Анотації дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”


Спеціальність – Технологія машинобудування,

Спеціальність – Інструментальне виробництво

Спеціальність – Металорізальні верстати та системи

Спеціальність – Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

Спеціальність – Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

Спеціальність – Електропобутова техніка


Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки


31ПП01М112, 32ПП01М112, 33ПП01М112, 35ПП01М112, 36ПП01М112, 37ПП01М112

Інтелектуальна власність

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 1,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: користуватися понятійним апаратом інтелектуальної власності (ІВ), визначати алгоритм правової охорони об’єктів ІВ. Визначати алгоритм комерціалізації об’єктів ІВ, технічно грамотно користуватися спеціальною, нормативною та інформативною літературою.

знати: основні поняття системи правової охорони ІВ, складові міжнародної системи охорони ІВ, складові системи охорони ІВ в Україні, суб’єкти та об’єкти права ІВ, права та обов’язки власників охоронних документів на об’єкти права ІВ, методи розрахунку вартості права на об’єкти ІВ, факт порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об’єкти промислової власності. Процедуру захисту прав ІВ у разі їх порушення.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Історія інженерної діяльності. Економічна теорія. Правознавство. Економіка підприємства. Основи науково-технічної творчості.

Зміст навчальної дисципліни Інтелектуальна власність, як право на результат творчої діяльності людини, Система інтелектуальної власності. Охорона права на об’єкти інтелектуальної власності. Економіка інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., самостійної роботи 19год.; разом 36 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда, дискусія), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1. Г.М.Драпак, В.О.Гуляєва Основи наукових досліджень Частина 2 Захист інтелектуальної власності: Навч. посібник – Хмельницький: ТУП, 2002. – 85с.

2. Г.М.Драпак, М.Є. Скиба Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник - К.: Кондор, 2007. – 156 с.

3. Г.М.Драпак Основи інтелектуальної власності і патентознавства: короткий довідник для студентів вузів Хмельницький: ХНУ 2009. - 58с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Драпак Г.М.


31ПП02М121, 32ПП02М121, 33ПП02М121, 35ПП02М121, 36ПП02М121, 37ПП02М121

Охорона праці в галузі та цивільна оборона

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: прогнозувати можливість виникнення та масштаби надзвичайних ситуацій; оцінювати радіаційну, хімічну, біологічну обстановку та обстановку, яка може виникнути внаслідок надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру; практично здійснювати заходи щодо захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійних лих; проводити аналіз стану охорони праці та виробничого травматизму на підприємстві; оцінювати санітарні умови праці на підприємстві та їх відповідність державним та галузевим нормам; розробляти конкретні заходи для створення належних умов праці, особливо при наявності небезпечних чи шкідливих виробничих факторів.

знати: завдання та організаційну структуру цивільної оборони України; характеристику осередків зараження та ураження, які виникають у надзвичайних умовах мирного та воєнного часу; способи і засоби захисту населення і територій від вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійних лих, великих пожеж і сучасної зброї масового ураження; організацію охорони праці на підприємствах виробничої і невиробничої сфери та зміст основних законодавчих та нормативних документів; основні вимоги техніки безпеки до території підприємств, будівель і споруд та виробничих приміщень; санітарно-гігієнічні вимоги до виробничих, адміністративно-побутових і допоміжних приміщень; шкідливі і небезпечні фактори, що виникають при роботі з обчислювальною технікою; вимоги електробезпеки та пожежної безпеки до виробничого обладнання.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи екології, безпека життєдіяльності, основи охорони праці.

Зміст навчальної дисципліни. Основні поняття, терміни: цивільний захист, надзвичайні ситуації, стійкість об’єкта, осередок ураження, рятувальні та інші невідкладні роботи, евакуація, оповіщення населення, моніторинг надзвичайних ситуацій, дозиметричний контроль, захист населення і територій, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, інженерний захист, засоби індивідуального захисту, мікрокліматичні умови, освітлення, пожежна безпека, електробезпека.

Запланована навчальна діяльність лекції 17 год., лабораторні роботи 17 год., самостійної роботи 38 год.; разом 72 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (екскурсії), наочні методи (використання обладнання підприємств, плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, письмові контрольні роботи

Форма контролю залік

Рекомендована література

1. Безопасность производственных процессов: Справочник / Под ред. С.В. Белова.   М.: Машиностроение, 1985.   448 с..

2. Охорона праці у зварювальному виробництві. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Машини та технологія зварювального виробництва» /С.А.Шоно ISBN5-7763-8578-4. - Краматорськ: ДГМА, 1997. – 83 с.

3. Миценко І.М., Мезенцева О.М. Цивільна оборона: Навч. посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. – 404 с.

Викладачі: докт. техн. наук, професор Калда Г.С.


31ПП03М112, 32ПП03М112, 33ПП03М112, 35ПП03М112, 36ПП03М112, 37ПП03М112

Методологія та автоматизація наукових досліджень

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 6,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: планувати та організовувати наукові дослідження, формувати задачі наукових досліджень, проводити експеримент, обробляти результати вимірювань та оцінювати похибки, порівнювати результати теоретичних (аналітичних) і експериментальних досліджень, формулювати висновки за результатами виконаних досліджень, готувати звіт і публікації в наукові видання.

знати: методологію наукових досліджень;

методику наукових досліджень.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: механічна технологія та обладнання підприємств, побутові машини та прилади, експлуатація та обслуговування машин галузі, основи РКТМ, основи електроавтоматики та електропривод швейного обладнання

Зміст навчальної дисципліни Методологічні основи наукових досліджень. Інформаційно-пошукові системи. Науково-технічна патентна інформація. Методологія теоретичних досліджень. Використання математичних методів в дослідженнях. Аналітичні методи досліджень. Моделювання в наукових дослідженнях. Методи експериментальних досліджень. Статистичні моделі технологічних процесів. Рототабельне планування другого порядку. Науково-технічне прогнозування. Оформлення наукових досліджень.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 165 год.; разом 216 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи(робота, відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, курсового проекту.

Вид семестрового контролю іспит, захист курсового проекту.

Рекомендована література

1. Добров Г.М. Наука о науке.- К.: Наукова думка, 1989.- 304 с.

2. Налимов В.В. Теория эксперимента.- М.: Наука, 1971.- 207 с.

3. Тихомиров В.Б. Планирование и анализ эксперимента.- М.: Легкая индустрия, 1974.- 262 с.

Викладачі: док. техн. наук, професор Параска Г.Б.


31ПП04М135, 32ПП04М135, 33ПП04М135, 35ПП04М135, 36ПП04М135, 37ПП04М135

Методика викладання у вищій школі

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 1,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Зміст навчальної дисципліни Законодавча база вищої освіти України і шляхи її розвитку в контексті Болонського процесу. Структура і зміст навчального процесу у ВНЗ. Види навчальних занять та методика їх проведення. Методика оцінювання результатів навчальної діяльності студентів. Інноваційні форми організація самостійної роботи студентів. Система управління якістю вищої освіти у вищому закладі освіти.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., самостійної роботи 37 год.; разом 54 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (самостійна робота, тести), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі. Навч. посібник /За ред. С.У. Гончаренко, П.М. Олійника. – К.: Вища школа, 2003. – 323 с.

2. Скиба М. Є., Костогриз С. Г., Красильникова Г. В. Моніторинг якості навчального процесу у вищому закладі освіти : монографія / М. Є. Скиба, С. Г. Костогриз, Г. В. Красильникова. Хмельницький : ХНУ, 2009. – 219 с.

Викладач : канд. .техн. наук, доцент Красильникова Г.В.


31ПП05М128, 32ПП05М128, 33ПП05М128, 35ПП05М128, 36ПП05М128

Педагогіка та психологія у вищій школі

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: на основі отриманих теоретичних знань, враховуючи психологічні особливості розвитку у студентські роки, організовувати та проводити лекційні, семінарські заняття; виявляти причини дезадаптованості студентів; активізувати аудиторію студентів та підготовки до різних форм занять;

знати: предмет, завдання та методи педагогіки та психології вищої школи; вікові та індивідуальні особливості студента; психологію студентського колективу; психологію колективу кафедри; психологічні вимоги до особистості викладача вищої школи; психологію навчання студентів; психологію виховання студентської молоді;

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Основи педагогіки та психології; соціологія; філософія

Зміст навчальної дисципліни

Предмет, завдання і методи педагогіки та психології вищої школи Психологічна характеристика особистості студентського віку та студентського колективу. Психолого-педагогічна характеристика діяльності викладача та колективу кафедри Психологія та педагогіка навчання студентів. Психолого-педагогічні особливості діяльності студентів. Психологічні особливості організації процесу навчання, виховання та самовиховання студентів. Проблема розвиваючого навчання.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год.,. самостійної роботи 37 год.; разом 54 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (психологічні тести, розв’язання ситуаційних завдань), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, реферати, захист рефератів.

Вид семестрового контролю залік


Рекомендована література

1. ЧернілевськийД. В., Томчук М. І. Педагогіка та психологія вищої школи//Навчальний посібник з грифом. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів. Вінниця: ВСЄІ Університету „Україна", 2006. - 402с.

2 Томчук М. І. Психологія вищої школи// Навчальний посібник. Вінниця ВСЕІ університету „Україна". 2006, 123с.

3 Томчук М. 3., Комар Т. О., Скрипник В.А. Психологія адаптацією до навчання студентів з особливими потребами - Вінниця: Глобус - Прес, 2005, - 226с.

Викладачі: доктор педагічних наук, професор Сметанський М.І


31ПП06М109, 32ПП03М135, 33ПП03М135, 35ПП03М135, 36ПП03М135, 37ПП03М135

Ділова та технічна іноземна мова

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 1,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: вести ділову бесіду англійською мовою, робити усне та письмове повідомлення, складати резюме, заповнювати бланк заяви та писати ділові листи, вести ділові переговори та брати участь у науково – практичних конференціях англійською мовою, володіти фаховою лексикою, читати та перекладати тексти фахового спрямування.

знати: граматику та лексику в обсязі тематики, обумовленої програмою.

Необхідні попередні та супутні дисципліни: англійська мова

Зміст навчальної дисципліни: граматика (часи Indefinite, Continuous, Perfect активного та пасивного стану), лексичні теми: Розмова по телефону, Пошук роботи, Митниця, Ділова поїздка, Ділова кореспонденція, Ділові зустрічі, Конференція, тексти фахового спрямування.

Запланована навчальна діяльність практичних занять17 год., самостійної роботи 37 год.; разом 54 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (самостійна робота, тести), аудіовізуальні методи (аудіо записи, відеофільми), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1. Fundamental of English for Students of Mechanics. Methodological manual for training oral skills and reading special texts / Т. С. Мазур, В. І. Сакун, Н. П. Воронецька, О. В. Семенюк. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 50с.

2. English of Business Communication: Methodological Recommendations and Tasks for Developing Oral Speech for Students of All Special Fields. Ділова англійська мова. Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей / І.В. Сніцар, О.С. Пасічник, Н.В. Школяр. – Хмельницький: ТУП, 2010. – 82 с.

3. The methodological manual and testing programs. Навчально-тестуючі програми найскладніших розділів англійської граматики лоя студентів старших курсів./ Балацька Л.М., Козубай В.І. – Хмельницький, 2000.

Викладачі: ст.викл. Молотай Л.А., викл. Школяр Н.В.


Спеціальність – Технологія машинобудування,

Спеціальність – Інструментальне виробництво

Спеціальність – Металорізальні верстати та системи


31ПП08М111 32ПП09М111 33ПП07М111 Автоматизація виробничих процесів

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно та прак­тичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 6,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

Вміти: в результаті вивчення курсу студенти повинні засвоїти основні визначення за курсом, вміти проектувати завантажувальні пристрої для різноманітних верстатів механоскладального виробництва, автоматизувати технологічні процеси, в тому числі з використанням ЕОМ.

Знати: класифікацію технологічних процесів і обладнання з позиції автоматизації, основи проектування автоматичних завантажувальних пристроїв, процеси автоматизації контролю, методи рахування та розфасовки деталей, методи створення автоматичних ліній і керування автоматичним обладнанням з допомогою ЕОМ.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: технологія машинобудування, металорізальні верстати, теоретична механіка, деталі машин, теорія механізмів і машин, гідравліка

Зміст навчальної дисципліни: класифікації технологічних процесів і обладнання з позиції автоматизації, проектування автоматичних завантажувальних пристроїв, процесів автоматизації контролю, методів рахування та розфасовки деталей, методів створення автоматичних ліній і керування автоматичним обладнанням з допомогою ЕОМ.

Запланована навчальна діяльність: лекції 17 год., лабораторних занять 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 165 год.; разом 216 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди) робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

1. Волчкевич П.Н., Ковалев М.П., Кузнецов М.М. - Комплексная авто­матизация производства. - М., Машиностроение, 1983, 296 с.

2. Основы автоматизации управления производством: Учебное пособие для студен­тов технических вузов / И.И. Макаров, Н.Н. Евтихеев и др.; под ред. И.М. Макарова . - М.: Высшая школа, 1983, 504 с.

3. Силин Р.И. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: учебное пособие. - Хмельницкий; ХНУ, 2004. – 270 с.

Викладачі: доктор техн. наук, професор Сілін Р.І., канд. техн. наук, ст. викладач Сілін Р.С.

Спеціальність – Технологія машинобудування

31ПП07М111 САПР технологічних процесів

Тип дисципліни: Нормативна

Цикл дисципліни: Професійної та практичної підготовки

Мова навчання: Українська

Рік навчання: 5

Семестр: 9

Кредити ЄКТС 6,0

Форма навчання денна

Результати навчання.

Знати: алгоритмічну основу систем САПР ТП, сучасні методи пошуку технічних рішень, активізації творчості, принципів та прийомів підготовки сучасного автоматизованого виробництва;

Вміти: застосувати на практиці сучасні прийоми та методи автоматизованого проектування при створенні нових машин, розробляти з їх допомогою нові технічні рішення;

мати навики у користуванні сучасними системами САПР конструювання та технологічної підготовки виробництва.

Необхідні обов’язкові попередні та сукупні дисципліни: основи комп’ютерної графіки, сучасні мови програмування, персональні ЕОМ та пакети прикладних програм, основи САПР, різальний інструмент, технологія машинобудування, математичне моделювання в конструюванні, проектування технологічного оснащення, проектування та виробництво заготовок.

Зміст навчальної дисципліни. Основні положення і задачі автоматизації проектування. Структура САПР. Типові варіанти впровадження САПР. Інтегровані і розподілені САПР. Інформаційна система. База даних і система керування базами даних. Ієрархічні рівні технологічного проектування. Структурно-логічні моделі. Функціональні моделі. Автоматизація проектування технологічних процесів на основі систем «ІНТЕРМЕХ», «Вертикаль». Типові варіанти проектування технологічних процесів. Підготовка технологічної документації. Структура комплексу «ТехноПро». Діалоговий, напівавтоматичний і автоматичний методи проектування технологій. Організація електронного документообігу підприємства. Проблеми архівного зберігання інформації. Перспективи розвитку систем електронного архіву і документообігу.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійна робота 165 год.; разом 216 год.

Методи викладання: словесні (лекції, розповіді, пояснення, бесіди), лабораторні роботи (виконання конкретних завдань), робота в групі.

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень: усне опитування перед початком лабораторної роботи, захист лабораторних робіт, контрольні роботи.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література:

1. Системы автоматизированного проектирования: Учебное пособие для вузов: В 9 кн. / И.П. Норенков. - М. Высш. шк., 1986г.

2. Системы автоматизированого проектирования технологических процессов, приспособлений и режущих инструментов. Учебник для вузов по спец. «Технология машиностроения», «Металорежущие станки и инструменты» / С.Н. Корчак и др.; под общ. ред. С.Н. Корчака. - М.: Машиностроение, 1988.-352 с.: ил.

3. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования. М., МГТУ им. Н.Э. Баумана., 2000, 360с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Савицький Ю.В.
31ПНС06М111 Технологічні методи забезпечення якості виробництва

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4,0

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна (магістри)

Результати навчання

вміти: проектувати сучасні технологічні процеси, застосувати прогресивні технологічні процеси та обладнання для забезпечення якості виробів та деталей машин

знати: сучасні методи проектування технологічних процесів, прогресивні технології та обладнання.

Необхідні обовязкові попередні та супутні дисципліни: деталі машин, технологія машинобудування, різальний інструмент, металорізальні верстати, автоматизація складальних процесів.

Зміст навчальної дисципліни Сучасні технологічні методи забезпечення якості виробів, а саме модульна технологія виготовлення деталей, сучасні методи підвищення стійкості металорізального інструменту, нові методи термічної обробки деталей машин, перспективні види зміцнення поверхні виробів, застосування прогресивних методів контролю.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., практичних 17 год., самостійної роботи 110 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення), практичні (практичні заняття)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

1. Бойцов В.В. Научные подходы комплексной стандартизации технологической подготовки производства. - М.: Машиностроение, 1982. - 242 с.

2. Митрофанов С.П. Групповая технология машиностроительного производства. Т.1. - Л.: Машиностроение, 1983.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Гордєєв А.І.


Спеціальність – Інструментальне виробництво


33ПП07М111 Автоматизація виробничих процесів

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно та прак­тичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 6,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

Вміти: в результаті вивчення курсу студенти повинні засвоїти основні визначення за курсом, вміти проектувати завантажувальні пристрої для різноманітних верстатів механоскладального виробництва, автоматизувати технологічні процеси, в тому числі з використанням ЕОМ.

Знати: класифікацію технологічних процесів і обладнання з позиції автоматизації, основи проектування автоматичних завантажувальних пристроїв, процеси автоматизації контролю, методи рахування та розфасовки деталей, методи створення автоматичних ліній і керування автоматичним обладнанням з допомогою ЕОМ.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: технологія машинобудування, металорізальні верстати, теоретична механіка, деталі машин, теорія механізмів і машин, гідравліка

Зміст навчальної дисципліни: класифікації технологічних процесів і обладнання з позиції автоматизації, проектування автоматичних завантажувальних пристроїв, процесів автоматизації контролю, методів рахування та розфасовки деталей, методів створення автоматичних ліній і керування автоматичним обладнанням з допомогою ЕОМ.

Запланована навчальна діяльність: лекції 17 год., лабораторних занять 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 165 год.; разом 216 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди) робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

1. Волчкевич П.Н., Ковалев М.П., Кузнецов М.М. - Комплексная авто­матизация производства. - М., Машиностроение, 1983, 296 с.

2. Основы автоматизации управления производством: Учебное пособие для студен­тов технических вузов / И.И. Макаров, Н.Н. Евтихеев и др.; под ред. И.М. Макарова . - М.: Высшая школа, 1983, 504 с.

3. Силин Р.И. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: учебное пособие. - Хмельницкий; ХНУ, 2004. – 270 с.

Викладачі: доктор техн. наук, професор Сілін Р.І., канд. техн. наук, ст. викладач Сілін Р.С.33ПП08М111 Теоретичні основи формоутворення поверхонь деталей

Тип дисципліни: Нормативна

Цикл дисципліни: Професійної та практичної підготовки

Мова навчання: Українська

Рік навчання 5

Семестр: 9

Кредити ЄКТС 4,0

Форма навчання денна

Результати навчання:

вміти: розв’язувати задачі синтезу найкращого способу обробки поверхонь деталей на металорізальних верстатах; використовувати диференційно-геометричний метод формоутворення поверхонь при механічній обробці деталей.

знати: основні положення теорії формоутворення поверхонь при механічній обробці деталей (різанням, поверхневим пластичним деформуванням тощо), геометрію поверхонь деталей та інструментів, кінематику їх відносного руху під час обробки.

Необхідні обов’язкові попередні та сукупні дисципліни: “Теоретична механіка”, “Деталі машин”, “Теорія механізмів і машин”, ”Теорія різання”, “Різальний інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва”, “Технологія машинобудування”, “Металорізальні верстати”.

Зміст навчальної дисципліни. Робочі поверхні деталей та інструментів. Розрахунок їх локальної геометрії. Класифікація робочих поверхонь деталей та інструментів. Миттєва принципова кінематична схема багатокоординатного формоутворення поверхонь деталей. Формотвірні рухи інструментів. Орієнтуючі рухи інструментів. Рухи поверхонь деталей та інструментів, що призводять їх до руху “самих по собі”. Кінематичні схеми формоутворення. Класифікація кінематичних схем формоутворення поверхонь деталей. Кінематичні схеми різання. Системи координат та лінійні перетворення. Геометрія торкання поверхні деталей та висхідної інструментальної поверхні. Геометричні параметри різальних кромок інструментів. Умови формоутворення поверхонь деталей. Синтез найкращого формоутворення поверхонь деталей.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 110 год.; разом 144 год.

Методи викладання: словесні (лекції, розповіді, пояснення, бесіди), практичні (виконання практичних завдань), робота в групі.

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень: усне опитування перед початком практичних занять, захист графічної роботи, здача тестів, контрольна робота.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література:

1. П.Р. Родін. Основи формоутворення поверхонь різанням. К.: "Вища школа", 2004, 192 с.

2. Родін П.Р. та інші. Різальний інструмент у прикладах і задачах. Київ: "Вища школа", 1994, 395 с.

3. Волкогон Г.М., Дмитриев А.М., Добряков Е.П. и др. Прогрессивные технологические процессы штамповки деталей из порошков и оборудование. М.: Машиностроение, 1991. - 320 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Бись С.С.


33ПП09М111 САПР інструментів і технологічних процесів

Тип дисципліни: Нормативна

Цикл дисципліни: Професійної та практичної підготовки

Мова навчання: Українська

Рік навчання: 5

Семестр: 9

Кредити ЄКТС 6,0

Форма навчання денна

Результати навчання:

знати: алгоритмічну основу систем САПР ТП, сучасні методи пошуку технічних рішень, активізації творчості, принципів та прийомів підготовки сучасного автоматизованого виробництва;

вміти: застосувати на практиці сучасні прийоми та методи автоматизованого проектування при створенні нових машин, розробляти з їх допомогою нові технічні рішення; мати навички у користуванні сучасними системами САПР конструювання та технологічної підготовки виробництва.

Необхідні обов’язкові попередні та сукупні дисципліни: основи комп’ютерної графіки, сучасні мови програмування, персональні ЕОМ та пакети прикладних програм, основи САПР, різальний інструмент, технологія машинобудування, математичне моделювання в конструюванні, проектування технологічного оснащення, проектування та виробництво заготовок.

Зміст навчальної дисципліни. Основні положення і задачі автоматизації проектування. Структура САПР. Типові варіанти впровадження САПР. Інтегровані і розподілені САПР. Інформаційна система. База даних і система керування базами даних. Ієрархічні рівні технологічного проектування. Структурно-логічні моделі. Структура забезпечення САПР різального інструменту. Послідовність розробки і супроводу проектуючих підсистем САПР різального інструменту. Задачі інструментального оснащення технологічних процесів. Автоматизація проектування технологічних процесів на основі систем «ІНТЕРМЕХ», «Вертикаль». Типові варіанти проектування технологічних процесів. Підготовка технологічної документації. Структура комплексу «ТехноПро». Діалоговий, напівавтоматичний і автоматичний методи проектування технологій. Прискорене і автоматизоване проектування штампів.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., лабораторні заняття 34 год., самостійна робота 165 год.; разом 216 год.

Методи викладання: словесні (лекції, розповіді, пояснення, бесіди), лабораторні роботи (виконання конкретних завдань), робота в групі.

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень: усне опитування перед початком лабораторної роботи, захист лабораторних робіт, контрольні роботи.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література:

1. Системы автоматизированного проектирования: Учебное пособие для вузов: В 9 кн. / И.П. Норенков. - М. Высш. шк., 1986г.

2. Системы автоматизированого проектирования технологических процессов, приспособлений и режущих инструментов. Учебник для вузов по спец. «Технология машиностроения», «Металорежущие станки и инструменты» / С.Н. Корчак и др.; под общ. ред. С.Н. Корчака. - М.: Машиностроение, 1988.-352 с.: ил.

3. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана., 2000, 360с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Савицький Ю.В.


Спеціальність – Металорізальні верстати та системи


32ПП07М111 Металооброблювальні центри, роботизовано технологічні модулі та комплекси

Тип дисципліни: Нормативна

Цикл дисципліни: Професійної та практичної підготовки

Мова навчання: Українська

Рік навчання 5

Семестр: 9

Кредити ЄКТС 4,0

Форма навчання денна

Результати навчання

знати: конструкції багатоцільових верстатів, принципи побудови роботизованих технологічних модулів і комплексів, принципи побудови гнучких виробництв.

вміти: застосувати на практиці сучасні прийоми побудови ТП із застосуванням верстатів з ЧПК, оброблювальних центрів, роботизованих технологічних модулів і комплексів; мати навички проектування роботизованих модулів та комплексів.

Необхідні обов’язкові попередні та сукупні дисципліни: «Технологія автоматизованого виробництва», «Верстатне устаткування автоматизованого виробництва», «Проектування технологічної оснастки», «Різальний інструмент», «Металорізальні верстати з ЧПК».

Зміст навчальної дисципліни. Особливості використання металооброблювальних центрів, роботизованих модулів та комплексів, принципи їх побудови, компонування, приводи головного руху, приводи подач виконавчих органів, пристрої зміни заготовок, приводи заміни інструменту, плити-супутники. Обслуговування верстата промисловим роботом. Промислові роботи: стаціонарні і рухомі (пересувні). Гнучкі автоматизовані дільниці (ГАД), вузлові ГАД. Багатоцільові горизонтальний сверлувально-фрезерувально-розточувальний верстат мод. 2204ВМФ4, основні характеристики, механізми і рухи у верстаті. Структурна компоновка ГАД. Системи керування технологічними комплексами, гнучкими виробничими модулями в режимі реального часу. Особливості побудови дільниць для обробки тіл обертання, корпусних деталей.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійна робота 110 год.; разом 144 год.

Методи викладання: словесні (лекції, розповіді, пояснення, бесіди), практичні (виконання практичних завдань), робота в групі.

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень: усне опитування перед початком практичної роботи, захист індивідуальних завдань, контрольні роботи.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література:

1. Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы. Практическое пособие в 14кн. Под ред. Б.И. Черпакова. М.: Высшая школа, 1989.

2. Беланов П.Н., Идзон М.Ф., Жогин А.С. Гибкие произвоственные системы. М.: Машиностроение, 1988, 156с.

3. Колка И.А., Кувшинский В.В. Многооперационные станки. М.: Машиностроение, 1983, с.136.

Викладачі: асистент Ситнік С.В.32ПП08М111 САПР металорізальних верстатів та системи автоматизованого документообігу

Тип дисципліни: Нормативна

Цикл дисципліни: Професійної та практичної підготовки

Мова навчання: Українська

Рік навчання: 5

Семестр: 9

Кредити ЄКТС 6,0

Форма навчання денна

Результати навчання. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати алгоритмічну основу систем САПР МРВ, сучасні методи пошуку технічних рішень, активізації творчості, принципів та прийомів підготовки сучасного автоматизованого виробництва;

вміти застосувати на практиці сучасні прийоми та методи автоматизованого проектування при створенні нових машин, розробляти з їх допомогою нові технічні рішення, використовувати елементи систем документообігу; мати навички у користуванні сучасними системами САПР конструювання та користуванні пакетами прикладних програм Microsoft Office.

Необхідні обов’язкові попередні та сукупні дисципліни: основи комп’ютерної графіки, деталі машин, сучасні мови програмування, персональні ЕОМ та пакети прикладних програм, основи САПР, металорізальні верстати, металорізальні верстати з ЧПК, математичне моделювання в конструюванні, проектування технологічного оснащення.

Зміст навчальної дисципліни. Основні положення і задачі автоматизації проектування. Структура САПР. Типові варіанти впровадження САПР. Інтегровані і розподілені САПР. Інформаційна система. База даних і система керування базами даних. Ієрархічні рівні технологічного проектування. Структурно-логічні моделі. Структура забезпечення САПР металорізальних верстатів. Послідовність розробки і супроводу проектуючих підсистем САПР металорізальних верстатів. Використання бібліотек типових елементів і елементів розрахунку деталей верстатів.Системи інтерактивного аналізу конструкцій – CosmosWorks. Підготовка технологічної документації. Організація електронного документообігу підприємства. Проблеми архівного зберігання інформації. Перспективи розвитку систем електронного архіву і документообігу.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійна робота 165 год.; разом 216 год.

Методи викладання: словесні (лекції, розповіді, пояснення, бесіди), лабораторні роботи (виконання конкретних завдань), робота в групі.

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень: усне опитування перед початком лабораторної роботи, захист лабораторних робіт, контрольні роботи, захист розрахункової роботи.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література:

1. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования. М., МГТУ им. Н.Э. Баумана., 2000, 360с.

2. Баранчукова И.М., Гусев А.Н., Крамаренко Ю.Б., Новиков В.Ю Проектирование технологии автоматизированного машиностроения. М., Высшая школа. 1999, 416 с.

3. Системы автоматизированого проектирования технологических процессов, приспособлений и режущих инструментов. Учебник для вузов по спец. «Технология машиностроения», «Металорежущие станки и инструменты» / С.Н. Корчак и др.; Под общ. ред. С.Н. Корчака. - М.: Машиностроение, 1988. -352 с.: ил.

Викладачі: асистент Ситнік С.В.


Спеціальність – Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування


Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки


35ПП07М114 Організація та планування на малих підприємствах

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: організувати роботу виробничого підрозділу; планувати та оцінювати результати виробничої та комерційної діяльності підприємства та його структурних одиниць; організувати свою працю та трудовий процес підлеглих, складати планові завдання; аналізувати результати своєї праці і діяльності колективу, яким він керує; прогнозувати економічні показники на довиробничих стадіях, тобто конструкторській та технологічній підготовці виробництва; визначати та аналізувати основні показники плану розвитку підприємства; визначати потребу підприємства в різних видах ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових); складати бізнес-план; застосовувати в практичній діяльності організаційні фактори зростання ефективності виробництва; обґрунтовувати прийняті інженерні рішення;

знати: суть, закономірності та основні принципи організації виробництва; зміст ефективності промислового виробництва, показники загальної та порівняльної ефективності, порядок їх розрахунку; основи організації основних виробничих процесів в машинобудуванні; основи організації робіт по створенню та освоєнню нових видів продукції; методи оцінки якості продукції, вітчизняні та міжнародні системи управління якістю; організацію обслуговуючих виробництв на підприємстві; принципи планування виробництва; структуру планів машинобудівного підприємства, технологію планування; показники планів; структуру бізнес-плану підприємства.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи економічної теорії, економіка підприємства.

Зміст навчальної дисципліни. Організація виробництва і її роль в удосконаленні промислових підприємств. Ефективність промислового виробництва та виробничих систем. Організація створення та освоєння нової техніки. Організація технічної підготовки виробництва. Науково-дослідні роботи. Організація конструкторської підготовки виробництва. Організація технологічної підготовки виробництва. Виробничий процес та його структура. Організація потокового виробництва. Організація автоматизованого виробництва. Особливості організації робототизованого виробництва та гнучких виробничих систем (ГВС). Організація технічного контролю та якості продукції. Організація обслуговування виробництва. Організація інструментального господарства. Організація енергетичного та ремонтного господарства. Організація транспортного та складського господарства. Методологічні основи планування. Бізнес-план підприємства. Організаційне планування. Планування показників з праці, витрат виробництва та прибутку. Організація планово-економічної роботи на підприємстві

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 38 год., разом 72 год.

Методи викладання: мультимедійні лекції, словесні (розповідь, пояснення, бесіда, консультація), практичні заняття, робота в модульному динамічному об’єктноорієнтованому середовищі (MOODLE), робота в групі.

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, поточний контроль, поточний тестовий контроль; тестування в MOODLE, захист практичних робіт, виконання контрольних робіт.

Вид семестрового контролю: екзамен.

Рекомендована література:

1. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент: Навчальний посібник. За редакцією В.О. Василенка. - Київ: ЦУЛ, 2003.-532 с.

2. Організація та планування виробництва. Програма, методичні вказівки до вивчення курсу та виконання контрольної роботи для студентів факультету інженерної механіки денної та заочної форми навчання / Г.І. Капінос, І.В. Бабій, І.В. Грабовська – Хмельницький: ХНУ, 2009. - 212 с.

3. Тюріна Н.М., Ведерніков М.Д., Капінос Г.І. та ін. Економіка промислового підприємства: Підручник / За ред. Тюріної Н.М. – Львів: „Новий світ – 2000”, 2008. – 312с.

Викладач: к. е. н., доц. Гайворонська Т.Г.


35ПП08М112 Наукові та інженерні обчислення на ЕОМ

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 6,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

знати: теоретичні основи методик пошуку оптимума; теоретичні основи планування експерименту та регресійного аналізу; структуру, можливості та застосування програмного забезпечення для пошуку оптимума при проведенні інженерних та наукових дослідженнях; структуру, можливості та застосування програмного забезпечення для планування експерименту при проведенні інженерних та наукових дослідженнях.

вміти: розробити математичну модель; вибрати метод чисельного рішення; визначити інтервал вхідних параметрів та їх межі; визначити параметр оптимізації та його критерії; використовувати програмний продукт для пошуку оптимума; використовувати програмний продукт по плануванню експерименту.

Необхідні обовязкові попередні та супутні дисципліни САПР, прикладна шнформатика

Зміст навчальної дисципліни Математичні моделі в інженерних задачах. Процес проектування і шляхи його раціоналізації. Методика підготовки і рішення задачі на ЕОМ. Оптимізація об'єктів дослідження. Алгоритми і способи їх описання. Методика планування експерименту. Постановка планування експерименту та визначення рівняння регресії на ЕОМ. Пошук глобального оптимуму на ЕОМ для вирішення задач оптимального проектування та розробки оптимальних технологічних процесів.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 166 год.; разом 234 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Спиридонов А. А., Васильев Н.Г. Планирование эксперимента при исследовании и оптимизации технологических процессов. Учебное пособие. Свердловск: изд. УПИ им. С.М.Кирова, 1975. – с. 140.

2. Автоматизація проектування обладнання. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальностей «Обладнання легкої промисловості» Ю.Б.Михайловський, Т. П. Романець. – Хмельницький: ТУП, 2003. – 79с.

3. Java 2 Руководство разработчика. Пер. с англ.: Учебное пособие. – М.: Издательский дом ВИЛЬЯМС, 2000. – 720 с.

Викладачі: док. техн. наук, професор Скиба М.Є.


35ПП09М112 Автоматизація виробництв галузі

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: складати схеми керування електрообладнання, схеми контролю технологічних параметрів, автоматизації операцій, мехатронних систем.

знати: основні вузли та елементи автоматики та механотрон них пристроїв, принципи побудови мехатронних систем, автоматичних пристроїв.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:

Зміст навчальної дисципліни Основні поняття автоматизації. Елементи автоматики. Датчики та перетворювачі інформації. Пневмоавтоматика. Мехатроніка легкої промисловості. Автоматизоване обладнання легкої промисловості. Поняття робототехніки. Автоматизовані складальні комплекси. Методи побудови мехатронних систем та систем їх керування.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 92 год.; разом 126 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, захист розрахунково-графічної роботи.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Автоматика. Исполнительные механизмы. / Герасенков А.А., Вихрова Л.Г., Загинайлов В.И., Суворов С.А. – М.: МГУЛ, 2001.

2. Олссон Г., Пиани Д. Цифровые системы автоматизации и управления. – СПб.: Невский диалект, 2000.

3. Федотов А.В. Управление оборудованием и технологическими процессами в ГПС. Учебное пособие. – Омск: Изд-воОмГТУ, 1999.

4. Хомченко В.Г., Голобурдин А.И., Федотов А.В. Автоматизация технологических процессов и производств. Учебное пособие. – Омск: Изд-воОмГТУ.

Викладач: канд. техн. наук, доцент Горященко С.Л.


35ПП10М112 Теоретичні основи наукових досліджень

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: аналізувати технічну інформацію; аналізувати мету і завдання дослідження; планувати і проводити дослідження; обробляти результати досліджень; формулювати висновки; оформляти і представляти результати досліджень у вигляді звіту, доповіді

знати: зміст наукових категорій; основні напрямки технічних досліджень; методологію теоретичних і експериментальних досліджень; вимоги і правила до виконання та оформлення науково-дослідної роботи

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: наукові та інженерні обчислення на ЕОМ, методологія та автоматизація наукових досліджень.

Зміст навчальної дисципліни Оволодіння методами дослідницької роботи та набуття практичних навичок з її проведення. Аналіз та систематизація технічної інформації. Підготовка наукових оглядів з проблем професійної діяльності. Виявлення технічних проблем при аналізі конкретних ситуацій та розробка заходів для їх вирішення.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 110 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, захист лабораторних робіт, захист реферату.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студ. екон. спец. вузів. – К., 1997. – 271 с.

2. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.

3. Теоретичні основи наукових досліджень. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування” / Т.П. Романець – Хмельницький: ХНУ, 2009. – 92 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Романець Т.П.Спеціальність – Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій


Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки


36ПП07М122 Організація та планування відновлюваного виробництва

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна Денна

Результати навчання

вміти: організувати роботу виробничого підрозділу; планувати та оцінювати результати виробничої та комерційної діяльності підприємства та його структурних одиниць; організувати свою працю та трудовий процес підлеглих, складати планові завдання; аналізувати результати своєї праці і діяльності колективу; прогнозувати економічні показники на довиробничих стадіях, тобто конструкторській та технологічній підготовці виробництва; визначати та аналізувати основні показники плану розвитку підприємства; визначати потребу підприємства в різних видах ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових); складати бізнес-план; застосовувати в практичній діяльності організаційні фактори зростання ефективності виробництва; обґрунтовувати прийняті інженерні рішення;

знати: суть, закономірності та основні принципи організації відновлюваного виробництва; зміст ефективності промислового виробництва, показники загальної та порівняльної ефективності, порядок їх розрахунку; основи організації основних виробничих процесів в машинобудуванні; основи організації робіт по створенню та освоєнню нових видів продукції; методи оцінки якості продукції, вітчизняні та міжнародні системи управління якістю; організацію обслуговуючих виробництв на підприємстві; принципи планування виробництва; структуру планів машинобудівного підприємства, технологію планування; показники планів; структуру бізнес-плану підприємства.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи економічної теорії, економіка підприємства.

Зміст навчальної дисципліни. Організація відновлюваного виробництва та її роль в удосконаленні промислових підприємств. Ефективність промислового відновлюваного виробництва та виробничих систем. Організація створення та освоєння нової техніки. Організація технічної підготовки виробництва. Науково-дослідні роботи. Організація конструкторської підготовки виробництва. Організація технологічної підготовки виробництва. Виробничий процес та його структура. Організація потокового виробництва. Організація автоматизованого виробництва. Особливості організації робототизованого виробництва та гнучких виробничих систем (ГВС). Організація технічного контролю та якості продукції. Організація обслуговування відновлюваного виробництва: інструментального, енергетичного, ремонтного, транспортного та складського господарства. Методологічні основи планування. Бізнес-план підприємства. Організаційне планування. Планування показників з праці, витрат виробництва та прибутку. Організація планово-економічної роботи на промисловому підприємстві

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 74 год., разом 108 год.

Методи викладання: мультимедійні лекції, словесні (розповідь, пояснення, бесіда, консультація), практичні заняття, робота в модульному динамічному об’єктноорієнтованому середовищі (MOODLE), робота в групі.

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, поточний контроль, поточний тестовий контроль; тестування в MOODLE, захист практичних робіт, виконання контрольних робіт.

Вид семестрового контролю: екзамен.

Рекомендована література:

  1. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент: Навчальний посібник. За редакцією В.О. Василенка. - Київ: ЦУЛ, 2003.-532 с.

  2. Організація та планування виробництва. Програма, методичні вказівки до вивчення курсу та виконання контрольної роботи для студентів факультету інженерної механіки денної та заочної форми навчання / Г.І. Капінос, І.В. Бабій, І.В. Грабовська – Хмельницький: ХНУ, 2009. - 212 с.

  3. Тюріна Н.М., Ведерніков М.Д., Капінос Г.І. та ін. Економіка промислового підприємства: Підручник / За ред. Тюріної Н.М. – Львів: „Новий світ – 2000”, 2008. – 312 с.

Викладач: к.е.н., доц. Капінос Г.І.


36ПП08М119 САПР технологічних процесів зміцнення та відновлення

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл фундаментальні і професійно орієнтовані

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 5,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: створювати бази даних для САПР ТП; розробляти алгоритми створення САПР ТП; програмувати в одному із універсальних середовищ, пристосованих для створення баз даних САПР ТП

знати: основні проектні задачі, які розв’язуються на етапах технологічної підготовки виробництва; особливості прийняття технологічних рішень на етапах відновлення та зміцнення деталей автомобільного транспорту; розробку алгоритмів створення САПР ТП;

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Інформатика. Інженерна та комп’ютерна графіка. Сучасні мови програмування. Персональні комп’ютери та ППП. Комп‘ютерне забезпечення процесів відновлення

Зміст навчальної дисципліни Основні пакети програм як інструменти для створення САПР ТП. Створення САПР ТП зміцнення та відновлення деталей автомобільного транспорту і технологічної підготовки виробництва. Засоби опису інформації та формати представлення даних, які використовуються у технологічному проектуванні. Програмне середовище для створення САПР ТП. Наскрізний процес проектування від алгоритму задачі до розробки програмного продукту САПР ТП

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год. самостійної роботи 129 год.; разом 180 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, здача домашніх завдань

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Поляк М.С. Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2т. Т.1. М.: Л.В.М. – СКРИПТ, Машиностроение, 1995. – 832 с.

2. Основы построения систем автоматизированного проектирования / Петренко, Семенов, 1985.

https://msn.khnu.km.ua/moodle/ТВМ_САПР ТП зміцнення та відновлення_(Рудик)

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Рудик О.Ю.


36ПП09М119 Теоретичні основи трибології

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 5,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: використовувати вивчені методи для вирішення конкретних контактних задач з урахуванням пластичності, зносу, і мастила; розраховувати параметри контакта вузлів тертя з урахуванням тертя, пластичності, зносу і мастила.

знати: методи вирішення контактних задач трибомеханіки: метод алгебраїчних рівнянь; варіаційно-експерементальний метод; метод рішення квазігерцевських задач; метод подібності; методи вирішення контактних задач зі зношуванням; методи вирішення контактних задач з урахуванням мастила.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: тертя, змащення та знос машин;вища математика, контактна механіка і гідродинаміка, триботехніка і основи надійності, методи трибологічних випробувань, проблеми трибології автомобіля

Зміст навчальної дисципліни методи вирішення контактних задач трибомеханіки: метод алгебраїчних рівнянь; варіаційно-експерементальний метод; метод рішення квазігерцевських задач; метод подібності; методи вирішення контактних задач зі зношуванням; методи вирішення контактних задач з урахуванням мастила.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 129 год.; разом 180 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (стенди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю: іспит

Рекомендована література

1. Кузьменко А.Г. Герцовский и квазигерцовский контакт. – Хмельницкий, 2009. – 350 с.

2. Кузьменко А.Г. Метод алгебраических уравнений в контактной механике. – Хмельницкий, 2006. – 447 с.

3. Кузьменко А.Г. Метод подобия в решении контактных задач для тел двоякой кривизны // Проблемы трибологии. – 2008. – №2. – с. 26 – 65.

4. Кузьменко А.Г. Вариационно-экспериментальный метод в контактной механике. – Хмельницкий, 2009. – 350 с.

5. Кузьменко А.Г. Прикладная теория методов испытания на износ. – Хмельницкий, 2007. – 578 с.

6. Кузьменко А.Г. Пластический контакт тел двоякой кривизны – композиция методов: подобия, приведенного радиуса и равновесия // Проблемы трибологии – 2009 – №1

7. Кузьменко А.Г. Методи розрахунків і випробувань на зношування та надійність. – Хмельницький: ХНУ, 2002. – 145 с.

Викладачі: доктор технічних наук, професор Кузьменко А.Г.


36ПП10М119 Сучасні зварювальні технології

Тип дисципліни Вибіркова

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська, російська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна: денна

Результати навчання

вміти: вибирати та призначати для реалізації сучасних способів зварювання відповідні зварювальні матеріали, режими, зварювальне обладнання і пристрої; виконувати дослідження в області зварювальних технологій.

знати: техніко-технологічні характеристики сучасних способів зварювання, наплавлення та напилення; матеріали для реалізації цих способів; принципи роботи сучасного універсального та спеціального зварювального устаткування; режими зварювальних процесів та технологію іх виконання на сучасному устаткуванні.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: теорія процесів зварювання; газотермічна обробка металів; зварювання плавленням, зварювання тиском; зварювальні джерела живлення; техпроцеси зварювального виробництва; автоматичне керування зварюванням; нанесення покриття; контроль якості.

Зміст навчальної дисципліни: сучасні зварювальні матеріали, режими і технології дугового зварювання металів і сплавів покритими та порошковими електродами (МММ-зварювання), автоматичного зварювання під шаром флюсу (UP-зварювання), зварювання в СО2 і сумішах газів (MAG і MIG/MAG-зварювання), зварювання чорних і кольорових металів плавким і неплавким електродами в інертних газах (MIG і ТIG-зварювання), плазмового і газополуменевого зварювання металів, лазерного та електронно-променевого зварювання, технології з застосуванням тиску, гібридні технології зварювання, наплавлення, напилення. Критерії та оцінка зварюваності конструкційних металів і сплавів.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год. самостійної роботи 110 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (устаткування, пристрої, прилади, відеофільми), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю: залік

Рекомендована література

1. Інформаційно-технічні журнали: «Сварщик», «Сварочное производство», «Автоматическая сварка», інформація в Interneti.

2. Сварка и родственные технологии 2002. (История. Достижения. Перспективы.) / Материалы международной конференции, Киев: УИЦ «Наука, техніка, технологія», 2002, – 85 с.

3. «Прогрессивные технологии сварки в промышленности». Материалы научно-технического семинара, 20-22 мая 2003 г., Киев: УИЦ «Наука. Техника. Технология», 2003, – 116 с.

4. Электроды для дуговой сварки и резки. Система качества по ISO 9001. Каталог АО «Спецэлектрод», 2007.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Абрамов О.О.Спеціальність – Електропобутова техніка


Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки


35ПП05М114 Організація та планування на малих підприємствах

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: організувати роботу виробничого підрозділу; планувати та оцінювати результати виробничої та комерційної діяльності підприємства та його структурних одиниць; організувати свою працю та трудовий процес підлеглих, складати планові завдання; аналізувати результати своєї праці і діяльності колективу, яким він керує; прогнозувати економічні показники на довиробничих стадіях, тобто конструкторській та технологічній підготовці виробництва; визначати та аналізувати основні показники плану розвитку підприємства; визначати потребу підприємства в різних видах ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових); складати бізнес-план; застосовувати в практичній діяльності організаційні фактори зростання ефективності виробництва; обґрунтовувати прийняті інженерні рішення;

знати: суть, закономірності та основні принципи організації виробництва; зміст ефективності промислового виробництва, показники загальної та порівняльної ефективності, порядок їх розрахунку; основи організації основних виробничих процесів в машинобудуванні; основи організації робіт по створенню та освоєнню нових видів продукції; методи оцінки якості продукції, вітчизняні та міжнародні системи управління якістю; організацію обслуговуючих виробництв на підприємстві; принципи планування виробництва; структуру планів машинобудівного підприємства, технологію планування; показники планів; структуру бізнес-плану підприємства.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи економічної теорії, економіка підприємства.

Зміст навчальної дисципліни. Організація виробництва і її роль в удосконаленні промислових підприємств. Ефективність промислового виробництва та виробничих систем. Організація створення та освоєння нової техніки. Організація технічної підготовки виробництва. Науково-дослідні роботи. Організація конструкторської підготовки виробництва. Організація технологічної підготовки виробництва. Виробничий процес та його структура. Організація потокового виробництва. Організація автоматизованого виробництва. Особливості організації робототизованого виробництва та гнучких виробничих систем (ГВС). Організація технічного контролю та якості продукції. Організація обслуговування виробництва. Організація інструментального господарства. Організація енергетичного та ремонтного господарства. Організація транспортного та складського господарства. Методологічні основи планування. Бізнес-план підприємства. Організаційне планування. Планування показників з праці, витрат виробництва та прибутку. Організація планово-економічної роботи на підприємстві

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 74 год., разом 108 год.

Методи викладання: мультимедійні лекції, словесні (розповідь, пояснення, бесіда, консультація), практичні заняття, робота в модульному динамічному об’єктноорієнтованому середовищі (MOODLE), робота в групі.

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, поточний контроль, поточний тестовий контроль; тестування в MOODLE, захист практичних робіт, виконання контрольних робіт.

Вид семестрового контролю: екзамен.

Рекомендована література:

1. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент: Навчальний посібник. За редакцією В.О. Василенка. - Київ: ЦУЛ, 2003.-532 с.

2. Організація та планування виробництва. Програма, методичні вказівки до вивчення курсу та виконання контрольної роботи для студентів факультету інженерної механіки денної та заочної форми навчання / Г.І. Капінос, І.В. Бабій, І.В. Грабовська – Хмельницький: ХНУ, 2009. - 212 с.

3. Тюріна Н.М., Ведерніков М.Д., Капінос Г.І. та ін. Економіка промислового підприємства: Підручник / За ред. Тюріної Н.М. – Львів: „Новий світ – 2000”, 2008. – 312с.

Викладач:к.е.н.. доц. Гайворонська Т.Г.37ПП07М112 Інженерне проектування та розрахунки складної побутової техніки

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: ефективно використовувати сучасні методи проектування побутової техніки; розраховувати параметрів пральних машин, соковижималок, м’ясорубок, різальних пристроїв тощо; виконувати кваліфіковані розрахунки на міцність та жорсткість відповідальних елементів побутової техніки; проектувати окремі вузли електропобутової техніки з метою зменшення енергетичних витрат та витрат матеріалу.

знати: основні техніко-економічні характеристики і показники якості конструкції; шляхи забезпечення якості розроблювальної техніки; основні принципи та конструктивну будову побутової техніки; основні принципи проектування складної електропобутової техніки; сучасні методи розробки, вдосконалення та проектування окремих вузлів та електропобутової техніки в цілому.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: нарисна геометрія і комп’ютерна графіка; прикладна механіка; термодинаміка і теплопередача; технологія машинобудування; конструкційні матеріали; електропобутова техніка; проектування вузлів електропобутової техніки.

Зміст навчальної дисципліни. Загальні питання проектування побутової техніки. Розрахунок основних елементів пральних машин. Розрахунок та конструювання робочих органів віджимних машин та приборів. Розрахунок та конструювання робочих органів різальних пристроїв. Розрахунок та конструювання робочих органів змішувальних пристроїв. Інженерне проектування. Підходи до пошуку нових технічних рішень. Основи художнього конструювання.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 93 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит, захист курсового проекту

Рекомендована література

1. Архипов Н.Н. Основы конструирования и расчеты типовых машин и аппаратов легкой промышленности. – М.: Машгиз. – 1963. – 599 с.

2. Лебедев В.С. Расчет и конструирование типовых машин и аппаратов бытового назначения. М.: Легкая и пищевая промышленность. – 1982. – 327 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Синюк О.М.


37ПП08С112 Автоматичні системи управління електропобутової техніки

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: оцінювати і використовувати сучасні прогресивні розробки систем автоматичного керування електроприводів електропобутової техніки (ЕПТ) ; математично вивчати і досліджувати розімкнені та замкнені схеми автоматичних систем керування електроприводів електропобутової техніки; оцінювати технічні параметри основних технічних засобів електромеханічних систем автоматичного керування (ЕМСАК) приводів електропобутової техніки для вибору оптимальних варіантів.

знати: закономірності і тенденції розвитку електромеханічних систем автоматичного керування приводів електропобутової техніки; методи аналізу і розрахунку параметрів основних технічних засобів електромеханічних систем автоматичного керування; особливості побудови систем автоматичного керування електроприводів постійного та змінного струму електропобутової техніки.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, інформатика, теорія електропривода, мікропроцесорні пристрої, теорія автоматичного керування, основи комп'ютерних технологій проектування ЕМС

Зміст навчальної дисципліни

Загальні відомості про електромеханічні системи автоматичного керування електропобутової техніки. Класифікація керованих та некерованих електроприводів. Побудова систем автоматичного керування електроприводів, принципи побудови. Розімкнені та замкнені системи керування. Загальна характеристика основних технічних засобів систем керування ЕПТ. Побудова систем автоматичного керування електродвигунів постійного струму.Замкнені системи керування електроприводів постійного струму. Перетворювачі електричної енергії для побудови систем керування двигунами постійного струму. Системи керування електроприводів змінного струму. Розімкнені схеми автоматичного керування асинхронних двигунів. Замкнені схеми ЕМСАК швидкості асинхронних двигунів (АД).

Регулювання частоти обертання АД за рахунок зміни ковзання. Частотний спосіб регулювання швидкості АД. Векторне керування асинхронних двигунів. Електричні перетворювачі змінного струму. Системи мікропроцесорного керування електроприводом.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять17 год., практичних занять 17, самостійної роботи 164 год.; разом 126 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, захист розрахунково-графічних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Електричні машини та електропривод побутової техніки. / М.Г.Попович та інші; за ред. Д.Б.Головка, М.Г.Поповича. – К.: Либідь, 2002. -352 с.

2. Элементы автоматизированного електропривода / Н.Г.Попович и др..- К., 1990. – 260 с.

3. Краснопрошина А.А., Репникова Н.Б., Ильченко А.А. Современный анализ систем управления с применением MATLAB Simulink Control System : Учебное пособие. – К.: “Корнейчук “, 1999. – 144 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Тимощук О.Г.


37ПП09М112 Основи комп'ютерних технологій проектування електромеханічних систем

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: обрати та обґрунтувати розрахункову схему ЕМС; побудувати схему заміщення ЕМС; розрахувати параметри схеми заміщення ЕМС; створити файл проектування для ППП „ПРАНС-ПК” для дослідження ЕМС; дослідити модель ЕМС з метою зміни параметрів та вдосконалення ЕМС

знати: основні принципи створення комп’ютерних моделей електромеханічних систем (ЕМС); принципи та деталі представлення ЕМС електричною схемою заміщення; особливості застосування ППП „ПРАНС-ПК”.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: ПН.01, ПН.03, ПН.04, ПН.07, ПН.12

Зміст навчальної дисципліни. Математичне моделювання. Використання аналогових та цифрових ЕОМ. Чисельне інтегрування систем диференціальних рівнянь. Ланцюг як математична модель. Схеми заміщення, їх елементи, узагальнені змінні. Комп'ютерне моделювання найпростіших механічних та електричних систем і приводів на прикладі побутової техніки. Залежні джерела струму та напруги і їх використання для моделювання перетворювачів та трансформаторів енергії. Інтегральні та диференціальні змінні та їх схемне створення. Нелінійні елементи механічних систем. Нелінійні елементи електромагнітних систем. Моделювання теплових систем. Моделювання електричних машин.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 110 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, захист розрахунково-графічної роботи.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1. Конспект лекцій з дисципліни "Комп'ютерне моделювання" для студентів напрямку 09.02 "Інженерна механіка" спеціальності 09.0222 "Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування"/ Г.Ф. Воронін, Г.Б.Параска, Чкалов О.В.- Хмельницький: ТУП, 2002. - 49 с.

2. Лабораторний практикум з дисципліни "Комп'ютерне моделювання" для студентів на­прямку 09.02 "Інженерна механіка" спеціальності 09.0222 "Обладнання легкої промисло­вості та побутового обслуговування" і для студентів напрямку 09.22 "Електромеханіка" спеціальності 09.2205 "Електропобутова техніка" / Г.Ф. Воронін. - Хмельницький: ТУП, 2001.-49 с.

3. Воронін Г.Ф. Представлення моделі узагальненої електричної машини електричною схемою заміщення//Вісник Хмельницького національного університету.-2006.-Т.2,№2.-с.87-91.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Воронін Г.Ф.


37ПП10М112 Наукові та інженерні обчислення на ЕОМ

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

знати: теоретичні основи методик пошуку оптимума; теоретичні основи планування експерименту та регресійного аналізу; структуру, можливості та застосування програмного забезпечення для пошуку оптимума при проведенні інженерних та наукових дослідженнях; структуру, можливості та застосування програмного забезпечення для планування експерименту при проведенні інженерних та наукових дослідженнях.

вміти: розробити математичну модель; вибрати метод чисельного рішення; визначити інтервал вхідних параметрів та їх межі; визначити параметр оптимізації та його критерії; використовувати програмний продукт для пошуку оптимума; використовувати програмний продукт по плануванню експерименту.

Необхідні обовязкові попередні та супутні дисципліни САПР, прикладна шнформатика

Зміст навчальної дисципліни Математичні моделі в інженерних задачах. Процес проектування і шляхи його раціоналізації. Методика підготовки і рішення задачі на ЕОМ. Оптимізація об'єктів дослідження. Алгоритми і способи їх описання. Методика планування експерименту. Постановка планування експерименту та визначення рівняння регресії на ЕОМ. Пошук глобального оптимуму на ЕОМ для вирішення задач оптимального проектування та розробки оптимальних технологічних процесів.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 74 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Спиридонов А. А., Васильев Н.Г. Планирование эксперимента при исследовании и оптимизации технологических процессов. Учебное пособие. Свердловск: изд. УПИ им. С.М.Кирова, 1975. – с. 140.

2. Автоматизація проектування обладнання. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальностей «Обладнання легкої промисловості» Ю.Б.Михайловський, Т. П. Романець. – Хмельницький: ТУП, 2003. – 79с.

3. Java 2 Руководство разработчика. Пер. с англ.: Учебное пособие. – М.: Издательский дом ВИЛЬЯМС, 2000. – 720 с.

Викладачі: док. техн. наук, професор Скиба М.Є.