Анотації дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – 0505 МАШИНОБУДУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛООБРОБКА


Напрям підготовки6.050502 Інженерна механіка


Професійне спрямуванняТехнологія машинобудування

Професійне спрямування – Інструментальне виробництво

Професійне спрямуванняМеталорізальні верстати


Напрям підготовки – 6.050503 Машинобудування

Професійне спрямуванняОбладнання переробних і харчових виробництв

Професійне спрямуванняОбладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки


31ПН01Б103, 32ПН01Б103, 33ПН01Б103, 34ПН02Б103, 35ПН02Б103 Фізика

Тип дисципліни Нормативна

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1, 2 курс

Семестр 2-3

Кредити ЄКТС 9,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: аналізувати фізичні явища та процеси; оцінювати характерні розміри й визначати масштаб явищ та процесів; встановлювати зв’язок між фізичними величинами

знати: основні фізичні закони і границі їх застосування

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: математика

Зміст навчальної дисципліни: Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електрика і магнетизм. Фізика коливань і хвиль. Оптика. Квантова фізика. Фізика твердого тіла. Елементи ядерної фізики.

Запланована навчальна діяльність лекцій 70 год., лабораторних занять 54 год., практичних занять 54 год, самостійної роботи 166 год.; разом 342 год

Методи викладання** словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю: іспит, іспит

Рекомендована література

 1. Дущенко В.П., Кучерук І.М. Загальна фізика: Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1993.

 2. Трофимова Т.И. Курс физики: Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 1998.

 3. Загальна фізика: Лабораторний практикум / За заг. ред.І.Т. Горбачука. – К.: Вища школа, 1993.

 4. Загальна фізика. Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 3, 4. Хмельницький, 2002 р.

 5. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики. Т.1. – К.: Техніка, 1999.

 6. Детлаф А.А., Б.М. Яворський. Курс фізики. -М.: Высшая школа, 1989.


Викладачі: канд. фіз.-мат. наук, Клюс Ігор Петрович., канд. пед. наук, доцент Костишина Галина Іванівна31ПН02Б110, 32ПН02Б110, 33ПН02Б110, 34ПН02Б103, 35ПН02Б103 Вища математика

Тип дисципліни Нормативна

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1,2 курс

Семестр 1, 2, 3, 4

Кредити ЄКТС 16,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: виконувати дії над матрицями; обчислювати визначники 2-го, 3-го та n-го порядку; розв’язувати системи рівнянь; виконувати дії над векторами; знаходити границі функцій; диференціювати функції однієї та кількох змінних; обчислювати невизначені, визначені та невласні інтеграли; розв’язувати диференціальні рівняння першого та вищих порядків і системи диференціальних рівнянь; досліджувати на збіжність числові, степеневі ряди

та ряди Фур’є; обчислювати подвійні, потрійні, криволінійні та поверхневі інтеграли; диференціювати та інтегрувати функцію комплексної змінної; використовувати елементи теорії ймовірностей і математичної статистики в інженерних дослідженнях.

знати: формули Крамера, метод Гаусса та метод оберненої матриці розв’язування систем алгебраїчних рівнянь; формули скалярного, векторного та мішаного добутку векторів; рівняння ліній на площині та в просторі; знаходити границі функцій; основи диференціального та інтегрального числення та їх застосування; моделювати задачі механіки диференціальними рівняннями; досліджувати на збіжність числові, степеневі ряди та ряди Фур’є; формули обчислення подвійних, потрійних, криволінійних та поверхневих інтегралів; основні поняття про функцію комплексної змінної; теорію ймовірностей; математичну статистику.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:елементарна математика.

Зміст навчальної дисципліни: елементи лінійної та векторної алгебри, елементи аналітичної геометрії, диференціальне числення функцій однієї та декількох змінних, інтегральне числення функцій однієї змінної, диференціальні рівняння, ряди, подвійні, потрійні, криволінійні та поверхневі інтеграли, теорія функцій комплексної змінної, теорія ймовірностей та математична статистика.

Запланована навчальна діяльність лекцій 105 год., практичних занять 157 год., самостійної роботи 332 год.; разом 594 год.

Методи викладання: модульне середовище, лекції, практичні (розв’язування задач).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: письмові, самостійні роботи, колоквіум, тестова контрольна робота, індивідуальні домашні завдання.

Вид семестрового контролю: екзамен, екзамен, залік, екзамен.

Рекомендована література:

 1. Стопень Г.Я.,Вища математика: Електронний посібник. Модульне середовище. ТУП.

 2. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика. – К.: Вища шк.., 1993, 648 с.

 3. Марчук Р.А. Курс аналітичної геометрії та лінійної алгебри. Підручник. – Хмельницький, ХНУ, 2005, 226 с.

 4. Рябушко А.П., Бархатов В.В., Державец В.В., Юруть И.Е. Сборникиндивидуальных заданий по высшейматематике. – М.: Высш. шк. – 1980, ч. I, II, III.

 5. Стопень Г.Я., Рудницький В.Б., Поплавська О.А. Теорія ймовірностей і математична статистика. Хмельницький, ХНУ, 2007, 2008, 2009 р.

Викладач:канд. фізико-математичних наук, доцентСтопень Г.Я.


31ПН03Б104, 32ПН03Б104, 33ПН03Б104, 34ПН02Б103, 35ПН02Б103 Хімія

Тип дисципліни Нормативна

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: грамотно використовувати засвоєні теоретичні знання з курсу для розв’язку практичних завдань, самостійно виконувати хімічні досліди на лабораторних роботах, аналізувати і узагальнювати спостереження і факти, давати їм наукове обґрунтування

знати: основні положення сучасної хімії, властивості основних неорганічних продуктів та їх використання для одержання та застосування матеріалів у техніці

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: матеріалознавство, технологія металів

Зміст навчальної дисципліни Основні закони хімії, будова атомів і періодична система хімічних елементів. Будова молекул, кристалів та твердого тіла. Закономірності перебігу хімічних реакцій. Дисперсні системи. Електрохімічні процеси і застосування їх в нових технологіях. Властивості металів та методи захисту від корозії.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год. самостійної роботи 58 год.; разом 126 годин

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю: екзамен.

Рекомендована література

 1. Корчинський Г.А. Хімія. – Вінниця, 2002

 2. Ткачук Г.С., Бубенщикова Г.Т. Збірник вибраних задач із загальної хімії. – Львів – 2009.

 3. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з курсу “Хімія” для студентів напряму освіти "Інженерна механіка"  Хмельницький, 2007.


Викладач: ст. викладач Єжевська О.С.

31ПН04Б101, 32ПН04Б101, 33ПН04Б101, 34ПН02Б103, 35ПН02Б103 Інформатика

Тип дисципліни Нормативна

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1-2

Кредити ЄКТС 6,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: визначати характеристики комп’ютерної системи; працювати з файловою системою ОС Windows; працювати з файловими менеджерами; використовувати сервісні програми; використовувати програмне забезпечення для створення та обробки документів; орієнтуватись у Всесвітній павутині (WWW); організовувати пошук інформації в мережі Інтернет; користуватись електронною поштою; виконувати алгоритмізацію математичних та інженерних задач; використовувати на практиці основні та спеціальні методи програмування для розв’язання математичних та інженерних задач; використовувати засоби математичних пакетів для автоматизації розв’язання математичних та інженерних задач.

знати: основні відомості про інформацію та інформаційні процеси; призначення та харак­теристики основних та додаткових пристроїв ПК; базові принципи роботи з програмним забезпеченням; методи роботи з офісними програмами; засоби автоматизації обробки паперових документів; засоби автоматизованого перекладу з однієї мови на іншу; принципи побудови та використання комп’ютерних мереж; основні концепції створення програмного забезпечення; основні принципи та методи алгоритмізації задач; основи програмування; методи рoзв’язування математичних задач за допомогою сучасної комп’ютерної техніки.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика

Зміст навчальної дисципліни: Основні поняття інформа­тики та комп’ютерної техніки. Апаратне та програмне забезпечення. Засоби та методи автомати­зації обробки текстової інформації. Методи автомати­зації обробки інформації за допомо­гою електронних таблиць. Комп’ютерні мережі та Інтернет. Автоматизація математич­них методів. Алгоритмізація задач та основи програмування.

Запланована навчальна діяльність лекцій 35 год., лабораторних занять 70 год., самостійної роботи 129 год.; разом 234 год.

Методи викладання словесні (лекція, пояснення), практичні (лабораторна робота), наочні методи (демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік, іспит, курсова робота

Рекомендована література

 1. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів ви­щих навчальних закладів / За ред. О. І. Пушкаря. – К. : Видавничий центр «Академія», 2003. – 704 с.

 2. Дибкова Л. М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. М. Дибкова. – К. : «Академвидав», 2003. – 320 с.

 3. Локазюк В. М. Основи інформатики / В. М. Локазюк, В. І. Спиридонов, В. М. Джулій . – Х. : ХНУ, 2004. – 175 с.

 4. Павловская Т. А. C#. Программирование на языке высокого уровня : Учебник для вузов / Т. А. Павловская. – СПб. : Питер, 2009. – 432 с. // Портал MirKnig.com. – Режим доступа: http://www.mirknig.com/knigi/programming/1181202339-c-programmirovanie-na-yazyke-vysokogo-urovnya.html

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Радельчук Г. І., ст. викл. Франко В. М.


31ПН05Б105, 32ПН05Б105, 33ПН05Б105, 34ПН02Б103, 35ПН02Б103 Теоретична механіка

Тип дисципліни Нормативна

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1-2 курси

Семестр 2-3

Кредити ЄКТС 7,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна: денна, заочна, заочна скорочена

Результати навчання:

знати: теми з розділів "Статика", "Кінематика" та "Динаміка", передбачені відповідною робочою програмою.

вміти: розв’язувати задачі статики, кінематики, динаміки точки та системи.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна і комп’ютерна графіка, вища математика, фізика.

Зміст навчальної дисципліни. Момент сили відносно полюса і осі. Пара сил. Основна теорема статики. Плоска система сил та умови її рівноваги. Просторова система сил та умови її рівноваги. Рівновага з врахуванням сил тертя кочення і ковзання. Кінематика точки. Векторний, координатний, натуральний способи завдання руху точки. Найпростіші рухи твердого тіла. Плоский рух тіла. Складний рух точки. Динаміка точки. Прямолінійний рух матеріальної точки під дією змінних сил. Відносний рух точки. Прямолінійні коливання матеріальної точки. Вільні згасаючі коливання. Загальні теореми динаміки точки. Дві міри механічного руху – кількість руху і кінетична енергія. Робота сил. Поняття про механічну систему. Теореми про рух центра мас та про зміну кількості руху. Теореми про зміну кінетичного моменту та кінетичної енергії. Принципи механіки. Загальне рівняння динаміки. Рівняння Лагранжа II-го роду.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 70 год., практичних 70 год., самостійної роботи 130 год.; разом 270 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (розв’язання задач), залік (2 семестр), екзамен (3 семестр).

Вид семестрового контролю: залік, екзамен.


Рекомендована література:

 1. Пасічник А.Й., Дорофєєв О.А. Короткий довідник з теоретичної механіки. – Хмельницький: ТУП, 1999. – 86 с.

 2. Теоретична механіка (динаміка, аналітична механіка). Методичні вказівки, контрольні завдання та задачі для студентів інженерно-технічних спеціальностей / А.Й. Пасічник, О.А. Дорофєєв. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 97 с.

 3. Теоретична механіка (статика). Методичні вказівки, контрольні завдання та задачі для студентів інженерно-технічних спеціальностей / А.Й. Пасічник, О.А. Дорофєєв. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 55 с.

 4. Теоретична механіка (кінематика). Методичні вказівки, контрольні завдання та задачі для студентів інженерно-технічних спеціальностей / А.Й. Пасічник, О.А. Дорофєєв. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – 80 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Терещенко О.П., канд. техн. наук, доцент Дорофєєв О.А.


31ПН06Б105, 32ПН06Б105, 33ПН06Б105, 34ПН02Б103, 35ПН02Б103 Опір матеріалів

Тип дисципліни Нормативна

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3,4

Кредити ЄКТС 6,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна: денна, заочна

Результати навчання:

вміти:

створювати розрахункову схему, виконувати розрахунки на міцність, жорсткість і стійкість елементів механічних систем;

знати:

основні положення інженерної механіки, порядок розрахунків елементів інженерних конструкцій.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:

вища математика, теоретична механіка, технологія конструкційних матеріалів.

Зміст навчальної дисципліни.

Ознайомлення з основними положеннями механіки де формівного твердого тіла, з принципами інженерних розрахунків брусів та елементарних конструкцій.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 70 год., практичних занять 36 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 94 год.; разом 234 год.

Методи викладання: словесні, практичні (групові заняття, лабораторні роботи), використання комп’ютерних програм.

Методи контролю і оцінювання усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю: залік, екзамен.

Рекомендована література:

 1. Ковтун В. В. Опір матеріалів. Конспект лекцій / В. І. Ковтун, В. С. Павлов. Ч-1, ХТІ 1992. – 120 с., Ч-2, ХТІ 1992. – 164 с.

 2. Ковтун В. В. Опір матеріалів. Розрахункові роботи / В. В Ковтун., В. С. Павлов, О. А. Дорофеєв. Навчальний посібник. – Львів : Афіша, 2002. – 280 с.

 3. Ковтун В. В. Опір матеріалів. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей / В. В Ковтун., О. А. Дорофеєв, О. В. Багрій. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 55 с.


Викладачі: д.т.н., проф. Ковтун В. В., к.т.н., доц. Павлов В. С., к.т.н., доц. Кондратюк В. І., к.т.н. Багрій О. В.
31ПН07Б102, 32ПН07Б102, 33ПН07Б102, 34ПН02Б103, 35ПН02Б103

Нарисна геометрія, інженерна і комп'ютерна графіка

Тип дисципліни Нормативна

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1-2 курси

Семестр 1,2,3

Кредити ЄКТС 10,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна: денна, заочна

Результати навчання:

вміти: створювати об'ємні моделі технічних форм, виконувати, оформляти і читати проекційні креслення

знати: основні методи нарисної геометрії і проекційного креслення. Загальні принципи роботи з графічними комп'ютерними пакетами. Стандарти оформлення креслень.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, інформатика та комп'ютерна техніка

Зміст навчальної дисципліни: Теоретичні основи побудови зображень елементів простору та просторових форм. Взаємне положення елементів простору. Методи перетворення креслень, знаходження дійсної величини відрізків та плоских фігур. Перетин поверхонь прямою та площиною особливого положення. Побудова розгорток. Основні правила виконання креслень та зображень. Виконання складального креслення, читання креслення загального виду та виконання ескізів і робочих креслень деталей. Методика виконання креслень в системі AutoCAD та Solid Works.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 34 год., лабораторних 70 год., практичних 70 год., самостійної роботи 204 год.; разом 378 год.

Методи викладання: інтерактивні лекції, лабораторні і практичні роботи, мультимедія і модульне середовище, індивідуальна робота з студентом

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестовий контроль, контрольні роботи, захист графічних робіт.

Вид семестрового контролю: іспит , диференційований залік, диференційований залік. Рекомендована література:

 1. Нарисна геометрія. Бланк-конспект лекцій/ К.В.Ліствін, С.Я.Підгайчук, С.В.Успаленко, А.М.Василишин. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – 90 с.

 2. Нарисна геометрія та проекційне креслення: методичні вказівки і навчальні завдання для студентів напрямів підготовки "Технологічна освіта", "Професійна освіта", "Інженерна механіка" та "Машинобудування" / С.Я.Підгайчук, Н.М.Яворська. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – 39с.

 3. Інженерна графіка. Розділ "З'єднання деталей": методичні вказівки та завдання для всіх спеціальностей університету/ К.В.Ліствін, А.М.Василишин. – Хмельницький:ХНУ, 2009. – 36 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Ліствін, канд. техн. наук, доцент Блажієвський П.В., канд. техн. наук, доцент Підгайчук С.Я., ст.викл. Успаленко С.В.Напрям підготовки6.050502 Інженерна механіка


Професійне спрямуванняТехнологія машинобудування

Професійне спрямування – Інструментальне виробництво

Професійне спрямуванняМеталорізальні верстати


Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки


31ПП01Б119, 32ПП01Б119, 33ПП01Б119 Технологія конструкційних матеріалів

Тип дисципліни Нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1-й курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 4,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: оцінити технологічність деталі; вимірювати твердість металів методами Брінеля та Роквелла; вибрати раціональний метод та спосіб формоутворення фасонних заготовок деталей машин; намалювати ескізи литих і штампованих заготовок за кресленням деталі; скласти маршрутну технологію виготовлення фасонних заготовок.

знати: основні конструкційні матеріали та їх властивості; способи виробництва вуглецевих та легованих сталей і профільної металопродукції; фізичну сутність, різновиди і технологічні можливості ливарного, ковальсько-пресового, зварювального і механоброблювального виробництва та переробки у фасонні вироби полімерних і композиційних матеріалів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: хімія, вища математика, інженерна та комп’ютерна графіка

Зміст начальної дисципліни Характеристика, класифікація, властивості та виробництво металів і профільної металопродукції. Сортамент прокату. Сутність процесів, фізико-механічні основи, вихідні матеріали, способи і різновиди та характеристика продукції ливарного, ковальсько-пресового, зварювального і механооброблюваного виробництва. Основи технології переробки у фасонні вироби композиційних та полімерних матеріалів

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 94 год.; разом 162 год.

Методи викладання словесні (пояснення, обґрунтування, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень тестування, захист лабораторних робіт і виконання домашніх завдань індивідуальної самостійної роботи

Вид семестрового контролю: іспит.

Рекомендована література

1. Технологія конструкційних матеріалів: Підручник / Н.А.Сологуб, І.О.Рожнецький та ін.; За ред. Н.А.Сологуба. – К.: Вища школа, 1993. – 300 с.

2. Технологія конструкційних матеріалів. Лабораторний практикум для студентів напрямку "Інженерна механіка" / В.П.Вельбой.- Хмельницкий: ТУП, 2001.-109 с.

3. Технологія конструкційних матеріалів. Збірник завдань з прикладами їх виконання / В.П.Вельбой.- Хмельницкий: ХНУ, 2009.-143 с.

4. Технологія конструкційних матеріалів. Збірник тестів поточного контролю знань / В.П.Вельбой.- Хмельницкий: ХНУ, 2008.-61 с.

Викладач канд. техн. наук, доцент Вельбой В. П.


31ПП02Б119, 32ПП02Б119, 33ПП02Б119 Матеріалознавство

Тип дисципліни Нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 4,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: вірно вибирати матеріал, призначати його обробку з метою отримання заданої структури та властивостей, що забезпечують високу надійність та довговічність деталей машин.

знати: фізичну сутність явищ, що відбуваються з матеріалом в умовах виробництва та експлуатації; основні властивості сучасних конструкційних, інструментальних та спеціальних матеріалів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: технологія конструкційних матеріалів, хімія, фізика, основи теплотехніки, опір матеріалів.

Зміст навчальної дисципліни атомно-кристалічна будова металів. Основи теорії кристалізації металів. Теорія сплавів: характеристика фаз у металевих сплавах, діаграми стану подвійних сплавів та їх практичне застосування. Залізо-вуглецеві сплави. Основи теорії легування сталей: класифікація та маркування легованих сталей. Основи теорії та технології термічної обробки. Характеристика та вибір матеріалів для деталей металоріжучих верстатів та інструментів.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 17 год. самостійної роботи 111 год.; разом 162 год

Методи викладання словесні (лекція, пояснення), практичні (лабораторна робота), наочні методи (натурні зразки, шліфи), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт/

Вид семестрового контролю: екзамен

Рекомендована література

1. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. – М.: Машиностроение, 1990. – 528 с.

2. Методичні вказівки до вибору матеріалів та термічної обробки деталей матеріалорізальних верстатів. – Хмельницький: ХТУ, 1992. - 74 с.

3. Попович В.Т. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство. – Львів, 2000. – 264 с.

4. Мокорт А.В., Чумак М.Г. Термічна обробка металів. – К.: Либідь. – 512 с.

Викладач: канд. техн. наук, доцент Волинський Б.С.

.

31ПП03Б119, 32ПП03Б119, 33ПП03Б119 Гідравліка та гідропневмопривід

Тип дисципліни – нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКTС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна: денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

вміти: використовувати знання законів гідравліки для розрахунку і проектування різноманітних гідро- та пневматичних систем, проводити перевірковий і проектувальний розрахунок гідродвигунів, проектувати об’ємний гідропривід згідно технічного завдання.

знати: стан і перспективи застосування законів гідравліки і гідропневмоприводу стосовно до їхньої спеціальності, властивості і характеристики рідин і газів; закони гідростатики і гідродинаміки, основні гідравлічні машини, гідравлічну апаратуру гідроприводу, гідро двигуни, умовні позначення на гідравлічних і пневматичних схемах; складання гідравлічних і пневматичних схем, об’ємний гідропривід та пневмопривід, їх структурні схеми, призначення та способи проектування.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізика, теоретична механіка, опір матеріалів.

Зміст навчальної дисципліни: Властивості рідин і газів. Тиску в рідині, способи вимірювання. Основне рівняння гідростатики, сили дії рідини на поверхні. Гідродинаміка – режими руху рідини, число Рейнольдса; рівняння Бернуллі; втрати напору; розрахунок трубопроводів; витік рідини через отвори і насадки; гідравлічний удар. Лопатеві і об’ємні насоси, область застосування, характеристики. Гідроциліндри, гідромотори, квадранти, застосування, розрахунок. Гідравлічна апаратура гідроприводу. Умовні позначення на гідравлічних і пневматичних схемах. Проектування об’ємного гідроприводу.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 93 год., разом 144 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю: екзамен.

Рекомендована література:

 1. Cідлецький І.О., Мохорт Г.Г., Горошко А.В. Гідравліка. Курс лекцій./. - Хмельницький: ХНУ, 2008. - 143 c.

 2. Мохорт Г.Г., Сідлецький І.О. Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи “Розрахунок об’ємного гідроприводу”, 1998, ТУП, Хмельницький.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Горошко А.В., канд. техн. наук, доцент Сідлецький І.О.


31ПП04Б119, 32ПП04Б119, 33ПП04Б119 Теоретичні основи теплотехніки

Тип дисципліни Нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна.

Результати навчання

вміти: вести розрахунки теплоти, роботи, теплоємності, коефіцієнтів теплопровідності, температуропровідності, теплопередачі, вибирати матеріал для теплової ізоляції, вести розрахунки за допомогою h-s - діаграми водяної пари і h-d - вологого повітря, записувати загальні математичні вирази термодинамічних процесів і теплопередачі для конкретних процесів і умов.

знати: фізичну суть теплових явищ і процесів, які вивчаються, формулювання законів термо­динаміки, визначення основних термодинамічних параметрів стану і процесів, методи розра­хунків теплоти і роботи і теплопередачі.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізика, хімія,прикладна механіка, матеріалознавство.

Зміст навчальної дисципліни. Основні поняття і визначення технічної термодинаміки. Закони технічної термодинаміки. Закономірності пере­творення теплоти у роботу, властивості водяної пари і вологого повітря, методи дослі­дження термодинамічних процесів і методи розрахунків теплоти. Основи теплопровід­ності, конвективного теплообміну, випромінювання, методи теплових розрахунків тепло­передачі через плоску і циліндричну стінки. Процеси в сушарні. Теплові розрахунки теплообмінників.

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год., лабораторних занять 36 год. самостійної роботи 72 год.; разом 126 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (стенди, електрофіковані стенди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування або контрольна робота, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю: екзамен

Рекомендована література

1. Свідерський В.П., Пасічник О.А., Сорокатий Р.В. Теоретичні основи теплотехніки. Частина 1. Технічна термодинаміка. Конспект лекцій для студентів інженерно-технічних спеціальностей. -Хмельницький: ТУП, 2002. - 118 с.

2. Свідерський В.П., Пасічник О.А. Теоретичні основи теплотехніки. Частина 2. Основи тепломасообміну. Конспект лекцій для студентів інженерно - технічних спеціальностей. Хмельницький : ТУП, 2003. – 111с.

3. Свідерський В.П., Сіренко Г.О., Яремчук В.С. "Теоретичні основи теплотехніки" і "Основи теплотехніки і тепломасообмін" Методичні вказівки до лабораторних робіт та індивідуальних завдань для інженерно - технічних і технологічних спеціальностей. Хмельницький: ТУП, 2003. - 87 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Свідерський В.П., ст. викладач Яремчук В.С.


31ПП05Б107, 32ПП05Б107, 33ПП05Б107 Теорія механізмів і машин

Тип дисципліни Нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2-3 курс

Семестр 4-5

Кредити ЄКТС 7,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: виконувати структурний, кінематичний та динамічній аналіз і синтез плоских важільних механізмів за заданими кінематичними умовами, методами оптимізації та наближення функцій, у т. ч за допомогою ЕОМ; розв’язувати задачі на визначення сил тертя і реакцій в кінематичних парах, а також зрівноважувальної сили і ККД механізму; знаходити зведені силу та масу, аналізувати та розв’язувати рівняння руху механізмів і машин; виконувати аналіз і синтез кулачкових механізмів; визначати основні геометричні параметри евольвентного зубчатого зачеплення та його якісні характеристики; будувати картину зубчатого зачеплення; знаходити передаточні відношення в багатоланкових зубчастих механізмах; виконувати зрівноваження механізмів.

знати: принципи будови механізмів і їх класифікація; методи кінематичного та силового аналізу механізмів; методи визначення сил тертя; аналіз та синтез кулачкових механізмів, класифікацію, геометрію, аналіз та синтез механічних та зубчатих передач, синтез важільних механізмів та механізмів переривчастого руху, методи зрівноваження механізмів; основи теорії машин, систем керування; маніпулятори та промислові роботи, їх структуру, використання.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна та комп’ютерна графіка, вища математика, інформатика, теоретична механіка.

Зміст навчальної дисципліни: структура і класифікація механізмів, кінематичне і динамічне дослідження механізмів, нерівномірність і регулювання руху механізмів і машин, тертя та зношування в машинах, кулачкові механізми, фрикційні та зубчасті передачі, багатоланкові зубчасті механізми, синтез важільних механізмів, механізми переривчастого руху, зрівноваження механізмів, основи теорії машин, маніпулятори та промислові роботи.

Запланована навчальна діяльність: лекції 54 год., лабораторні роботи 36 год., практичні 17 год., курсовий проект, самостійна робота 145 год.; разом 252 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіди), практичні (розв’язування задач), лабораторні (виконання робіт), курсовий проект (аналіз і синтез механізмів), групові та індивідуальні консультації.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт та курсового проекту.

Вид семестрового контролю: екзамен, курсовий проект.

Рекомендована література:

 1. Кіницький Я.Т. Теорія механізмів і машин. – К.: Наукова думка, 2002 – 660 с.

 2. Кіницький Я.Т. Практикум із теорії механізмів і машин. – Львів: Афіша, 2002 – 455 с.

 3. Кіницький Я.Т. Збірник задач і тестів із теорії механізмів і машин. – Львів: Афіша, 2008 – 228 с.

 4. Теорія механізмів і машин. Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл. Я.Т.Кіницький, В.П. Олександренко, О.В.Терлецька, В.О. Харжевський: – Хмельницький: ТУП, 2002. – 72 с.

Викладачі: докт. техн. наук, проф. Кіницький Я.Т., канд. техн. наук, доц.. Білецький О.О., ст. викладач Педан В.М.

31ПП06Б146, 32ПП06Б146, 33ПП06Б146 Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

Тип дисципліни Нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2, 3

Семестр 4, 5

Кредити ЄКТС 6,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

знати: основні закони електричних кіл, принципи роботи трансформаторів, електричних машин та іншого електрообладнання, будову та принцип дії основних напівпровідникових приладів (діодів, транзисторів, тиристорів тощо), та область їх застосування в схемотехніці; найпростіші схеми випрямлячів змінного струму, підсилювачів електричних сигналів, приклади застосування аналогових та цифрових мікроелектронних пристроїв.

вміти: застосовувати набуті знання для оцінки технічних параметрів і характеристик електротехнічних вузлів технологічного обладнання підприємств; свідомо орієнтуватися при виборі електрообладнання та електронних пристроїв з метою покращення технічних параметрів обладнання підприємств та автоматизації технологічних процесів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, фізика.

Зміст навчальної дисципліни: Основні поняття, терміни; кола постійного струму, кола однофазного змінного струму, трифазні кола, перехідні процеси, вимірювальні прилади, магнітні кола постійного та змінного струму, трансформатори; двигуни асинхронні та постійного струму; апарати та схеми дистанційного керування електроприводом, електропривод, електропостачання; напівпровідникові прилади, випрямлячі, підсилювачі, аналогові та цифрові інтегральні мікросхеми, цифрові пристрої, мікропроцесори.

Запланована навчальна діяльність лекцій 70 год., практичних занять 18 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 128 год.; разом 234 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення), практичні (практичні, лабораторні заняття; індивідуальні завдання), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстру­вання макетів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист індивідуальних завдань

Вид семестрового контролю: залік, іспит

Рекомендована література

 1. Будіщев М.С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Підручник. - Львів: Афіша, 2001. - 424 с.

 2. . Малинівський С.М. Загальна електротехніка: Підручник. – Львів: Видавництво”Бескид Біт”, 2003. – 640с.

Викладачі: ст. викл. Чук І.С., ст. викл. Каштальян А.С.


31ПП07Б119, 32ПП07Б119, 33ПП07Б119 Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Тип дисципліни Нормативна

Цикл професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: розраховувати і назначати допуски і посадки типових з’єднань деталей машин; проставляти на кресленнях вимоги до точності виконання розмірів, форми і розміщення поверхонь деталей; вимірювати геометричні параметри деталей і визначати їх придатність.

знати: системи та закономірності будови основних норм взаємозамінності типових з’єднань деталей машин; основи вибору норм точності геометричних параметрів при конструюванні машин, виходячи з експлуатаційних вимог до них; основи, методи і принципи стандартизації в об’ємі, необхідному для виконання розділів по стандартизації в курсових і дипломних проектах; методи вимірювання, метрологічні параметри вимірювальних приладів та інструментів, методику вибору вимірювальних засобів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, фізика, інженерна графіка, матеріалознавство, теорія машин і механізмів.

Зміст навчальної дисципліни

Поняття про взаємозамінність і метрологію. Система допусків та посадок гладких з’єднань і підшипників кочення. Стандартизація відхилень форми, розташування поверхонь деталей, шорсткості та хвилястості поверхонь деталей. Калібри для гладких циліндричних деталей. Взаємозамінність конічних з’єднань, різьбових спряжень, зубчастих передач, шліцьових та шпонкових з’єднань. Методичні основи стандартизації. Система управління якістю.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичних занять 17 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 76 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, розрахунково-графічна робота

Вид семестрового контролю: екзамен.

Рекомендована література

 1. Болдин П.А. Основы взаимозаменяемости и стандартизации в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1984. – 272с.

 2. Якушев А. И., Воронцов Л. И., Федотов Н. М. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. – М.: Машиностроение, 1986. – 352с.

 3. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Короткий довідник для студентів інженерно-технічних спеціальностей / В.О. Алехнович, О.О. Прошин, О.Ю. Рудик. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 124 с.

 4. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання: завдання і методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів напрямів підготовки: «Інженерна механіка», «Машинобудування» / О.П. Бабак, О.М. Маковкін, О.В. Диха . – Хмельницький: ХНУ, 2011. – 24 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент О.П. Бабак., канд. техн. наук, ст. викладач О.М. Маковкін


31ПП08Б107, 32ПП08Б107, 33ПП08Б107 Деталі машин

Тип дисципліни Нормативна

Цикл професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс навчання

Семестр 5-6

Кредити ЄКТС 7,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: визначати допустимі напруження при розрахунках, використовуючи при цьому довідникову літературу; визначати зусилля, що діють в механічних передачах; визначати розрахункову потужність двигуна, його вибір, визначати передаточне число, його розбивку, визначати кінематичні та силові характеристики; виконувати розрахунки плоскопасової, клинопасової і ланцюгової передачі, використовуючи довідникову літературу; виконувати розрахунки відкритих і закритих зубчастих передач, черв’ячних передач, використовуючи довідникову літературу; виконувати розрахунки валів на міцність; здійснювати підбір підшипників та шпонок; здійснювати підбір муфт, виконувати перевірочні розрахунки основних елементів.

знати: класифікацію та основні функції механічних передач; пасові, фрикційні , зубчасті та черв'ячні передачі; класифікацію та розрахунки ланцюгових передач; вали та осі, класифікацію, матеріали, розрахунки на міцність, правила конструювання; класифікацію підшипників кочення та ковзання, матеріали, види руйнування, підбір за статичною та динамічною вантажопідйомністю; класифікацію та розрахунок шпонкових та шліцьових з’єднань, матеріали, підбір шпонок; класифікацію та розрахунок різьбових і зварних з’єднань, матеріали, класи міцності; класифікацію муфт, підбір муфт і перевірочні розрахунки основних елементів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна та комп’ютерна графіка, вища математика, теоретична механіка, теорія механізмів та машин, математичні моделі інженерних задач.

Зміст навчальної дисципліни: Класифікація механічних передач. Пасові, фрикційні, зубчасті передачі, черв’ячні та ланцюгові передачі – геометричні, кінематичні та силові параметри. Вали та осі: матеріали та обробка валів і осей. Критерії працездатності валів. Розрахунок валів на міцність. Загальні правила конструювання валів. Опори валів і осей: підшипники кочення – класифікація, основні типи підшипників кочення. Умовні позначення. Підбір підшипників кочення за динамічною та статичною вантажопідйомністю. Конструкції підшипників ковзання. Шпонкові та шліцові з’єднання. Різьбові з’єднання. Зварні з’єднання. Муфти приводів: жорсткі, компенсувальні, пружні, зчіплювальні та автоматичні муфти.

Запланована навчальна діяльність: лекції 68 год., практичні 34 год., лабораторні 34 год., самостійна робота 134 год.; разом 270 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіди), практичні (розв’язування задач), курсовий проект (проектування приводів), групові та індивідуальні консультації.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист курсового проекту.

Вид семестрового контролю: екзамен, курсовий проект.

Рекомендована література:

 1. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. – К.: Вища шк.., 1993.

 2. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. Т.1-3.-М.: Машиностроение, 1982.

 3. Детали машин: Атлас конструкция / Под ред.. Д.Н. Решетова.-М.: Машиностроение, 1989.

 4. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин. – М.:Высшая школа, 1985.

Викладачі: канд. техн. наук, доц. Харжевський В.О., канд. техн. наук, доц. Медведчук Н.К., ст. викладач Береговий І.М.31ПП09Б111, 32ПП09Б111, 33ПП09Б111 Технологічні основи машинобудування

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3

Семестр 6

Кредити ЄКТС 5,0

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: встановлювати структуру виробу та розробляти схему складання, визначати тип і вибирати форму організації робіт, вибирати методи обробки окремих поверхонь деталі, встановлювати зміст і послідовність виконання операцій обробки деталі, проектувати обробку на різних типах верстатів, вибирати інструмент та верстатні пристрої, визначати норми часу, оформляти технологічну документацію.

знати: характеристики технологічного процесу, технологічні характеристики методів обробки, призначення металорізальних верстатів, їх характеристики та технологічні можливості, використовувані інструменти та пристрої, способи установки заготовок, основи проектування технологічних процесі механічної обробки та складання.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство, взаємозамінність , стандартизація та технічні вимірювання, металорізальні верстати, теорія різання, різальний інструмент, експлуатація та обслуговування машин.

Зміст навчальної дисципліни: Машина та її елементи. Структура, типи і форми організації машинобудівного виробництва. Заготовки деталей машин. Класифікація методів механічної обробки. Структура технологічної операції. Типові плани обробки окремих поверхонь. Обробка заготовок на токарних верстатах. Обробка заготовок на фрезерних, стругальних, довбальних та протягувальних верстатах. Обробка заготовок на свердлувальних та розточувальних верстатах. Обробка заготовок на шліфувальних верстатах. Основи проектування технологічних процесів механічної обробки та складання.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 112 год.; разом 180 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні (плакати, відеофільми, слайди)

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, контрольні роботи.

Вид семестрового контролю: екзамен.

Рекомендована література

 1. Сторож Б.Д., Мазур М.П., Карпик Р.Т., Каразей В.Д. Технологічні основи машинобудування. Навчальний посібник. Івано-Франківськ;Хмельницький, ТУП, 2003.-153 с.

 2. Основы технологии машиностроения. Под ред. В.С.Корсакова. М.: Машиностроение, 1976. - 476 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Каразей В.Д., канд. техн. наук, доцент Бись С.С., асистент Ткачук В.П.31ПП10Б131, 32ПП10Б131, 33ПП10Б131 Екологія

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: користуватися спеціальною науково-технічною літературою, підручниками та посібниками, довідниками, нормативно-правовими документами та санітарними нормами і правилами в галузі екології та охорони навколишнього середовища; визначати види і джерела забруднення, шляхи поширення забруднення в довкіллі; виявляти основні причини та джерела порушення екологічної рівноваги довкілля

знати: предмет, завдання та методи екології, основні екологічні поняття і закони; основні закономірності функціонування природних екосистем; поняття про забруднення, глобальні екологічні проблеми, екологічне нормування; екологічний стан в Україні та Хмельницькій області; концепцію збалансованого розвитку природи та суспільства

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни вступ до фаху

Зміст навчальної дисципліни означити місце екології в системі наукових дисциплін; дати систематизований огляд сучасної наукової екологічної інформації, обгрунтувати й окреслити значення екології в консолідації зусиль представників різних галузей науки і виробництва для подолання проблем антропогенної планетарної екологічної кризи

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 8,5 год., самостійної роботи 46,5 год., разом 72 год

Методи викладання лекції, практичні заняття, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування,

Вид семестрового контролю: залік.

Рекомендована література

 1. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища:Навчальний посібник. – К.: Знання. – 2000. – 203 с.

 2. Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона навколишнього середовища:навч. посіб. – Суми: Університетська книга. – 2002. – 284 с.

 3. Злобін Ю.А. Основи екології. - К.: Лібра, 1998. – 249 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Міронова Н.Г.


31ПП11Б121, 32ПП11Б121, 33ПП11Б121 Безпека життєдіяльності

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 2,0

Форма навчання, для якої читається дисципліна Денна

Результати навчання

вміти: аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації; оцінити середовище перебування стосовно особистої безпеки, безпеки колективу; самостійно приймати рішення про вжиття термінових заходів у разі виникнення екстремальних ситуацій; забезпечити особисту безпеку в екстремальних ситуаціях; розробляти і впроваджувати систему заходів, спрямованих на збереження здоров’я людини та її гармонійний розвиток; визначити негативні фактори середовища перебування та визначати шляхи усунення їх дії на людину; надати першу медичну допомогу в екстремальних ситуаціях собі та іншим потерпілим; визначити вимоги законодавчих актів у межах особистої та колективної відповідальності.

знати основні принципи формування безпечної життєдіяльності людини; характеристики зовнішніх та внутрішніх негативних факторів; класифікацію та нормування шкідливих та небезпечних факторів, методи виявлення шкідливих та небезпечних факторів; основні принципи колективної безпеки.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: хімія, екологія, вступ до спеціальності, правові основи охорони праці.

Зміст навчальної дисципліни Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Психологічні та соціальні основи забезпечення безпеки людини. Середовище життєдіяльності людини та прояви негативних факторів. Методи забезпечення безпеки життєдіяльності людини. Правове регулювання безпечної поведінки та забезпечення безпеки життєдіяльності. Індивідуальна та глобальна безпека.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 38 год.; разом 72 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення), лабораторні (лабораторні заняття), наочні (плакати, слайди).

Методи контролю і оцінювання студентів письмове опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю: екзамен.

Рекомендована література

 1. Калда Г.С., Ковтун І.І. Курс безпеки життєдіяльності. Навчальний посібник. Хмельницький, 2001, 172 с.

 2. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. Львів: «Афіша», 2001, 256 с.

Викладач докт. техн. наук, професор Калда Г.С.


31ПП12Б122, 32ПП12Б122, 33ПП12Б122 Економіка підприємства

Тип дисципліни Нормативана

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 2,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна Денна

Результати навчання

вміти: визначати та аналізувати показники виробничо-господарської діяльності конкретного підприємства та його окремих підрозділів, виявляти шляхи їх покращання та застосовувати на практиці;

знати: основні економічні закони, ринкові закономірності та основи побудови економічного механізму роботи підприємства; його структуру, складові ресурсного потенціалу, методику оцінки та шляхи підвищення ефективності його використання.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економічна теорія.

Зміст навчальної дисципліни Предмет та завдання курсу „Економіка підприємств”. Виробнича програма і виробнича потужність. Основні фонди та їх відновлення. Капітальне будівництво та його роль у відтворенні основних фондів. Інвестиційна діяльність на промислових підприємствах. Нематеріальні ресурси та активи. Оборотні фонди та оборотні кошти підприємства. Система матеріально-технічного забезпечення та збуту продукції. Кадри підприємства. Організація оплати праці та її матеріальне стимулювання. Прибуток і рентабельність. Економічна ефективність промислового виробництва

Запланована навчальна діяльність: лекцій 14 год., практичних занять 14 год., самостійної роботи 62 год., разом 90 год.

Методи викладання: мультимедійні лекції, словесні (розповідь, пояснення, бесіда, консультація), практичні заняття, робота в модульному динамічному об’єктноорієнтованому середовищі (MOODLE), робота в групі.

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, поточний контроль, поточний тестовий контроль; тестування в MOODLE, захист практичних робіт, виконання контрольних робіт.

Вид семестрового контролю: екзамен.

Рекомендована література:

 1. Економіка підприємства / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.

 2. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К.: Вікар, 2003. – 219 с.

 3. Тюріна Н.М., Ведерніков М.Д., Капінос Г.І. та ін. Економіка промислового підприємства: Підручник / За ред. Тюріної Н.М. – Львів: „Новий світ – 2000”, 2008. – 312 с.

Викладачі: к.е.н., доц. Капінос Г.І.31ПП13Б111,32ПП13Б111, 33ПП13Б111 Теорія різання

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3

Семестр 5

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: вибирати ефективний інструментальний ма­теріал для оброблення; призначати геометричні па­раметри різальної частини; вибирати мастильно-охолоджувальні рідини для різних видів механічного оброблення; виконувати розрахунки: сили різання та потужності, що необхідні для реалізації операцій обробки різанням, температури у контакті стружка-інструмент-заготовка, стійкості різального інструменту, його ресурсу і терміну примусової зміни у багатоінструментних наладках, параметрів шорсткості та інших характеристик якості обробленої поверхні; призначати й розраховувати режими різання, що оптимізуються за загальноприйнятими критеріями; розраховувати основний час оброблення та її собівартість.

знати: фізичну суть та основні закономірності процесів пружно-пластичного деформування зрізуваного шару при його перетворенні у стружку; основні особливості динаміки взаємодії інструментів та зрізуваного шару заготовки, зношування та критерії затуплення інструментів, методи оптимізації функціонування системи різання та шляхи оптимального керування нею; основні напрями інтенсифікації процесу різання; способи підвищення працездатності та надійності різального інструменту.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Опір матеріалів», «Теорія машин і механізмів», «Теоретичні основи теплотехніки», «Матеріалознавство», «Технологія конструкційних матеріалів».

Зміст навчальної дисципліни: Природа і основні закономірності процесу деформування зрізуваного шару при його перетворенні його в стружку, утворення і формування на заготовці оброблюваної поверхні, зношування і затуплення різального інструмента, тобто ті три взаємозв’язані процеси, що представляють систему різання. Методи оптимізації функціонування системи різання і шляхи керування нею, а також основні шляхи інтенсифікації процесу різання і підвищення працездатності та надійності різального інструмента. Основні закономірності зміни функціональних параметрів процесів, які проходять в технологічних системах.

Запланована навчальна діяльність: лекцій – 34 год., лабораторних занять – 17 год., самостійної роботи – 93 год.; разом – 144 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні методи (екскурсії на виставки).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, захист індивідуальних завдань.

Вид семестрового контролю: екзамен.

Рекомендована література

 1. 1. Мазур М.П. Основи теорії різання матеріалів: підручник [для вищ. навч. закладів] / М.П. Мазур, Ю.М. Внуков, В.Л. Доброскок, В.О. Залога, Ю.К. Новосьолов, Ф.Я. Якубов; під заг. ред. М.П. Мазура. – Львів: Новий світ -2000, 2010. – 422 с.

 2. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу “Теорія різання” / Укл. Мазур М.П., Кузьма М.М. - Хмельницький: Видавн. ХНУ. 2009. - 48с..

Викладачі: докт. техн. наук, професор Мазур М.П., ст. викл. Кузьма Л.М.
31ПП14Б111, 32ПП14Б111, 33ПП14Б111 Технологічне оснащення

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 4

Семестр 7

Кредити ЄКТС 4

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: проектувати технологічне оснащення для виготовлення певних виробів, практичних навичок розрахунку основних параметрів технологічного оснащення та його експлуатації, використання сучасних комп’ютерних програмних продуктів для виконання конструкторських розрахунків

знати: основні поняття про базування заготовок; методику визначення сили затиску заготовки у процесі її обробки; методику розрахунку силової передавальної характеристики механізму затиску заготовки; методику розрахунку приводу верстатного пристрою; розрахунки на точність верстатних та контрольних пристроїв.

Необхідні обовязкові попередні та супутні дисципліни: теоретична механіка, деталі машин, теорія механізмів і машин, гідравліка, технологія машинобудування, різальний інструмент, металорізальні верстати.

Зміст навчальної дисципліни Технологічне оснащення: засоби контролю параметрів виробів та засоби для виконання складання вузлів чи машин. Верстатні пристрої для базування та закріплення заготовок під час обробки; основні та допоміжні рухи, що необхідні для формоутворення деталей шляхом зняття стружки, тиском чи іншими методами взаємодії оброблюваного середовища (заготовки) і обробного середовища (інструменту). Контрольні пристрої для перевірки відповідності готової деталі технічним вимогам згідно кресленню деталі. Складальні пристрої для підвищення продуктивність процесу зборки.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичних 17 год., самостійної роботи 93 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення), практичні

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю: екзамен.

Рекомендована література

 1. Ансеров М.А. Приспособления для металлорежущих станков. Изд. 4-е исправл. и доп.Л.: Машиностроение, 1975.-656 с.

 2. Сторож Б.Д. Точність верстатних пристроїв машинобудів­ного виробництва / За ред. Р.Т. Карпика, Івано-Франківськ / Б.Д. Сто­рож, Р.Т. Карпик, А.І. Гордєєв. – Хмельницький, 2004. – 253 с.

 3. Гордєєв А.І. Технологія машинобудування та металорізальні верстати. Курсове та дипломне проектування / Гордєєв А.І., Урбанюк Є.А., Безносов А.Є., Мігаль В.Г. - Хмельницький, 2005. – 300 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Гордєєв А.І.


31ПП15Б111, 32ПП15Б111, 33ПП15Б111 Технологія машинобудування

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 4

Семестр 7

Кредити ЄКТС 5,5

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: оцінити якість виробу, вибрати способи забезпечення точності, аналізувати якість за допомогою методів математичної статистики, розробляти теоретичні схеми базування заготовок, розрахувати похибки базування, вибирати методи настроювання технологічної системи, визначати елементарні похибки та сумарну похибку обробки, вибирати та аналітично розраховувати припуски, проектувати технологічні операції механічної обробки та складання, оформляти технологічну документацію.

знати: технологічні характеристики якості виробу, способи покращення якості, методи аналізу якості виробу, принципи відпрацювання технологічності конструкції виробу, схеми побудови верстатних операцій, методику проектування технологічних процесів механічної обробки та складання, визначення продуктивності та економічності обробки та складання.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання, металорізальні верстати, теорія різання, різальний інструмент, технологічні основи машинобудування, технологічні методи виготовлення заготовок, експлуатація та обслуговування машин.

Зміст навчальної дисципліни: Технологічна система та її структура. Якість виробів, основні показники якості. Точність механічної обробки та її вплив на якість, забезпечення точності механічної обробки. Елементарні похибки обробки. Визначення сумарної похибки обробки. Базування заготовок, призначення технологічних баз, визначення похибки базування. Припуски на механічну обробку. Проектування технологічних процесів механічної обробки та складання машин.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 130 год.; разом 198 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні (плакати, відеофільми, слайди)

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, контрольні роботи

Вид семестрового контролю: екзамен, курсовий проект.

Рекомендована література

 1. Мельничук П.П., Боровик А.І., Лінчевський П.А., Петраков Ю.В. Технологія машинобудування: Підручник. - Житомир: ЖДТУ, 2005. - 882 с.

 2. Основы технологии машиностроения. Под ред. В.С. Корсакова. М.: Машиностроение, 197. - 476 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Каразей В.Д., канд. техн. наук, доцент Бись С.С., асистент Ткачук В.П.Вибіркова частина


Професійне спрямуванняТехнологія машинобудування

Професійне спрямування – Інструментальне виробництво

Професійне спрямуванняМеталорізальні верстати


31СВ02Б107, 32СВ02Б107, 33СВ02Б107 Історія інженерної діяльності

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1.

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна.

Результати навчання

вміти: читати машинобудівні креслення загальних видів, складальних одиниць і деталей; складати розрахункові схеми простих механізмів та виконувати їх розрахунки; оформляти заявки на винаходи за допомогою викладача.

знати: основні положення про науково-технічний прогрес та його особливості в історичному розвитку; тенденції розвитку техніки, технології, природознавства та інженерної діяльності, що мали місце від зовсім ранніх часів до наших днів, роль в цьому видатних вчених та інженерів;історичний розвиток інженерної діяльності в цілком специфічній сфері - "інженерна механіка"; які професійні якості повинен мати інженер; яким чином співвідносяться наукова та інженерна діяльності; як розвивається інженерне мислення; яка роль навчального плану в становленні інженера.

Запланована навчальна діяльність: лекції 18 год., практичні 9 год., самостійна робота 63 год.; разом 90 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіди), практичні (розв’язування задач), лабораторні (виконання робіт), курсовий проект (аналіз і синтез механізмів), групові та індивідуальні консультації.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література:


 1. Дятчин Н.И. История развития техники. – Ростов на Дону: Феникс, 2001.

 2. Рамазанов С.К., Фрезер Г.Е. История инженерной деятельности. – К.: Аристей, 2003. – 568 с.

 3. Боголюбов А.Н. История механики. - К.: Наук. Думка, 1964. – 459 с.

 4. Боголюбов А.Н. Советская школа механики машин. - М.: Наука, 1975.-194 с.

 5. Григорьян А.Т. Механика от античности до наших дней. - М.: Наука, 1971.-312 с.

 6. Зворыкин А.А. и др. История техники. - М.: Соц.-зконом. Литер., 1962.- 580 с.


Викладачі: докт. техн. наук, проф. Костогриз С.Г., канд. техн. наук, доц.. Білецький О.О.


31СВ02Б111, 32СВ02Б111, 33СВ02Б111 Вступ до фаху

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 1

Семестр 1, 2

Кредити ЄКТС 5

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: виконувати елементарні операції на токарному, свердлувальному, шліфувальному та фрезерному верстатах

знати: початкові поняття про виріб і виробництво у технології машинобудування; основні відомості про методи обробки заготовок, металообробному обладнанні та інструментах, якості поверхні деталей машин; точності обробки, автоматизацію виробництва, роботизацію і системи автоматизованого проектування технологічних процесів

Необхідні обов’язкові попередні та сукупні дисципліни: знання, отримані в середній школі

Зміст навчальної дисципліни Вступ. Історія розвитку металообробки та машинобудування. Основні напрями розвитку техніки і технології машинобудування на сучасному етапі. Особливості професії інженера сучасного машинобудівного виробництва. Виріб і виробництво у технології машинобудування. Основні поняття точності обробки і якості поверхонь деталей машин. Основні поняття процесу різання і технічне нормування. Конструкційні та інструментальні матеріали, що використовуються у машинобудуванні. Вибір обладнання, інструменту і технологічної оснастки. Методи обробки поверхонь заготовок деталей. Автоматизація технологічних процесів. Проектування технологічних процесів

Запланована навчальна діяльність індивідуальна робота під керівництвом викладача 70 год., самостійної роботи 180 год., разом 180 год.

Методи викладання Словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю залік, диф. залік.

Рекомендована література

 1. Технология машиностроения. Введение в специальность / В.М. Виноградов / Издательство: Академия. 2007. – 176. С.

 2. Основы технологии машиностроения / Махаринский Е.И., Горохов В.А. / Издательство: Вышэйшая школа. – 1997.– 424 С.

Викладачі: асистент. Ткачук В.П.


31СВ03Б105, 32СВ03Б105, 33СВ03Б105 Основи математичного моделювання та системи автоматизованого розрахунку на міцність та жорсткість в машинобудуванні

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна , заочна

Результати навчання

вміти: правильно будувати сітку СЕ довільного типу; правильно визначити граничні умови розрахункової області; правильно підібрати параметри розрахунку на міцність у програмі CosmosWorks; розрахувати напружено-деформований стан деталі; проводити аналіз напружено-деформованого стану деталі; знаходити підходи щодо модифікації конструкції з метою досягнення її рівноміцності

знати: сучасні методи моделювання напружено-деформованого стану (ндс) деталей машин; основні типи скінчених елементів; методи та підходи побудови сітки скінчених елементів (СЕ); підходи щодо формування матриці жорсткості; методи зменшення помилок методу скінчених елементів (МСЕ)

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна і комп’ютерна графіка, прикладна механіка, технологія машинобудування, матеріалознавство

Зміст навчальної дисципліни Структура математичної моделі напружено-деформованого стану. Фізична, геометрична, статична умова. Математичні моделі н.д.с. в опорі матеріалів, будівельній механіці, теорії пружності. Основне рівняння методу переміщень і МСЕ.Основні положення, формулювання і рішення плоскої задачі теорії пружності. Матриця жорсткості трикутного скінченого елемента. Матриця жорсткості системи скінчених елементів. Помилки методу скінчених елементів. Точність, стійкість і збіжність при чисельному вирішенні

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год. самостійної роботи 76 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист розрахунково-графічної роботи.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Зенкевич О.К. Метод конечних элементов в технике. - М.; Мир, 1975. - 541с.

 2. Норри Д., де Фриз Ж. Введение в метод конечных элементов.-М.: Мир, 1981. - 304с.

 3. Методичні вказівки та завдання до виконання індивідуальних завдань з курсу “Основи математичного моделювання” для студентів механічних спеціальностей / А.Ф. Андрійчук, В.В, Ковтун, О.В. Малигін, Р.Г. Чоловський. – Хмельницький: ТУП, 2000, - 44с.

Викладач: канд. техн. наук, доцент Чоловський Р.Г.


31СВ04Б111, 32СВ04Б111, 33СВ04Б111 Теорія технічних систем

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 3

Семестр 5

Кредити ЄКТС 1,5

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: описувати технічний процес; встановлювати загальні вимоги до технічних систем; будувати функціональну, організаційної структури та конструктивну схему технічних систем; класифікувати технічні системи за різними критеріями; оцінювати властивості технічних систем.

знати: предмет курсу, його основні поняття та визначення; критерії класифікації технічних систем: засоби представлення технічних систем; основні стадії створення технічних систем; класифікацію властивостей технічних систем та підходи до їх визначення; основні етапи розвитку технічних систем.

Необхідні обов’язкові попередні та сукупні дисципліни: «Теорія механізмів та машин», «Деталі машин», Металорізальні верстати», «Технологія машинобудування», «Ріжучий інструмент», а також фундаментальні дисципліни фізико-математичного циклу»

Зміст навчальної дисципліни Вступ. Зміст і структура дисципліни. Основні поняття систем. Системи перетворень. Технічний процес. Технічна система. Класифікація технічних систем. Властивості та оцінювання технічних систем. Проектування, створення та використання технічних систем.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., самостійна робота 37 год.; разом 54 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), наочні методи (відеофільм, слайди), робота в групі.

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік.

Рекомендована література

 1. Кузнєцов Ю.М., Луців І.В., Дубиняк С.А. Теорія технічних систем. Під загальною редакцією проф. Ю.М. Кузнєцова К.: - Тернопіль, 1997 –310 с.: іл.

 2. Хубка В. Теория технических систем. Пер. с нем. - М.: Мир, 1987.-208с.

Викладач канд. техн. наук, доцент Косіюк М.М.


31СВ05Б111, 32СВ05Б111, 33СВ05Б111 Різальний інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва

Тип дисципліни Нормативна.

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3

Семестр 6

Кредити ЄСКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: обґрунтовано вибирати з набору стандартних необхідні різальні інструменти, виходячи з заданих вимог до якості деталей та умов їх оброблення, або проектувати спеціальні конструкції, використання яких є більш економічно обґрунтованим. Розв`язувати задачі, що зв`язані із раціональною експлуатацією інструментів, пропонувати методи контролю інструментів у різних виробничих умовах для автоматизованого та універсального обладнання; розробляти креслення конструкцій різних різальних інструментів.

знати: загальні принципи і підходи до проектування інструментів, вибору інструментів для обробки конкретних виробів у певних умовах експлуатації; визначення і призначення геометричних параметрів різальної частини інструментів; способи підвищення працездатності та надійності різальний інструментів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Опір матеріалів», «Теорія машин і механізмів», «Теоретичні основи теплотехніки», «Матеріалознавство», «Технологія конструкційних матеріалів», «Теорія різання».

Зміст навчальної дисципліни: складають теоретично і експериментально перевірені закономірності проектування конструкцій як загальних (універсальних), так і спеціальних інструментів, що використовуються при обробленні різанням. Конструювання і розрахунок інструментів із використанням систем автоматизованого проектування (САПР), Визначення кращих для даних умов оброблення конструктивних елементів інструментів і створення їх оптимальних конструкцій з огляду на умови експлуатації; основні напрямки їх вдосконалення, шляхи підвищення надійності й ефективності, напрямки та перспективи розвитку різальних інструментів.

Запланована навчальна діяльність: лекцій – 51 год., лабораторних занять – 17 год., самостійної роботи – 76 год.; разом – 144 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна робота, курсова робота), наочні методи (екскурсії на виставки).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, захист курсової роботи

Вид семестрового контролю екзамен, курсова робота.

Рекомендована література

 1. Металлорежущие инструменты: Ученик для вузов по специальностям «Технология машиностроения», «Металлорежущие станки и инструменты» / Г.Н.Сахаров, О.Б.Арбузов, Ю.Л.Боровой и др. - М.: Машиностроение, 1989.- 328 с.

 2. Алексеев Г.А., Аршинов В.А., Кричевская Р.М. Конструирование инструмента. – М.: Машиностроение, 1979.- 384 с.

 3. Методичні рекомендації по проектуванню та альбом типових креслень. / М.П.Мазур, Л.М.Кузьма - Хмельницький, 2002. - 43 с.

Викладачі: докт. техн. наук, професор Мазур М.П., ст. викл. Кузьма Л.М.


31СВ06Б138, 32СВ06Б138, 33СВ06Б138 Основи систем автоматизованого проектування

Тип дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: здійснювати процес проектування з використанням САПР, проектувати та створювати компоненти САПР з використанням сучасних САПР-додатків

знати: принципи, методи та способи проектування об‘єктів з використанням САПР, структуру та принцип роботи САПР; технічні засоби та програмні засоби САПР; одну з програмних реалізацій САПР

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, теоретична механіка, фізика, опір матеріалів, нарисна геометрія, інженерна та комп‘ютерна графіка, експлуатація та обслуговування машин, основи розрахунку конструктивних елементів, основи промислового будівництва та санітарної техніки.

Зміст навчальної дисципліни введення в САПР, принципи побудови та структура САПР, структура САПР, графічне програмування, метод скінчених елементів, оптимізація, інтеграція CAD та CAM, числове програмне керування, швидке прототипування та виготовлення

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год. самостійної роботи 74 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. САПР: Системы автоматизированного проектирования: Учебное пособие для технических вузов. В 9 кн. Под ред. И.П. Норенкова. – Мн.: Высш. шк. – 1984.

 2. Справочник по САПР /Под ред.В.И. Скурихина. - М.: Техника, 1988 - 375 с..

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Пасічник О.А.


31СВ07Б111, 32СВ07Б111, 33СВ07Б111 Металорізальні верстати

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 3

Семестр 6

Кредити ЄКТС 4,5

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: вибирати тип і модель металорізального верстата верстат для виконання операцій технологічного процесу виготовлення деталей, розробляти карти наладки верстатів-автоматів, мати практичні навички з настроювання та експлуатації металорізальних верстатів та іншого металообробного обладнання.

знати: призначення металорізальних верстатів, їх будову та принцип роботи, особливості кінематики і методи її настроювання, використання металообробного обладнання, а також прийоми налагоджування верстатів із різними системами керування при виконанні конкретних операцій

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна графіка, теоретична механіка, опір матеріалів, теорія механізмів і машин, деталі машин, гідравліка та гідропневмопривід, технологічні основи машинобудування, теорія різання, різальний інструмент, експлуатація та обслуговування машин

Зміст навчальної дисципліни: Класифікація верстатів. Формоутворення на металорізальних верстатах. Металообробне обладнання для заготівельного виробництва. Верстати для обробки тіл обертання. Верстати для обробки корпусних і плоских деталей. Зубо- і різьбооброблювальні верстати. Верстати для абразивної обробки. Спеціальні та різні верстати. Верстати-автомати та автоматичні лінії: токарні автомати і напівавтомати, агрегатні верстати, автоматичні лінії.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 94 год.; разом 162 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні (плакати, відеофільми, слайди)

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, контрольні роботи

Вид семестрового контролю екзамен.

Рекомендована література

 1. Бочков В.М., Сілін Р.І. Обладнання автоматизованого виробництва. Навчальний посібник / За ред. Сіліна Р.І. – Львів: Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000. – 380 с.

 2. Металорізальні верстати: Навч. посібник / В.М. Бочков, Р.І. Сілін, О.В. Гаврильченко. – Львів: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 268с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Урбанюк Є.А., канд. техн. наук Сілін Р.І., асистент Ситнік С.В.31СВ08Б111, 32СВ08Б111, 33СВ08Б111 Експлуатація та обслуговування машин

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 3

Семестр 6

Кредити ЄКТС 2,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: визначати режими роботи машин; визначати кількість постів для кожного виду технічного обслуговування машин; складати графік робіт по технічному обслуговуванню машин.

знати: принципи формування експлуатаційного парку машин; порядку введення машин в експлуатацію; основних експлуатаційних показників машин; основних положень планово-попереджувальної системи технічного обслуговування машин; особливостей впливу різних факторів на працездатність машин; порядку організації робіт по відновленню працездатності машин.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: матеріалознавство, опір матеріалів, технологія ремонту.

Зміст навчальної дисципліни: Втомне руйнування деталей машин. Роль структурних факторів в формуванні втомної міцності. Вплив асиметрії циклу навантаження на формуванні втомної міцності. Роль частоти навантаження в формуванні втомної міцності матеріалів і сплавів. Роль середовища в формуванні втомної міцності матеріалів і сплавів. Загальні положення лінійної і нелінійної механіки руйнування. Аналітичні залежності для опису розповсюдження втомних тріщин. Роль структурних факторів в формуванні тріщиностійкості металів і сплавів. Вплив асиметрії циклу навантаження на тріщиностійкість металів і сплавів. Роль частоти навантаження в формуванні тріщиностійкості металів і сплавів. Роль середовища в формуванні тріщиностійкості металів і сплавів.

Запланована навчальна діяльність: лекції 17 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 56 год.; разом 90 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (презентації, відеофільми), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, розрахункова робота.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Типовая система технического обслуживания и ремонта металло-и деревообрабатывающего обрудования. / Минстанкопром СССР, ЭНИИМС. -М. Машиностроение,1988.- 672с.

 2. Основы трибологии (трение, износ, смазка) / Э.Д.Браун, Н.А.Буше, И.А. Буяновский и др. / Под ред. А.В. Чеченадзе: Учебник для технических вузов -М.: Центр «Наука и техника», 1995. - 778с.

 3. Восстановление деталей машин: Справочник / Ф.И. Пантелеенко, В.П. Лялякин, В.П. Иванов, В.М. Константинов; под ред. В.П. Иванова. - М.: Машиностроение, 2003. – 672с., ил.

Викладачі: докт. техн. наук, професор Гладкий Я.М., канд. техн. наук, доцент Милько В.В.31СВ09Б111, 32СВ09Б111, 33СВ09Б111 Основи науково-технічної творчості

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 3

Семестр 6

Кредити ЄКТС 3,5

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: використовувати на практиці сучасні прийоми і методи науково-технічної творчості при розробці нових творчих рішень, користуватись науково-технічною та патентною літературою;

знати закономірності розвитку технічних систем і творчого мислення, сучасні способи пошуку нових технічних рішень і активізації творчості, основні принципи і прийоми переборення психологічної інерції, технічних і фізичних суперечностей, основні робочі інструменти ТРВЗ і розв'язання за їх допомогою творчих задач

Необхідні обов’язкові попередні та сукупні дисципліни: «Філософія», «Хімія», «Фізика», «Математика», «Опір матеріалів», «Теоретична механіка», «Теорія технічних систем», «Теорія машин і механізмів», «Деталі машин», «Металорізальні верстати», «Технологія машинобудування», «Ріжучий інструмент»

Зміст навчальної дисципліни Творчість - найвищий рід людської діяльності. Наукова, науково-технічна та технічні види творчості. Виявлення і оформлення об’єктів технічної творчості. Психологічні особли-вості науково-технічної творчості. Прийоми активізації творчості. Системний підхід при наукових і творчих дослідженнях. Евристика та її сутність. Методи пошуку нових творчих рішень. Теорія розв’язування винахідницьких задач. Закони розвитку технічних систем. Репольний аналіз. Фізичні, геометричні та хімічні ефекти - інструменти технічної творчості. Принципи переборення технічних і фізичних суперечностей. Прийоми усунення технічних суперечностей. Стандарти на розв'язання винахідницьких задач. Алгоритм розв'язання винахідницьких задач.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичних занять 17 год. самостійна робота 75 год.; разом 126 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (практичні заняття з вирішення задач), наочні методи (відеофільм, слайди), робота в групі.

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, виконання і захист індивідуальних завдань.

Вид семестрового контролю залік.

Рекомендована література

 1. Косіюк М.М., Черменський Г.П. Основи науково-технічної творчості. Навчальний посібник. - Хмельницький: Поділля. -1998. - 412с.

 2. Косіюк М.М., Черменський Г.П. Практикум з курсу" Основи науково-технічної творчості". Навчальний посібник. - Хмельницький: Поділля. -1998. - 280с.

Викладач канд. техн. наук, доцент Косіюк М.М.


31СВ10Б111, 32СВ10Б111,33СВ10Б111 Металорізальні верстати з числовим програмним керуванням

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4

Семестр 7

Кредити ЄКТС 4,5

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: розробляти розрахунково-технологічні карти та карти наладки верстатів з ЧПК, складати керуючі програми для верстатів з ЧПК, виконувати роботи з налагодження і експлуатації верстатів з ЧПК та іншого металообробного обладнання з програмним керуванням

знати: конструктивні особливості металорізальних верстатів з ЧПК та іншого обладнання із різними системами керування, будову та принцип дії їх основних та допоміжних вузлів, особливості використання верстатів з ЧПК при складанні технологічних процесів механічної обробки деталей

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: теорія механізмів і машин, гідравліка та гідропневмопривід, технологічні основи машинобудування, теорія різання, різальний інструмент, експлуатація та обслуговування машин, металорізальні верстати, технологічні процеси та автоматизація підготовки програм для верстатів з ЧПК

Зміст навчальної дисципліни: основні поняття та визначення, класифікація верстатів та систем програмного керування, системи із зворотним зв'язком, особливості адаптивного керування, системи PC-NC. Приводи виконавчих рухів верстатів з ЧПК: приводи головного руху, приводи подач, приводи допоміжних рухів. Розробка керуючих програм для верстатів з ЧПК: особливості програмування обробки деталей для різних систем, інтерполяція, підготовка інформації для керуючих програм. Конструкції, кінематика та налагоджування одноцільових та багатоцільових верстатів з ЧПК.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 94 год.; разом 162 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні (плакати, відеофільми, слайди)

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, контрольні роботи

Вид семестрового контролю екзамен.

Рекомендована література

 1. Бочков В.М., Сілін Р.І. Обладнання автоматизованого виробництва. Навчальний посібник / За ред. Сіліна Р.І. – Львів: Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000. – 380 с.

 2. Гусєв А.И. Устройства числового програмного управления. - М.: Машиностроение, 1990. - 335 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Урбанюк Є.А., канд. техн. наук Сілін Р.І., асистент Ситнік С.В.


31СВ11Б119, 32СВ11Б119,33СВ11Б119 Надійність машин

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 2,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна.

Результати навчання

вміти: визначити причини втрати працездатності деталей, машин і приладів; вести розрахунки на надійність деталей та машин; призначати методи підвищення безвідмовності деталей, вузлів і машин.

знати: основні положення та поняття надійності, її показники; фізичний зміст процесів втрати працездатності; методику визначення надійності машин різних конструкцій.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: теоретична механіка; опір матеріалів; інженерна і комп'ютерна графіка; деталі машин та основи конструювання; прикладна механіка; експлуатація та обслуговування машин; металорізальні верстати; теорія різання.

Зміст навчальної дисципліни Основні поняття надійності. Показники надійності. Фізичні основи надійності. Розрахунки надійності деталей машин. Надійність систем. Випробування машин на надійність.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год. самостійної роботи 56 год.; разом 90 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1. Проников А.С. Надежность машин. - М.: Машиностроение, 1978. - 605 с.

2. Надійність машин. Задачі та приклади / Укл. Диха О.В., Бабак О.П. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 42 с.

3. Диха О.В., Сорокатий Р.В., Бабак О.П. Розрахунки та випробування на надійність машин і конструкцій: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Хмельницький: ХНУ, 2011. – 167 с.

Викладач: д.т.н., доцент Диха О.В., ст. викладач Посонський С.Ф.


31СВ12Б111, 32СВ12Б111, 33СВ12Б111 Комп'ютерне моделювання при конструюванні та підготовці виробництва

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4

Семестр 8

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: розробляти комп’ютерні 3D-моделі заготовок (поковок та виливок), проектувати верстатні пристрої в 3D-режимі за технологією «зверху-вниз» в контексті зборки та з використанням компонувальних ескізів, виконувати експрес-аналіз проекту, представляти проект з використанням засобів фізичного моделювання, розраховувати деталі та вузли верстатного пристрою в CAE- пакеті, проектувати формотворні елементи прес-форм та штампів, розробляти керуючі програми для верстатів з програмним керуванням (ВЧПК) в САМ-пакеті по 3D- моделі деталі.

знати: сутнісні та функціональні моделі виробу та виробничого процесу, відповідні їм вимоги до сучасних CAD/CAE/CAM пакетів, зміст робіт при виконанні етапів конструкторської підготовки, основи теорії службового призначення машини, методи конструювання та модернізації виробів в 3D- пакетах, методики розрахунку деталей та вузлів машин в CAE пакетах, зміст робіт з розробки керуючих програми для ВЧПК в САМ пакеті.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна та комп’ютерна графіка, основи математичного моделювання; деталі машин; основи САПР; проектування і виробництво заготовок; технологічне оснащення

Зміст навчальної дисципліни Основні моделі машинобудівного виробництва. Особливості сучасної підготовки виробництва нових виробів. Конструкторська підготовка виробництва з використанням CAD/CAE-систем. Теорія службового призначення машини та розробка технічного завдання на її проектування. Методи конструювання виробів в 3D-пакетах. Технологічна підготовка виробництва з використанням CAM-систем.

Запланована навчальна діяльність лекцій 14 год., лабораторних занять 28 год., самостійної роботи 102 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (мультимедійні засоби, відеофільми, інтерактивна дошка), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, захист розрахунково-графічної роботи

Вид семестрового контролю: залік


Рекомендована література

 1. SolidWorks 2007/2008. Компьютерное моделирование в инженерной практике /Алямовский А.А. и др., СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 1040 с.

 2. Вправи та Help до модулів пакету SolidWorks.

Викладач: асистент Присяжний Л.В.31СВ13Б111, 32СВ13Б111, 33СВ13Б111 Тотальний менеджмент

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4

Семестр 8

Кредити ЄКТС 2,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання.

Вміти: в результаті вивчення курсу студенти повинні засвоїти основні визначення за курсом, вміти скласти стратегічний план для організації, розуміти завдання та порядок втілення тотального керування якістю роботи підприємства, знати підвалини створення професійних команд організацій.

Знати: класифікацію роботи менеджерів різних рівнів, методи згуртування та зацікавлення колективу організації, створення стратегічних планів і розробка тактики підприємства, впровадження системи тотального керування якістю.

Зміст навчальної дисципліни: теоретичні основи та основні поняття “Тотального менеджменту ”, класифікації роботи менеджерів різних рівнів, методи згуртування та зацікавлення колективу організації, стратегічні плани і розробка тактики підприємства, системи тотального керування якістю.

Запланована навчальна діяльність: лекції 28 год., самостійної роботи 62 год.; разом 90 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), наочні методи (відеофільми, слайди).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування.

Вид семестрового контролю: залік

Рекомендована література:

 1. Коуп Р., Силин Р. Организация прибыльной работы малого бизнеса. Хмельницкий, ТУП, 1996

 2. Силин Р., Коуп Р. Практика тотального менеджмента, Хмельницкий, ТУП, 2000.

Викладач: доктор техн. наук, професор Сілін Р.І.


31СВ14Б105, 32СВ14Б105, 33СВ14Б105 Основи теорії коливань та віброзахист

Тип дисципліни

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 1,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна: денна, заочна

Результати навчання:

вміти: описувати коливальні процеси в техніці, методами теорії коливань робити амплітудно-частотний аналіз вібрацій та коливань (Аналіз Фур’є, методи фазового простору, якісні методи на фазовій площині, метод точкових відображень; асимптотичні методи, вельвет-наліз). Розраховувати власні частоти коливань методами Релея, Лапласа.

знати: природу динамічних процесів в техніці, основні коливально-хвильові явища в моделях і системах (резонанс, стійкість, параметричне підсилення та генерація, генерація гармонік і множення частоти, народження хаосу в детермінованих системах та ін.).

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:

Вища математика, теорія диференціальних рівнянь, загальна фізика (розділ "Коливання і хвилі"), теорія механізмів та машин, деталі машин.

Зміст навчальної дисципліни.

Коливання та вібрації в техніці, лінійні нелінійні системи. Види коливань. Коливання у нелінійних систему з однією та двома ступенями вільності . Стійкість зосереджених систем з неперервним і дискретним часом. Параметричні коливання. Автоколивання в системах з сухим та в’язким тертям. Резонансна взаємодія осциляторів. Автоколивання у багатовимірних динамічних системах. Пристрої активного та пасивного віброзахисту. Віброізоляція в техніці.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 14 год., практичних занять 14 год., самостійної роботи 26 год.; разом 54

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні, наочні методи (презентації), робота в групі.

Вид семестрового контролю: залік

Рекомендована література:

1. А.А. Андронов, А.А. Витт, С.Э. Хайкин. Теория колебаний, -М.: Физматгаз, 1959, (-2 изд. ) М.: Наука, 1981 (3 изд.).

2. М.И. Рабинович, Д.И. Трубецков. Введение в теорию колебаний и волн. -М.: Нау-ка, 1984 (1 изд.), 1992 (2 изд.).

3. Сборник задач по теории колебаний. Под ред. В.И. Королева, Л.В. Постникова, -М.: Наука, 1978.

Викладачі: док-р. техн. наук, проф. Шалапко Ю.І., канд. техн. наук, ст. викладач Машовець Н.С.


31СВ15Б107, 32СВ15Б107, 33СВ15Б107 Прогресивні методи зміцнення поверхні

Тип дисципліни - Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання - Українська

Рік навчання –4 курс

Семестр – 8

Кредити ЄКТС 1,5

Форма навчання, для яких читається дисципліна – денна, заочна

Результати навчання:

вміти: аналізувати умови експлуатації деталей машин, інструментів і оснащення; застосовувати ті чи інші методи зміцнення поверхні; вибирати тип і властивості покриттів, що забезпечують підвищення зносостійкості і довговічності конструктивних елементів з врахуванням реальних умов їх експлуатації; вибирати технології та оптимальні технологічні режими зміцнення поверхні для забезпечення високої економічності технологічного процесу і максимальної довговічності конструктивних елементів;

знати: існуючі методи зміцнення поверхні конструктивних елементів; переваги високоенергетичних методів зміцнення поверхні, класифікацію покриттів; вплив покриттів на експлуатаційні характеристики деталей машин і оснащення; існуючі технології і обладнання для нанесення покриттів, їх переваги, недоліки, застосування; вплив покриттів на характеристики міцності і напружено-деформований стан конструктивних елементів при різних видах навантажень; вплив покриттів на процеси зношування; процеси, що відбуваються в зоні тертя; фактори, що впливають на процеси тертя і зношування; методи підвищення зносостійкості і довговічності деталей машин і інструментів.

Необхідні обов,язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна графіка,теоретична механіка, математика,фізика. хімія, деталі машин, матеріалознавство, технологія металів, термодинаміка.

Зміст навчальної дисципліни: Класифікація покриттів та методів зміцнення поверхні.. Технології та обладнання для нанесення дифузійних покриттів, використання висококонцентрованих джерел енергії при нанесенні покриттів. Хіміко-термічна обробка в плазмі тліючого розряду, її переваги. Вплив водню на фізико-механічні характеристики металів. Технологія азотування в тліючому розряді в безводневих середовищах. Високоенергетичні технології та обладнання нанесення покриттів методом осадження. Технології електрофізичного осадження покриттів, електроіскрового і лазерного легування поверхні. Теоретичні основи процесів тертя і зношування поверхні в машинах. Методи оцінки зносостійкості пар тертя. Сучасні теорії процесів тертя і зношування. Рекомендації для підвищення зносостійкості пар тертя.

Запланована навчальна діяльність: лекції 14 год., лабораторні роботи 14 год., самостійна робота 26 год., всього 54 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіди), лабораторні (виконання робіт), групові та індивідуальні консультації.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, , захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література:

 1. 1.Ющенко К.А. та інші Інженерія поверхні. - Київ, Наук. думка,-2007,-559с.

 2. 2.Вельбой В.П., Каплун П.В. Технологія і обладнання нанесення покриттів.-Хмельницький: ХНУ,2006,-143с.

 3. 3.Поляк М.С. Технология упрочнения, Т. 1,2.-М: Машиностроение,1995,-832с.

 4. 4.Каплун В.Г., Шалапко Ю.І. Прогресивні методи поверхневого зміцнення .деталей машин.( Лабораторні роботи).-Хмельницький, 2001,-55с.

Викладачі: док, техн.наук, проф. Каплун В.Г., ст.науч.співр. Паршенко А.В.


31СВ16Б111, 32СВ16Б111, 33СВ16Б111 Автоматизація складальних процесів

Тип дисципліни Нормативна

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4

Семестр 8

Кредити ЄКТС 2

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: користуватися сучасними методами розрахунку і проектування оснастки для складальних робіт, що дозволяють ефективно вирішувати поставлені технологічні задачі автоматичного складання вузлів.

знати: основні поняття про базування заготовок; методику розроблення технологічних процесів автоматичного складання в машинобудуванні; методику вибору та проектування технологічного оснащення для виконання складальних операцій та його експлуатації; методику розрахунків на точність контрольних пристроїв.

Необхідні обовязкові попередні та супутні дисципліни: теоретична механіка, деталі машин, теорія механізмів і машин, гідравліка, технологія машинобудування, різальний інструмент, металорізальні верстати.

Зміст навчальної дисципліни Роль та значення автоматизації складальних процесів. Основні поняття. Послідовність проектування складальних процесів. Вихідні данні. Схеми базування. Структурний аналіз і синтез автоматичного складання. Розрахунок на точність технологічного оснащення. Типові засоби завантаження деталей (заготовок) при автоматичному складанні. Автоматичні лінії складання. Автоматичні роторні лінії складання. Робото-технологічні комплекси для складання вузлів. Контрольні пристрої.

Запланована навчальна діяльність лекцій 14 год., лабораторних занять 14 год., самостійної роботи 44 год.; разом 72 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення), практичні, лабораторні роботи

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю: залік

Рекомендована література

 1. Сілін Р.І., Стаднік Я.Ф., Третько В.В. Збірник задач з основ автоматики і автоматизації виробничих процесів. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 211 с.

 2. Силин Р.И. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: Учебное пособие. – Хмельницький: ХНУ, 2004. – 270 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Гордєєв А.І., канд. техн. наук, ст. викладач Сілін Р.С.


31СВ17Б104, 32СВ17Б104, 33СВ17Б104 Фізико-хімічні основи більш чистих виробництв

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 2

Форми навчання, для яких читається дисципліна: денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

знати: основні положення і принципи більш чистих виробництв (БЧВ); економічну, енергетичну та екологічну характеристику сучасних систем галузевих технологій, в тому числі, машинобудування; методи оптимізації та екологізації виробничих процесів та основні сучасні технології;

вміти: аналізувати енергетичну та екологічну складові існуючих та новітніх технологій, використовувати теоретичні положення для розв’язування практичних задач (експериментальних та розрахункових)

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни хімія, фізика, матеріалознавство, основи екології

Зміст навчальної дисципліни Основні відомості про світові сучасні тенденції розвитку більш чистих виробництв, принципи стратегії БЧВ, проекти БЧВ. Форми енергії і процеси її перетворення в природних і технологічних системах, Загальна економічна та екологічна характеристика сучасних систем галузевих технологій. Природні запаси сировини і джерела енергії. Традиційні і нові матеріали. Методи оптимізації виробничих процесів та основні сучасні технології (безвідходні технології, нанотехнології, біотехнології). Технологія конверсії отруйних відходів (газові викиди, промислові стічні води). Проблеми збереження навколишнього середовища та забезпечення життєдіяльності.

Запланована навчальна діяльність лекцій 14 год; лабораторних занять 14 год; самостійної роботи 44 год; разом 72 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди),

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю: залік

Рекомендована література

 1. Колотило Д.М. Екологія і економіка. – К.: КНЕУ, 1999. – 368 с.

 2. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания. – М.; Высш. школа, 2001.– 334 с.

 3. Биченок М.М., Трофимчук О.М. Проблеми природно-техногенної безпеки в Україні. – К.: УІНСіР, 2002. – 153 с.

Викладачі: канд. хім. наук, доцент Хрящевський В.М., канд. техн. наук, доцент Ткачук Г.С., канд. хім. наук, доцент Рокицька В.Й.31СВ18Б111, 33СВ33Б111 Проектування та виробництво заготовок

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4

Семестр 7

Кредити ЄКТС 3,0

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

Вміти: оцінити технологічність деталі з урахуванням її конструктивних елементів і технологічних властивостей її матеріалу і вибрати раціональний метод та спосіб формоутворення фасонних заготовок деталей машин з урахуванням функціонального призначення; розробити креслення литих, штампованих та інших заготовок за кресленням деталі з урахуванням припусків і технологічних напусків на подальшу обробку.

Знати: основні особливості проектування заготовок; способи виробництва і підвищення якості заготовок, отриманих методом литва, обробленням металів тиском, зварних і комбінованих заготовок, одержаних методами порошкової металургії, заготовок з пластмас, гуми.

Необхідні обовязкові попередні та супутні дисципліни: технологія конструкційних матеріалів, матеріалознавство, взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання, деталі машин, металорізальні верстати, технологічні основи машинобудування.

Зміст навчальної дисципліни: Основні технологічні процеси одержання заготовок. Чинники, що впливають на вибір і спосіб одержання заготовок. Класифікація ливарних сплавів. Вимоги, запропоновані до конструкції виливків. Особливості технології лиття в кокіль. Специфіка лиття в обертові металеві форми. Особливості технологічного процесу лиття в оболонкові форми, по моделям, що виплавляються, лиття під тиском, лиття в оболонкові форми. Основи конструювання литих заготовок. Виробництво заготовок пластичним деформуванням: вільним керуванням, об’ємним гарячим штампуванням, штампування на молотах, горизонтально-кувальних машинах, холодним видавлюванням. Проектування і виробництво зварних і комбінованих заготовок.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 74 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення), практичні роботи

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист практичних робіт

Вид семестрового контролю: залік

Рекомендована література

 1. Руденко П.О., Харламов Ю.А., Плескач В.М. Проектирование и производство заготовок в машиностроении. - К.: Вища школа, 1991.- 247с.

 2. Ковка и штамповка: Справочник.: В 4т/ Ред. Совет: Е.И. Семенов и др. - М.: Машиностроение, 1985-1987.

Викладачі: ст. викладач Баннов Г.М.
31СВ19Б111, 32СВ19Б111 Технологія обробки типових деталей та складання машин

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4

Семестр 8

Кредити ЄКТС 4

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: виконати підготовку деталей до складання, вибрати методи та технічні засоби складання типових з'єднань деталей та вузлів, розробити типовий технологічний маршрут складання виробу, розробити типові технологічні маршрути виготовлення валів, рам, корпусних деталей, важелів, вилок та шатунів, деталей зубчастих та черв'ячних передач.

знати: способи досягнення точності при складанні, види з'єднань деталей, методи складання типових вузлів машин, службове призначення та конструктивні різновиди типових деталей, матеріали і заготовки, технічні вимоги, основні способи базування деталей машин, методи виконання основних операцій обробки, типові технологічні маршрути обробки типових деталей.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: металорізальні верстати, різальний інструмент, технологічні основи машинобудування, технологічні методи виготовлення заготовок, технологія машинобудування, технологічне оснащення.

Зміст навчальної дисципліни: Технологія складання машин та її складальних одиниць. Підготовка деталей до складання. Складання типових з'єднань деталей та вузлів. Технологія виготовлення валів. Технологія виготовлення станин і рам. Технологія виготовлення корпусних деталей. Технологія виготовлення важелів, вилок, шатунів. Технологія виготовлення деталей зубчастих та черв'ячних передач.

Запланована навчальна діяльність лекцій 28 год., лабораторних занять 14 год., самостійної роботи 102 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні (плакати, відеофільми, слайди)

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, контрольні роботи

Вид семестрового контролю: екзамен

Рекомендована література

 1. Мельничук П.П., Боровик А.І., Лінчевський П.А., Петраков Ю.В. Технологія машинобудування: Підручник. - Житомир: ЖДТУ, 2005. - 882с.

 2. Технология машиностроения (специальная часть) / А.А. Гусев, Е.Р. Ковальчук, И.М. Колосов и др. - М.: Машиностроение, 1986. - 416 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Каразей В.Д., канд. техн. наук, доцент Савицький Ю.В.31СВ20Б111, 32СВ20Б111, 33СВ20Б111 Проектування механоскладальних цехів та дільниць

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4

Семестр 8

Кредити ЄКТС 3,0

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти визначати дані, які необхідні для проектування цеху (дільниці), розробити компонування цеха і планування дільниці, розрахувати основні техніко-економічні показники проекту, оформити конструкторську і технологічну документацію.

знати сучасні методи проектування механоскладального виробництва, що базуються на останніх наукових і технічних даних, а також принципи побудови автоматизованих виробничих процесів, які забезпечують високу продуктивність і техніко-економічну ефективність, способи розрахунку кількості технологічного устаткування, числа працюючих і необхідних площ.

Необхідні обов’язкові попередні та сукупні дисципліни: «Технологія машинобудування», «Металорізальні верстати і промислові роботи», «Проектування і виробництво металорізального інструменту», «Економіка машинобудування. Організація і планування машинобудівного виробництва», «Охорона праці».

Зміст навчальної дисципліни Загальні відомості з проектування механоскладального виробництва. Підготовка вихідних даних і порядок проектування механоскладального виробництва. Склад і кількість основного технологічного устаткування. Принципи і структура побудови основних виробничих процесів. Визначення складу і кількості працюючих. Проектування складської системи. Транспортна система. Система інструментального забезпечення. Проектування систем ремонтного і технічного обслуговування механоскладального виробництва. Система контролю якості виробів. Система охорони праці працюючих. Компонувально-планувальні рішення цехів. Системи управління і підготовки виробництва розробка завдань по будівельній, сантехнічній і енергетичній частинам. Економічне обґрунтування проекту

Запланована навчальна діяльність лекцій 14 год., практичних занять 14 год., самостійна робота 80 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (заняття з вирішення задач), наочні методи (відеофільм, слайди), робота в групі.

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, виконання і захист індивідуальних завдань.

Вид семестрового контролю: залік

Рекомендована література

 1. Мельников Г.Н., Вороненко В.П. Проектирование механосборочних цехов. - М.: Машиностроение, 1990. - 352 с.

 2. Когут М.С. Механоскладальні цехи та дільниці у машинобудуванні: Підручник. - Львів, 2000. - 352 с.

Викладач канд. техн. наук, доцент Косіюк М.М.31СВ21Б111, 32СВ21Б111 Розрахунок та конструювання верстатів

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4

Семестр 7

Кредити ЄКТС 4,0

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: розробляти кінематичні структури приводів, виконувати розрахунки на міцність і витривалість відповідальних деталей і елементів приводів, володіти навичками їх конструювання

знати: конструктивні особливості металорізальних верстатів, методики проектування та конструювання основних вузлів металорізальних верстатів та аналогічного обладнання

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна графіка, теоретична механіка, опір матеріалів, теорія механізмів і машин, деталі машин, гідравліка та гідропневмопривід, теорія різання, різальний інструмент, металорізальні верстати, металорізальні верстати з ЧПК

Зміст навчальної дисципліни: Етапи процесу створення нових верстатів. Приводи металорізальних верстатів. Вибір електродвигунів приводів головного руху та подачі. Приводи головного руху: структура приводу, вибір типу, формули кінематичних структур, визначення характеристик груп передач, структурні сітки та графіки, аналітичний та графоаналітичний методи визначення передаточних відношень, способи розрахунку числа зубів шестерень, розробка кінематичної схеми верстата. Особливі помножувальні структури. Приводи подач. Тягові пристрої приводів подач. Приводи допоміжних рухів. Системи змащування механізмів верстатів. Шпиндельні вузли. Напрямні металорізальних верстатів. Функціональні механізми і базові деталі металорізальних верстатів.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 34 год., самостійної роботи 93 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (практичні заняття), наочні (плакати, комп’ютерні програми)

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист курсового проекту, контрольні роботи

Вид семестрового контролю: залік

Рекомендована література

 1. Бочков В.М., Сілін Р.І. Гаврильченко О.В. Розрахунок та конструювання металорізальних верстатів: Підручник / За ред. Сіліна Р.І. – Львів: Видавництво “Бескид-Біт”, 2008. – 448 с.

 2. Кочергин А.И. Конструирование и расчет металлорежущих станков и станочных комплексов (курсовое проектирование). - М., - 1991.

Викладачі: докт. техн. наук, професор Гладкий Я.М., канд. техн. наук, доцент Урбанюк Є.А.


Професійне спрямування – Інструментальне виробництво


33СВ19Б111 Технологія ремонту та відновлення деталей машин в інструментальному виробництві та виготовлення інструментів із порошків

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 4

Семестр 7

Кредити ЄКТС 2

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: організувати роботи з ремонту оснащення, розробити технологічний маршрут відновлення інструментів, штампів, ливарних форм, пристроїв, вимірювального інструменту без погіршення їх конструктивних показників.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: різальний інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва, технологічне оснащення, технологічні процеси інструментального виробництва.

Зміст навчальної дисципліни: Ремонт технологічної оснастки; методи та види ремонту; відновлення; система планово-попереджувальних ремонтів; уніфікація технологічної оснастки; типові технологічні процеси ремонту та відновлення.

Запланована навчальна діяльність: лекції 14 год., лабораторних занять 28 год., самостійної роботи 30 год.; разом 72 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (презентації, відеофільми), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю: залік

Рекомендована література

 1. Анельчик Д.Е., Полевой С.Н. Евдокимов В.Д. Ремонт, восстановление и испытание инструментов и технологической оснастки. - Киев.: Техника, 1981.-200с.

 2. Полевой С.Н. Евдокимов В.Д. Упрочнение металлов. - М.: Машиностроение, 1986 - 320 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Милько В.В., канд. техн. наук, доцент Абрамов О.О.33СВ24Б111 Розрахунок та конструювання верстатів

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4

Семестр 7

Кредити ЄКТС 2,5

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: розробляти кінематичні структури приводів, виконувати розрахунки на міцність і витривалість відповідальних деталей і елементів приводів, володіти навичками їх конструювання

знати: конструктивні особливості металорізальних верстатів, методики проектування та конструювання основних вузлів металорізальних верстатів та аналогічного обладнання

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна графіка, теоретична механіка, опір матеріалів, теорія механізмів і машин, деталі машин, гідравліка та гідропневмопривід, теорія різання, різальний інструмент, металорізальні верстати, металорізальні верстати з ЧПК

Зміст навчальної дисципліни: Етапи процесу створення нових верстатів. Приводи металорізальних верстатів. Вибір електродвигунів приводів головного руху та подачі. Приводи головного руху: структура приводу, вибір типу, формули кінематичних структур, визначення характеристик груп передач, структурні сітки та графіки, аналітичний та графоаналітичний методи визначення передаточних відношень, способи розрахунку числа зубів шестерень, розробка кінематичної схеми верстата. Особливі помножувальні структури. Приводи подач. Тягові пристрої приводів подач. Приводи допоміжних рухів. Системи змащування механізмів верстатів. Шпиндельні вузли. Напрямні металорізальних верстатів. Функціональні механізми і базові деталі металорізальних верстатів.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 56 год.; разом 90 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (практичні заняття), наочні (плакати, комп’ютерні програми)

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист курсової роботи

Вид семестрового контролю: залік

Рекомендована література

 1. Бочков В.М., Сілін Р.І. Гаврильченко О.В. Розрахунок та конструювання металорізальних верстатів: Підручник / За ред. Сіліна Р.І. – Львів: Видавництво “Бескид-Біт”, 2008. – 448 с.

 2. Кочергин А.И. Конструирование и расчет металлорежущих станков и станочных комплексов (курсовое проектирование). - М., - 1991.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Урбанюк Є.А.33СВ25Б111 Технологічні процеси інструментального виробництва

Тип дисципліни: Вибіркова

Цикл дисципліни: самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання: Українська

Рік навчання 4

Семестр: 8

Кредити ЄКТС 4

Форма навчання денна

Результати навчання. В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: проектувати технологічні процеси виготовлення і відновлювання різальних інструментів на автоматизованому і спеціальному обладнанні, на верстатах з ЧПК; здійснити наладку верстату і пристрою для виконання окремих технологічних операцій технологічного процесу.

знати: специфічні властивості побудови технологічного процесу виготовлення інструменту, технологічні методи забезпечення його високої якості.

Необхідні обов’язкові попередні та сукупні дисципліни: технологія конструкційних матеріалів, різальний інструмент, технологія машинобудування, металознавство, проектування технологічного оснащення, проектування та виробництво заготовок, металорізальні верстати з ЧПК.

Зміст навчальної дисципліни. Загальні відомості про технології виготовлення інструментів. Основи проектування технологічних процесів інструментального виробництва. Заготівельні операції. Обробка базових поверхонь. Основні формоутворюючі операції. Затилування інструментів. Виготовлення різьби. Термічна обробка інструменту та методи покращення різальних властивостей. Антикорозійна обробка. Таврування інструменту. Електроерозійна обробка. Шліфувальні операції. Заточування інструменту. Тонка обробка.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 14 год., лабораторних занять 28 год., самостійна робота 102 год.; разом 144 год.

Методи викладання: словесні (лекції, розповіді, пояснення, бесіди), лабораторні роботи (виконання конкретних завдань), робота в групі.

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень: усне опитування перед початком лабораторної роботи, захист лабораторних робіт, контрольні роботи.

Вид семестрового контролю екзамен, курсовий проект.

Рекомендована література:

 1. Равська Н.С., Мельничук П.П., Касьянов А.Г., Родін Р.П. Технологія інструментального виробництва. - Житомир: ЖІТІ, 2001. – 555с.

 2. Равська Н.С., Родін П.Р., Мельничук П.П., Солодкий В.І., Родін Р.П. Різальний інструмент. Лабораторний практикум - Житомир: ЖІТІ, 2002-298с.

Викладачі: ст. викладач Кузьма Л.М.33СВ26Б111 Основи формоутворення поверхонь

Тип дисципліни: Вибіркова

Цикл дисципліни: Самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання: Українська

Рік навчання 4

Семестр: 8

Кредити ЄКТС 3

Форма навчання денна

Результати навчання

вміти: виконувати необхідні розрахунки, вирішувати задачі перетворення тіла, обмеженого висхідною поверхнею в працездатні інструменти, які призначені для виготовлення даної поверхні деталі різанням чи тиском; розрахувати параметри профілів оброблюваних поверхонь деталей та інструментів, а також схем їх встановлення для виконання процесу формоутворення.

знати: процеси утворення форми поверхонь деталей, як процес взаємодії тіла, обмеженого висхідною формоутворюючою поверхнею та заготовкою, способи утворення висхідних інструментальних поверхонь, спряжених з поверхнею деталі з використанням графоаналітичних, графічних та аналітичних методів визначення обвідних поверхонь; визначення умов формоутворення, які забезпечують обробку поверхонь деталей у відповідності до креслень.

Необхідні обов’язкові попередні та сукупні дисципліни: “Теоретична механіка”, “Деталі машин”, “Теорія механізмів і машин”, ”Теорія різання”, “Різальний інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва”, “Технологія машинобудування”, “Металорізальні верстати”.

Зміст навчальної дисципліни. Загальні принципи формоутворення поверхонь. Огинальна плоских кривих. Огинальна сімейства поверхонь. Умови можливості формоутворення поверхні при її обробці. Основи конструювання ріжучої частини на боці вихідного тіла інструменту. Профілювання фасонних ріжучих інструментів. Проектування інструменту для обробки заданої деталі. Форми поверхонь деталей, оброблених заданим інструментом при відомій схемі формоутворення. Схеми формоутворення заданої поверхні деталі відомим інструментом. Формоутворення виробів холодною об’ємною деформацією. Формоутворення плоских та просторових деталей листовим штампуванням, з рідкого металу та виробів з порошкових матеріалів.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 28 год., лабораторні заняття 14 год., самостійна робота 66 год.; разом 108 год.

Методи викладання: словесні (лекції, розповіді, пояснення, бесіди), практичні заняття (виконання конкретних завдань), робота в групі.

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, захист домашніх завдань, захист розрахунково-графічної роботи, тестування, контрольна робота.

Вид семестрового контролю: екзамен

Рекомендована література:

 1. П.Р. Родін. Основи формоутворення поверхонь різанням. К.: "Вища школа", 2004, 192 с.

 2. Режущий инструмент. Лабораторный практикум. Под ред. Н.Н. Щеголькова. М.: Машиностроение, 1985, 168 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Бись С.С.


Професійне спрямуванняМеталорізальні верстати


32CВ27Б111 Промислові роботи

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4

Семестр 7

Кредити ЄКТС 4

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: чітко і послідовно розробляти кінематичну схему промислових роботів (ПР), знаходити діючі зусилля на деталі ПР; уміти розраховувати діючі напруги і розраховувати їх конструкцію орієнтуючись у межах матеріалу програми.

знати: особливості і характер сприймаючих навантажень і напружень, що виникають під час роботи; принцип розрахунку деталей і вузлів із врахуванням дії робочих навантажень.

Необхідні обов’язкові попередні та сукупні дисципліни: інженерна і комп’ютерна графіка, теоретична механіка, опір матеріалів, теорія механізмів і машин, деталі машин.

Зміст навчальної дисципліни Сучасний стан робототехніки. Структура і класифікація промислових роботів (ПР). Основні технічні показники ПР. Типи маніпуляторів. Конструкції промислових роботів. Захватні пристрої. Розрахунок захватних пристроїв. Приводи і елементи автоматики ПР. Розрахунок зусиль приводів. Системи керування ПР та інформаційні системи. Приклади застосування датчиків в інформаційних системах. Точність позиціонування промислового робота. Помилки позиціонування за рахунок неточності виготовлення і складання. Мікропроцесорні пристрої в сенсорних системах роботів. Програмування обчислювальних пристроїв робототехнічних систем. Роботоорієнтовані мови програмування.

Запланована навчальна діяльність лекцій 28 год., лабораторних занять 14 год., самостійної роботи 102 год., разом 144 год.

Методи викладання Словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю: залік

Рекомендована література

 1. Промышленные роботы в машиностроении: Альбом схем и чертежей. Учеб. пособ. для техн. вузов / Под общ. ред. Ю.М. Соломенцева. - М.: Машиностроение. - 1987. -140с.

 2. Промышленные роботы / Под ред. Е.П. Попова. - М.: Мир. - 1987. - 384с.

Викладачі: асистент Ткачук В.П.
32СВ28Б111 Основи технології дизайну

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4

Семестр 7

Кредити ЄКТС 2,5

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: проектувати з точки зору антропометрії та ергономіки технологічне обладнання та оснащення для виготовлення певних виробів, практичних навичок проектування та оформлення основних параметрів технологічного оснащення та його експлуатації.

знати: основні поняття про методи проектування виробів, основи композиції та ергономіку об’єктів проектування.

Необхідні обовязкові попередні та супутні дисципліни: теоретична механіка, деталі машин, теорія механізмів і машин, гідравліка, технологія машинобудування, різальний інструмент, металорізальні верстати

Зміст навчальної дисципліни Інженер-конструктор бере участь у конструюванні виробу, тобто, створенні ескізів, деталюванні, визначенні розмірів тощо. Значну частину роботи конструкторів та дизайнерів складають одні й ті ж види робіт: формулювання пропозицій форми та конструкції виробу, їх моделювання, виконання матеріальних моделей. Недолік прийнятих формулювань системних методів полягає в тому, що вони дозволяють сподіватися на отримання при системному підході правильного результату. Проте, найефективніше рішення досягається при збалансованому поєднанні системного підходу та інтуїції. Тому системний підхід необхідно розглядати як основу для розуму, який здатен до новаторства та розуміння, що розумовими зусиллями можливо об’єктивно та системно вивчити усі критерії конструкції.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних 17 год., самостійної роботи 56 год.; разом 90 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення), практичні (практичні заняття)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Тьялве З.Э. Краткий курс промышленного дизайна. Пер с англ. П.А. Кунина. – М.: Машиностроение, 1984, 192 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Гордєєв А.І.


32СВ29Б111 Розрахунок та конструювання верстатів і промислових роботів

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4

Семестр 8

Кредити ЄКТС 5

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: розробляти кінематичні структури приводів, виконувати розрахунки на міцність і витривалість відповідальних деталей і елементів приводів, володіти навичками їх конструювання, проектувати транспортні системи

знати: конструктивні особливості металорізальних верстатів, методики проектування та конструювання основних вузлів металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих транспортних систем, промислових роботів

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: теоретична механіка, опір матеріалів, теорія механізмів і машин, деталі машин, гідравліка та гідропневмопривід, теорія різання, різальний інструмент, металорізальні верстати, металорізальні верстати з ЧПК, промислові роботи

Зміст навчальної дисципліни: Етапи процесу створення нових верстатів. Приводи металорізальних верстатів. Вибір електродвигунів приводів головного руху та подачі. Приводи головного руху: структура приводу, вибір типу, формули кінематичних структур, визначення характеристик груп передач, структурні сітки та графіки, аналітичний та графоаналітичний методи визначення передаточних відношень, способи розрахунку числа зубів шестерень, розробка кінематичної схеми верстата. Особливі помножувальні структури. Приводи подач. Тягові пристрої приводів подач. Приводи допоміжних рухів. Системи змащування механізмів верстатів. Шпиндельні вузли. Напрямні металорізальних верстатів. Функціональні механізми і базові деталі металорізальних верстатів. Транспортні системи та промислові роботи.

Запланована навчальна діяльність лекцій 28 год., практичних занять 28 год., самостійної роботи 124 год.; разом 180 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (практичні заняття), наочні (плакати, комп’ютерні програми)

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, контрольні роботи

Вид семестрового контролю екзамен, курсовий проект

Рекомендована література

 1. Бочков В.М., Сілін Р.І. Гаврильченко О.В. Розрахунок та конструювання металорізальних верстатів: Підручник / За ред. Сіліна Р.І. – Львів: Видавництво “Бескид-Біт”, 2008. – 448 с.

 2. Проектирование металлорежущих станков и станочных систем: Справочник-учебник в 3-х томах. Т. 3. Проектирование станочных систем / Под общей ред. А.С. Проникова – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000. – 584с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Урбанюк Є.А.


32СВ30Б111 Експлуатація верстатів

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4

Семестр 7

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: визначати режими роботи верстатів; визначати кількість постів для кожного виду технічного обслуговування верстатів; складати графік робіт по технічному обслуговуванню верстатів.

знати: принципи формування експлуатаційного парку машин; порядку введення машин в експлуатацію; основних експлуатаційних показників машин; основних положень планово-попереджувальної системи технічного обслуговування машин; особливостей впливу різних факторів на працездатність машин; порядку організації робіт по відновленню працездатності машин.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: теорія різання, різальний інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва, експлуатація та обслуговування машин, технологічні основи машинобудування, технологічне оснащення.

Зміст навчальної дисципліни: вивчаються методи визначення показників експлуатаційних властивостей верстатів, статистичні методи визначення показників працездатності, вплив на ці показники умов експлуатації верстатів. Практична частина дисципліни спрямована на набуття студентами навичок організації робіт та постів по технічному обслуговуванню верстатів та вміння оцінювати вплив режимів роботи на експлуатаційні показники верстатів.

Запланована навчальна діяльність: лекції 14 год., лабораторних занять 14 год., самостійної роботи 80 год.; разом 108 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, розрахункова робота.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Типовая система технического обслуживания и ремонта металло- и деревообрабатывающего обрудования. / Минстанкопром СССР, ЭНИИМС. -М. Машиностроение,1988. - 672с.

 2. Единая система планово-предупредительного ремонта технологического оборудования машиностроительных предприятий. Машгиз, 1955.-458с.

 3. К.В.Тир, Е.С. Виксман Организация технической эксплуатации оборудования. - М. Искуство, 1959.-378с.

Викладачі: докт. техн. наук, професор Гладкий Я.М., канд. техн. наук, доцент Бись С.С.


Напрям підготовки – 6.050503 Машинобудування

Професійне спрямуванняОбладнання переробних і харчових виробництв

Професійне спрямуванняОбладнання легкої промисловості

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки


34ПП01Б119, 35ПП01Б119 Технологія конструкційних матеріалів

Тип дисципліни Нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1-й курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 4,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: оцінити технологічність деталі; вимірювати твердість металів методами Брінеля та Роквелла; вибрати раціональний метод та спосіб формоутворення фасонних заготовок деталей машин; намалювати ескізи литих і штампованих заготовок за кресленням деталі; скласти маршрутну технологію виготовлення фасонних заготовок.

знати: основні конструкційні матеріали та їх властивості; способи виробництва вуглецевих та легованих сталей і профільної металопродукції; фізичну сутність, різновиди і технологічні можливості ливарного, ковальсько-пресового, зварювального і механоброблювального виробництва та переробки у фасонні вироби полімерних і композиційних матеріалів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: хімія, вища математика, інженерна та комп’ютерна графіка

Зміст начальної дисципліни Характеристика, класифікація, властивості та виробництво металів і профільної металопродукції. Сортамент прокату. Сутність процесів, фізико-механічні основи, вихідні матеріали, способи і різновиди та характеристика продукції ливарного, ковальсько-пресового, зварювального і механооброблюваного виробництва. Основи технології переробки у фасонні вироби композиційних та полімерних матеріалів

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 94 год.; разом 162 год.

Методи викладання словесні (пояснення, обґрунтування, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень тестування, захист лабораторних робіт і виконання домашніх завдань індивідуальної самостійної роботи

Вид семестрового контролю: іспит.

Рекомендована література

1. Технологія конструкційних матеріалів: Підручник / Н.А.Сологуб, І.О.Рожнецький та ін.; За ред. Н.А.Сологуба. – К.: Вища школа, 1993. – 300 с.

2. Технологія конструкційних матеріалів. Лабораторний практикум для студентів напрямку "Інженерна механіка" / В.П.Вельбой.- Хмельницкий: ТУП, 2001.-109 с.

3. Технологія конструкційних матеріалів. Збірник завдань з прикладами їх виконання / В.П.Вельбой.- Хмельницкий: ХНУ, 2009.-143 с.

4. Технологія конструкційних матеріалів. Збірник тестів поточного контролю знань / В.П.Вельбой.- Хмельницкий: ХНУ, 2008.-61 с.

Викладач канд. техн. наук, доцент Вельбой В. П.34ПП02Б119, 35ПП02Б119 Матеріалознавство

Тип дисципліни вибіркова

Цикл Природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 4,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: за маркою матеріалу розрізняти сталі, чавуни, сплави на основі кольорових металів. Користуватись діаграмами стану двокомпонентних сплавів.

знати: основні конструкційні та інструментальні матеріали, їх технологічні та експлуатаційні властивості, види термічної обробки та їх призначення.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна та комп,ютерна графіка, фізика, хімія, технологія конструкційних матеріалів.

Зміст навчальної дисципліни класифікація металів, будова та властивості металів та сплавів. Формування структури металів та сплавів під час кристалізації. Вплив пластичної деформації на структуру та властивості металів. Основи теорії сплавів, діаграми стану двокомпонентних сплавів. Сплави на основі заліза та вуглецю. Класифікація та маркування сталей і чавунів. Термічна обробка сталей та чавунів. Суть перетворень, що відбуваються в процесі термічної та хіміко-термічної обробки. Характеристика сучасних конструкційних та інструментальних матеріалів.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 111 год., разом 162 год..

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, виконання контрольних завдань.

Рекомендована література

 1. Попович В. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство.к.1. Львів. 2000.-264с.

 2. Дробот О.С., Бабак О.П. Метеріалознавство. Методичні вказівки до лабораторних робіт. Хмельницький: ХНУ, 2004.-47 с.

Викладач: канд. тех. наук, доцент Дробот О.С.


34ПП03Б119, 35ПП03Б119 Гідравліка та гідропневмопривід

Тип дисципліни – нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКTС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна: денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

вміти: використовувати знання законів гідравліки для розрахунку і проектування різноманітних гідро- та пневматичних систем, проводити перевірковий і проектувальний розрахунок гідродвигунів, проектувати об’ємний гідропривід згідно технічного завдання.

знати: стан і перспективи застосування законів гідравліки і гідропневмоприводу стосовно до їхньої спеціальності, властивості і характеристики рідин і газів; закони гідростатики і гідродинаміки, основні гідравлічні машини, гідравлічну апаратуру гідроприводу, гідро двигуни, умовні позначення на гідравлічних і пневматичних схемах; складання гідравлічних і пневматичних схем, об’ємний гідропривід та пневмопривід, їх структурні схеми, призначення та способи проектування.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізика, теоретична механіка, опір матеріалів.

Зміст навчальної дисципліни: Властивості рідин і газів. Тиску в рідині, способи вимірювання. Основне рівняння гідростатики, сили дії рідини на поверхні. Гідродинаміка – режими руху рідини, число Рейнольдса; рівняння Бернуллі; втрати напору; розрахунок трубопроводів; витік рідини через отвори і насадки; гідравлічний удар. Лопатеві і об’ємні насоси, область застосування, характеристики. Гідроциліндри, гідромотори, квадранти, застосування, розрахунок. Гідравлічна апаратура гідроприводу. Умовні позначення на гідравлічних і пневматичних схемах. Проектування об’ємного гідроприводу.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 93 год., разом 144 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю: екзамен.

Рекомендована література:

 1. Cідлецький І.О., Мохорт Г.Г., Горошко А.В. Гідравліка. Курс лекцій./. - Хмельницький: ХНУ, 2008. - 143 c.

 2. Мохорт Г.Г., Сідлецький І.О. Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи “Розрахунок об’ємного гідроприводу”, 1998, ТУП, Хмельницький.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Горошко А.В., канд. техн. наук, доцент Сідлецький І.О.


34ПП04Б119, 35ПП04Б119 Теоретичні основи теплотехніки

Тип дисципліни Нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна.

Результати навчання

вміти: вести розрахунки теплоти, роботи, теплоємності, коефіцієнтів теплопровідності, температуропровідності, теплопередачі, вибирати матеріал для теплової ізоляції, вести розрахунки за допомогою h-s - діаграми водяної пари і h-d - вологого повітря, записувати загальні математичні вирази термодинамічних процесів і теплопередачі для конкретних процесів і умов.

знати: фізичну суть теплових явищ і процесів, які вивчаються, формулювання законів термо­динаміки, визначення основних термодинамічних параметрів стану і процесів, методи розра­хунків теплоти і роботи і теплопередачі.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізика, хімія,прикладна механіка, матеріалознавство.

Зміст навчальної дисципліни. Основні поняття і визначення технічної термодинаміки. Закони технічної термодинаміки. Закономірності пере­творення теплоти у роботу, властивості водяної пари і вологого повітря, методи дослі­дження термодинамічних процесів і методи розрахунків теплоти. Основи теплопровід­ності, конвективного теплообміну, випромінювання, методи теплових розрахунків тепло­передачі через плоску і циліндричну стінки. Процеси в сушарні. Теплові розрахунки теплообмінників.

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год., лабораторних занять 36 год. самостійної роботи 72 год.; разом 126 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (стенди, електрофіковані стенди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування або контрольна робота, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю: екзамен

Рекомендована література

1. Свідерський В.П., Пасічник О.А., Сорокатий Р.В. Теоретичні основи теплотехніки. Частина 1. Технічна термодинаміка. Конспект лекцій для студентів інженерно-технічних спеціальностей. -Хмельницький: ТУП, 2002. - 118 с.

2. Свідерський В.П., Пасічник О.А. Теоретичні основи теплотехніки. Частина 2. Основи тепломасообміну. Конспект лекцій для студентів інженерно - технічних спеціальностей. Хмельницький : ТУП, 2003. – 111с.

3. Свідерський В.П., Сіренко Г.О., Яремчук В.С. "Теоретичні основи теплотехніки" і "Основи теплотехніки і тепломасообмін" Методичні вказівки до лабораторних робіт та індивідуальних завдань для інженерно - технічних і технологічних спеціальностей. Хмельницький: ТУП, 2003. - 87 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Свідерський В.П., ст. викладач Яремчук В.С.
34ПП05Б107, 35ПП05Б107 Теорія механізмів і машин

Тип дисципліни – Нормативна

Цикл – Природничо-наукова підготовка

Мова навчання – Українська

Рік навчання – 2-3 курс

Семестр – 4, 5

Кредити ЄКТС – 7

Форми навчання, для яких читається дисципліна – денна

Результати навчання –

вміти: користуватись навчальною та довідковою літературою; виконувати структурний, кінематичний та динамічній аналіз і синтез плоских важільних механізмів; записувати характеристику сили (моменту сили) корисного опору, формули зведеного моменту сил, миттєвого рушійного моменту та зведеного моменту інерції механізму; визначати сили тертя і реакції в кінематичних парах, а також ККД механізму; виконувати аналіз і синтез кулачкових механізмів; визначати основні геометричні параметри евольвентного зубчатого зачеплення і його якісні характеристики; знаходити передаточні відношення в багатоланкових зубчастих механізмах; здійснювати синтез важільних механізмів.

знати: предмет курсу, його основні поняття і термінологію, основні проблеми курсу в їх історичному розвитку; принципи побудови (структуру) механізмів і їх класифікацію; наукові основи кінематичного дослідження механізмів; класифікацію сил, що діють в машинах; наукові основи та методи силового аналізу механізмів; наукові основи та методи дослідження руху механізмів і машин з врахуванням сил, що діють на них; методи регулювання нерівномірності руху машин; методи визначення сил тертя; класифікацію кулачкових механізмів (КМ), їх основні характеристики; методи кінематичного аналізу КМ; характеристику законів руху вихідної ланки КМ; методи синтезу КМ; класифікацію механічних передач, їх основні характеристики; основні поняття, визначення і класифікацію зубчатих передач, основи їх геометрії, аналізу та синтезу; основні задачі і методи синтезу важільних механізмів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, фізика, інформатика, теоретична механіка, нарисна геометрія та машинобудівне креслення.

Зміст навчальної дисципліни: Вступ. Структура механізмів. Дослідження кінематики плоских важільних механізмів. Динамічний аналіз і синтез плоских важільних механізмів. Силовий розрахунок плоских механізмів. Тертя в механізмах. Синтез важільних механізмів. Розрахунок плоских важільних механізмів з використанням програми MathCAD. Синтез кулачкових механізмів. Кінематика зубчастих механізмів. Синтез зубчастих передач.

Запланована навчальна діяльність: лекції 54 год., лабораторні роботи 36 год., практичні 17 год., курсовий проект, самостійна робота 145 год.; разом 252 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіди), практичні (розв’язування задач), лабораторні (виконання робіт), курсовий проект (аналіз і синтез механізмів), групові та індивідуальні консультації.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт та курсового проекту.

Вид семестрового контролю: іспит, курсовий проект.

Рекомендована література:

 1. Левитский Н.И. Теория механизмов и машин. – М.: Наука, 1990. - 592 с.

 2. Кіницький Я.Т. Практикум із теорії механізмів і машин. – Львів: Афіша, 2002 – 455 с.

 3. Семенюк М.Ф. Мультимедійний курс теорії механізмів і машин.

 4. Теорія механізмів і машин. Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл. Я.Т.Кіницький, В.П. Олександренко, О.В.Терлецька, В.О. Харжевський: – Хмельницький: ТУП, 2002. – 72 с.

Викладачі: доктор технічних наук, Dr.-Ing. habil., професор Семенюк М.Ф.


34ПП06Б119, 35ПП06Б119 Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Тип дисципліни Нормативна

Цикл професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: розраховувати і назначати допуски і посадки типових з’єднань деталей машин; проставляти на кресленнях вимоги до точності виконання розмірів, форми і розміщення поверхонь деталей; вимірювати геометричні параметри деталей і визначати їх придатність.

знати: системи та закономірності будови основних норм взаємозамінності типових з’єднань деталей машин; основи вибору норм точності геометричних параметрів при конструюванні машин, виходячи з експлуатаційних вимог до них; основи, методи і принципи стандартизації в об’ємі, необхідному для виконання розділів по стандартизації в курсових і дипломних проектах; методи вимірювання, метрологічні параметри вимірювальних приладів та інструментів, методику вибору вимірювальних засобів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, фізика, інженерна графіка, матеріалознавство, теорія машин і механізмів.

Зміст навчальної дисципліни

Поняття про взаємозамінність і метрологію. Система допусків та посадок гладких з’єднань і підшипників кочення. Стандартизація відхилень форми, розташування поверхонь деталей, шорсткості та хвилястості поверхонь деталей. Калібри для гладких циліндричних деталей. Взаємозамінність конічних з’єднань, різьбових спряжень, зубчастих передач, шліцьових та шпонкових з’єднань. Методичні основи стандартизації. Система управління якістю.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичних занять 17 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 76 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, розрахунково-графічна робота

Вид семестрового контролю: екзамен.

Рекомендована література

 1. Болдин П.А. Основы взаимозаменяемости и стандартизации в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1984. – 272с.

 2. Якушев А. И., Воронцов Л. И., Федотов Н. М. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. – М.: Машиностроение, 1986. – 352с.

 3. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Короткий довідник для студентів інженерно-технічних спеціальностей / В.О. Алехнович, О.О. Прошин, О.Ю. Рудик. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 124 с.

 4. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання: завдання і методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів напрямів підготовки: «Інженерна механіка», «Машинобудування» / О.П. Бабак, О.М. Маковкін, О.В. Диха . – Хмельницький: ХНУ, 2011. – 24 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент О.П. Бабак., канд. техн. наук, ст. викладач О.М. Маковкін34ПП07Б146, 35ПП07Б146 Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

Тип дисципліни Нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2, 3

Семестр 4, 5

Кредити ЄКТС 6,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

знати: основні закони електричних кіл, принципи роботи трансформаторів, електричних машин та іншого електрообладнання, будову та принцип дії основних напівпровідникових приладів (діодів, транзисторів, тиристорів тощо), та область їх застосування в схемотехніці; найпростіші схеми випрямлячів змінного струму, підсилювачів електричних сигналів, приклади застосування аналогових та цифрових мікроелектронних пристроїв.

вміти: застосовувати набуті знання для оцінки технічних параметрів і характеристик електротехнічних вузлів технологічного обладнання підприємств; свідомо орієнтуватися при виборі електрообладнання та електронних пристроїв з метою покращення технічних параметрів обладнання підприємств та автоматизації технологічних процесів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, фізика.

Зміст навчальної дисципліни: Основні поняття, терміни; кола постійного струму, кола однофазного змінного струму, трифазні кола, перехідні процеси, вимірювальні прилади, магнітні кола постійного та змінного струму, трансформатори; двигуни асинхронні та постійного струму; апарати та схеми дистанційного керування електроприводом, електропривод, електропостачання; напівпровідникові прилади, випрямлячі, підсилювачі, аналогові та цифрові інтегральні мікросхеми, цифрові пристрої, мікропроцесори.

Запланована навчальна діяльність лекцій 70 год., практичних занять 18 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 128 год.; разом 234 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення), практичні (практичні, лабораторні заняття; індивідуальні завдання), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстру­вання макетів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист індивідуальних завдань

Вид семестрового контролю: залік, іспит

Рекомендована література

 1. Будіщев М.С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Підручник. - Львів: Афіша, 2001. - 424 с.

 2. Малинівський С.М. Загальна електротехніка: Підручник. – Львів: Видавництво”Бескид Біт”, 2003. – 640с.

Викладачі: ст. викл. Чук І.С., ст. викл. Каштальян А.С.

34ПП08Б107, 35ПП08Б107 Деталі машин

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5-6

Кредити ЄКТС 7,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: виконувати загальний розрахунок привода; визначати навантаження, діючі і допустимі напруження для елементів машин; виконувати розрахунок передач та з’єднань деталей машин; правильно визначати раціональну форму, розміри деталей та вимоги до їх поверхонь; конструювати елементи передач і приводів.

знати: загальні задачі проектування; відомості про навантаження деталей машин; методи та принципи розрахунків на міцність; принципи конструювання механічних передач і приводів машин.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна і комп’ютерна графіка, теоретична механіка, матеріалознавство, опір матеріалів.

Зміст навчальної дисципліни: Критерії роботоздатності, надійності і розрахунку деталей машин. Пасові і фрикційні передачі, особливості роботи, кінематика, розрахунок на тягову здатність. Ланцюгові передачі, геометричний, кінематичний і силовий розрахунок. Зубчасті і черв’ячні передачі, основна теорема зачеплення, матеріали і конструкції деталей, перевірочний і проектний розрахунок. Осі та вали, їх конструкції і призначення, розрахунок на міцність та жорсткість. Класифікація, матеріали опор валів та визначення їх довговічності. Переваги та недоліки, розрахунок на міцність роз’ємних і нероз’ємних з’єднань. Муфти приводів, їх застосування, класифікація, принципи роботи.

Запланована навчальна діяльність лекції 68 год., практичні заняття 34 год., лабораторні роботи 34 гол., самостійна робота 134 год.; разом 270 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні, наочні методи (макети механізмів, плакати, стенди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, контрольні роботи, захист курсового проекту.

Вид семестрового контролю: екзамен, курсовий проект.

Рекомендована література

 1. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. – К.: Вища школа, 1993. – 556 с.

 2. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин. – М., 1985. – 360 с.

 3. Пастух І.М., Добжанський Ю.Ф. Курсове проектування приводів. Методичні вказівки для студентів механічних спеціальностей. – Хмельницький: ТУП, 1999. – 92 с.


Викладачі: д.тех.н., проф. Олександренко В.П., к.техн.н., доц. Марченко М.В., ст. викл. Береговий І.М.

34ПП09Б131, 35ПП09Б131 Екологія

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: користуватися спеціальною науково-технічною літературою, підручниками та посібниками, довідниками, нормативно-правовими документами та санітарними нормами і правилами в галузі екології та охорони навколишнього середовища; визначати види і джерела забруднення, шляхи поширення забруднення в довкіллі; виявляти основні причини та джерела порушення екологічної рівноваги довкілля

знати: предмет, завдання та методи екології, основні екологічні поняття і закони; основні закономірності функціонування природних екосистем; поняття про забруднення, глобальні екологічні проблеми, екологічне нормування; екологічний стан в Україні та Хмельницькій області; концепцію збалансованого розвитку природи та суспільства

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни вступ до фаху

Зміст навчальної дисципліни означити місце екології в системі наукових дисциплін; дати систематизований огляд сучасної наукової екологічної інформації, обгрунтувати й окреслити значення екології в консолідації зусиль представників різних галузей науки і виробництва для подолання проблем антропогенної планетарної екологічної кризи

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 8,5 год., самостійної роботи 46,5 год., разом 72 год

Методи викладання лекції, практичні заняття, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування,

Вид семестрового контролю: залік.

Рекомендована література

 1. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища:Навчальний посібник. – К.: Знання. – 2000. – 203 с.

 2. Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона навколишнього середовища:навч. посіб. – Суми: Університетська книга. – 2002. – 284 с.

 3. Злобін Ю.А. Основи екології. - К.: Лібра, 1998. – 249 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Міронова Н.Г.


34ПП10Б121, 35ПП10Б121 Безпека життєдіяльності

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 2,0

Форма навчання, для якої читається дисципліна Денна

Результати навчання

вміти: аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації; оцінити середовище перебування стосовно особистої безпеки, безпеки колективу; самостійно приймати рішення про вжиття термінових заходів у разі виникнення екстремальних ситуацій; забезпечити особисту безпеку в екстремальних ситуаціях; розробляти і впроваджувати систему заходів, спрямованих на збереження здоров’я людини та її гармонійний розвиток; визначити негативні фактори середовища перебування та визначати шляхи усунення їх дії на людину; надати першу медичну допомогу в екстремальних ситуаціях собі та іншим потерпілим; визначити вимоги законодавчих актів у межах особистої та колективної відповідальності.

знати основні принципи формування безпечної життєдіяльності людини; характеристики зовнішніх та внутрішніх негативних факторів; класифікацію та нормування шкідливих та небезпечних факторів, методи виявлення шкідливих та небезпечних факторів; основні принципи колективної безпеки.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: хімія, екологія, вступ до спеціальності, правові основи охорони праці.

Зміст навчальної дисципліни Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Психологічні та соціальні основи забезпечення безпеки людини. Середовище життєдіяльності людини та прояви негативних факторів. Методи забезпечення безпеки життєдіяльності людини. Правове регулювання безпечної поведінки та забезпечення безпеки життєдіяльності. Індивідуальна та глобальна безпека.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 38 год.; разом 72 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення), лабораторні (лабораторні заняття), наочні (плакати, слайди).

Методи контролю і оцінювання студентів письмове опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю: екзамен.

Рекомендована література

 1. Калда Г.С., Ковтун І.І. Курс безпеки життєдіяльності. Навчальний посібник. Хмельницький, 2001, 172 с.

 2. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. Львів: «Афіша», 2001, 256 с.

Викладач докт. техн. наук, професор Калда Г.С.


Професійне спрямуванняОбладнання переробних і харчових виробництв


34ПП11Б107 Процеси і апарати харчових виробництв

Тип дисципліни нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5,6.

Кредити ЄКТС 9,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: використовувати основні закони і принципи науки про процеси і апарати при складанні і аналізі конструктивних схем машин і апаратів, технологічних процесів харчових технологій; застосовувати критеріальні рівняння для розрахунку процесів, машин і апаратів харчових виробництв; розраховувати основні процеси харчових технологій (подрібнення, різання, сортування, пересування, відстоювання, перемішування, фільтрування тощо); розраховувати основні конструктивні, механічні, технологічні, робочі показники і параметри роботи машин і апаратів харчових виробництв.

знати: основні закони і принципи науки про процеси і апарати; методи моделювання процесів і апаратів; теоретичні основи, загальні конструктивні схеми машин і апаратів для реалізації механічних, гідромеханічних, теплових і масобмінних процесів харчових виробництв.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни вступ до фаху, хімія, фізика.

Зміст навчальної дисципліни

Основні поняття. Класифікація основних процесів харчових технологій. Теорія подібності. Моделювання процесів і апаратів, методи моделювання. Теореми подібності, найважливіші критерії подібності. Основи раціональної побудови апаратів. Механічні процеси. Різання. Сортування сипких матеріалів. Просіювання, розподіл за густиною і швидкістю осідання частинок. Магнітна сепарація, флотація і електростатична сепарація. Пресування. Гідромеханічні процеси. Неоднорідні системи та методи їх розділення. Фільтрування. Перемішування. Теплообмінні процеси. Масообміні процеси. Перегонка і ректифікація. Сушіння.

Запланована навчальна діяльність лекцій 68 год., лабораторних занять 68 год., самостійної роботи 188 год., разом 324 год.

Методи викладання лекції, лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), групові та індивідуальні консультації;

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень письмове опитування, тестування, захист лабораторних робіт, розрахунково-графічні роботи.

Вид семестрового контролю: залік, іспит, курсовий проект

Рекомендована література

Процеси і апарати харчових виробництв: Підручник/ За ред. проф. І.Ф. Малежика. – К.: НУХТ, 2003. – 400с.

Стабников В.Н., Лысянский В.М., Попов В.Д. Процессы и аппараты пищевых произвоцтв. – М.: Агропрмиздат, 1985. – 503с.

Кавецкий Г.Д., Васильев Б.В., Процессы и аппараты пищевой технологии. – М.: Колос,1997. – 551с.

Викладачі: д.т.н., професор Стечишин М.С.


34ПП12Б107 Основи промислового будівництва та санітарної техніки

Тип дисципліни нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 4

Семестр 7

Кредити ЄКТС 2,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: читати будівельні креслення; здійснювати планування заходів щодо підтримання будівель та їхнього санітарно-технічного обладнання у справному стані.

знати: поняття та термінологію будівництва; основну нормативну документацію з промислового будівництва; основні будівельні матеріали, які застосовуються у будівництві; основні частини будівель та принципи їх зведення; основні технічні, протипожежні та санітарні вимоги до будівель.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізика, основи екології, інформатика і комп’ютерна техніка, інженерна і комп’ютерна графіка, технічна механіка, безпека життєдіяльності, загальна електротехніка, технічна механіка рідин і газів, матеріалознавство та технологія металів.

Зміст навчальної дисципліни:

Основні нормативні документи будівництва. Природні та штучні будівельні матеріали. Частини промислових будинків. Розробка проектів промислових будинків Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва. Генеральні плани промислових підприємств. Опалення та вентиляція будівель. Водопостачання і каналізація підприємств. Побутове обслуговування робітників підприємств.

Запланована навчальна діяльність аудиторні заняття 25 год., самостійної роботи 56 год.; разом 81 год.

Методи викладання словесні (пояснення), наочні методи (використання приладів, плакатів).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, письмові контрольні роботи.

Рекомендована література

 1. Ксюковський В. Л. Основи будівельної справи: Навчальний посібник / В. Л. Ксюковський. – К., 2008. – 704 с.

 2. Ломакин В.А. Основы строительного дела: Учебник. – М.: Высшая школа. – 1976. – 286 с.

 3. Гергиевский О.В. Правила выполнения строительных чертежей. – М.: Изд-во АСТ, 2007. – 104 с.

Викладач: канд. техн. наук, доцент Кирилков В.А.34ПП13Б107 Технологічне обладнання харчових виробництв

Тип дисципліни – нормативна

Цикл – професійної та практичної підготовки

Мова навчання – українська

Рік навчання – 4 курс

Семестр – 7-8

Кредити ЄКТС – 9,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна – денна, заочна

Результати навчання:

вміти:

читати та складати кінематичні схеми обладнання;проводити налаштування обладнання для виконання різних технологічних операцій по обробці сировини, та інших операцій;користуватися державними стандартами і довідниковою літературою;проводити технологічні розрахунки машин.

знати:

конструкцію обладнання основних галузей харчової промисловості; основні вузли і типові механізми обладнання; правила експлуатації обладнання харчової промисловості; особливості обладнання для харчової промисловості.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна та комп’ютерна графіка, вища метематика, фізика, теорія механізмів і машин, деталі машин, процеси і апарати харчових виробництв, основи САПР.

Зміст навчальної дисципліни: Загальні відомості про технологічне обладнання харчових виробництв. Особливості забезпечення якості та надійності обладнання. Обладнання для миття сільськогосподарської сировини і тари. Обладнання для інспекції, калібрування і сортування. Обладнання для очищення та відокремлення їстівних та неїстівних частин. Ваговимірювальне обладнання. Дозуюче обладнання. Обладнання для подрібнювання сировини. Обладнання для перемішування. Обладнання для поділу продуктів на тверду та рідку фази. Обладнання для пресування. Обладнання для теплової обробки. Промислові печі. Обладнання для сушіння. Холодильне обладнання. Обладнання для проведення масообмінних процесів. Обладнання для формування і поштучного розподілу пластичних харчових мас. Обладнання для проведення електрофізичної обробки харчових матеріалів. Обладнання для фасування та упакування. Організація технологічного обслуговування і ремонту обладнання.

Запланована навчальна діяльність: лекції 62 год., лабораторні роботи 62 год, самостійна робота 218 год., разом 342 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіди), практичні (розв’язування задач), лабораторні (проведення лабораторних робіт), курсовий проект (проектування харчового обладнання), групові та індивідуальні консультації.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт та курсового проекту.

Вид семестрового контролю: залік, іспит, курсовий проект

Рекомендована література:

 1. Закалов О.В., Закалов О.І. Технологічне обладнання харчових виробництв. Тернопіль 2000, 406с.

 2. Машины и аппараты пищевых производств. В 2-х книгах. Под ред. В.А.Панфилова. М.: Высшая школа. 2001

 3. Мирончук В.Г. та ін. Розрахунки обладнання підприємств переробної та харчової промисловості. Вінниця, „Нова книга”,2004. – 288с.

 4. Рвачов В.В. Технологічне обладнання харчових виробництв. Одеса 2001, 317с.

 5. Устройство и эксплуатация оборудования предприятий пищевой промышленности. Под ред. А.И.Драгилева. М.: Пищевая промышленность, 1988, 398с.

Викладачі: канд. техн. наук, доц. Марченко М.В.


Вибіркова частина


Професійне спрямуванняОбладнання переробних і харчових виробництв

Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу

34СВ01Б107 Історія інженерної діяльності

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1.

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна.

Результати навчання

вміти: читати машинобудівні креслення загальних видів, складальних одиниць і деталей; складати розрахункові схеми простих механізмів та виконувати їх розрахунки; оформляти заявки на винаходи за допомогою викладача.

знати: основні положення про науково-технічний прогрес та його особливості в історичному розвитку; тенденції розвитку техніки, технології, природознавства та інженерної діяльності, що мали місце від зовсім ранніх часів до наших днів, роль в цьому видатних вчених та інженерів;історичний розвиток інженерної діяльності в цілком специфічній сфері - "інженерна механіка"; які професійні якості повинен мати інженер; яким чином співвідносяться наукова та інженерна діяльності; як розвивається інженерне мислення; яка роль навчального плану в становленні інженера.

Запланована навчальна діяльність: лекції 18 год., практичні 9 год., самостійна робота 63 год.; разом 90 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіди), практичні (розв’язування задач), лабораторні (виконання робіт), курсовий проект (аналіз і синтез механізмів), групові та індивідуальні консультації.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література:

 1. Дятчин Н.И. История развития техники. – Ростов на Дону: Феникс, 2001.

 2. Рамазанов С.К., Фрезер Г.Е. История инженерной деятельности. – К.: Аристей, 2003. – 568 с.

 3. Боголюбов А.Н. История механики. - К.: Наук. Думка, 1964. – 459 с.

 4. Боголюбов А.Н. Советская школа механики машин. - М.: Наука, 1975.-194 с.

 5. Григорьян А.Т. Механика от античности до наших дней. - М.: Наука, 1971.-312 с.

 6. Зворыкин А.А. и др. История техники. - М.: Соц.-зконом. Литер., 1962.- 580 с.

Викладачі: докт. техн. наук, проф. Костогриз С.Г., канд. техн. наук, доц.. Білецький О.О.


34СВ02Б107 Вступ до фаху

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1.

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна.

Результати навчання

вміти: аналізувати розмірності фізичних величин і фізичних законів; перетворювати аналітичні залежності в критеріальні; читати і аналізувати технологічні та машинно-апаратурні схеми; пояснити конструктивну реалізацію фізичних законів у розглянутих апаратах та технологічному обладнанні.

знати: основні тенденції і напрямки розвитку харчових технологій та обладнання в регіонах України та світі; основні завдання та вимоги до інженера-механіка на харчовому підприємстві; основні закони науки про процеси і апарати; розмірності основних фізичних величин; основні положення теорії подібності; фізичні основи подрібнення, теплообміну, випарювання, пресування, сортування.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни

Зміст навчальної дисципліни Основні тенденції та перспективи розвитку харчової промисловості. Теорії харчування, їх вплив на процеси і апарати харчових виробництв. Розмірності основних величин. Технологія хлібопекарного та макаронного виробництв (за технологічними схемами). Сировина для підприємств ХВ. Будова і склад зерна пшениці. Зберігання, підготовка і помол зерна. Оцінка якості борошна. Основні фізико-технічні параметри сировини та продуктів. Метод аналізу розмірностей. Основні закони і принципи створення та аналізу технологічних процесів харчових технологій.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., самостійної роботи 55 год., разом 72 год.

Методи викладання лекції, лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), групові та індивідуальні консультації;

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень письмове опитування, тестування.

Вид семестрового контролю екзамен.

Рекомендована література

1.Стечишин М.С., Педан В.М. Процеси і апарати харчових виробництв. Методичні вказівки до розв’язання прикладів і задач з курсу. Частина 1.-Хмельницький;ХНУ, 2005.-119с.

2. Технологія харчових підприємств/ Під ред. А.І.Українця. -Киів, НУХТ. 2003.-572с.

3.Стабников І.Ф., Лысянский В.М., Попов В.Д. Процессы и аппараты пищевых производств. М : Агропромиздат, 1985.-503с.

4. Процеси і апарати харчових виробництв: Підручник / За ред.. проф.. І.Ф. Манежика. – К.: НУХТ, 2003. – 200с.

Викладачі: д.т.н., професор Стечишин М.С.


34СВ03Б107 Основи розрахунку конструктивних елементів

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 4,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: виконувати загальний розрахунок параметрів машин; розраховувати та проектувати механічні передачі; проектувати та розраховувати типові деталі харчового обладнання, виконувати розрахунки пластин та оболонок, днищ і стінок апаратів.

знати: основні положення і поняття ОРКЕ ХВ; теоретичні та практичні основи розрахунку основних конструктивних елементів типового обладнання харчових виробництв, основи розрахунку і конструювання вузлів обладнання, прогресивні методи проектування та конструювання з використанням сучасних пакетів прикладних програм.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни вступ до фаху, процеси і апарати харчових виробництв, експлуатація та обслуговування обладнання ХВ, деталі машин, теорія механізмів і машин.

Зміст навчальної дисципліни Загальні відомості курсу ОРКЕ ХВ, розрахунок пластин, розрахунок оболонок, ємкісні та теплообмінні апарати, апарати з повільно обертаючимися робочими органами, роторні машини, пульсаціині (поршневі) машини, вібраційні машини.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 94 год., разом 162 год

Методи викладання лекції, лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), групові та індивідуальні консультації;

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень письмове опитування, тестування, захист лабораторних робіт, розрахунково-графічна робота

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

 1. Соколов В.И. Основы расчета и конструирования машин и аппаратов пищевых производств: Учебник для втузов по специальности „Машины и аппараты пищевых производств". - М.: Машиностроение. - 1983. - 447с.

 2. Капур К., Ламберсон Л. Надежность и проектирование систем. М.: Мир. - 1980.-350с.

Викладачі: старший викладач Терещенко В.П.


34СВ04Б107 Математичні моделі інженерних задач електронно-обчислювальних машин

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання – Українська

Рік навчання – 3 курс навчання

Семестр – 5

Кредити ЄКТС – 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна – денна, заочна

Результати навчання –

вміти: створювати комп’ютерні моделі деталей машин у системі комп’ютерного моделювання SolidWorks, що мають складну геометрію; на основі розроблених комп’ютерних моделей розробляти складальні та робочі креслення деталей та вузлів; створювати зубчасті передач у системі SolidWorks в автоматизованому режимі; розробляти математичні моделі та проводити розрахунки деталей машин на міцність за допомогою системою інженерного аналізу COSMOSWorks; користуватись комп’ютерною системою інженерного аналізу COSMOSMotion з метою визначення різноманітних характеристик технічних систем (кінематичних, динамічних, частотних тощо).

знати: основні принципи створення моделей деталей машин у системі комп’ютерного моделювання SolidWorks; специфічні функції системи SolidWorks, що використовуються при створенні комп’ютерних моделей складної геометрії; базові прийоми створення комп’ютерних моделей деталей машин, що використовуються при проектуванні редукторів; основні прийоми створення креслень деталей машин засобами SolidWorks відповідно до вимог ЄСКД; базові принципи роботи з системою інженерного аналізу COSMOSWorks: принципи побудови розрахункових моделей, проведення розрахунків на міцність; методи розрахунку кінематичних та кінетостатичних розрахунків механізмів за допомогою системи COSMOSMotion.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна та комп’ютерна графіка, інформатика та комп’ютерна техніка, теоретична механіка, теорія механізмів та машин, деталі машин.

Зміст навчальної дисципліни: Отримання практичних навичок у розробці комп’ютерних моделей складної геометрії у системі SolidWorks; Використання ToolBox для вставки стандартних елементів у складальну модель; розробка моделей зубчастих передач у SolidWorks за допомогою систем MechSoft та GearTrax; Використання системи інженерного аналізу COSMOSWorks для розробки математичних моделей та проведення розрахунків на міцність; використання системи інженерного аналізу COSMOSMotion для визначення кінематичних та кінетостатичних характеристик технічних систем.

Запланована навчальна діяльність: лекції 34 год., лабораторні роботи 51 год., самостійна робота 59 год.; разом 144 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіди), лабораторні заняття, групові та індивідуальні консультації.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю: залік

Рекомендована література:

1. Алямовский А.А. SolidWorks / COSMOSWorks. Инженерный анализ методом конечных элементов. – М.: ДМК Пресс, 2004. – 432 с.

2. Алямовский А.А., Собачкин А.А., Одинцов Е.В. Компьютерное моделирование в инженерной практике. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 800 с.

3. Прохоренко В.П. SolidWorks. Практическое руководство. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2004 – 448 с.

4. Тику Ш. Эффективная работа: SolidWorks 2005. – СПб.: Питер, 2006. – 816 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доц. Харжевський В.О.


34СВ05Б107Основи науково-технічної творчості

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання – українська

Рік навчання – 3 курс

Семестр – 6

Кредити ЄКТС – 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна – денна, заочна

Результати навчання:

вміти: використовувати на практиці сучасні прийоми і методи науково-технічної творчості при розробці нових творчих рішень, користуватись науково-технічною та патентною літературою.

знати: закономірності розвитку технічних систем і творчого мислення, сучасні способи пошуку нових технічних рішень і активізації творчості, основні принципи і прийоми переборення психологічної інерції, технічних і фізичних суперечностей, основні робочі інструменти ТРВЗ і розв'язання за їх допомогою творчих задач.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:

філософія, фізика, хімія, електроніка, теплотехніка, гідравліка, матеріалознавство, нарисна геометрія, опір матеріалів, теорія машин та механізмів, деталі машин.

Зміст навчальної дисципліни: Виявлення і оформлення об’єктів технічної творчості. Психологічна активізація творчості. Методи пошуку нових творчих рішень. Системи та системний підхід при наукових і творчих дослідженнях. Закони розвитку технічних системи. Інтенсивні методи пошуку нових творчих рішень. Принципи репольного аналізу. Фізичні, геометричні та хімічні ефекти - інструменти технічної творчості. Принципи перетворення суперечеостей. Прийоми усунення суперечностей. Стандарти на розв'язання винахідницьких задач. Алгоритм розв'язання винахідницьких задач.

Запланована навчальна діяльність: лекції 17 год., практичні роботи 17 год., самостійна робота 92 год., разом 126 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіди), практичні (розв’язування задач), групові та індивідуальні консультації.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи.

Рекомендована література:

 1. Косіюк М.М., Черменський Г.П. Основи науково-технічної творчості. Навчальний посібник. - Хмельницький: Поділля. -1998.- 412с.

 2. Косіюк М.М., Черменський Г.П. Практикум з курсу" Основи науково-технічної творчості". Навчальний посібник. - Хмельницький: Поділля. -1998.- 280с.

Викладачі: канд. техн. наук, доц. Марченко М.В.


34СВ06Б111 Технологічні основи машинобудування

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: встановлювати структуру виробу та розробляти схему складання, визначати тип і вибирати форму організації робіт, вибирати методи обробки окремих поверхонь деталі, встановлювати зміст і послідовність виконання операцій обробки деталі, проектувати обробку на різних типах верстатів, вибирати інструмент та верстатні пристрої, визначати норми часу, оформляти технологічну документацію.

знати: характеристики технологічного процесу, технологічні характеристики методів обробки, призначення металорізальних верстатів, їх характеристики та технологічні можливості, використовувані інструменти та пристрої, способи установки заготовок, основи проектування технологічних процесі механічної обробки та складання.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство, взаємозамінність , стандартизація та технічні вимірювання, металорізальні верстати, теорія різання, різальний інструмент, експлуатація та обслуговування машин.

Зміст навчальної дисципліни: Машина та її елементи. Структура, типи і форми організації машинобудівного виробництва. Заготовки деталей машин. Класифікація методів механічної обробки. Структура технологічної операції. Типові плани обробки окремих поверхонь. Обробка заготовок на токарних верстатах. Обробка заготовок на фрезерних, стругальних, довбальних та протягувальних верстатах. Обробка заготовок на свердлувальних та розточувальних верстатах. Обробка заготовок на шліфувальних верстатах. Основи проектування технологічних процесів механічної обробки та складання.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 75 год.; разом 126 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні (плакати, відеофільми, слайди)

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, контрольні роботи.

Вид семестрового контролю: екзамен.

Рекомендована література

 1. Сторож Б.Д., Мазур М.П., Карпик Р.Т., Каразей В.Д. Технологічні основи машинобудування. Навчальний посібник. Івано-Франківськ;Хмельницький, ТУП, 2003.-153 с.

 2. Основы технологии машиностроения. Под ред. В.С.Корсакова. М.: Машиностроение, 1976. - 476 с.

Викладачі: ст. викладач Баннов Г.М.


34СВ07Б107 Основи систем автоматизованого проектування

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання – українська

Рік навчання – 3 курс

Семестр – 6

Кредити ЄКТС – 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна – денна, заочна

Результати навчання:

вміти: проводити аналіз САПР, функціональні зв’язки між її елементами; використовувати додаток SolidWorks/FlowSimulation для розв’язання типових задач гідроаеродинаміки та теплопередачі.

знати: принципи функціонування систем автоматизованого проектування (САПР); прийоми створення моделей SolidWorks та основні принципи їх спрощення для подальшого використання інтегрованого додатку SolidWorks/FlowSimulation; методи побудови розрахункових сіток та основні можливості методів скінченних елементів та об’ємів; можливості та клас задач гідроаеродинаміки та теплопередачі, які можуть бути розв’язані за допомогою додатку SolidWorks/FlowSimulation; основні команди та функції зазначеного додатку.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:

Інформатика та обчислювальна техніка, персональні комп’ютери та пакети прикладних програм, фізика, теоретичні основи теплотехніки, гідравліка та гідропневмопривід, процеси і апарати харчових виробництв.

Зміст навчальної дисципліни: Поняття САПР, її основні елементи. САЕ- та САМ-додатки. Призначення та основні можливості додатку SolidWorks/FlowSimulation. Розв’язання задач гідростатики та гідродинаміки за допомогою SolidWorks/FlowSimulation. Двофазні системи (рідина та тверді частинки). Розрахунок центрифуг, відстійників та відцентрових осаджувальих машин. Розв’язання задач з локальними та глобальними областями обертання (розрахунок вентиляторів, насосів, мішалок). Розв’язання задач спряженого теплообміну (конвекція та теплопередача). Теплоперенос радіацією. Адаптація розрахункової сітки в SolidWorks/FlowSimulation. Оптимізаційні задачі в SolidWorks/FlowSimulation.

Запланована навчальна діяльність: лекції 17 год., лабораторні роботи 34 год., самостійна робота 75 год., разом 126 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіди), лабораторні (розв’язування задач), групові та індивідуальні консультації.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи.

Вид семестрового контролю: залік

Рекомендована література:

 1. Алямовский А.А. SolidWorks / COSMOSWorks. Инженерный анализ методом конечных элементов. – М.: ДМК Пресс, 2004, – 432 с.

 2. Алямовский А.А. Собачкин А.А. Одинцов Е.В. Компьютерное моделирование в инженерной практике. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 800 с.

 3. Тику Ш. Эффективная работа: SolidWorks 2005. – СПб.: Питер, 2006. – 816 с.

 4. Прохоренко В.П. SolidWorks. Практическое руководство. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2004 – 448 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доц. Марченко М.В.


34СВ08Б107 Експлуатація та обслуговування машин

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: користуватися нормативно-технічною документацією; складати графіки робіт по технічному обслуговуванню обладнання, визначавти вплив різноманітних чинників на працездатність обладнання.

знати: основні положення і поняття ЕТОМ; теоретичні та практичні основи технологічного обладнання харчових виробництв; основи планування і організації проведення профілактичних заходів; матеріально-технічні засоби експлуатації та обслуговування машин.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни вступ до фаху, процеси і апарати харчових виробництв, деталі машин.

Зміст навчальної дисципліни Відділ головного механіка та його функції. Плив різноманітних чинників на працездатність деталей обладнання. Основні положення ППР. Технічне обслуговування типового обладнання харчових виробництв.

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., лабораторних занять 36 год., самостійної роботи 76 год., разом 144 год.

Методи викладання лекції, лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), групові та індивідуальні консультації;

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень письмове опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю: екзамен

Рекомендована література

 1. Зайцев Н.В. Монтаж и ремонт оборудования пищевой промышленности . –М.: Пищепромиздат, 1957. 186с.

 2. Супрунчук В.К. и др. Справочник по ремонту оборудования пищевых производств. –К.: Техника, 1984. -223с.

 3. В.И. Ермаков. Ремонт и монтаж химического оборудования. –Л.: Химия, 1981. -238с.

 4. Н.А. Ястребова. Техническое оборудование и ремонт компрессоров. –М.: Машиностроение, 1991. -238с.

Викладачі: старший викладач Терещенко В.П.


34СВ09Б107 Обладнання підприємств громадського харчування

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання – українська

Рік навчання – 4 курс навчання

Семестр – 7

Кредити ЄКТС – 4,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна – денна, заочна

Результати навчаннявміти: користуватися галузевою нормативно-технічною документацією; дотримуватися безпечних прийомів експлуатації обладнання у громадському харчуванні; виконувати окремі види ремонтних робіт; добирати торговельне та технологічне обладнання згідно з технологічними процесами в громадському харчуванні.

знати: основи організації виробництва та обслуговування у громадському харчуванні, основні види нормативно-технічної документації спеціальну термінологію; різні види обладнання в громадському харчуванні, їx будову, призначення та окремі технологічні характеристики; основні прийоми i правила безпечної роботи на обладнанні.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: теоретичні основи теплотехніки; гідравліка, гідро- та пневмоприводи; електротехніка, електроніка та МПТ; взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання, деталі машин, процеси та апарати харчових виробництв, експлуатація та обслуговування машин, загальна технологія харчових дисциплін та технології галузі.

Зміст навчальної дисципліни: механічне устаткування підприємств громадського харчування, теплове устаткування підприємств громадського харчування, холодильне устаткування підприємств громадського харчування, торгова техніка, підйомно-транспортне устаткування.

Запланована навчальна діяльність: лекції – 17 год., лабораторні роботи 34 год., самостійна робота – 111 год., разом 162 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіди), лабораторні (виконання робіт), розрахунково-графічна робота (проектування механізмів для громадського харчування), групові та індивідуальні консультації.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт, розрахунково-графічна робота.

Вид семестрового контролю: екзамен

Рекомендована література:

 1. Устаткування закладів ресторанного господарства: Навч. Посібник / І.О. Конвісер, Г.А. Бублик, Т.Б. Паригіна , Ю.М.Григор’єв; за ред. І.О. Конвісера. – К.: Київ. Нац. Торг.-екон. Ун-т, 2005.- 566 с.

 2. Елхина В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного питания. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 336 с.

 3. Ботов М.И., Елхина В.Д., Голова нов О.М. Тепловое оборудование предприятий торговли и общественного питания. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 464с.

 4. Стрельцов А.Н., Шишов В.В. Холодильное оборудование предприятий торговли и общественного питания. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 272 с.

 5. Конвисер И.А. и др. Холодильная техника и холодильная технология. Лаб практикум: учеб. пособие для торг. вузов.-К.: Выща шк., головное изд-во. 1978.-119с.

Викладач: ст. викладач Педан В.М.34СВ10Б105 Основи теорії коливань та віброзахист

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 1,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна: денна, заочна

Результати навчання:

вміти: описувати коливальні процеси в техніці, методами теорії коливань робити амплітудно-частотний аналіз вібрацій та коливань (Аналіз Фур’є, методи фазового простору, якісні методи на фазовій площині, метод точкових відображень; асимптотичні методи, вельвет-наліз). Розраховувати власні частоти коливань методами Релея, Лапласа.

знати: природу динамічних процесів в техніці, основні коливально-хвильові явища в моделях і системах (резонанс, стійкість, параметричне підсилення та генерація, генерація гармонік і множення частоти, народження хаосу в детермінованих системах та ін.).

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:

Вища математика, теорія диференціальних рівнянь, загальна фізика (розділ "Коливання і хвилі"), теорія механізмів та машин, деталі машин.

Зміст навчальної дисципліни.

Коливання та вібрації в техніці, лінійні нелінійні системи. Види коливань. Коливання у нелінійних систему з однією та двома ступенями вільності . Стійкість зосереджених систем з неперервним і дискретним часом. Параметричні коливання. Автоколивання в системах з сухим та в’язким тертям. Резонансна взаємодія осциляторів. Автоколивання у багатовимірних динамічних системах. Пристрої активного та пасивного віброзахисту. Віброізоляція в техніці.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 14 год., практичних занять 14 год., самостійної роботи 26 год.; разом 54

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні, наочні методи (презентації), робота в групі.

Вид семестрового контролю: залік

Рекомендована література:

1. А.А. Андронов, А.А. Витт, С.Э. Хайкин. Теория колебаний, -М.: Физматгаз, 1959, (-2 изд. ) М.: Наука, 1981 (3 изд.).

2. М.И. Рабинович, Д.И. Трубецков. Введение в теорию колебаний и волн. -М.: Нау-ка, 1984 (1 изд.), 1992 (2 изд.).

3. Сборник задач по теории колебаний. Под ред. В.И. Королева, Л.В. Постникова, -М.: Наука, 1978.

Викладачі: док-р. техн. наук, проф. Шалапко Ю.І., канд. техн. наук, ст. викладач Машовець Н.С.


34СВ11Б107 Теорія технічних систем

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання – Українська

Рік навчання – 3 курс навчання

Семестр – 5

Кредити ЄКТС – 1,5

Форма навчання, для яких читається дисципліна – денна, заочна

Результати навчання -

вміти: описати технічний процес; встановлювати критерії вимог до технічних систем; провести класифікацію технічних систем за різними критеріями; створювати технічні систем для керування відповідними процесами; оцінювати ефективність функціонування технічних систем.

знати: предмет курсу, його основні поняття визначення та термінологію, основні проблеми курсу в їх історичному розвитку; основні етапи розвитку технічних систем; класифікація технічних систем; методологію створення та керування технічних систем; застосування технічних систем.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Теорія механізмів та машин, Деталі машин, Технологія машинобудування, Металорізальні верстати, Ріжучий інструмент, а також фундаментальними дисциплінами фізико-математичного циклу.

Зміст навчальної дисципліни: Курс Теорія технічних систем знайомить з термінологією, категоріями та властивостями технічних систем, а також з методами їх дослідження і спрямований на підвищення кваліфікації майбутнього спеціаліста. Науково-технічний процес вимагає створення і подальший розвиток методології керування технічними системами, що дозволяє теоретично аналізувати і практично узагальнювати реально діючі механізми керування, а також визначити роль у них людського фактору. Зрозуміти й осмислити ці явища і на цій основі створювати практичні методи оптимального керування народним господарством країни з врахуванням людського фактору – є однією з найважливіших проблем вітчизняної та світової науки.

Запланована навчальна діяльність: лекції – 17 год., самостійна робота – 37 год., разом – 54 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіди), групові та індивідуальні консультації.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольна робота.

Вид семестрового контролю: залік

Рекомендована література:

 1. Богомолов О.В. Краснобаєв В.А. Основи теорії технічних систем. - Харків: ХДТУСГ, видавництво Учбово-методичного центру заочного навчання с.х. вузів України, 2001-267с.

 2. Хубка В. Теория технических систем. Пер. с нем. – М.: Мир, 1987. - 208с.

 3. Лютий Є.М., Мартинців М,П., Тисовський Л.О. Елементи теорії технічних систем: Навчальний посібник. - Львів: Укр.ДЛТУ, 2003. - 181с.

 4. Кузнєцов Ю.М., Луців І.В., Дубиняк С.А. Теорія технічних систем / Під загальною редакцією проф. Ю.М.Кузнєцова. – Тернопіль, 1997. - 310с.

Викладач – ст. викладач Береговий І.М.


34СВ12Б107 Загальна технологія харчових виробництв

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 6,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: аналізувати основну, додаткову сировину, напівфабрикати та готову продукцію за показниками якості; давати професійну оцінку технологічним процесам виробництва різних продуктів щодо раціонального перероблення сировини, ресурсоощадності та енергоємності; регулювати технологічні процеси з метою усунення недоліків або поліпшення якості харчових продуктів

знати: сучасний стан технології харчових продуктів на Україні та основні тенденції розвитку; призначення, хімічний склад та технологічні властивості основної сировини; сутність фізичних, механічних, хімічних, біохімічних, мікробіологічних та інших процесів, що протікають на різних етапах технологічного оброблення та їх вплив на якість кінцевого продукту

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни вступ до фаху, хімія

Зміст навчальної дисципліни Загальні відомості про харчову промисловість, технохімконтроль виробництва, основна сировина харчової промисловості, технологічні основи виробництва харчових продуктів

Запланована навчальна діяльність лекцій 51 год., лабораторних занять 34 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 132 год., разом 234 год

Методи викладання лекції, лабораторні роботи, практичні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень письмове опитування, тестування, захист лабораторних робіт, розрахунково-графічні роботи, іспит

Вид семестрового контролю: екзамен

Рекомендована література

 1. Домарецький В.А., Остапчук М.В., Українець А.І. Технологія харчових продуктів: Підручник. – К.: НУХТ, 2003. – 572 с.

 2. Общая технология пищевых производств. /Под ред. Л.П. Ковальской. – М.: Колос, 1997. – 751 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Міронова Н.Г.34СВ13Б122 Економіка підприємства

Тип дисципліни Нормативана

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 2,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна Денна

Результати навчання

вміти: визначати та аналізувати показники виробничо-господарської діяльності конкретного підприємства та його окремих підрозділів, виявляти шляхи їх покращання та застосовувати на практиці;

знати: основні економічні закони, ринкові закономірності та основи побудови економічного механізму роботи підприємства; його структуру, складові ресурсного потенціалу, методику оцінки та шляхи підвищення ефективності його використання.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економічна теорія.

Зміст навчальної дисципліни Предмет та завдання курсу „Економіка підприємств”. Виробнича програма і виробнича потужність. Основні фонди та їх відновлення. Капітальне будівництво та його роль у відтворенні основних фондів. Інвестиційна діяльність на промислових підприємствах. Нематеріальні ресурси та активи. Оборотні фонди та оборотні кошти підприємства. Система матеріально-технічного забезпечення та збуту продукції. Кадри підприємства. Організація оплати праці та її матеріальне стимулювання. Прибуток і рентабельність. Економічна ефективність промислового виробництва

Запланована навчальна діяльність: лекцій 14 год., практичних занять 14 год., самостійної роботи 62 год., разом 90 год.

Методи викладання: мультимедійні лекції, словесні (розповідь, пояснення, бесіда, консультація), практичні заняття, робота в модульному динамічному об’єктноорієнтованому середовищі (MOODLE), робота в групі.

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, поточний контроль, поточний тестовий контроль; тестування в MOODLE, захист практичних робіт, виконання контрольних робіт.

Вид семестрового контролю: екзамен.

Рекомендована література:

 1. Економіка підприємства / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.

 2. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К.: Вікар, 2003. – 219 с.

 3. Тюріна Н.М., Ведерніков М.Д., Капінос Г.І. та ін. Економіка промислового підприємства: Підручник / За ред. Тюріної Н.М. – Львів: „Новий світ – 2000”, 2008. – 312 с.

Викладачі: к.е.н., доц. Капінос Г.І.

34СВ14Б107 Монтаж діагностика та ремонт обладнання харчових виробництв

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: користуватися галузевою нормативно-технічною документацією; дотримуватися безпечних умов експлуатації ремонту та монтажу обладнання ; виконувати окремі види ремонтних робіт.

знати: основні положення і поняття МДРО ХВ; теоретичні та практичні основи монтажу, діагностики та ремонту технологічного обладнання харчових виробництв; основи планування і організації монтажних та ремонтних робіт; структуру та основи проектування технологічного процесу ремонту обладнання; прогресивні методи монтажних і ремонтних робіт; матеріально-технічні засоби монтажу і ремонту; індустріальні методи монтажу та ремонту металоконструкцій і трубопроводів, зв’язаних з технологічним обладнанням.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни вступ до фаху, процеси і апарати харчових виробництв, експлуатація та обслуговування обладнання ХВ, деталі машин.

Зміст навчальної дисципліни Планування і організація будівельно-монтажних робіт. фундаменти машин і апаратів. Матеріально-технічні засоби монтажних робіт. Основні монтажні операції. Випробування технологічного обладнання. Планування і організація ремонтних робіт. Технологія ремонту обладнання та матеріально-технічні засоби проведення ремонтних робіт. Ремонт типових деталей, складальних одиниць і механізмів. Ремонт технологічного, підйомно-транспортного і енергетичного обладнання.

Запланована навчальна діяльність лекцій17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 93 год., разом 144 год.

Методи викладання лекції, лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), групові та індивідуальні консультації;

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень письмове опитування, тестування, захист лабораторних робіт, курсовий проект.

Вид семестрового контролю: екзамен.

Рекомендована література

 1. Гальперин Д.М. Монтаж и наладка технологического оборудования предприятий пищевой промышленности. Справочник. – М.: Высшая школа, 1984.-279с.

 2. Монтаж технологического оборудования. Под ред. В.З. Мармива, изд. Третье, переработанное и дополненное. –М.: Стройиздат, 1983. -584с.

Викладачі: старший викладач Терещенко В.П.


34СВ15Б107 Машини-автомати, потокові та автоматичні лінії харчових виробництв

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: виконувати синхронізацію роботи вузлів і циклограмування, розрахунки базових і цільових механізмів, оцінювати ефективність машин-автоматів та автоматичних ліній за основними техніко-економічними критеріями

знати: тенденції розвитку машин автоматичної дії, структуру, класифікацію, конструкції машин-автоматів для виконання технологічних і фінішних операцій, системи автоматизації, робототехнічні комплекси і перспективи їх використання в даній галузі

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна і комп’ютерна графіка, теоретична механіка, опір матеріалів, теорія машин і механізмів, деталі машин і основи конструювання, теорія технічних систем, гідравліка та гідро-пневмопривод, процеси та апарати харчових виробництв, технологічне обладнання харчових виробництв, монтаж, діагностика та ремонт обладнання харчових виробництв.

Зміст навчальної дисципліни Історія і тенденції розвитку машин автоматичної дії, класифікація, теорія продуктивності машин і ліній, оцінки якості конструкцій, основи конструювання та розрахунку базових і цільових механізмів, компонування, експлуатація, ремонт і налагодження машин-автоматів та технологічних ліній харчового виробництва.

Запланована навчальна діяльність лекцій 28 год., лабораторно-практичних занять 28 год., самостійної роботи 88 год., разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні (практичні) роботи, наочні методи (плакати, слайди, моделі, лабораторне обладнання), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних та розрахунково-графічних робіт

Вид семестрового контролю: екзамен

Рекомендована література

 1. 1.Білецький О.О. Машини-автомати, автоматичні і потокові лінії харчових виробництв: Навч. посібник. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 251с.

 2. 2.Харламов С.В. Практикум по расчёту и конструированию машин и аппаратов пищевых производств. – Л. : Агропромиздат, 1991. – 256с.

Викладач: канд. техн. наук, доцент Білецький О.О.


34СВ16Б104 Фізико-хімічні основи більш чистих виробництв

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 2

Форми навчання, для яких читається дисципліна: денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

знати: основні положення і принципи більш чистих виробництв (БЧВ); економічну, енергетичну та екологічну характеристику сучасних систем галузевих технологій, в тому числі, машинобудування; методи оптимізації та екологізації виробничих процесів та основні сучасні технології;

вміти: аналізувати енергетичну та екологічну складові існуючих та новітніх технологій, використовувати теоретичні положення для розв’язування практичних задач (експериментальних та розрахункових)

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни хімія, фізика, матеріалознавство, основи екології

Зміст навчальної дисципліни Основні відомості про світові сучасні тенденції розвитку більш чистих виробництв, принципи стратегії БЧВ, проекти БЧВ. Форми енергії і процеси її перетворення в природних і технологічних системах, Загальна економічна та екологічна характеристика сучасних систем галузевих технологій. Природні запаси сировини і джерела енергії. Традиційні і нові матеріали. Методи оптимізації виробничих процесів та основні сучасні технології (безвідходні технології, нанотехнології, біотехнології). Технологія конверсії отруйних відходів (газові викиди, промислові стічні води). Проблеми збереження навколишнього середовища та забезпечення життєдіяльності.

Запланована навчальна діяльність лекцій 14 год; лабораторних занять 14 год; самостійної роботи 44 год; разом 72 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди),

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю: залік

Рекомендована література

 1. Колотило Д.М. Екологія і економіка. – К.: КНЕУ, 1999. – 368 с.

 2. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания. – М.; Высш. школа, 2001.– 334 с.

 3. Биченок М.М., Трофимчук О.М. Проблеми природно-техногенної безпеки в Україні. – К.: УІНСіР, 2002. – 153 с.

Викладачі: канд. хім. наук, доцент Хрящевський В.М., канд. техн. наук, доцент Ткачук Г.С., канд. хім. наук, доцент Рокицька В.Й.34СВ17Б107 Механізація завантажувальних, розвантажувальних та складських робіт

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання – Українська

Рік навчання – 4 курс навчання

Семестр – 8

Кредити ЄКТС – 4,0

Форма навчання, для яких читається дисципліна – денна, заочна

Результати навчаннявміти: провести тяговий розрахунок відповідного конвеєра, визначити необхідну потужність привода та його комплектування відповідними елементами; вибрати тип натяжного пристрою та провести його силовий розрахунок; розробити схему механізації складу при завантаження та розвантаженні відповідною продукцією, підібрати для таких видів робіт відповідне обладнання; провести розрахунок синхронізації конвеєрного обладнання в технологічних лініях; користуватись навчальною та довідковою літературою, нормативними документами;

знати: предмет курсу, його основні поняття та термінологію, основні проблеми курсу в їх історичному розвитку; загальні відомості та поняття про принцип роботи та конструкцію транспортних засобів, що використовуються при механізації завантажувальних, розвантажувальних і складських (ЗРТС) робіт в харчовій та переробній промисловості; теперішній стан можливостей механізації ЗРТС робіт з тим, щоб у своїй професійній діяльності застосувати на практиці всі передові досягнення в цьому напрямку; основні типи транспортних засобів і галузі їх застосування за умови найвищої їх продуктивності з мінімальними втратами.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна та комп’ютерна графіка, вища математика, теорія механізмів і машин, деталі машин, опір матеріалів, обладнання харчової та переробної промисловості.

Зміст навчальної дисципліни: класифікація машин і пристроїв транспортного призначення, які працюють разом із технологічним обладнанням; розглядаються загальні принципи проектування, конструювання та експлуатації машин, які використовуються в галузі для комплексної механізації переміщення вантажів на протязі всього вантажопотоку; особливості розрахунку, конструювання елементів машин, основи підйомно-транспортних пристроїв і засобів механізації на виробництві.

Запланована навчальна діяльність: лекції – 28 год., лабораторні роботи – 28 год., самостійна робота – 88 год., разом – 144 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіди), лабораторні (виконання роб. іт), розрахунково-графічні роботи (кінематичний та силовий розрахунок конвеєра), групові та індивідуальні проекти.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, контрольні роботи, захист лабораторних і розрахунково-графічних робіт, тестовий контроль.

Вид семестрового контролю: залік

Рекомендована література:

 1. Левачев Н.А. Механизация погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ в пищевой промышленности. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984. – 184 с.

 2. Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ с зерном / А.И.Иванов, А.Я.Лейкин, Э.С.Хувес, М.С.Черный. – М.: Колос, 1971. – 231 с.

 3. Блох Л.А., Валович А.А. Грузоподъемные и транспортные устройства в пищевой промышленности. – М.: Пищевая пром-сть, 1973. – 271 с.

 4. Кононюк А.Е. Механизация погрузочно-разгрузочных работ на пищевых производствах. – К.: Техніка, 1978. – 200 с.

 5. Спиваковский А.О., Дьячков В.К. Транспортирующие машины. Учеб. пособие для машиностроительных вузов, 3-е изд., перераб. – М.: Машиностроение, 1983. – 487 с.

 6. Иванченко Ф.К. Конструкция и расчет подъемно-транспортирующих машин. – К.: Вища шк., 1988. – 424 с.

 7. Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ на предприятиях пищевой промышленности: Справочное пособие / Под ред. С.С.Азрилевича. – Л.: Машиностроение, 1976. – 288 с.

 8. Кузьмин А.В., Марон Ф.Л. Справочник по расчетам подъемно-транспортных машин. – Минск: Вышэйшая школа, 1983. – 350 с.

Викладач: ст. викладач Береговий І.М.


34СВ18Б107 Автоматизація виробничих процесів

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання – Українська

Рік навчання – 4 курс

Семестр – 8

Кредити ЄКТС – 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна – денна, заочна

Результати навчання –

вміти: читати та складати схеми автоматизації, на їх основі електричні принципові схеми автоматизації простих технологічних процесів. Виконувати елементарні принципові схеми підключення до електричних мереж стандартного обладнання, приладів автоматичного контролю технологічних процесів;

знати: предмет курсу, його основні поняття і термінологію - тенденції розвитку машин автоматичної дії, структуру, технічні вимоги до машин-автоматів і автоматичних ліній, пов'язані з особливостями технологічних процесів;

- класифікації машин-автоматів, основи розрахунку їх продуктивності, критерії їхньої оцінки, системи автоматизації машин-автоматів, в тому числі освоєння циклограмування, основи розрахунку базових і цільових механізмів.

- конструкції машин-автоматів для виконання технологічних і фінішних операцій, роботи, маніпулятори, робото технічні комплекси і перспективи їх використання в харчовій промисловості; напрямки створення цехів і заводів-автоматів в харчовій промисловості.;

необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна та комп’ютерна графіка, фізика, вища математика, інформатика, електротехніка, електроніка, г8ідравліка, теплотехніка;

Зміст навчальної дисципліни: Історія розвитку автоматики та автоматизації. Основи теорії автоматичного керування Принцип автоматичного керування. Системи автоматичного керування їх класифікація. Поняття про статичні, та динамічні характеристики систем автоматичного керування. Загальні рівняння динаміки для об’єктів різної фізичної форми. Технічні засоби автоматизації. Елементи автоматичних систем. Виконавчі пристрої. Автоматизований контроль технологічних параметрів. Рівні автоматизації. Автоматизація регулювання витрат та рівня, дозування матеріалів. Автоматизація об’єктів процесів подрібнення, змішування, переміщення твердих матеріалів. Автоматизація об’єктів теплових процесів, процесів абсорбції, сушки. Автоматизація процесів виробництва харчових продуктів.

Запланована навчальна діяльність: лекції 28 год., лабораторні роботи 14 год., практичні заняття 14 год., самостійна робота 70 год, разом 126 год;

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіди), практичні (розв’язування задач), лабораторні (виконання робіт), курсовий проект (розробка та проектування схем автоматизації), групові та індивідуальні консультації.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт та курсової роботи.

Рекомендована література:

1. Головко Д. Б. Та ін. Автоматика і автоматизація технологічних процесів; Підручник/ Д. Б. Головко, К. Г. Рего, Ю. О. Скрипник. – К.: Либідь, 1997, - 232 с.

2. Попович М. Г., Ковальчук О. В. Теорія автоматичного керування: Підручник. – К. : Либідь, 1997. – 544 с.

3. Автоматизация производственных процессов и АСУ ТП в пищевой промышленности/ Л. А. Широков, В. И. Михайлов, Р. З. Фельдман и др. ; под ред. Л. А. Широкова, - М. ; Агропромиздат, 1986, - 311 с.

4. Соколов В. А. Автоматизация технологических процессов пищевой промышленности. – М. ; Агропромиздат, 1991, - 455 с.

5. Наумов В.М.. Пятов Л.И. Автоматика и автоматизация производственных процессов в легкой промышленности. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. - 256с.

6. Костюк В.И. и др. Промышленные роботы. - К.: Вища школа, 1985. - 359с.

Викладач: к.т.н., доц., Лук’янюк М.В.Професійне спрямуванняОбладнання легкої промисловості

Спеціалізація –Мехатронні системи обладнання легкої промисловості

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки


35ПП11Б112 Механічна технологія та обладнання підприємств

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3

Семестр 5,6

Кредити ЄКТС 9,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: : характеризувати та оцінювати будову машинних швів, структуру стібків; аналізувати конструктивно-композиційну будову чоловічого та жіночого одягу; аналізувати рекомендації, які пов’язані з підходами до вивчення теорії, конструкції та роботи технологічного устаткування; діагностувати працездатність устаткування; проводити та аналізувати несправності в процесі розборки та складання устаткування; аналізувати кінематичні схеми механізмів і машин для їх структурного аналізу; налагоджувати та підготовляти швейне та взуттєве устаткування до експлуатації.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна та комп’ютерна графіка, прикладна механіка, деталі машин, теорія машин та механізмів, хімічна технологія, основи розрахунку типових машин і механізмів.

Основи технології виготовлення одягу та взуття. Стібки, строчки, шви та технологічні процеси їх утворення. Сучасні технологічні процеси підготовчо-розкрійних процесів з використанням ЕОМ. Аналіз механічних процесів, які виконують робочі інструменти відповідних швейних машин. Конструкції устаткування його налагодження та регулювання. Аналіз технологічних розрахунків та оцінка роботи сучасного устаткування. Термічні процеси галузі, процеси кінцевої обробки одягу та взуття. Транспортні засоби в загальній схемі технологічного процесу. Характеристика матеріалів для виробництва взуття. Класифікація взуття. Розкрій матеріалів для взуття. Технологія та обладнання для розкрою та після розкрійних операцій. Технологічні операції та обладнання для складання верху взуття, формування взуття на колодці, кріплення низу взуття.

Запланована навчальна діяльність лекцій 68 год., лабораторних занять 85 год., практичних занять 17, самостійної роботи 154 год.; разом 324 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота, практична робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних та розрахунково-графічних робіт.

Вид семестрового контролю іспит, іспит

Рекомендована література

 1. Механічна технологія та устаткування швейних виробництв. Лабораторний практикум для студентів спеціальностей “Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування”, “Технологія швейних виробів”. Частини 1, 2, 3. /П.Г. Капустенський, Е.А. Манзюк, О.С. Поліщук, С.П. Лісевич. – Хмельницький: ХНУ, 2007-2009.

 2. Капустенський П.Г., Поліщук О.С., Лісевич С.П. Механічна технологія та обладнання легкої промисловості. Конспект лекцій для студентів напрямку «Машинобудування», «Технологія виробів легкої промисловості», «Професійна освіта» / П.Г. Капустенський, О.С. Поліщук, С.П. Лісевич. - Хмельницький: ХНУ, 2010. – 134 с.

 3. Ермаков Л.С. Оборудование швейных предприятий. –М.: Издательский центр «Академия». 2003. – 432 с.

 4. Справочник обувщика. Проектирование обуви. Технология. Под ред. А.Н. Калиты. М.: 1989. -345 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Капустенський П.Г., канд. техн. наук, доцент Кармаліта А.К.


35ПП12Б112 Хімічна технологія та обладнання підприємств

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7,8

Кредити ЄКТС 7,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: розраховувати хіміко-технологічні процеси виробництв легкої промисловості та обладнання для їх виконання; аналізувати та визначати властивості матеріалів, що застосовуються для виробництва одягу та взуття; підбирати матеріали для пошиття швейних та взуттєвих виробів; визначати типи полімерних матеріалів; підбирати способи переробки полімерних матеріалів; підбирати полімерні матеріали для виробництва деталей одягу, взуття та побутової техніки.

знати: хіміко-технологічні процеси, що реалізуються в легкій промисловості; теоретичні основи і методи розрахунку хіміко-технологічних процесів та обладнання для їх виконання; основи швейного та взуттєвого матеріалознавства; основи по переробці полімерних матеріалів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: механічна технологія та обладнання підприємств; технологія легкої промисловості

Зміст навчальної дисципліни Класифікація процесів хімічної технології. Неоднорідні системи. Процеси масообміну. Процес сушки. Теплові процеси. Термічні процеси. Склеювання матеріалів. Механічні процеси. Текстильні волокна для матеріалів швейної та взуттєвої промисловості. Основи технології текстильного виробництва. Склад, будова, властивості і асортимент матеріалів, що застосовуються для виготовлення одягу та взуття. Склад, будова і властивості натуральної, штучної та синтетичної шкіри. Склад, будова і властивості нетканих текстильних та утеплюючих матеріалів. Загальні відомості про полімерні матеріали та їх класифікація. Властивостi полiмерних матерiалiв. Термопластичні, термореактивні матеріали. Способи переробки полімерних матеріалів. Зварювання полімерних матеріалів.

Запланована навчальна діяльність лекцій 31 год., лабораторних занять 62 год., самостійної роботи 159 год.; разом 252 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік, іспит

Рекомендована література

 1. Чесунов В.М., Захарова А.А. Основные химико-технологические процессы и аппараты в производствах легкой промышленности. - М.: Легпромиздат, 1989. 208 с.

 2. Яковлев А.Д. Технология изготовления изделий из пластмасс. Л.: Химия, 1977, 360 -с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Поліщук О.С.
35ПП13Б112 Основи розрахунку та конструювання типових машин

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7,8

Кредити ЄКТС 8,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: розрахувати оптимальні геометричні розміри елементів конструкції, враховуючи статичні і динамічні навантаження; використовувати методику типових конструкторських розрахунків; використовувати методику спеціальних розрахункових механізмів машин легкої промисловості та побутового обслуговування; робити висновки з проведених розрахунків деталей та складальних одиниць; робити аналіз конструктивної сприйнятливості механізмів і машин на основі аналізу патентної і технічної літератури; виконувати лабораторні дослідження характеристик роботи машин та робити висновки за їх результатами.

знати: послідовність виконання проектно-конструкторських робіт; методики загального чи спеціального розрахунку для поставленої технічної задачі; методику вибору та розрахунків параметрів гідро- чи пневмопривода технологічної машини; методики розрахунку: на точність, жорсткість, міцність, довговічність, вібростійкість пружних ланок і деталей при ударних навантаженнях; теплові розрахунки; методи виконання компонувальних креслень складальних одиниць, розрахунків розмірних ланцюгів; методи дослідження у визначенні характеристик роботи вузлів і деталей технологічних машин легкої промисловості та побутового обслуговування.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізика, вища математика, теоретична механіка, опір матеріалів, теорія механізмів і машин, машини та апарати легкої промисловості, механічна технологія та обладнання підприємств, прикладна інформатика , побутові машини та прилади, науково-дослідна робота студентів, експлуатаційна надійність обслуговування галузі, комп’ютерне моделювання.

Зміст навчальної дисципліни Задачі основних етапів розробки нової конструкції технологічної машини (проектування, розрахунку і конструювання). Особливості конструкцій парку технологічних машин легкої промисловості та побутового обслуговування і способів їх розрахунків. Розрахунок систем гідро- і пневмопривода технологічних машин легкої промисловості. Розрахунок і конструювання базових деталей та складальних одиниць та фундаментів машин. Розрахунок та конструювання виконавчих механізмів машин легкої промисловості та побутового обслуговування: механізмів машин обробки матеріалів різанням, машин ниткового скріплення деталей одягу та взуття, механізмів швейних машин ланцюгового стібка, механізмів пресів та машин формування матеріалів, валкових виконавчих механізмів, обладнання для ВТО обробки, робочих органів віджимних машин. Дослідження основних характеристик машин легкої промисловості.

Запланована навчальна діяльність лекцій 62 год., лабораторних занять 76 год., самостійної роботи 168 год.; разом 306 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторні роботи), наочні методи (стенди, навчальні експонати, електровимірювальні прилади), робота з групою студентів.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестовий контроль, захист лабораторних робіт; аудиторні контрольні роботи, захист розрахункових робіт.

Вид семестрового контролю іспит, іспит

Рекомендована література

 1. Лебедев В.С. Расчет и конструирования типовых машин и аппаратов бытового назначения. -М.: Легкая промышленность, 1982, 328 с.

 2. Сапронов Ю.Г. Расчет и конструирование технологического оборудования фабрик по ремонту и индивидуальному пошиву обуви. -М.: Легпромбытиздат, 1986, 129 с.

 3. Основи розрахунку та конструювання типових машин. Методичні вказівки до курсового проектування для студентів спеціальності ’’ Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування ’’ Г.Б.Параска, О.О.Коротич, А.І.Алексієнко, Г.Ф. Воронін.- Хмельницький : ТУП, 2001.- 24 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Коротич О.О.


Вибіркова частина


Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу


35СВ01Б112 Історія інженерної діяльності

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 2,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: прогнозувати тенденції удосконалення та створення нових технічних систем на підставі аналізу історичного розвитку техніки

знати: процес розвитку техніки, технології, природознавства та інженерної діяльності, що мали місце від зовсім ранніх часів до наших днів, роль у цьому видатних вчених та інженерів, основні поняття про науково-технічний прогрес та його особливості в історичному розвитку.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інформатика

Зміст навчальної дисципліни Початок інженерної діяльності людини. Технічні досягнення стародавніх цивілізацій. Інженерна діяльність в середні віки і в епоху Відродження. Інженерна діяльність в період промислової революції. Зародження технічних наук механічного циклу. Виникнення технічної освіти. Розвиток науки в кінці XIX - на початку XX століття. Розвиток техніки в кінці XIX - на початку XX століття. Науково-технічна революція ХХ століття. Розвиток технічних знань в Україні. Наукова і інженерна діяльність в Хмельницькому національному університеті..

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 8 год., самостійної роботи 65 год.; разом 90 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні, наочні методи (слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист індивідуальних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Б.И.Козлов. Возникновение и развитие технических наук.-Л: Наука, 1988.-247с.

 2. Труды по всеобщей истории науки./В.И.Вернадский.-2-е изд.-М.: Наука, 1988, 336 с.

 3. История техники и технологий: Учебник - СПб: Политехника, 2007, 326 с.

Викладач: канд. техн. наук, доцент Смутко С.В.


35СВ02Б112 Вступ до фаху (виробниче навчання).

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1,2

Кредити ЄКТС 5,0

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: раціонально організувати робоче місце для проведення слюсарних робіт, вибирати номенклатуру інструменту для слюсарних робіт і здобути вміння робот з ним, практично виконувати прості слюсарні операції, проводити розмітку заготовок для проведення слюсарних операцій, обирати і підготовлювати слюсарні інструменти для обробки матеріалів з різними властивостями, проводити вимірювання при проведенні електромонтажних робіт, визначати маркування проводів та кабелів для електромонтажних робіт і проводити вибір та розрахунок електричної проводки, проводити підключення автоматичних вимикачів та ПЗВ, проводити підключення і ремонт електронагрівальних приладів

знати: основи вимірювань та розмітки, методику згинання та розвальцьовування металу, методику різання, рубки та обпилювання, методику свердління, методику зенкування та розвертування, методику нарізання різьби, методику пайки, лудіння та склеювання, правила техніки безпеки при проведенні електромонтажних робіт, класифікацію методів вимірювань, види автоматичних вимикачів, види проводів та кабелів, схеми керування освітленням, основні величини держстандартів і європейських стандартів до електричного монтажу

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни технологія конструкційних матеріалів, фізика

Зміст навчальної дисципліни: Загальні відомості про спеціальність слюсар-механік. Номенклатура інструменту для слюсарних робіт. Методи розмітки заготовок для проведення слюсарних операцій і методи контролю їх якості. Згинання та розвальцьовування металу. Різання, рубка та обпилювання. Свердління. Зенкування та розвертування. Нарізання різьби. Вимірювання при проведенні електромонтажних робіт. Маркування проводів та кабелів для електромонтажних робіт та розрахунок електричної проводки. Будова і призначення автоматичних вимикачів та ПЗВ. Будова і ремонт електронагрівальних приладів.

Запланована навчальна діяльність індивідуальної роботи 70 годин, самостійної роботи 180 год.; разом 180 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні, наочні методи (слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела: Учеб. для ПТУ. – 3-е изд. испр. – М.: Высш. шк., 1989. – 335с.

 2. Петрунин И.Е. Краткий справочник паяльщика – М.: Машиностроение, 1991. – 224с.

 3. Семенов В.М. Нестандартный инструмент для разборочно-сборочных работ. – М., «Колос», 1975. – 303с.

Викладач: асистент Білик Ю.М.


35СВ03Б111 Технологічні основи машинобудування

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: встановлювати структуру виробу та розробляти схему складання, визначати тип і вибирати форму організації робіт, вибирати методи обробки окремих поверхонь деталі, встановлювати зміст і послідовність виконання операцій обробки деталі, проектувати обробку на різних типах верстатів, вибирати інструмент та верстатні пристрої, визначати норми часу, оформляти технологічну документацію.

знати: характеристики технологічного процесу, технологічні характеристики методів обробки, призначення металорізальних верстатів, їх характеристики та технологічні можливості, використовувані інструменти та пристрої, способи установки заготовок, основи проектування технологічних процесі механічної обробки та складання.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство, взаємозамінність , стандартизація та технічні вимірювання, металорізальні верстати, теорія різання, різальний інструмент, експлуатація та обслуговування машин.

Зміст навчальної дисципліни: Машина та її елементи. Структура, типи і форми організації машинобудівного виробництва. Заготовки деталей машин. Класифікація методів механічної обробки. Структура технологічної операції. Типові плани обробки окремих поверхонь. Обробка заготовок на токарних верстатах. Обробка заготовок на фрезерних, стругальних, довбальних та протягувальних верстатах. Обробка заготовок на свердлувальних та розточувальних верстатах. Обробка заготовок на шліфувальних верстатах. Основи проектування технологічних процесів механічної обробки та складання.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 57 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні (плакати, відеофільми, слайди)

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, контрольні роботи.

Вид семестрового контролю: екзамен.

Рекомендована література

 1. Сторож Б.Д., Мазур М.П., Карпик Р.Т., Каразей В.Д. Технологічні основи машинобудування. Навчальний посібник. Івано-Франківськ;Хмельницький, ТУП, 2003.-153 с.

 2. Основы технологии машиностроения. Под ред. В.С.Корсакова. М.: Машиностроение, 1976. - 476 с.

Викладачі: ст. викладач Баннов Г.М.


35СВ04Б112 Основи науково-технічної творчості

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: застосовувати на практиці основні методи подолання психологічної інерції та використання творчого мислення, подолання технічних протиріч та пошуку нових творчих рішень; технічно грамотно проводити патентний пошук і виконати аналіз отриманої інформації; обирати аналоги та прототип; підготувати опис та документи для подачі заявки на раціоналізаторську пропозицію, винахід чи корисну модель; використовувати набуті знання при виконанні курсових та дипломних проектів. знати: закономірності розвитку технічних систем і творчого мислення; основні методи подолання психологічної інерції та активізації творчого мислення, подолання технічних протиріч та суперечностей; сучасні методи пошуку нових творчих рішень; схеми різних варіантів пошуку технічної інформації та методи її застосування для підготовки заявок на раціоналізаторську пропозицію, корисну модель та винахід.

Необхідні обов’язкові дисципліни історія інженерної діяльності. філософія, фізика, хімія, нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка, теоретична механіка, деталі машин, теорія механізмів і машин, теоретичні основи теплотехніки. електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка, цикл спеціальних дисциплін.

Зміст навчальної дисципліни Розвиток технічних систем. Подолання психологічної інерції. Активізація пошуку нових творчих рішень. Пошук технічних протиріч та методи їх усунення. Проведення патентного пошуку. Підготовка документів для отримання раціоналізаторської пропозиції. Підготовка документів для отримання захисту об’єкту патентом України.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 76 год.; разом 144 год.

Методи викладання лекційного матеріалу - словені з використання мультимедійних засобів, (розповідь, пояснення, дискусія), практичні роботи – індивідуальна робота з студентами, що виконують конкретні практичні завдання, отримані від керівника НДРС.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень тестування, захист практичних робіт, підготовка індивідуального завдання з підготовки заявки на певний об’єкт інтелектуальної власності.

Рекомендована література

 1. М.М.Косіюк, Г.П.Черменський Основи науково-технічної творчості: Навч. посібник – Хмельницький, Поділля, 1998 – 415с.

 2. М.М.Косіюк, Г.П.Черменський Практикум з курсу Основи науково-технічної творчості: Навч. посібник – Хмельницький, Поділля, 1998 – 279с.

 3. Г.М.Драпак, М.Є. Скиба Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник - К.: Кондор, 2007. – 156 с.

 4. Г.М.Драпак Основи інтелектуальної власності і патентознавства: короткий довідник для студентів вузів Хмельницький: ХНУ 2009. - 58с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Драпак Г.М.


35СВ05Б112 Теорія автоматичного керування

Тип дисципліни самостійного вибору ВНЗ

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: обґрунтувати схему САК; побудувати математичну модель САК; обґрунтувати структурну схему САК; провести аналіз стійкості та якості САК,

знати: основні принципи створення систем автоматичного керування (САК); математичний апарат теорії автоматичного керування (ТАК); основи аналізу САК; основні напрямки розвитку ТАК.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізика, вища математика, електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка, гідравліка та гідропневмопривід, інформатика, електроприводи мехатронних систем.

Зміст навчальної дисципліни Будова системи автоматичного керування (САК). Типові елементи САК та їх опис і характеристики. Передавальні функції САК. Стійкість САК та її визначення. Частотні характеристики САК та частотні критерії стійкості. Якість лінійних безперервних САК. Інтелектуальні САК.

Запланована навчальна діяльність лекцій 14 год., лабораторних занять 14 год., самостійної роботи 98 год.; разом 126 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Попович М.Г., Ковальчук О.В. Теорія автоматичного керування. – К.: Либідь, 1997.– 544с.

 2. Теорія автоматичного керування. Конспект лекцій для студентів спеціальності „Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування” /Г.Ф.Воронін. – Хмельницький: ТУП, 2002.– 50 с.

 3. Теорія автоматичного керування. Лабораторний практикум для студентів спеціальностей „Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування” і „Електропобутова техніка». Частина 1. «Аналіз лінійних систем автоматичного керування» /Г.Ф.Воронін, С.Л.Горященко. – Хмельницький: ТУП, 2003.– 60 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Воронін Г.Ф.


35СВ06Б114 Економіка підприємства

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 2,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна Денна

Результати навчання

вміти: визначати та аналізувати показники виробничо-господарської діяльності конкретного підприємства та його окремих підрозділів, виявляти шляхи їх покращання та застосовувати на практиці;

знати: основні економічні закони, ринкові закономірності та основи побудови економічного механізму роботи підприємства; його структуру, складові ресурсного потенціалу, методику оцінки та шляхи підвищення ефективності його використання.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економічна теорія.

Зміст навчальної дисципліни Предмет та завдання курсу „Економіка підприємств”. Виробнича програма і виробнича потужність. Основні фонди та їх відновлення. Капітальне будівництво та його роль у відтворенні основних фондів. Інвестиційна діяльність на промислових підприємствах. Нематеріальні ресурси та активи. Оборотні фонди та оборотні кошти підприємства. Система матеріально-технічного забезпечення та збуту продукції. Кадри підприємства. Організація оплати праці та її матеріальне стимулювання. Прибуток і рентабельність. Економічна ефективність промислового виробництва

Запланована навчальна діяльність: лекцій 14 год., практичних занять 14 год., самостійної роботи 62 год., разом 90 год.

Методи викладання: мультимедійні лекції, словесні (розповідь, пояснення, бесіда, консультація), практичні заняття, робота в модульному динамічному об’єктноорієнтованому середовищі (MOODLE), робота в групі.

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, поточний контроль, поточний тестовий контроль; тестування в MOODLE, захист практичних робіт, виконання контрольних робіт.

Вид семестрового контролю: екзамен.

Рекомендована література:

 1. Економіка підприємства / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.

 2. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К.: Вікар, 2003. – 219 с.

 3. Тюріна Н.М., Ведерніков М.Д., Капінос Г.І. та ін. Економіка промислового підприємства: Підручник / За ред. Тюріної Н.М. – Львів: „Новий світ – 2000”, 2008. – 312с.

Викладачі: к.е.н., доц. Гайворонська Т.Г.


35СВ07Б112 Технологічні процеси та обладнання трикотажних виробництв

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5,6

Кредити ЄКТС 5,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: характеризувати та оцінювати будову трикотажного полотна та готових виробів; розрахувати заправку в’язальної машини; характеризувати головні похідні та рисунчасті переплетення трикотажу; розробляти узори для в’язання трикотажних виробів; розробляти моделі трикотажних виробів; налагоджувати і підготовляти в’язальне обладнання до експлуатації.

знати: основи теорії в’язання; способи петлеутворення на в’язальних машинах; будову та властивості трикотажу головних, похідних, рисунчастих та комбінованих переплетень;принципи роботи основних механізмів в’язальних машин та їх технологічні можливості;

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: теорія машин та механізмів, механічна технологія, хімічна технологія.

Зміст навчальної дисципліни Основи теорії в’язання. Суть петлетворення. Органи петлетворення. Способи петлетворення. Будова та властивості трикотажу головних, похідних, рисунчастих та комбінованих переплетень. Способи виготовлення трикотажних виробів та деталей заданої форми. Функціональні групи в'язання.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 51 год., самостійної роботи 113 год.; разом 198 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення), практичні (лабораторні роботи), наочні методи (відео, слайди)

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень усне опитування, захист лабораторних робіт, захист реферата, тести

Вид семестрового контролю залік, іспит

Рекомендована література

 1. Кудрявин Л.А., Шалов И.И. Основы технологии трикотажного производства: Учеб. Пособие для вузов. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 496 с.

 2. Технологічні процеси та обладнання трикотажних виробництв. Лабораторний практикум для студентів спеціальності “Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування” / Т.П. Романець – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 84 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Романець Т.П.


35СВ08Б112 Системи автоматизованого проектування

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

знати: структуру та функціональні можливості існуючих технологій САПР; структуру можливості та застосування SolidWorks, AutoCAD;структуру, можливості та застосування програмних продуктів SolidWorks, AutoCAD, MathCAD; структуру, можливості та застосування програмного пакету MathCAD; використання та можливості програми для розрахунку кулачкових механізмів;використання та можливості програми для розрахунку валів.

вміти: запускати та використовувати системи автоматизованого проектування на практиці; використовувати для підготовки конструкторської документації SolidWorks, AutoCAD; використовувати програмні продукти SolidWorks, AutoCAD, MathCAD; проводити розрахунок складнонапруженого стану елементів конструкцій; проводити розрахунок елементів конструкції на руйнування;проводити інженерні розрахунки у програмному пакеті MathCAD; проводити розрахунок валів;проводити розрахунок кулачкових механізмів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни інформатика.

Зміст навчальної дисципліни Структуру та функціональні можливості існуючих технологій САПР. Використовувати для підготовки конструкторської документації SolidWorks, AutoCAD, MathCAD. Структуру, можливості та застосування програмного продуктів SolidWorks, AutoCAD, MathCAD. Використання та можливості програми для розрахунку кулачкових механізмів. Використання та можливості програми для розрахунку валів.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 76 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Нотон Патрик, Шилд Герберт. Системи автоматизированого проектирования.: Пер. с англ.: К: Диалектика, 1999. – 592 с.

 2. Вычислительная техника и программирование. Учебник для техн. вузов /А.В. Петров, В.Е. Алексеев. М: Высш. шк. 1990. – 479с.

 3. Автоматизація проектування обладнання. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальностей «Обладнання легкої промисловості» Ю.Б.Михайловський, Т. П. Романець. – Хмельницький: ТУП, 2003. – 79 с.

Викладач: канд. техн. наук, доцент Михайловський Ю.Б.


35СВ09Б112 Науково-дослідна робота студентів (НДРС)

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 1,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: аналізувати технічну інформацію; планувати і проводити дослідження; обробляти результати досліджень; формулювати висновки; оформляти і представляти результати досліджень у вигляді звіту, доповіді.

знати: зміст наукових категорій; основні напрямки технічних досліджень; методи досліджень; вимоги і правила до виконання та оформлення науково-дослідної роботи.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи науково-технічної творчості.

Зміст навчальної дисципліни Аналіз та систематизація технічної інформації. Виявлення технічних проблем при аналізі конкретних ситуацій та розробка заходів для їх вирішення.

Запланована навчальна діяльність індивідуальних занять 34 год., самостійної роботи 54 год.; разом 54 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда, дискусія)

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень усне опитування, захист реферата

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студ. екон. спец. вузів. – К., 1997. – 271 с.

 2. Основы научных исследований: Учебник для техн. вузов / В. И. Крутов, И. М. Грушко, В. В. Попов и др. – М.: Высш. шк. 1986.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Романець Т.П.


35СВ10Б112 Побутові машини та прилади

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: оцінювати значення параметрів побутових машин та приладів (ПМП); складати маршрутну карту діагностування ПМП; підбирати необхідне технологічне обладнання для ремонту ПМП.

знати: технологічні процеси роботи ПМП; принципи роботи ПМП; особливості конструкцій ПМП; основні напрямки розвитку ПМП; визначення основних несправностей ПМП на прикладі побутового компресійного холодильника та їх причин; технологічний процес ремонту ПМП на прикладі побутового компресійного холодильника; технологічне обладнання для ремонту холодильників;

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізика, електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка, теоретичні основи теплотехніки, гідравліка та гідропневмопривід, електроприводи мехатронних систем.

Зміст навчальної дисципліни: Пристрої для охолоджування та заморожування харчових продуктів. Електричні двигуни побутових машин. Пристрої для забезпечення чистоти білизни та приміщення. Ремонт холодильників. Мікроконтролерне керування побутовими машинами та приладами.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 76 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Вейнберг Б.С., Вайн Л.Н. Бытовые компрессионные холодильники.-М.:Пищевая пром-сть,1974.

 2. Петров А.М., Фишман Б.Е. Бытовые машины и приборы.-М.:Лег. индустрия, 1973.

 3. Лепаев Д.А. Ремонт бытовых холодильников.-М.:Легпромбытиздат, 1989.

 4. Бондарь Е.С., Кравцевич В.Я. Современные бытовые электроприборы и машины.-М.:Машиностроение,1987.

 5. Лир Э.В., Петко И.В. Электробытовые машины и приборы: Справочник. -2-е изд.К.:Тэхника, 1990.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Воронін Г.Ф.


35СВ11Б112 Експлуатація та обслуговування машин і мехатронних систем

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

знати: основні чинники, що визначають стійкість поверхні тертя проти спрацювання; причини порушення працездатності машини; основні методи діагностування машин; види ремонтів та обслуговування обладнання.

вміти: вибирати мастильні матеріали в залежності від умов експлуатації обладнання; аналізувати стан машини в процесі експлуатації; розраховувати допустимі значення зношення в посадках із зазором; налагоджувати та готувати устаткування до експлуатації.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: теорія технічних систем, теорія конструкційних матеріалів, матеріалознавство, опір матеріалів, деталі машин, розрахунок та конструювання типових механізмів; монтаж, експлуатація та ремонт обладнання галузі.

Зміст навчальної дисципліни Зношування машин. Організація ремонту та обслуговування обладнання підприємств. Показники експлуатації машин. Контроль і прогнозування спрацювання. Чинники, що визначають стійкість поверхні, тертя деталі проти спрацювання. Розрахунок терміну спрацювання конічної пари тертя. Розрахунки величини спрацювання пари тертя типу вал-підшипник ковзання. Основи експлуатації машин. Головні вимоги до експлуатації машин. Змащування рухомих з`єднань у вузлах машин. Організація та планування обслуговування машин. Підготовка машин до ремонту. Очищення, миття та сортування деталей та вузлів під час ремонту. Дефектація деталей. Діагностика машин.

Запланована навчальна діяльність лекцій 28 год., лабораторних занять 14 год., самостійної роботи 84 год.; разом 126 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (графіки, схеми, що поясняють принцип дії пристрою, механізму чи машини в цілому; номограми, циклограми роботи механізмів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, захист лабораторних робіт. поточний тестовий контроль, захист рефератів, захист розрахунково-графічної роботи, підсумкова контрольна робота

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Ремонт, монтаж і експлуатація технологічного обладнання легкої промисловості. (Методичні вказівки до курового проекту). М.Є. Скиба, В.І.Іщук, Ю.О.Заїчко. Хмельницький. ТУП, 2002, 56 с.

 2. Пронников А.С. Надежность машин. –М.: Маш-ние, 1976

 3. Франц В.Я. Эксплуатация и ремонт швейного оборудования. М.: Лег. инд. 1978.

Викладач: канд. техн. наук, доцент Прибега Д.В.


35СВ12Б112 Інженерне обладнання підприємств галузі

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: виконувати розрахунки та планування промислових будівель та інженерних споруд; обирати способи вентиляції підприємств та виконувати розрахунки вентиляційних систем; виконувати розрахунок систем опалювання.

знати: мету та завдання проектування та експлуатації підприємств легкої промисловості; устаткування санітарно-технічного призначення; основні будівельні матеріали, їх характеристику та застосування; системи опалювання.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: механічна технологія, хімічна технологія

Зміст навчальної дисципліни. Генеральний план промислового підприємства. Проектування та експлуатація основних частин будівель. Основні будівельні матеріали. Гігієнічні основи опалення. Системи опалення промислових підприємств. Вентиляція. Призначення вентиляції та вимоги до неї. Класифікація системи вентиляції. Аеродинамічний розрахунок повітряних каналів (проводів). Вентилятори. Система центрального кондиціонування.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 74 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Болгов И.В. и др. Проектирование предприятий по ремонту бытовой техники и оборудования: Учебн. пособие. -М.: Легпромиздат, 1985. -200 с.

 2. Ананьев В.А. и др. Системы вентиляции и кондиционирование. Теория и практика. /В.А. Ананьев, Л.Н. Балуева, А.Д. Гальперин, А.К., Городов, М.Ю. Еремин. Евроклимат, 2005.

 3. Проектування ремонтних та технологічних цехів галузі. Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічних робіт для студентів спеціальностей «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування». /Г.Б.Параска, С.В.Смутко, С.П. Лісевич. - Хмельницький: ХНУ, 2010.-73 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Смутко С.В.


35СВ13Б112 Надійність мехатронних систем

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 2,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: застосовувати процедури та методичні підходи рішення задач по обґрунтуванню і забезпеченню вимог до надійності мехатронних систем.

знати: мати уявлення про проблеми зв'язані з процесом забезпечення надійності на всіх стадіях функціонування мехатронних систем; знати основні положення теорії та методи розрахунків надійності мехатронних систем.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: теорія ймовірностей та математична статистика, деталі машин, пакети прикладних програм, основи мехатроніки.

Зміст навчальної дисципліни Основні поняття надійності мехатронних систем. Причини та характер втрати об’єктом працездатності. Моделі відмов. Математичні методи визначення показників випадкових величин. Основні властивості та показники надійності. Оцінка показників надійності. Довговічність мехатронних систем. Обробка статистичної інформації. Визначення показників випадкових величин. Визначення законів і параметрів розподілу випадкових величин.

Запланована навчальна діяльність лекцій 14 год., лабораторних занять 14 год., самостійної роботи 62 год.; разом 90 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення), практичні (лабораторні роботи, розрахунки)

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень захист лабораторних робіт, тести

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Канарчук В.Є., Полянський С.К., Дмитрієв М.М. Надійність машин: Підручник. - К.: Либідь, 2003. – 424с.

 2. Експлуатаційна надійність обладнання галузі. Лабораторний практикум для студентів спеціальності “Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування” / Т.П. Романець – Хмельницький: ХНУ, 2007.

Викладач: канд. техн. наук, доцент Романець Т.П.


35СВ14Б105 Основи теорії коливань та віброзахисту

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 1,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: описувати коливальні процеси в техніці, методами теорії коливань робити амплітудно-частотний аналіз вібрацій та коливань (Аналіз Фур’є, методи фазового простору, якісні методи на фазовій площині, метод точкових відображень; асимптотичні методи, вельвет-наліз). Розраховувати власні частоти коливань методами Релея, Лапласа.

знати: природу динамічних процесів в техніці, основні коливально-хвильові явища в моделях і системах (резонанс, стійкість, параметричне підсилення та генерація, генерація гармонік і множення частоти, народження хаосу в детермінованих системах та ін.).

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:

Вища математика, теорія диференціальних рівнянь, загальна фізика (розділ "Коливання і хвилі"), теорія механізмів та машин, деталі машин.

Зміст навчальної дисципліни.

Коливання та вібрації в техніці, лінійні нелінійні системи. Види коливань. Коливання у нелінійних систему з однією та двома ступенями вільності . Стійкість зосереджених систем з неперервним і дискретним часом. Параметричні коливання. Автоколивання в системах з сухим та в’язким тертям. Резонансна взаємодія осциляторів. Автоколивання у багатовимірних динамічних системах. Пристрої активного та пасивного віброзахисту. Віброізоляція в техніці.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 14 год., практичних занять 14 год., самостійної роботи 26 год.; разом 54

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні, наочні методи (презентації), робота в групі.

Форма контролю: залік

Рекомендована література:

 1. А.А. Андронов, А.А. Витт, С.Э. Хайкин. Теория колебаний, -М.: Физматгаз, 1959, (-2 изд. ) М.: Наука, 1981 (3 изд.).

 2. М.И. Рабинович, Д.И. Трубецков. Введение в теорию колебаний и волн. -М.: Нау-ка, 1984 (1 изд.), 1992 (2 изд.).

 3. Сборник задач по теории колебаний. Под ред. В.И. Королева, Л.В. Постникова, -М.: Наука, 1978.

Викладачі: д. т. н, проф. Шалапко Ю.І.


35СВ15Б112 Комп’ютерне керування мехатронними системами

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: запускати та використовувати мову Java на практиці; створювати програмний код; використовувати засоби AWT, SWING; працювати з пакетами та інтерфейсами; використовувати в програмах багатопоточність; використовувати базові класи Java; використовувати об’єктно-орієнтований підхід до програмування; використовувати програмування для створення систем контролю та керування мехатронніми системами.

знати: структуру та функціональні можливості існуючих об’єктно-орієнтованих мов програмування; структуру, можливості та застосування мови програмування Java; використання та можливості операторів Java; використання та можливості бібліотеки Java; використання та можливості передачі даних через мережні інтерфейси та порти RS232, IEEE-1284.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інформатика, мікропроцесорні засоби мехатронних систем.

Зміст навчальної дисципліни Структура цифрової системи, форми та методи задання програмних рухів. Інтерполяція траєкторій при контурному керуванні. Алгоритми позиційного, швидкісного та силового керування рухом. Структури та методи адаптивного керування рухом механічних систем. Основи теорії оптимального керування. Способи та алгоритми прийнятті рішень в інтелектуальних системах.

Запланована навчальна діяльність лекцій 14 год., лабораторних занять 28 год., самостійної роботи 84 год.; разом 126 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Нотон Патрик, Шилд Герберт. Полный справочник по Java.: Пер. с англ.: К: Диалектика, 1999.- 592 с.

 2. Java 2 Руководство разработчика.: Пер. с англ.: Уч. Пос. – М. Издательский дом ВИЛЬЯМС, 2000. – 720 с.

 3. Программирование на языке Java для AVR и PIC микроконтроллеров. Шпак Ю.А. – М: МК-Пресс, 2006. – 402с.

Викладач: канд. техн. наук, доцент Михайловський Ю.Б.


35СВ16Б112 Машини, апарати та мехатронні системи легкої промисловості

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: технологічні процеси, що реалізуються в швейній промисловості; моделі і конструкції типових робочих інструментів, приводних механізмів, мехатронних систем машин та апаратів; методики розрахунків основних параметрів машин та апаратів для оцінки механічних процесів і використання їх в існуючих задачах

знати: аналізувати рекомендації, які пов’язані з підходами до вивчення теорії, конструкції та роботи технологічного устаткування; діагностувати працездатність устаткування; проводити та аналізувати несправності у процесі розборки і складання устаткування; аналізувати кінематичні схеми механізмів і машин для їх структурного аналізу; налагоджувати та підготовляти швейне устаткування до експлуатації.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: механічна технологія та обладнання підприємств; розрахунок та конструювання типових машин та механізмів, основи мехатроніки

Зміст навчальної дисципліни Загальна структура швейного підприємства. Обладнання експериментального виробництва. Обладнання розкрійного виробництва. Обладнання для виконання волого-теплової обробки. Обладнання для виконання операції дублювання. Електроприводи швейного обладнання. Мехатронні системи в обладнанні легкої промисловості. Швейне обладнання з електронним управлінням. Швейне обладнання з комп’ютерним управлінням.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 75 год.; разом 126 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. А.С. Ермаков. Оборудование швейных предприятий: Учебник для навч. проф. образования. - М.: ИРПО; ПрофОбрИздат, 2002. - 432с.

 2. Франц В.Я. Оборудование швейного производства: Учеб. для сред. проф. образования. - М.: Издательский центр “Академия”, 2002. - 448с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Поліщук О.С.


35СВ17Б107 Високоенергетичні зміцнюючі технології

Тип дисципліни самостійного вибору ВНЗ

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 1,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: аналізувати умови експлуатації деталей машин, інструментів і оснащення; застосовувати ті чи інші методи зміцнення поверхні; вибирати тип і властивості покриттів, що забезпечують підвищення зносостійкості і довговічності конструктивних елементів з врахуванням реальних умов їх експлуатації; вибирати технології та оптимальні технологічні режими модифікації поверхні для забезпечення високої економічності технологічного процесу і максимальної довговічності конструктивних елементів;

знати: предмет курсу, його основні поняття і термінологію; існуючі методи зміцнення поверхні конструктивних елементів; переваги високоенергетичних методів зміцнення поверхні, класифікацію покриттів; вплив покриттів на експлуатаційні характеристики деталей машин і оснащення; існуючі технології і обладнання для нанесення покриттів, їх переваги, недоліки, застосування; вплив покриттів на характеристики міцності і напружено-деформований стан конструктивних елементів при різних видах навантажень; вплив покриттів на процеси зношування; процеси, що відбуваються в зоні тертя; фактори, що впливають на процеси тертя і зношування; методи підвищення зносостійкості і довговічності деталей машин і інструментів.

Необхідні обов,язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна графіка,теоретична механіка, математика,фізика. хімія, деталі машин, матеріалознавство, технологія металів, термодинаміка.

Зміст навчальної дисципліни: техніко-економічне обґрунтування необхідності модифікації поверхні конструкційних елементів машин і механізмів з застосуванням високоенергетичних технологій зміцнення поверхні. Класифікація методів зміцнення поверхні. Класифікація покриттів. Методи нанесення покриттів. Дифузійні покриття , їх переваги, недоліки, застосування. Технології нанесення дифузійних покриттів, використання висококонцентрованих джерел енергії при нанесенні покриттів. Хіміко-термічна обробка в плазмі тліючого розряду, її переваги. Вплив водню на фізико-механічні характеристики металів. Технологія азотування в тліючому розряді в безводневих середовищах. Обладнання ля нанесення дифузійних покриттів, його конструктивні особливості, техніко-економічні показники, переваги, недоліки, застосування. Напружено-деформований стан деталей машин з дифузійними покриттями при дії зовнішніх навантажень Високоенергетичні технології нанесення покриттів методом осадження. Високоенергетичне обладнання для нанесення покриттів методом осадження. Технології електрофізичного осадження покриттів, їх переваги, недоліки, застосування. Технології електроіскрового і лазерного легування поверхні,їх переваги, недоліки,застосування.. Теоретичні основи процесів тертя і зношування поверхні в машинах. Методи оцінки зносостійкості пар тертя. Сучасні теорії процесів тертя і зношування. Рекомендації для підвищення зносостійкості пар тертя.

Запланована навчальна діяльність: лекції - 17 год., лабораторні роботи -17 год. самостійна робота 20 год. всього 54 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіди), лабораторні (виконання робіт), групові та індивідуальні консультації.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування,тестування, , захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література:

 1. Ющенко К.А. та інші Інженерія поверхні. - Київ, Наук. думка,-2007,-559с.

 2. Вельбой В.П.,Каплун П.В. Технологія і обладнання нанесення покриттів.-Хмельницький: ХНУ,2006,-143с.

 3. Поляк М.С. Технология упрочнения, Т. 1,2.-М: Машиностроение,1995,-832с.

 4. Каплун В.Г., Шалапко Ю.І. Прогресивні методи поверхневого зміцнення деталей машин.( Лабораторні роботи) - Хмельницький, 2001,-55с.

 5. Каплун В.Г. ,Машовець Н.С. Інженерія поверхні (Методичні вказівки до виконання контрольних робіт),- Хмельницький: ХНУ, -22с.

 6. Арзамасов Б.Н. Химико-термическая обработка металлов в активизированных газовых средах.- М: Машиностроение, 1979,-380с.

 7. Кастецкий Б.И. Поверхностная прочность металлов при трениию - Киев: Техника, 1976,-325с.

 8. Упрочнение металлов лучом лазера. Под. редакцией Коваленка В.С.- Киев: Техника,-1990,-192с,

 9. Хасуй А. Техника напыления.- М.: Машиностроение,-1975,-288с.

Викладачі: док, техн. наук, проф. Каплун В.Г.


35СВ18Б112 Електроприводи мехатронних систем

Тип дисципліни самостійного вибору ВНЗ

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: вибирати потужність електродвигунів постійного та змінного струму, в залежності від типу та призначення приводу, розробляти схеми автоматичного керування електроприводом устаткування легкої промисловості, розраховувати основні елементи електроприводу для різних видів технологічного обладнання, налагоджувати та готувати устаткування до експлуатації.

знати: основні напрямки автоматизації електроприводу машин легкої промисловості та завдання подальшого розвитку, електромеханічні властивості електричних машин постійного та змінного струму, основні методи та засоби керування електроприводом, завдання оптимального керування електроприводом.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізика, теоретична механіка, електротехніка, електроніка та мікро схемотехніка, деталі машин

Зміст навчальної дисципліни: узагальнені структури та приклади сучасних електромеханічних та мехатронних систем; види, класифікація і особливості виконавчих приводів електромеханічних та мехатронних систем; будова, принцип дії та основні характеристика сучасних виконавчих елементів приводів електромеханічних та мехатронних систем; принципи побудови та особливості функціонування силових та керуючих електронних пристроїв виконавчих приводів електромеханічних та мехатронних систем; сучасні методи керування в мехатроніці.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 75 год.; разом 126 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Москаленко В.В. Электрический привод : учебник для студ. высш. учеб. Заведений / В.В. Москаленко. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 368 с.

 2. Белов М.П. Автоматизированный электропривод типових производственных механизмов и технологических комплексов: Учебник для вузов / М.П. Белов, В.А. Новиков, Л.Н. Рассудов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр „Академия”, 2004. – 576 с.

Викладач: старший викладач Онофрійчук В.І.


35СВ19Б112 Мікропроцесорні засоби мехатронних систем

Тип дисципліни самостійного вибору ВНЗ

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 2,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

вміти: практично відпрацювати можливості створення програм на мові програмування Аssembler; розробляти програми для роботи з клавіатурою, дисковими операціями та виводити данні на дисплей; використовувати пакети програм Тurbо Assemblег та AVR-Studio для створення та відладки роботи мікропроцесора; описувати структуру програми на мові Assemblег; застосовувати системні регістри; складати алгоритми програм; команди мови програмування Assemblег; основи створення пристроїв на базі мікроконтролерів та мікропроцесорів.

знати: архітектуру ЕОМ і мікропроцесорних пристроїв; структуру та особливості процесорів фірми Atmel, Intel, MicroChip та інших; принципи побудови та функціонування пристроїв цифрової та мікропроцесорної техніки; способи роботи процесора з пам'яттю та пристроями введення – виведення; пакет програм Тurbо Assemblег та AVR-Studio для створення та відладки роботи мікропроцесору.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: моделювання електромеханічних систем, інформатики, пакети прикладних програм.

Зміст навчальної дисципліни Основні визначення. Архітектура мікроконтролерів. Регістри мікропроцесора та умовні коди. Вивчення схем виведення інформації на світлодіодні дисплеї. Послідовне введення/виведення даних. Мікроконтролері фірми ATMEL. Режими адресації. Введення та виведення аналогових сигналів. Переривання та обробка подій у реальному часі.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 56 год.; разом 90 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Microcontrollers and microcomputers: principles of software and hardware engineering. Fredric M. Cady. 1997. Published by Oxford Univerity Press.

 2. С.В.Якубовский "Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы" Справочник. Москва "Радио и связь",1990

 3. В.П.Шило "Популярные цифровые микросхемы" Москва "Радио и связь" 1988.

 4. Шевкопляс Б.В. Микропроцессорные структуры , "Радио и связь" 1990.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Горященко С.Л.
Напрям підготовки6.050504 Зварювання


Професійне спрямуванняВідновлення та підвищення зносостійкості деталей та конструкцій


Цикл математичної та природничо-наукової підготовки


36ПН01Б103 Фізика

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1-2 курси

Семестр 2-3

Кредити ЄКТС 9,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна , заочна

Результати навчання

вміти: аналізувати фізичні явища та процеси; оцінювати характерні розміри й визначати масштаб явищ та процесів; встановлювати зв’язок між фізичними величинами

знати: основні фізичні закони і границі їх застосування

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: математика

Зміст навчальної дисципліни: Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електрика і магнетизм. Фізика коливань і хвиль. Оптика. Квантова фізика. Фізика твердого тіла. Елементи ядерної фізики.

Запланована навчальна діяльність лекцій 70 год., лабораторних занять 52 год., практичних занять 52 год., самостійної роботи 150 год., разом 324 год.

Методи викладання** словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторні роботи, розв’язання задач, їх аналіз, індивідуальні завдання), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю екзамен, екзамен

Рекомендована література

 1. 1. Г. І. Костишина, В. Б. Дроздовський. Фізика. Конспект лекцій для студентів факультету комп’терної інженерії та радіоелектроніки. Хмельницький: ХНУ, 2005. 152с.

 2. 2.Т. И. Трофимова Курс физики: Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 1998.

 3. Загальна фізика.Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина І, ІІ, ІІІ, ІV. Хмельницький. ТУП, 2001, 62с.,42c., 69c., 69c.

 4. Б. М. Яворський, А. А. Детлаф, Л. Б. Милковська. Курс фізики т.І, ІІ, ІІІ “Вища школа” Київ, 1973.

 5. 5.В.М. Голонжка, В.Б. Дроздовський. Фізика. Збірник задач для контрольних робіт та колоквіумів. Хмельницький: ТУП, 2002.-50с.

Викладачі: канд. пед. наук, доцент Костишина Галина Іванівна


36ПН02Б110 Вища математика

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1,2 курс

Семестр 1, 2, 3, 4

Кредити ЄКТС 18,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти:виконувати дії над матрицями; обчислювати визначники 2-го, 3-го таn-го порядку; розв’язувати системи рівнянь; виконувати дії над векторами; знаходити границі функцій; диференціювати функції однієї та кількох змінних; обчислювати невизначені, визначені та невласні інтеграли; розв’язувати диференціальні рівняння першого та вищих порядків і системи диференціальних рівнянь; досліджувати на збіжність числові, степеневі ряди та ряди Фур’є; обчислювати подвійні, потрійні, криволінійні та поверхневі інтеграли; диференціювати та інтегрувати функцію комплексної змінної; використовувати елементи теорії ймовірностей і математичної статистики в інженерних дослідженнях.

знати: формулиКрамера, метод Гаусса та метод оберненої матриці розв’язування систем алгебраїчних рівнянь; формули скалярного, векторного та мішаного добутку векторів; рівняння ліній на площині та в просторі; знаходити границі функцій; основи диференціального та інтегрального числення та їх застосування; моделювати задачі механіки диференціальними рівняннями; досліджувати на збіжність числові, степеневі ряди та ряди Фур’є; формули обчислення подвійних, потрійних, криволінійних та поверхневих інтегралів; основні поняття про функцію комплексної змінної; теорію ймовірностей, як основу математичної статистики; математичну статистику, як основу аналізу задач інженерної механіки.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:елементарна математика.

Зміст навчальної дисципліни: елементи лінійної та векторної алгебри, елементи аналітичної геометрії, диференціальне числення функцій однієї та декількох змінних, інтегральне числення функцій однієї змінної, диференціальні рівняння, ряди, подвійні, потрійні, криволінійні та поверхневі інтеграли, теорія функцій комплексної змінної, теорія ймовірностей та математична статистика.

Запланована навчальна діяльність лекцій 105 год., практичних занять 139 год., самостійної роботи 422 год.; разом 422 год.

Методи викладання: модульне середовище, лекції, практичні (розв’язування задач).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: письмові, самостійні роботи, колоквіум, тестова контрольна робота, індивідуальні домашні завдання.

Вид семестрового контролю: екзамен, екзамен, залік, екзамен.

Рекомендована література:

 1. Стопень Г.Я.,Вища математика: Електронний посібник. Модульне середовище. ТУП.

 2. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика. – К.: Вища шк.., 1993, 648 с.

 3. Марчук Р.А. Курс аналітичної геометрії та лінійної алгебри. Підручник. – Хмельницький, ХНУ, 2005, 226 с.

 4. Рябушко А.П., Бархатов В.В., Державец В.В., Юруть И.Е. Сборникиндивидуальных заданий по высшейматематике. – М.: Высш. шк. – 1980, ч. I, II, III.

 5. Стопень Г.Я., Рудницький В.Б., Поплавська О.А. Теорія ймовірностей і математична статистика. Хмельницький, ХНУ, 2007, 2008, 2009 р.

Викладач:канд. фізико-математичних наук, доцент Бедратюк Л.П.


36ПН03Б104 Хімія

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: грамотно викласти засвоєний матеріал, використати теоретичні положення для розв’язування практичних задач, в тому числі розрахункових, самостійно виконувати лабораторні досліди та узагальнювати спостереження і факти

знати: будову та класифікацію речовин, основні закони хімії та закономірності перебігу хімічних реакцій, властивості металів, основних хімічних продуктів та їх використання у техніці

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: курс базується на сучасних знаннях хімії та фізики за середню школу і є теоретичною базою для наступного вивчення загальнотехнічних і технологічних дисциплін, особливо курсу матеріалознавства

Зміст навчальної дисципліни: сучасні уявлення про будову атомів, молекул, речовин немолекулярної будови; класифікація речовин; хімічна кінетика та рівновага, термодинамічні функції; розчини, окисно-відновні процеси, електрохімічні процеси та їх застосування; властивості металів, корозія металів та методи захисту від корозії; комплексні сполуки

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год, лабораторних занять 34 год, самостійної роботи 76 год; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (таблиці, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Рекомендована література

 1. Кириченко В.І. Загальна хімія: навчальний посібник / В.І Кириченко. – К.: Вища школа, 2005. – 639 с.

 2. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія: підручник для студентів вищ. навч. закладів / Н.В. Романова – К.: Ірпінь: ВТП „Перун”, 1998. – 480 с.

 3. Ткачук Г.С. Збірник вибраних задач із загальної хімії / Г.С. Ткачук, Г.Т. Бубенщикова. – Л.: Новий світ – 2000, 2009. – 224 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Бубенщикова Г.Т.36ПН04Б101 Інформатика

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1-2

Кредити ЄКТС 6

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: визначати характеристики комп’ютерної системи; працювати з файловою системою ОС Windows; працювати з файловими менеджерами; використовувати сервісні програми; використовувати програмне забезпечення для створення та обробки документів; орієнтуватись у Всесвітній павутині (WWW); організовувати пошук інформації в мережі Інтернет; користуватись електронною поштою; виконувати алгоритмізацію математичних та інженерних задач; використовувати на практиці основні та спеціальні методи програмування для розв’язання математичних та інженерних задач; використовувати засоби математичних пакетів для автоматизації розв’язання математичних та інженерних задач.

знати: основні відомості про інформацію та інформаційні процеси; призначення та харак­теристики основних та додаткових пристроїв ПК; базові принципи роботи з програмним забезпеченням; методи роботи з офісними програмами; засоби автоматизації обробки паперових документів; засоби автоматизованого перекладу з однієї мови на іншу; принципи побудови та використання комп’ютерних мереж; основні концепції створення програмного забезпечення; основні принципи та методи алгоритмізації задач; основи програмування; методи рoзв’язування математичних задач за допомогою сучасної комп’ютерної техніки.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика

Зміст навчальної дисципліни: Основні поняття інформа­тики та комп’ютерної техніки. Апаратне та програмне забезпечення. Засоби та методи автомати­зації обробки текстової інформації. Методи автомати­зації обробки інформації за допомо­гою електронних таблиць. Комп’ютерні мережі та Інтернет. Автоматизація математич­них методів. Алгоритмізація задач та основи програмування.

Запланована навчальна діяльність лекцій 35 год., лабораторних занять 70 год., самостійної роботи 111 год.; разом 216 год.

Методи викладання словесні (лекція, пояснення), практичні (лабораторна робота), наочні методи (демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік, екзамен

Рекомендована література

 1. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів ви­щих навчальних закладів / За ред. О. І. Пушкаря. – К. : Видавничий центр «Академія», 2003. – 704 с.

 2. Дибкова Л. М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. М. Дибкова. – К. : «Академвидав», 2003. – 320 с.

 3. Локазюк В. М. Основи інформатики / В. М. Локазюк, В. І. Спиридонов, В. М. Джулій . – Х. : ХНУ, 2004. – 175 с.

 4. Павловская Т. А. C#. Программирование на языке высокого уровня : Учебник для вузов / Т. А. Павловская. – СПб. : Питер, 2009. – 432 с. // Портал MirKnig.com. – Режим доступа: http://www.mirknig.com/knigi/programming/1181202339-c-programmirovanie-na-yazyke-vysokogo-urovnya.html

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Радельчук Г. І., ст. викл. Франко В. М.

36ПН05Б105 Теоретична механіка

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1-2 курси

Семестр 2-3

Кредити ЄКТС 7,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна: денна, заочна, заочна скорочена

Результати навчання:

знати: теми з розділів "Статика", "Кінематика" та "Динаміка", передбачені відповідною робочою програмою.

вміти: розв’язувати задачі статики, кінематики, динаміки точки та системи.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна і комп’ютерна графіка, вища математика, фізика.

Зміст навчальної дисципліни. Момент сили відносно полюса і осі. Пара сил. Основна теорема статики. Плоска система сил та умови її рівноваги. Просторова система сил та умови її рівноваги. Рівновага з врахуванням сил тертя кочення і ковзання. Кінематика точки. Векторний, координатний, натуральний способи завдання руху точки. Найпростіші рухи твердого тіла. Плоский рух тіла. Складний рух точки. Динаміка точки. Прямолінійний рух матеріальної точки під дією змінних сил. Відносний рух точки. Прямолінійні коливання матеріальної точки. Вільні згасаючі коливання. Загальні теореми динаміки точки. Дві міри механічного руху – кількість руху і кінетична енергія. Робота сил. Поняття про механічну систему. Теореми про рух центра мас та про зміну кількості руху. Теореми про зміну кінетичного моменту та кінетичної енергії. Принципи механіки. Загальне рівняння динаміки. Рівняння Лагранжа II-го роду.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 70 год., практичних 70 год., самостійної роботи 130 год.; разом 270 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (розв’язання задач), залік (2 семестр), екзамен (3 семестр).

Вид семестрового контролю залік, екзамен

Рекомендована література:

 1. Пасічник А.Й., Дорофєєв О.А. Короткий довідник з теоретичної механіки. – Хмельницький: ТУП, 1999. – 86 с.

 2. Теоретична механіка (динаміка, аналітична механіка). Методичні вказівки, контрольні завдання та задачі для студентів інженерно-технічних спеціальностей / А.Й. Пасічник, О.А. Дорофєєв. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 97 с.

 3. Теоретична механіка (статика). Методичні вказівки, контрольні завдання та задачі для студентів інженерно-технічних спеціальностей / А.Й. Пасічник, О.А. Дорофєєв. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 55 с.

 4. Теоретична механіка (кінематика). Методичні вказівки, контрольні завдання та задачі для студентів інженерно-технічних спеціальностей / А.Й. Пасічник, О.А. Дорофєєв. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – 80 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Терещенко О.П., канд. техн. наук, доцент Дорофєєв О.А.


36ПН06Б105 Опір матеріалів

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2,3 курси

Семестр 4-5

Кредити ЄКТС 6,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна: денна, заочна.

Результати навчання:

вміти: виконувати розрахунки найпростіших конструкцій та проводити лабораторні випробування зразків конструктивних матеріалів.

знати:

теоретичні положення що положенні в основу розрахунків та послідовність і алгоритми розрахунків.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:

інженерна графіка, фізика, вища математика, теоретична механіка, матеріалознавство.

Зміст навчальної дисципліни.

Пружні характеристики та показники міцності конструктивних матеріалів. Пізнавальна модель стержня. Методи розрахунку на міцність, жорсткість та стійкість. Розрахунок на міцність за допустимими напруженнями при простих та складних видах опору. Врахування сил інерції. Розрахунок центрально стиснутого стержня на стійкість. Розрахунки на міцність при циклічному навантаженні. Особливості розрахунку статично-невизначених стержневих систем.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 70 год., практичних занять 36 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 94 год.; разом 234 год.

Методи викладання: словесні (пояснення, бесіда), практичні та лабораторні роботи, наочні методи, робота в групі.

Методи контролю і оцінювання усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю залік, екзамен

Рекомендована література:

 1. Корнілов О. А. Опір матеріалів. [Підручник]. – Київ: Логос, 2000. – 551 с.

 2. Ковтун В. В., Павлов В. С., Дорофеєв О. А. Опір матеріалів. Розрахункові роботи. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2002. – 280 с.

 3. Ковтун В. В., Павлов В. С., Кондратюк В. І. Опір матеріалів. Методичні вказівки до лабораторних робіт. – Хмельницький, ХТІ, 1992. – 72 с.

Викладачі: д.т.н., проф. Ковтун В. В., к.т.н., доц. Павлов В. С., к.т.н., доц. Кондратюк В. І.


36ПН07Б102 Інженерна і комп'ютерна графіка

Тип дисципліни Нормативна

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1-2 курси

Семестр 1,2,3

Кредити ЄКТС 10,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна: денна, заочна, денна скорочена, заочна скорочена

Результати навчання:

вміти: створювати об'ємні моделі технічних форм, виконувати, оформляти і читати проекційні креслення

знати: основні методи нарисної геометрії і проекційного креслення. Загальні принципи роботи з графічними комп'ютерними пакетами. Стандарти оформлення креслень.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, інформатика та комп'ютерна техніка

Зміст навчальної дисципліни: Теоретичні основи побудови зображень елементів простору та просторових форм. Взаємне положення елементів простору. Методи перетворення креслень, знаходження дійсної величини відрізків та плоских фігур. Перетин поверхонь прямою та площиною особливого положення. Побудова розгорток. Основні правила виконання креслень та зображень. Виконання складального креслення, читання креслення загального виду та виконання ескізів і робочих креслень деталей. Методика виконання креслень в системі AutoCAD та Solid Works.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 34 год.,лабораторних 70 год., практичних 70 год., самостійної роботи 204 год.; разом 378 год.

Методи викладання: інтерактивні лекції, лабораторні і практичні роботи, мультимедія і модульне середовище, індивідуальна робота з студентом

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестовий контроль, контрольні роботи, захист графічних робіт.

Вид семестрового контролю: іспит (1 семестр), диференційований залік (2, 3 семестр)

Рекомендована література:

 1. Нарисна геометрія. Бланк-конспект лекцій/ К.В.Ліствін, С.Я.Підгайчук, С.В.Успаленко, А.М.Василишин. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – 90 с.

 2. Нарисна геометрія та проекційне креслення: методичні вказівки і навчальні завдання для студентів напрямів підготовки "Технологічна освіта", "Професійна освіта", "Інженерна механіка" та "Машинобудування" / С.Я.Підгайчук, Н.М.Яворська. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – 39с.

 3. Інженерна графіка. Розділ "З'єднання деталей": методичні вказівки та завдання для всіх спеціальностей університету/ К.В.Ліствін, А.М.Василишин. – Хмельницький:ХНУ, 2009. – 36 с.


Викладачі: канд. техн. наук, доцент Ліствін, канд. техн. наук, доцент Блажієвський П.В., канд. техн. наук, доцент Підгайчук С.Я., ст.викл. Успаленко С.В.


Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки


36ПП01Б119 Фізико-хімічні та металургійні процеси виробництва металів

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 4,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: Заміряти твердість металів за методикою Брінелля та Роквелла, визначати густину металів за відомим обємом та масою; Розробляти технологію отримання сортового прокату та продукції волочінням; Розробляти технологію отримання виробів з металевих порошків.

знати: Класифікацію металів, методи визначення їх механічних властивостей; Основні поняття фізичної хімії; Технологію отримання чавуну, вуглецевих та легованих сталей, міді, алюмінію, магнію та титану, способи підвищення якості металів в рідкому стані; Фізико-хімічні основи розливання сталі, отримання злитків та литих заготовок; Фізико-механічні основи обробки металів тиском; Технологію отримання продукції прокаткою, волочінням та пресуванням; Технологію отримання виробів з металевих порошків.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна і комп’ютерна графіка, хімія, вища математика, розвиток техніки галузі.

Зміст навчальної дисципліни Фізико-механічні, хімічні та технологічні властивості, технології підготовки вихідних матеріалів для виробництва чорних та кольорових матеріалів. Класифікація та стандартні позначення конструкційних матеріалів на різній основі. Фізичні та хімічні процеси, які відбуваються у різних металургійних агрегатах. Будова та робота основних металургійних агрегатів. Електрометалургійні способи виробництва сталі. Кристалізація сталевих зливків. Пороки стальних зливків, способи їх попередження.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год. самостійної роботи 94 год.; разом 162 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (стенди, установки), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Технология конструкционных материалов: Учебник / А.М. Дальский, И.А. Арутюнова и др.; Под общ. ред. А.М. Дальского. – 2-е изд.. перераб.и доп. – М.: Машиностроение, 1985. – 448с., ил.

 2. Технология конструкционных материалов. Учебник / Г.А. Прейс, Н.А. Сологуб и др.– 2-е изд. Перераб.и доп. - Киев: Вища школа, 1991.- 391 с., ил.

 3. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство. Книга 1: Навч. посібник для ВНЗ / В. Попович. - Львів, 2000.- 264 с.

 4. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство. Книга 2: Навч. посібник для ВНЗ / В. Попович, В. Голубець. - Львів, 2002.- 260 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Бабак О.П.


36ПП02Б119 Основи обробки металів і формоутворення заготовок

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 2

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: оцінити технологічність деталі з урахуванням її конструктивних елементів і властивостей матеріалу; вибрати раціональний спосіб виготовлення фасонних заготовок деталей машин з урахуванням їх функціонального призначення; розробити технологічні ескізи штампованих і литих заготовок за кресленням деталі з урахуванням припусків на подальшу обробку і технологічних напусків; розробити маршрутну технологію та ескізи формотворних елементів штампів і ливарних форм для виготовлення фасонних заготовок і виробів з металевих матеріалів

знати: фізичну сутність, різновиди і технологічні процеси ковальсько-пресового і ливарного виробництва та їх технологічні можливості

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізико-хімічні і металургійні основи виробництва металів

Зміст навчальної дисципліни Сутність і класифікація процесів металообробки. Формоутворення заготовок пластичною деформацією металу. Вільне кування, гаряче і холодне об‘ємне штампування типових поковок. Сутність, класифікація операцій і технологія листового штампування плоских і просторових заготовок і деталей. Класифікація і технологія основних способів лиття. Виготовлення виливків з різних сплавів. Техніка безпеки в ливарних цехах. Технічний контроль виливків. Основні способи термічного і механічного різання металів

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., лабораторних занять 18 год. самостійної роботи 72 год.; разом 126 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, здача домашніх завдань

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

1. Технологія конструкційних матеріалів: Підручник / Н.А.Сологуб, І.О.Рожнецький, О.І.Некоз та ін. За ред. Н.А. Сологуба. – К.: Вища шк., 1993. – 300 с.

2. Технологія конструкційних матеріалів. Лабораторний практикум для студентів напрямку “Інженерна механіка” / В.П.Вельбой. – Хмельницький: ТУП, 2001. – 109 с.

https://msn.khnu.km.ua/moodle/ЗВ_Основи обробки металів і формоутворення заготовок_(Рудик)

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Рудик О.Ю.


36ПП03Б119 Металознавство і термічна обробка зварних з.єднань

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 4,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: за маркою матеріалу розрізняти сталі, чавуни, сплави на основі кольорових металів. Користуватись діаграмами стану двокомпонентних сплавів.

знати: основні види термічної обробки та їх призначення, суть перетворень, що відбуваються під час нагрівання та охолодження сталі.

Необхідні обов,язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна та комп,ютерна графіка, фізика, хімія, технологія конструкційних матеріалів.

Зміст навчальної дисципліни Будова та властивості металів та сплавів. Формування структури металів та сплавів під час кристалізації. Діаграми стану двокомпонентних сплавів. Сплави на основі заліза та вуглецю. Термічна обробка сталей та чавунів. Суть перетворень, що відбуваються в процесі термічної та хіміко-термічної обробки. Характеристика сучасних конструкційних та інструментальних матеріалів. Матеріали для зварних конструкцій. Особливості будови зварних з,єднань. Види та режими термічної обробки зварних з,єднань.

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., лабораторних занять 36 год., самостійної роботи 90 год., разом 162 год..

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, виконання контрольних завдань.

Вид сесестрового контролю екзамен

Рекомендована література

 1. Єфименко М.Г., Радзівілова Н.О. Металознавство і термічна обробка зварних з,єднань. Харків, 2003.-488с.

 2. Дробот О.С., Бабак О.П. Металознавство і термічна обробка зварних з,єднань. Методичні вказівки до вивчення курсу. Хмельницький: ТУП. 2003.-70 с.

Викладач: канд. тех. наук, доцент Дробот О.С.


36ПП04126 Гідропневмоприводи

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКTС 2,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна: денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

вміти: використовувати знання законів гідравліки для розрахунку і проектування різноманітних гідро- та пневматичних систем, проводити перевірковий і проектувальний розрахунок гідродвигунів, проектувати об’ємний гідропривід згідно технічного завдання.

знати: стан і перспективи застосування законів гідравліки і гідропневмоприводу стосовно до їхньої спеціальності, властивості і характеристики рідин і газів; закони гідростатики і гідродинаміки, основні гідравлічні машини, гідравлічну апаратуру гідроприводу, гідро двигуни, умовні позначення на гідравлічних і пневматичних схемах; складання гідравлічних і пневматичних схем, об’ємний гідропривід та пневмопривід, їх структурні схеми, призначення та способи проектування.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізика, теоретична механіка, опір матеріалів, деталі машин.

Зміст навчальної дисципліни: Властивості рідин і газів. Тиску в рідині, способи вимірювання. Основне рівняння гідростатики, сили дії рідини на поверхні. Гідродинаміка – режими руху рідини, число Рейнольдса; рівняння Бернуллі; втрати напору; розрахунок трубопроводів; витік рідини через отвори і насадки; гідравлічний удар. Лопатеві і об’ємні насоси, область застосування, характеристики. Гідроциліндри, гідромотори, квадранти, застосування, розрахунок. Гідравлічна апаратура гідроприводу. Умовні позначення на гідравлічних і пневматичних схемах. Проектування об’ємного гідроприводу.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 56 год., разом 90 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Форма контролю: залік.

Рекомендована література:

 1. Cідлецький І.О., Мохорт Г.Г., Горошко А.В. Гідравліка. Курс лекцій./. - Хмельницький: ХНУ, 2008. - 143 c.

 2. Мохорт Г.Г., Сідлецький І.О. Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи “Розрахунок об’ємного гідроприводу”, 1998, ТУП, Хмельницький.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Горошко А.В., канд. техн. наук, доцент Сідлецький І.О.


36ПП05Б119 Термодинаміка і теплові процеси зварювання

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна.

Результати навчання

вміти: вести розрахунки за формулами теплоти, теплоємності, коефіцієнтів теплопровідності, температуропровідності, тепловіддачі, теплопередачі, записувати загальні математичні вирази теплопередачі для конкретних процесів і умов, розраховувати теплові потоки і температури при зварюванні.

знати: фізичну суть теплових явищ і процесів зварювання, що вивчаються, формулювання законів термодинаміки і теплопередачі; визначення теплотехнічних характеристик

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізика, хімія,прикладна механіка, матеріалознавство, теорія зварювальних процесів.

Зміст навчальної дисципліни Основні поняття і визначення технічної термодинаміки. Закони технічної термодинаміки. Закономірності пере­творення теплоти у роботу, методи розрахунків теплоти. Основи теплопровід­ності, конвективного теплообміну, випромінювання. Основні розрахункові методи теплових процесів при зварюванні, схеми нагріву металу зварювальними джерелами тепла. Метод джерел теплоти. Нагрів металу зварювальною дугою. Періоди теплонасичення і вирівнювання температури. Температурне поле в пластині при її проплавленні на всю товщину. Вплив параметрів режиму зварювання та теплофізичних властивостей матеріалу на температурне поле граничного стану.

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год., лабораторних занять 18 год. самостійної роботи 72 год.; разом 108 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (стенди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування або контрольна робота, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Свідерський В.П. Термодинаміка і теплові процеси зварювання. Конспект лекцій для студентів спеціальності ’’Технологія та устаткування відновлення і підвищення зносостійкості машин і конструкцій’’.- Хмельницький: ТУП, 1999, - 86с.

 2. Свідерський В.П., Пасічник О.А., Сорокатий Р.В. Теоретичні основи теплотехніки. Частина 1. Технічна термодинаміка. Конспект лекцій для студентів інженерно-технічних спеціальностей. -Хмельницький: ТУП, 2002. - 118 с.

 3. Свідерський В.П., Сіренко Г.О., Яремчук В.С. "Теоретичні основи теплотехніки" і "Основи теплотехніки і тепломасообмін" Методичні вказівки до лабораторних робіт та індивідуальних завдань для інженерно - технічних і технологічних спеціальностей. Хмельницький: ТУП, 2003. - 87 с.

 4. Свідерський В.П., Сіренко Г.О., Яремчук В.С. " Термодинаміка та теплові процеси зварювання " Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності ’’Технологія та устаткування відновлення і підвищення зносостійкості машин і конструкцій’’ – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 54с.

Викладач: канд. техн. наук, доцент Свідерський В.П.


36ПП06Б107 Прикладна механіка (Теорія механізмів і машин)

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2-3 курс

Семестр 4-5

Кредити ЄКТС 4,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: виконувати структурний, кінематичний та динамічній аналіз і синтез плоских важільних механізмів за заданими кінематичними умовами, методами оптимізації та наближення функцій, у т. ч за допомогою ЕОМ; розв’язувати задачі на визначення сил тертя і реакцій в кінематичних парах, а також зрівноважувальної сили і ККД механізму; знаходити зведені силу та масу, аналізувати та розв’язувати рівняння руху механізмів і машин; виконувати аналіз і синтез кулачкових механізмів; визначати основні геометричні параметри евольвентного зубчатого зачеплення та його якісні характеристики; будувати картину зубчатого зачеплення; знаходити передаточні відношення в багатоланкових зубчастих механізмах; виконувати зрівноваження механізмів.

знати: принципи будови механізмів і їх класифікація; методи кінематичного та силового аналізу механізмів; методи визначення сил тертя; аналіз та синтез кулачкових механізмів, класифікацію, геометрію, аналіз та синтез механічних та зубчатих передач, синтез важільних механізмів та механізмів переривчастого руху, методи зрівноваження механізмів; основи теорії машин, систем керування; маніпулятори та промислові роботи, їх структуру, використання.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна та комп’ютерна графіка, вища математика, інформатика, теоретична механіка.

Зміст навчальної дисципліни: структура і класифікація механізмів, кінематичне і динамічне дослідження механізмів, нерівномірність і регулювання руху механізмів і машин, тертя та зношування в машинах, кулачкові механізми, фрикційні та зубчасті передачі, багатоланкові зубчасті механізми, синтез важільних механізмів, механізми переривчастого руху, зрівноваження механізмів, основи теорії машин, маніпулятори та промислові роботи.

Запланована навчальна діяльність: лекції 36 год., лабораторні роботи 18 год., практичні 18 год., курсовий проект, самостійна робота 90 год.; разом 162 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіди), практичні (розв’язування задач), лабораторні (виконання робіт), курсовий проект (аналіз і синтез механізмів), групові та індивідуальні консультації.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт та курсового проекту.

Вид семестрового контролю: екзамен, курсовий проект.

Рекомендована література:

 1. Кіницький Я.Т. Теорія механізмів і машин. – К.: Наукова думка, 2002 – 660 с.

 2. Кіницький Я.Т. Практикум із теорії механізмів і машин. – Львів: Афіша, 2002 – 455 с.

 3. Кіницький Я.Т. Збірник задач і тестів із теорії механізмів і машин. – Львів: Афіша, 2008 – 228 с.

 4. Теорія механізмів і машин. Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл. Я.Т.Кіницький, В.П. Олександренко, О.В.Терлецька, В.О. Харжевський: – Хмельницький: ТУП, 2002. – 72 с.

Викладачі: докт. техн. наук, проф. Костогриз С.Г., канд. техн. наук, доц.. Білецький О.О., ст. викладач Педан В.М.

36ПП07Б146 Теоретичні основи електротехніки

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2, 3 курс

Семестр 4, 5

Кредити ЄКТС 6,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна.

Результати навчання В результаті вивчення лекційного матеріалу дисципліни студенти повинні

знати: основні закони електричних кіл, конструкції і принципи роботи трансформаторів, електричних машин та іншого електрообладнання, критерії раціональної та безпечної їх експлуатації; будову, принцип дії та область застосування електричних апаратів, які використовуються в системах електроприводу електричних машин.

вміти: застосовувати набуті знання для оцінки технічних параметрів і характеристик електротехнічних вузлів технологічного обладнання підприємств; при проведенні експертизи електротехнічної частини проекту за забезпеченням дотримання вимог чинних норм щодо улаштування і безпечної експлуатації електроустановок, проаналізувати небезпечні режими роботи електричних кіл та споживачів електричної енергії, визначити можливу небезпеку електроустановок, визначати наявні та необхідні заходи захисту в електроустановках.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, фізика.

Зміст навчальної кола постійного струму, кола однофазного та трифазного змінного струму, перехідні процеси, вимірювальні прилади, магнітні кола постійного та змінного струму, трансформатори; двигуни асинхронні, синхронні та постійного струму; апарати та схеми дистанційного керування електроприводом.

Запланована навчальна діяльність лекцій 70 год., практичних занять 18 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 129 год.; разом 234 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення), практичні (практичні, лабораторні заняття; індивідуальні завдання), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстрування макетів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист індивідуальних завдань

Вид семестрового контролю залік, іспит

Рекомендована література

 1. Будіщев М.С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Підручник. - Львів: Афіша, 2001. - 424 с.

 2. Малинівський С.М. Загальна електротехніка: Підручник. – Львів: Видавництво”Бескид Біт”, 2003. – 640с.

 3. Рекус Г.Г., Белоусов А.И. Сборник задач по электротехнике и основам злектроники. - М: Высш. школа, 1991.

Викладач: ст.викл. Бідюк В.Д.


36ПП08Б119 Теорія процесів зварювання

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 5,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна: денна, заочна

Результати навчання

вміти: аналізувати зварювальні процеси з використанням хімічної термодинаміки та кінетики; встановлювати причини негативного впливу різних факторів на якість зварного з’єднання; передбачати можливість розвитку протікання зварювальних процесів в небажаному напрямку, попереджувати це негативні явища.

знати: особливості нагріву зони зварювання різними джерелами тепла; зміну структури і властивостей метала зварюваної зони при її нагріві та охолодженні; фізико-хімічні та металургійні процесі при зварюванні; механізм утворення зварного з’єднання при зварюванні плавленням та тиском; методи досягнення технологічної міцності зварних з’єднань.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна та комп’ютерна графіка, фізика, хімія, теоретичні основи електротехніки, термодинаміка і теплові процеси, металознавство і термічна обробка зварних з’єднань, фізико-хімічні і металургійні основи виробництва металів, зварювальні джерела живлення.

Зміст навчальної дисципліни. Фізичні основи процесу зварювання металів. Оцінка енергетичної ефективності процесів зварювання. Фізичні процеси в зварювальній дузі. Джерела дугового нагріву в зварювальних процесах. Термічні недугові джерела енергії в зварювальних процесах. Процеси плавлення основного та електродного металу. Фізико-хімічні основи зварювальних процесів. Теорія металургійних процесів при зварюванні. Теорія кристалізації зварного шва. Неметалеві включення, пори і тріщини в металі зварного шва.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 112 год.; разом 180 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (зварювальне устаткування, пристрої, прилади, відеофільми), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

 1. Абрамов О.О. Теорія процесів зварювання. Навчальний посібник. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 248 с.

 2. Багрянский К.В., Добротина З.А., Хренов К.К. Теория сварочных процессов. – К.: Вища школа, 1976. – 424 с.

 3. Петров Г.Л., Тумарев А.С. Теория сварочных процессов. – М.: Высшая школа, 1977. – 392 с.

 4. Теоретические основы сварки. /Под ред. В.В.Фролова. – М.: Высшая школа, 1988. – 592 с.

 5. Теория сварочных процессов. Методические указания к решению типовых задач. Составитель доц. Абрамов А.А., – Хмельницкий: ТУП, 2000. – 57 с.

 6. Лабораторные роботы по сварке. Учебное пособие для вузов. /Под ред. Н.А. Николаева. – М.: Высшая школа, 1971. – 320 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Абрамов О.О.


36ПП09Б107 Деталі машин і основи конструювання

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс навчання

Семестр 5-6

Кредити ЄКТС 7,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: визначати допустимі напруження при розрахунках, використовуючи при цьому довідникову літературу; визначати зусилля, що діють в механічних передачах; визначати розрахункову потужність двигуна, його вибір, визначати передаточне число, його розбивку, визначати кінематичні та силові характеристики; виконувати розрахунки плоскопасової, клинопасової і ланцюгової передачі, використовуючи довідникову літературу; виконувати розрахунки відкритих і закритих зубчастих передач, черв’ячних передач, використовуючи довідникову літературу; виконувати розрахунки валів на міцність; здійснювати підбір підшипників та шпонок; здійснювати підбір муфт, виконувати перевірочні розрахунки основних елементів.

знати: класифікацію та основні функції механічних передач; пасові, фрикційні , зубчасті та черв'ячні передачі; класифікацію та розрахунки ланцюгових передач; вали та осі, класифікацію, матеріали, розрахунки на міцність, правила конструювання; класифікацію підшипників кочення та ковзання, матеріали, види руйнування, підбір за статичною та динамічною вантажопідйомністю; класифікацію та розрахунок шпонкових та шліцьових з’єднань, матеріали, підбір шпонок; класифікацію та розрахунок різьбових і зварних з’єднань, матеріали, класи міцності; класифікацію муфт, підбір муфт і перевірочні розрахунки основних елементів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна та комп’ютерна графіка, вища математика, теоретична механіка, теорія механізмів та машин, математичні моделі інженерних задач.

Зміст навчальної дисципліни: Класифікація механічних передач. Пасові, фрикційні, зубчасті передачі, черв’ячні та ланцюгові передачі – геометричні, кінематичні та силові параметри. Вали та осі: матеріали та обробка валів і осей. Критерії працездатності валів. Розрахунок валів на міцність. Загальні правила конструювання валів. Опори валів і осей: підшипники кочення – класифікація, основні типи підшипників кочення. Умовні позначення. Підбір підшипників кочення за динамічною та статичною вантажопідйомністю. Конструкції підшипників ковзання. Шпонкові та шліцові з’єднання. Різьбові з’єднання. Зварні з’єднання. Муфти приводів: жорсткі, компенсувальні, пружні, зчіплювальні та автоматичні муфти.

Запланована навчальна діяльність: лекції 68 год., практичні 34 год., лабораторні 34 год., самостійна робота 116 год.; разом 252 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіди), практичні (розв’язування задач), курсовий проект (проектування приводів), групові та індивідуальні консультації.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист курсового проекту.

Вид семестрового контролю: екзамен, курсовий проект.

Рекомендована література:

 1. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. – К.: Вища шк.., 1993.

 2. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. Т.1-3.-М.: Машиностроение, 1982.

 3. Детали машин: Атлас конструкция / Под ред.. Д.Н. Решетова.-М.: Машиностроение, 1989.

 4. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин. – М.:Высшая школа, 1985.

Викладачі: канд. техн. наук, доц. Харжевський В.О., канд. техн. наук, доц. Медведчук Н.К., ст. викладач Береговий І.М.

36ПП10Б146 Електроніка і схемотехніка

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 2,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

знати: принцип дії напівпровідникових приладів, та область їх застосування в схемотехніці; схеми випрямлячів змінного струму, підсилювачів електричних сигналів, їх призначення та роботу; основи аналогової та цифрової інтегральної схемотехніки, приклади їх застосування.

вміти: застосовувати набуті знання для оцінки технічних параметрів електронних вузлів технологічного обладнання підприємств; орієнтуватися при виборі електронних пристроїв для покращення технічних параметрів обладнання та автоматизації технологічних процесів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, фізика, теоретичні основи електротехніки.

Зміст навчальної дисципліни: Напівпровідники. Напівпровідникові резистори. діоди, транзистори, тиристори. Випрямлячі, фільтри, стабілізатори. Підсилювачі електричних сигналів. Аналогові та цифрові інтегральні мікросхеми: основні поняття, представлення інфрмації. Операційні підсилювачі: загальні відомості, умовне позначення, приклади схем. Логічні елементи, тригери: загальні відомості, приклади реалізації. Поняття про цифрові мікроелектронні пристрої. Реалізація складних логічних функцій. Шифратори та дешифратори. Мультиплексори та демультиплексори. Лічильники імпульсів. Регістри. Цифро-аналогові (ЦАП) та аналого-цифрові (АЦП) перетворювачі.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 56 год.; разом 90 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення), практичні (лабораторні заняття; індивідуальні завдання), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстру­вання макетів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист індивідуальних завдань

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. 1.Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г. Промислова електроніка та мікросхемотехніка: теорія і практикум. За ред.. А.Г. Соскова. – К.: Каравела, 2003.

 2. Будіщев М.С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Підручник. - Львів: Афіша, 2001. - 424 с.

Викладачі: ст. викл. Чук І.С., асист. Моставлюк Т.В.

36ПП11Б131 Екологія

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: користуватися спеціальною науково-технічною літературою, підручниками та посібниками, довідниками, нормативно-правовими документами та санітарними нормами і правилами в галузі екології та охорони навколишнього середовища; визначати види і джерела забруднення, шляхи поширення забруднення в довкіллі; виявляти основні причини та джерела порушення екологічної рівноваги довкілля

знати: предмет, завдання та методи екології, основні екологічні поняття і закони; основні закономірності функціонування природних екосистем; поняття про забруднення, глобальні екологічні проблеми, екологічне нормування; екологічний стан в Україні та Хмельницькій області; концепцію збалансованого розвитку природи та суспільства

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни вступ до фаху

Зміст навчальної дисципліни означити місце екології в системі наукових дисциплін; дати систематизований огляд сучасної наукової екологічної інформації, обгрунтувати й окреслити значення екології в консолідації зусиль представників різних галузей науки і виробництва для подолання проблем антропогенної планетарної екологічної кризи

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 8,5 год., самостійної роботи 46,5 год., разом 72 год

Методи викладання лекції, практичні заняття, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування,

Вид семестрового контролю: залік.

Рекомендована література

 1. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища:Навчальний посібник. – К.: Знання. – 2000. – 203 с.

 2. Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона навколишнього середовища:навч. посіб. – Суми: Університетська книга. – 2002. – 284 с.

3. Злобін Ю.А. Основи екології. - К.: Лібра, 1998. – 249 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Міронова Н.Г.


36ПП11Б121 Безпека життєдіяльності

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 2,0

Форма навчання, для якої читається дисципліна Денна

Результати навчання

вміти: аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації; оцінити середовище перебування стосовно особистої безпеки, безпеки колективу; самостійно приймати рішення про вжиття термінових заходів у разі виникнення екстремальних ситуацій; забезпечити особисту безпеку в екстремальних ситуаціях; розробляти і впроваджувати систему заходів, спрямованих на збереження здоров’я людини та її гармонійний розвиток; визначити негативні фактори середовища перебування та визначати шляхи усунення їх дії на людину; надати першу медичну допомогу в екстремальних ситуаціях собі та іншим потерпілим; визначити вимоги законодавчих актів у межах особистої та колективної відповідальності.

знати основні принципи формування безпечної життєдіяльності людини; характеристики зовнішніх та внутрішніх негативних факторів; класифікацію та нормування шкідливих та небезпечних факторів, методи виявлення шкідливих та небезпечних факторів; основні принципи колективної безпеки.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: хімія, екологія, вступ до спеціальності, правові основи охорони праці.

Зміст навчальної дисципліни Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Психологічні та соціальні основи забезпечення безпеки людини. Середовище життєдіяльності людини та прояви негативних факторів. Методи забезпечення безпеки життєдіяльності людини. Правове регулювання безпечної поведінки та забезпечення безпеки життєдіяльності. Індивідуальна та глобальна безпека.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 38 год.; разом 72 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення), лабораторні (лабораторні заняття), наочні (плакати, слайди).

Методи контролю і оцінювання студентів письмове опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю: екзамен.

Рекомендована література

Калда Г.С., Ковтун І.І. Курс безпеки життєдіяльності. Навчальний посібник. Хмельницький, 2001, 172 с.

Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. Львів: «Афіша», 2001, 256 с.

Викладач докт. техн. наук, професор Калда Г.С.


36ПП13Б119 Газотермічна обробка матеріалів

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: визначити необхідну кількість, перелік та спосіб доставки газів для обробки різних матеріалів з урахуванням конструктивних елементів і технологічних властивостей, вибрати необхідні витратні матеріали, інструмент та обладнання для проведення технологічних операцій ГТОМ; скласти ескіз принципової схеми газопостачання та навести розрахунок діаметрів необхідних трубопроводів; правильно підібрати технологічні режими, щоб забезпечити необхідні фізичні властивості згідно з його призначенням

знати: способи газотермічного зварювання та різання металів та сплавів, попередню підготовку та після операційну обробку швів; найбільш розповсюджене обладнання для газотермічних робіт з обробки матеріалів обладнання та інструмент, що необхідний для проведення газотермічної обробки матеріалів, основи техніки безпеки при проведенні робіт

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: термодинаміка і теплові процеси зварювання; металознавство та термічна обробка зварних з`єднань; напруження і деформації при зварюванні

Зміст навчальної дисципліни засвоїти методику проведення робіт з газотермічної обробки матеріалів, виготовлення пристосувань технологічного обладнання, підбирання відповідних попередніх підготовчих операцій, правильного підбору матеріалів для газотермічної обробки, вірного визначення фінішних операцій та методів контролю якості проведених газотермічних робіт

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 17 год. самостійної роботи 75 год.; разом 126 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення), практичні (лабораторні роботи), наочні методи (слайди), робота в групах

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

 1. Газотермічна обробка матеріалів. Навчальний посібник / В. М. Корж –К.: «Екотехнологія», 2005. – 195 с.

 2. Газотермічна обробка матеріалів: Метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для студ. напряму «Зварювання» / Уклад.: В.М. Корж, Ю.С. Попіль. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2002. – 40 с.

Викладач: канд. техн. наук, доцент Каплун П.В.


36ПП14Б.119 Поверхневі фізико-хімічні процеси

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: за заданими експлуатаційними властивостями технічних поверхонь теоретично і розрахунково обгрунтовано призначити способи і методи створення потрібних властивостей для забезпечення якості, міцності, зносостійкості, довговічності і т.п.

знати: шляхи створення технічних поверхонь деталей машин фізичними, хімічними та механічними методами, їх теоретичний зміст та практичне застосування

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізика, хімія, металознавство та термічна обробка зварних з`єднань, термодинаміка і теплові процеси зварювання; фізико-хімічні і металургійні основи виробництва; напруження і деформації при зварюванні, контроль якості, техпроцеси зварювального виробництва, нанесення покриття.

Зміст навчальної дисципліни: Характеристика методів інженерії поверхні. Геометрична будова поверхні. Фізико-хімічні процеси при модифікації поверхні. Фізичні закономірності зміни функціональних властивостей поверхні при модифікації структури та нанесенні покрить. Методи керування властивостями поверхні. Обгрунтований вибір режимів та матеріалів нанесення покрить.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 75 год.; разом 126 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

 1. Диха О.В., Бабак О.П. Поверхневі фізико-хімічні процеси: методичні вказівки до лабораторних робіт і самостійної роботи для студентів напряму підготовки "Зварювання" / Хмельницький: ХНУ, 2010.– 27 с.

 2. В.Д.Кузнецов, В.М. Пащенко Фізико-хімічні основи створення покриттів / Навч. посібник.- К.: НМЦ ВО, 1999.- 176 с.

 3. В.Д.Кузнецов, В.М. Пащенко Фізико-хімічні основи модифікації структури та легування поверхні / Навч. посібник.- К.: НМЦ ВО, 2000.- 160 с.

 4. Методичні вказівки до розрахункових робіт з дисципліни «Основи інженерії поверхні деталей машин» / Укл. О.В. Диха. - Хмельницький: ТУП, 2001.- 23 с.

 5. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи інженерії поверхні деталей машин» / Укл. О.В. Диха. - Хмельницький: ТУП, 1998.- 22 с.

Викладачі: докт. техн. наук, проф. Диха О.В.


36ПП15Б.119 Зварювання плавленням

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3-4 курси

Семестр 6-7

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: вибирати та призначати спосіб зварювання, зварювальні матеріали, типи і конструктивні елементи зварних швів, режими зварювання та відповідне зварювальне устаткування і пристрої для з’єднання конкретних виробів; розробляти документацію на технологічні процеси зварювання виробів; налаштовувати устаткування на необхідний режим зварювання стандартних з'єднань; виконувати нескладні дослідження в області технології зварювання.

знати: техніко-технологічні характеристики способів зварювання плавленням і зварювальні матеріали; принцип роботи і правила експлуатації універсального та спеціального зварювального устаткування; техніку, режими та технологію зварювання плавленням різних груп сталей, чавунів, кольорових металів та їх сплавів в однорідних і різнорідних сполученнях; правила безпечної праці та охорони навколишнього середовища при зварюванні плавленням;

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна та комп’ютерна графіка, фізика, хімія, теоретичні основи електротехніки, термодинаміка і теплові процеси, металознавство і термічна обробка зварних з’єднань, фізико-хімічні і металургійні основи виробництва металів, теорія процесів зварювання, зварювальні джерела живлення.

Зміст навчальної дисципліни: Зварні з’єднання і шви, їх зображення і позначення на кресленнях. Конструктивні елементи, характеристики і призначення покритих електродів. Коефіцієнти розплавлення, наплавлення та втрат електродів при ручному дуговому зварюванні. Методика розрахунку режиму дугового зварювання покритими електродами. Виконання зварних швів різної довжини та товщини. Режими, технології та обладнання для дугового зварювання під шаром флюсу, у захисних газах, лазерним, електронно-променевим і електрошлаковим способами. Технології зварювання вуглецевих і легованих сталей, чавуну, кольорових і різнорідних металів. Способи, прилади та обладнання для контролю якості зварних з’єднань.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 76 год.; разом 144 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (зварювальне устаткування, пристрої, прилади, плакати, відеофільми), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Акулов А.И., Бельчук А.К., Демянцевич В.П. Технология и оборудование сварки плавлением: Учебник для вузов. – М., 1977. – 432 с.

2. Хренов К.К. Сварка, резка и пайка металлов. – М.: Машиностроение, 1973. – 408 с.

3. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением / Под ред. Б.Е. Патона. – М.: Машиностроение, 1974. – 768 с.

4. Геворкян Г.В. Основы сварочного дела. Учебник для строительных техникумов. – М. Высшая школа, 1991. – 239 с.

5. Биковський О.Г., Піньковський І.В. Довідник зварника.– К.: Техніка, 2002. – 336 с.

6. Абрамов О.О., Кушнір В.М. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Зварювання плавленням». – Хмельницький: ТУП, 2001. – 69 с.

7. Абрамов О.О. Зварювання плавленням. Методичні вказівки до курсової роботи для студентів напряму підготовки «Зварювання». – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 88 с.

8. Абрамов О.О., Кушнір В.М. – Оформлення документів на технологічні процеси зварювання та відновлення деталей наплавленням. Методичні вказівки для виконання індивідуальних завдань студентами спеціальності «Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій». – Хмельницький: – ТУП, 2002. – 81 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Абрамов О.О


36ПП16Б119 Зварювання тиском

Тип дисципліни нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курси

Семестр 6

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: правильно визначити раціональну форму і розміри деталей, вибрати необхідну конструкцію шва для їх з'єднання і метод кріплення деталей; правильно підібрати технологічні режими, щоб забезпечити необхідні фізичні властивості згідно з його призначенням;

знати: основні закономірності в створенні нероз‘ємних з‘єднань; конструктивну характеристику деталей, виробів та швів, які з’єднують їх деталі; особливості роботи деталей при експлуатації та їх знос; чинники, які впливають на техніко-економічну характеристику виробів та методику їх визначення; методики найбільш розповсюджених способів зварювання виробів; теоретичні основи різних способів зварювання;

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Фізика, Хімія, Металознавство та термічна обробка зварних з`єднань, Термодинаміка і теплові процеси зварювання; Фізико-хімічні і металургійні основи виробництва.

Зміст навчальної дисципліни Теорія утворення суцільного з’єднання при різноманітних способах зварювання тиском. Основи технології зварювання тиском. Обладнання для зварювання тиском, основи його конструювання, виготовлення та експлуатації.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 75 год.; разом 126 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (стенди, установки), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Ф.А. Аксельрод, М.П.Зайцев, Г.И.Злобин и др. «Контактная сварка» Учебное пособие М., «Высшая школа»,1964. 464С.

2. Основы сварки давлением. Гельман А.С., М., «Машиностроение»,1970,-312с.

3. Каракозов Э.С. «Сварка металлов давлением».-М.: «Машиностроение», 1986.-280с.

4. Конон Ю.А. и др. «Сварка взрывом», Под ред.В.М. Кудинова.-М.: «Машиностроение», 1987.-216с.

5. Ю.Н. Бобринский, Н.П. Сергеев. «Устройство и наладка контактных сварочних машин». М.,: «Машиностроение», 1967.

6. Бокштейн О.Н. и Канин А.М. «Оборудование для контактной сварки постоянным током». Л.,: «Энергия», 1976.-104с.

7. Д.З. Амигуд, Л.П. Шебетко. «Лабораторные работы по оборудованию и технологии контактной электросварки. М., «Машиностроение», 1967.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Бабак О.П.


36ПП17Б119 Джерела живлення для зварювання

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3,4 курси

Семестр 6,7

Кредити ЄКТС 2,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: знімати воль амперні характеристики дуги, зовнішні характеристики джерел живлення, вміти читати електричні схеми зварювальних джерел живлення

знати: будову та конструкцію джерел живлення, фізичні явища, які супроводжують процеси зварювання;

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: електротехніка, інженерна і комп’ю­тер­на графіка, основи теплотехніки, матеріалознавство

Зміст навчальної дисципліни. Технологічні властивості джерел живлення. Принципи роботи та конструктивні розробки джерел плавлення постійного та змінного струму, джерел живлення спеціального призначення для спеціалізованих методів зварювання. Основи розрахунків силових вузлів джерел, навики наладки, експлуатації та вибору їх призначення для різних способів зварювання.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год. самостійної роботи 56 год.; разом 90 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1. О.Н.Браткова. Источники питания сварочной дуги.- М.: Высшая школа, 1982.- 181 с.

2. О.Г.Александров, І.І.Заруба, І.В. Піньковський. Будова та експлуатація устаткування для зварювання плавленням.-К.: Техніка, 1998.-176 с.

3. В.І.Голошубов. Зварювальні джерела живлення: Навчальний посібник.- К.: Арістей, 2005.-448c.

4. В.О.Повстень, Е.К.Посвятенко. Фізичні основи та джерела живлення зварювальної дуги: Навч. посібник.-К.: Арістей, 2004.-168с.

5. А.М. Резницкий, В.С. Коцюбинский. Ремонт и наладка электросварочного оборудования. – М. Машиностроение, 1991. – 256с.

Викладачі: ст. викладач Зовгородній В.В.

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу


36СВ01Б119 Розвиток техніки галузі

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: пояснити особливості розвитку світової науки і техніки в різні часи; особливості обраного фаху; визначити основні види зварювання.

знати: історію розвитку світової науки і техніки, знати основні етапи створення зварювального обладнання; сучасний стан розвитку науки і техніки основні етапи створення інженерної діяльності; особливості вибраної ними спеціальності, про зварювання як науку, зварювальну техніку і зварювальне виробництво; роль вітчизняних учених і інженерів в розвитку науки і техніки, як в Україні, так і за кордоном.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: математики, хімія, математика, фізико-хімічні і металургійні основи виробництва, напруження і деформації при зварюванні, контроль якості, техпроцеси зварювального виробництва, нанесення покриття, триботехніка і основи надійності машин.

Зміст навчальної дисципліни Початок інженерної діяльності людини. Технічні засоби в період неоліту. Інженерна діяльність в Древньому Єгипті. Науково-технічні знання античної культури. Інженерна діяльність в середні віки і в епоху Відродження. Інженерна діяльність в період промислової революції. Зародження технічних наук механічного циклу. Зародження теорії пружності і науки про опір матеріалів. Виникнення технічної освіти. Розвиток науки в кінці XIX-на початку XX століття. Розвиток техніки в кінці XIX-на початку XX століття. Науково-технічна революція ХХ століття. Розвиток технічних знань на Україні. Наукова і інженерна діяльність в Хмельницькому національному університеті.

Запланована навчальна діяльність лабораторних занять 17 год., практичних – 8,5 год., самостійної роботи 46,5 год.; разом 72 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (плакати, стенди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1. Історія Академії наук Української РСР./Патон Б.Є. та ін.-К.: АН УРСР, 1967.-836 с.

2. Історія інженерної діяльності / С.В.Подлесний, Ю.Є., Єрфорт, В.М. – Краматорськ: ДДМА, 2004 - 128 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Стрельбіцький В.В.


36СВ02Б119 Навчальна (виробнича) практика

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська, російська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3-4

Кредити ЄКТС 5,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: налаштовувати зварювальне устаткування на необхідний режим, зварювати вироби в нижньому, вертикальному та нахиленому положеннях з отриманням якісних зварних швів, візуально контролювати та оцінювати їх якість.

знати: типи зварних з’єднань та швів; будову і призначення покритих електродів; будову, принцип роботи, правила експлуатації і налагодження на роботу універсального зварювального устаткування; правила заповнення маршрутних карт на технологічні процеси; правила безпеки праці та охорони навколишнього середовища при зварюванні плавленням.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна і комп’ютерна графіка, фізика; хімія; термодинаміка і теплові процеси при зварюванні; основи обробки металів і формоутворення заготовок; металознавство і термічна обробка зварних з’єднань; фізико-хімічні і металургійні основи виробництва металів.

Зміст навчальної дисципліни: Підготовка металу до зварювання. Зварні з’єднання і шви. Конструктивні елементи і призначення покритих електродів. Властивості електричної дуги та її використання при ручному дуговому зварюванні. Основні прийоми та техніка з‘єднання зварними швами виробів в нижньому, нахиленому і вертикальному положеннях. Призначення, будова і правила експлуатації зварювального устаткування, Інструмент електрозварника. Способи та прилади контролю якості зварних швів. Вимоги охорони праці під час виконання зварювальних робіт.

Запланована навчальна діяльність індивідуальна робота 70 год., самостійної роботи 110 год.; разом 180 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (практична робота), наочні методи (зварювальні устаткування, матеріали, інструмент, пристрої), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, візуальний контроль якості зварних швів.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Фоминых В.П., Яковлев А.П. Ручная дуговая сварка. Учебник для средних ПТУ. – М.: Высшая школа, 1986. – 288 с.

 2. Фоминых В.П. Методика практического обучения сварщиков ручной дуговой сварки. Метод. пособие для техн. училищ. – М.: Высшая школа, 1979. – 159 с.

 3. Рыбаков В.М. Сварка и резка металлов. – М.: Высшая школа, 1979. – 214 с.

 4. Абрамов О.О., Прошин О.О. Програма навчальної практики студентів спеціальності «Обладнання та технологія підвищення зносостійкості і відновлення деталей машин». – Хмельницький: ТУП, 1997. – 13 с.

 5. Биковський О.Г., Піньковський І.В. Довідник зварника.– К.: Техніка, 2002. – 336 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Абрамов О.О., майстер виробничого навчання Кравчук А.С.


36СВ03Б119 Персональні комп‘ютери та пакети прикладних програм

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: розрізняти і класифікувати типи пакетів прикладних програм; створювати і використовувати макроси в середовищі Microsoft Office; розробляти на мові VBA програми різних структур; використовувати засоби інтегрованого середовища розробки VBA при наборі і відлагодженні програм; використовувати вбудовані діалогові вікна при розробці додатків

знати: поняття, класифікацію і характеристику окремих типів ППП; поняття, особливості і переваги використання офісного програмування; поняття і правила створення макросів; склад системи програмування VBA і призначення компонентів редактора Visual Basic; функції MsgBox і InputBox; можливості мови VBA для організації процедур і функцій

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інформатика та комп‘ютерна техніка

Зміст навчальної дисципліни Сучасне прикладне програмне забезпечення і можливості програмування в середовищі ППП; поняття, особливості і переваги використання офісного програмування; створення і використання макросів у середовищі Microsoft Office; вивчення основних засобів і можливостей мови програмування Visual Basic for Application (VBA)

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год. самостійної роботи 92 год.; разом 126 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, здача домашніх завдань

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Чаповська Р.Б. Жмуркевич А.Є. Робота з базами даних Microsoft Access 2007. – К.: ЦУЛ, 2008. – 324 с.

 2. Биллиг В.А., Дехтярь М.И. VBA и Office2007. Офисное программирование. – М.: Русская редакция, 2008. – 754 c.

https://msn.khnu.km.ua/moodle/ЗВ_Персональні комп‘ютери та пакети прикладних програм_(Рудик)

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Рудик О.Ю.


36СВ04Б119 Механічна обробка при ремонті і відновленні деталей машин

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 4,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: робити аналіз технологічності креслення деталі; проводити вибір заготовки та методу її отримання; розробляти плани обробки поверхонь деталі; вміння розраховувати необхідні припуски, режими обробки. зусилля різання, визначати та проектувати необхідні інструменти та пристрої; розробляти маршрутні технології для механічної обробки типових деталей та вузлів машин в процесі відновлення

знати: основні методи обробки металів різанням; основні типи металорізального обладнання; теоретичні основи технології машинобудування; проектування типових процесів механічної обробки

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: металознавство та термічна обробка зварних з`єднань, термодинаміка і теплові процеси зварювання; фізико-хімічні і металургійні основи виробництва, техпроцеси зварювального виробництва, нанесення покриття, технологічне устаткування.

Зміст навчальної дисципліни: Технологічна система. Характеристика основних методів механічної обробка. Конслукції різального інструменту та розрахунок елементів режиму різання. Будова та характеристика металорізального обладнання. Особливості проектування верстатних пристроів. Точність механічної обробки. Основи проектування типових технологічних процесів механічної обробки деталей машин.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 111 год.; разом 162 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Справочник технолога-машиностроителя. в 2-х т. / Под. ред. А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова. М., Машиностроение, 1985.

 2. Станочные приспособления. Справочник. в 2-х т. / Под. ред. Б.П. Вардашкина и др. // М. , Машиностроение, 1984.

 3. Богуславов В.О., Ципак В.І., Яценко В.К. Основи технології машинобудування. Навч. посібник.-Запоріжжя, -"Мотор Січ", - 2003.

 4. Диха О.В. Механічна обробка при ремонті і відновленні машин. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спец. «Технологія та устаткування відновлення і підвищення зносостійкості машин і конструкцій» / Хмельницький: ТУП, 2002.- 31 с.

Викладачі: докт. техн. наук, проф. Диха О.В.


36СВ05Б122 Економіка зварювального виробництва

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 2,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна Денна

Результати навчання

вміти: визначати та аналізувати показники виробничо-господарської діяльності конкретного підприємства та його окремих підрозділів, виявляти шляхи їх покращання, розробляти заходи щодо підвищення економічної ефективності виробництва та застосовувати їх на практиці;

знати: основні економічні закони, ринкові закономірності та основи побудови економічного механізму роботи підприємства; його структуру, складові ресурсного потенціалу, методику оцінки та шляхи підвищення ефективності його використання.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи економічної теорії.

Зміст навчальної дисципліни Предмет та завдання курсу „Економіка зварювального виробництва”. Виробнича програма і виробнича потужність. Основні фонди та їх відновлення. Капітальне будівництво та його роль у відтворенні основних фондів. Інвестиційна діяльність на промислових підприємствах. Нематеріальні ресурси та активи. Оборотні фонди та оборотні кошти підприємства. Система матеріально-технічного забезпечення та збуту продукції. Кадри підприємства. Організація оплати праці та її матеріальне стимулювання. Прибуток і рентабельність. Економічна ефективність промислового виробництва

Запланована навчальна діяльність: лекцій 16 год., практичних занять 16 год., самостійної роботи 58 год., разом 90 год.

Методи викладання: мультимедійні лекції, словесні (розповідь, пояснення, бесіда, консультація), практичні заняття, робота в модульному динамічному об’єктноорієнтованому середовищі (MOODLE), робота в групі.

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, поточний контроль, поточний тестовий контроль; тестування в MOODLE, захист практичних робіт, виконання контрольних робіт.

Вид семестрового контролю: екзамен.

Рекомендована література:

Економіка підприємства / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.

Примак Т.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К.: Вікар, 2003. – 219 с.

Тюріна Н.М., Ведерніков М.Д., Капінос Г.І. та ін. Економіка промислового підприємства: Підручник / За ред. Тюріної Н.М. – Львів: „Новий світ – 2000”, 2008. – 312 с.

Викладач: к.е.н., доц. Капінос Г.І.


36СВ06Б119 Паяння металів

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 1,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна.

Результати навчання

вміти: призначити раціональний метод та спосіб утворення паяного з’єднання (обладнання, режими паяння і т.д.); призначати марки флюсу і припою в залежності від металів деталей та методу паяння; оцінювати міцність паяних з’єднань.

знати: класифікацію видів і способів паяння; процес утворення окисних плівок та способи їх видалення при паянні; процес утворення паяного з’єднання; склад та властивості припоїв і флюсів; вплив газового середовища на процес утворення паяного з’єднання; конструювання та розрахунок на міцність паяних з’єднань.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізика, хімія інженерна і комп’ю­тер­на графіка, основи теплотехніки і тепломасо­переносу, матеріалознавство.

Зміст навчальної дисципліни Класифікація видів паяння. Суть, призначення та область застосування основних видів паяння металів. Припої, флюси, інструмент, оснастка та обладнання для паяння металів м’якими та твердими припоями. Технології і технологічні процеси паяння металів.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год. самостійної роботи 20 год.; разом 54 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (демонстрування обладнання для паяння, припоїв, флюсів).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Лашко С.В., Лашко Н.Ф. Пайка металлов. – М.: Машиностроение, 1988, – 376 с.

 2. Лоцманов С.Л., Петрунин И.Е. Пайка металлов. – М.: Машиностроение, 1966. – 249 с.

 3. Паяння металів: методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки «Зварювання» / С.Ф. Посонський, О.П. Бабак. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 37 с.

Викладач: ст. викладач Посонський С.Ф.


36СВ07Б119 Теорія, конструкція та розрахунок автомобілів

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс денна

Семестр 6 денна

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: вивчити зв'язок експлуатаційних властивостей із системами, агрегатами й механізмами автомобіля, конструкцією та технічним станом який впливає на ці властивості.

знати: показники експлуатаційних властивостей автомобіля та вплив конструктивних й експлуатаційних факторів на дані властивості.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, фізика, інженерна графіка, матеріалознавство, теорія машин і механізмів.

Зміст навчальної дисципліни

Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля: експлуатаційні властивості автомобіля; ДВЗ та його характеристики; тягово-швидкісні властивості; паливна економічність; гальмівні властивості; керованість; властивості повороту автомобіля; маневреність; стійкість; прохідність; плавність ходу; екологічність.

Конструкція та розрахунок автомобіля: конструкція та властивість автомобіля; щеплення; коробка передач; роздаточна коробка; карданна передача; головна передача; диференціал; напівосі; мости; підвіска; колеса; рульове керування; гальмівні системи.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 58 год., разом 126 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Колчин А.И., Демидов В.П. Расчет автомобильных и тракторных двигателей. – М.: Высшая школа, 2002. – 496 с.

Архангельский В.М. и др. Автомобильные двигатели. Учебник. – М.: Машиностроение, 1967. – 496 с.

Райков И.Я., Рытвинский. Конструкция автомобильных и тракторных двигателей. Учебник. – М.: Высшая школа, 1985. – 352 с.

Сокол Н.А., Попов С.И. Основы конструкции и расчета автомобиля. – Ростов на Дону: Феникс, 2006. – 303 с.

Осепчугов В.В., Фрумкин А.К. Автомобиль: анализ конструкций, элементы расчета. – М.: Машиностроение, 1989. – 304 с.

Голд Б.В. Конструирование и расчет автомобиля. – М.: Машгиз, 1972. – 463 с.

Николаев В.И., Роговцев В.Л. Конструкция, основы теории и расчета автомобиля. – М.: Машиностроение, 1971. – 408 с.

Зимелев Г.В. Теория автомобиля. – М.: Машгиз, 1959. – 312 с.

Викладач: канд. техн. наук, ст. викладач О.М. Маковкін


36СВ08Б119 Напруження та деформації при зварюванні

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна.

Результати навчання

вміти: вести розрахунки машин і конструкцій, вузлів транспортних машин, міцності зварних з’єднань і зварних конструкцій на міцність при статичному і динамічному та повторно-змінному навантаженні, визначати напруження та деформації при зварюванні

знати: основні положення та співвідношення для розрахунків на міцність зварних конструкцій, їх фізичний зміст.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізика, хімія, матеріалознавство, техпроцеси зварювального виробництва, нанесення покриття.

Зміст навчальної дисципліни: Розрахунки зварних з’єднань елементів машин. Зварні конструкції транспортних та технологічних машин. Зварювальні напруження та деформації. Розрахунки на міцність зварних конструкцій.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 75 год.; разом 126 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Касаткин Б.С., Прохоренко В.М., Чертов И.М. Напряжения и деформации при сварке. - К.: Вища школа, 1987. - 246 с.

 2. Талипов Г.Б. Сварочные деформации и напряжения. - Л.: Машиностроение, 1973. - 280 с.

Викладач: ст. викладач Посонський С.Ф.


36СВ09Б119 Технологічні процеси зварювального виробництва

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 4,5 курси

Семестр 7,8

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, Результати навчання

вміти: скласти технологічний процес виготовлення різноманітних зварювальних конструкцій, правильно підібрати обладнання та устаткування при проведенні зварювальних робіт.

знати: будову та техпроцеси виготовлення різноманітних конструкцій, фізичні явища, які супроводжують процеси зварювання;

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна і комп’ю­тер­на графіка, основи теплотехніки, матеріалознавство

Зміст навчальної дисципліни. Технологія зварювання деталей різного класу (довгомірних, товсто- та тонкостінних, складного профілю). Особливості зварювання спеціальних матеріалів та конструкцій з термозміцненого прокату. Формування структури та властивостей зварних швів. Режими виконання зварювальних робіт та методи контролю якості зварного з’єднання

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год. самостійної роботи 58 год.; разом 126 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

С.А. Куркин, Г.А. Николаев, Сварные конструкции. Технология изготовления, механизация, автоматизация и контроль качества в сварочном производстве. – М.: Высшая школа, 1991. – 398 с.

С.А. Куркин, В.М. Ховов, А.М. Рыбачук. технологи, механизация и автоматизация производства сварных конструкций. Атлас. – М.: Машиностроение, 1989. – 328 с.

М.С. Баранов. Технология производства сварных конструкций. – М.: Машиностроение, 1966. – 332 с.

Ч.А. Шталева, М.З. Шейкин, И.В. Михайлов, Э.В. Островский. Дуговая сварка стальных трубных конструкций. – М.: Машиностроение, 1985. – 232 с.

И.А. Рябцев. Наплавка деталей машин и механизмов. – К.: Екотехнология, 2004. – 160 с.

Викладачі: ст. викладач Завгородній В.В.


36СВ10Б119 Автоматичне керування зварюванням

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна.

Результати навчання

вміти: визначати параметри системи автоматичного крування зварюванням для автоматичного та газового зварювання, оцінювати якість процесу керування та розробляти системи керування зварювальними процесами.

знати: класифікацію видів і способів зварювання, обладнання для зварювання, типи регуляторів та функціональних схем, амплітудно і фазочастотнні характеристики, передаточні функції.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна і комп’ю­тер­на графіка, прикладна механіка, основи теплотехніки і тепломасо­переносу, матеріалознавство

Зміст навчальної дисципліни Система автоматичного керування і регулювання: узагальнені схеми, показники динамічних і статичних властивостей. Об’єкти і завдання керування при дуговому, шлаковому, променевому, точковому і стиковому контактному зварювання, типові локальні регулятори. Розробка систем керування зварювальними процесами.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 17 год. самостійної роботи 75 год.; разом 126 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Кузьменко А.Г. Введение в теорию автоматического регулирования. – Хмельницкий: ТУП, 2002. – 48с. (краткий конспект лекций и руководство по выполнению РГР)

 2. Попович М.Г., Ковальчук О.В. Теорія автоматичного керування. Підручник. – Київ: Либідь, 1997. – 543с.

Викладач: ст. викладач Посонський С.Ф.


36СВ11Б119 Діагностика і ремонт автомобілів

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна.

Результати навчання

вміти: призначати методи та засоби діагностики і ремонту вузлів та елементів автомобіля, по результатам діагностики робити висновки про справність автомобіля.

знати: конструкцію автомобіля, основні методи та засоби діагностики та ремонту вузлів та елементів автомобіля.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізика, хімія, матеріалознавство, деталі машин, конструкція автомобіля.

Зміст навчальної дисципліни: Технічне діагностування автомобілів. Діагностика і технічне обслуговування і ремонт двигунів. Діагностика, ТО і ремонт системи охолодження двигунів автомобілів. Діагностика, ТО і ремонт системи мащення двигунів автомобілів. Діагностика, ТО і ремонт системи живлення двигунів автомобілів. Діагностика, ТО і ремонт електроустаткування автомобілів. Діагностика, ТО і ремонт трансмісії автомобілів. Діагностика, ТО і ремонт органів керування автомобілів. Діагностика, ТО і ремонт Діагностика, ТО і ремонт рам, підвісок і мостів автомобілів. Діагностика, ТО і ремонт шин автомобілів. Мастильні роботи. Зовнішній догляд за автомобілем. Сезонне обслуговування автомобілів.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 76 год.; разом 144 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (ілюстрування вузлів автомобіля та стендів для діагностування, виконання діагностичних робіт)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2003. – 511 с.

 2. Ершов Б.В. Залетаев М.В., Ульянецкий А.М., Юрченко М.А. Техническое обслуживание автомобилей. – К.: Вища школа, 1996. – 446 с.

Викладачі: к.т.н, доцент Бабак О.П., ст. викладач Посонський С.Ф.


36 СВ12Б119 Вузли тертя машин

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 6,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: приймати необхідні конструктивні рішення при проектування вузлів тертя з метою зниження зносу, проводити практичні розрахунки довговічності деталей тертя під час проектування та на основі цього оптимізувати конструкції вузла

знати: конструкції типових вузлів тертя та мащення технологічних та транспортних машин, методів розрахункової оцінки довговічності деталей тертя по критерію зносу

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика; теоретична механіка; опір матеріалів; інженерна і комп'ютерна графіка; деталі машин та основи конструювання; прикладна механіка; технологічне устаткування ; нанесення покриття; контроль якості; триботехніка і основи надійності машин.

Зміст навчальної дисципліни: Класифікація вузлів тертя машин за умовами зношування. Особливості конструкції вузлів тертя машин. Методики розрахунку вузлів тертя машин на довговічність за критерієм зносу. Системи мащення вузлів тертя.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичних занять 34 год., самостійної роботи 148 год.; разом 216 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (практична робота, індивідуальні завдання), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист практичних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Диха О.В. Вузли тертя машин: методичні вказівки до практичних робіт та контрольні завдання для студентів напряму підготовки "Зварювання"/ Хмельницький: ХНУ, 2010.– 44 с.

 2. Диха О.В. Розрахунки підшипників ковзання граничного і рідинного тертя. методичні вказівки до практичних занять з курсу «Конструкція та розрахунок вузлів тертя» / Хмельницький: ТУП, 1998.- 34 с.

 3. Диха О.В., Сорокатий Р.В., Бабак О.П. Мастильні матеріали вузлів тертя. Методичні вказівки до вивчення курсу / Хмельницький: ТУП, 1996.- 35 с.

 4. Диха О.В. Вузли тертя та мащення . Конспект лекцій з курсу. Для студентів спец. «Технологія та устаткування відновлення і підвищення зносостійкості машин і конструкцій» / Хмельницький: ТУП, 2003.-75 с.

Викладачі: докт. техн. наук, проф. Диха О.В.


36СВ13Б119 Комп‘ютерне забезпечення процесів відновлення

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: працювати з пакетами прикладних програм для плоского і твердотільного моделювання SolidWorks, COSMOSXpress, COSMOSWorks

знати: основи теорії чисельних методів розв‘язку статичних і динамічних задач механіки твердого тіла і практики використання методів на персональних комп'ютерах

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика; опір матеріалів; теоретична механіка; деталі машин та основи конструювання; термодинаміка і теплові процеси зварювання; основи надійності машин; теорія зварювальних процесів; основи інженерії поверхні деталей машин; напруження і деформації при зварюванні; зварювання плавленням; зварювання тиском; технологія і обладнання для наплавлення; технологія і обладнання для напилення; інформатика; персональні комп'ютери і пакети прикладних програм; основи САПР; інженерна і комп'ютерна графіка

Зміст навчальної дисципліни Процес кінцево-елементного аналізу. Основні кроки МКЕ. Класифікація кінцевих елементів, використовуваних в механіці. Постановка плоскої задачі теорії пружності. Кінцево-елементне формулювання плоскої задачі теорії пружності. Алгоритм МКЕ для тривимірної задачі теорії пружності. Сучасні програмні засоби кінцево-елементного аналізу. Застосування програмних засобів кінцево-елементного аналізу на прикладах COSMOSXpress, COSMOSWorks

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год. самостійної роботи 93 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, здача домашніх завдань

Рекомендована література

 1. Алямовский А.А. SolidWorks/COSMOSWorks. Инженерный анализ методом конечных элементов. - М.: ДМК Пресс, 2004. - 432 с.

 2. Галлагер Р. МКЭ: Основы /Пер. с англ. - М.: Мир, 1984. – 215 с.

https://msn.khnu.km.ua/moodle/ЗВ-06_Комп‘ютерне забезпечення процесів відновлення_(Рудик)

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Рудик О.Ю.


36СВ14Б105 Основи теорії коливань та віброзахист

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 1,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна: денна, заочна

Результати навчання:

вміти: описувати коливальні процеси в техніці, методами теорії коливань робити амплітудно-частотний аналіз вібрацій та коливань (Аналіз Фур’є, методи фазового простору, якісні методи на фазовій площині, метод точкових відображень; асимптотичні методи, вельвет-наліз). Розраховувати власні частоти коливань методами Релея, Лапласа.

знати: природу динамічних процесів в техніці, основні коливально-хвильові явища в моделях і системах (резонанс, стійкість, параметричне підсилення та генерація, генерація гармонік і множення частоти, народження хаосу в детермінованих системах та ін.).

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:

Вища математика, теорія диференціальних рівнянь, загальна фізика (розділ "Коливання і хвилі"), теорія механізмів та машин, деталі машин.

Зміст навчальної дисципліни.

Коливання та вібрації в техніці, лінійні нелінійні системи. Види коливань. Коливання у нелінійних систему з однією та двома ступенями вільності . Стійкість зосереджених систем з неперервним і дискретним часом. Параметричні коливання. Автоколивання в системах з сухим та в’язким тертям. Резонансна взаємодія осциляторів. Автоколивання у багатовимірних динамічних системах. Пристрої активного та пасивного віброзахисту. Віброізоляція в техніці.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 16 год., практичних занять 16 год., самостійної роботи 22 год.; разом 54

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні, наочні методи (презентації), робота в групі.

Форма контролю: залік

Рекомендована література:

 1. А.А. Андронов, А.А. Витт, С.Э. Хайкин. Теория колебаний, -М.: Физматгаз, 1959, (-2 изд. ) М.: Наука, 1981 (3 изд.).

 2. М.И. Рабинович, Д.И. Трубецков. Введение в теорию колебаний и волн. -М.: Нау-ка, 1984 (1 изд.), 1992 (2 изд.).

 3. Сборник задач по теории колебаний. Под ред. В.И. Королева, Л.В. Постникова, -М.: Наука, 1978.

Викладачі: док-р. техн. наук, проф. Шалапко Ю.І., канд. техн. наук, ст. викладач Машовець Н.С.


36СВ15Б119 Контроль якості покриттів

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 2

Кредити ЄКТС 2,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: практично втілити отримані знання при визначенні параметрів якості покрить; застосовувати комп‘ютерні технології (МКЕ – COSMOSXpress, COSMOSWorks) для визначення експлуатаційних характеристик покрить

знати: теоретичні засади руйнуючих та неруйнуючих методів контролю якості покрить; методики визначення основних параметрів якості покрить

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Фізико-хімічні і металургійні основи виробництва металів, Основи обробки металів і формоутворення заготовок, Металознавство та термічна обробка зварних з‘єднань, Термодинаміка і теплові процеси зварювання, Стандартизація та якість продукції, Напруження і деформації при зварюванні, Техпроцеси зварювального виробництва, Нанесення покриття

Зміст навчальної дисципліни Дефекти і фізико-хімічні властивості покрить. Оцінка механічних властивостей покрить. Візуально-оптичний, радіохвильовий, тепловий, вихореструмовий, радіаційний, магнітний, електричний, акустичний методи неруйнуючого контролю покрить. Неруйнуючий контроль покрить проникаючими речовинами. Технологічні випробування покрить. Методи і засоби статистичного контролю якості. Автоматизація контролю якості покрить.

Запланована навчальна діяльність лекцій 16 год., лабораторних занять 16 год. самостійної роботи 58 год.; разом 90 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, здача домашніх завдань

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Сидоренко С.М., Сидоренко B.C. Методы контроля качества изделий в машиностроении. - М.:Машиностроение, 1989. - 288 с.

 2. Технология технического контроля в машиностроении. Справочное пособие / Под общ. ред. В Н Чупырина — М.: Издательство стандартов, 1990 — 400 с.

https://msn.khnu.km.ua/moodle/ЗВ_Контроль якості покрить_(Рудик)

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Рудик О.Ю.


36СВ16Б119 Триботехніка і основи надійності

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 5,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: виконати випробування на знос з визначенням параметрів моделей зношування; виконати розрахунки вузла тертя на знос і надійність.

знати: основи моделювання зношування вузлів тертя; принципи формулювання основних співвідношень; основні співвідношення для моделей зношування; алгоритм розрахунку зношування вузлів тертя; алгоритм випробувань на зношування з визначенням параметрів моделей зношування.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, теоретична механіка, опір матеріалів, контактна механіка і гідродинаміка, тертя, змащення та знос машин, вузли тертя машин.

Зміст навчальної дисципліни 1) загальна методика розрахунків і випробувань вузлів тертя на зношування і надійність; 2) принципи отримання рівняньосновних етапів методики розрахунків і випробувань на зношування і надійність; 3) алгоритм розрахунків і випробувань на зношування і надійність опор ковзання; 4) основи розрахунків на надійність вузлів тертя машин.

Запланована навчальна діяльність лекцій 32 год., лабораторних занять 32 год. самостійної роботи 116 год.; разом 180 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю: іспит

Рекомендована література

 1. Кузьменко А.Г. Методи розрахунків і випробувань на зношування та надійність. – Хмельницький: ХНУ, 2002. – 151 с.

 2. Кузьменко А.Г. Расчеты на износ опор скольжении. Учебное пособие. Электронный файл. – Хмельницкий: ХНУ, 2008.

 3. Кузьменко А.Г. Основы прочностной надежности машин. Методические указания к

решению задач и изучению курса для студентов вузов. – Хмельницкий: ХТИ, 1990. – Часть 1. – 106 с.

 1. Решетов Д.Н., Иваков А.С., Фадеїв В.З. Надежность машин / под ред. Решетова Д.Н. – М.: Высшая школа, 1988. – 238 с.

Викладачі: доктор технічних наук, професор Кузьменко А.Г.


36СВ17Б119 Нанесення покриття

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна Денна, заочна

Результати навчання

вміти: правильно визначити раціональний спосіб нанесення покриття в залежності від конструкційних параметрів деталей, вибрати необхідне обладнання, матеріали та технологію нанесення покриття, підібрати технологічні режими, щоб забезпечити необхідні фізичні властивості згідно з його призначенням

знати: основні закономірності та спільні ознаки й відмінності процесів зварювання, наплавлення і напилення покриттів, фізико-хімічні основи формування покриттів, чинники, які впливають на техніко-економічну характеристику нанесення покриття на виріб та методику їх визначення, конструктивні обмеження для деталей, виробів та елементів конструкцій при нанесенні покриттів в залежності від способу нанесення, особливості роботи покриттів при експлуатації та їх знос, найбільш розповсюджене обладнання для нанесення покриттів

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізико-хімічні і металургійні основи виробництва; термодинаміка і теплові процеси зварювання; металознавство та термічна обробка зварних з`єднань; напруження і деформації при зварюванні, технологічні процеси зварювального виробництва

Зміст навчальної дисципліни засвоїти методику нанесення покриттів, виготовлення пристосувань технологічного обладнання, підбирання відповідних попередніх підготовчих операцій, правильного підбору матеріалів для нанесення покриттів, вірного визначення фінішних операцій та методів контролю якості нанесеного покриття

Запланована навчальна діяльність лекцій 32 год., лабораторних занять 16 год. самостійної роботи 78 год.; разом 126 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення), практичні (лабораторні роботи), наочні методи (слайди), робота в групах

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Технологія і обладнання для напилення. Конспект лекцій. /В.П. Вельбой, П.В. Каплун. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 142 с.

 2. Нанесення покриття. Навчальний посібник. В.М. Корж, В.Д. Кузнецов, Ю.С. Борисов, К.А. Ющенко. За ред. Ющенка К.А. К.:Арістей,2005. – 204 с.

Викладач: канд. техн. наук, доцент Каплун П.В.


36СВ18Б119 Технологічне устаткування

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 4,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: основні принципи розробки конструкцій технологічного устаткування для технологічних процесів відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій; будову типових елементів технологічного устаткування для процесів відновлення

знати: приймати рішення по необхідності розробки конструкції технологічного пристосування: вибрати серед варіантів конструктивних рішень найбільш оптимальний за критеріями продуктивності та економічності

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: теоретична механіка, опір матеріалів, інженерна і комп'ютерна графіка, деталі машин та основи конструювання, прикладна механіка, гідропневмопривід, технологічні процеси зварювального виробництва, технологічне устаткування, нанесення покриття, контроль якості, триботехніка і основи надійності машин

Зміст навчальної дисципліни: Принципи базування у елементах технологічного устаткування. Проектування основних елементів пристосувань технологічного устаткування. Розрахунки міцнісної надійності елементів технологічного устаткування. Особливості проектування технологічного устаткування для процесів відновлення

Запланована навчальна діяльність лекцій 32 год., лабораторних занять 32 год., самостійної роботи 98 год.; разом 162 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков. Справочник – М.:Машиностроение, 1979 –304 с.

 2. Канарчук В. Е., Чигринец А. Д. Техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспортных средств. Учебник в 3-х кн. - Кн. 3. Ремонт автотранспортных средств. - Киев: Вища школа, 1992. - 496 с.

 3. Черновол М.И. и др. Восстановление деталей сельскохозяйственной техники. –Киев: УМК, 1989. –215с.
 4. Харламов Ю.А., Будагьянц Н.А. Основы технологии восстановления и упрочнения деталей машин: Учебное пособие в 2-х томах.-Луганск: Изд-во Восточно-укр. нац. ун-та им. В.Даля., 2003.

Викладачі: докт. техн. наук, проф. Диха О.В.


36СВ19Б104 Фізико-хімічні основи більш чистих виробництв

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору ВНЗ

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 2

Форми навчання, для яких читається дисципліна: денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

знати: основні положення і принципи більш чистих виробництв (БЧВ); економічну, енергетичну та екологічну характеристику сучасних систем галузевих технологій, в тому числі, машинобудування; методи оптимізації та екологізації виробничих процесів та основні сучасні технології;

вміти: аналізувати енергетичну та екологічну складові існуючих та новітніх технологій, використовувати теоретичні положення для розв’язування практичних задач (експериментальних та розрахункових)

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни хімія, фізика, матеріалознавство, основи екології

Зміст навчальної дисципліни Основні відомості про світові сучасні тенденції розвитку більш чистих виробництв, принципи стратегії БЧВ, проекти БЧВ. Форми енергії і процеси її перетворення в природних і технологічних системах, Загальна економічна та екологічна характеристика сучасних систем галузевих технологій. Природні запаси сировини і джерела енергії. Традиційні і нові матеріали. Методи оптимізації виробничих процесів та основні сучасні технології (безвідходні технології, нанотехнології, біотехнології). Технологія конверсії отруйних відходів (газові викиди, промислові стічні води). Проблеми збереження навколишнього середовища та забезпечення життєдіяльності.

Запланована навчальна діяльність лекцій 16 год; лабораторних занять 16 год; самостійної роботи 40 год; разом 72 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди),

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю: залік

Рекомендована література

 1. Колотило Д.М. Екологія і економіка. – К.: КНЕУ, 1999. – 368 с.

 2. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания. – М.; Высш. школа, 2001.– 334 с.

 3. Биченок М.М., Трофимчук О.М. Проблеми природно-техногенної безпеки в Україні. – К.: УІНСіР, 2002. – 153 с.

Викладачі: канд. хім. наук, доцент Хрящевський В.М., канд. техн. наук, доцент Ткачук Г.С., канд. хім. наук, доцент Рокицька В.Й.


ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу


36СВ01Б119 Розвиток техніки галузі

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: пояснити особливості розвитку світової науки і техніки в різні часи; особливості обраного фаху; визначити основні види зварювання.

знати: історію розвитку світової науки і техніки, знати основні етапи створення зварювального обладнання; сучасний стан розвитку науки і техніки основні етапи створення інженерної діяльності; особливості вибраної ними спеціальності, про зварювання як науку, зварювальну техніку і зварювальне виробництво; роль вітчизняних учених і інженерів в розвитку науки і техніки, як в Україні, так і за кордоном.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: математики, хімія, математика, фізико-хімічні і металургійні основи виробництва, напруження і деформації при зварюванні, контроль якості, техпроцеси зварювального виробництва, нанесення покриття, триботехніка і основи надійності машин.

Зміст навчальної дисципліни Початок інженерної діяльності людини. Технічні засоби в період неоліту. Інженерна діяльність в Древньому Єгипті. Науково-технічні знання античної культури. Інженерна діяльність в середні віки і в епоху Відродження. Інженерна діяльність в період промислової революції. Зародження технічних наук механічного циклу. Зародження теорії пружності і науки про опір матеріалів. Виникнення технічної освіти. Розвиток науки в кінці XIX-на початку XX століття. Розвиток техніки в кінці XIX-на початку XX століття. Науково-технічна революція ХХ століття. Розвиток технічних знань на Україні. Наукова і інженерна діяльність в Хмельницькому національному університеті.

Запланована навчальна діяльність лабораторних занять 17 год., практичних – 8,5 год., самостійної роботи 46,5 год.; разом 72 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (плакати, стенди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Історія Академії наук Української РСР./Патон Б.Є. та ін.-К.: АН УРСР, 1967.-836 с.

 2. Історія інженерної діяльності / С.В.Подлесний, Ю.Є., Єрфорт, В.М. – Краматорськ: ДДМА, 2004 - 128 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Стрельбіцький В.В.


36СВ02Б119 Навчальна (виробнича) практика

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська, російська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3-4

Кредити ЄКТС 5,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: налаштовувати зварювальне устаткування на необхідний режим, зварювати вироби в нижньому, вертикальному та нахиленому положеннях з отриманням якісних зварних швів, візуально контролювати та оцінювати їх якість.

знати: типи зварних з’єднань та швів; будову і призначення покритих електродів; будову, принцип роботи, правила експлуатації і налагодження на роботу універсального зварювального устаткування; правила заповнення маршрутних карт на технологічні процеси; правила безпеки праці та охорони навколишнього середовища при зварюванні плавленням.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна і комп’ютерна графіка, фізика; хімія; термодинаміка і теплові процеси при зварюванні; основи обробки металів і формоутворення заготовок; металознавство і термічна обробка зварних з’єднань; фізико-хімічні і металургійні основи виробництва металів.

Зміст навчальної дисципліни: Підготовка металу до зварювання. Зварні з’єднання і шви. Конструктивні елементи і призначення покритих електродів. Властивості електричної дуги та її використання при ручному дуговому зварюванні. Основні прийоми та техніка з‘єднання зварними швами виробів в нижньому, нахиленому і вертикальному положеннях. Призначення, будова і правила експлуатації зварювального устаткування, Інструмент електрозварника. Способи та прилади контролю якості зварних швів. Вимоги охорони праці під час виконання зварювальних робіт.

Запланована навчальна діяльність індивідуальна робота 70 год., самостійної роботи 110 год.; разом 180 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (практична робота), наочні методи (зварювальні устаткування, матеріали, інструмент, пристрої), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, візуальний контроль якості зварних швів.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Фоминых В.П., Яковлев А.П. Ручная дуговая сварка. Учебник для средних ПТУ. – М.: Высшая школа, 1986. – 288 с.

 2. Фоминых В.П. Методика практического обучения сварщиков ручной дуговой сварки. Метод. пособие для техн. училищ. – М.: Высшая школа, 1979. – 159 с.

 3. Рыбаков В.М. Сварка и резка металлов. – М.: Высшая школа, 1979. – 214 с.

 4. Абрамов О.О., Прошин О.О. Програма навчальної практики студентів спеціальності «Обладнання та технологія підвищення зносостійкості і відновлення деталей машин». – Хмельницький: ТУП, 1997. – 13 с.

 5. Биковський О.Г., Піньковський І.В. Довідник зварника.– К.: Техніка, 2002. – 336 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Абрамов О.О., майстер виробничого навчання Кравчук А.С.


36СВ03Б119 Персональні комп‘ютери та пакети прикладних програм

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: розрізняти і класифікувати типи пакетів прикладних програм; створювати і використовувати макроси в середовищі Microsoft Office; розробляти на мові VBA програми різних структур; використовувати засоби інтегрованого середовища розробки VBA при наборі і відлагодженні програм; використовувати вбудовані діалогові вікна при розробці додатків

знати: поняття, класифікацію і характеристику окремих типів ППП; поняття, особливості і переваги використання офісного програмування; поняття і правила створення макросів; склад системи програмування VBA і призначення компонентів редактора Visual Basic; функції MsgBox і InputBox; можливості мови VBA для організації процедур і функцій

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інформатика та комп‘ютерна техніка

Зміст навчальної дисципліни Сучасне прикладне програмне забезпечення і можливості програмування в середовищі ППП; поняття, особливості і переваги використання офісного програмування; створення і використання макросів у середовищі Microsoft Office; вивчення основних засобів і можливостей мови програмування Visual Basic for Application (VBA)

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год. самостійної роботи 92 год.; разом 126 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, здача домашніх завдань

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Чаповська Р.Б. Жмуркевич А.Є. Робота з базами даних Microsoft Access 2007. – К.: ЦУЛ, 2008. – 324 с.

 2. Биллиг В.А., Дехтярь М.И. VBA и Office2007. Офисное программирование. – М.: Русская редакция, 2008. – 754 c.

https://msn.khnu.km.ua/moodle/ЗВ_Персональні комп‘ютери та пакети прикладних програм_(Рудик)

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Рудик О.Ю.


36СВ04Б119 Механічна обробка при ремонті і відновленні деталей машин

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 4,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: робити аналіз технологічності креслення деталі; проводити вибір заготовки та методу її отримання; розробляти плани обробки поверхонь деталі; вміння розраховувати необхідні припуски, режими обробки. зусилля різання, визначати та проектувати необхідні інструменти та пристрої; розробляти маршрутні технології для механічної обробки типових деталей та вузлів машин в процесі відновлення

знати: основні методи обробки металів різанням; основні типи металорізального обладнання; теоретичні основи технології машинобудування; проектування типових процесів механічної обробки

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: металознавство та термічна обробка зварних з`єднань, термодинаміка і теплові процеси зварювання; фізико-хімічні і металургійні основи виробництва, техпроцеси зварювального виробництва, нанесення покриття, технологічне устаткування.

Зміст навчальної дисципліни: Технологічна система. Характеристика основних методів механічної обробка. Конслукції різального інструменту та розрахунок елементів режиму різання. Будова та характеристика металорізального обладнання. Особливості проектування верстатних пристроів. Точність механічної обробки. Основи проектування типових технологічних процесів механічної обробки деталей машин.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 111 год.; разом 162 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних