної дисципліни: Предмет і основні етапи розвитку педагогіки. Засоби і методи педагогічного впливу на особистість: переконання, вправи, навчання, стимулювання. Сімейне виховання та сімейна педагогіка, проблеми взаємовідносин поколінь. Предмет і методи психології: психологія як наука, мозок і психіка, методи психологічних досліджень. Пізнавальні процеси особистості: відчуття, сприйняття, пам'ять, мислення, мовлення, уява. Емоційно-вольова характеристика особистості та діяльності: почуття, воля. Індивідуально-психологічні особливості особистості: спрямованість, темперамент, характер, здібності. Психолого-педагогічні основи спілкування: поняття про спілкування, спілкування та особистість.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 74 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (розгляд ситуацій, психологічні тренінги, індивідуальні завдання).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю залік.

Рекомендована література

Немов Р.С. Психология: Ученик для студ. высшей школи / [в 2-х томах] / Р.С. Немов. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2005. – 688с.

Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посібник. / М.М. Фібула. – К.: Академвидав, 2007 – 534с.

Амонашвілі Ш.О. Школа життя / Ш.О. Амонашвілі. – Хмельницький: ПКПЦ ім. Реріха. – 2002

Викладач: канд. пед. наук, доц. Крук С.Л.16СВ02Б114 Університетська освіта

Тип дисципліни Варіативна

Цикл дисциплін Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 2

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: самостійно та ефективно навчатися в університеті з урахуванням світових освітніх тенденцій; ефективно і коректно вирішувати питання і проблеми, пов’язані з процесом навчання; аналізувати економічні ситуації, що склалися на підприємстві і знаходити оптимальні управлінські рішення.

знати: вимоги до спеціалістів з економіки в сучасних умовах господарювання, основи створення матеріальних та нематеріальні цінностей, необхідних для людей і держави; способи поведінки економіста для забезпечення ефективності та прибутковості підприємства і підвищення продуктивності праці виробників; вплив економіки на підвищення ефективності інтелектуального потенціалу працівників, основних фондів, ресурсів, капіталу; особливості формування інформації на підприємстві для прийняття керівництвом конкретних управлінських рішень з метою реорганізації та вдосконалення виробництва; особливості діяльності економічної служби підприємства в умовах кризового стану з метою виходу з кризи з найменшими витратами

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: іноземна мова, мікроекономіка, політична економія, етика бізнесу.

Зміст навчальної дисципліни: Університетська освіта в контексті Болонського процесу: євроінтеграція Україні, як чинник соціально-економічного розвитку держави та європейська кредитно-трансферна система. Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою: системний підхід у розбудові та реформуванні вищої освіти в епоху глобалізації. Організація навчального процесу в університеті: загальні положення, інформатизація навчального процесу, горизонти міжнародного співробітництва. Фахова підготовка у вищому навчальному закладі. Бібліотека університету і правила користування її фондами. Соціально-культурна інфраструктура університету: характеристика та особливості її діяльності. Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої освіти.

Запланована навчальна діяльність практичні заняття 17 год., самостійної роботи 55 год.; разом 72 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення), практичні (індивідуальні завдання), наочні методи (екскурсії по університету та бібліотеці).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Програма удосконалення освітнього процесу в Хмельницькому національному університеті в контексті євроінтеграції / Костогриз С.Г., Красильникова Г.В., Бегняк В.І. – Хмельницький, ХНУ, 2009. – 22 с.

Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник/ За ред. В.Г.Кременя. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2008. - 384 с.

Основні засади розвитку вищої освіти України. – Частина 3 /За ред. Ніколаєнка С.М. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. - 181 с.

Викладач: ст. викл. Швид В.В.16СВ03Б114 Етика бізнесу

Тип дисципліни Варіативна

Цикл дисциплін Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 2

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: поводитися у суспільстві так, щоб викликати до себе довіру і симпатію; ввічливо та коректно реагувати на ділові дзвінки, запрошення та адекватно поводитися у інших стандартних етикетних ситуаціях, у товаристві знайомих і незнайомців, вдома, на службі; обирати ділових партнерів і налагоджувати ділові зв’язки з ними, оформлювати візитні картки, робити запрошення на ділові та неформальні зустрічі; організовувати ділові переговори, прийоми та зустрічі вітчизняних та іноземних партнерів; правильно організовувати процес управління на підприємстві; адекватно поводитися на службі не залежно від власної посади.

знати: основні постулати етики, ділової етики, моралі та найвищі моральні цінності у суспільстві; основи ділового протоколу та форми його прояву; особливості та способи організації ділових переговорів, зустрічей та прийомів; способи реакції та поведінки у стандартних етикетних ситуаціях; способи, типи і стилі управління підприємством; особливості та характер роботи керівника.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: мікроекономіка, політична економія, університетська освіта, макроекономіка.

Зміст навчальної дисципліни: Етика як сукупність знань про мораль і поведінку: визначення найвищих моральних цінностей і моральних норм поведінки людини у суспільстві. Етика бізнесу та економічна етика: вивчення етичних норм поведінки ділових партнерів, розгляд етичних засад бізнесу та бізнес-постулатів. Діловий протокол: особливості, форми та прояви. Організація ділових прийомів, правила поведінки у бенкетній залі. Атрибутика ділових зустрічей: візитні картка, стандарти ділового одягу. Організація ділової зустрічі: аспекти, способи. Підготовка та проведення переговорів. Стандартні етикетні ситуації: вітальні формули, механізми звернень до знайомих і незнайомих людей, механізми прощання на прикладах. Характеристики ділового спілкування: фази, форм, зони і функції та стилі ділового спілкування. Етичні засади в управлінні: принципи управлінського спілкування та моральні аспекти управлінських рішень. Адміністративна етика: характеристика її основних морально-етичних категорій.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 38 год.; разом 72 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (моделювання ситуацій, індивідуальні завдання), наочні методи (відеофільми, слайди).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Вороніна М.С. Культура спілкування ділових людей. / М.С. Вороніна – К.: Либідь, 2006. – 192с.

Герасимчук А.А. Етика та етикет. / А.А. Герасимчук, О.І. Тимошенко. – К.: ЕУ. – 2006. – 350с.

Палеха Ю.І. Етика ділових відносин: Навч. Посібник. / Б.І. Палеха – К.: Кондор, 2008. – 356с.

Викладач: к.е.н. доц. Думанська К.С.16СВ04Б129 Правознавство

Тип дисципліни Варіативна

Цикл дисциплін Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 2

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: орієнтуватись в системі законодавства України; розв'язувати задачі та практичні завдання з предмету окремих галузей права; застосовувати знання основних положень нормативно-правових актів у практичній діяльності; відстоювати права, свободи та законні інтереси самого себе та інших членів суспільства від порушень.

знати: теоретичну базу законодавства, законодавчі основи прав людини, галузі права, що впливають на процес функціонування підприємства та життя людини у суспільстві.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: політична економія, мікроекономіка, етика бізнесу.

Зміст навчальної дисципліни: Основи теорії держави та права. Основи конституційного права. Основи адміністративного права. Основи трудового права. Основи фінансового права. Основи банківського права. Основи податкового права. Основи цивільного права. Основи сімейного права. Основи кримінального права.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 36 год., практичних занять 18 год., самостійної роботи 54 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), семінарські заняття, індивідуальні завдання, наочні методи (ілюстрування зразків, демонстрування слайдів).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, контрольна робота, захист рефератів.

Вид семестрового контролю: залік.

Рекомендована література

Правознавство: підручник .-К.: Правова єдність, 2008. – 792с.

Барабаш Т.М. Основи правознавства: Навч. посібник. / Т.М. Барабаш, М.В. Глух, Т.В. Данченко, Л.В. Левицька, Л.А. Савченко, О.В. Чернецька, В.С. Шилінгова – К.: КНТ, 2009. – 408с.

Викладач: канд. юрид. наук, доц. Лучковська С.І.16СВ05Б114 Основи наукових досліджень

Тип дисципліни Варіативна

Цикл дисциплін Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 2

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: обирати напрямок та формувати тему наукового дослідження; здійснювати пошук та аналіз інформації для потреб наукового дослідження; застосовувати всезагальні, загальнонаукові методи наукових досліджень; інтерпретувати результати наукових досліджень та визначати їх цінність.

знати: класифікацію наукових досліджень; як здійснюються наукові дослідження в Україні на різних рівнях; технологію наукового дослідження в галузі економіки; методи наукових досліджень; що може виступати джерелами наукової інформації; як здійснюється пошук інформації в процесі наукового дослідження; яким чином формується бібліографічний апарат наукових досліджень; яким чином обробляється первинна інформація в процесі наукового дослідження.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: мікроекономіка, політична економія, макроекономіка, етика бізнесу.

Зміст навчальної дисципліни: Поняття, зміст і функції науки. Класифікація наук. Організація наукової діяльності. Методологія наукових досліджень. Технологія наукових досліджень. Інформаційна база наукових досліджень. Експеримент та моделювання в наукових дослідженнях. Підготовка наукових статей, монографій, наукових доповідей і повідомлень. Реферати, курсові та кваліфікаційні роботи різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 36 год., практичних занять 18 год., самостійної роботи 54 год.; разом 108 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, дискусія, пояснення), практичні (моделювання ситуацій, індивідуальні завдання), наочні методи (демонстрування слайдів).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література:

Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень: Навч. посібник / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсєєв – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 240с.

Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник / О.В. Крушельницька. К.: Кондор, 2006. 204с.

Соловйов С.М. Основи наукових досліджень: Навч. посібник / С.М. Соловйов. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 176с.

Викладач: к.е.н, доц. Пилипяк О.В.16СВ06Б142 Комунікативний менеджмент

Тип дисципліни Варіативна

Цикл дисциплін Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 2

Кредити ЄКТС 2

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: впливати на інших для досягнення бажаного ефекту (застосування маніпуляцій та захист від них); управляти аудиторією з використанням вербальних та невербальних методів; використовувати різні стилі спілкування; управляти конфліктами в процесі ділової комунікації

знати: термінологічну базу комунікативного менеджменту; методи та засоби управління суспільною думкою; складові комунікативної компетентності; особливості комунікативної взаємодії; основи управління конфліктами

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: мікроекономіка, політична економія, макроекономіка, етика бізнесу.

Зміст навчальної дисципліни: Теоретичні основи комунікативного менеджменту. Культура і техніка мовлення. Комунікативна компетентність. Організація спілкування та взаємодії. Вербальні та невербальні засоби спілкування, їх співвідношення у комунікативному процесі. Стилі спілкування. Маніпуляції у спілкуванні. Феномен комунікативного «вампіризму». Основи трансактного аналізу. Сприйняття і розуміння людини людиною як основа ефективної комунікації. Імідж та самооцінка. Ділове спілкування. Основні закони отримання влади. Управління емоційною складовою комунікативного процесу. Управління конфліктами.

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год., практичних занять 18 год., самостійної роботи 36 год., разом 72 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (розгляд ситуацій), наочні методи (слайди).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестовий контроль.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Бутенко Н.Ю. Комунікативні процеси у навчанні: Підручник. / Н.Ю. Бутенко. – К.: КНЕУ, 2006.

Савенкова Л.О. Комунікативні процеси у навчанні: Навч. посібник / Л.О. Савенкова. – К.: КДЕУ, 2006.

Викладач: к.е.н., доц. Рудніченко Є.М.16СВ07Б114 Навчальна (комп’ютерна) практика

Тип дисципліни Варіативна

Цикл дисциплін Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 2

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: правильно користуватись комп’ютером та периферійними пристроями, здійснювати основні дії з файлами та каталогами (переміщувати, копіювати, перейменовувати, видаляти), використовувати стандартне програмне забезпечення операційної системи для операцій з основними типами файлів (текстовий редактор, графічний редактор, і т.і.), використовувати текстовий процесор з комплекту офісного програмного забезпечення (Microsoft Office, OpenOffice) для підготовки текстових документів, використовувати електронні таблиці з комплекту офісного програмного забезпечення (Microsoft Office, OpenOffice) для проведення статистичних і аналітичних розрахунків, користуватись Web-браузером для роботи в Intertnet, знаходити потрібну інформацію в Intertnet, користуватись електронною поштою та системами миттєвих повідомлень.

знати: загальну будову персонального комп’ютера, призначення та принципи роботи його основних частин і периферійних пристроїв, призначення операційної системи та основні її функції операційної системи, призначення та можливості текстового редактору електронних таблиць, основні поняття про роботу в локальних мережах та мережі Intertnet, способи пошуку інформації в мережі Інтернет.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економічна інформатика, математика для економістів.

Зміст навчальної дисципліни Апаратне та програмне забезпечення персональних комп’ютерів. Комп’ютерні мережі. Операційна система: реєстрація користувача, використання мережевого профілю та файлового серверу, модульного середовища для навчання. Текстовий редактор: неформатований текст, форматований текст, таблиці різного рівня складності, математичні формули, графічні елементи. Табличний редактор: створення статистичних і аналітичних таблиць різного ступеня складності, побудова діаграм, використання логічних операторів для організації розгалуженого розрахунку.

Запланована навчальна діяльність самостійна робота 108 год., разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення), практичні (лабораторна робота), наочні методи (комп’ютерне обладнання), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю диференційований залік

Рекомендована література

Основи інформатики. Навчальний посібник / В.М. Локазюк, В.І. Спиридонов, В.М.Джулій- Хмельницький, ХНУ, 2004.

Григорук П.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч. посібник. / П.М. Григорук - Хмельницький: ТУП, 2003.

Викладач: к.е.н., доц. Михальчик С.О.16СВ08Б111 Сучасні технології промисловості

Тип дисципліни Варіативна

Цикл дисциплін Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 2

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: визначати основні характеристики якості і властивостей деталей і виробів машинобудівного і будівельного виробництва; аналізувати ефективність діючих і перспективних технологічних процесів; виявляти основні показники процесів для розрахунку економічних нормативів та оцінки їх економічної ефективності.

знати: структуру виробничого і технологічного процесів; типи виробів, їх класифікацію і структуру; параметри, за якими оцінюється якість виробів; точність і якість поверхні деталей виробів; матеріали, з яких виготовлюються деталі, способи визначення і зміни їх властивостей; основні сучасні виробничі процеси машинобудівного і будівельного виробництва стосовно виготовлення заготовок деталей, їх обробки з метою одержання заданої форми і властивостей.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: мікроекономіка, макроекономіка, основи наукових досліджень, економіка підприємства.

Зміст навчальної дисципліни: Теоретичні основи технології виробництва, методи забезпечення якості, надійності і заданих техніко-економічних характеристик машин, методи обробки типових деталей. Проектування і оперативне управління технологічними процесами переробки сировини, обробки деталей і складання виробів, використання новітніх досягнень техніки і технології на підприємствах. Аналіз рівня техніки і технології, розрахунок параметрів обробки, якості технології, технологічної трудомісткості і продуктивності обладнання.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторні заняття 17 год., самостійна робота 38 год., разом 72 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні методи (екскурсії на підприємства з метою ознайомлення і вивчення конкретних виробничих процесів).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, захист індивідуальних завдань.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Мазур М.П., Каразей В.Д., Третько В.Д., Соколан К.С. Системи технологій промисловості. – Дистанційний курс. – Хмельницький: ХДУ, 2003.

Вельбой В.П. Системи технологій: Посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.- Хмельницький: ТУП, 2003. – 339с.

Сучасні виробничі технології. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів економічних спеціальностей // М.П.Мазур, К.С.Соколан. – Хмельницький: ХНУ, 2009.- 77с.

Викладач: д.т.н., проф. Мазур М.П., ст. викладач Баннов Г.М.16СВ09Б129 Господарське право

Тип дисципліни Варіативна

Цикл дисциплін Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 2

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: орієнтуватись в системі господарського законодавства України; розв'язувати задачі та практичні завдання з господарського законодавства; застосовувати знання основних положень господарсько-правових актів у практичній діяльності.

знати: основні положення господарського законодавства, правовий статус господарських товариств та об’єднань, основні положення господарсько-правових зобов’язань, випадки господарсько-правової відповідальності, основи правового регулювання вітчизняних монополістичних організацій та зовнішньоекономічної діяльності, правові основи біржової діяльності, забезпечення якості продукції та захисту прав споживачів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: правознавство, історія економіки та економічної думки, національна економіка, економіка підприємства.

Зміст навчальної дисципліни: Загальна характеристика господарського законодавства. Підприємництво як засіб здійснення господарської діяльності. Правове становище підприємств. Правовий статус господарських товариств та об’єднань. Правове становище некомерційних суб’єктів господарського права. Правове регулювання відносин власності. Господарсько-договірне зобов’язання. Господарсько-правова відповідальність. Правове регулювання банкрутства. Правовий захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання. Правові засади обмеження монополізму в економіці України. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правові основи банківської діяльності та кредитно-розрахункових відносин. Правові основи біржової діяльності. Правові основи безпеки господарської діяльності. Правові основи забезпечення якості продукції та захисту прав споживачів.

Запланована навчальна діяльність практичних занять 18 год., самостійної роботи 54 год., разом 72 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), семінарські заняття, індивідуальні завдання, наочні методи (ілюстрування зразків, демонстрування слайдів).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист рефератів.

Вид семестрового контролю: залік.

Рекомендована література

Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. / О.М. Вінник – К.: Атіка, 2005. – 624с.

Жук Л.А. Господарське право. Навч. посібник. / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець – К.,: Кондор, 2007. – 400с.

Мамутов В.К. Хохяйственоое право. / В.К. Мамутов. – К.: Кондор, 2006. – 912с.

Викладач: канд. юрид. наук, доц. Кравчук С.Й.16СВ10Б116 Національна економіка

Тип дисципліни Варіативна

Цикл дисциплін Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: визначати особливості національної моделі управління економікою; аналізувати потенціал та ефективність реальної економіки та інституційні чинники її розвитку; характеризувати взаємозв’язок окремих складових національного господарства; давати об’єктивну оцінку структурної перебудови, політики економічного зростання та наслідків впровадження інституційних форм інтеграції національної економіки у світове господарство.

знати: основні показники, що характеризують параметри та пропозиції розвитку національної економіки та її ефективність; основні інструменти, норми та методи регулювання національної економіки; соціальні, екологічні та зовнішньоекономічні наслідки функціонування національної економіки.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: макроекономіка, мікроекономіка, економіко-математичне моделювання, економіка підприємства.

Зміст навчальної дисципліни Національна економіка: загальне та особливе. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки. Характеристика економічного потенціалу національної економіки. Функціонування інфраструктури національної економіки: АПК, виробнича та ринкова інфраструктури. Державність та державне управління економікою: бюджетне, податкове та фінансово-кредитне регулювання національної економіки. Програмування та прогнозування національної економіки. Структурна перебудова національної економіки. Політика економічного зростання національної економіки, теорії та моделі економічного розвитку: виробничі функції, моделі Харрода-Домара, Кобба-Дугласа, Р. Солоу, П. Ромера, Р. Гордона та двох секторна модель економічного зростання. Сучасні моделі розвитку національної економіки. Демократія, економічна свобода та економічний порядок. Теорії суспільного добробуту та їх аналіз. Національна економіка та економічна безпека. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство.

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., практичні заняття 18 год., самостійна робота 90 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (розгляд ситуацій).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю залік.

Рекомендована література

Гринів Л.С. Національна економіка / Л.С. Гринів, М.В. Кічурчак. – Львів: Магнолія 2006, 2008 – 540с.

Национальная экономика / Под ред. В.М. Тарасовича. – К.: ЦУЛ, 2009. – 350с.

Чухно А.А. Сучасні економічні теорії / А.А. Чухно, П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. – К. Знання, 2007. – 420с.

Викладач: к.е.н., доц. Бабич Л.М.16СВ11Б116 Соціально-економічна безпека підприємства

Тип дисципліни Варіативна

Цикл дисциплін Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: використовувати раніше здобуті знання із економічних дисциплін для формування професійної майстерності економіста як фахівця в галузі економічної безпеки підприємства; трансформувати й адаптувати зміст навчального матеріалу, поєднувати методи і прийоми роботи відповідно до умов господарської ситуації на конкретному підприємстві; проводити аналіз впливу результатів діяльності підприємства на його економічну безпеку; розробляти політику забезпечення економічної безпеки підприємства та приймати управлінські рішення щодо адаптації підприємства до змін навколишнього середовища.

знати: сутність економічної безпеки, принципи забезпечення економічної безпеки підприємства, види загроз, методи діагностики економічної безпеки підприємства, методи та механізми забезпечення економічної безпеки підприємства.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: мікроекономіка, макроекономіка, безпека життєдіяльності (в т.ч. охорона праці та цивільна оборона), економіка підприємства,

Зміст навчальної дисципліни: Сутність економічної безпеки підприємства. Економічна безпека підприємства в системі безпеки регіону і держави. Вплив макро-, мезо, мікросередовища на рівень економічної безпеки підприємства. Складові економічної безпеки підприємства. Види загроз економічній безпеці підприємства. Принципи забезпечення економічної безпеки підприємства. Діагностика економічної безпеки підприємства. Система економічної безпеки підприємства. Формування політики забезпечення економічної безпеки підприємства.

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год., практичні заняття 18 год., лабораторних занять 18 год., самостійної роботи 90 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна робота), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстрування слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Донець Л.І. Економічна безпека підприємства: Навч. посібник /Л.І. Донець, Н.В Ващенко. - К.: ЦУЛ.-2008.-240 с.

Економічна безпека: Навч. посібник / за ред. З.С.Варналія. - К.: Знання.-2009.-647с.

Кузнецов О.О., Євсеєв С.П., Кавун С.В. Захист інформації та економічна безпека підприємства [монографія]. - Харків: ХНЕУ. - 2008. - 360с.

Ортинський В.Л. Економічна безпека підприємств, організацій та установ: Навч. посібник / В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко, М.І. Керницька, М.О. Живко - К.: Правова єдність. - 2009. - 544с.

Викладач: д.е.н, проф. Лук‘янова В.В., ас. Шутяк Ю.В.16СВ12Б114 Інвестиційна політика підприємства

Тип дисципліни Варіативна

Цикл дисциплін Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: оцінювати макроекономічні показники розвитку інвестиційного ринку країни; визначати стадії економічного розвитку та життєвого циклу галузей економіки та підприємства; застосовувати методи та використовувати джерела фінансування інвестиційних проектів; користуватися процедурою розробки бізнес-плану.

знати: загальне поняття про інвестиційну політику підприємства; напрямки правового регулювання інвестиційної діяльності; права та обов’язки інвесторів; складові інвестиційного ринку; стадії життєвого циклу країни, підприємства; етапи розробки інвестиційної стратегії підприємства; розділи бізнес-плану інвестиційного проекту.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: мікроекономіка, політична економія, університетська освіта, макроекономіка.

Зміст навчальної дисципліни: Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Правове регулювання інвестиційної діяльності. Держава як суб’єкт інвестиційної діяльності: форми прямого та опосередкованого впливу держави на інвестиційний процес. Господарські товариства та корпорації: АО, ТзОВ, ТзДВ, повне товариство, командитне товариство, холдингова компанія, фінансово-промислова група. Фінансово-кредитні установи: інвестиційні фонди, кредитні спілки, лізингові, інвестиційні та страхові компанії. Функціональні учасники інвестиційного процесу. Вартість грошей і час: методи нарощування та дисконтування вартості. Характеристика інвестиційного ринку та принципи його вивчення. Оцінка та прогнозування макроекономічних показників розвитку інвестиційного ринку. Оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості галузей економіки. Оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості регіонів. Оцінка інвестиційної привабливості окремих підприємств. Принципи розробки інвестиційної стратегії. Розробка стратегічних напрямків інвестиційної діяльності. Розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів. Розробка та порядок оформлення бізнес-плану інвестиційних проектів.

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год., практичних занять 18 год., самостійної роботи 72 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (семінарські заняття, індивідуальні завдання).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. /И.А. Бланк - К.: МП «ИТЕМ ЛТД», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. – 448с.

Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. Навчальний посібник. /Т. В.Майорова, -К.: ЦУЛ, 2003. - 376с.

Пересада А.А. Інвестиційний аналіз: Підручник. /А.А.Пересада, Ю.М.Коваленко, В.Онікієнко. - К.: КНЕУ, 2003.

Викладач: ст. викл. Овдій Л.І.16СВ13Б132 Страхування

Тип дисципліни вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання - українська

Рік навчання - 3

Семестр - 5

Кредити ЄКТС – 2

Форми навчання, для яких читається дисципліна – денна, заочна та дистанційна

Результати навчання

вміти: застосовувати набуті теоретичні знання в практичні діяльності.

знати: основні положення теорії і практики страхування за чотирма умовними блоками:

перший – теорія страхування; другий – ринкове економічне середовище та організація страхової справи; третій – характеристика трьох галузей страхування, які традиційно виокремлює вітчизняна теорія; четвертий – фінансові основи організації страхової справи.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, економетрія, гроші та кредит, фінанси.

Зміст навчальної дисципліни: Сутність, принципи і роль страхування. Класифікація страхування. Страхові ризики та їх оцінювання. Страховий ринок. Страхова організація. Державне регулювання страхової діяльності. Особисте страхування. Майнове страхування. Страхування відповідальності. Перестрахування і співстрахування. Доходи, витрати і прибуток страховика.

Запланована навчальна діяльність: лекції 17 годин, практичні – 17 годин, самостійна робота – 38 години, разом -72 годин.

Методи викладання - словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (семінарське заняття, розгляд ситуацій), наочні методи (мультимедійний супровід).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень – усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю – залік

Рекомендована література:

Вовчак О.Д., Завійська О.І. Страхові послуги:навчальний посібник .-Львів:Компакт-ЛВ,2005 .-656с .;

Закон України “Про страхування”// http://zakon1.rada.gov.ua;

Михайловська І.М., Антонюк П.П., Курс з дисципліни «Страхування» за напрямом підготовки "Фінанси і кредит" - https://msn.khnu.km.ua/;

Страхові послуги:Методичні рекомендації для студ. економічних спец./Уклад. І.М. Михайловська .-Хмельницький:ТУП,2002 .-112с.;

Страхування:Підручник/За ред. Осадця С.С.-К.:КНЕУ,2010 .-599с .

Викладач: к.е.н., доцент Михайловська І.М.16СВ14Б114 Управління інформаційними ресурсами підприємства

Тип дисципліни Варіативна

Цикл дисциплін Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: використовувати комплекс програмно-апаратних засобів з метою організації оптимального використанні інформаційних ресурсів на підприємстві, забезпечення автоматизації документообігу в електронному вигляді і систематизації в паперовому; складати алгоритми і комплекс документів для забезпечення документального оформлення господарських операцій .

знати: способи обробки інформації, їх переваги і недоліки, склад та структуру інформаційного забезпечення комп’ютерної системи обліку, склад і структуру нормативно-довідкової облікової інформації з обліку основних засобів, малоцінних швидкозношуваних предметів, товарів, готової продукції, праці і заробітної плати, витрат і доходів, склад і структуру звітності комп’ютерної облікової системи та ін.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економічна інформатика, математика для економістів, навчальна (комп’ютерна) практика.

Зміст навчальної дисципліни Економічна інформація і засоби її формалізованого опису. Інформаційні системи як засіб управління інформаційними ресурсами в економіці. Інформаційні технології оброблення економічної інформації. Організація інформаційної бази систем оброблення економічної інформації. Організаційно-методичні основи створення та функціонування інформаційних систем в обліку. Методика ведення обліку з використанням комп'ютерних облікових програм. Автоматизація обліку основних засобів. Автоматизація обліку матеріальних цінностей. Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації. Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій. Автоматизація обліку праці та заробітної плати. Автоматизація обліку витрат на виробництво. Автоматизація зведеного обліку і складання звітності

Запланована навчальна діяльність лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 74 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення), практичні (лабораторна робота), наочні методи (комп’ютерне обладнання), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, захист практичних (лабораторних) робіт, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Основи інформатики. Навчальний посібник / В.М. Локазюк, В.І. Спиридонов, В.М.Джулій- Хмельницький, ХНУ, 2004.

Григорук П.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч. посібник. - Хмельницький: ТУП, 2003.

Викладач: к.е.н., доц. Михальчик С.О.16СВ15Б120 Економічний аналіз

Тип дисципліни Варіативна

Цикл дисциплін Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: аналізувати показники роботи підприємства, визначати вплив факторів на них та відшукувати резерви покращення роботи підприємства.

знати: задачі, що їх вирішує економічний аналіз, види, порядок планування і проведення аналізу господарської діяльності.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економіка підприємства, статистика, міжнародна економіка, методика викладання економіки.

Зміст навчальної дисципліни Організація економічного аналізу на підприємстві, інформаційна база економічного аналізу, аналіз доходів і витрат підприємства, аналіз рентабельності продукції, аналіз рентабельності підприємства, аналіз активів підприємства, організація і методика аналізу фінансового стану підприємства, узагальнення результатів господарської діяльності.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 57 год.; разом 108 год., виконання курсової роботи

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (рішення задач), наочні методи (слайди).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю захист курсової роботи, залік

Рекомендована література

Наконечна Г.Ф. Теорія економічного аналізу: Навчальний посібник. / Г.Ф. Наконечна, П.О. Магдійчук. – Хмельницький ХДУ, 2004 – 200с.

Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. / Г.В. Савицька. – К.: Знання, 2004. – 654 с.

Викладач: ст. викл. Наконечна Г.Ф.16СВ16Б114 Цінова політика підприємства

Тип дисципліни Варіативна

Цикл дисциплін Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: досліджувати внутрішні умови діяльності підприємства та ринку з метою встановлення цін, рівень яких дозволяв би покривати витрати та одержувати прибутки; розробляти ефективну цінову політику підприємства; створювати цінові стратегії, які здатні забезпечити ефективність діяльності підприємства в різних сегментах ринку; розраховувати та встановлювати ціни на товари промислових підприємств та у торговельній мережі; пристосовувати ціни на товари підприємства-виробника до державної політики регулювання цін.

знати: сутність та функції ціни як економічної категорії; основні складові цін: їх економічні характеристики, порядок розрахунку, значення та функції в складі ціни; види цін та способи їх визначення; методи ціноутворення; напрями розробки цінової політики та порядок формування цінових стратегій.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економіка підприємства, статистика, міжнародна економіка, методика викладання економіки.

Зміст навчальної дисципліни Сутність та функції ціни: складові ціни та системи цін, процес ціноутворення на світовому ринку, теорії вартості та їх основні положення, напрями та особливості державного регулювання процесу ціноутворення. Види цін у вітчизняній економіці: класифікація цін, структура ціни та характеристика її складових. Поняття еластичності: особливості та характеристика еластичності попиту по ціні на по доходу. Витрати підприємства у складі ціни: методологія урахування витрат в ціні товару, процес формування ціни на основі калькуляції та кошторису; класифікація витрат; витрати, що не включаються до собівартості реалізованої продукції. Прибуток в процесі ціноутворення: характеристика та види прибутку, прогнозування цін на товари відповідно до витрати та рентабельності підприємства, процес визначення прибутку в ціні товару. Формування оптових та роздрібних цін на товари: алгоритм розрахунку ціни на продукцію підприємства; поняття податку на додану вартість та акцизного збору та процес їх нарахування. Процес ціноутворення: напрями та методологія; витратні та ринкові методи ціноутворення. Цінова політика підприємства: вплив ЖЦТ товару на формування його ціни, методичний підхід до урахування ризику при формуванні цінової політики. Розробка стратегії ціноутворення на підприємстві: алгоритм формування цінової стратегії підприємства, характеристика основних цінових стратегій.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 74 год., разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (рішення задач, розгляд ситуацій), наочні методи (слайди).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення: навч.посібник. / Я.В. Литвиненко. - К.: МАУП, 2007. – 238с.

Основи ціноутворення: Навч. посібник / под ред.. Верхоглядової Н.І., Ільїної С.Б., Іваннікової Н.А., Слабко Я.Я., Лисенко Ю.В. – К.: Кондор, 2007 – 252с.

Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навч. посібник 2-е видання. / Л.О. Шкварчу. – К.: Кондор, 2009. – 214 с.

Викладач: к.е.н., доц. Думанська К.С.16СВ17Б127 Комп'ютерні мережі

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова викладання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 3

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

вміти: працювати з основними програмними продуктами в комп’ютерних мережах; працювати з основними ресурсами мережі Internet; знаходити в мережі Internet необхідну інформацію і правильно її використовувати; розробляти інформаційну гіпертекстову сторінку.

знати: структуру, основні характеристики і властивості мережі Internet; основні програмні продукти для роботи в комп’ютерних мережах; основні ресурси мережі Internet; основні команди для роботи в ОС MS Windows; основні принципи програмування на мові HTML.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: інформатика, економіка підприємства, міжнародна економіка, менеджмент.

Зміст навчальної дисципліни Загальні відомості про комп’ютерні мережі. Історія створення і розвитку мережі Internet. Особливості глобальної мережі Internet. Основні принципи роботи мережі Internet. Сервіси глобальної мережі Internet. Служби глобальної мережі Internet. Спілкування в Internet’і. Введення в мову гіпертекстової розмітки. HTML: тегова модель файлу, оформлення тексту, використання таблиць та графіки, види адрес і гіперпосилання, поняття про фрейми, файлова структура сайту з фреймами. Графічна навігаційна панель. Опис навігаційної мапи. Таблиці стилів. Групування властивостей і успадковування.

Запланована навчальна діяльність: лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 74 год.; разом 108 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, інструктаж), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків, демонстрація слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Коржинский С. Настольная книга Web-мастера: эффективное применение HTML, CSS и JavaScript / С. Коржинский - М.: Кнорус, 2008. – 522с.

Microsoft Corporation. Компьютерные сети. Учеб. курс/ Пер, с англ. - М.: Изд. отдел «Русская Редакция» ТОО «Channel Trading Ltd».-2007. – 696с.

Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов; 2-е изд. / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер - СПб.:Питер, 2005. – 864с.

Щука В.Г. Комп’ютерні мережі та телекомунікації. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та курсового проектування. - Хмельницький: ХНУ, 2006. – 87с.

Викладач: к.т.н., доц. Щука В.Г.16СВ18Б114 Трансформаційна економіка та економічна політика держави

Тип дисципліни Варіативна

Цикл дисциплін Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: аналізувати закономірності трансформаційних процесів на рівні основної ланки народного господарства – підприємства; економічно обґрунтовувати необхідність трансформації відносин власності; визначати внутрішні та зовнішні джерела формування підприємницького капіталу; обґрунтовувати умови ефективності фірм, значення санації та недопущення банкрутства підприємств у перехідному періоді; оцінювати основні моделі реструктуризації та сучасні підходи до оцінки її результатів; встановлювати та вимірювати макроекономічні індикатори в ринковій економіці; встановлювати взаємозв’язок макроекономічної стабілізації з іншими елементами системних перетворень; аналізувати та оцінювати сучасний стан економіки в українському суспільстві.

знати: теорію трансформаційної економіки; методологічний інструментарій дослідження трансформаційної економіки; сутність феномену перехідної економіки інверсійного типу через специфікацію методологічних меж, що розділяють власне економічну теорію і теорію перехідного періоду, універсальне та специфічне в перехідних процесах, що відбуваються в Україні; стартові позиції ринкової трансформації; співвідношення та взаємодію економічної теорії та економічної політики; новий характер підпорядкування ринкових сил і держави в перехідному періоді; процеси формування нових і оновлення діючих господарських структур; основні складові та особливості функціонування ринків землі, житлової, комерційної, промислової та інвестиційної нерухомості на сучасному етапі розвитку економіки; проблеми формування та реалізації механізму зайнятості, особливо роль політики зайнятості в сучасній Україні; закономірності ринкової трансформації на макрорівні.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економіка підприємства, маркетинг, організація виробництва, регіональна економіка.

Зміст навчальної дисципліни: Необхідність та сутність трансформаційної економіки: етапи трансформаційного циклу. Моделі і шляхи переходу до ринку. Економічна політика в перехідний період: концепції трансформаційної моделі економіки. Держава, як чинник трансформації. Трансформація відносин власності: роздержавлення та приватизація. Формування конкурентного середовища: конкуренція і монополія та напрями їх розвитку. Ринкові трансформації в аграрному секторі. Становлення ринку капіталів. Формування ринків землі та нерухомості. Формування ринку праці. Підприємство та підприємництво в перехідній економіці. Макроекономічні показники в трансформаційній економіці. Економічна безпека України.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 57 год., разом 108 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (рішення задач, розгляд ситуацій).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестовий контроль.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Відомості Верховної Ради України (Щотижневий нормативний бюлетень українською та російською мовами).

Перехідна економіка: Підручник / В.М. Геєць, Є.Г.Панченко, Е.М. Ліанова та ін.;За ред. В.М.Гейця. –К.: Вища шк.,2003. – 520с.

Трансформаційна економіка: Навч. посібник /В.С.Савчук, Ю.К.Зайцев, І.Й. Малий та ін.; За ред. В.С.Савчука, Ю.К.Зайцева. – К.:КНЕУ,2006. – 612с.

Викладач: к.е.н., доц. Гайворонська Т.Г., ст. викл. Швид В.В.16СВ19Б120 Облік і звітність в оподаткуванні

Тип дисципліни Варіативна

Цикл дисциплін Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: документально оформити податкові операції, що виникають на підприємстві, знати економічну природу податків та зборів, оволодіти навичками складання аналітичних податкових реєстрів обліку, визначати базу оподаткування, складати податкову звітність.

знати: суть і предмет обліку і звітності в оподаткуванні, організацію подання та виправлення податкової звітності, податковий облік і звітність ПДВ, облік і звітність прибутку до оподаткування, податковий облік основних фондів, податковий облік, облік і звітність єдиного податку, облік і звітність податків, зборів та платежів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економіка підприємств, бухгалтерський облік, економічний аналіз, регіональна економіка.

Зміст навчальної дисципліни Предмет і методи обліку та звітності в оподаткуванні. Організацію податкової звітності. Податковий облік і звітність ПДВ. Облік і звітність прибутку до оподаткування. Податковий облік основних фондів. Облік і звітність Податку з доходів фізичних осіб. Облік і звітність для спеціальних систем оподаткування. Облік і звітність інших податків, зборів та платежів.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 110 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (розгляд ситуацій, рішення задач), наочні методи (слайди).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література:

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-УІІ // Бухгалтерія. – 2010. – № 50. – с.10-321.

Войнаренко М.П., Пухальська Г.В. Податковий облік і аудит: Навчальний посібник. Хмельницький: ХНУ, 2006. – 338с.

Клебанова Т.С. Моделювання податкового навантаження підприємства в умовах трансформації економіки: [монографія] / Т.С. Клебанова, І.С. Ястребова. – Харьків: Інжек, 2009. – 267 с.

Викладач: к.е.н., доц. Скоробогата Л.В.16СВ20Б132 Фінанси підприємства

Тип дисципліни Варіативна

Цикл дисциплін Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах організації фінансів підприємств; здійснювати фінансові розрахунки на підприємстві; визначати та аналізувати прибутковість підприємства; визначати та аналізувати забезпеченість підприємства оборотними коштами; проводити комплексний аналіз фінансового стану підприємства.

знати: сутність, види та класифікацію фінансових ресурсів підприємств; принципи та фори організації грошових розрахунків підприємств; сутність і склад грошових надходжень, сутність непрямих податків та їх впливу на діяльність підприємства; сучасні підходи до оподаткування прибутку підприємств; фінансові аспекти основних засобів, як частини виробничого процесу; сутність і значення методів нарахування амортизації; основи оцінки фінансового стану підприємства; види та сутність кредитів; зміст і методи фінансового планування; Сутність фінансової санації та банкрутства суб’єктів господарювання.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фінанси, гроші і кредит, статистика, бухгалтерський облік, економіка підприємства, організація виробництва.

Зміст навчальної дисципліни Основи фінансів підприємств: грошові фонди та фінансові ресурси. Організація грошових розрахунків підприємств: види і форми розрахунків. Грошові надходження підприємств. Формування і розподіл прибутку. Оподаткування підприємств: сутність і значення. Види внесків, податків, платежів. Обігові кошти: джерела, організація, визначення потреби в них. Кредитування підприємств: види і способи. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів. Оцінювання фінансового стану підприємства. Фінансове планування на підприємствах. Фінансова санація підприємства.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 72 год., разом 108 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (рішення задач).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю залік.

Рекомендована література

Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. / О.Д. Василик. – К.: НІОС. – 2000. – 416с.

Василик О.Д. Бюджетна система України: Підручник / О.Д. Василик, К.В. Павлюк. – К.: ЦУЛ, 2004с.

Ковальчук С.В. Фінанси: Навчальний посібник. / С.В. Ковальчук, І.В. Форкун. – Львів: Новий світ-2000, 2006. – 568с.

Викладач: к.е.н., ст. викл. Ксьондз С.М.16СВ21Б114 Прогнозування та макроекономічне планування

Тип дисципліни Варіативна

Цикл дисциплін Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: застосовувати різні методи обчислення ВВП та ВНП; визначати планові обсяги промислового виробництва за допомогою нормативного та балансового методів планування; обґрунтовувати планові завдання;визначати планові обсяги сільськогосподарського виробництва та обґрунтовувати їх;визначати обсяги вантажообігу балансовим та коефіцієнтним методом, обчислювати потреби в рухомому складі;визначати планові обсяги платних послуг для населення;обґрунтовувати введення в дію житлової площі тощо.

знати: теоретичні основи формування та реалізації стратегії соціально-економічного розвитку держави; методологічні основи, методи і засоби впливу держави на економічний та соціальний розвиток і соціально-економічні процеси; сутність, функції, методологію та методику соціально-економічного прогнозування, державного програмування і макроекономічного планування; особливості планування різних сфер господарської та соціальної діяльності; світовий досвід державного регулювання економіки.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: організація виробництва, регіональна економіка, планування і контроль на підприємстві, зовнішньоекономічна діяльність підприємства.

Зміст навчальної дисципліни: Прогнозування та макроекономічне планування в ринковій економіці. Методологія прогнозування та макроекономічного планування. Організація прогнозування та макроекономічного планування: система планових органів та їх класифікація. Прогнозування структурних зрушень в економіці та темпів економічного зростання: етапи, методи. Планування та державне регулювання інвестицій. Планування та державне регулювання інновацій. Планування та державне регулювання розвитку промисловості. Планування та державне регулювання розвитку АПК. Планування розвитку виробничої інфраструктури. Планування трудових ресурсів і регулювання зайнятості. Прогнозування рівня життя населення. Планування розвитку галузей соціальної інфраструктури.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 57 год., разом 108 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (рішення задач, виконання лабораторних робіт, розгляд ситуацій), наочні методи (слайди).

Методи контролю і оцінювання навчальних осягнень усне опитування, тестовий контроль, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Відомості Верховної Ради України (Щотижневий нормативний бюлетень українською та російською мовами)

Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування і планування: Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 188с.

Косянчук Т.Ф., Швид В.В. Прогнозування та макроекономічне планування: Навчальний посібник. – Львів: Новий світ- 2000, 2010. – 296 с.

Викладач: к.е.н., доц. Косянчук Т.Ф., ст. викл. Швид В.В.16СВ22Б142 Підприємництво і бізнес-культура

Тип дисципліни Варіативна

Цикл дисциплін Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: ефективно встановлювати ділові зв’язки, налагоджувати контакти з цільовими аудиторіями, впливати на бізнес-партнерів, уникати деструктивних конфліктів, запобігати стресам та протистояти маніпуляціям.

знати: бізнес-етикет, культуру ведення переговорів, сучасні методики впливу на свідомість та підсвідомість бізнес-партнерів, методи отримання психологічних переваг.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: організація виробництва, регіональна економіка, планування і контроль на підприємстві, зовнішньоекономічна діяльність підприємства.

Зміст навчальної дисципліни: теоретичні основи підприємництва, підприємець як суспільний феномен, методи впливу на бізнес-партнерів, методи НЛП у бізнесі, культура ведення переговорів, взаємодія з іноземними бізнес-партнерами, «неявні» закони та правила бізнесу, культура міжособистісних відносин у бізнесі, гендерна політика, нові субкультури та їх вплив на бізнес-середовище, отримання психологічних переваг та використання маніпуляцій, методи зняття стресу.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 57 год., разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (розгляд ситуацій), наочні методи (слайди).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестовий контроль.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч.посібник / З.С. Варналій. – К.: Знання-Прес, 2002. - 239 с.

Деловое общение. Деловой этикет: Учебное пособие / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов. - М.: Юнити-Дана, 2006.- 431с.

Культура ділового спілкування: Навчальний посібник / Уклад.: Зубенко Л. Г., Нємцов В. Д.- К.: ЕксОб, 2002.- 200с.

Викладач: к.е.н., доц. Рудніченко Є.М.16СВ23Б114 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Тип дисципліни Варіативна

Цикл дисциплін Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: укладати міжнародні контракти, здійснювати розрахунки за ними; планувати розміри податків за підсумками зовнішньоекономічної діяльності, вміти оптимізувати їх; розраховувати митну вартість товару, суму мита, митних зборів, ПДВ при перевезенні товарів через кордон; здійснювати операції з валютними цінностями; страхувати зовнішньоекономічні операції; розраховувати ефективність здійснення зовнішньоекономічних операцій.

знати: сучасну термінологію міжнародного бізнесу, види зовнішньоекономічної діяльності, методи та інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності; порядок розробки та укладання міжнародних господарських контрактів; принципи міжнародних розрахункових та кредитних відносин; особливості оподаткування, страхування зовнішньоекономічної діяльності, її митного і валютного регулювання.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економіка підприємства, організація виробництва, стратегія підприємства, планування і контроль на підприємстві, управління витратами, інформаційні системи і технології на підприємстві.

Зміст навчальної дисципліни: Зовнішньоекономічна діяльність в умовах глобалізації: основні передумови інтеграції України в міжнародну економіку. Зовнішньоекономічна діяльність як об’єкт регулювання: принципи , види, суб’єкти ЗЕД в Україні. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств: система митних податків та митних зборів. Нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності підприємств: види податків, види пільг вітчизняним суб’єктам ЗЕД. Зустрічна торгівля як форма виходу підприємств на зовнішній ринок, зв’язані операції та угоди за міжнародною класифікацією. Орендні операції як вид зовнішньоекономічної діяльності. Стратегія і тактика проведення переговорів при укладанні зовнішньоекономічної угоди. Іноземне інвестування в системі зовнішньоекономічної діяльності.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 93 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (рішення задач, розгляд ситуацій, індивідуальні завдання).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю залік.

Рекомендована література

Збірник контрактів та нормативних актів. Інкотермс. – К.: Сплайн, 2000. – 72с.

Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. / О.П. Гребельник – Київ: ЦУЛ. – 2004. – 384с.

Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посібник. / М.І. Дідівський. – К.: Знання. – 2006. – 463 с.

Викладач: к.е.н., доц. Диха М.В.16СВ24Б114 Інформаційні системи і технології на підприємстві

Тип дисципліни Варіативна

Цикл дисциплін Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: розробляти і впроваджувати інформаційні системи в процеси управління і діяльності підприємства; створювати і забезпечувати роботу автоматизованих інформаційних технологій на підприємствах; працювати із засобами автоматизації управління проектами на підприємствах; працювати із сучасними комп'ютерними системами.

знати: основні поняття і роль інформаційних систем і технологій в управління підприємствами; засоби формалізованого опису економічної інформації на підприємствах; сучасні підходи до розроблення і впровадження інформаційних систем; засоби створення і забезпечення автоматизованих інформаційних технологій на підприємствах; комп'ютерні системи підтримки прийняття рішень та їх використання, експертні системи, інтегровані інформаційні системи управління підприємствами, інформаційні системи для транснаціональних корпорацій.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економіка підприємства, організація виробництва, стратегія підприємства, планування і контроль на підприємстві, економіка та організація інноваційної діяльності.

Зміст навчальної дисципліни: Характеристика інформаційних систем: поняття, класифікація, структура. Економічна інформація як предмет та продукт автоматизованої обробки: її якісні характеристики та оцінка, основні елементи інформаційної бази і бази даних. Засоби формалізованого опису економічної інформації: методика створення, упровадження та ведення класифікаторів, кодування інформації. Організація позамашинної інформаційної бази підприємства: уніфікована система первинної документації, сполучення первинних і машинних документів. Організація машинної інформаційної бази: основні функції СУД, методи створення оптимальної моделі баз даних. Основи створення комп’ютерних технологій. Режими роботи ЕОМ та їх особливості: розміщення даних на екрані дисплея, організація пакетного і діалогового режимів автоматизованої обробки економічної інформації. Технічні, технологічні та організаційні засоби автоматизації управління. Створення АРМ та їх мереж на підприємстві. Програмні та інформаційні засоби автоматизації управління: операційні системи, пакети прикладних програм для ПЕОМ, пакети управління персональними базами даних, бази знань і експертні системи. Управлінські інформаційні системи.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 93 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (захист лабораторних робіт).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю залік.

Рекомендована література

Автоматизированные информационные технологии в экономике / Под ред. Г.А. Титоренко. – М: Компьютер. ЮНИТИ. 2006. – 400с.

Михальчик С.О. Інформаційні системи і технології підприємства. Лабораторні роботи та методичні вказівки до їх виконання для студентів спеціальності «Економіка підприємства» / С.О. Михальчик. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 50с.

Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. / В.Ф. Ситник, Т.А. Писаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С. Краєва – К.: КНЕУ, 2005. – 420с.

Викладач: к.е.н.: доц. Михальчик С.О.16СВ25Б109 Ділова іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Тип дисципліни Варіативна

Цикл дисциплін Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Англійська, українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 2

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: передавати зміст прочитаного матеріалу іноземною мовою; робити усне (діалогічне, монологічне) та письмове повідомлення; вести ділову бесіду, складати резюме; організовувати ділові переговори та брати участь у наукових конференціях іноземною мовою; розуміти і передавати зміст текстів після аудіювання та перегляду навчальних відеофільмів; формулювати тези, писати наукові статті з подальшою участю у науково-практичних конференціях.

знати: граматику в тому обсязі, що передбачає практичне володіння англійською мовою і формує навички усної та письмової комунікації; лексику в обсязі тематики, обумовленою програмою; спеціальну термінологічну лексику, що повинно забезпечити майбутньому спеціалісту можливість отримувати і передавати наукову інформацію зі свого фаху.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економіка підприємства, організація виробництва, іноземна мова, планування і контроль на підприємстві.

Зміст навчальної дисципліни: Etiquette is Important. Good Manners. Важливість етикету, манери поведінки. The World of Jobs. Working Abroad. Працевлаштування, в т.ч. за кордоном. Applying for Job. Launching a Business. Організація бізнесу. Telephone Conversation. Культура телефонної розмови. Business Meetings. Організація ділових зустрічей. Measuring Economic Activity. Вимір економічної діяльності. Presentations. Conference. Організація презентацій та конференцій. Business Trip Abroad. Ділова подорож за кордон. Dress Code. Eating Etiquette in the UK. Культура ділового одягу та міжнародний етикет. At the Hotel. Business Communication. Ділові зв’язки та організація готельного бізнесу. Advertising. Реклама. Money. Гроші та грошовий обіг. Financial Markets. Фінансові ринки. International Trade. Міжнародна торгівля.

Запланована навчальна діяльність практичних занять 32 год., самостійної роботи 40 год.; разом 72 год.

Методи викладання словесні (розповідь, дискусія, пояснення), практичні (читання та переклад текстів, діалогічне та монологічне мовлення, ділові ігри, граматичні завдання), наочні методи (навчальні, аудіо та відео матеріали, відеофільми, слайди).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю залік.

Рекомендована література

Англійська мова. Збірник вправ з практичної граматики для студентів І-ІІІ курсів. Ємець О.В., Жолобова Т.Д., Мазур Т.С., Сакун В.І. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 68с.

English of Business Communication: Methodological Recommendations and Tasks for Developing Oral Speech for Students of All Special Fields. Ділова англійська мова. Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей / І.В. Сніцар, О.С. Пасічник, Н.В. Школяр. – Хмельницький: ТУП, 2010. – 82 с.

Business English and French: Cultural Aspects of Studying: Methodological Recommendations for Developing Reading and Communication Skills for Students of All Specialties. Ділова англійська і французька мови. Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей / О.В. Ємець, Т.Д. Жолобова, Т.В. Вільчинська. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – 46с.

Викладач: доц. Жолобова Т.Д.16СВ26Б114 Формування бізнес-моделі підприємства

Тип дисципліни Варіативна

Цикл дисциплін Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна ,дистанційна

Результати навчання

вміти: складати бізнес-план; визначити потреби в окремих видах ресурсів; обґрунтовувати і давати оцінку ефективності використання ресурсів та здійснювати пошук шляхів підвищення ефективності; розраховувати операційні та загальні витрати підприємства, собівартість продукції, складати калькуляцію, аналізувати та планувати витрати; обчислювати прибуток підприємства, рентабельність; обґрунтовувати ціни на продукцію (послуги); оцінювати ефективність та ризики на ринку конкурентів господарської діяльності та пропонувати шляхи її підвищення.

знати: правові та економічні основи створення власного бізнесу; практичні методи аналізу ринкового середовища підприємства; механізм оцінки результатів та ефективності діяльності підприємства; процес та етапи складання бізнес-плану, особливості діяльності різних видів підприємств на ринку; ресурсне забезпечення підприємства; основи організації і планування діяльності підприємства.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: управління витратами, планування і контроль на підприємстві, проектний аналіз

Зміст навчальної дисципліни: Розвиток підприємницької діяльності на сучасному етапі. Підготовка і аналіз проекту нової фірми. Вивчення і аналіз бізнес-середовища фірми. Дослідження інвестиційної привабливості підприємства. Реалізація процесу бізнес-планування. Методи дослідження конкурентоспроможності нової фірми на ринку. Методи оцінки ефективності бізнесу. Антикризова система підтримки нової фірми. Культура підприємництва.

Запланована навчальна діяльність лекцій 32 год., практичних занять 32 год., самостійної роботи 64 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (розгляд ситуацій, рішення задач, індивідуальні завдання), наочні методи (демонстрування слайдів).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Говорушко Т.А. Малий бізнес: Навчальний посібник / Т.А. Говорушко, О.І. Тимченко. − К.: Центр навчальної літератури, 2006. − 200 с.

Мале підприємництво: основи теорії і практики / Варналій З.С. − К., 2001. − 277с.

Вступ у бізнес: Пер. с англ. / Ст. Джеймс, Долан Едвін; Заг. ред. і вступ. сл. І.С. Завадського. − К.: Вид-во Європ. ун-ту фін., інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. − 752с.

Викладач: к.е.н., доц. Шипуліна В.О.16СВ27Б114 Забезпечення підприємства матеріально-технічними ресурсами

Тип дисципліни Варіативна

Цикл дисциплін Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: планувати процеси забезпечення підприємства матеріально-технічними потоками та оптимізувати управління ними; формувати систему контролю стану запасів; раціонально розміщувати розподільчі центри; організовувати і контролювати товаропостачання і транспортування вантажів; формулювати вимоги до транспорту, до систем зберігання та складської обробки вантажів, до інформаційних систем, що забезпечують просування вантажів; організовувати логістичні процеси на складах підприємств торгівлі; формувати систему логістичного сервісу; вміти використовувати методи хеджування для зниження рівня цінового ризику в закупівельній діяльності підприємства.

знати: цілі і завдання забезпечення підприємства матеріально-технічними ресурсами; основні поняття, якими оперує логістика; специфіку логістичного підходу до управління матеріальними потоками; функції логістики; методи логістики; принципи побудови логістичних систем; ключові питання та процедуру розробки логістичної стратегії підприємства; завдання забезпечення підприємства матеріально-технічними ресурсами на базі логістичних методів в області закупівель, транспортування, складування та реалізації; завдання організації логістичного сервісу; соновні системи контролю стану запасів; принципи побудови інформаційних систем у логістиці; сучасні технології управління інформаційними потоками.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економіка підприємства, організація виробництва, планування і контроль на підприємстві, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, проектний аналіз, потенціал і розвиток підприємства.

Зміст навчальної дисципліни: Організація процесу забезпечення підприємства матеріально-технічними ресурсами на основі логістичного підходу: макро- і мікро логістика. Основні положення, поняття та визначення курсу. Ефективність закупівельної діяльності підприємства: напрями використання матеріальних ресурсів на підприємстві. Формування систем регулювання запасів ресурсів. Методи аналітичної оптимізації матеріальних потоків: А,В,С – аналіз, принцип Парето. Інформаційна база процесу забезпечення підприємства матеріально-технічними ресурсами. Оптимізація параметрів виробничого матеріального потоку. Методи мінімізації транспортних витрат: задачі транспортної логістики. Раціоналізація складування матеріально-технічних ресурсів: призначення і функції складу. Формування ефективної системи сервісного обслуговування: логістика сервісного відгуку SRL. Біржова торгівля, як засіб зниження ризику процесу забезпечення підприємства матеріально-технічними ресурсами: історичний аспект розвитку біржової торгівлі; цілі і зміст біржових операцій на ф’ючерсному рину; основні показники біржової торгівлі. Показники ефективності процесу забезпечення підприємства матеріально-технічними ресурсами.

Запланована навчальна діяльність лекцій 32 год., практичних занять 32 год., самостійної роботи 64 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (рішення задач, розгляд ситуацій, індивідуальні завдання).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю залік.

Рекомендована література

Гаджинский А.М. Логистика: Ученик / А.М. Гаджинский. – М.: Маркетинг, 2007. – 375с.

Кальченко А.Г. Логістика. Навч. Посібник / А. Г. Кальченко – К.: КНЕУ, 2002. – 148 с

Пономарьова Ю.В. Логістика: Навч. Посібник – К.: ЦУЕ, 2003 – 192 с.

Викладач: к.е.н., доц. Шипуліна В.О.Напрям підготовки – 6.030509 Облік і аудит

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу20ПП01Б114 Економіка підприємства

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3,4

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: окреслити цільові характеристики діяльності підприємства на ринку; формувати програми виробництва продукції та її реалізації; визначити складові ресурсного потенціалу підприємства та здійснити пошук шляхів його ефективного використання; розрахувати поточні витрати підприємства, собівартість продукції, собівартість видів продукції, аналізувати та планувати витрати підприємства; розрахувати доходи і прибутки підприємства від різних напрямків його діяльності; оцінити ефективність господарської діяльності та запропонувати шляхи її підвищення; оцінити конкурентоспроможність підприємства та його продукції.

знати: теорії та моделі підприємств; класифікацію підприємств за різними класифікаційними ознаками, економічні особливості діяльності різних видів підприємств на ринку; основи підприємницької діяльності; ресурсне забезпечення діяльності підприємств; основи організації та планування виробництва; результати та ефективність діяльності підприємства; сучасні моделі трансформації та реструктуризації підприємств.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, історія економіки та економічної думки, система технологій промисловості.

Зміст навчальної дисципліни Види підприємств, їх організаційно-правові форми. Теорії та моделі підприємств і основи підприємництва. Зовнішнє середовище господарюванню підприємства. Персонал підприємства, продуктивність праці. Оплата праці персоналу: основні форми та системи. Техніко-технологічна база виробництва та виробнича потужність підприємства. Основний та оборотний капітал: оцінка та показники ефективності використання основних фондів та шляхи їх відтворення, склад та показники оборотності оборотних коштів. Інтелектуальний капітал та його характеристики. Інвестиції: поняття, склад, структура, розробка інвестиційних проектів. Матеріально-технічне забезпечення підприємства і виробнича логістика. Витрати підприємства та шляхи їх зниження. Ринок і продукція: види ринків, оцінка якості продукції. Товарна та цінова політика підприємства. Структура та управління підприємством. Прогнозування та планування діяльності підприємства. Обґрунтування виробничої програми підприємства. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності. Системи забезпечення конкурентоспроможності продукції. Трансформація та реструктуризація підприємств. Економічна безпека підприємства та способи її досягнення.

Запланована навчальна діяльність лекцій 53 год., лабораторні заняття 18 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 56 год., курсова робота, разом 144 год.,

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік, захист курсової роботи, іспит.

Рекомендована література:

Господарський кодекс України. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 3.

Економіка підприємства: Підручник / За ред.. А.В. Шегеди. – К.: Знання, 2006. – 614с.

Ковальчук І.В. Економіка підприємства: Навч. Посібник – К.: Знання, 2008. - 679с.

Викладач: к.е.н, доц. Косянчук Т.Ф.20ПП02Б142 Менеджмент

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: правильно визначати та побудувати схему управлінського процесу; побудувати організаційну, виробничу та функціональну структуру управління в залежності від характеристик, типу та виду діяльності підприємства (організації) сформувати місію, мету, ціль діяльності організації, побудувати дерево цілей для досягнення поставленої мети;

побудувати та обґрунтувати дерево прийняття рішень; визначити результативність та ефективність системи менеджменту;створювати умови для ефективної роботи людей у трудовому колективі;

знати: функції та принципи менеджменту та методологію їх розробки; складові зовнішнього та внутрішнього середовища організацій та їх взаємозалежність; сутність комунікативного процесу і його роль у системі управління; загальні функції менеджменту та соціально-психологічні аспекти колективної праці; критерії ефективності організаційної діяльності;

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: мікроекономіка, макроекономіка, економіка підприємства, економіка праці та соціально-трудових відносин, маркетинг, менеджмент, інвестування, фінанси, статистика, планування, соціологія.

Зміст навчальної дисципліни Поняття і сутність менеджменту. Прийняття управлінських рішень. Планування в організації. Органі­зація як функція управління. Мотивація. Управлінський контроль. Лідерство. Комунікації і системі управління організацією. Ефективність управління.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 93 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Стадник В.В.. Менеджмент: Підручник / В.В. Стадник, М.А. Йохна − К.: Академвидав, 2007. − 474 с.

Друкео П.Ф. Задачи менеджмента ив ХХІ веке. : Пер. С англ. : Уч. Пос. - М. : Издательский дом “Вилямс”. - 200. - 272 с.

Стадник В.В. Менеджмент: Посібник / В.В. Стадник, М.А. Йохна − К.: Академвидав, 2003. − 464 с.

Викладач: Стадник В.В.20ПП03Б144 Маркетинг

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: опановувати методологічний апарат організації маркетингової діяльності на підпирємствах

знати: процеси й методи вивчення та задоволення потреб споживачів як пріоритетних суб’єктів ринку

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: мікроекономіка, економіка підприємства, економічний аналіз

Зміст навчальної дисципліни Сутність маркетингу та його сучасна концепція. Система і характеристики сучасного маркетингу. Маркетингові дослідження. Маркетингова товарна політика. Планування нових товарів. Маркетингова цінова політика. Методи маркетингового ціноутворення. Маркетингова політика комунікацій. Комплекс маркетингових комунікацій. Маркетингова політика розподілу. Управління каналами розподілу. Організація і контроль маркетингової діяльності підприємства.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 93 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист самостіних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Маркетинг[Текст]:навч. посіб./за наук. ред. канд. екон. наук. доц. С.В. Ковальчук.-Львів:Новий Світ — 2000.-2010.-679с.

Гаркавенко С.С. Маркетинг[Текст]:пiдручник.-5-те вид., доповн.-К.:Лiбра.-2007.-720с.

Куденко Н.В. Стратегiчний маркетинг[Текст]:навч. посіб.-К.:КНЕУ.-2005.-152с.

Викладач: д.е.н., проф. Войнаренко М.П.20ПП04Б132 Гроші і кредит

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: орієнтуватися в теоретичних і практичних проблемах грошово-кредитного характеру; аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному і зарубіжному грошово-кредитному ринку; прогнозувати майбутній розвиток грошово-кредитних відносин; обирати оптимальні шляхи вирішення завдань виробничого характеру.

знати: закономірності розвитку грошово-кредитної системи в умовах ринкового господарства; принципи формування та організації сучасної грошово-кредитної системи; особливості вітчизняних та зарубіжних ринкових моделей грошово-кредитної системи; характеристики ринку позичкових капіталів, грошового обігу, банків та банківської діяльності; функціонування спеціалізованих небанківських інститутів; сутність методів, принципів та інструментів грошей та кредиту.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інформатика, економіка підприємства, менеджмент

Зміст навчальної дисципліни Сутність і функції грошей. Грошовий обіг і грошова маса. Грошовий ринок: структура, особливості функціонування. Грошові системи: сутність, особливості функціонування, порівняння зарубіжних та вітчизняних систем грошового обігу. Інфляція і грошові реформи: вплив на економіку країни. Валютний ринок і валютні системи. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм. Кредит у ринковій економіці: види, форму, способи надання кредитів юридичним та фізичним особам. Фінансові посередники грошового ринку. Центральні банки. Комерційні банки. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною.

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год., практичні заняття 18 год., самостійна робота 108 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Гроші та кредит[Текст]:метод. вказівки до практ. занять/уклад.: І.М. Михайловська, К.Л. Ларіонова, Т.А. Городєєва.-Хмельницький:ХНУ.-2006.-70с.

Гроші та кредит[Текст]:підручник/за ред. М.І. Савлука.-3-є вид., переробл. і доповн.-К.:КНЕУ.-2002.-598с.

Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. Гроші та кредит[Текст]:навч. посіб.-Львів:Новий світ-2000.-2006.-432с.

Викладач: к.е.н., доц. Гулько Л.Г.20ПП05Б132 Фінанси

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: визначати закономірності еволюційного розвитку ринкової економіки, основи державних, корпоративних і міжнародних фінансів, засади функціонування фінансової системи держави.

знати: закономірності функціонування теорії фінансів на макро- і кікрорівнях; теоретичні основи фінансової політики і розвитку фінансової системи

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: політична економіка, макроекономіка, мікроекономіка, економіка підприємств, бухгалтерчький облік, фінансовий облік І, аудит, економічний аналіз.

Зміст навчальної дисципліни Суть фінансів, їх функції і роль. Фінансова система. Фінансова політика і фінансовий механізм. Фінан­си підприємницьких структур. Державні фінанси. Бюджет і бюджетна система. Доходи і видатки державного бюджету. Податки та податкова система. Місцеві фінанси. Державні цільові фонди. Державний кредит і дер­жавний борг. Страхування і страховий ринок. Фінансовий ринок. Міжнародні фінанси.

Запланрована навчальна діяльність лекцій 36 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 91 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (індивідуальна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист самостійної робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Фінанси (теоретичні основи)[Текст]:підручник/під кер. і за наук. ред.: М.В. Грідчіної, В.Б.Захожая.-2-ге вид., випр. і доповн.-К.:МАУП.-2007.-312с.

Фінанси (теоретичні основи):підручник/за ред.: М.В.Грідчіної, В.Б.Захожай.-2-ге вид., випр. і доповн.-К.:МАУП.-2004.-301с.

Фещенко Л.В., Проноза П.В., Меренкова Л.О. Фінанси[Текст]:навч. посіб. для самост. вивчення дисц.-Х.:ВД"ІНЖЕК".-2003.-212c.

Викладач: Стеценко Н.А.


20ПП06Б120 Бухгалтерський облік

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3,4

Кредити ЄКТС 8

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: організувати роботу з ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, організаціях і установах; користуватися методами відображення інформації про операції, що виникають в процесі діяльності підприємств, в бухгалтерському обліку; володіти технологією використання показників бухгалтерського обліку і фінансової звітності в процесі управління підприємствами, організаціями та установами; володіти технікою заповнення фінансової звітності підприємств і проведенням її аналізу.

знати: теоретичні основи ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності і підпорядкування; особливості відображення в обліку господарської діяльності підприємств; можливі форми ведення обліку різних суб'єктів господарювання; призначення, ключові аспекти формування фінансової звітності в цілому та бухгалтерського балансу зокрема; організацію бухгалтерського обліку і облікову політику; основи правового регламентування бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності і підпорядкування.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Політична економія, мікроекономіка, вища математика

Зміст навчальної дисципліни Господарський облік, його сутність і характеристика. Предмет і метод бухгалтерського обліку. Методичні прийоми бухгалтерського обліку та їх використання на підприємствах. Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. Документація, інвентаризація. Оцінювання і калькуляція в системі бухгалтерського обліку. Облік основних господарських процесів. Облікові регістри, техніка, форми та організація обліку на промислових підприємствах . Облік основних засобів. Облік нематеріальних активів. Облік виробничих запасів. Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості . Облік фінансових інвестицій. Облік власного капіталу. Облік зобов’язань. Облік праці,її оплати та соціального страхування персоналу. Облік витрат діяльності підприємства. Облік доходів і фінансових результатів. Фінансова звітність. Облік на підприємствах малого бізнесу. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

Запланована навчальна діяльність лекцій 70 год., практичні заняття 70 год., самостійна робота 148 год., разом 288 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік, іспит

Рекомендована література

Азаренко Г.М. Бухгалтерський облік. / Г.М.Азаренко, Н.М.Самородова. Київ: Знання, 2004.- 415 с.

Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку./ М.Т. Білуха. Київ. КДТЕУ.200.-692 с.

Викладач: к.е.н., доц. Скоробогата Л.В.


20ПП07Б130 Економіка праці й соціально-трудові відносини

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: регулювати організаційно-економічні відносини в організації; визначати ступінь ефективності праці в організації; визначати витрати на утримання робочої сили; обґрунтовувати доцільність застосування систем оплати праці; проводити тарифікацію робіт; встановлювати розміри оплати праці; планувати трудомісткість та чисельність персоналу; застосовувати інформаційне забезпечення в сфері управління працею.

знати: основні цілі і завдання економіки праці; особливості внутрішнього ринку праці; теорію й методологію планування праці; систему трудових показників; теорію диференціації заробітної плати; систему винагород у сфері праці.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Після вивчення економіки підприємства, економічної теорії, макроекономіки, мікроекономіки, історії економічних учень.

Передує вивченнюстратегії підприємства, планування діяльності підприємства, аудит.

Зміст навчальної дисципліни Об’єкт, предмет і завдання дисципліни. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства. Соціально-трудові відносини як система. Соціальне партнерство. Ринок праці та його регулювання. Соціально-трудові відносини зайнятості. Організація і нормування праці. Продуктивність та ефективність праці. Політика доходів і оплата праці. Планування праці. Аналіз, звітність, аудит у сфері праці. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 93 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григор'єва М.І. Економіка праці і соціально-трудові відносини[Текст]:навч. посіб.-К..-2004.-440с.

Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини[Текст]:підручник.-К.:Знання.-2006.-559с.

Завіновська Г.Т. Економіка праці[Текст]:навч. посіб.-2-ге вид., без змін.-К.:КНЕУ.-2006.-300с.

Викладач: к.е.н., доц. Ревякін О.В.20ПП08Б116 Міжнародна економіка

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Природничо-наукової та загально-економічної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти:виявляти систему міжнародних економічних відносин, що складаються між національними економіками країн світу в умовах глобалізації

знати:сутність міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку, методів аналізу політико-правового, економічного, соціально-культурного середовища та інфраструктури міжнародної економічної діяльності; регулювання міжнародних економічних відносин, міжнародної валютної системи, методологію міжнародних розрахунків, процеси міжнародної економічної інтеграції.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: політична економіка, мікроекономіка, макроекономіка, економіка підприємств, бухгалтьерський облік, економічний аналіз.

Зміст навчальної дисципліни Інтернаціоналізація економічного розвитку. Середовище міжнародної економічної діяльності. Міжна­родна торгівля. Міжнародні інвестиції. Міжнародний кредит. Міжнародна трудова міграція. Світова валютна система. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс. Міжнародна економічна інтеграція. Глобалізація та еконо­мічний розвиток. Міжнародна економічна політика України.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 93 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Міжнародна економіка[Текст]:підручник/за ред. Ю.Г. Козака, Д.Г. Лук'яненка, Ю.В. Макогона.-3-тє вид. переробл. та доповн.-К.:ЦУЛ.-2009.-560с.

Міжнародна економіка[Текст]:метод. вказівки до вивч. дисципліни для студ. екон. спец.-Хмельницький:ХНУ.-2007.-52с.

Міжнародна економіка[Текст]:підручник/за ред. В.М. Таресевича.-К.:ЦНЛ.-2006.-224с.

Викладач: к.е.н., доц. Бондаренко М.І.20ПП09Б120 Статистика

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: здійснювати статистичне спостереження, групування даних, розрахунки середніх, відносних величин, показників аналізу рядів динаміки, визначати тенденцію розвитку соціально-економічних явищ, вивчати зв'язки між економічними показниками.

знати: принципи організації статистичних спостережень, методику розрахунку показників статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, бухгалтерський облік, аудит, економічний аналіз.

Зміст навчальної дисципліни методологічні засади статистики; статистичне спостереження; зведення і групування статистичних даних; узагальнюючі статистичні показники; аналіз рядів розподілу; аналіз концентрації; диференціації та подібності розподілів; вибірковий метод; статистичні методи вимірювання взаємозв'язків; аналіз інтенсивності динаміки; аналіз тенденцій розвитку та коливань; індексний метод; подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичні заняття 34 год., самостійна робота 76 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні, формалізовані, наочні.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Статистика: Курс лекцій для студентів економічних спеціальностей / М.М. Захарченко, Г.Ф. Наконечна. - Хмельницький: ТУП, 2003, - 177 с.

Статистика. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для студентів економічних спеціальностей / М.М. Захарченко, Г.Ф. Наконечна, І.О. Капучак. - Хмельницький: ХНУ, 2008. - 144 с.

Викладач: к.е.н., доц. М.М. Захарченко, ст. викладач Г.Ф. Наконечна, асистент І.О. Капучак.20ПП10Б118 Соціологія

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: самостійно мислити і аналізувати зміст основних соціологічних проблем, застосовуючи правила діалектичного мислення; оперувати основними соціологічними категоріями; систематизувати і узагальнювати конкретно-наукове знання; використовувати набуті теоретичні знання в практичній професійній діяльності.

знати: історію західної та вітчизняної соціологічної думки; основні напрямки та проблеми сучасної соціології; специфіку суспільства як соціальної системи, закони її функціонування та розвитку; сутність та основні елементи соціальної структури; галузеві соціологічні теорії, методику проведення конкретно-соціологічних досліджень.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: історія України, філософія, економіка підприємства, економічний аналіз, організація виробництва, регіональна економіка.

Зміст навчальної дисципліни Соціологія як наука. Предмет і функції соціології. Основні етапи розвитку класичної та сучасної соціології. Історія становлення і розвитку соціологічної думки в України. Суспільство як соціальна система. Соціальна структура та соціальна стратифікація суспільства. Особистість у системі соціальних відносин. Соціологія сім’ї. Гендерна соціологія. Соціологія праці та управління. Методологія та методика конкретно-соціологічних досліджень.

Запланрована навчальна діяльність лекцій 16 год., практичні заняття 16 год., самостійна робота 112 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (семінарськізанняття), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Соціологія: Підручник для вузів / За ред. В. Г. Городяненка. – 3-тє вид., перероб. та допов. – К. : Академія, 2008. – 544c.

 2. Соціологія: Курс лекцій / За ред. Пічі В. М. – Львів.: Новий світ –2002. – 400с.

 3. Черниш Н.Й. Соціологія: Підручник за рейтингово-модульною системою навчання / 5-те вид., перероб. і доп./ Н.Й Черниш. – К.: Знання, 2009. – 486с.

Викладач: к.е.н., доц. Захарова Т.Й.20ПП11Б114 Регіональна економіка (в т.ч. екологія)

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: на основі аналізу економічних та статистичних джерел виявляти особливості сучасного стану розміщення продуктивних сил України, регіону та визначати напрями їх вдосконалення; визначати комплексну економіко-географічну характеристику міжгалузевих комплексів та економічних регіонів України; застосовувати методи економічного обґрунтування розміщення виробництва для розв’язання прикладних завдань; працювати з різними схемами економічного планування України та порівнювати їх із іноземними; оцінювати перспективи основних напрямів зовнішньоекономічних зв’язків України, регіону на сучасному етапі розвитку; давати характеристику основних форм зовнішньоекономічних зв’язків, експортного та транзитного потенціалу України.

знати: теоретико-методологічні основи регіональної економіки (в т.ч. екології); головні економічні закони, закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів; сутність, мету, завдання і механізм реалізації регіональної економічної політики; сутність і особливості галузевої і територіальної структури господарства України на різних етапах його розвитку; роль територіального поділу праці у формуванні економічних регіонів і міжгалузевих комплексів; структуру господарського комплексу України; стан та перспективи розвитку економіки регіонів України; міжнародні економічні зв’язки України та особливості її інтегрування в європейські та інші світові структури.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економіка підприємства, менеджмент, міжнародна економіка, організація виробництва.

Зміст навчальної дисципліни Предмет, метод і задачі дисципліни. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів. Економічне районування та територіальна організація господарства. Регіон у системі територіального поділу праці. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики. Механізм реалізації регіональної економічної політики. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах. Природний і трудоресурсний потенціал України. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші світові структури. Наукові засади раціонального природокористування. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 93 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Васюкова Г.Т. Екологія: Навч. посібник / Г.Т. Васькова, О.І. Ярошева. – К.: Кондор, 2009. – 529с.

Клиновий Д.В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка України: Навч. посібник / Д.В. Клиновий, Т.В. Пепа. – К.: ЦУЛ. – 2006. – 728с.

Нижник В.М. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посібник / В.М. Нижник. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 321с.

Викладач: Бакай В.Й.20ПП12Б121 Безпека життєдіяльності ( в т.ч. охорона праці і цивільна оборона)

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 2

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: грамотно вирішувати питання охорони праці під час трудової діяльності; самостійно приймати правильні рішення в виробничих умовах; використовувати в практичній діяльності досягнення науки та техніки в галузі охорон праці; впроваджувати у виробництво систему стандартизації з охорони праці; користуватися приладами і апаратурою та визначати основні санітарно-технічні параметри виробничого середовища; надати першу медичну допомогу потерпілим; здійснювати заходи щодо самозахисту і захисту виробничого персоналу, населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха; оцінювати радіаційну, хімічну, біологічну обстановку і обстановку, яка може виникнути під час стихійного лиха та аварії, приймати вірні відповідні рішення

знати: предмет курсу, його основні поняття та термінології;основи законодавства про охорону праці, безпеку життєдіяльності та цивільний захист; організацію служби охорони праці на промислових підприємствах; методи виявлення потенційних виробничих та невиробничих небезпек та шкідливості; систему стандартів безпеки життєдіяльності та праці;правила проведення та порядок розслідування виробничих нещасних випадків, методи надання першої допомоги; характеристики осередків ураження, які виникають у надзвичайних ситуаціях;засоби захисту населення від вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійного лиха;основи організації і проведення рятувальних робіт;основні правила надання долікарської допомоги.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: політична економія, економічна інформатика, математика для економістів.

Зміст навчальної дисципліни Виробниче середовище і його вплив на людину. Предмет і завдання дисципліни. Правове і нормативне регулювання охорони праці. Державне управління охороною праці в Україні. Організація охорони праці на виробництві. Аналіз і профілактика профзахворювань та виробничого травматизму. Умови праці на виробництві, їх класифікація і нормування. Виробнича шкідливість, методи захисту людини від її негативного впливу. Основи техніки безпеки. Негативні фактори в житті людини природного, техногенного, соціально-політичного і воєнного характеру. Державні заходи щодо захисту людини. Засоби індивідуального захисту людини. Колективні засоби захисту людини. Ліквідація наслідків впливу на людину радіоактивних, хімічних та біологічних речовин. Класифікація надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціально-політичного і воєнного характеру. Основи захисту об’єкта господарської діяльності. Діяльність організацій щодо захисту персоналу, населення і навколишньої території. Запобігання і усунення надзвичайної ситуації на об’єкті. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на об'єкті господарської діяльності.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год.,самостійна робота 55 год., разом 72 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Законодавчі та нормативні акти з охорони праці: Збірник документів/ О.В. Снозик, А.А. Нестер, А.М.Гольнік. – Хмельницький: ТУП, 2003. – 214с.

Калда Г.С. Курс основ охорони праці. Для студентів гуманітарних спеціальностей. / Г.С. Калда, І.І. Ковтун, Л.П. Новіцький. – Хмельницький, 2004. – 243 с.

Джигирей В.С. Безпека життєдіяльності. / В.С. Джигирей, В.Ц. Жидецький Львів: Афіша, 2007, 256 с.

Викладач: Нестер А.А.20ПП13Б120 Аналіз господарської діяльності

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5, 6

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: дослідити та проаналізувати будь-яку виробничо-господарську ситуацію на умовному прикладі або за даними конкретного підприємства, ґрунтуючись на вивчених методиках аналізу щодо поставленої мети та завдань; вивчити, розрахувати та проаналізувати необхідні пріоритетні показники, відповідно до цілей аналізу та обраної методики; комплексно оцінити роботу підприємства і його підрозділів, виявити причини негараздів і можливі наявні резерви, щодо поліпшення рівня всієї економічної роботи та підвищення ефективності виробництва в цілому; узагальнити результати аналізу та розглянути і запропонувати відповідну систему заходів щодо покращення роботи підприємства з метою розробки можливих варіантів оперативних управлінських рішень

знати: теоретичні основи організації економічного аналізу, послідовність та етапи проведення аналітичної роботи на підприємстві; його місце і роль за умов дії законів конкурентного середовища; методи і прийоми економічного аналізу; його інформаційну базу; основи аналізу доходів, витрат, показників рентабельності, власного капіталу, оборотності оборотних коштів; основи організації і методики аналізу зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, фінансових результатів підприємства, його фінансового стану, а також напрями узагальнення результатів аналізу господарської діяльності відповідно до поставленої мети та предмету дослідження.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економіка підприємств, бухгалтерський облік, теорія економічного аналізу, аудит

Зміст навчальної дисципліни Організація економічного аналізу на підприємстві, інформаційна база економічного аналізу, аналіз доходів і витрат підприємства, аналіз рентабельності продукції, аналіз рентабельності підприємства, аналіз ак­тивів підприємства, аналіз власного капіталу, аналіз оборотності оборотних коштів, організація і методика аналізу зовнішньоекономічної діяльності; організація і методика аналізу інвестиційної щдіяльності; організація і методика аналізу фінансового стану підприємства, узагальнення результатів господарської діяльності.

Запланована навчальна діяльність лекцій 51 год., практичні заняття 51 год., самостійна робота 78 год., курсова робота 36 год., разом 180 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист курсових робіт

Вид семестрового контролю залік, іспит, курсова робота

Рекомендована література

Череп А.В. Економічний аналіз: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005. -160 с.

Звітність підприємств: підручник /В.С. Лень, В.В. Гливенеко, М.П. Бочок, Л.П. Іванов. - К.: Знання-Прес, 2004. -474 с.

Петряєва З.Ф. Організація і методика економічного аналіз. Навчальний посібник. Ч 1/3 / З.Ф. Петряєва, Г.Г. Хмеленко. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2008 — 308 с.

Викладач: к.е.н., доц. Рзаєва Т.Г.20ПП14Б120 Фінансовий облік І

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: організувати роботу з ведення фінансового обліку на підприємствах, організаціях і установах; користуватися методами відображення інформації про операції, що виникають в процесі діяльності підприємств з активами, в регістрах фінансового обліку; володіти технологією використання показників фінансового обліку і фінансової звітності в процесі управління підприємствами, організаціями та установами; володіти технікою заповнення фінансової звітності підприємств в частині активів і проведенням її аналізу.

знати: теоретичні основи ведення фінансового обліку активів на підприємствах різних форм власності і підпорядкування; особливості відображення в обліку господарської діяльності підприємств щодо активів; можливі форми ведення обліку різних суб'єктів господарювання;

призначення, ключові аспекти формування фінансової звітності в цілому та активу бухгалтерського балансу зокрема; організацію фінансового обліку і облікову політику; основи правового регламентування бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності і підпорядкування.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: політична економія, мікроекономіка, економіка підприємництва, бухгалтерський облік.

Зміст навчальної дисципліни Основи побудови фінансового обліку. Облік грошових коштів. Облік дебіторської заборгованості. Облік основних засобів. Облік інших необоротних матеріальних активів. Облік нематеріальних активів. Облік виробничих запасів. Облік довгострокових фінансових інвестицій. Облік сировини і матеріалів. Облік палива та готової продукції. Облік поточних фінансових інвестицій. Облік витрат виробництва та випуску готової продукції.Облік витрат майбутніх періодів

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторні заняття 34 год., самостійна робота 76 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади і коментарі. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840с.

 2. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики. – К.: Т-во „Знання” КОО, 2000.- 245 с.

Викладач: к.е.н., доц. Хмелевська А.В.20ПП15Б120Фінансовий облік ІІ

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: організувати роботу з ведення фінансового обліку на підприємствах, організаціях і установах; користуватися методами відображення інформації про операції, що виникають в процесі діяльності підприємств з капіталом та зобовязаннями, в регістрах фінансового обліку; володіти технологією використання показників фінансового обліку і фінансової звітності в процесі управління підприємствами, організаціями та установами; володіти технікою заповнення фінансової звітності підприємств в частині капіталу. зобовязань і проведенням її аналізу.

знати: теоретичні основи ведення фінансового обліку капіталу та зобов’язань на підприємствах різних форм власності і підпорядкування; особливості відображення в обліку господарської діяльності підприємств щодо капіталу та зобов’язань; можливі форми ведення обліку капіталу та зобов’язань різних суб'єктів господарювання; призначення, ключові аспекти формування фінансової звітності в цілому та капіталу та зобов’язань в показнитках звітності зокрема; організацію фінансового обліку і облікову політику; основи правового регламентування бухгалтерського обліку а підприємствах різних форм власності і підпорядкування.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: політична економія, мікроекономіка, економіка підприємства, бухгалтерський облік.

Зміст навчальної дисципліни Облік короткострокових зобов'язань. Облік довгострокових зобов'язань. Облік праці та її оплати. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обовязкових платежів. Облік доходів і витрат. Облік доходів майбутніх періодів. Облік фінансових результатів діяльності підприємства. Облік власного капіталу. Облік неоплаченого капіталу. Фінансова звітність підприємства.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторні занаяття 34 год , практичні заняття 17 год., самостійна робота 76 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист курсових робіт

Вид семестрового контролю іспит, курсова робота

Рекомендована література

Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади і коментарі. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840с.

Голов С.Ф. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики. – К.: Т-во „Знання” КОО, 2000.- 245 с.

Викладач: к.е.н., доц. Скоробогата Л.В.20ПП16Б120 Управлінський облік

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: самостійно вибрати в залежності від конкретних умов найбільш вдалий варіант побудови внутрішньогосподарського обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції, розрахувати прямі та непрямі витрати, пов’язані з виробництвом продукції (робіт, послуг), скласти калькуляцію собівартості, розрахувати фінансові результати господарської діяльності.

знати: основи побудови внутрішньогосподарського виробничо-комерційного (управлінського) обліку, класифікацію витрат у системі внутрішньогосподарського обліку, особливості побудови такого обліку за методами повних та неповних витрат, а також за нормативним методом на основі систем стандарт-кост та директ-костінг.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: політична економія, мікроекономіка, економіка підприємництва, бухгалтерський облік.