Анотації дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”


Спеціальність – Технологія машинобудування,

Спеціальність – Інструментальне виробництво

Спеціальність – Металорізальні верстати та системи

Спеціальність – Обладнання перероних та харчових виробництв

Спеціальність – Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

Спеціальність – Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

Спеціальність – Електропобутова техніка

Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки


31ПП01С112, 32ПП01С112, 33ПП01С112, 34ПП01С112, 35ПП01С112, 36ПП01С112, 37ПП01С112 Інтелектуальна власність

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 1,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: користуватися понятійним апаратом інтелектуальної власності (ІВ), визначати алгоритм правової охорони об’єктів ІВ. Визначати алгоритм комерціалізації об’єктів ІВ, технічно грамотно користуватися спеціальною, нормативною та інформативною літературою.

знати: основні поняття системи правової охорони ІВ, складові міжнародної системи охорони ІВ, складові системи охорони ІВ в Україні, суб’єкти та об’єкти права ІВ, права та обов’язки власників охоронних документів на об’єкти права ІВ, методи розрахунку вартості права на об’єкти ІВ, факт порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об’єкти промислової власності. Процедуру захисту прав ІВ у разі їх порушення.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Історія інженерної діяльності. Економічна теорія. Правознавство. Економіка підприємства. Основи науково-технічної творчості.

Зміст навчальної дисципліни Інтелектуальна власність, як право на результат творчої діяльності людини, Система інтелектуальної власності. Охорона права на об’єкти інтелектуальної власності. Економіка інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., самостійної роботи 19 год.; разом 36 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда, дискусія), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1. Г.М.Драпак, В.О.Гуляєва Основи наукових досліджень Частина 2 Захист інтелектуальної власності: Навч. посібник – Хмельницький: ТУП, 2002. – 85с.

2. Г.М.Драпак, М.Є. Скиба Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник - К.: Кондор, 2007. – 156 с.

3. Г.М.Драпак Основи інтелектуальної власності і патентознавства: короткий довідник для студентів вузів Хмельницький: ХНУ 2009. - 58с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Драпак Г.М.


31ПП02С121, 32ПП02С121, 33ПП02С121, 34ПП02С121, 35ПП02С121, 36ПП02С121, 37ПП02С121

Охорона праці в галузі та цивільна оборона

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: прогнозувати можливість виникнення та масштаби надзвичайних ситуацій; оцінювати радіаційну, хімічну, біологічну обстановку та обстановку, яка може виникнути внаслідок надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру; практично здійснювати заходи щодо захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійних лих; проводити аналіз стану охорони праці та виробничого травматизму на підприємстві; оцінювати санітарні умови праці на підприємстві та їх відповідність державним та галузевим нормам; розробляти конкретні заходи для створення належних умов праці, особливо при наявності небезпечних чи шкідливих виробничих факторів.

знати: завдання та організаційну структуру цивільної оборони України; характеристику осередків зараження та ураження, які виникають у надзвичайних умовах мирного та воєнного часу; способи і засоби захисту населення і територій від вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійних лих, великих пожеж і сучасної зброї масового ураження; організацію охорони праці на підприємствах виробничої і невиробничої сфери та зміст основних законодавчих та нормативних документів; основні вимоги техніки безпеки до території підприємств, будівель і споруд та виробничих приміщень; санітарно-гігієнічні вимоги до виробничих, адміністративно-побутових і допоміжних приміщень; шкідливі і небезпечні фактори, що виникають при роботі з обчислювальною технікою; вимоги електробезпеки та пожежної безпеки до виробничого обладнання.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи екології, безпека життєдіяльності, основи охорони праці.

Зміст навчальної дисципліни. Основні поняття, терміни: цивільний захист, надзвичайні ситуації, стійкість об’єкта, осередок ураження, рятувальні та інші невідкладні роботи, евакуація, оповіщення населення, моніторинг надзвичайних ситуацій, дозиметричний контроль, захист населення і територій, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, інженерний захист, засоби індивідуального захисту, мікрокліматичні умови, освітлення, пожежна безпека, електробезпека.

Запланована навчальна діяльність лекції 17 год., лабораторні роботи 17 год., самостійної роботи 38 год.; разом 72 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (екскурсії), наочні методи (використання обладнання підприємств, плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, письмові контрольні роботи

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1. Безопасность производственных процессов: Справочник / Под ред. С.В. Белова.   М.: Машиностроение, 1985.   448 с..

2. Охорона праці у зварювальному виробництві. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Машини та технологія зварювального виробництва» /С.А.Шоно ISBN5-7763-8578-4. - Краматорськ: ДГМА, 1997. – 83 с.

3. Миценко І.М., Мезенцева О.М. Цивільна оборона: Навч. посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. – 404 с.

Викладачі: докт. техн. наук, професор Калда Г.С.


Спеціальність – Технологія машинобудування,

Спеціальність – Інструментальне виробництво

Спеціальність – Металорізальні верстати

Спеціальність – Обладнання переробних та харчових виробництв


31ПП03С121, 32ПП03С121, 33ПП03С121, 34ПП03С121Організація та планування виробництва

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна Денна

Результати навчання

вміти: організувати роботу виробничого підрозділу; планувати та оцінювати результати виробничої та комерційної діяльності підприємства та його структурних одиниць; організувати свою працю та трудовий процес підлеглих, складати планові завдання; аналізувати результати своєї праці і діяльності колективу, яким він керує; прогнозувати економічні показники на довиробничих стадіях, тобто конструкторській та технологічній підготовці виробництва; визначати та аналізувати основні показники плану розвитку підприємства; визначати потребу підприємства в різних видах ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових); складати бізнес-план; застосовувати в практичній діяльності організаційні фактори зростання ефективності виробництва; обґрунтовувати прийняті інженерні рішення;

знати: суть, закономірності та основні принципи організації виробництва; зміст ефективності промислового виробництва, показники загальної та порівняльної ефективності, порядок їх розрахунку; основи організації основних виробничих процесів в машинобудуванні; основи організації робіт по створенню та освоєнню нових видів продукції; методи оцінки якості продукції, вітчизняні та міжнародні системи управління якістю; організацію обслуговуючих виробництв на підприємстві; принципи планування виробництва; структуру планів машинобудівного підприємства, технологію планування; показники планів; структуру бізнес-плану підприємства.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи економічної теорії, економіка підприємства.

Зміст навчальної дисципліни. Організація виробництва і її роль в удосконаленні промислових підприємств. Ефективність промислового виробництва та виробничих систем. Організація створення та освоєння нової техніки. Організація технічної підготовки виробництва. Науково-дослідні роботи. Організація конструкторської підготовки виробництва. Організація технологічної підготовки виробництва. Виробничий процес та його структура. Організація потокового виробництва. Організація автоматизованого виробництва. Особливості організації робототизованого виробництва та гнучких виробничих систем (ГВС). Організація технічного контролю та якості продукції. Організація обслуговування виробництва. Організація інструментального господарства. Організація енергетичного та ремонтного господарства. Організація транспортного та складського господарства. Методологічні основи планування. Бізнес-план підприємства. Організаційне планування. Планування показників з праці, витрат виробництва та прибутку. Організація планово-економічної роботи на підприємстві

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 74 год., разом 108 год.

Методи викладання: мультимедійні лекції, словесні (розповідь, пояснення, бесіда, консультація), практичні заняття, робота в модульному динамічному об’єктноорієнтованому середовищі (MOODLE), робота в групі.

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, поточний контроль, поточний тестовий контроль; тестування в MOODLE, захист практичних робіт, виконання контрольних робіт.

Вид семестрового контролю: екзамен.

Рекомендована література:

1.Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент: Навчальний посібник. За редакцією В.О. Василенка. - Київ: ЦУЛ, 2003.-532 с.

2.Організація та планування виробництва. Програма, методичні вказівки до вивчення курсу та виконання контрольної роботи для студентів факультету інженерної механіки денної та заочної форми навчання / 3.Г.І. Капінос, І.В. Бабій, І.В. Грабовська – Хмельницький: ХНУ, 2009. - 212 с.

3.Тюріна Н.М., Ведерніков М.Д., Капінос Г.І. та ін. Економіка промислового підприємства: Підручник / За ред. Тюріної Н.М. – Львів: „Новий світ – 2000”, 2008. – 312 с.

Викладач: к.е.н., доц. Капінос Г.І.Спеціальність – Технологія машинобудування,

Спеціальність – Металорізальні верстати та системи

Спеціальність – Інструментальне виробництво


31ППС05С111, 32ППС06С111, 33ППС06С111 Автоматизація виробничих процесів

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно та прак­тичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 5,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

Вміти: в результаті вивчення курсу студенти повинні засвоїти основні визначення за курсом, вміти проектувати завантажувальні пристрої для різноманітних верстатів механоскладального-виробництва, автоматизувати технологічні процеси, в тому числі з використанням ЕОМ.

Знати: класифікацію технологічних процесів і обладнання з позиції автоматизації, основи проектування автоматичних завантажувальних пристроїв, процеси автоматизації контролю, методи рахування та розфасовки деталей, методи створення автоматичних ліній і керування автоматичним обладнанням з допомогою ЕОМ.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: технологія машинобудування, металорізальні верстати, теоретична механіка, деталі машин, теорія механізмів і машин, гідравліка

Зміст навчальної дисципліни: класифікації технологічних процесів і обладнання з позиції автоматизації, проектування автоматичних завантажувальних пристроїв, процесів автоматизації контролю, методів рахування та розфасовки деталей, методів створення автоматичних ліній і керування автоматичним обладнанням з допомогою ЕОМ.

Запланована навчальна діяльність: лекції 34 год., лабораторних занять 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 130 год.; разом 198 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди) робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю: екзамен

Рекомендована література

1. Волчкевич П.Н., Ковалев М.П., Кузнецов М.М. - Комплексная авто­матизация производства. - М., Машиностроение, 1983, 296 с.

2. Основы автоматизации управления производством: Учебное пособие для студен­тов технических вузов / И.И. Макаров, Н.Н. Евтихеев и др.; под ред. И.М. Макарова . - М.: Высшая школа, 1983, 504 с.

3. Силин Р.И. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: учебное пособие. - Хмельницкий; ХНУ, 2004. – 270 с.

Викладачі: доктор техн. наук, професор Сілін Р.І., канд. техн. наук, ст. викладач Сілін Р.С.


Спеціальність – Технологія машинобудування


31ПП04С111 САПР технологічних процесів та системи автоматизованого документообігу

Тип дисципліни: Нормативна

Цикл дисципліни: Професійної та практичної підготовки

Мова навчання: Українська

Рік навчання: 5

Семестр: 9

Кредити ЄКТС 7,0

Форма навчання денна

Результати навчання.

Знати: алгоритмічну основу систем САПР ТП, сучасні методи пошуку технічних рішень, активізації творчості, принципів та прийомів підготовки сучасного автоматизованого виробництва;

Вміти: застосувати на практиці сучасні прийоми та методи автоматизованого проектування при створенні нових машин, розробляти з їх допомогою нові технічні рішення;

мати навики у користуванні сучасними системами САПР конструювання та технологічної підготовки виробництва.

Необхідні обов’язкові попередні та сукупні дисципліни: основи комп’ютерної графіки, сучасні мови програмування, персональні ЕОМ та пакети прикладних програм, основи САПР, різальний інструмент, технологія машинобудування, математичне моделювання в конструюванні, проектування технологічного оснащення, проектування та виробництво заготовок.

Зміст навчальної дисципліни. Основні положення і задачі автоматизації проектування. Структура САПР. Типові варіанти впровадження САПР. Інтегровані і розподілені САПР. Інформаційна система. База даних і система керування базами даних. Ієрархічні рівні технологічного проектування. Структурно-логічні моделі. Функціональні моделі. Автоматизація проектування технологічних процесів на основі систем «ІНТЕРМЕХ», «Вертикаль». Типові варіанти проектування технологічних процесів. Підготовка технологічної документації. Структура комплексу «ТехноПро». Діалоговий, напівавтоматичний і автоматичний методи проектування технологій. Організація електронного документообігу підприємства. Проблеми архівного зберігання інформації. Перспективи розвитку систем електронного архіву і документообігу.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., лабораторних занять 51 год., самостійна робота 184 год.; разом 252 год.

Методи викладання: словесні (лекції, розповіді, пояснення, бесіди), лабораторні роботи (виконання конкретних завдань), робота в групі.

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень: усне опитування перед початком лабораторної роботи, захист лабораторних робіт, контрольні роботи, захист курсової роботи.

Вид семестрового контролю: екзамен

Рекомендована література:

1. Системы автоматизированного проектирования: Учебное пособие для вузов: В 9 кн. / И.П. Норенков. - М. Высш. шк., 1986г.

2. Системы автоматизированого проектирования технологических процессов, приспособлений и режущих инструментов. Учебник для вузов по спец. «Технология машиностроения», «Металорежущие станки и инструменты» / С.Н. Корчак и др.; под общ. ред. С.Н. Корчака. - М.: Машиностроение, 1988.-352 с.: ил.

3. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования. М., МГТУ им. Н.Э. Баумана., 2000, 360с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Савицький Ю.В.


31ПП06С111 Технологія та устаткування ремонту деталей машин

Тип дисципліни Нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 7,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: раціонально вибирати методи та устаткування ремонту деталей машин; обґрунтовано призначати технологічний процес відновлення типових деталей машин, виходячи з заданих вимог до якості деталей, умов їх обробки та специфіки виробництва місцевого регіону.

знати: сучасні технології ремонту та відновлення деталей машин та механізмів; технології наплавки, зварювання; технологію нанесення гальванічних покрить та хімічної обробки металів; технологію відновленню корпусних та базових деталей.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: матеріалознавство, опір матеріалів, теорія різання, різальний інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва, технологічні основи машинобудування, технологічне оснащення.

Зміст навчальної дисципліни: Види ремонтів, структура ремонтного циклу Види робіт, що виконуються при текучому, середньому та капітальному ремонтах. Одиниця ремонтоскладності і методи її визначення. Розробка плану графіка технічного обслуговування і ремонтів . Методи відновлення деталей машин. Види ремонтних розмірів. Наплавлювання матеріалів. Гальванічні покриття та хімічна обробка металів. Технологія відновлення корпусних і базових деталей.

Запланована навчальна діяльність: лекції 34 год., лабораторних занять 34 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 167 год.; разом 252 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (презентації, відеофільми), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, захист курсового проекту.

Вид семестрового контролю: екзамен

Рекомендована література

1. Типовая система технического обслуживания и ремонта металло- и деревообрабатывающего обрудования. / Минстанкопром СССР, ЭНИИМС.-М. Машиностроение,1988. - 672с.

2. Единая система планово-предупредительного ремонта технологического оборудования машиностроительных предприятий. Машгиз, 1955. - 458с.

3. Восстановление деталей машин: Справочник / Ф.И. Пантелеенко, В.П. Лялякин, В.П. Иванов, В.М. Константинов; под ред. В.П. Иванова. - М.: Машиностроение, 2003. – 672с., ил.

Викладачі: докт. техн. наук, професор Гладкий Я.М., канд. техн. наук, доцент Милько В.В.Спеціальність – Інструментальне виробництво

Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки

33ПП04С111 Проектування інструментальних цехів та дільниць

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3,0

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти визначати данні, які необхідні для проектування цеху (дільниці), розробити компонування цеха і планування дільниці, розрахувати основні техніко-економічні показники проекту, оформити конструкторську і технологічну документацію.

знати сучасні методи проектування інструментального виробництва, що базуються на останніх наукових і технічних даних, а також принципи побудови автоматизованих виробничих процесів, які забезпечують високу продуктивність і техніко-економічну ефективність, способи розрахунку кількості технологічного устаткування, числа працюючих і необхідних площ.

Необхідні обов’язкові попередні та сукупні дисципліни: «Технологія машинобудування», «Металорізальні верстати і промислові роботи», «Проектування і виробництво металорізального інструменту», «Економіка машинобудування. Організація і планування машинобудівного виробництва», «Охорона праці».


Зміст навчальної дисципліни Загальні відомості з проектування інструментального виробництва. Підготовка вихідних даних і порядок проектування механоскладального виробництва. Склад і кількість основного технологічного устаткування. Принципи і структура побудови основних виробничих процесів. Визначення складу і кількості працюючих. Проектування складської системи. Транспортна система. Система інструментального забезпечення. Проектування систем ремонтного і технічного обслуговування механоскладального виробництва. Система контролю якості виробів. Система охорони праці працюючих. Компонувально-планувальні рішення цехів. Системи управління і підготовки виробництва розробка завдань по будівельній, сантехнічній і енергетичній частинам. Економічне обґрунтування проекту

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год. самостійна робота 74 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (заняття з вирішення задач), наочні методи (відеофільм, слайди), робота в групі.

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, виконання і захист індивідуальних завдань.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1.Егоров М.Е. Основы проектирования машиностроительних заводов. - М: Высшая школа, 1969. - 327 с.

2. Проектирование машиностроительних заводов и цехов; Справочник в 6-ти т. / Под общей ред. Е.С. Ямпольського. - М.: Машиностроение, 1974-1976.

3. Когут М.С. Механоскладальні цехи та дільниці у машинобудуванні: Підручник. - Львів, 2000. - 352 с

Викладач канд. техн. наук, доцент Косіюк М.М.


33ПП05С111 САПР інструментів, технологічних процесів та системи автоматизованого документообігу

Тип дисципліни: Нормативна

Цикл дисципліни: Професійної та практичної підготовки

Мова навчання: Українська

Рік навчання: 5

Семестр: 9

Кредити ЄКТС: 7

Форма навчання: денна

Результати навчання.

Знати: алгоритмічну основу систем САПР ТП, сучасні методи пошуку технічних рішень, активізації творчості, принципів та прийомів підготовки сучасного автоматизованого виробництва;

Вміти: застосувати на практиці сучасні прийоми та методи автоматизованого проектування при створенні нових машин, розробляти з їх допомогою нові технічні рішення; мати навики у користуванні сучасними системами САПР конструювання та технологічної підготовки виробництва.

Необхідні обов’язкові попередні та сукупні дисципліни: основи комп’ютерної графіки, сучасні мови програмування, персональні ЕОМ та пакети прикладних програм, основи САПР, різальний інструмент, технологія машинобудування, математичне моделювання в конструюванні, проектування технологічного оснащення, проектування та виробництво заготовок.

Зміст навчальної дисципліни. Основні положення і задачі автоматизації проектування. Структура САПР. Типові варіанти впровадження САПР. Інтегровані і розподілені САПР. Інформаційна система. База даних і система керування базами даних. Ієрархічні рівні технологічного проектування. Структурно-логічні моделі. Структура забезпечення САПР різального інструменту. Послідовність розробки і супроводу проектуючих підсистем САПР різального інструменту. Задачі інструментального оснащення технологічних процесів. Автоматизація проектування технологічних процесів на основі систем «ІНТЕРМЕХ», «Вертикаль». Типові варіанти проектування технологічних процесів. Підготовка технологічної документації. Структура комплексу «ТехноПро». Діалоговий, напівавтоматичний і автоматичний методи проектування технологій. Прискорене і автоматизоване проектування штампів. Організація електронного документообігу підприємства. Проблеми архівного зберігання інформації. Перспективи розвитку систем електронного архіву і документообігу.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійна робота 201 год.; разом 252 год.

Методи викладання: словесні (лекції, розповіді, пояснення, бесіди), лабораторні роботи (виконання конкретних завдань), робота в групі.

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень: усне опитування перед початком лабораторної роботи, захист лабораторних робіт, контрольні роботи, захист курсової роботи.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література:

1. Системы автоматизированного проектирования: Учебное пособие для вузов: В 9 кн./ И.П. Норенков. - М. Высш. шк., 1986г.

2. Системы автоматизированого проектирования технологических процессов, приспособлений и режущих инструментов. Учебник для вузов по спец. «Технология машиностроения», «Металорежущие станки и инструменты»/ С.Н. Корчак и др.; под общ. ред. С.Н. Корчака. - М.: Машиностроение, 1988.-352 с.: ил.

3. Равська Н.С., Мельничук П.П., Касьянов А.Г., Родін Р.П. Технологія інструментального виробництва. – Житомир: ЖІТІ, 2001. - 555с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Савицький Ю.В.


33ПП07С111 Інструментальне забезпечення спеціальних металорізальних верстатів

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: раціонально експлуатувати різальні інструменти в різних виробничих умовах та обґрунтовано застосовувати сучасне прогресивне інструментальне забезпечення для потреб автоматизованого виробництва та гнучких виробничих систем; обґрунтовано вибирати з набору стандартних необхідні різальні та допоміжні інструменти для верстатів з ЧПК та ГВС, виходячи з заданих вимог до якості деталей, умов їх обробки та специфіки виробництва місцевого регіону.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: теорія різання, різальний інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва, технологічні основи машинобудування, технологічне оснащення.

Зміст навчальної дисципліни: Сучасні конструкції металорізальних інструментів для спеціальних металорізальних верстатів та виробництв. Верстати з числовим програмним керуванням та гнучкі виробничі системи. Основи проектування та вибір різальних інструментів. Раціональна експлуатація різальних інструментів. Хони та хонінгувальне обладнання. Дорни та вигладжуючі протяжки. Черв’ячні фрези для обробки неевольвентних профілів.

Запланована навчальна діяльність: лекції 34 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 57 год.; разом 108 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (презентації, відеофільми), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, розрахункова робота.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

1. Инструмент для станков с ЧПУ, многоцелевых станков и ГПС / И.Л.Фадюшин, Я.А.Музыкант, А.И. Мещеряков и др. - М.: Машиностроение, 1990. -272 с.

2. Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов: Справочник / В.И.Баранчиков, А.В.Жаринов, Н.Д.Юдина и др.; Под общ. Ред. В.И. Баранчикова. - М.: Машиностроение, 1990.- 400с.

3. Металлообрабатывающий твердосплавный инструмент: Справочник / В.С.Самойлов, Э.Ф.Эйхман, В.А.Фальковський и др.; Редкол.: И.А.Ординарцев (пред) и др. - М.: Машиностроение, 1988.- 368 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Милько В.В.33ПП08С119 Інструменти пресового і штампового виробництва

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти оцінити технологічність конструкції виробу і вибрати оптимальний спосіб його формоутворення тиском; визначити технологічні параметри формоутворення, вибрати необхідне технологічне обладнання та розробити конструкцію штампу (прес-форми) для формоутворення виробу

знати теоретичні основи формоутворення виробів з конструкційних матеріалів обробкою тиском у рідкому, в’язко текучому і твердому стані; основні принципи та інженерні методики розрахунку і комп’ютерні технології проектування штампів листового штампування та прес-форм для формування виробів з пластмас, гуми та порошкових композицій

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: технологія конструкційних матеріалів, матеріалознавство, технологія машинобудування, системи автоматизованого проектування

Зміст навчальної дисципліни основи формоутворення виробів з конструкційних матеріалів обробкою тиском у рідкому, в’язко текучому і твердому стані; основні принципи та інженерні методики розрахунку і комп’ютерні технології проектування штампів листового штампування та прес-форм для формування виробів з пластмас, гуми та порошкових композицій.

Запланована начальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 129 год.; разом 180 год.

Методи викладання словесні (пояснення, обґрунтування, бесіда), практичні (лабораторна робота, методики розрахунку), наочні (відеофільми слайди, комп’ютерні моделі)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт і виконання домашніх завдань самостійної роботи, захист курсового проекту

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

1. Справочник конструктора штампов: Листовая штамповка / Под общ. ред. Л.И. Рудмана. – М.: Машиностроение, 1988. – 496 с.

2. Пантелеев А.П., Шевцов Ю.М., Горячев И.А. Справочник по проектированию оснастки для переработки пластмасс. – М.: Машиностроение, 1985. – 401 с.

3. Вельбой В.П. Прес-форми для пресування виробів з реактопластів: Короткий довідник для студентів напряму навчання «Інженерна механіка». – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 111 с.

Викладач канд. техн. наук, доцент Вельбой В.П


Спеціальність – Металорізальні верстати та системи


32ПП04С111 Металооброблювальні центри, роботизовані технологічні модулі та комплекси

Тип дисципліни: Нормативна

Цикл дисципліни: Професійної і практичної підготовки

Мова навчання: Українська

Рік навчання 5

Семестр: 9

Кредити ЄКТС 3,5

Форма навчання денна

Результати навчання

знати: конструкції багатоцільових верстатів, принципи побудови роботизованих технологічних модулів і комплексів, принципи побудови гнучких виробництв.;

вміти: застосувати на практиці сучасні прийоми побудови ТП з застосуванням верстатів з ЧПК, оброблюючих центрів, роботизованих технологічних модулів і комплексів; мати навички проектування роботизованих модулів та комплексів.

Необхідні обов’язкові попередні та сукупні дисципліни: «Технологія автоматизованого виробництва», «Верстатне устаткування автоматизованого виробництва», «Проектування технологічної оснастки», «Різальний інструмент», «Металорізальні верстати з ЧПК».

Зміст навчальної дисципліни. Особливості використання металооброблювальних центрів, роботизованих модулів та комплексів, принципи їх побудови, компонування, приводи головного руху, приводи подач виконавчих органів, пристрої зміни заготовок, приводи заміни інструменту, плити-супутники. Обслуговування верстата промисловим роботом. Промислові роботи: стаціонарні і рухомі (пересувні). Гнучкі автоматизовані дільниці (ГАД), вузлові ГАД. Багатоцільові горизонтальний сверлувально-фрезерувально-розточувальний верстат мод. 2204ВМФ4, основні характеристики, механізми і рухи у верстатів. Структурна компоновка ГАД. Системи керування технологічними комплексами, гнучкими виробничими модулями в режимі реального часу. Особливості побудови дільниць для обробки тіл обертання, корпусних деталей.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 34 год., лабораторних занять 17 год., самостійна робота 75 год.; разом 126 год.

Методи викладання: словесні (лекції, розповіді, пояснення, бесіди), практичні роботи (виконання конкретних завдань), робота в групі.

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень: усне опитування перед початком практичної роботи, захист індивідуальних завдань, контрольні роботи.

Вид семестрового контролю: залік

Рекомендована література:

1. Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы. Практическое пособие в 14 кн. Под ред. Б.И. Черпакова.М.Высшая школа, 1989.

2. Беланов П.Н., Идзон М.Ф., Жогин А.С. Гибкие произвоственные системы. М.: Машиностроение, 1988, 156с.

3. Колка И.А., Кувшинский В.В. Многооперационные станки. М.: Машиностроение, 1983, 136 с.

Викладачі: асистент Ситнік С.В.32ПП05С111 САПР металорізальних верстатів та системи автоматизованого документообігу

Тип дисципліни: Нормативна

Цикл дисципліни: Професійної і практичної підготовки

Мова навчання: Українська

Рік навчання: 5

Семестр: 9

Кредити ЄКТС 6,0

Форма навчання денна

Результати навчання

знати: алгоритмічну основу систем САПР МРВ, сучасні методи пошуку технічних рішень, активізації творчості, принципів та прийомів підготовки сучасного автоматизованого виробництва;

Вміти: застосувати на практиці сучасні прийоми та методи автоматизованого проектування при створенні нових машин, розробляти з їх допомогою нові технічні рішення, використовувати елементи систем документообігу; мати навики у користуванні сучасними системами САПР конструювання та користуванні пакетами прикладних програм Microsoft Office.

Необхідні обов’язкові попередні та сукупні дисципліни: основи комп’ютерної графіки, деталі машин, сучасні мови програмування, персональні ЕОМ та пакети прикладних програм, основи САПР, металорізальні верстати, металорізальні верстати з ЧПК, математичне моделювання в конструюванні, проектування технологічного оснащення.

Зміст навчальної дисципліни. Основні положення і задачі автоматизації проектування. Структура САПР. Типові варіанти впровадження САПР. Інтегровані і розподілені САПР. Інформаційна система. База даних і система керування базами даних. Ієрархічні рівні технологічного проектування. Структурно-логічні моделі. Структура забезпечення САПР металорізальних верстатів. Послідовність розробки і супроводу проектуючих підсистем САПР металорізальних верстатів. Використання бібліотек типових елементів і елементів розрахунку деталей верстатів. Системи інтерактивного аналізу конструкцій – CosmosWorks. Підготовка технологічної документації. Організація електронного документообігу підприємства. Проблеми архівного зберігання інформації. Перспективи розвитку систем електронного архіву і документообігу.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійна робота 165 год.; разом 216 год.

Методи викладання: словесні (лекції, розповіді, пояснення, бесіди), лабораторні роботи (виконання конкретних завдань), робота в групі.

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень: усне опитування перед початком лабораторної роботи, захист лабораторних робіт, контрольні роботи, захист курсової роботи.

Вид семестрового контролю: екзамен

Рекомендована література:

1. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования М., МГТУ им. Н.Э. Баумана., 2000, 360с.

2. Баранчукова И.М., Гусев А.Н., Крамаренко Ю.Б., Новиков В.Ю Проектирование технологии автоматизированного машиностроения. М., Высшая школа. 1999, 416 с.

3. Системы автоматизированого проектирования технологических процессов, приспособлений и режущих инструментов. Учебник для вузов по спец. «Технология машиностроения» , «Металорежущие станки и инструменты»/ С.Н. Корчак и др.; под общ. ред. С.Н. Корчака. - М.: Машиностроение, 1988.-352 с.: ил.

Викладачі: асистент Ситнік С.В.
32ПП07С111 Автоматизований електропривод верстатів з ЧПК і промислових роботів

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно та прак­тичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання.

Вміти: проектувати прив'язку автоматизованого електроприводу до механічних систем металорізального обладнання і досліджувати всю систему в цілому з метою створення оптимальних конструкцій верстатів і промислових роботів.

Знати: загальні положення теорії електроприводу в цілому і автоматизованого електроприводу в конструюванні металообробних верстатів і промислових роботів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: технологія машинобудування, металорізальні верстати, теоретична механіка, деталі машин, теорія механізмів і машин, гідравліка, електротехніка.

Зміст навчальної дисципліни: дисципліна вивчає спеціальні питання функціонування та властивостей електроприводів, типові схеми їхнього управління, а також знайомить із типовими приводами постійного струму, асинхронними, синхронними. Подаються питання експлуатації та випробування електроприводів. Метою курсу є набуття студентами знань і практичних навичок використання електроприводу в розробці конструкцій металорізального обладнання з ЧПК.

Запланована навчальна діяльність: лекції 34 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 111 год.; разом 162 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди) робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, захист індивідуальних завдань.

Вид семестрового контролю: залік

Рекомендована література:

1. Москаленко В.В. Электрический привод. М.: Высшая школа", 1991.

2. Черпаков Б.И. Современный электропривод станков с ЧПУ и промышленных роботов. М.: "Высшая школа", 1989.

Викладач: канд. техн. наук, ст. викладач Сілін Р.С.

32ПП08С111 Проектування механоскладальних цехів та дільниць

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4,0

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти визначати данні, які необхідні для проектування цеху (дільниці), розробити компонування цеха і планування дільниці, розрахувати основні техніко-економічні показники проекту, оформити конструкторську і технологічну документацію.

знати сучасні методи проектування виробництва, що базуються на останніх наукових і технічних даних, а також принципи побудови автоматизованих виробничих процесів, які забезпечують високу продуктивність і техніко-економічну ефективність, способи розрахунку кількості технологічного устаткування, числа працюючих і необхідних площ.

Необхідні обов’язкові попередні та сукупні дисципліни: «Технологія машинобудування», «Металорізальні верстати і промислові роботи», «Проектування і виробництво металорізального інструменту», «Економіка машинобудування. Організація і планування машинобудівного виробництва», «Охорона праці».


Зміст навчальної дисципліни Загальні відомості з проектування механоскладального виробництва. Підготовка вихідних даних і порядок проектування механоскладального виробництва. Склад і кількість основного технологічного устаткування. Принципи і структура побудови основних виробничих процесів. Визначення складу і кількості працюючих. Проектування складської системи. Транспортна система. Система інструментального забезпечення. Проектування систем ремонтного і технічного обслуговування механоскладального виробництва. Система контролю якості виробів. Система охорони праці працюючих. Компонувально-планувальні рішення цехів. Системи управління і підготовки виробництва розробка завдань по будівельній, сантехнічній і енергетичній частинам. Економічне обґрунтування проекту

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год. самостійна робота 110 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (заняття з вирішення задач), наочні методи (відеофільм, слайди), робота в групі.

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, виконання і захист індивідуальних завдань.

Вид семестрового контролю: залік

Рекомендована література

1.Егоров М.Е. Основы проектирования машиностроительних заводов. - М: Высшая школа, 1969. - 327 с.

2. Проектирование машиностроительних заводов и цехов; Справочник в 6-ти т. / Под общей ред. Е.С. Ямпольського. - М.: Машиностроение, 1974-1976.

3. Когут М.С. Механоскладальні цехи та дільниці у машинобудуванні: Підручник. - Львів, 2000. - 352 с

Викладач канд. техн. наук, доцент Косіюк М.М.
Спеціальність – Обладнання переробних і харчових виробництв

Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки

34ПП04С107 Технологічне обладнання галузі харчових виробництв

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 6

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна.

Результати навчання

вміти: читати і складати кінематичні схеми обладнання; проводити налаштування обладнання для виконання технологічних операцій по обробці сировини, та інших операцій; проводити технологічні розрахунки машин і ліній; користуватися державними стандартами і довідниковою літературою.

знати: конструкції і особливості обладнання для виконання технологічних операцій; основні вузли і типові механізми обладнання; правила експлуатації обладнання харчової промисловості; технологічні лінії по виготовленню: ковбас, цукру, молочних виробів, хлібобулочних та макаронних виробів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни вступ до фаху, процеси і апарати харчових виробництв, експлуатація та обслуговування обладнання ХВ, деталі машин, технологічне обладнання харчових виробництв, загальна технологія харчових виробництв.

Зміст навчальної дисципліни Будова та принцип роботи технологічного обладнання лінії по виготовленню: ковбас, цукру, молочних виробів, хлібобулочних та макаронних виробів.

Запланована навчальна діяльність лекцій 51 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 131 год., разом 216 год.

Методи викладання лекції, лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), групові та індивідуальні консультації;

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень письмове опитування, тестування, захист лабораторних робіт, курсовий проект.

Вид семестрового контролю екзамен.

Рекомендована література

 1. Машины и аппараты пищевых производств. В 2-х книгах. Под ред. В.А.Панфилова. М.: Высшая школа. 2001

 2. Мирончук В.Г. та ін. Розрахунки обладнання підприємств переробної та харчової промисловості. Вінниця, „Нова книга”,2004. – 288с.

 3. Рвачов В.В. Технологічне обладнання харчових виробництв. Одеса 2001, 317с.

 4. Устройство и эксплуатация оборудования предприятий пищевой промышленности. Под ред. А.И.Драгилева. М.: Пищевая промышленность, 1988, 398с.

 5. Технологическое оборудование пищевых производств. Под ред. Азарова Б.М. М.: Агропромиздат, 1988, 463с.

 6. Технология пищевых производств. Под ред. Л.П. Ковальской. М.: Колос, 1997 – 752с.


Викладачі: к.т.н., доц. Медведчук Н.К. старший викладач Терещенко В.П.


34ПП05С107 Конструювання обладнання харчових виробництв

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9.

Кредити ЄКТС 5.0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: практично застосовувати набуті знання для проектування основних деталей апаратів та обладнання харчових виробництв; застосовувати при проектуванні основні конструкторські рішення перевірені практикою експлуатації обладнання та апаратів; вибирати оптимальні конструкторські рішення та підтверджувати їх необхідними конструкторськими рішеннями;

знати: загальні методи конструювання деталей, вузлів обладнання харчових виробництв; методи розрахунку і конструювання основних вузлів і деталей апаратів харчових виробництв. методику вибору стандартного обладнання на базі розрахунку необхідних техніко – економічних показників технологічного процесу (продуктивності, якості продукції).

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни вступ до фаху, процеси і апарати харчових виробництв, монтаж діагностика та ремонт ОХВ, технологічне обладнання харчових виробництв. Машини автомати та потокові лінії.

Зміст навчальної дисципліни Конструювання і розрахунок основних вузлів і деталей апаратів харчової промисловості на міцність, розрахунок товщини днищ апаратів; Розрахунок і конструювання фланцевих з’єднань, розрахунок і конструювання кришок апаратів; . Конструювання і розрахунок опор апаратів, розрахунок компенсаторів; Розрахунок барабанів; Розрахунок і конструювання укріплювальних елементів отворів апаратів; Розрахунок апаратів, що знаходяться під дією внутрішнього газового тиску, з врахуванням спряжень оболонок; Розрахунок циліндричних апаратів, навантажених зовнішнім надлишковим тиском; Розрахунок гідравлічного опору апаратів з пористими і зернистими шарами та насадками

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 129 год., разом 180 год.

Методи викладання лекції, лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), групові та індивідуальні консультації;

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень письмове опитування, тестування, захист лабораторних робіт, розрахунково-графічна робота.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

1. Стечишин М.С., Конструювання обладнання харчових виробництв. Конспект лекцій. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 115с.

2. Стечишин М.С. Конструювання обладнання харчових виробництв. Практикум з курсу. – Хмельницький ХНУ, 2006. – 149 с.

3. Харламов С.В. Практикум по курсу «Расчет и конструирование машин и аппаратов пищевих произвоцтв». – Л.: Химия, 1971. – 200с.


Викладачі: д.т.н., професор Стечишин М.С.


34ПП06С107 Основи проектування підприємств харчових виробництв

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9.

Кредити ЄКТС 5,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна.

Результати навчання

вміти: проводити аналіз і оцінку генеральних планів, вибирати типові проекти будівель залежно від виду виробництва, виконувати компоновку технологічного обладнання, проводити техніко – економічну оцінку проектів, оцінювати наявні схеми опалення, централізованого теплопостачання і водопостачання.

знати: типові будівлі промислових підприємств, основні принципи і правила розміщення підприємств, їх генеральні плани, проектування фундаментів, стін, перекритів, підлог і дахів підприємств та вибір матеріалів для них, компоновку обладнання в будівлях, конструкції силосних корпусів, холодильних і морозильних камер, техніко – економічне обґрунтування будівництва, реконструкції підприємств харчової промисловості.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни вступ до фаху, процеси і апарати харчових виробництв, монтаж діагностика та ремонт ОХВ, технологічне обладнання харчових виробництв. Машини автомати та потокові лінії.

Зміст навчальної дисципліни Проектування підприємств харчової промисловості. Генеральні плани забудови підприємств харчової промисловості. Конструктивні схеми промислових будівель і споруд їх основні елементи. Аналіз їх переваг і недоліків. Одноповерхові та багатоповерхові промислові будівлі. Вибір типу промислової будівлі. . Вибір фундаментів, стін, перекриття підлог і дахів підприємств харчових виробництв. Будівельні матеріали, їх властивості, випробування матеріалів. Конструкції силосних корпусів, їх порівняльний аналіз. Проектування холодильних і морозильних камер. Зарубіжні аналоги.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 129 год., разом 180 год.

Методи викладання лекції, лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), групові та індивідуальні консультації;

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень письмове опитування, тестування, захист лабораторних робіт, розрахунково-графічна робота.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

 1. Иванова Н.В. Проектирование зданий и сооружений предприятий пищевой промышленности. – М.: Стройиздат, 1987. – 255с.

 2. Хученройтер Г. Проектирование и строительство предприятий пищевой промышленности. – М.: Стройиздат, 1987. – 256с.

 3. Филатов А.И. Технико – экономическое проектирование предприятий пищевой прмышленности. – М.: Агропромиздат, 1990. – 240с.

 4. Клименко М.М., Пасічний В.М., Масліков М.М. Технологічне проектування м’ясо – жирових підприемств м’ясної промисловості. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 384с.

 5. Відомчі норми технологічного проектування. Підприємства по забою худоби, птиці, кролів та переробці продуктів забою. ВНТП – СГіП – 46 – 2396 – Київ: Міністерство сільського господарства і продовольства України,1997. – 221с.


Викладачі: д.т.н., професор Стечишин М.С.


34ПП07С107 Теплохолодотехніка

Тип дисципліни Нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання – українська

Рік навчання – 5 курс

Семестр – 9

Кредити ЄКТС – 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна – денна, заочна

Результати навчання:

вміти: обґрунтовувати вибір холодильного обладнання відповідно до технологічних вимог; забезпечити технічне обслуговування та ефективне використання холодильного обладнання.

знати: перспективи розвитку теплового та холодильного обладнання; загальні принципи аналізу та методів розрахунку процесів теплового і холодильного обладнання переробних підприємств; види сучасного холодильного обладнання, будову, принцип дії та правила ефективної експлуатації холодильного обладнання; методи розрахунку окремих вузлів холодильної машини; методи вибору систем охолодження камер і холодильної машини в цілому для охолодження камер; методи економії енергетичних ресурсів, води та підвищення економічної ефективності холодильного обладнання;

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна та комп’ютерна графіка, вища метематика, фізика, деталі машин, процеси і апарати харчових виробництв, основи САПР, технологічне обладнання харчових виробництв, основи проектування підприємств.

Зміст навчальної дисципліни: Загальні відомості про способи теплової обробки харчових продуктів і теплові апарати. Джерела теплоти і теплоносії, які використовуються в теплових апаратах. Загальні принципи конструкції теплових апаратів. Теплогенеруючі пристрої, які перетворюють електричну енергію в теплову. Теплогенеруючі пристрої, які перетворюють хімічну енергію палива в теплову. Апарати з ІЧ- та ЗВЧ-нагрівом. Ефективне використання та економія паливно-енергетичних ресурсів. Автоматика газового обладнання. Теоретичні основи штучного охолодження. Компресори холодильних машин. Теплообмінні апарати холодильних машин холодильних машин. Автоматизація холодильних машин. Холодильні агрегати та холодильні машини. Системи охолодження холодильників. Основи проектування холодильників, овочесховищ. Льодяне, льодосоляне охолодження. Абсорбційні машини.

Запланована навчальна діяльність: лекції 17 год., лабораторні роботи 34 год., самостійна робота 93 год., разом 144 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіди), практичні (розв’язування задач), лабораторні (проведення лабораторних робіт), розрахунково-графічна робота (проектування холодильної камери), групові та індивідуальні консультації.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист розрахунково-графічної та лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література:

 1. Чумак І.Г. Холодильні установки. В 2-х кн. К.:Либідь, 1995

 2. Белобородов В.В., Гордон Л.И. Тепловое оборудование предприятий общественного питания. М.: Экономика, 1983.

 3. Мещеряков Ф.Е. Основы холодильной техники и холодильной технологии. М.: Пищевая промышленность, 1975.

 4. Примеры расчетов по курсу «Холодильная техника»/ Под ред. Н.Д.Маловой. М.: Агропромиздат. 1986.

 5. Зеликовский И.Х., Каплан Л.Г. Малые холодильные машини и установки. Малые холодильные машины.- 2-е изд. Перераб и доп. - М.: Пищевая промышленность, 1978. – 416 с.

 6. Кондрашова Н.Г. Лашутина Н.Г. Холодильно-компрессорные машины и установки. - М.: Высшая школа, 1996. – 507 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доц. Марченко М.В.


34ПП08С107 Технологічне обладнання міні виробництв харчової промисловості

Тип дисципліни – Нормативна

Цикл – освітньо-професійної програми спеціаліста

Мова навчання – Українська

Рік навчання – 5 курс навчання

Семестр – 9

Кредити ЄКТС – 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна – денна, заочна

Результати навчання –

Вміти: виконувати підбір технологічного обладнання для мініпідприємсв згідно технологічній схемі;

виконувати роботи по монтажу і підключенню технологічного обладнання до мережі;

виконувати пусконаладочні роботи технологічного обладнання міні виробництв;

виконувати профілактичні та ремонтні роботи технологічного обладнання.;

Знати: -основні технологічні схеми, технологічне обладнання, його правильну експлуатацію, обслуговування, мобільність міні-виробництв; параметри технологічних процесів, обладнання, їх технологічні можливості; шляхи підвищення якості продукції з використанням прогресивних технологій харчових виробництв; процес зосередження готової продукції та її упаковка; основні правила техніки безпеки, санітарії на мінізаводах; монтажні та пусконалагоджувальні роботи на мінізаводах; основні техніко-економічні показники роботи мінізаводу в порівнянні до повномасштабних виробництв;

постачання сировини та реалізація готової продукції;

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна та комп’ютерна графіка, фізика, хімія, вища математика, інформатика, електротехніка, електроніка, гідравліка, теплотехніка;

Зміст навчальної дисципліни: Класифікація обладнання міні-переробних виробництв. Міні-переробні заводи консервної промисловості. Міні-переробні заводи молочні підприємства. Міні-пекарні. Міні-пивзаводи. Кобасні цехи. Кондитерські цехи. Машини – автомати..

Запланована навчальна діяльність: лекції 17 год., лабораторні роботи 8 год., практичні заняття 9 год., самостійна робота 92 год; разом 126 год

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіди), практичні (розв’язування задач), лабораторні (виконання робіт), групові та індивідуальні консультації;

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт;

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література:

1. Е. І. Лебедєв. Будова, монтаж і обслуговування хлібопекарного обладнання.

2. Справочник по охране труда на предприятиях хлебопекарных предприятий. – Москва, Легкая и пищевая промышленность, 1984 г.

3. Н. А. Левачов. Механізація завантажувально-розвантажувальних, складських і транспортних робіт в харчовій промисловості.

4. М. І. Полторак. Сучасні хлібопекарні печі.

5. Д. М. Гальперін. Монтаж обладнання підприємств харчової промисловості.

6. А. І. Назаров. Технологія плодоовочевих консервів.

7. Ф. Глава чек. Пивоваріння.

8. М. А. Чукмасов. Технологія пива і безалкогольних напоїв.

Викладач: к.т.н., доц., Лук’янюк М. В.


Спеціальність – Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування


Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки


35ПП01С112 Інтелектуальна власність

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 1,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: користуватися понятійним апаратом інтелектуальної власності (ІВ), визначати алгоритм правової охорони об’єктів ІВ. Визначати алгоритм комерціалізації об’єктів ІВ, технічно грамотно користуватися спеціальною, нормативною та інформативною літературою.

знати: основні поняття системи правової охорони ІВ, складові міжнародної системи охорони ІВ, складові системи охорони ІВ в Україні, суб’єкти та об’єкти права ІВ, права та обов’язки власників охоронних документів на об’єкти права ІВ, методи розрахунку вартості права на об’єкти ІВ, факт порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об’єкти промислової власності. Процедуру захисту прав ІВ у разі їх порушення.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Історія інженерної діяльності. Економічна теорія. Правознавство. Економіка підприємства. Основи науково-технічної творчості.

Зміст навчальної дисципліни Інтелектуальна власність, як право на результат творчої діяльності людини, Система інтелектуальної власності. Охорона права на об’єкти інтелектуальної власності. Економіка інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., самостійної роботи 19 год.; разом 36 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда, дискусія), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1. Г.М.Драпак, В.О.Гуляєва Основи наукових досліджень Частина 2 Захист інтелектуальної власності: Навч. посібник – Хмельницький: ТУП, 2002. – 85с.

2. Г.М.Драпак, М.Є. Скиба Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник - К.: Кондор, 2007. – 156 с.

3. Г.М.Драпак Основи інтелектуальної власності і патентознавства: короткий довідник для студентів вузів Хмельницький: ХНУ 2009. - 58с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Драпак Г.М.


35ПП02С121 Охорона праці в галузі та цивільна оборона

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: прогнозувати можливість виникнення та масштаби надзвичайних ситуацій; оцінювати радіаційну, хімічну, біологічну обстановку та обстановку, яка може виникнути внаслідок надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру; практично здійснювати заходи щодо захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійних лих; проводити аналіз стану охорони праці та виробничого травматизму на підприємстві; оцінювати санітарні умови праці на підприємстві та їх відповідність державним та галузевим нормам; розробляти конкретні заходи для створення належних умов праці, особливо при наявності небезпечних чи шкідливих виробничих факторів.

знати: завдання та організаційну структуру цивільної оборони України; характеристику осередків зараження та ураження, які виникають у надзвичайних умовах мирного та воєнного часу; способи і засоби захисту населення і територій від вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійних лих, великих пожеж і сучасної зброї масового ураження; організацію охорони праці на підприємствах виробничої і невиробничої сфери та зміст основних законодавчих та нормативних документів; основні вимоги техніки безпеки до території підприємств, будівель і споруд та виробничих приміщень; санітарно-гігієнічні вимоги до виробничих, адміністративно-побутових і допоміжних приміщень; шкідливі і небезпечні фактори, що виникають при роботі з обчислювальною технікою; вимоги електробезпеки та пожежної безпеки до виробничого обладнання.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи екології, безпека життєдіяльності, основи охорони праці.

Зміст навчальної дисципліни. Основні поняття, терміни: цивільний захист, надзвичайні ситуації, стійкість об’єкта, осередок ураження, рятувальні та інші невідкладні роботи, евакуація, оповіщення населення, моніторинг надзвичайних ситуацій, дозиметричний контроль, захист населення і територій, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, інженерний захист, засоби індивідуального захисту, мікрокліматичні умови, освітлення, пожежна безпека, електробезпека.

Запланована навчальна діяльність лекції 17 год., лабораторні роботи 17 год., самостійної роботи 38 год.; разом 72 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (екскурсії), наочні методи (використання обладнання підприємств, плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, письмові контрольні роботи

Форма контролю залік

Рекомендована література

1. Безопасность производственных процессов: Справочник / Под ред. С.В. Белова.   М.: Машиностроение, 1985.   448 с..

2. Охорона праці у зварювальному виробництві. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Машини та технологія зварювального виробництва» /С.А.Шоно ISBN5-7763-8578-4. - Краматорськ: ДГМА, 1997. – 83 с.

3. Миценко І.М., Мезенцева О.М. Цивільна оборона: Навч. посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. – 404 с.

Викладачі: докт. техн. наук, професор Калда Г.С.


35ПП03С114 Організація та планування на малих підприємствах

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: організувати роботу виробничого підрозділу; планувати та оцінювати результати виробничої та комерційної діяльності підприємства та його структурних одиниць; організувати свою працю та трудовий процес підлеглих, складати планові завдання; аналізувати результати своєї праці і діяльності колективу, яким він керує; прогнозувати економічні показники на довиробничих стадіях, тобто конструкторській та технологічній підготовці виробництва; визначати та аналізувати основні показники плану розвитку підприємства; визначати потребу підприємства в різних видах ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових); складати бізнес-план; застосовувати в практичній діяльності організаційні фактори зростання ефективності виробництва; обґрунтовувати прийняті інженерні рішення;

знати: суть, закономірності та основні принципи організації виробництва; зміст ефективності промислового виробництва, показники загальної та порівняльної ефективності, порядок їх розрахунку; основи організації основних виробничих процесів в машинобудуванні; основи організації робіт по створенню та освоєнню нових видів продукції; методи оцінки якості продукції, вітчизняні та міжнародні системи управління якістю; організацію обслуговуючих виробництв на підприємстві; принципи планування виробництва; структуру планів машинобудівного підприємства, технологію планування; показники планів; структуру бізнес-плану підприємства.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи економічної теорії, економіка підприємства.

Зміст навчальної дисципліни. Організація виробництва і її роль в удосконаленні промислових підприємств. Ефективність промислового виробництва та виробничих систем. Організація створення та освоєння нової техніки. Організація технічної підготовки виробництва. Науково-дослідні роботи. Організація конструкторської підготовки виробництва. Організація технологічної підготовки виробництва. Виробничий процес та його структура. Організація потокового виробництва. Організація автоматизованого виробництва. Особливості організації робототизованого виробництва та гнучких виробничих систем (ГВС). Організація технічного контролю та якості продукції. Організація обслуговування виробництва. Організація інструментального господарства. Організація енергетичного та ремонтного господарства. Організація транспортного та складського господарства. Методологічні основи планування. Бізнес-план підприємства. Організаційне планування. Планування показників з праці, витрат виробництва та прибутку. Організація планово-економічної роботи на підприємстві

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 74 год., разом 108 год.

Методи викладання: мультимедійні лекції, словесні (розповідь, пояснення, бесіда, консультація), практичні заняття, робота в модульному динамічному об’єктноорієнтованому середовищі (MOODLE), робота в групі.

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, поточний контроль, поточний тестовий контроль; тестування в MOODLE, захист практичних робіт, виконання контрольних робіт.

Вид семестрового контролю: екзамен.

Рекомендована література:

1. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент: Навчальний посібник. За редакцією В.О. Василенка. - Київ: ЦУЛ, 2003.-532 с.

2. Організація та планування виробництва. Програма, методичні вказівки до вивчення курсу та виконання контрольної роботи для студентів факультету інженерної механіки денної та заочної форми навчання / Г.І. Капінос, І.В. Бабій, І.В. Грабовська – Хмельницький: ХНУ, 2009. - 212 с.

3. Тюріна Н.М., Ведерніков М.Д., Капінос Г.І. та ін. Економіка промислового підприємства: Підручник / За ред. Тюріної Н.М. – Львів: „Новий світ – 2000”, 2008. – 312с.

Викладач: к.е.н.. доцент Гайворонська Т.Г.35ПП04С112 Автоматизація проектування машин та мехатронних систем

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 5,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

знати: теоретичні основи методик пошуку оптимума; теоретичні основи планування експерименту та регресійного аналізу; структуру, можливості та застосування програмного забезпечення для пошуку оптимума; структуру, можливості та застосування програмного забезпечення для планування експерименту.

вміти: розробити математичну модель; вибрати метод чисельного рішення; визначити інтервал вхідних параметрів та їх межі; визначити параметр оптимізації та його критерії; використовувати програмний продукт для пошуку оптимума; використовувати програмний продукт по плануванню експерименту.

Необхідні обовязкові попередні та супутні дисципліни САПР, Прикладна шнформатика

Зміст Математичні моделі в інженерних задачах. Процес проектування і шляхи його раціоналізації. Методика підготовки і рішення задачі на ЕОМ. Оптимізація об'єктів дослідження. Алгоритми і способи їх описання. Методика планування експерименту. Постановка планування експерименту та визначення рівняння регресії на ЕОМ. Пошук глобального оптимуму на ЕОМ для вирішення задач оптимального проектування та розробки оптимальних технологічних процесів.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 147год.; разом 198 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Спиридонов А. А., Васильев Н.Г. Планирование эксперимента при исследовании и оптимизации технологических процессов. Учебное пособие. Свердловск: изд. УПИ им. С.М.Кирова, 1975. – с. 140.

2. Автоматизація проектування обладнання. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальностей «Обладнання легкої промисловості» Ю.Б.Михайловський, Т. П. Романець. – Хмельницький: ТУП, 2003. – 79с.

3. Java 2 Руководство разработчика. Пер. с англ.: Учебное пособие. – М.: Издательский дом ВИЛЬЯМС, 2000. – 720 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Михайловський Ю.Б.


35ПП05С112 Інженерне проектування машин та мехатронних систем

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: аналізувати та проектувати машинні та апаратні технологічні процеси; обирати технологічні схеми обладнання, що проектується; вибирати способи технологічної обробки та конструктивні схеми виконавчих органів; збирати та аналізувати інформацію про існуючі конструктивні рішення; розробляти структурні та конструктивні схеми машин (апаратів) та мехатронних систем, що проектуються; обґрунтовувати вибір оптимальної конструкції мехатронної системи в цілому; оцінювати варіанти проектних рішень на основі техніко-економічних характеристик та показників якості конструкції; розробляти конструкторську документацію.

знати: задачі інженерного проектування; системний підхід при проектуванні; вихідні дані та критерії якості при проектуванні; алгоритми та методики проектування виконавчого пристрою, пристроїв курування, інформаційних систем в мехатроніці; методологію поетапної проектно-конструкторської розробки створюваних машин; стадії розробки конструкторської документації; основні види конструкторської документації.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна та комп’ютерна графіка, математика, прикладна механіка

Зміст навчальної дисципліни Історія, сучасний стан та перспективи інженерного проектування. Задачі інженерного проектування. Стадії розробки технічної документації. Основні техніко-економічні характеристики та показники якості конструкції. Графічні конструкторські документи. Текстові конструкторські документи. Розробка структурних схем машини. Загальні поняття та визначення технологічних процесів. Етапи проектування технологічних процесів. Цикли технологічних машин (апаратів). Проектування циклових діаграм. Проектування кінематичних схем. Матеріали деталей машин легкої промисловості. Загальна компоновка машин і складальних одиниць. Конструювання збірних одиниць та деталей.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 111год.; разом 162 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Лебедев В.С. Расчеты и конструирование типовых машин и аппаратов бытового назначения. –Учебник для вузов. –М.: Легкая промышленность, 1982. –328 с.

2. Орлов П.И. Основы конструирования. Справочно-методическое пособие в 3-х книгах. Кн.1,2, 3 Изд. 2-е перераб. и доп. –М.: Машиностроение, 1977. –623 с., 574 с., 360 с.

3. А. Крайнев Идеология конструирования машин. - М.: - Машиностроение, 2003, 450 с.

4. Кодра Ю.В., Стоцько З.А. Технологічні машини. Розрахунок і конструювання: Навч. посібник/ За ред.. З.А.Стоцька. - Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2004. - 466 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Смутко С.В.


35ПП06С112 Автоматизація виробництв галузі

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: складати схеми керування електрообладнання, схеми контролю технологічних параметрів, автоматизації операцій, мехатронних систем.

знати: основні вузли та елементи автоматики та механотрон них пристроїв, принципи побудови мехатронних систем, автоматичних пристроїв.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:

Зміст навчальної дисципліни Основні поняття автоматизації. Елементи автоматики. Датчики та перетворювачі інформації. Пневмоавтоматика. Мехатроніка легкої промисловості. Автоматизоване обладнання легкої промисловості. Поняття робототехніки. Автоматизовані складальні комплекси. Методи побудови мехатронних систем та систем їх керування.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 111год.; разом 162 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, захист розрахунково-графічної роботи.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Автоматика. Исполнительные механизмы. / Герасенков А.А., Вихрова Л.Г., Загинайлов В.И., Суворов С.А. – М.: МГУЛ, 2001.

2. Олссон Г., Пиани Д. Цифровые системы автоматизации и управления. – СПб.: Невский диалект, 2000.

3. Федотов А.В. Управление оборудованием и технологическими процессами в ГПС. Учебное пособие. – Омск: Изд-воОмГТУ, 1999.

4. Хомченко В.Г., Голобурдин А.И., Федотов А.В. Автоматизация технологических процессов и производств. Учебное пособие. – Омск: Изд-воОмГТУ.

Викладач: канд. техн. наук, доцент Горященко С.Л.


35ПП07С112 Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання галузі

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 5,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

знати: методи і технологію відновлення працездатності деталей та вузлів технологічних машин; послідовність розборки та складання машин;- послідовність та технологію монтажу машин; методику проектування, фундаментів та технологію закріплення і установки машин; методи регулювання та налагоджування машин; організація роботи ремонтно-механічного цеху; методику розрахунків для планування і розробки системи ППР;- основне ремонтне обладнання РМУ.

вміти: виконувати технологічні операції по відновленню деталей машин механічною обробкою, гальванічним способом, пластичним деформуванням, зварюванням та наплавкою; робити оцінку технічного стану деталей, вузлів і машин в цілому; робити вибраковку деталей; вести розрахунки технологічних режимів відновлення деталей; проектувати та розраховувати просту технологічну оснастку та пристосування; розрахувати трудоємність ремонту машин по її категорії ремонтної складності; планувати ремонтні роботи по конкретній технологічній машині.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: теорія технічних систем, теорія конструкційних матеріалів, матеріалознавство, опір матеріалів, деталі машин, розрахунок та конструювання типових механізмів, експлуатація та обслуговування машин, механічна технологія та обладнання підприємств

Зміст навчальної дисципліни Відновлення та виготовлення деталей зварюванням. Відновлення деталей наплавкою. Методи механічної обробки при відновленні деталей. Відновлення та зміцнення деталей металізацією. Ремонт деталей з допомогою синтетичних матеріалів. Процеси пайки при ремонті деталей. Ремонт деталей обертового руху. Ремонт деталей та вузлів спеціального призначення. Установка та монтаж обладнання.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 130 год.; разом 198 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (практична та лабораторна роботи), наочні методи (графіки, схеми, що поясняють принцип дії пристрою, механізму чи машини в цілому; номограми, циклограми роботи механізмів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, захист лабораторних робіт. поточний тестовий контроль, захист рефератів, захист розрахунково-графічної роботи, підсумкова контрольна робота, контроль виконання курсового проекту, захист курсового проекту.

Вид семестрового контролю іспит.

Рекомендована література

1. Ремонт, монтаж і експлуатація технологічного обладнання легкої промисловості. (Методичні вказівки до курсового проекту). М.Є. Скиба, В.І.Іщук, Ю.О.Заїчко. Хмельницький. ТУП, 2002, 56 с.

2. Пронников А.С. Надежность машин. –М.: Маш-ние, 1976.

3. Молодык Н.В., Зенкин А.С. Восстановление деталей машин (справочник). –М.: Маш-ние, 1989.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Прибега Д.В.


35ПП08С112 Енергозабезпечення промислових підприємств

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: проводити інженерні розрахунки електричних мереж: розрахунок навантажень, вибір параметрів мережі, вибір основного енергетичного обладнання, перевірка електричних мереж на допустимі втрати напруги (тиску), розрахунки економічної ефективності вибраних схем живлення споживачів.

знати: методи визначення розрахункових потужностей, способи визначення основних параметрів мережі (перетину струмоводів (трубопроводів), потужності трансформаторів, схеми розподільчого обладнання, релейного захисту та обліку енергоносіїв.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: фізика, хімія, теоретичні основи електротехніки, машини та апарати, електричні машини, автоматизований електропривід.

Зміст навчальної дисципліни: електропостачання підприємств. основи розрахунків. водопостачання та водовідведення. газопостачання споживачів. експлуатація газових мереж та установок. основи теплопостачання підприємств.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 110год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1. Справочник по проектированию электроснабжения / Под ред. Ю.Г. Барыбина и др. – М.: Энергоиздат, 1990, - 576 с. (Электроустановки промышленных предприятий / Под общ. Ред. Ю.Н.Тищенко и др).

2. Правила устройства электроустановок. – М.: Энергоиздат, 1987. – 648с.

3. Кравченко В.С. Водопостачання та каналізація.К.: Кондор, 2003. – 288 с.

4. Панкратов Г.П. Сборник задач по теплотехнике: Учеб.пособие для неэнергетич. спец.вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1986. – 248 с.

Викладач: канд. техн. наук, доцент Нагорний П.Д.СпеціальністьВідновлення та підвищення зносостійкості деталей та конструкцій


Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки


36ПП04С119 Основи наукових досліджень

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: працювати з науково - технічною літературою, виконувати літературний і патентний пошуки; формувати мету і завдання дослідження; визначати об’єкт і предмет дослідження; оформляти результати роботи.

знати: теоретичні та експериментальні методи і методи моделювання у науковій і інженерній роботі; основні напрямки, проблеми і перспективи розвитку науки і техніки за напрямком наукової роботи кафедри; принципи пошуку наукової і патентної інформації

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізика, металознавство та термічна обробка зварних з`єднань, термодинаміка і теплові процеси зварювання, фізико-хімічні і металургійні основи виробництва, напруження і деформації при зварюванні, контроль якості, техпроцеси зварювального виробництва, нанесення покриття, триботехніка і основи надійності машин, технічний сервіс автомобілів і проектування авторемонтних підприємств і дільниць, високоенергетичні зміцнюючі технології, інтелектуальна власність.

Зміст навчальної дисципліни Вступ. Наука як продуктивна сила суспільства.. Основи методології науково-дослідної роботи. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Оформлення та впровадження результатів наукового дослідження. Патентні дослідження. технічна й інтелектуальна творчість і її правова охорона.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год. самостійної роботи 110 год.; разом 144 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (плакати, стенди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1. Цехністрова Г.С. Основи наукових досліджень. –К.: Видавничий дім “Слово”, 2004. – 240 с.

2. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Стрельбіцький В.В.


36ПП05С119 Технічний сервіс автомобілів і проектування авторемонтних підприємств і дільниць

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 6,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: на підставі вихідних даних (річного обсягу робіт, кількості робітників, обладнання, розрахунку площ) спроектувати цех, дільницю з виконанням технологічного планування; підібрати згідно норм технологічне та підйомно-транспортне обладнання, підвести енергоносії.

знати: державні будівельні норми України (ДБН А.2.2-3-97) порядку розроблення ; погодження та затвердження проектної документації для будівництва; склад та зміст проекту на будівництво і реконструкцію АРП і СТОА; склад авторемонтного і ремонтообслуговуючого підприємства; організаційні форми ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів; режими роботи підприємств; основи розроблення проектів цехів та дільниць АРП і СТОА; вихідні дані для технологічних розрахунків; технологічні процеси відновлення деталей; марки, будову та технічні характеристики технологічного обладнання; умовне позначення будівельних елементів та елементів технологічного обладнання, підйомно-транспортного обладнання, енергоносіїв; дотримання норм розміщення технологічного обладнання у виробничих цехах та дільницях.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна і комп’ютерна графіка, прикладна механіка, основи теплотехніки і тепломасо­переносу, матеріалознавство, стандартизація та якість продукції, теорія, конструкція та розрахунок автомобілів, діагностика та ремонт автомобілів.

Зміст навчальної дисципліни Загальні положення проектування авторемонтних підприємств (АРП) і ремонтно-обслуговуючих підприємств (СТОА); Обладнання АРП і СТОА; Основи розробки проектів цехів, дільниць АРП і СТОА; Розроблення загального компонування виробничого корпусу і генерального плану СТОА і АРП; Основи проектування будівельних частин АРП і СТОА; Проектування цехів і дільниць АРП і СТОА; Особливості проектування цехів, дільниць 2-го класу; Особливості проектування цехів, дільниць 3-го класу.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 148 год.; разом 216 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, стенди), робота в групі, ознайомчі екскурсії на підприємствах

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Карагодин В. И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей. - М: Академія, 2002.-696с.

2. Бабусенко СМ. Проектирование ремонтних предприятий. -М: Колос, 1981-294с.

3. Дехтеринский Л.В.; Абелевич Л.А. Проектирование авторемонтних предприятий. – М: Транспорт, 1985-230с.

4. Напольский Г.М. Технологическое проектирование авторемонтних предприятий и станций технического обслуживания. -М: Транспорт, 1985-230с.

5. Косіюк М.М. Проектування механоскладальних цехів. Методичні вказівки до виконання практичних занять і контрольних робіт для студентів спеціальності "Технологія машинобудування. " 2-ге видання . Хмельницький: ТУП, 2002.-61 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Бабак О.П.

36ПП06С119 САПР технологічних процесів зміцнення та відновлення

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: створювати бази даних для САПР ТП; розробляти алгоритми створення САПР ТП; програмувати в одному із універсальних середовищ, пристосованих для створення баз даних САПР ТП

знати: основні проектні задачі, які розв’язуються на етапах технологічної підготовки виробництва; особливості прийняття технологічних рішень на етапах відновлення та зміцнення деталей автомобільного транспорту; розробку алгоритмів створення САПР ТП;

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Інформатика. Інженерна та комп’ютерна графіка. Сучасні мови програмування. Персональні комп’ютери та ППП. Комп‘ютерне забезпечення процесів відновлення

Зміст навчальної дисципліни Основні пакети програм як інструменти для створення САПР ТП. Створення САПР ТП зміцнення та відновлення деталей автомобільного транспорту і технологічної підготовки виробництва. Засоби опису інформації та формати представлення даних, які використовуються у технологічному проектуванні. Програмне середовище для створення САПР ТП. Наскрізний процес проектування від алгоритму задачі до розробки програмного продукту САПР ТП

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год. самостійної роботи 129 год.; разом 180 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, здача домашніх завдань

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Поляк М.С. Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2т. Т.1. М.: Л.В.М. – СКРИПТ, Машиностроение, 1995. – 832 с.

2. Основы построения систем автоматизированного проектирования / Петренко, Семенов, 1985.

https://msn.khnu.km.ua/moodle/ТВМ_САПР ТП зміцнення та відновлення_(Рудик)

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Рудик О.Ю.


36ПП07С119 Проблеми трибології автомобіля

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 6,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: виконати діагностику і експертизу по причинам виходу з ладу УТА; виконати розрахунок УТА на тертя, зношування та надійність; виконати випробування тертя, зношування та надійність УТА;спроектувати і відладити установки для випробувань УТА; вміти вибрати і дослідити мастила для УТА.

знати: конструкцію основних вузлів тертя автомобіля Ута; причини виходу з ладу вузлів тертя по тертю і зношуванню; методи підвищення зносостійкості УТА; методи розрахунків і випробувань на тертя і зношування УТА; методи проектування установок для випробувань УТА; методи вибору і випробувань мастил для УТА.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: матеріалознавство; теорія машин і механізмів; опір матеріалів; контактна механіка і гідродинаміка; вузли тертя машин; триботехніка і основи надійності; методи трибологічних випробувань.

Зміст навчальної дисципліни конструкції УТА і матеріали системи їх мастила; методи розрахунків УТА на тертя, зношування, мастило і надійність; методи проектування установок, і методи випробувань УТА на тертя та знос, мастило і надійність; властивості і випробування мастильних матеріалів для УТА.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 17 год. самостійної роботи 165 год.; разом 216 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (стенди, установки, прилади), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю: іспит

Рекомендована література

1. Кузьменко А.Г. Методи розрахунків і випробувань на зношування та надійність. – Хмельницький: ХНУ, 2002.– 152 с.

2. Кузьменко А.Г, Сытник С.В. Износ в шаровых опорах рулевого управления // Проблеми трибології. – 2008.– №3. –С. 89-93.

3. Гинцбур Б.Я. Терия поршневого кольца. – М.: Машиностроение, 1979. – 271 с.

4. Шасси автомобиля. Атлас конструкций. М.: Машиностроение, 1977. – 107 с.

5. Сторожев В.П. Причины и закономерности постепенных отказов основных трибологических объектов энергетической системы судна и повышение их ресурса. – Одесса, 2001. – 264 с.

6. Павліський В.М. Підвищення зносостійкості автотракторних двигунів у пусковий період. – Тернопіль: Збруч, 1999. – 198 с.

7. Клименко Л.П. Повышение долговечности цилиндров ДВС на основе принципов переменной износостойкости. – Николаев: НФ НАУКМА, 23001. – 292 с.

8. Кузьменко А.Г. Бабак О.П. Износ узлов трения двигателей при граничной смазке (обзор). // Проблеми трибології. – 2007. – №3. – С.61-93.

Викладачі: доктор технічних наук, професор Кузьменко А.Г.


36ПП07С107 Високоенергетичні зміцнюючі технології

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання - Українська

Рік навчання – 5 курс

Семестр – 9

Кредити ЄКТС – 3,0

Форма навчання, для яких читається дисципліна – денна, навчання:

Результати навчання:

вміти: аналізувати умови експлуатації деталей машин, інструментів і оснащення; застосовувати ті чи інші методи зміцнення поверхні; вибирати тип і властивості покриттів, що забезпечують підвищення зносостійкості і довговічності конструктивних елементів з врахуванням реальних умов їх експлуатації; вибирати технології та оптимальні технологічні режими модифікації поверхні для забезпечення високої економічності технологічного процесу і максимальної довговічності конструктивних елементів;

знати: предмет курсу, його основні поняття і термінологію; існуючі методи зміцнення поверхні конструктивних елементів; переваги високоенергетичних методів зміцнення поверхні, класифікацію покриттів; вплив покриттів на експлуатаційні характеристики деталей машин і оснащення; існуючі технології і обладнання для нанесення покриттів, їх переваги, недоліки, застосування; вплив покриттів на характеристики міцності і напружено-деформований стан конструктивних елементів при різних видах навантажень; вплив покриттів на процеси зношування; процеси, що відбуваються в зоні тертя; фактори, що впливають на процеси тертя і зношування; методи підвищення зносостійкості і довговічності деталей машин і інструментів.

Необхідні обов,язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна графіка,теоретична механіка, математика,фізика. хімія, деталі машин, матеріалознавство, технологія металів, термодинаміка.

Зміст навчальної дисципліни: техніко-економічне обґрунтування необхідності модифікації поверхні конструкційних елементів машин і механізмів з застосуванням високоенергетичних технологій зміцнення поверхні. Класифікація методів зміцнення поверхні. Класифікація покриттів. Методи нанесення покриттів. Дифузійні покриття , їх переваги, недоліки, застосування. Технології нанесення дифузійних покриттів, використання висококонцентрованих джерел енергії при нанесенні покриттів. Хіміко-термічна обробка в плазмі тліючого розряду, її переваги. Вплив водню на фізико-механічні характеристики металів. Технологія азотування в тліючому розряді в безводневих середовищах. Обладнання ля нанесення дифузійних покриттів, його конструктивні особливості, техніко-економічні показники, переваги, недоліки, застосування. Напружено-деформований стан деталей машин з дифузійними покриттями при дії зовнішніх навантажень Високоенергетичні технології нанесення покриттів методом осадження. Високоенергетичне обладнання для нанесення покриттів методом осадження. Технології електрофізичного осадження покриттів, їх переваги, недоліки, застосування. Технології електроіскрового і лазерного легування поверхні,їх переваги, недоліки,застосування.. Теоретичні основи процесів тертя і зношування поверхні в машинах. Методи оцінки зносостійкості пар тертя. Сучасні теорії процесів тертя і зношування. Рекомендації для підвищення зносостійкості пар тертя.

Запланована навчальна діяльність: лекції 17 год., лабораторні роботи 34 год., самостійна робота 57 год., разом 108 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіди), лабораторні (виконання робіт), групові та індивідуальні консультації.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування,тестування, , захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література:

1.Ющенко К.А. та інші Інженерія поверхні. - Київ, Наук. думка,-2007,-559с.

2.Вельбой В.П.,Каплун П.В. Технологія і обладнання нанесення покриттів.-Хмельницький: ХНУ,2006,-143с.

3.Поляк М.С. Технология упрочнения, Т. 1,2.-М: Машиностроение,1995,-832с.

4.Каплун В.Г., Шалапко Ю.І. Прогресивні методи поверхневого зміцнення деталей машин.( Лабораторні роботи) - Хмельницький, 2001,-55с.Спеціальність – Електропобутова техніка


Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки


37ПП01С112 Інтелектуальна власність

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 1,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: користуватися понятійним апаратом інтелектуальної власності (ІВ), визначати алгоритм правової охорони об’єктів ІВ. Визначати алгоритм комерціалізації об’єктів ІВ, технічно грамотно користуватися спеціальною, нормативною та інформативною літературою.

знати: основні поняття системи правової охорони ІВ, складові міжнародної системи охорони ІВ, складові системи охорони ІВ в Україні, суб’єкти та об’єкти права ІВ, права та обов’язки власників охоронних документів на об’єкти права ІВ, методи розрахунку вартості права на об’єкти ІВ, факт порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об’єкти промислової власності. Процедуру захисту прав ІВ у разі їх порушення.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Історія інженерної діяльності. Економічна теорія. Правознавство. Економіка підприємства. Основи науково-технічної творчості.

Зміст навчальної дисципліни Інтелектуальна власність, як право на результат творчої діяльності людини, Система інтелектуальної власності. Охорона права на об’єкти інтелектуальної власності. Економіка інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., самостійної роботи 19год.; разом 36 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда, дискусія), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1. Г.М.Драпак, В.О.Гуляєва Основи наукових досліджень Частина 2 Захист інтелектуальної власності: Навч. посібник – Хмельницький: ТУП, 2002. – 85с.

2. Г.М.Драпак, М.Є. Скиба Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник - К.: Кондор, 2007. – 156 с.

3. Г.М.Драпак Основи інтелектуальної власності і патентознавства: короткий довідник для студентів вузів Хмельницький: ХНУ 2009. - 58с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Драпак Г.М.


37ПП02С121 Охорона праці в галузі та цивільний захист

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: прогнозувати можливість виникнення та масштаби надзвичайних ситуацій; оцінювати радіаційну, хімічну, біологічну обстановку та обстановку, яка може виникнути внаслідок надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру; практично здійснювати заходи щодо захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійних лих; проводити аналіз стану охорони праці та виробничого травматизму на підприємстві; оцінювати санітарні умови праці на підприємстві та їх відповідність державним та галузевим нормам; розробляти конкретні заходи для створення належних умов праці, особливо при наявності небезпечних чи шкідливих виробничих факторів.

знати: завдання та організаційну структуру цивільної оборони України; характеристику осередків зараження та ураження, які виникають у надзвичайних умовах мирного та воєнного часу; способи і засоби захисту населення і територій від вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійних лих, великих пожеж і сучасної зброї масового ураження; організацію охорони праці на підприємствах виробничої і невиробничої сфери та зміст основних законодавчих та нормативних документів; основні вимоги техніки безпеки до території підприємств, будівель і споруд та виробничих приміщень; санітарно-гігієнічні вимоги до виробничих, адміністративно-побутових і допоміжних приміщень; шкідливі і небезпечні фактори, що виникають при роботі з обчислювальною технікою; вимоги електробезпеки та пожежної безпеки до виробничого обладнання.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи екології, безпека життєдіяльності, основи охорони праці.

Зміст навчальної дисципліни. Основні поняття, терміни: цивільний захист, надзвичайні ситуації, стійкість об’єкта, осередок ураження, рятувальні та інші невідкладні роботи, евакуація, оповіщення населення, моніторинг надзвичайних ситуацій, дозиметричний контроль, захист населення і територій, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, інженерний захист, засоби індивідуального захисту, мікрокліматичні умови, освітлення, пожежна безпека, електробезпека.

Запланована навчальна діяльність лекції 17 год., лабораторні роботи 17 год., самостійної роботи 38 год.; разом 72 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (екскурсії), наочні методи (використання обладнання підприємств, плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, письмові контрольні роботи

Форма контролю залік

Рекомендована література

1. Безопасность производственных процессов: Справочник / Под ред. С.В. Белова.   М.: Машиностроение, 1985.   448 с..

2. Охорона праці у зварювальному виробництві. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Машини та технологія зварювального виробництва» /С.А.Шоно ISBN5-7763-8578-4. - Краматорськ: ДГМА, 1997. – 83 с.

3. Миценко І.М., Мезенцева О.М. Цивільна оборона: Навч. посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. – 404 с.

Викладачі: докт. техн. наук, професор Калда Г.С.


37ПП03С112 Інженерне проектування та розрахунки складної побутової техніки

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 7,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: ефективно використовувати сучасні методи проектування побутової техніки; розраховувати параметрів пральних машин, соковижималок, м’ясорубок, різальних пристроїв тощо; виконувати кваліфіковані розрахунки на міцність та жорсткість відповідальних елементів побутової техніки; проектувати окремі вузли електропобутової техніки з метою зменшення енергетичних витрат та витрат матеріалу.

знати: основні техніко-економічні характеристики і показники якості конструкції; шляхи забезпечення якості розроблювальної техніки; основні принципи та конструктивну будову побутової техніки; основні принципи проектування складної електропобутової техніки; сучасні методи розробки, вдосконалення та проектування окремих вузлів та електропобутової техніки в цілому.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: нарисна геометрія і комп’ютерна графіка; прикладна механіка; термодинаміка і теплопередача; технологія машинобудування; конструкційні матеріали; електропобутова техніка; проектування вузлів електропобутової техніки.

Зміст навчальної дисципліни. Загальні питання проектування побутової техніки. Розрахунок основних елементів пральних машин. Розрахунок та конструювання робочих органів віджимних машин та приборів. Розрахунок та конструювання робочих органів різальних пристроїв. Розрахунок та конструювання робочих органів змішувальних пристроїв. Інженерне проектування. Підходи до пошуку нових технічних рішень. Основи художнього конструювання.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34, практичних занять 17 год., самостійної роботи 165 год.; разом 252 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит, захист курсового проекту

Рекомендована література

1. Архипов Н.Н. Основы конструирования и расчеты типовых машин и аппаратов легкой промышленности. – М.: Машгиз. – 1963. – 599 с.

2. Лебедев В.С. Расчет и конструирование типовых машин и аппаратов бытового назначения. М.: Легкая и пищевая промышленность. – 1982. – 327 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Синюк О.М.


37ПП04С112 Автоматичні системи управління електропобутової техніки

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 5,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: оцінювати і використовувати сучасні прогресивні розробки систем автоматичного керування електроприводів електропобутової техніки (ЕПТ) ; математично вивчати і досліджувати розімкнені та замкнені схеми автоматичних систем керування електроприводів електропобутової техніки; оцінювати технічні параметри основних технічних засобів електромеханічних систем автоматичного керування (ЕМСАК) приводів електропобутової техніки для вибору оптимальних варіантів.

знати: закономірності і тенденції розвитку електромеханічних систем автоматичного керування приводів електропобутової техніки; методи аналізу і розрахунку параметрів основних технічних засобів електромеханічних систем автоматичного керування; особливості побудови систем автоматичного керування електроприводів постійного та змінного струму електропобутової техніки.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, інформатика, теорія електропривода, мікропроцесорні пристрої, теорія автоматичного керування, основи комп'ютерних технологій проектування ЕМС

Зміст навчальної дисципліни

Загальні відомості про електромеханічні системи автоматичного керування електропобутової техніки. Класифікація керованих та некерованих електроприводів. Побудова систем автоматичного керування електроприводів, принципи побудови. Розімкнені та замкнені системи керування. Загальна характеристика основних технічних засобів систем керування ЕПТ. Побудова систем автоматичного керування електродвигунів постійного струму.Замкнені системи керування електроприводів постійного струму. Перетворювачі електричної енергії для побудови систем керування двигунами постійного струму. Системи керування електроприводів змінного струму. Розімкнені схеми автоматичного керування асинхронних двигунів. Замкнені схеми ЕМСАК швидкості асинхронних двигунів (АД).

Регулювання частоти обертання АД за рахунок зміни ковзання. Частотний спосіб регулювання швидкості АД. Векторне керування асинхронних двигунів. Електричні перетворювачі змінного струму. Системи мікропроцесорного керування електроприводом.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять17 год., практичних занять 17, самостійної роботи 164 год.; разом 198 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, захист розрахунково-графічних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Електричні машини та електропривод побутової техніки. / М.Г.Попович та інші; за ред. Д.Б.Головка, М.Г.Поповича. – К.: Либідь, 2002. -352 с.

2. Элементы автоматизированного електропривода / Н.Г.Попович и др..- К., 1990. – 260 с.

3. Краснопрошина А.А., Репникова Н.Б., Ильченко А.А. Современный анализ систем управления с применением MATLAB Simulink Control System : Учебное пособие. – К.: “Корнейчук “, 1999. – 144 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Тимощук О.Г.


37ПП05С Основи перетворювальної техніки

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти розраховувати основні технічні параметри пристроїв вторинного електроживлення; формулювати вимоги до проектування систем електроживлення; користуватись існуючими стандартами і довідковою літературою при проектуванні.

знати принципи побудови, теорії і методи розрахунку електроперетворюючих пристроїв; порядок проектування електроперетворюючих пристроїв з урахуванням вимог енергетичної ефективності, високої надійності, електромагнітної сумісності, комплексної мікромініатюризації; перспективи принципів побудови пристроїв електроперетворення з використанням нових фізичних явищ та досягнень функціональної електроніки, а також про заходи та системи автоматизації пристроїв електроживлення.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни математика; фізика; теоретичні основи електротехніки; електроніка та мікросхемотехніка; теорія автоматичного керування

Зміст навчальної дисципліни Принципи побудови пристроїв електроперетворення. Первинні та вторинні джерела електроживлення. Некеровані випрямлячі. Згладжувальні фільтри. Керовані випрямлячі. Стабілізатори напруги, струму. Перетворювачі напруги. Перспективи розвитку пристроїв електоперетворення

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 годин, лабораторних занять 17 годин, самостійної роботи 74 години, разом 108 годин.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Алексеев О.В., Китаев В.Е., Шихин А.Я. Электротехнические устройства / под ред. А.Я. Шихина., Учебник.-М.: Энергоиздат, 1981.-336 с.

 2. Иванов- Цыганов А.И. Электротехнические устройства радиосистем: Учебник.- Изд. 3-е перераб. и доп. –Высшая школа., 1984.-280 с.

 3. Бойко Ю.М., Катрічев М.І., Пастернак Л.В. Електротехнічні пристрої. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Радіотехніка». – Х.: Видавництво ХДУ, 2003.

 4. Катрічев М.І., Бойко Ю.М., Пастернак Л.В. Електроперетворювальні пристрої. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт. – Х.: Видавництво ХНУ, 2006.

 5. Бойко Ю.М., Катрічев М.І., Пастернак Л.В. Електротехнічні пристрої. Робоча програма методичні вказівки , контрольні роботи. – Х.: Видавництво ХНУ, 2005.

 6. Электропитание устройств связи: Учебник /А. А. Бокуняев, Б. В. Горбачев, В. Е. Китаев и др. под ред. В. Е. Китаева.-М.: Радио и связь, 1988-280 с.


37ПП06С112 Основи комп'ютерних технологій проектування електромеханічних систем

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 7,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: обрати та обґрунтувати розрахункову схему ЕМС; побудувати схему заміщення ЕМС; розрахувати параметри схеми заміщення ЕМС; створити файл проектування для ППП „ПРАНС-ПК” для дослідження ЕМС; дослідити модель ЕМС з метою зміни параметрів та вдосконалення ЕМС

знати: основні принципи створення комп’ютерних моделей електромеханічних систем (ЕМС); принципи та деталі представлення ЕМС електричною схемою заміщення; особливості застосування ППП „ПРАНС-ПК”.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: ПН.01, ПН.03, ПН.04, ПН.07, ПН.12

Зміст навчальної дисципліни. Математичне моделювання. Використання аналогових та цифрових ЕОМ. Чисельне інтегрування систем диференціальних рівнянь. Ланцюг як математична модель. Схеми заміщення, їх елементи, узагальнені змінні. Комп'ютерне моделювання найпростіших механічних та електричних систем і приводів на прикладі побутової техніки. Залежні джерела струму та напруги і їх використання для моделювання перетворювачів та трансформаторів енергії. Інтегральні та диференціальні змінні та їх схемне створення. Нелінійні елементи механічних систем. Нелінійні елементи електромагнітних систем. Моделювання теплових систем. Моделювання електричних машин.

Запланована навчальна діяльність лекцій17 год., практичних занять 34 год., самостійної роботи 201 год.; разом 252 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, захист розрахунково-графічної роботи.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1. Конспект лекцій з дисципліни "Комп'ютерне моделювання" для студентів напрямку 09.02 "Інженерна механіка" спеціальності 09.0222 "Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування"/ Г.Ф. Воронін, Г.Б.Параска, Чкалов О.В.- Хмельницький: ТУП, 2002. - 49 с.

2. Лабораторний практикум з дисципліни "Комп'ютерне моделювання" для студентів на­прямку 09.02 "Інженерна механіка" спеціальності 09.0222 "Обладнання легкої промисло­вості та побутового обслуговування" і для студентів напрямку 09.22 "Електромеханіка" спеціальності 09.2205 "Електропобутова техніка" / Г.Ф. Воронін. - Хмельницький: ТУП, 2001.-49 с.

3. Воронін Г.Ф. Представлення моделі узагальненої електричної машини електричною схемою заміщення//Вісник Хмельницького національного університету.-2006.-Т.2,№2.-с.87-91.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Воронін Г.Ф.


37ПП07С112 Основи проектування технологічної оснастки для виробництва виробів з пластмас

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: аналізувати та вибирати матеріали та обладнання для виробництва деталей і вузлів електропобутової техніки. Розрахувати та вибирати оптимальні режими для проектування і виробництва технологічної оснастки для виробництва виробів із пластмас. Складати технічні умови для проектування окремих видів технологічної оснастки для виробництва полімерних деталей електропобутової техніки методами лиття

знати: основні матеріали, технології виробництва технологічного устаткування для виготовлення литтєвих деталей із пластмас для електропобутової техніки; виконувати аналіз типових конструкцій технологічної оснастки для виробництва електропобутової техніки методами лиття під тиском; знати основні закономірності застосування технологічної оснастки для виготовлення деталей та вузлів електропобутової техніки.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізика, термодинаміка і термопередача, конструкційні матеріали, вища математика, інформатика

Зміст навчальної дисципліни

Загальні відомості про електромеханічні системи автоматичного керування.

Вихідні дані для проектування технологічної оснастки. Конструкції прес-форм. Проектування прес-форм для лиття полімерів під тиском. Компонування прес-форм. Розрахунок кількості гнізд. Проектування оформляючих деталей прес-форм. Розрахунок на міцність та жорсткість оформляючих деталей прес-форм. Визначення виконавчих розмірів оформляючих деталей прес-форм. Прое-ктування центрального литникового каналу. Проектування розвідних та впускних литникових каналів. Тепловий розрахунок литтєвої прес-форми. Розрахунок системи охолодження. Розрахунок системи нагріванняння прес-форми. Проектування системи виштовхування литників та виробів. Проектування системи центрування прес-форми

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 34, самостійної роботи 93 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1. Пантелеев А.П. и др. Справочник по проектированию оснастки для переработки пластмасс. – М.: Машиностроение, 1986. - 400 с.

2. Басов Н.И. и др. Расчет и конструирование формующего инструмента для изготовления изделий из полимерных материалов. – М.: Химия, 1991. – 352 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Тимощук О.Г.