Анотації дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”


Спеціальність 8.03050201 Економічна кібернетикаНОРМАТИВНА ЧАСТИНА

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки15ПН01М142Фінансовий менеджмент

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: читати бухгалтерський баланс, розбиратися у статистичній, бухгілтерській і оперативній звітності господарюючого суб’єкта, аналізувати результати виробничо-тогрівельної і особливо фінансової діяльності господарюючого суб’єкта,орієнтуватися у фінансовій інформації, зокрема закордонній, аналізувати та оцінювати економічну ефективність заходів вкладання капіталу, складати фінансовий план, розробляти програми використання фінансових ресурсів, управляти наявним пакетом ринкових цінних паперів, аналізувати кредитну та валютну політику підприємства, контролювати дотримання показників фінансового плану, фінансових програм, ефективність використання фінансових ресурсів, основних фондів, нематеріальних активів, оборотних засобів;

знати: концептуальні основи фінансового менеджменту, його методи і прийоми; формувати фінансову стратегію та фінансову політику підприємств; знати фінансову звітність підприємства; питання формування фінансових ресурсів і капіталу, формування операційного прибутку, методи управління оборотними активами; антикризове управління фінансами підприємства.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: мікроекономіка, макроекономіка, економіка підприємства, маркетинг, менеджмент, фінанси підприємств, економічна статистика, бухгалтерський облік, економічний аналіз, гроші та кредит, теорія фінансів, кредиту і грошового обігу.

Зміст навчальної дисципліни: Теоретичні основи фінансового менеджменту. Організаційні основи фінансового менеджменту. Сутінсть і зміст фінансової звітності. Взаємозвязок форм фінансової звітності. Управління формуванням фінансових ресурсів і капіталу. Управління інвестиціями. Управління витратами і маржинальний прибуток. Роль леверіджу у фінансовому менеджменті. Аналіз беззбитковості. Фінансові аспекти асортиментиментної політики підприємства. Управління ціноутворенням. Особливості управління обіговим капіталом у процесі діяльності підприємств. Раціональзація управління обіговим капіталом з позиції маркетингу. Формування розподільчої політики підприємств. Впровадження дивідендної політики. Аналіз фінансового стану підприємства. Антикризове управління фінансами підприємства.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 74 год.; разом 108 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (індивідуальні завдання), наочні методи (демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Рясних Є.Г. Основи фінансовго менеджменту: навчальний посібник / Рясних Є.Г. – К.: Академвидав, 2010. – 336 с.

Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент: Підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. − Київ: Центр навчальної літератури, 2006. − 520 с.

Крайник О.П. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник / О.П. Крайник, З.В. Клепикова. − Львів: ДУ "Львівська політехніка". − Київ: "Дакор", 2000. − 260 с.

Викладач: канд. екон. наук, доц. Гавловська Н.І.15ПН02М116 Сучасні економічні теорії

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисципліни Професійної і практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: визначити передумови виникнення, суть та мету основних напрямків економічної науки в країнах Європейської цивілізації і США в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття; оцінити економічні ідеї і погляди в залежності від їхньої приналежності до тих чи інших шкіл та напрямків; аналізувати економічні ситуації з позицій різних наукових концепцій; користуватися категоріально-понятійним апаратом, запропонованим різними школами; простежувати взаємозв’язок дій у сфері економічної політики з теоретичними концепціями минулого і сьогодення; прослідкувати провідні напрямки економічних досліджень вчених колишнього СРСР і України та визначити їх вплив на економічний розвиток цих країн в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття; визначити найбільш ефективні поради економістів, які б сприяли вибору найбезболіснішого шляху виходу України з кризи, сприяли створенню надійних джерел доходів для більшості населення з метою подолання межі бідності; на основі вивченого матеріалу прогнозувати економічний розвиток в майбутньому, який би забезпечив гідне життя всім поколінням українського народу

знати: економічні концепції основних шкіл та напрямків економічної думки; основні закономірності виникнення та розвитку економічних уявлень, їх залежність від конкретних історичних ситуацій; досягнення видатних вчених-економістів та їхній внесок у розвиток економічної науки

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: політична економія, основи економічної теорії, мікроекономіка, макроекономіка, історія економіки та економічної думки, історія економічних вчень, гроші та кредит, статистика, розміщення продуктивних сил, економіка підприємства

Зміст навчальної дисципліни: Предмет та завдання курсу. Вчення Дж.М.Кейнса та його значення для сучасної економічної теорії. Теорії та політика неолібералізму. Неокласичні економічні доктрини. Економічні концепції монетаристів. М.Фрідмен. Гетеродоксія ХХ ст. Нова інституціональна теорія. Неоконсерватизм – курс на збереження старих цінностей в нових умовах. Синтез інституціоналізму і Шведської школи. Сучасні економічні концепції соціал-демократії. Теорії трансформації економіки та суспільства. Розвиток соціалістичних ідей в радикальних економічних теоріях. Концептуальні засади вітчизняної економічної науки в 60-80-ті роки ХХ ст. Економічна наука України в умовах незалежності.

Запланована навчальна діяльність Лекцій 17 год., самостійна робота 91 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), залучення студентів до аналізу економічного стану України та Хмельницької області в сучасний період

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень підготовка і захист індивідуальних наукових робіт, тестування, письмові самостійні роботи

Вид підсумкового контролю іспит

Рекомендована література

1. Історія економіки та економічної думки / В.М.Ковальчук, М.В.Лазарович, М.І.Сарай. – К.: Знання, 2008. – 789с.

2. История экономических учений (современный этап): Учебн. / Под общ. Ред. А.Г.Худокормова – М.: ИНФР-М, 2005. – 734с

3. Проскурін П.В. Історія економіки та економічних вчень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2007. – 372с.

Викладач: кандидат історичних наук, доцент Черешня Г.А.15ПН03М127 Моделювання економічної динаміки

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

знати: принципи моделювання економічних процесів; методи опису та аналізу поведінки динамічних систем; сутність синергетичного підходу до аналізу економічних процесів; сутність понять «рівновага» та «стійкість»; природу нелінійності та нестійкості динамічних систем, основні підходи й методи їх опису та аналізу;

найбільш відомі динамічні моделі економіки.

вміти: побудувати математичну модель економічної системи для заданих вихідних умов;

вибрати та застосувати найбільш ефективні математичні методи для знаходження розв’язків на моделях; провести аналіз властивостей економіко-математичних моделей та їх розв’язків; дати економічну інтерпретацію отриманим результатам.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, економіко-математичне моделювання, дослідження операцій, моделювання економіки.

Зміст навчальної дисципліни Принципи моделювання економічних процесів. Якісні методи аналізу соціально-економічних систем і процесів. Синергетичний підхід до моделювання та аналізу економічних процесів. Рівновага та стійкість динамічних систем. Нестійкість та нелінійність динамічних систем. Лінійні динамічні моделі економіки. Нелінійні динамічні моделі. Моделі економічних змін. Стохастичні моделі економічної динаміки.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 110 год., разом 144 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, дискусія), практичні (семінар, розв‘язання задач, індивідуальні завдання), наочні (ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

Вітлінський В.В. Моделювання економіки. – К: КНЕУ, 2003.

Занг В.-Б. Синергетическая экономика.М.: Мир, 1999.  336с.

Клебанова Т.С., Забродский В.А., Полякова О.Ю., Петренко В.Л. Моделирование экономики. – Харьков, ХГЭУ, 2001. – 140 с.

Колемаев В.А. Математическая экономика.М.: ЮНИТИ, 1998.  240с.

Кочура Є.В., Косарєв В.М. Моделювання макроекономічної динаміки: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 236 с.

Викладач: к.е.н., доц. Манталюк О.В.15ПН04М127 Управління проектами інформатизації

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна.

Результати навчання:

знати: термінологію управління проектами; методи створення проектів; методи аналізу часових характеристик проектів; методи аналізу ресурсів проектів; методи аналізу фінансових характеристик проектів;

вміти: будувати сітьову модель проекту; розраховувати часові характеристики виконання проекту; призначати ресурси проекту та управляти ними; проводити аналіз фінансових результатів проекту; практично використовувати програмні засоби для управління проектом; надавати економічну інтерпретацію одержаним результатам.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: економічна кібернетика, економіко-математичне моделювання, дослідження операцій, менеджмент.

Зміст навчальної дисципліни Загальна характеристика управління проектами. Основи планування і контролю проекту. Організація проектно-планувальної діяльності. Основні форми організаційної структури проектів. Основи мережевого і календарного планування проекту. Контроль за дотриманням календарного плану. Планування ресурсів. Оцінка вартості виконання проекту. Кількісна оцінка ризику виконання проекту.

Запланована навчальна діяльність: Лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 110год., разом 144 год.

Методи викладання: словесні (лекція, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, індивідуальна робота.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

Курицкий Б.Я. Организация делопроизводства и управления в офисе/ Б. Я. Курицкий .–СПб.: BHV – Санкт-Петербург, 1977.– 176 с.

Батенко Л.П. Управління проектами: Навч. Посібник / Л. П. Батенко Л.П., О. А. Завгородніх, В. В. Ліщинська В.В.- К.: КНЕУ, 2003.–231 с.

Тарасюк Г. М. Управління проектами: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /Г. М. Тарасюк. 2-е вид.— К.: Каравела, 2006.- 320 с.

Завгородня Т.П. Дослідження операцій: курс лекцій для студентів напрямів підготовки «Менеджмент» та «Економічна кібернетика» / Т. П. Завгородня, П. М. Григорук, С. С. Григорук.–Хмельницький: ХНУ, 2009.– 203 с.

Викладач: к.т.н., доц. Григорук П.М.15ПН05М127 Корпоративні інформаційні системи

Тип дисципліни Нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання:

знати: теоретичні основи побудови корпоративних інформаційних систем; мати достатнє уявлення про становлення, функціонування та розвиток інформаційних систем для управління підприємством і корпорацією; знати архітектури сучасних корпоративних інформаційних систем, технології створення складних систем за допомогою засобів реінжинірингу, реалізації промислової логістики у корпоративних інформаційних системах;

вміти: автоматизовано розв'язувати економічні задачі в умовах функціонування корпоративних інформаційних систем; використовувати й адаптувати сучасні корпоративні інформаційні систем у визначеній предметній області.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: Економічна кібернетика, Інформатика, СУБД, Інформаційні системи в економіці, Технології створення програмних та інтелектуальних систем.

Зміст навчальної дисципліни Стан і перспективи розвитку інформаційних систем керування бізнесом. Архітектура корпоративних інформаційних систем. Базисна технологія корпоративних інформаційних систем. Управління матеріальними потоками корпорації. Системи класу MRP та MRPII. Системи планування ресурсів підприємства (ERP). Системи планування ресурсів підприємства, синхронізованого зі споживачами (CSRP). Розвинуті системи планування (APS) та тенденції розвитку.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 93 год., разом 144 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

Гужва В.М. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі: Навчальний посібник/ В.М.Гужва, А.ГЛостєвой.- К.: КНЕУ, 2002.- 458с

Інформаційні системи і технології в економіці: Навчальний посібник/ В.С.Пономаренко, Р.К.Бутова, І.В.Журавльова, Г.Н.Назарова; За ред. Пономаренко B.C.- К.: Академія, 2002.- 544с.- (Альма-матер)

Основи інформаційних систем: Навчальний посібник/ В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С.Краєва.- 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: КНЕУ, 2001.- 420с

Лекции по ERP (електронна версія) /  Балахонова И.В., Волчков С.А., Капитуров В.А., Обухов И.А., Румянцев С.В.

Викладач: к.е.н., доц. Більовський К.Е.15ПН06М127 Моделювання системних характеристик в економіці

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання:

знати: основні функціональні характеристики планових рішень; показники, що характеризують надійність та напруженість планових рішень; основи моделювання маневреності та еластичності планових рішень; організацію та порядок здійснення аналізу структурних властивостей плану та комплексного дослідження рівнів еластичності, надійності, маневреності та гнучкості планових рішень.

вміти: правильно розуміти та аналізувати цілі, задачі і практику моделювання системних характеристик в економіці; економічно грамотно обґрунтовувати доцільність функціональних характеристик планових рішень; здійснювати моделювання надійності і напруженості, маневреності та еластичності планових рішень, адаптивності розвитку складних економічних систем, ентропійних станів систем; оцінювати різні рішення не тільки з погляду теперішнього моменту, але і з погляду майбутнього.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: Моделювання економічної динаміки, Управління проектами інформатизації, Корпоративні інформаційні системи, Математичні моделі трансформаційної економіки.

Зміст навчальної дисципліни Функціональні характеристики планових рішень. Моделювання надійності і напруженості планових рішень. Моделювання адаптивності розвитку і функціонування складних систем. Моделювання маневреності та еластичності планових рішень. Моделювання і дослідження інерційності планових рішень. Моделювання ентропійних характеристик станів системи. Аналіз структурних властивостей плану. Комплексне дослідження рівнів еластичності, надійності, маневреності та гнучкості планових рішень.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 110 год., разом 144 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), лабораторні заняття (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

Варфоломеев В. И. Алгоритмическое моделирование элементов экономических систем. - М.: Финансы и статистика, 2000.

Методы организации адаптивного планирования и управления в экономико-производственных системах /В.И. Скурихин, В.А. Забродский, П.А. Иващенко, О.Г. Штрассер. - К.: Наукова думка, 1980.

Моисеев Н. Н. Математические задачи системного анализа. - М.: Наука, 1981.

Викладач: к.е.н., доц. Проскурович О.В.15ПН07М127 Математичні моделі трансформаційної економіки

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійноїї підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання:

знати: основні види математичних моделей трансформаційної економіки;

математичні моделі в умовах ризику, повної невизначеності та багатокритеріальності; їх сутність, область застосування, переваги та недоліки; критерії оптимальності рішень при моделюванні економічної ситуації в період трансформації країни до ринкових відносин та область їх застосування.

вміти: аналізувати умови, в яких знаходиться економіка країни, на предмет наявності ризику, невизначеності, багатокритеріальності та з точки зору можливості отримання вихідних даних, необхідних для забезпечення моделі; обирати з множини відомих математичних моделей такі, що найбільш адекватно описують ситуацію;

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, економічна кібернетика, макроекономіка, моделювання економіки, економіко-математичне моде­лювання.

Зміст навчальної дисципліни Трансформаційні процеси і концепції стратегії економічного розвитку. Трансформаційні процеси в економіці України. Синтез адаптивного управління трансформаційною економікою. Еволюційна модель економічних змін. Стратегії макроекономічного розвитку та їх моделювання. Математичні моделі антикризового індикативного планування на базі методу аналізу ієрархій. Інвестиційна політика як інструмент адаптивного управління. Моделі реагування підприємства на зміну кон'юнктури ринку. Економетричний аналіз сподівань.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., самостійної роботи 91 год., разом 108 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист реферату.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Антикризовий менеджмент /под ред.проф. Грязновой А.Г. – М.: ТАНДЕМ, 1999

Белоусов О.Г., Лукьяненко Д.Г. и др. Глобальные трансформации и стратегии развития. Монография. – К.: Орияне, 2000

Кігель В. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці. – К.: ЦУЛ, 2003

Викладач: д.е.н. проф. Завгородня Т.П., к.е.н., доц. Овчиннікова О.Р.ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу15ПВ01М127 Кібернетичні основи побудови економічних систем

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова викладання українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 5

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання:

знати: сучасні проблеми управління економічними системами; загальні підходи до формування структур систем управління; математичні моделі і системи розрахунків в управлінні і регулюванні; методи побудови структур систем управління і регулювання підприємством.

вміти: проектувати структури систем управління економічними процесами;

структурувати окремі задачі в системах управління економічними процесами;

формувати міри та норми управління як в цілому для підприємства, так і для окремих його підрозділів; проектувати і структурувати механізми обернених зв’язків для систем управління; виконувати підбір відповідних моделей та систем розрахунків при управлінні і регулюванні; проектувати механізми реалізації резервів економії праці.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: економічна кібернетика,економіка підприємства, економіко-математичне моделювання, економіка праці та соціально-трудові відносини, системи підтримки прийняття рішень, моделювання економіки, інформаційні системи в економіці.

Зміст навчальної дисципліни Коротка характеристика системної методології. Сучасні проблеми управління економічними системами. Загальний підхід до формування структур систем управління. Математичні моделі і системи розрахунків в управлінні і регулюванні. Математичні моделі і системи розрахунків в управлінні і регулюванні. Нормування і механізм реалізації резервів економії праці при проектуванні і експлуатації обладнання. Нормування і механізм реалізації резервів економії праці при проектуванні і експлуатації обладнання. Нормування і механізм реалізації резервів економії праці при проектуванні і експлуатації обладнання. Методологія створення структур єдиних автоматизованих систем .

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год, самостійної роботи 129 год., курсова робота, разом 180 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, захист курсової роботи.

Вид семестрового контролю залік, захист курсової роботи.

Рекомендована література

 1. Завгородняя Т.П. Кибернетические основы построения экономических систем для предприятий / Б.Н.Игумнов, Т.П.Завгородняя. – Хмельницкий: ТУП,2000. – 344 с.

 2. Кігель В. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці. – К.: ЦУЛ, 2003 — 158 с.

 3. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем: пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1991 — 224 с.

 4. Чавкин А.М. Методы и модели рационального управления в рыночной экономике: разработка управленческих решений. – М.: Финансы и статистика, 2001 — 320 с.

Викладач: ст. викладач Гаврилюк Г.В.15ПВ02М127 Стохастичні основи нормування праці

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова викладання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання:

знати: методи структурно-стохастичних досліджень процесів праці; стохастичну природу трудових процесів на робочому місці; особливості формування стохастичних моделей нормування праці; види стохастичних процесів на окремому робочому місці; методи встановлення стохастичних норм та нормативів праці;

вміти: розробляти стохастичні моделі нормування праці; встановлювати стохастичні норми та нормативи праці; моделювати обсяги робіт в основному та обслуговуючому виробництві на основі стохастичних моделей; прогнозувати витрати праці на робочому місці на основі стохастичних моделей.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: економічна кібернетика, економіко-математичне моделювання, економіка праці та соціально-трудові відносини.

Зміст навчальної дисципліни Стохастичний підхід до моделювання процесів праці. Методи дослідження статистичних даних на однорідність (таксономічний метод). Моделювання витрат часу на робочому місці з використанням марківських процесів. Стохастичне моделювання оцінок за малими вибірками в нормуванні праці. Стохастичні моделі руху оснащення на робочому місці.

Запланована навчальна діяльність: лабораторних занять 17, самостійної роботи 91год., разом 108 год.

Методи викладання: словесні (пояснення, інструктаж, дискусія), наочні (демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Базовая система микроэлементных нормативов времени (БСМ – 1).- М.:Экономика,1989. – 128 с.

 2. Баранов В.В. Рекуррентные методы оптимальных решений в стохастических системах. Марковские процессы решений /В.В. Баранов – Х.: Вища школа, 1981. – 145с

 3. Відибіда О.К. Стохастичні моделі / О.К. Вибіда – К.: НАНУ ІТФ, 2006. – 204с.

 4. Завгородняя Т.П. Стохастические основы нормирования труда /Б.Н. Игумнов, Завгородняя Т.П. - Хмельницкий: ТУП, 2003. – 350 с.

 5. Завгородняя Т.П., Горбатюк К.В. Экономико-математические модели в нормировании труда. - Хмельницкий, НВП «Евріка»ТОВ, 2001. -212с.

 6. Игумнов Б.Н., Проскурович О.В. Моделі для організації самоспостережень у нормуванні праці. - Хмельницький, НВП «Евріка»ТОВ, 2001. - 236 с.

 7. Чавкин А.М. Методы и модели рационального управления в рыночной экономике: разработка управленческих решений. – М.: Финансы и статистика, 2001

Викладач: ст. викладач Гаврилюк Г.В.15ПВ03М114 Методика викладання у вищій школі та органзіація наукових досліджень (в т.ч. вища освіта України та Болонський процес)

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: визначати, планувати структуру змісту навчального заняття; самостійно проводити лекційні, практично-семінарські заняття; складання навчальної програми з курсу; застосовувати сучасні методи навчальної діяльності студентів; застосування методів, прийомів організації виховного впливу на студентів; розв’язання педагогічних конфліктів у різноманітних ситуаціях; організовувати спілкування зі студентами

знати: сутність, своєрідність навчально-виховного процесу у вищій школі; структуру, психолого-педагогічні аспекти організації навчально-пізнавальної діяльності студентів; критерії відбору, принципи структурування змісту навчального курсу у вищій школі; сучасні інтерактивні методи та форми організації навчання студентів; норми, критерії оцінювання знань, умінь студентів; сутність та особливості виховання студентської молоді; особливості діяльності педагога вищої школи

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: університетька освіта, психологія та педагогіка, основи наукових досліджень, економічний аналіз

Зміст навчальної дисципліни: Система вищої освіти Украіни. Болонський процес. Організація навчального процесу. Методика підготовки й проведення лекцій у вищій школі. Семінарські, практичні та лабораторні заняття у вищій школі. Особливості методики проведення практичних й семінарських занять. Організація самостійної й індивідуальної роботи при вивченні дисциплін у вищій школі. Контроль і оцінювання результатів навчання у вищій школі. Наука, наукові дослідження та наукова діяльність. Основні методи наукових досліджень та їх характеристика. Організація і планування наукового дослідження.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., самостійної роботи 101год.; разом 108 год

Методи викладання словесні (розповідь, дискусія, пояснення), наочні методи (демонстрування слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Журба І.Є. Методика викладання у вищій школі / І.Є. Журба. Хмельницький: ХНУ, 2005. 98 с.

Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: Навчальний посібник / В.М. Нагаев. – К.: ЦУЛ, 2007. – 232 с.

Основи наукових досліджень: Підручник / М.І. Пилипчук, А.С. Григор'єв, В.В. Шостак. – К.: Знання, 2007. – 272 с.

Педагогіка: Навчальний посібник / В.М. Галузяк, М.І. Сметанський, В.І. Шахов. – Вінниця: РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”, 2001. – 200 с.

Галузинський В.М. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник / В.М. Галузинський, М.Б. Євнух – К.: Вища школа, 2005. – 237 с.

Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти / М.М. Фіцула. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001р. – 400 c.

Викладач: канд. екон. наук, доцент Пилипяк О.В.Спеціальність 8.03050401 Економіка підприємства

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки16ПН01М142 Стратегічне управління підприємством

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної і практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: формувати систему стратегічних змін підприємства, застосовувати основні інструменти управління стратегічними змінами в процесі реалізації стратегії підприємства, обирати методи впровадження стратегічних змін.

знати: зміст складових процесу стратегічного управління,моделі змін, правила впровадження змін, інструменти розробки стратегії змін, види стратегій змін, рівні та форми змін в організації.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: макроекономіка, мікроекономіка, економіка підприємства, економічний аналіз, фінанси, фінанси підприємства, інвестиційна політика підприємства, маркетинг, менеджмент, прогнозування та макроекономічне планування, соціально-економічна безпека підприємства.

Зміст навчальної дисципліни: Сутність стратегічного управління підприємством. Організація як об’єкт стратегічних змін. Організація, що здатна самонавчатися. Загальні засади управління змінами. Стратегії змін. Декомпунування стратегії підприємства. Визначення рівня стратегічних змін. Запровадження змін на різних етапах життєвого циклу організації. Розробка стратегії змін в організації. Ресурсно-компетенційні засади впровадження змін. Організаційно-функціональні аспекти проведення. Реалізація стратегії та організаційна структура та культура. Агенти стратегічних змін.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 74 год.; разом 108 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (індивідуальні завдання), наочні методи (демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Гуияр Ф. Преобразование организации. Пер. с англ / Ф. Гуияр, Д. Келле. – М.: Дело, 2000. – 401 с.

Фрайлингер К., Фишер И. Управление изменениями в организации / К. Фрайлингер, И. Фишер. – М.: Книгописная палата, 2003. – 264 с.

Шершеньова З.Е. Стратегічне управління: Навч.-мет. посібник / З.Е. Шершеньова, С.В. Оборська, Ю.М. Ратушний. – К.: КНЕУ, 2001. – 232 с.

Викладач: канд. екон. наук, доцент Сокирник І.В.16ПН02М142 Фінансовий менеджмент

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної і практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: читати бухгалтерський баланс, розбиратись у статистичній, бухгалтерській і оперативній звітності господарюючого суб'єкта, аналізувати результати виробничо-торгівельної і фінансової діяльності господарюючого суб'єкта, орієнтуватися у фінансовій інформації, аналізувати та оцінювати економічну ефективність заходів вкладання капіталу, складати фінансовий план, розробляти програми використання фінансових ресурсів, управляти наявним пакетом ринкових цінних паперів, аналізувати кредитну та валютну політику підприємства, контролювати виконання показників фінансового плану, фінансових програм, ефективність використання фінансових ресурсів, основних фондів, нематеріальних активів, оборотних засобів.

знати: концептуальні основи фінансового менеджменту, його методи і прийоми; формувати фінансову стратегію та фінансову політику підприємств; знати фінансову звітність підприємства; питання формування фінансових ресурсів і капіталу, формування операційного прибутку, методи управління оборотними активами; антикризове управління фінансами підприємства.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: мікроекономіка, макроекономіка, економіка підприємства, маркетинг, менеджмент, фінанси, фінанси підприємств, статистика, бухгалтерський облік, економічний аналіз, гроші і кредит, цінова політика підприємства.

Зміст навчальної дисципліни: Теоретичні основи фінансового менеджменту. Організаційні основи фінансового менеджменту. Сутність і зміст фінансової звітності. Взаємозв'язок форм фінансової звітності. Управління формуванням фінансових ресурсів і капіталу. Управління інвестиціями. Управління витратами і маржинальний прибуток. Роль леверіджу у фінансовому менеджменті. Аналіз беззбитковості виробництва. Фінансові аспекти асортиментної політики підприємства. Управління ціноутворенням. Особливості управління обіговим капіталом з позицій маркетингу. Формування розподільчої політики підприємств. Впровадження дивідендної політики. Аналіз фінансового стану підприємства. Антикризове управління фінансами підприємства.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 74 год.; разом 108 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (індивідуальні завдання), наочні методи (демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Рясних Є.Г. Основи фінансовго менеджменту: навчальний посібник / Рясних Є.Г. – К.: академвидав, 2010. – 336 с.

Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент: Підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. − Київ: Центр навчальної літератури, 2006. − 520 с.

Крайник О.П. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник / О.П. Крайник, З.В. Клепикова. − Львів: ДУ "Львівська політехніка". − Київ: "Дакор", 2000. − 260 с.

Викладачі: канд. екон. наук, професор Рясних Є.Г.16ПН03М142 Менеджмент персоналу

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної і практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: добирати кваліфікованих фахівців і розробляти систему розподілу обов'язків між ними; чітко уявляти роль керівника у виробничому процесі; розуміти переваги гнучкого стилю управління, здатного подолати будь-які обставини; вміти створити у трудовому колективі сприятливий психологічний клімат; чітко бачити шляхи підготовки персоналу до майбутнього розширення бізнесу.

знати: персонал організації як об'єкт менеджменту; методологію менеджменту персоналу;

організаційний контекст менеджменту персоналу; ресурсне забезпечення менеджменту персоналу; соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу; кадрову службу та кадрове діловодство; управління процесом планування та формування персоналу; розвиток персоналу; управління процесами руху персоналу; управління робочим часом працівників; створення сприятливих умов праці; оцінювання персоналу; мотивацію та стимулювання персоналу; соціальне партнерство в організації; ефективність менеджменту персоналу.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: мікроекономіка, макроекономіка, економіка підприємства, економіка праці й соціально-трудові відносини, маркетинг, менеджмент, інвестиційна політика підприємства, фінанси, фінанси підприємств, статистика, планування і контроль на підприємстві, соціологія.

Зміст навчальної дисципліни: Персонал організації як об'єкт менеджменту. Фу­нкції та завдання, сучасна концепція менеджменту персоналу. Структура персоналу організації. Методологічні аспекти менеджменту персоналу. Організаційний контекст менеджменту персоналу. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу: нормативно-правова база, кадрове, матеріально-технічне, фінансове забезпечення. Соціально-психологічні аспекти менеджменту персо­налу. Кадрова служба та кадрове діловодство. Управління процесом планування та формування персоналу. Розвиток персоналу. Управління процесами руху персоналу. Управління робочим часом працівників. Створення сприятливих умов праці. Оцінювання персоналу. Мотивація та стимулювання персоналу. Соціальне партнерство в організації. Ефективність менеджменту персоналу.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., самостійної роботи 91 год.; разом 108 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (індивідуальні завдання), наочні методи (демонстрування слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Менеджмент для магистров: Учебное пособие / Под ред. А.А. Епифанова, С.Н. Козьменко. − Сумы: ИТД "Университетская книга", 2003. − 762 с.

Менеджмент персоналу: Навч. пос. / В.М. Данюк, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк та ін.; за заг. ред. / В.М. Данюка, В.М. Петюха. − К.: КНЕУ, 2004.− 398 с.

Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навч. пос. / М. І. Мурашко. − К.: Т-во "Знання", 2002. − 311 с.

Савченко В.А. Управління розвитком персоналу: Навч. пос. / В.А. Савченко. − К.: КНЕУ, 2002.− 351 с.

Викладачі: канд. екон. наук, доцент Новікова О.С.16ПН04М142 Міжнародний менеджмент

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної і практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: розрізняти специфіку міжнародного бізнесу і визначати оптимальну глибину залучення своєї фірми у міжнародний бізнес; проводити маркетинговий аналіз середовища міжнародного менеджменту; застосовувати принципи професійного підходу до можливостей фірми з точки зору глобалізації бізнесу та стратегічно визначати загальний позитивний вплив ефективного міжнародного менеджменту на економіку фірми, галузі, країни в цілому; організовувати роботу міжнародної корпорації, складати стратегічні плани розвитку, керувати рухом ресурсів, потоків, інформації та персоналу міжнародної компанії.

знати: суть та характерні риси міжнародного менеджменту; характеристику середовища міжнародного менеджменту; принципи управління людськими ресурсами та стратегічного планування, організаційний розвиток та особливості прийняття рішень в міжнародних корпораціях; механізми керування і комунікації в міжнародних корпораціях; контроль і звітність, інвестиційні операції, основні аспекти фінансового менеджменту, роль та особливості етики і соціальної відповідальності міжнародних корпорацій; особливості технологічної політики, торгівельні операції в міжнародних корпораціях; фактори становлення глобального менеджменту.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: мікроекономіка, макроекономіка, економіка підприємства, економіка праці й соціально-трудові відносини, маркетинг, інвестиційна політика підприємства, фінанси, фінанси підприємств, статистика, планування і контроль на підприємстві, зовнішньоекономічна діяльність підприємства.

Зміст навчальної дисципліни: Суть та характерні риси міжнародного менеджменту; середовище міжнародного менеджменту. Стратегічне планування в міжнародних корпораціях. Прийняття рішень в міжнародних корпораціях. Організаційний розвиток в міжнародних корпораціях. Управління людськими ресурсами в міжнародній корпорації. Керування і комунікації в міжнародних корпораціях. Контроль і звітність міжнародних корпорацій. Технологічна політика в міжнародній корпорації. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій. Торгівельні операції в міжнародних корпораціях. Інвестиційні операції міжнародних корпорацій. Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій. Становлення глобального менеджменту.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., самостійної роботи 91 год.; разом 108 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (індивідуальні завдання), наочні методи (демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы: Учебник / Г.Д. Гордеев, Л.Я. Иванова, С.К. Казанцев и др.; под ред. Л.Е. Стровского. − М., 1996.

Международньїй менеджмент. Учебник для вузов / Под ред. С.Э. Пивоварова, Д.И. Баркана, Л.С. Тарасевича, А.И. Майзеля. − СПб: Издательство «Питер», 2000. − 624 с.

Панченко Є.М. Міжнародний менеджмент: Навч. посіб. / Є.М. Панченко. − К., 1996.

Викладачі: канд. екон. наук, доцент Декалюк О.В.16ПН05М114 Управління проектами

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної і практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: оцінити ефективність проекту з урахуванням факторів ризику; виконати техніко-економічне обґрунтування проекту; здійснити системне планування проекту на всіх фазах його життєвого циклу; розробити кошторис та бюджет проекту; підібрати виконавців проекту через систему торгів та підготувати та заключити контракти на поставку.

знати: термінологію, основні поняття, якими користуються у світовий практиці ділового спілкування при підготовці та здійснюванні проектів; процедури, прийоми та методи, які використовуються міжнародними, державними та приватними організаціями при розробці та аналізі проектів і прийнятті інвестиційних рішень.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економіка підприємства; економіка праці й соціально-трудові відносини; економіка і організація інноваційної діяльності; інвестиційна політика підприємства; фінанси; фінанси підприємств; статистика; планування і контроль на підприємстві; менеджмент.

Зміст навчальної дисципліни: Сутність і перспективи управління проектами. Розробка концепції управління проектами. Обґрунтування доцільності проекту. Показники і принципи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Організація робіт з управління ризиками в проектах. Організаційні структури управління проектами: принципи побудови, система взаємовідносин учасників, послідовність розробки і створення, зовнішнє оточення. Організація офісу проекту: зміст, Принципи проектування і організації. Проектне фінансування. Джерела і організаційні форми фінансування проектів. Склад та порядок розробки проектної документації. Державна та суспільна екологічна експертиза проекту. Торги та контракти. Класифікація та порядок проведення торгів. Функції учасників торгів. Договори та контракти: види, структура, укладання, виконання та завершення. Сіткове та ресурсне планування та принципи управління вартістю проекту. Методи контрою вартості та звітність за витратами. Контроль, регулювання та завершення проекту. Управління роботами та ресурсами по проекту. Структура і обсяги робіт. Управління закупівлями ресурсів. Управління поставками та запасами. Управління якістю проектів. Сертифікація продукції проекту. Стандартизовані системи якості. Управління командою проекту. Кадрове планування команди, розвиток персоналу, психологічні аспекти управління.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 57 год.; разом 108 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (індивідуальні завдання), наочні методи (демонстрування слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом / А.А. Пересада. М.: Лібра, 2002.

Кобиляцький Л.С. Управління проектами: Навч. посібник / Л.С. Кобиляцький. К.: МАУП, 2002.

Мазур И.И. Управління проектами: Учеб. пособие / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; под общ. ред. И.И. Мазура. 2-е изд. М.: Омга-Л, 2004.

Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів: Конспект лекцій / Б.М. Щукін. К.: МАУП, 2002.

Викладачі: канд. екон. наук, доцент Швець Л.П.16ПН06М114 Управління потенціалом підприємства

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної і практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: розробляти заходи інформаційного забезпечення управління потенціалом; оптимізувати структуру потенціалу підприємства; здійснювати управління потенціалом за вартісними критеріями; управління матеріально-технічною складовою і трудовим потенціалом підприємства; оцінювати конкурентоспроможність потенціалу підприємства; застосовувати методичні підходи щодо формування механізму протидії кризовим процесам і забезпечення інноваційного відтворення потенціалу підприємства.

знати: підходи щодо управління формуванням і розвитком потенціалу підприємства; сутність, особливості управління формуванням складових економічного потенціалу підприємства; особливості оптимізації структури потенціалу; особливості управління потенціалом за вартісними критеріями; підходи щодо інформаційного забезпечення та сучасних технологій управління складними виробничими системами; управління матеріально-технічним потенціалом; особливості формування системи управління використанням трудового потенціалу; управління конкурентоспроможністю потенціалу; принципи створення системи антикризового управління потенціалом підприємства; особливості складових механізму та інструментів протидії кризовим процесам; методичні підходи до управління результативністю використання та особливості інноваційного відтворення потенціалу підприємства.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економіка підприємства; економіка праці й соціально-трудові відносини; економіка і організація інноваційної діяльності; інвестиційна політика підприємства; фінанси; фінанси підприємств; статистика; планування і контроль на підприємстві; менеджмент.

Зміст навчальної дисципліни: Основи управління формуванням і розвитком потенціалу підприємства. Оптимізація структури потенціалу підприємства. Парадигма управління потенціалом за вартісними критеріями. Інформаційне забезпечення і сучасні технології управління складними виробничими системами. Управління матеріально-технічним потен­ціалом підприємства. Трудовий потенціал підприємства. Система управління формуванням і використанням трудового потенціалу підприємства. Управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства. Система антикризового управління потенціалом підприємства. Механізм та інструменти протидії кризовим процесам. Управління результативністю використання потенціалу підприємства. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства. Особливості інноваційного відтворення потенціалу підприємства.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 74 год.; разом 108 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (індивідуальні завдання), наочні методи (демонстрування слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Управління потенціалом підприємства: Навч. посібн. / І.З. Должанський, Т.О. Загорна, О.О. Удалих, І.М. Герасименко, В.М. Ращупкіна. − К: Центр навч. літерат., 2006.

Костырко Л.А. Диагностика потенциала финансово-экономической устойчивости предприятия: Монография / Л.А. Костырко. Х.: Фактор, 2008.

Отенко И.П. Стратегическое управление потенциалом предприятия. Научное издание / И.П. Отенко. Харьков: Изд. ХНЭУ, 2006.

Хомяков В.І. Управління потенціалом підприємства / В.І. Хомяков, І.В. Бакум. – К.: Кондор, 2009.

Викладач: канд. екон. наук, доцент Гончар О.І.16ПН07М114 Економічна діагностика

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної і практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: оцінити конкурентоспроможність підприємництва; оцінити конкурентоспроможність продукції; провести діагностику конкурентного середовища фірми; цінити потенціал підприємства; провести управлінську діагностику; зробити майнову оцінку і визначити ринкову вартість підприємства; провести діагностику фінансового стану підприємства; визначити загрозу банкрутства; оцінити рівень економічної безпеки підприємства.

знати: алгоритм проведення діагностичних обстежень окремих напрямків діяльності підприємств; методологію діагностичних процесів; інструментарій діагностичних процесів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, теорія ймовірності і математична статистика, економіка підприємства, економічний аналіз, менеджмент, фінанси, фінанси підприємств, інвестиційна політика підприємства, планування і контроль на підприємстві, потенціал і розвиток підприємства.

Зміст навчальної дисципліни: Сутність, види та призначення економічної діагностики. Статистичний інструментарій у економічній діагностиці. Діагностичні методи і методи якісної оцінки в економічній діагностиці. Діагностика конкурентного середовища фірми. Складові зовнішнього середовища. Оцінка конкурентного середовища галузі. Аналіз привабливості галузі. Діагностика конкурентоспроможності продукції. Суть, показники, фактори, визначення конкурентоздатності продукції. Управлінська діагностика: суть, алгоритм обстеження. Структура та якість управлінського персоналу. Діагностика економічної культури підприємства. Оцінка обгрунтованості управлінських рішень на підприємстві. Діагностика потенціалу підприємства: сутність, методичні підходи. Діагностика майна і ринкова ціна підприємства. Аналогова, затратна оцінка підприємства. Фінансова діагностика. Діагностика банкрутства. Діагностика економічної безпеки підприємства: сутність, методичні підходи, моделі. Експерс-діагностика економічної безпеки підприємства.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 74 год.; курсова робота, разом 108 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (індивідуальні завдання), наочні методи (демонстрування слайдів), захист курсової роботи

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю іспит, захист курсової роботи

Рекомендована література

Косянчук Т.Ф. Економічна діагностика: Навчальний посібник / За заг. ред. Т.Ф. Косянчук. ­­­­− Львів: Новий світ-2000. − 2009. − 452 с.

Гетьман О.О. Економічна діагностика: Навчальний посібник / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. − Київ: Центр навчальної літератури, 2007. − 307 с.

Євдокимова Н.М. Економічна діагностика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Н.М. Євдокимова, А.В. Кирієнко. − К.: КНЕУ. 2003. − 110 с.

Викладач: канд. екон. наук, доцент Косянчук Т.Ф., ст. викл. Швид В.В.ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу16ПВ01М114 Маржинальний прибуток в економічних розрахунках на підприємстві

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: виконувати розподіл постійних витрат із використанням коефіцієнту беззбитковості; розраховувати прибуток, рентабельність, силу впливу операційного важелю; розраховувати оптимальну виробничу програму при максимізації маржинального прибутку; оцінювати ефективність інновацій із допомогою маржинального прибутку.

знати: проблеми розподілу накладних затрат між видами продукції; існуючі методи розподілу накладних затрат; проблеми вибору деномінаторів і ставок розподілу накладних затрат; оптимізацію виробничої програми на основі маржинального прибутку; питання оцінки інноваційних проектів із використанням маржинального прибутку.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, мікроекономіка, макроекономіка, економіка підприємства, економічний аналіз, фінанси, фінанси підприємств, інвестиційна політика підприємства, менеджмент, економіка праці й соціально-трудові відносини, планування і контроль на підприємстві, прогнозування та макроекономічне планування.

Зміст навчальної дисципліни: Діюча теорія та практика розподілу постійних витрат. Розподіл постійних витрат в системі «витрати-обсяг-прибуток». Маржинальний прибуток та використання системи «витрати-обсяг-прибуток» в умовах багатономенклатурних виробництв. Комплексна система управління витратами та прибутком. Аналіз цілей розрахунку повної собівартості по видах продукції. Маржинальний прибуток і ціноутворення на нову продукцію. Витратний та ціннісний підходи до ціноутворення. Маржинальний підхід до обгрунтованого нижньої межі ціни. Маржинальний прибуток і оцінка інноваційних проектів. Технологічна межа. Критерії Фангеля та оцінка інноваційних проектів. Алгоритм розрахунку грошового потоку за етапами життєвого циклу інновацій. Оптимізація виробничої програми на основі маржинального підходу. Максимізація прибутку на основі максимізації маржинального прибутку.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 129 год.; разом 180 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (індивідуальні завдання), наочні методи (демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Орлов О.А. Маржинальная прибнль в экономических расчетах на
пром
ышленных предприятиях / О.А. Орлов, Е.Г. Рясных. − К.: «Скарби», 2003. − 132 с.

Орлов О.А. Планирование деятельности промышленного предприятия. Учебник / О.А. Орлов. − К.: Скарби, 2006. − 416 с.

Орлов О.О. Планування прибутку в умовах ринкової економіки О.О. Орлов, Є.Г. Рясних, Н.І. Гавловська. − Хмельницький: ХНУ, 2009. − 155 с.

Викладачі: доктор екон. наук, професор Орлов О.О.16ПВ02М114 Комп'ютерна обробка економічної інформації

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 6

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: застосовувати сучасні інструменти комп'ютерної обробки інформації; здійснювати розробку власних прикладних програм для проведення аналізу різних напрямків діяльності підприємства; застосовувати сучасні технології виконання комп'ютерного аналізу даних.

знати: особливості комп'ютерної обробки економічної інформації; методику комп'ютерної обробки економічної інформації; сучасні інструменти обробки інформації на електронно-обчислювальних машинах; принципи розробки власних прикладних програм для проведення аналізу різних напрямків діяльності підприємства; основи об'єктно-орієнтованого програмування; сучасні вимоги до створення аналітичних і управлінських документів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика; інформатика і комп'ютерна техніка; економіка підприємства; статистика; математичне програмування; інвестування

Зміст навчальної дисципліни: Методи обробки і аналізу економічної інформації на персональній електронно-обчислювальній машині (ПЕОМ). Статистичні і аналітичні таблиці. Списки. Фільтрація даних. Графічне подання даних на ПЕОМ. Графічний метод аналізу даних. Діаграми. Основні категорії функцій. Логічні, математичні, статистичні функції, функції посилань і масивів. Фінансовий аналіз інвестицій. Використання методів статистичної обробки даних на ПЕОМ. Ранжування числових рядів. Статистичні методи вивчення динаміки і прогнозування. Трендові моделі. Оцінка зв'язку між економічними показниками. Факторний аналіз. Регресійний аналіз. Операційний аналіз на ПЕОМ. Автоматизація розрахунків. Ма­кроси. Програмування на Visual Вasic for Application. Використання макромови Visual Вasic. Елементи управління на робочих листах Створення шаблонів розрахункових документів. Представлення даних. Географічні карти.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 182 год.; разом 216 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (захист лабораторних робіт, індивідуальні завдання), наочні методи (демонстрування слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Гарнаев А.Ю. Использование MS Ехсеl и VВА в экономике и финансах / А.Ю. Гарнаев. − СПб.: БХВ − Санкт-Петербург, 1999. − 336 с.

Лук'янова В.В. Комп'ютерний аналіз даних / В.В. Лук'янова. − К.: Академія, 2003. − 344 с.

Овчаренко Е.К. Финансово-экономические расчеты в Ехсеl / Е.К. Овчаренко, О.П. Ильина, Е.В. Балыбердин. − М.: Информационно-издательский дом "Филинь", 1999. − 328 с.

Викладач: доктор екон. наук, проф. Лук'янова В.В., ас. Лісовський І.В.16ПВ03М114 Методика викладання у вищій школі та органзіація наукових досліджень (в т.ч. вища освіта України та Болонський процес)

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: визначати, планувати структуру змісту навчального заняття; самостійно проводити лекційні, практично-семінарські заняття; складання навчальної програми з курсу; застосовувати сучасні методи навчальної діяльності студентів; застосування методів, прийомів організації виховного впливу на студентів; розв’язання педагогічних конфліктів у різноманітних ситуаціях; організовувати спілкування зі студентами

знати: сутність, своєрідність навчально-виховного процесу у вищій школі; структуру, психолого-педагогічні аспекти організації навчально-пізнавальної діяльності студентів; критерії відбору, принципи структурування змісту навчального курсу у вищій школі; сучасні інтерактивні методи та форми організації навчання студентів; норми, критерії оцінювання знань, умінь студентів; сутність та особливості виховання студентської молоді; особливості діяльності педагога вищої школи

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: університетька освіта, психологія та педагогіка, основи наукових досліджень, економічний аналіз

Зміст навчальної дисципліни: Система вищої освіти Украіни. Болонський процес. Організація навчального процесу. Методика підготовки й проведення лекцій у вищій школі. Семінарські, практичні та лабораторні заняття у вищій школі. Особливості методики проведення практичних й семінарських занять. Організація самостійної й індивідуальної роботи при вивченні дисциплін у вищій школі. Контроль і оцінювання результатів навчання у вищій школі. Наука, наукові дослідження та наукова діяльність. Основні методи наукових досліджень та їх характеристика. Організація і планування наукового дослідження.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., самостійної роботи 127 год.; разом 144 год

Методи викладання словесні (розповідь, дискусія, пояснення), наочні методи (демонстрування слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Журба І.Є. Методика викладання у вищій школі / І.Є. Журба. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 98 с.

Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: Навчальний посібник / В.М. Нагаев. – К.: ЦУЛ, 2007. – 232 с.

Основи наукових досліджень: Підручник / М.І. Пилипчук, А.С. Григор'єв, В.В. Шостак. – К.: Знання, 2007. – 272 с.

Педагогіка: Навчальний посібник / В.М. Галузяк, М.І. Сметанський, В.І. Шахов. – Вінниця: РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”, 2001. – 200 с.

Галузинський В.М. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник / В.М. Галузинський, М.Б. Євнух – К.: Вища школа, 2005. – 237 с.

Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти / М.М. Фіцула. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001р. – 400 c.

Викладач: канд. екон. наук, доцент Пилипяк О.В.Спеціальність 8.03050901 Облік і аудит

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки20ПН01М120 Стратегічний аналіз

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної і практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: здійснювати підбір, систематизацію, перевірку інформації, необхідної для проведення аналізу;орієнтуватися у виборі оптимальних способів проведення аналітичного дослідження;правильно визначати вплив факторів на досліджувані показники;аналізувати типові ситуації і створювати відповідні схеми прийняття управлінських рішень по цих ситуаціях;узагальнювати результати проведених досліджень і використовувати їх для розробки заходів по поліпшенню діяльності підприємства.

знати:зміст, завдання, основні принципи стратегічного аналізу;організацію та механізм проведення стратегічного аналізу;основні методи аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища;способи визначення і оцінки резервів підвищення ефективності господарювання.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: після вивчення ООП бакалавра і передує проходженню переддипломної практики та дипломному проектуванню

Зміст навчальної дисципліни Стратегічний аналіз, його місце в управлінні економікою підприємства, аналіз досягнутих результатів діяльності підприємства, нормативи для стратегічного аналізу, класифікація та економічне оцінювання ви­робничих одиниць, аналіз розподілу виробничих ресурсів у галузі виробництва, розроблення та економічне обґрунтування стратегії виробничої програми, розроблення та економічне обґрунтування стратегії фінансової програми, стратегічний аналіз структури капіталу підприємства, стратегічний аналіз фінансових показників діяльності підприємства, стратегічний аналіз інвестицій.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., семінарські заняття 17 год., самостійна робота 129 год., разом 180 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література Головко Т.В. Стратегічний аналіз: навч. - метод. посібник / Т.В. Головко, С.В. Сагова. - К.:КНЕУ, 2002. – 198 с. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз: навчальний посібник / П.Л. Гордієнко.. – Л.: Алеута, 2006. – 404 с.

Викладач: к.е.н., доц. А.І. Склабінська, к.е.н. ,доц. О.В. Замазій20ПН02М142 Фінансовий менеджмент

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної і практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання курс 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: використовувати фінансові методи і інструменти при обгрунтуванні управлінських рішень у трьох взаємопов'язаних сферах: інвестиційній, виробничій, фінансовій, сформувати вміння пошуку і обробки інформації для забезпечення аналізу і прийняття ефективних фінансових рішень.

знати: концептуальні основи, на яких базується фінансовий менеджмент, його методи і прийоми, розуміти як краще організувати апарат управління фінансово-господарською діяльністю фірми.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Макроекономіка. Мікроекономіка. Менеджмент. Економіка підприємств.

Зміст навчальної дисципліни Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту, система його забезпечення, управління грошовими потоками на підприємстві, визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках, управління: прибутком; активами, вартість і оптимізація структури капіталу; управління інвестиціями, управління фінансовими ризиками, аналіз фінансових звітів, внутрішньофірмове фінансове прогнозуван­ня та планування, антикризове фінансове управління на підприємстві.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 110 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю: залік

Рекомендована література

Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева.- Київ: ЦУЛ, 2002.-496с.

Стоянова Е.С., Быкова Е.В., Бланк И.А. Управление оборотным капиталом / Под ред. Е.С. Стояновой.- М.: Перспектива, 1998.-128 с.

Викладач: к.е.н., проф. Рясних Є.Г.20ПНМ03М142 Менеджмент персоналу

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної і практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: добирати кваліфікованих фахівців і розробляти систему розподілу обов'язків між ними; чітко уявляти роль керівника у виробничому процесі; розуміти переваги гнучкого стилю управління, здатного подолати будь-які обставини; вміти створити у трудовому колективі сприятливий психологічний клімат; чітко бачити шляхи підготовки персоналу до майбутнього розширення бізнесу.

знати: персонал організації як об'єкт менеджменту; методологію менеджменту персоналу;

організаційний контекст менеджменту персоналу; ресурсне забезпечення менеджменту персоналу; соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу; кадрову службу та кадрове діловодство; управління процесом планування та формування персоналу; розвиток персоналу; управління процесами руху персоналу; управління робочим часом працівників; створення сприятливих умов праці; оцінювання персоналу; мотивацію та стимулювання персоналу; соціальне партнерство в організації; ефективність менеджменту персоналу.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: мікроекономіка, макроекономіка, економіка підприємства, економіка праці та соціально-трудових відносин, маркетинг, менеджмент, інвестування, фінанси, статистика, планування, соціологія.

Зміст навчальної дисципліни: Персонал організації як об'єкт менеджменту. Функції та завдання, сучасна концепція менеджменту персоналу. Структура персоналу організації. Методологічні аспекти менеджменту персоналу. Організаційний контекст менеджменту персоналу. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу: нормативно-правова база, кадрове, матеріально-технічне, фінансове забезпечення. Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу. Кадрова служба та кадрове діловодство. Управління процесом планування та формування персоналу. Розвиток персоналу. Управління процесами руху персоналу. Управління робочим часом працівників. Створення сприятливих умов праці. Оцінювання персоналу. Мотивація та стимулювання персоналу. Соціальне партнерство в організації. Ефективність менеджменту персоналу.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., самостійної роботи 91 год.; разом 108 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (індивідуальні завдання), наочні методи (демонстрування слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Балабанова Л.В. Маркетинговий менеджмент: Навч. посіб. / Л.В. Балабанова. − К.: Знання, 2004. − 354 с.

Менеджмент персоналу: Навч. посібник / В.М. Данюк, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк та ін.; за заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. − К.: КНЕУ, 2004. − 398 с.

Стадник В.В. Менеджмент: Посібник / В.В. Стадник, М.А. Йохна − К.: Академвидав, 2003. − 464 с.

Викладач: канд. екон. наук, доцент Новікова О.С.20ПН04М142 Міжнародний менеджмент

Тип дисципліни Варіативна

Цикл Професійної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання курс 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти:розрізняти специфіку того, чим він буде керувати, тобто специфіку міжнародного бізнесу і відштовхуючись від цього вміти визначати глибину залучення своєї фірми у міжнародний бізнес, оптимальну для даного рівня розвитку фірми, проводити маркетинговий аналіз середовища міжнародного менеджменту, застосовувати принципи професійного підходу до можливостей фірми з точки зору глобалізації бізнесу та стратегічно визначати загальний позитивний вплив ефективного міжнародного менеджменту на економіку фірми, галузі, країни в цілому, організовувати роботу міжнародної ікорпорації, складати стратегічні плани розвитку, керувати рухом ресурсів, потоків, інформації та персоналу міжнародної компанії.

знати:Суть та характерні риси міжнародного менеджменту, середовище міжнародного менеджменту, принципи стратегічного планування і прийняття рішень у міжнародних корпораціях, організаційний розвиток міжнародних корпорацій, принципи управління людськими ресурсами, механізми керування і комунікації в міжнародних корпораціях, контроль і звітність міжнародних корпорацій, особливості технологічної політики, основні аспекти фінансового менеджменту міжнародних корпорацій, торговельні та інвестиційні операції міжнародних корпорацій, роль та особливості етики і соціальної відповідальності міжнародних корпорацій, фактори становлення глобального менеджменту.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:

Зміст навчальної дисципліни Суть міжнародного менеджменту, середовище міжнародного менеджменту, стратегічне планування і прийняття рішень у міжнародних корпораціях, організаційний розвиток міжнародних корпорацій, управління людськими ресурсами, керування і комунікації в міжнародних корпораціях, контроль і звітність міжнародних корпорацій, технологічна політика, фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій, торговельні та інвестиційні операції міжнародних корпорацій, етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій, становлення глобального.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., самостійна робота 91 год., разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Родченко В.В. Международный менеджмент: Учеб. Пособие.- 2-е изд.,- К.:МАУП, 2002.-240с.

Транснаціональні корпорації: Навчальний посібник / В. Рокоча, О. Плотніков, В. Новицький та ін.- К.:Таксон, 2002.- 40-42с.

Викладач: к.е.н., доц. Декалюк О.В.20ПН05М 120 Звітність підприємств

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: заповнювати форми фінансової, податкової та статистичної звітності, виправляти в них помилки та аналізувати їх наслідки, знаходити зв’язки між показниками різних форм звітності адекватним користувачам.

знати: принципи підготовки форм звітності, порядок їх заповнення та подання адекватним користувачам.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: після вивчення ООП бакалавра і передує проходженню переддипломної практики та дипломному проектуванню

Зміст навчальної дисципліни Загальні вимоги до звітності, баланс підприємства, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, виправлення помилок і зміни у фінансових звітах, зведена і консолідована фінансова звітність, фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, податкова звітність, статистична і спеціальна звітність.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 129 год., разом 180 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література Звітність підприємств: альбом форм звітності / уклад. : Т.Т. Дуда, В.Г. Лопатовський, В.С. Ченаш. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 83 с.

Лень В.С., Гливенко В.В. Звітність підприємств: Підручник. – 2-ге вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 612 с.

Викладач: к.е.н., доц. Т.Т. Дуда, к.е.н., ст. викл. В.Г. Лопатовський, асистент В.С. Ченаш20ПН06М120 Організація обліку

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: впорядковувати та удосконалювати бухгалтерський облік з метою ефективного виконання останнім своїх функцій, розробляти облікову політику, планувати розвиток бухгалтерського обліку на підприємстві

знати: принципи і методологію організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу на підприємстві

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: після вивчення ООП бакалавра і передує проходженню переддипломної практики та дипломному проектуванню

Зміст навчальної дисципліни Основи бухгалтерського обліку: нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку; організація облікового процесу; організація обліку власного капіталу; організація обліку зобов'язань; організація обліку та аналізу довгострокових активів; організація обліку та аналізу оборотних активів; організація обліку та аналізу витрат, доходів і результатів діяльності підприємства; організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, контролем та аналізом; організація інформаційного, технічного та ергономічного забезпечення обліку, контролю й аналізу; планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., семінарські заняття 17 год., самостійна робота 129 год., разом 180 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид підсумкового контролю іспит

Рекомендована література Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.05106 “Облік і аудит”/ Ф.Ф. Бутинець, М.М. Олійник, М.М.Шмигун, С.М. Шулепова: Вид. 2-е, доп. і перероб. - Житомир: ЖТІ, 2001.-576с.

Організація бухгалтерського обліку. Методичні вказівки для самостійної роботи та тестові завдання для магістрів спеціальності “Облік і аудит”/ А.В.Хмелевська, Н.А. Хрущ, І.О. Капучак. - Хмельницький: ХНУ, 2008.- 157с.

Викладачі к.е.н., доц. А.В. Хмелевська, І.О. КапучакВИБІРКОВА ЧАСТИНА

Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу20ПВ01М120 Облік зовнішньоекономічної діяльності

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: застосовувати вимоги чинного правового поля, що регламентує здійснення та відображення в обліку зовнішньоекономічних операцій та процесів, заповнювати первинні документи за зовнішньоекономічними операціями, що виникають в практиці підприємств, правильно складати кореспонденцію рахунків на підставі первинних документів, що є підставою зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

знати: особливості організації та ведення обліку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, документальне забезпечення зовнішньоекономічних фінансово-господарських операцій, порядок відображення зовнішньоекономічної діяльності в системі рахунків бухгалтерського обліку.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Вивченню дисципліни передують дисципліни Бухгалтерський облік, Фінансовий облік 1, Фінансовий облік.

Зміст навчальної дисципліни Предмет, завдання і зміст дисципліни, зовнішньоекономічні контракти й особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку, облік операцій з експорту, облік операцій з імпорту, облік бартерних операцій та операцій з давальницькою сировиною, облік інвестиційних операцій, облік валютно-фінансо­вих операцій, облік операцій на підприємствах з іноземними інвестиціями.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 110 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Кадуріна Л.О. Облік і на наліз зовнішньоекономічної діяльності. Навч. посібник. – К.: Слово, 2006 .- 234 с.

31 Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.- К.:КНТ, 2007. – 176 с.

Викладач: к.е.н., доц. Дуда Т.Т.20ПВ02М120 Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та міжнародні стандарти аудиту

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: проаналізувати господарську операцію та відобразити її у відповідній формі фінансової звітності, обґрунтувати вибір конкретного методу оцінки активів чи зобов’язань та їх вплив на прибуток компанії, здійснювати будь-які розрахунки щодо елементів фінансової звітності компанії, заповнювати основні форми фінансової звітності, скласти лист-зобов’язання щодо умов здійснення аудиту, скласти договір на проведення аудиту, скласти робочі документи аудитора, скласти аудиторський висновок.

знати:перелік основних міжнародних стандартів фінансової звітності та аудиту, підходи до визнання активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат згідно вимог МСФЗ, вимоги до фінансової звітності, способи та методи оцінки активів та зобов’язань; взаємозв’язки між обліковим циклом та фінансовою звітністю, складові міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики та особливості їх практичного застосування, відмінності між аудитом фінансової звітності та супутніми послугами, принципи здійснення аудиту за міжнародними стандартами, елементи системи контролю якості аудиторських послуг.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: після вивчення ООП бакалавра і передує проходженню переддипломної практики та дипломному проектуванню

Зміст навчальної дисципліни Міжнародні стандарти фінансової звітності, їх розробка та впровадження. Подання фінансової звітності. Необоротні активи та запаси. Забезпечення, непередбачені зобов’язання та активи. Виплати працівникам та програми пенсійного забезпечення. Фінансові інструменти та платіж на основі акції. Доходи, витрати і податки на прибуток. Зв’язані сторони і консолідована звітність. Міжнародна концептуальна основа завдань з надання впевненості. Професійна етика аудиторів. Контроль якості аудиторських послуг. Аудит та огляд історичної фінансової інформації. Заключний етап аудиту та аудиторські висновки. Завдання з надання впевненості та супутні послуги.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., семінарські заняття 17 год., самостійна робота 93 год., разом 144год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література Аудит. Застосування міжнародних стандартів в аудиторській практиці України : навч. посібник. – К. : ТОВ “ІАМЦ АУ “СТАТУС”, 2005. – 172 с.

Голов С.Ф. Международные стандарты финансовой отчетности: вопросы, тесты, упражнения / С.Ф. Голов, В.Н. Костюченко, Н.Г. Богатко. – К. : Либра, 2007. – 320 с.

Викладач: к.е.н., доц. Н.А. Пономарьова20ПВ03М114 Методика викладання у вищій школі та органзіація наукових досліджень (у т.ч. вища освіта України і Болонський процес)

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: визначати, планувати структуру змісту навчального заняття; самостійно проводити лекційні, практично-семінарські заняття; складання навчальної програми з курсу; застосовувати сучасні методи навчальної діяльності студентів; застосування методів, прийомів організації виховного впливу на студентів; розв’язання педагогічних конфліктів у різноманітних ситуаціях; організовувати спілкування зі студентами

знати: сутність, своєрідність навчально-виховного процесу у вищій школі; структуру, психолого-педагогічні аспекти організації навчально-пізнавальної діяльності студентів; критерії відбору, принципи структурування змісту навчального курсу у вищій школі; сучасні інтерактивні методи та форми організації навчання студентів; норми, критерії оцінювання знань, умінь студентів; сутність та особливості виховання студентської молоді; особливості діяльності педагога вищої школи

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вступ до фаху (у т. ч. університетька освіта), педагогіка, основи наукових досліджень, методи економічних досліджень

Зміст навчальної дисципліни: Система вищої освіти Украіни. Болонський процес. Організація навчального процесу. Методика підготовки й проведення лекцій у вищій школі. Семінарські, практичні та лабораторні заняття у вищій школі. Особливості методики проведення практичних й семінарських занять. Організація самостійної й індивідуальної роботи при вивченні дисциплін у вищій школі. Контроль і оцінювання результатів навчання у вищій школі. Наука, наукові дослідження та наукова діяльність. Основні методи наукових досліджень та їх характеристика. Організація і планування наукового дослідження.

Запланована навчальна діяльність практичних занять 17 год., самостійної роботи 91 год.; разом 108 год

Методи викладання словесні (розповідь, дискусія, пояснення), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстрування слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Журба І.Є. Методика викладання у вищій школі, Хмельницький, ХНУ, 2005, - 98с.

Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі. Навчальний посібник.- К.: ЦУЛ, 2007.- 232 с.

Основи наукових досліджень : Підручник / М.І. Пилипчук, А.С. Григор'єв, В.В. Шостак . - К. : Знання, 2007 . -272 с.

Педагогіка: Навчальний посібник / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. Шахов. – Вінниця: РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”, 2001. – 200 с.

Галузинський В.М., Євнух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 2005. - 237 с.

Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001р.-400c.

Викладач: канд. екон. наук, доцент Пилипяк О.В.20ПВ04М120 Внутрішньогосподарський контроль

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

знати: основні положення законодавчих та нормативних актів України, які регулюють фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання; сутність, значення та форми організації фінансово-економічного контролю в умовах ринкової економіки; питання організації контролю за здійсненням фінансово-господарських операцій на підприємствах (в установах та організаціях), їх відображення в обліку та звітності; основні методи і способи здійснення контролю та реалізації його наслідків.

вміти: надавати допомогу в організації системи внутрішньогосподарського контролю на підприємстві, в установі та організації; складати плани проведення контрольних дій; проводити інвентаризації майна, грошей, розрахунків та інших об’єктів контролю;організовувати та здійснювати зустрічні перевірки, спостереження та інші контрольні дії; оформляти результати контрольних дій та доводити їх до відома та належного реагування на них з боку власників і керівництва підприємств (організацій, установ)

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: після вивчення ООП бакалавра і передує проходженню переддипломної практики та дипломному проектуванню

Зміст навчальної дисципліни Сутніть, завдання та класифікація фінансово-господарського контролю. Предмет, об’єкт та методи внурішньогосподарського контролю. Організаційна структура внутрішньогосподарського контролю, його суб’єкти та їх функції

Планування та організація проведення внутрішньогосподарського контролю. Методика внутрішньо-господарського контролю. Організація і методика проведення фактичного контролю активів і пасивів підприємства. Організація і методика документального контролю фінансових результатів, активів та пасивів підприємства та їх структурних підрозділів. Організація і методика контролю статутної діяльності підприємства та стану бухгалтерського обліку, звітності і фінансового стану підприємства. Шляхи вдосконалення внутрішньогосподарського контрорлю на підприємствах, в установах і організаціях

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 110 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література Максімова В.Ф. Контроль в управлінні економічними процесами на підприємстві: Навчальний посібник. – суми: ВТД «Університетська книга». – 2008.– 190 с. Бутинець Ф.Ф., Усач Б.Ф., Виговська Н.Г., Петренко Н.І., Шигун М.М. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. - Житомир, Рута, 2001. - 489 с.

Викладач: к.е.н., доц. О.В. Замазій