Анотації дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”


Спеціальність 7.03050201 Економічна кібернетикаНОРМАТИВНА ЧАСТИНА

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки


15ПН01C127 Актуарні розрахунки

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Природничонаукової та загальноекономічної підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

знати: визначення розмірів страхових внесків із соціального та пенсійного страхування, сукупних розмірів централізованих страхових фондів; обґрунтування пенсійних програм (планів) для підприємств та організацій; визначення ймовірностей коливань кількості населення в різних вікових групах; визначення величин ризику при інвестиційних і кредитних операціях; визначення величин ризику при укладенні господарських договорів (контрактів), при операціях з цінними паперами, при форвардних, ф’ючерсних та опційних операціях.

вміти: використовувати математичний та статистичний апарат для розрахунків та аналізу страхових тарифів; визначати страхові тарифи для кожного різновиду страхових продуктів;

перевіряти розміри утворених страхових резервів відповідно до величин страхових зобов’язань; обґрунтовувати величини деяких інших страхових показників франшизи, тарифів, обсягів відповідальності на власному утриманні при перестрахувальних операціях.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, теорія ймовірностей та математична статистка, статистика, прогнозування соціально-економічних процесів.

Зміст навчальної дисципліни Історія виникнення актуарних розрахунків. Сутність, особливості і завдання актуарних розрахунків. Методологічні питання актуарних розрахунків. Тарифна політика в галузі страхування. Принципи диференціації страхових тарифів. Склад і структура страхового тарифу. Визначення тарифної нетто-ставки з діючих ризикових видів страхування. Визначення тарифних ставок для нових видів страхування. Удосконалювання тарифних ставок з добровільних ризикових видів страхування. Фінансова стійкість страхових операцій і методи її забезпечення. Статистичні показники надійності страхових компаній. Історія страхування життя і виникнення наукових методів обчислення розмірів страхового фонду. Особливості побудови тарифної ставки по страхуванню життя і її структура.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., лабораторних занять 0 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 74 год., разом 108 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, дискусія), практичні (індивідуальні завдання), наочні (ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, домашні роботи.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

Ковтун І. О. Основи актуарних розрахунків: навчальний посібник/ І. О. Ковтун, М. П. Денисенко, В. Г. Кабанов. – К.: ВД «Професіонал», 2008. – 480с.

Бурроу К. Основи страхової статистики. – М., 1992

Гербер Х. Математика страхования жизни. – М., «Мир», 1995

Викладач: к.е.н., доц. Горбатюк К.В.15ПН02C127 Корпоративні інформаційні системи

Тип дисципліни Нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

знати: теоретичні основи побудови корпоративних інформаційних систем; мати достатнє уявлення про становлення, функціонування та розвиток інформаційних систем для управління підприємством і корпорацією; архітектури сучасних корпоративних інформаційних систем, технології створення складних систем за допомогою засобів реінжинірингу, реалізації промислової логістики у корпоративних інформаційних системах;

вміти: автоматизовано розв'язувати економічні задачі в умовах функціонування корпоративних інформаційних систем; використовувати й адаптувати сучасні корпоративні інформаційні систем у визначеній предметній області.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: економічна кібернетика, інформатика, СУБД, інформаційні системи в економіці, технології створення програмних та інтелектуальних систем.

Зміст навчальної дисципліни Стан і перспективи розвитку інформаційних систем керування бізнесом. Архітектура корпоративних інформаційних систем. Базисна технологія корпоративних інформаційних систем. Управління матеріальними потоками корпорації. Системи класу MRP та MRPII. Системи планування ресурсів підприємства (ERP). Системи планування ресурсів підприємства, синхронізованого зі споживачами (CSRP). Розвинуті системи планування (APS) та тенденції розвитку.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 93 год., разом 144 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Гужва В.М.   Інформаційні системи в міжнародному бізнесі: Навчальний посібник/ В.М.Гужва, А.ГЛостєвой.- К.: КНЕУ, 2002.- 458с

 2. Інформаційні системи і технології в економіці: Навчальний посібник/ В.С.Пономаренко, Р.К.Бутова, І.В.Журавльова, Г.Н.Назарова; За ред. Пономаренко B.C.- К.: Академія, 2002.- 544с.- (Альма-матер)

 3. Основи інформаційних систем: Навчальний посібник/ В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С.Краєва.- 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: КНЕУ, 2001.- 420с

 4. Лекции по ERP (електронна версія) /  Балахонова И.В., Волчков С.А., Капитуров В.А., Обухов И.А., Румянцев С.В.

Викладач: к.е.н., доц. Більовський К.Е.15ПН03С127 Ефективні інформаційні системи

Тип дисципліни Нормативна

Цикл професійної підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

знати: основні характеристики інформаційних систем; показники, що характеризують ефективність інформаційних систем; організацію та порядок вибору ефективних рішень на різних платформах; організацію управління ефективністю ІС.

вміти: правильно розуміти та аналізувати цілі, задачі і практику оцінювання ефективності інформаційних систем; економічно грамотно обґрунтовувати доцільність оцінювання ефективності інформаційних систем; оцінювати ефективність ІС за окремими характеристи­ками не тільки з погляду теперішнього моменту, але і з погляду майбутнього.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: інформатика, експертні системи, економічна кібернетика, інформаційні системи і технології в управлінні

Зміст навчальної дисципліни Ефективність інформаційних систем. Теоретичні основи ефективності ІС. Методологічні засади оцінювання ефективності ІС. Методики оцінювання ефективності інвестицій в інформа­ційні технології. Сукупна вартість володіння та повний економічний ефект ІС. Оцінювання ефективності ІС різних класів. Оцінювання ефективності ІС за окремими характеристи­ками. Методи вибору ефективних рішень на різних платформах. Управління ефективністю.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 74 год., разом 108 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні заняття (семінарське заняття, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

Васкевич Д. Стратегии клиент/сервер: руководство по выживанию для специалистов в области реорганизации бизнеса. — Киев: Диалектика, 1996.

Алехин 3. ITIL — основа концепции управления IТ-службами /Открытые системы, № 3 (59), март 2001.

Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления: опыт лучших компаний. — М.: Прогресс, 1986.

Викладач: к.е.н., доц. Проскурович О.В.15ПН04С127 Моделювання економічної динаміки

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

знати: принципи моделювання економічних процесів; методи опису та аналізу поведінки динамічних систем; сутність синергетичного підходу до аналізу економічних процесів; сутність понять рівновага, стійкість, класифікацію станів рівноваги; природу нелінійності та нестійкості динамічних систем, основні підходи й методи їх опису та аналізу;

найбільш відомі динамічні моделі економіки.

вміти: побудувати математичну модель економічної системи для заданих вихідних умов;

вибрати та застосувати найбільш ефективні математичні методи для знаходження розв’язків на моделях; провести аналіз властивостей економіко-математичних моделей та їх розв’язків; дати економічну інтерпретацію отриманим результатам.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, економіко-математичне моделювання, дослідження операцій, моделювання економіки.

Зміст навчальної дисципліни Принципи моделювання економічних процесів. Якісні методи аналізу соціально-економічних систем і процесів. Синергетичний підхід до моделювання та аналізу економічних процесів. Рівновага та стійкість динамічних систем. Нестійкість та нелінійність динамічних систем. Лінійні динамічні моделі економіки. Нелінійні динамічні моделі. Моделі економічних змін. Стохастичні моделі економічної динаміки.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 110 год., разом 144 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, дискусія), практичні (семінар, розв‘язання задач, індивідуальні завдання), наочні (ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

Вітлінський В.В. Моделювання економіки. К: КНЕУ, 2003.

Клебанова Т.С., Забродский В.А., Полякова О.Ю., Петренко В.Л. Моделирование экономики. Харьков, ХГЭУ, 2001. - 140 с.

Колемаев В.А. Математическая экономика. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 240с.

Кочура Є.В., Косарєв В.М. Моделювання макроекономічної динаміки: Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 236 с.

Кочура Е.В. Экономическая кибернетика. - Днепропетровск: ДУЭП, 2002. -187 с.

Викладач: к.е.н., доц. Манталюк О.В.15ПН05C127 Комп'ютерні мережі

Тип дисципліни Нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

знати: структуру, основні характеристики і властивості мережі Internet; основні програмні продукти роботи в мережі Internet; основні ресурси мережі Internet; основні принципи програмування на мові HTML.

вміти: працювати з основними програмними продуктами в мережі Internet; працювати з основними ресурсами мережі Internet; знаходити в мережі Internet необхідну інформацію і правильно її використовувати; розробляти інформаційну гіпертекстову сторінку.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: економічна кібернетика, інформатика.

Зміст навчальної дисципліни Загальні відомості про комп'ютерні мережі. Поняття мережі Internet. Основні принципи роботи Internet. Сервіси Інтернет. Електронна пошта та новини. Спілкування в Інтернет. Мова гіпертекстової розмітки: HTML. HTML: Оформлення тексту. HTML: фрейми, навігаційні карти. HTML: таблиці стилів.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 74 год., разом 108 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

 1. Лозікова Г.М. Комп'ютерні мережі: Навчально-методичний посібник. - К.:Центр навчальної літератури, 2004. - 128 с.

 2. Глинський Я. М., Ряжська В. А. Інтернет. Сервіси, HTML і web-дизайн. — Львів: Деол, 2002. — 168 с.

 3. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Санкт-Петербург: Питер, 2001, 672 с.

 4. Эд Крол. Все об Internet. - Киев: Торгово - издательское бюро BHV, 1995 - 591 с.

Викладач: к.е.н., доц. Більовський К.Е.15ПН06С127 Системний аналіз

Тип дисципліни Нормативна

Цикл професійної підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 5, курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

знати: класифікацію систем та моделей, сфера їх застосування; елементи постановки задачі математичного програмування; основні етапи і методи системного аналізу; методику побудови і моделювання соціально-економічних систем різних рівнів агрегування;

інформаційне забезпечення системного аналізу.

вміти: формулювати системний аналіз як методологію дослідження соціально-економічних систем і обґрунтування управлінських рішень; обирати й застосовувати найбільш ефективні методи розв’язку задач системного аналізу; здійснювати економічну інтерпретацію результатів рішення моделі; використовувати прикладні програми і ЕОМ при застосуванні системного аналізу в різних економічних сферах.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, економічна кібернетика.

Зміст навчальної дисципліни Системний аналіз як методологія дослідження соціально-економічних систем і обґрунтування управлінських рішень. Основні етапи і методи системного аналізу. Класичні методи моделювання й аналізу соціально-еко­номічних об'єктів і процесів. Аналіз нелінійних, стохастичних, динамічних соціально-еко­номічних систем на засадах синергетики і теорії катастроф. Системний аналіз і моделювання соціально-економічних систем різних рівнів агрегування. Основні напрями застосування системного аналізу в різних економічних сферах. Інформаційне забезпечення системного аналізу.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., індивідуальна робота студентів 17 год., самостійної роботи 74 год., разом 108год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

А. В. Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова Анализ, синтез й планирование решений в экономике. — М.: Финансы и статистика, 2000.

Анфилатов В.С. й др. Системный анализ в управлении. — М.: Финансы и статистика, 2002.

Барышников А. А., Кузьмин А. М. Повышение эффективности системы качества предприятия на основе применения функционально-стоимостного анализа й теории решения изобретательских задач //'ТQМ-ХХІ, выпуск 4, 2000.

Викладач: к.е.н., доц. Проскурович О.В.15ПН07С127 Математичні моделі в менеджменті та маркетингу

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

знати: класифікацію моделей, сферу їх застосування; структуру математичних моделей, що застосовується в менеджерській та маркетинговій діяльності; методи збору та статистичної обробки інформації; порядок побудови моделей для розв’язання оптимізаційних завдань; моделі станів і динаміки функціонування товарних ринків і обсягів пропонування товарів та послуг; моделі конфліктних ситуацій; методи прийняття управлінських рішень за умов невизначеності; методи оцінки ефективності інвестиційних проектів; моделі попиту і споживання ; методи одержання та опрацювання експертних оцінок у менеджменті та маркетингу;

вміти: формулювати математичну модель, що відповідає економічній задачі; обирати й застосовувати найбільш ефективні методи розв’язання задачі; давати економічну інтерпретацію отриманому розв’язку та рекомендації щодо його практичного застосування; проводити опрацювання статистичних даних шляхом використання описової статистики та формулювання висновків; оцінювати ступінь невизначеності та ризику і використовувати модельний апарат для прийняття управлінських рішень; проводити оцінку ефективності інвестиційних проектів.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: економічна кібернетика, економіко-математичне моделювання, економетричне моделювання, моделювання економіки, маркетинг, менеджмент, системний аналіз, моделювання економічно динаміки

Зміст навчальної дисципліни Основи математичного моделювання соціально-економічних систем. Моделювання товарних ринків. Розв’язання завдань виробничої та маркетингової діяльності. Моделювання прийняття рішень в ринкових умовах.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., індивідуальної роботи 17 год., самостійної роботи 76 год., разом 144 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, індивідуальна робота.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

 1. Рамазанов С.К. Математичні моделі в менеджменті та маркетингу: навчальний посібник /С. К. Рамазанов, Н. О. Рязанцева, Т. В. Ляшенко, Е. К. Мусаєва.-Луганськ: СПМ Рєзніков В.С., 2010.-311 с.: табл. 63. іл. 51. бібліогр. назв. 25.- ISBN 978-611-509-092-7.

 2. Горшков А. Ф. Компьютерное моделирование менеджмента: учебник /А. Ф. Горшков. Б. В. Евтеев, В. А. Коршунов и др.[ Под общ. ред. Н. П. Тихомирова].–М.: Издательство «Экзамен»,2007.-622,[2] с. (Серия «Учебник Плехановской академии»).-ISBN 978-5-377-00480-6

 3. Федосеев В.В. Экономико-математические методы и модели в маркетинге: Учеб. пособие для вузов /В. В. Федосеев , Н. Д. Эриашвили /Под. ред. В.В.Федосеева.–2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.–159с.-ISBN 5-238-00237-8.

 4. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці: Підручник для студентів вузів / О. В. Ульянченко /Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва.– Харків: Гриф, 2002.– 580 с.

 5. Хили Дж. Статистика. Социологические и маркетинговые исследования. 6-е изд. /Дж. Хили /Пер. с англ. Под общей ред. к.ф.-м.н. А. А. Руденко.–Киев.: ООО «ДиаСофтЮП»; СПб.:Питер, 2005.–638 с.: ил.

Викладач: к.т.н., доц. Григорук П.М., к.е.н, доц. Манталюк О.В.15ПН08C127 Електронна комерція

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

знати: загальну теорію електронної комерції; сосновні форми і методи створення, функціонування, регулювання складових елементів; влаштування і принципи функціонування віртуальних крамниць; системи безпеки, які використовуються при роз­рахунках через глобальну мережу; можливості використання Internet для корпоративного бізнесу

вміти: аналізувати нормативну і економіко-технологічну інформацію в галузі електронної комерції; обґрунтовувати прогностичні оцінки; здійснювати закупівлі в Іntеrnеt з використанням різнотипних електронних платіжних систем;

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: економічна кібернетика, маркетинг, економіка підприємства, інформаційний бізнес.

Зміст навчальної дисципліни Теоретичні основи побудови систем електронної комерції. Основні елементи системи електронної комерції. Можливості електронного бізнесу. Основні способи ведення електронної комерції. Методологія побудови систем електронної комерції. Підтримка електронної комерції та електронного бізнесу загалом. Безпека і захист інформації в Internet. Методи визначення економічної ефективності систем. Становлення та перспективи вітчизняної он-лайнової економіки.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., , самостійної роботи 93год., разом 144 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація сайтів, прикладів їх роботи, рекламних слайдів).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю залік.

Рекомендована література

Електронна комерція: Навч. посібник / А.М. Береза, І.А.Козак, Ф.А. Шевченко та ін.. – К.: КНЕУ, 2002. – 326 с.

Лазарєва С.Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу. Навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2002.

Енгель П. С., Макарова М. В., Баришенська В. Г. та інші. Інформатика і комп'ютерна техніка. Навчальний посібник для студентів кооперативних ВНЗ. — К.: Навчально-методичний Центр Укоопспілки «Укоопосвіта», 2000. — 267 с.

Викладач: ст.вик. Вальков О.Б.ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу15ПВ01С127 Моделювання демографічних процесів

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова викладання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 5

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання:

знати: основні поняття, принципи і положення загальної і загальнонаукової методології  математико-статистического аналізу: визначення міри, системи, структури, цілісно-системної якості; типологію систем; природу і правильну інтерпретитацію демографічних показників; основні закономірності розвитку і характеристики демографічних процесів і структур в Україні і світі; систему математико-статистических методів збору, обробки і аналізу інформації: їх єство, можливості, сфери науково-історичного вживання, методики розрахунку і технічно-комп'ютерні, програмні засоби їх реалізації і принципи інтерпретації; володіти теоретичними знаннями про особливості демографічних джерел і залежно від цього уміти вибирати той або інший метод дослідження; переводити дані джерел в необхідну для обробки комп'ютерну форму, готувати потрібні для моделювання параметри, читати і розуміти отримані результати; володіти методами аналізу демографічних процесів на основі використання математичних моделей.

вміти: здійснювати аналіз літератури по вибраній темі, що вимагає системної методології; орієнтуватися у всьому різноманітті математико-статистических прийомів дослідження; правильно ставити і формулювати досліджувану проблему, формувати необхідну базу масових джерел, уміти реалізовувати прогноз чисельності і статевовікового складу населення і інтерпретувати його результати; уміти оцінювати демографічну ситуацію в країні і регіоні; уміти будувати математичні моделі демографічних процесів і використовувати їх для виміру і прогнозування їх характеристик; правильно тлумачити отримані конкретні моделі, спираючись на знання єства і вмісту досліджуваних явищ, процесів і логіки вживаного методу; конкретно, в зручному для сприйняття і розуміння вигляді, представляти отримані матеріали і моделі в тексті, логічно і ясно викладати результати їх аналізу і інтерпретації; вписувати результати тлумачення математичних моделей в існуючі концепції демографії України.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, статистика, економічна кібернетика

Зміст навчальної дисципліни: Вступ до демографії. Система знань про народонаселення. Предмет і метод демографії. Система демографічних наук. Історія зародження і розвитку демографії як науки. Методи демографічного аналізу. Відтворення населення. Демографічна ситуація в Україні. Народжуваність та репродуктивна поведінка. Українська діаспора. Смертність та тривалість життя. Шлюб і сім'я. Міграція населення. Математичні моделі соціальних процесів. Моделі природного приросту населення. Моделі очікуваної тривалості життя. Моделі статевовікової структури населення. Моделювання міграційних процесів. Прогнозування демографічних процесів.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 129 год., разом 180 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, інструктаж, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація зразків діяльності, демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю залік, курсова робота

Рекомендована література

Борисов В.А. Демографія: Учебник для вузов.-М.: 1999, 2-е изд.-2001, 272 с.

Вандескрик К. Демографический анализ: Пер. с фр. Учебник для ВУЗов. М.: Академический проект, 2005. - 267с.

Елисеева И.И. Демография и статистика населения. Учебник для ВУЗов. М.: Финансы и статистика, 2006. - 687с.

Тихомиров Н.П. Демография: методы анализа и прогнозирования. М.: Экзамен, 2005. - 256с.

Викладач: к.е.н., доц. Овчиннікова О.Р., ст.викл. Вальков О.Б.15ПВ03С114 Інтелектуальна власність

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: використовувати отримані знання у практичній діяльності управління підприємствами, вміти складати заявки і оформлювати матеріали заявки на видачу патенту на винахід або корисну модель, вміти оформити контракт на інжинірингові послуги, вміти оформити ліцензійну угоду про передачу винаходу, вміти оформити заявку на реєстрацію товарного знаку, а також вміти здійснювати пошук патентної інформації

знати: теоретичні основи управління промисловою власністю підприємств, закони та нормативні акти в сфері інтелектуальної власності як вітчизняні, так і основні міжнародні угоди, які укладені для здійснення правової охорони об’єктів промислової власності в світі та до яких приєдналась Україна, основи авторського права, а також здійснювати науковий аналіз застосування управління промисловою власністю підприємств в умовах трансформації економіки України

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: господарське право, політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, соціологія, економіка підприємства, міжнародна економіка, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, етика бізнесу

Зміст навчальної дисципліни: Інтелектуальна власність. Поняття, історія виникнення, законодавчого врегулювання відносин в сфері інтелектуальної власності. Законодавство України про інтелектуальну власність. Авторське право, історія виникнення, правовий захист в Україні і в світі об'єктів авторського права. Суміжні права. Похідні твори. Інтелектуальна політика України. Економічний зміст та управління промисловою власністю в Україні. Управління об’єктами промислової власності. Управління винаходами, корисними моделями. Дії винахідника для отримання охорони на винахід. Патент, види патентів, права на його використання. Процедура видачі патентів. Експертиза заявки на винахід в Україні. Ліцензійні договори, види ліцензій. Міжнародний обмін в сфері інтелектуальної власності. Торгівля об’єктами промислової власності. Міжнародний захист об’єктів промислової власності. Міжнародні угоди щодо охорони інтелектуальної власності. Процес управління «ноу-хау», значення «ноу-хау» для зростання економіки. Товарні знаки, види, функції товарних знаків, правова охорона товарних знаків.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., самостійної роботи 91 год.; разом 108 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (індивідуальні завдання), наочні методи (демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. / І.І. Дахно.К.: Центр навчальної літератури, 2006. 278 с.

Драпак Г. Захист інтелектуальної власності. Частина 1: Навч. посібник / Г. Драпак. – Хмельницький: Поділля, 1997. – 56 с.

Дроб’язко В.С. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник / В.С. Дроб’язко, Р.В Дроб’язко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

Викладач:: канд. екон. наук, доцент Скринник Н.В.
Спеціальність 7. 03050401 Економіка підприємства

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки16ПН01С142 Фінансовий менеджмент

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: читати бухгалтерський баланс, розбиратись у статистичній, бухгалтерській і оперативній звітності господарюючого суб'єкта, аналізувати результати виробничо-торгівельної і фінансової діяльності господарюючого суб'єкта, орієнтуватися у фінансовій інформації, аналізувати та оцінювати економічну ефективність заходів вкладання капіталу, складати фінансовий план, розробляти програми використання фінансових ресурсів, управляти наявним пакетом ринкових цінних паперів, аналізувати кредитну та валютну політику підприємства, контролювати виконання показників фінансового плану, фінансових програм, ефективність використання фінансових ресурсів, основних фондів, нематеріальних активів, оборотних засобів.

знати: концептуальні основи фінансового менеджменту, його методи і прийоми; формувати фінансову стратегію та фінансову політику підприємств; знати фінансову звітність підприємства; питання формування фінансових ресурсів і капіталу, формування операційного прибутку, методи управління оборотними активами; антикризове управління фінансами підприємства.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: мікроекономіка, макроекономіка, економіка підприємства, маркетинг, менеджмент, фінанси, фінанси підприємств, статистика, бухгалтерський облік, економічний аналіз, гроші і кредит, цінова політика підприємства.

Зміст навчальної дисципліни: Теоретичні основи фінансового менеджменту. Організаційні основи фінансового менеджменту. Сутність і зміст фінансової звітності. Взаємозв'язок форм фінансової звітності. Управління формуванням фінансових ресурсів і капіталу. Управління інвестиціями. Управління витратами і маржинальний прибуток. Роль леверіджу у фінансовому менеджменті. Аналіз беззбитковості виробництва. Фінансові аспекти асортиментної політики підприємства. Управління ціноутворенням. Особливості управління обіговим капіталом з позицій маркетингу. Формування розподільчої політики підприємств. Впровадження дивідендної політики. Аналіз фінансового стану підприємства. Антикризове управління фінансами підприємства.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 74 год.; разом 108 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (індивідуальні завдання), наочні методи (демонстрування слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Рясних Є.Г. Основи фінансовго менеджменту: навчальний посібник / Рясних Є.Г. – К.: академвидав, 2010. – 336 с.

Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент: Підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. − Київ: Центр навчальної літератури, 2006. − 520 с.

Крайник О.П. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник / О.П. Крайник, З.В. Клепикова. − Львів: ДУ "Львівська політехніка". − Київ: "Дакор", 2000. − 260 с.

Викладач: канд. екон. наук, професор Рясних Є.Г.16ПН02С142 Стратегічне управління підприємством

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: формувати систему стратегічних змін підприємства, застосовувати основні інструменти управління стратегічними змінами в процесі реалізації стратегії підприємства, обирати методи впровадження стратегічних змін.

знати: зміст складових процесу стратегічного управління,моделі змін, правила впровадження змін, інструменти розробки стратегії змін, види стратегій змін, рівні та форми змін в організації.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: макроекономіка, мікроекономіка, економіка підприємства, економічний аналіз, фінанси, фінанси підприємства, інвестиційна політика підприємства, маркетинг, менеджмент, прогнозування та макроекономічне планування, соціально-економічна безпека підприємства.

Зміст навчальної дисципліни: Сутність стратегічного управління підприємством. Організація як об’єкт стратегічних змін. Організація, що здатна самонавчатися. Загальні засади управління змінами. Стратегії змін. Декомпунування стратегії підприємства. Визначення рівня стратегічних змін. Запровадження змін на різних етапах життєвого циклу організації. Розробка стратегії змін в організації. Ресурсно-компетенційні засади впровадження змін. Організаційно-функціональні аспекти проведення. Реалізація стратегії та організаційна структура та культура. Агенти стратегічних змін.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 110 год.; разом 144 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (індивідуальні завдання), наочні методи (демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Гуияр Ф. Преобразование организации. Пер. с англ. / Ф. Гуияр, Д. Келле. – М.: Дело, 2000. – 401 с.

Фрайлингер К., Фишер И. Управление изменениями в организации / К. Фрайлингер, И. Фишер. – М.: Книгописная палата, 2003. – 264 с.

Шершеньова З.Е. Стратегічне управління: Навч.-мет. посібник / З.Е. Шершеньова, С.В. Оборська, Ю.М. Ратушний. – К.: КНЕУ, 2001. – 232 с.

Викладач: канд. екон. наук, доцент Сокирник І.В.16ПН03С114 Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: визначати оптимальний розмір об’єднання та напрями спеціалізації підприємств-учасників; створювати ефективну структуру корпоративних об’єднань; формувати програму виробництва та реалізації продукції об’єднання підприємств; розробляти фінансову програму та стратегію діяльності інтегрованої структури; визначати фінансово-економічні результати та розробляти шляхи підвищення ефективності діяльності об’єднання; організовувати транснаціональні корпорації в умовах глобалізації економіки.

знати: економічні характеристики та особливості діяльності об’єднань вітчизняних підприємств та іноземних корпоративних об’єднань; класифікацію об’єднань, особливості функціонування холдингових компаній та промислово-фінансових груп; способи державного регулювання діяльності об’єднань; організаційні основи структурної будови об’єднань; способи фінансування об’єднань; характерні особливості розвитку транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації економічних структур; процеси формування стратегічних альянсів підприємств.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни

Зміст навчальної дисципліни: Об’єднання підприємств як суб'єкт господарювання: історичні аспекти розвитку, сучасні форми та роль об’єднань на вітчизняному ринку. Спеціалізація і кооперування об’єднань: типи, характеристика та принципи розвитку на міжнародному ринку. Державне регулювання діяльності об’єднань підприємств. Холдингова організація об’єднань: суть, функції, типи, особливості формування вітчизняних холдингів. Організаційно-управлінські структури об’єднань підприємств. Регулювання діяльності об’єднань: стандарти корпоративного управління, регулювання фондів акціонерного товариства. Організація циклу «дослідження-виробництво» в об’єднаннях підприємств і наукових установах: етапи інноваційного дослідження та оцінка ефективності впровадження інновацій. Фінансування об’єднань підприємств: показники, способи. Особливості діяльності промислово-фінансових груп (ПФГ). Глобалізація ринків і транснаціональні корпорації: міжнародний бізнес, ТНК. Міжнародні стратегічні альянси (МСА) підприємств: форми, стратегії діяльності, міжнародні альянсові мережі (МАМ).

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 110 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (розв'язання задач, моделювання ситуацій, індивідуальні завдання).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

Єгорова І.Г. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств: Навч. посібник / І.Г. Єгорова, Г.І. Матукова, Н.С. Приймак. – Львів: Магнолія 2006, 2009. – 331 с.

Круш І.В. Формування та розвиток моделі корпоративного управління в трансформаційній економіці: Навч. посібник / І.В. Круш, О.П. Кавтиш, А.В. Гречко. – К.: ЦУЛ, 2007. – 264 с.

Чепурда Л.М. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств: Навч. посібник / Л.М. Чепурда, С.С. Бєляєва. – К.: Професіонал, 2005. – 272 с.

Викладач: канд. екон. наук, доцент Думанська К.С.16ПН04С114 Управління проектами

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: оцінити ефективність проекту з урахуванням факторів ризику; виконати техніко-економічне обґрунтування проекту; здійснити системне планування проекту на всіх фазах його життєвого циклу; розробити кошторис та бюджет проекту; підібрати виконавців проекту через систему торгів та підготувати та заключити контракти на поставку.

знати: термінологію, основні поняття, якими користуються у світовий практиці ділового спілкування при підготовці та здійснюванні проектів; процедури, прийоми та методи, які використовуються міжнародними, державними та приватними організаціями при розробці та аналізі проектів і прийнятті інвестиційних рішень.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економіка підприємства; економіка праці й соціально-трудові відносини; економіка і організація інноваційної діяльності; інвестиційна політика підприємства; фінанси; фінанси підприємств; статистика; планування і контроль на підприємстві; менеджмент.

Зміст навчальної дисципліни: Сутність і перспективи управління проектами. Розробка концепції управління проектами. Обґрунтування доцільності проекту. Показники і принципи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Організація робіт з управління ризиками в проектах. Організаційні структури управління проектами: принципи побудови, система взаємовідносин учасників, послідовність розробки і створення, зовнішнє оточення. Організація офісу проекту: зміст, Принципи проектування і організації. Проектне фінансування. Джерела і організаційні форми фінансування проектів. Склад та порядок розробки проектної документації. Державна та суспільна екологічна експертиза проекту. Торги та контракти. Класифікація та порядок проведення торгів. Функції учасників торгів. Договори та контракти: види, структура, укладання, виконання та завершення. Сіткове та ресурсне планування та принципи управління вартістю проекту. Методи контрою вартості та звітність за витратами. Контроль, регулювання та завершення проекту. Управління роботами та ресурсами по проекту. Структура і обсяги робіт. Управління закупівлями ресурсів. Управління поставками та запасами. Управління якістю проектів. Сертифікація продукції проекту. Стандартизовані системи якості. Управління командою проекту. Кадрове планування команди, розвиток персоналу, психологічні аспекти управління.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 93 год.; разом 144 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (індивідуальні завдання), наочні методи (демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом / А.А. Пересада. М.: Лібра, 2002.

Кобиляцький Л.С. Управління проектами: Навч. посібник / Л.С. Кобиляцький. К.: МАУП, 2002.

Мазур И.И. Управління проектами: Учеб. пособие / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; под общ. ред. И.И. Мазура. 2-е изд. М.: Омга-Л, 2004.

Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів: Конспект лекцій / Б.М. Щукін. К.: МАУП, 2002.

Викладач: канд. екон. наук, доцент Швець Л.П.16ПН05С114 Управління потенціалом підприємства

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: розробляти заходи інформаційного забезпечення управління потенціалом; оптимізувати структуру потенціалу підприємства; здійснювати управління потенціалом за вартісними критеріями; управління матеріально-технічною складовою і трудовим потенціалом підприємства; оцінювати конкурентоспроможність потенціалу підприємства; застосовувати методичні підходи щодо формування механізму протидії кризовим процесам і забезпечення інноваційного відтворення потенціалу підприємства.

знати: підходи щодо управління формуванням і розвитком потенціалу підприємства; сутність, особливості управління формуванням складових економічного потенціалу підприємства; особливості оптимізації структури потенціалу; особливості управління потенціалом за вартісними критеріями; підходи щодо інформаційного забезпечення та сучасних технологій управління складними виробничими системами; управління матеріально-технічним потенціалом; особливості формування системи управління використанням трудового потенціалу; управління конкурентоспроможністю потенціалу; принципи створення системи антикризового управління потенціалом підприємства; особливості складових механізму та інструментів протидії кризовим процесам; методичні підходи до управління результативністю використання та особливості інноваційного відтворення потенціалу підприємства.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економіка підприємства; економіка праці й соціально-трудові відносини; економіка і організація інноваційної діяльності; інвестиційна політика підприємства; фінанси; фінанси підприємств; статистика; планування і контроль на підприємстві; менеджмент.

Зміст навчальної дисципліни: Основи управління формуванням і розвитком потенціалу підприємства. Оптимізація структури потенціалу підприємства. Парадигма управління потенціалом за вартісними критеріями. Інформаційне забезпечення і сучасні технології управління складними виробничими системами. Управління матеріально-технічним потен­ціалом підприємства. Трудовий потенціал підприємства. Система управління формуванням і використанням трудового потенціалу підприємства. Управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства. Система антикризового управління потенціалом підприємства. Механізм та інструменти протидії кризовим процесам. Управління результативністю використання потенціалу підприємства. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства. Особливості інноваційного відтворення потенціалу підприємства.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 110 год.; разом 144 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (індивідуальні завдання), наочні методи (демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Управління потенціалом підприємства: Навч. посібн. / І.З. Должанський, Т.О. Загорна, О.О. Удалих, І.М. Герасименко, В.М. Ращупкіна. − К: Центр навч. літерат., 2006.

Костырко Л.А. Диагностика потенциала финансово-экономической устойчивости предприятия: Монография / Л.А. Костырко. Х.: Фактор, 2008.

Отенко И.П. Стратегическое управление потенциалом предприятия. Научное издание / И.П. Отенко. Харьков: Изд. ХНЭУ, 2006.

Хомяков В.І. Управління потенціалом підприємства / В.І. Хомяков, І.В. Бакум. – К.: Кондор, 2009.

Викладач: канд. екон. наук, доцент Гончар О.І.16ПН06С114 Економічна діагностика

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: оцінити конкурентоспроможність підприємництва; оцінити конкурентоспроможність продукції; провести діагностику конкурентного середовища фірми; цінити потенціал підприємства; провести управлінську діагностику; зробити майнову оцінку і визначити ринкову вартість підприємства; провести діагностику фінансового стану підприємства; визначити загрозу банкрутства; оцінити рівень економічної безпеки підприємства.

знати: алгоритм проведення діагностичних обстежень окремих напрямків діяльності підприємств; методологію діагностичних процесів; інструментарій діагностичних процесів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, теорія ймовірності і математична статистика, економіка підприємства, економічний аналіз, менеджмент, фінанси, фінанси підприємств, інвестиційна політика підприємства, планування і контроль на підприємстві, потенціал і розвиток підприємства.

Зміст навчальної дисципліни: Сутність, види та призначення економічної діагностики. Статистичний інструментарій у економічній діагностиці. Діагностичні методи і методи якісної оцінки в економічній діагностиці. Діагностика конкурентного середовища фірми. Складові зовнішнього середовища. Оцінка конкурентного середовища галузі. Аналіз привабливості галузі. Діагностика конкурентоспроможності продукції. Суть, показники, фактори, визначення конкурентоздатності продукції. Управлінська діагностика: суть, алгоритм обстеження. Структура та якість управлінського персоналу. Діагностика економічної культури підприємства. Оцінка обгрунтованості управлінських рішень на підприємстві. Діагностика потенціалу підприємства: сутність, методичні підходи. Діагностика майна і ринкова ціна підприємства. Аналогова, затратна оцінка підприємства. Фінансова діагностика. Діагностика банкрутства. Діагностика економічної безпеки підприємства: сутність, методичні підходи, моделі. Експерс-діагностика економічної безпеки підприємства.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 34 год., самостійної роботи 57 год.; разом 108 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (індивідуальні завдання), наочні методи (демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Косянчук Т.Ф. Економічна діагностика: Навчальний посібник / За заг. ред. Т.Ф. Косянчук. -Львів: Новий світ-2000. − 2009. − 452 с.

Гетьман О.О. Економічна діагностика: Навчальний посібник / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. − Київ: Центр навчальної літератури, 2007. − 307 с.

Євдокимова Н.М. Економічна діагностика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Н.М. Євдокимова, А.В. Кирієнко. − К.: КНЕУ. 2003. − 110 с.

Викладач: канд. екон. наук, доцент Косянчук Т.Ф., ст. викл. Швид В.В.ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу16ПВ01С114 Стандартизація і сертифікація продукції і послуг

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: застосовувати параметричні ряди переважальних чисел в економіці підприємства; уніфікацію та агрегатування складних виробів; розрізняти багаторядкові штрих-коди, композитні та матричні символіки; розраховувати показники якості продукції, використовувати статистичні методи контролю якості; здійснювати оцінку рівня якості продукції та послуг різноманітними методами; використовувати нормативно-правове забезпечення стандартизації і сертифікації та міжнародні системи вимірювання в економіці.

знати: основні положення національної системи стандартизації, мету, завдання і функції стандартизації її пріоритетні напрямки; роль стандартизації в розвитку національної економіки; основні методи стандартизації і штрихове кодування продукції; порядок впровадження стандартів, фінансування робіт зі стандартизації; класифікацію показників якості продукції, види технічного контролювання якості продукції, проведення аудиторських робіт у сфері якості в Україні; методи оцінювання якості продукції та послуг; державну систему сертифікації України, порядок проведення сертифікації продукції; нормативно-правове забезпечення стандартизації і сертифікації; міжнародні системи стандартизації і сертифікації..

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: макроекономіка, мікроекономіка, статистика, економіка підприємства, інвестиційна політика підприємства, маркетинг, цінова політика підприємства

Зміст навчальної дисципліни: Сутність стандартизації та її роль у розвитку національної економіки. Основні принципи, методи і форми стандартизації, випереджувальна та комплексна стандартизація. Основи параметричної стандартизації. Державна система стандартизації в Україні. Міжгалузеві системи стандартизації. Система показників якості продукції та послуг. Контроль якості продукції та послуг. Методи оцінювання якості продукції та послуг. Управління якістю продукції, послуг.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 110 год.; разом 144 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (індивідуальні завдання), наочні методи (демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Боженко Л.І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація: Навч. посібник / Л.І. Боженко. – Львів: Афіша, 2004. – 323 с.

Бойко Т.Г. Основи стандартизації: Навч. посібник / Т.Г. Бойко. – Львів: ДУ "Львівська політехніка", 2004. – 232 с.

Павлов В.І. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів: навч. посібник / В.І. Павлов, О.В. Мишко. – К.: Кондор, 2004. – 230 с.

Ткаченко В.Л. Основи метрології, стандартизації та управління якістю: Навч. посібник / В.Л. Ткаченко. – X., 2005. – 180 с.

Викладач: канд. екон. наук, доцент Доберчак Н.І.16ПВ02С114 Комп'ютерна обробка економічної інформації

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: застосовувати сучасні інструменти комп'ютерної обробки інформації; здійснювати розробку власних прикладних програм для проведення аналізу різних напрямків діяльності підприємства; застосовувати сучасні технології виконання комп'ютерного аналізу даних.

знати: особливості комп'ютерної обробки економічної інформації; методику комп'ютерної обробки економічної інформації; сучасні інструменти обробки інформації на електронно-обчислювальних машинах; принципи розробки власних прикладних програм для проведення аналізу різних напрямків діяльності підприємства; основи об'єктно-орієнтованого програмування; сучасні вимоги до створення аналітичних і управлінських документів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика; інформатика і комп'ютерна техніка; економіка підприємства; статистика; математичне програмування; інвестування

Зміст навчальної дисципліни: Методи обробки і аналізу економічної інформації на персональній електронно-обчислювальній машині (ПЕОМ). Статистичні і аналітичні таблиці. Списки. Фільтрація даних. Графічне подання даних на ПЕОМ. Графічний метод аналізу даних. Діаграми. Основні категорії функцій. Логічні, математичні, статистичні функції, функції посилань і масивів. Фінансовий аналіз інвестицій. Використання методів статистичної обробки даних на ПЕОМ. Ранжування числових рядів. Статистичні методи вивчення динаміки і прогнозування. Трендові моделі. Оцінка зв'язку між економічни­ми показниками. Факторний аналіз. Регресійний аналіз. Операційний аналіз на ПЕОМ. Автоматизація розрахунків. Ма­кроси. Програму­вання на Visual Вasic for Application. Використання макромови Visual Вasic. Елементи управління на робочих листах Створення шаб­лонів розрахун­кових документів. Представлення даних. Географі­чні карти.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 129 год.; разом 180 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (захист лабораторних робіт, індивідуальні завдання), наочні методи (демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Гарнаев А.Ю. Использование MS Ехсеl и VВА в экономике и финансах / А.Ю. Гарнаев. − СПб.: БХВ − Санкт-Петербург, 1999. − 336 с.

Лук'янова В.В. Комп'ютерний аналіз даних / В.В. Лук'янова. − К.: Академія, 2003. − 344 с.

Овчаренко Е.К. Финансово-экономические расчеты в Ехсеl / Е.К. Овчаренко, О.П. Ильина, Е.В. Балыбердин. − М.: Информационно-издательский дом "Филинь", 1999. − 328 с.

Викладачі: доктор екон. наук, проф. Лук'янова В.В., ас. Лісовський І.В.16ПВ03С114 Інтелектуальна власність

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 1

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: використовувати отримані знання у практичній діяльності управління підприємствами, вміти складати заявки і оформлювати матеріали заявки на видачу патенту на винахід або корисну модель, вміти оформити контракт на інжинірингові послуги, вміти оформити ліцензійну угоду про передачу винаходу, вміти оформити заявку на реєстрацію товарного знаку, а також вміти здійснювати пошук патентної інформації

знати: теоретичні основи управління промисловою власністю підприємств, закони та нормативні акти в сфері інтелектуальної власності як вітчизняні, так і основні міжнародні угоди, які укладені для здійснення правової охорони об’єктів промислової власності в світі та до яких приєдналась Україна, основи авторського права, а також здійснювати науковий аналіз застосування управління промисловою власністю підприємств в умовах трансформації економіки України

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: господарське право, політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, соціологія, економіка підприємства, міжнародна економіка, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, етика бізнесу

Зміст навчальної дисципліни: Інтелектуальна власність. Поняття, історія виникнення, законодавчого врегулювання відносин в сфері інтелектуальної власності. Законодавство України про інтелектуальну власність. Авторське право, історія виникнення, правовий захист в Україні і в світі об'єктів авторського права. Суміжні права. Похідні твори. Інтелектуальна політика України. Економічний зміст та управління промисловою власністю в Україні. Управління об’єктами промислової власності. Управління винаходами, корисними моделями. Дії винахідника для отримання охорони на винахід. Патент, види патентів, права на його використання. Процедура видачі патентів. Експертиза заявки на винахід в Україні. Ліцензійні договори, види ліцензій. Міжнародний обмін в сфері інтелектуальної власності. Торгівля об’єктами промислової власності. Міжнародний захист об’єктів промислової власності. Міжнародні угоди щодо охорони інтелектуальної власності. Процес управління «ноу-хау», значення «ноу-хау» для зростання економіки. Товарні знаки, види, функції товарних знаків, правова охорона товарних знаків.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., самостійної роботи 19 год.; разом 36 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (індивідуальні завдання), наочні методи (демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. / І.І. Дахно.К.: Центр навчальної літератури, 2006. 278 с.

Драпак Г. Захист інтелектуальної власності. Частина 1: Навч. посібник / Г. Драпак. – Хмельницький: Поділля, 1997. – 56 с.

Дроб’язко В.С. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник / В.С. Дроб’язко, Р.В Дроб’язко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

Викладач: канд. екон. наук, доцент Скринник Н.В.16ПВ04С114 Методи економічних досліджень на підприємстві

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл вільного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: здійснювати класифікацію економічних досліджень; здійснювати попередній аналіз вихідного масиву даних; приводити вихідний масив даних до заданого вигляду, який би задовольняв умовам співставності, наочності даних тощо; обирати методи економічних досліджень при здійсненні самих економічних досліджень; застосовувати всезагальні, загальнонаукові та спеціальні методи економічних досліджень; застосовувати такі спеціальні методи економічних досліджень як: метод економічного аналізу, статистичний метод, математичний метод; здійснювати моделювання соціально-економічних явищ та процесів; застосовувати методи економічних досліджень в операційні діяльності, інвестиційній діяльності, фінансові діяльності.

знати: що представляє собою економічна система і як вона функціонує; у чому полягає суть наукового пізнання; його форми; суть методу дослідження та найпоширенішої гіпотетико-дедуктивної моделі пізнання; суть основних методологічних підходів до здійснення економічного дослідження; класифікацію та характеристики основних та другорядних методів економічного дослідження на підприємстві; зміст та складові інформаційного забезпечення економічного дослі­дження; інструментарій формування масиву вихідної інформації; особливості застосування методів економічних досліджень в різних сфе­рах здійснення економічної діяльності підприємства.

Зміст навчальної дисципліни: Економіка як система. Базова концепція економічного дослідження. Базові положення економічного дослідження. Методологія економічного дослідження. Класифікація економічних досліджень. Етапи здійснення економічного дослідження. Класифікація та характеристика методів економічного дослідження. Інформаційне забезпечення економічного дослідження. Спеціальні методи економічних досліджень: методи економічного аналізу. Спеціальні методи економічних досліджень: статистичні методи. Спеціальні методи економічних досліджень: математичні методи.

Запланована навчальна діяльність: лекційних занять 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 110 год.; разом 144 год

Методи викладання: словесні (розповідь, дискусія, пояснення), практичні (індивідуальні завдання), наочні методи (демонстрування слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література:

Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень: Навч. посібник / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсєєв. 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: ВД "Професіонал", 2005. – 240 с.

Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посіб. / О.В. Крушельницька. К.: Кондор, 2006. 204 с.

Мочерний С.В. Економічна теорія: Підручник / С.В. Мочерний, М.Д. Довбенко. К.: Видавничий центр "Академія", 2004. 856 с.

Викладач: канд. екон. наук, доцент Пилипяк О.В.
Спеціальність 7.030509 Облік і аудит

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки20ПН01C120 Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: правильно користуватись комп’ютером та периферійними пристроями; здійснювати основні дії з файлами та каталогами (переміщувати, копіювати, перейменовувати, видаляти); використовувати стандартні програми Windows; використовувати стандартні програми для підготовки текстових документів; для проведення розрахунків та для створення баз даних.

знати: загальну будову персонального комп’ютера, призначення та принципи роботи його основних частин і периферійних пристроїв; призначення операційної системи та основні її функції на прикладі операційної системи Windows ; призначення та можливості текстового редактору MS Word; призначення та можливості електронних таблиць Excel; призначення та можливості Access; основні поняття про роботу в локальних мережах та в мережі Інтернет; способи пошуку інформації в мережі Інтернет.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: після вивчення ООП бакалавра і передує проходженню переддипломної практики та дипломному проектуванню

Зміст навчальної дисципліни Концептуальні засади управлінських інформаційних систем, принципи їх побудови, новітні інфор­маційні технології та їх класифікація, інструментальні засоби для роботи користувача, інформаційні технології: розв'язування задач з фінансового та управлінського обліку; розрахунків податкового обліку; розв'язування задач із внутрішнього контролю; розв'язування аналітичних задач; розв'язування задач з аудиту на підприємстві.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17год., семінарські заняття 34 год., самостійна робота 93 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література Информационные технологии управления: Учеб. Пособие для вузов/Под ред.проф. Г.А.Титоренко.- 2-е изд., доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003.-439с.

Основи інформаційної безпеки автоматизованої інформаційної системи державної податкової служби України: Навчальний посібник/ За заг. ред. М.Я. Азарова. - Ірпінь: Академія ДСП України, 2003. – 466с.

Викладач: к.е.н., доц. А.М. Огнєва20ПН02C120 Організація обліку

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: впорядковувати та удосконалювати бухгалтерський облік з метою ефективного виконання останнім своїх функцій, розробляти облікову політику, планувати розвиток бухгалтерського обліку на підприємстві

знати: принципи і методологію організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу на підприємстві

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: після вивчення ООП бакалавра і передує проходженню переддипломної практики та дипломному проектуванню

Зміст навчальної дисципліни Основи бухгалтерського обліку: нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку; організація облікового процесу; організація обліку власного капіталу; організація обліку зобов'язань; організація обліку та аналізу довгострокових активів; організація обліку та аналізу оборотних активів; організація обліку та аналізу витрат, доходів і результатів діяльності підприємства; організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, контролем та аналізом; організація інформаційного, технічного та ергономічного забезпечення обліку, контролю й аналізу; планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., семінарські заняття 17 год., самостійна робота 93 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.05106 “Облік і аудит”/ Ф.Ф. Бутинець, М.М. Олійник, М.М.Шмигун, С.М. Шулепова: Вид. 2-е, доп. і перероб. - Житомир: ЖТІ, 2001.-576с.

Організація бухгалтерського обліку. Методичні вказівки для самостійної роботи та тестові завдання для магістрів спеціальності “Облік і аудит”/ А.В.Хмелевська, Н.А. Хрущ, І.О. Капучак. - Хмельницький: ХНУ, 2008.- 157с.

Викладач: к.е.н., доц. А.В. Хмелевська, І.О. Капучак20ПН03C120 Звітність підприємств

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 6

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: заповнювати форми фінансової, податкової та статистичної звітності, виправляти в них помилки та аналізувати їх наслідки, знаходити зв’язки між показниками різних форм звітності адекватним користувачам.

знати: принципи підготовки форм звітності, порядок їх заповнення та подання адекватним користувачам.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: після вивчення ООП бакалавра і передує проходженню переддипломної практики та дипломному проектуванню

Зміст навчальної дисципліни Загальні вимоги до звітності, баланс підприємства, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, виправлення помилок і зміни у фінансових звітах, зведена і консолідована фінансова звітність, фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, податкова звітність, статистична і спеціальна звітність.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34год., семінарські заняття 34 год., самостійна робота 131 год., разом 216 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література Звітність підприємств: альбом форм звітності / уклад. : Т.Т. Дуда, В.Г. Лопатовський, В.С. Ченаш. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 83 с.

Лень В.С., Гливенко В.В. Звітність підприємств: Підручник. – 2-ге вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 612 с.

Викладач: к.е.н., доц. Т.Т. Дуда, к.е.н., ст. викл. В.Г. Лопатовський, асистент В.С. Ченаш20ПН04C120 Фінансовий аналіз

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: здійснювати підбір, систематизацію, перевірку інформації, необхідної для проведення аналізу;орієнтуватися у виборі оптимальних способів проведення аналітичного дослідження; правильно визначати вплив факторів на досліджувані показники

знати:зміст, завдання, основні принципи фінансового аналізу;організацію та механізм проведення фінансового аналізу;способи визначення і оцінки резервів підвищення ефективності господарювання.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: після вивчення ООП бакалавра і передує проходженню переддипломної практики та дипломному проектуванню

Зміст навчальної дисципліни Теоретичні основи фінансового аналізу, загальна оцінка фінансового стану підприємства, аналіз фінансової стійкості, аналіз платоспроможності та ліквідності, аналіз грошових потоків, аналіз кредитоспроможності підприємства, аналіз ефективності використання капіталу, оцінювання виробничо-фінансового левериджу, аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства, короткостроковий прогноз фінансового стану під­приємства, аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств, стратегічний аналіз фінансових ризиків.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., семінарські заняття 17 год., самостійна робота 129 год., разом 180год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист курсової роботи

Вид семестрового контролю іспит, курсова робота.

Рекомендована література Мошенський С.З. Економічний аналіз: підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / С.З. Мошенський, О.В. Олійник; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – [2-ге вид., доп. і перероб.] – Житомир: ПП “Рута”, 2007. – 704 с.

Викладач: к.е.н., до. А.І. Склабінська20ПН05C 120 Облік зовнішньоекономічної діяльності

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: застосовувати вимоги чинного правового поля, що регламентує здійснення та відображення в обліку зовнішньоекономічних операцій та процесів, заповнювати первинні документи за зовнішньоекономічними операціями, що виникають в практиці підприємств, правильно складати кореспонденцію рахунків на підставі первинних документів, що є підставою зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

знати: особливості організації та ведення обліку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, документальне забезпечення зовнішньоекономічних фінансово-господарських операцій, порядок відображення зовнішньоекономічної діяльності в системі рахунків бухгалтерського обліку.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Вивченню дисципліни передують дисципліни Бухгалтерський облік, Фінансовий облік 1, Фінансовий облік.

Зміст навчальної дисципліни Предмет, завдання і зміст дисципліни, зовнішньоекономічні контракти й особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку, облік операцій з експорту, облік операцій з імпорту, облік бартерних операцій та операцій з давальницькою сировиною, облік інвестиційних операцій, облік валютно-фінансових операцій, облік операцій на підприємствах з іноземними інвестиціями.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 84 год., разом 135год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Кадуріна Л.О. Облік і на наліз зовнішньоекономічної діяльності. Навч. посібник. – К.: Слово, 2006 .- 234 с.

31 Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.- К.:КНТ, 2007. – 176 с.

Викладач: к.е.н., доц. Дуда Т.Т.20ПН06C120 Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

знати: загальні підходи до прийняття управлінських рішень, вимоги до критерії прийняття управлінських рішень, моделі прийняття управлінських рішень, методологічні основи підготовки управлінських рішень, моделі розв'язання проблем беззбитковості діяльності, моделі і методи аналізу фінансових інвестицій, моделі управління матеріальним запасами

вміти: приймати управлінські рішення в різних ситуаційних умовах, проводити експертну діагностику діяльності підприємства

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: після вивчення ООП бакалавра і передує проходженню переддипломної практики та дипломному проектуванню

Зміст навчальної дисципліни Сутність, принципи і вимоги до управлінських рішень, системний аналіз управлінських проблем, методологічні основи підготовки проектів управлінських рішень, програмно-цільове управління та управлінські рішення, моделі розв'язання проблем беззбитковості діяльності, методи аналізу вигід і витрат, методи і моделі аналізу інвестицій в основні фонди, фінансових інвестицій; методи ситуаційного аналізу в прийнятті управ­лінських рішень, моделі управління матеріальними запасами, моделі фінансового управління, методи прийнят­тя стратегічних управлінських рішень

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 101 год., разом 135год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література Дарманська Г.О. Проблеми економічного механізму підготовки управлінських рішень.- Хмельницький: “Поділля”, 1997. -72с.

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.05106 “Облік і аудит”/ За ред. д.е.н., проф.Ф.Ф. Бутинця, к.е.н., доц. М.М. Шмигун, - Житомир: ЖДТУ, 2004.-352с.

Викладач: к.е.н., доц. Г.О. ДарманськаВИБІРКОВА ЧАСТИНА

Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу
20ПВ01C120 Внутрішньогосподарський контроль

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

знати: основні положення законодавчих та нормативних актів України, які регулюють фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання; сутність, значення та форми організації фінансово-економічного контролю в умовах ринкової економіки; питання організації контролю за здійсненням фінансово-господарських операцій на підприємствах (в установах та організаціях), їх відображення в обліку та звітності; основні методи і способи здійснення контролю та реалізації його наслідків.

вміти: надавати допомогу в організації системи внутрішньогосподарського контролю на підприємстві, в установі та організації; складати плани проведення контрольних дій; проводити інвентаризації майна, грошей, розрахунків та інших об’єктів контролю;організовувати та здійснювати зустрічні перевірки, спостереження та інші контрольні дії; оформляти результати контрольних дій та доводити їх до відома та належного реагування на них з боку власників і керівництва підприємств (організацій, установ)

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: після вивчення ООП бакалавра і передує проходженню переддипломної практики та дипломному проектуванню

Зміст навчальної дисципліни Сутніть, завдання та класифікація фінансово-господарського контролю. Предмет, об’єкт та методи внурішньогосподарського контролю. Організаційна структура внутрішньогосподарського контролю, його суб’єкти та їх функції. Планування та організація проведення внутрішньогосподарського контролю. Методика внутрішньо-господарського контролю. Організація і методика проведення фактичного контролю активів і пасивів підприємства. Організація і методика документального контролю фінансових результатів, активів та пасивів підприємства та їх структурних підрозділів. Організація і методика контролю статутної діяльності підприємства та стану бухгалтерського обліку, звітності і фінансового стану підприємства. Шляхи вдосконалення внутрішньогосподарського контрорлю на підприємствах, в установах і організаціях

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 110 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Максімова В.Ф. Контроль в управлінні економічними процесами на підприємстві: Навчальний посібник. – суми: ВТД «Університетська книга». – 2008.– 190 с. Бутинець Ф.Ф., Усач Б.Ф., Виговська Н.Г., Петренко Н.І., Шигун М.М. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. - Житомир, Рута, 2001. - 489 с.

Викладач: к.е.н., доц. О.В. Замазій20ПВ02С142 Фінансовий менеджмент

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: читати бухгалтерський баланс, розбиратись у статистичній, бухгалтерській і оперативній звітності господарюючого суб'єкта, аналізувати результати виробничо-торгівельної і фінансової діяльності господарюючого суб'єкта, орієнтуватися у фінансовій інформації, аналізувати та оцінювати економічну ефективність заходів вкладання капіталу, складати фінансовий план, розробляти програми використання фінансових ресурсів, управляти наявним пакетом ринкових цінних паперів, аналізувати кредитну та валютну політику підприємства, контролювати виконання показників фінансового плану, фінансових програм, ефективність використання фінансових ресурсів, основних фондів, нематеріальних активів, оборотних засобів.

знати: концептуальні основи фінансового менеджменту, його методи і прийоми; формувати фінансову стратегію та фінансову політику підприємств; знати фінансову звітність підприємства; питання формування фінансових ресурсів і капіталу, формування операційного прибутку, методи управління оборотними активами; антикризове управління фінансами підприємства.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: мікроекономіка, макроекономіка, економіка підприємства, маркетинг, менеджмент, фінанси, фінанси підприємств, статистика, бухгалтерський облік, економічний аналіз, гроші і кредит, цінова політика підприємства.

Зміст навчальної дисципліни: Теоретичні основи фінансового менеджменту. Організаційні основи фінансового менеджменту. Сутність і зміст фінансової звітності. Взаємозв'язок форм фінансової звітності. Управління формуванням фінансових ресурсів і капіталу. Управління інвестиціями. Управління витратами і маржинальний прибуток. Роль леверіджу у фінансовому менеджменті. Аналіз беззбитковості виробництва. Фінансові аспекти асортиментної політики підприємства. Управління ціноутворенням. Особливості управління обіговим капіталом з позицій маркетингу. Формування розподільчої політики підприємств. Впровадження дивідендної політики. Аналіз фінансового стану підприємства. Антикризове управління фінансами підприємства.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 110 год.; разом 144 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (індивідуальні завдання), наочні методи (демонстрування слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Рясних Є.Г. Основи фінансовго менеджменту: навчальний посібник / Рясних Є.Г. – К.: академвидав, 2010. – 336 с.

Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент: Підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. − Київ: Центр навчальної літератури, 2006. − 520 с.

Крайник О.П. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник / О.П. Крайник, З.В. Клепикова. − Львів: ДУ "Львівська політехніка". − Київ: "Дакор", 2000. − 260 с.

Викладач: канд. екон. наук, професор Рясних Є.Г.20ПВ03С114 Інтелектуальна власність

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 1

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: використовувати отримані знання у практичній діяльності управління підприємствами, вміти складати заявки і оформлювати матеріали заявки на видачу патенту на винахід або корисну модель, вміти оформити контракт на інжинірингові послуги, вміти оформити ліцензійну угоду про передачу винаходу, вміти оформити заявку на реєстрацію товарного знаку, а також вміти здійснювати пошук патентної інформації

знати: теоретичні основи управління промисловою власністю підприємств, закони та нормативні акти в сфері інтелектуальної власності як вітчизняні, так і основні міжнародні угоди, які укладені для здійснення правової охорони об’єктів промислової власності в світі та до яких приєдналась Україна, основи авторського права, а також здійснювати науковий аналіз застосування управління промисловою власністю підприємств в умовах трансформації економіки України

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: господарське право, політична економія, соціологія, економіка підприємства, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, етика бізнесу

Зміст навчальної дисципліни: Інтелектуальна власність. Поняття, історія виникнення, законодавчого врегулювання відносин в сфері інтелектуальної власності. Законодавство України про інтелектуальну власність. Авторське право, історія виникнення, правовий захист в Україні і в світі об'єктів авторського права. Суміжні права. Похідні твори. Інтелектуальна політика України. Економічний зміст та управління промисловою власністю в Україні. Управління об’єктами промислової власності. Управління винаходами, корисними моделями. Дії винахідника для отримання охорони на винахід. Патент, види патентів, права на його використання. Процедура видачі патентів. Експертиза заявки на винахід в Україні. Ліцензійні договори, види ліцензій. Міжнародний обмін в сфері інтелектуальної власності. Торгівля об’єктами промислової власності. Міжнародний захист об’єктів промислової власності. Міжнародні угоди щодо охорони інтелектуальної власності. Процес управління «ноу-хау», значення «ноу-хау» для зростання економіки. Товарні знаки, види, функції товарних знаків, правова охорона товарних знаків.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., самостійної роботи 19 год.; разом 36 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (індивідуальні завдання), наочні методи (демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. / І.І. Дахно.К.: Центр навчальної літератури, 2006. 278 с.

Драпак Г. Захист інтелектуальної власності. Частина 1: Навч. посібник / Г. Драпак. – Хмельницький: Поділля, 1997. – 56 с.

Дроб’язко В.С. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник / В.С. Дроб’язко, Р.В Дроб’язко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

Викладач: канд. екон. наук, доцент Скринник Н.В.