Анотації дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”


Напрям підготовки6.050101 Компютерні науки


27ПН01Б110 Вища математика


Тип дисципліни нормативна

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1-2

Кредити ЄКТС 15

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: складати та аналізувати математичні моделі простих реальних інженерних задач; підбирати дані, необхідні для побудови розв’язків задач та оцінювати їх необхідну точність; вибирати метод дослідження, наперед не заданий, та замінювати його простішими реалізаціями на електронно-обчислювальних машинах; виводити аналітичні залежності в процесі розв’язання задач; доводити розв’язки задач до практично придатних результатів та контролювати правильність розв’язків; оперувати з розмірними величинами; передбачати результати, оцінювати порядок величин, давати асимптотичні оцінки; на основі проведеного математичного аналізу виробляти практичні рекомендації; самостійно поповнювати математичні знання.

знати: основні математичні поняття, твердження, теореми; методи дослідження та розв’язування математичних задач; принципи побудови математичних моделей, методи та алгоритми їх дослідження

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: елементарна математика, фізика

Зміст навчальної дисципліни: Лінійна та векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. Функції багатьох змінних. Ряди. Диференціальні рівняння. Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. Теорія поля. Функції комплексної змінної та операційне числення. Рівняння математичної фізики. Варіаційне числення. Тензори.

Запланована навчальна діяльність лекцій 140 год., практичних 123 год., самостійної роботи 277 год.; разом 540 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (практичні заняття), наочні методи (слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, письмові контрольні роботи, тестування, індивідуальні домашні завдання.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література:

 1. Овчинников П.П., Яремчик Ф.П., Михайленко В.М. Вища математика. – Київ: Техніка. Частина 1, 2003. – 599 с. – Частина 2, 2004. – 792 с.

 2. Рудницький В. Б., Лесюк І.І., Міхалевська Г.І. Вища математика. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 240 с.

 3. Рудницький В.Б., Кантемир І.І. Практичні заняття з курсу вищої математики. Частина 2. – Хмельницький : ТУП, 2000. – 315 с.


Викладачі: канд. фіз.-мат. наук, доц. Міхалевська Г.І., викл. Марчук А.Р.27ПН02Б143 Дискретна математика


Тип дисципліни нормативна

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 2

Кредити ЄКТС 5,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: розробляти математичні моделі об’єктів і процесів інформатизації, використовуючи методи формального опису систем, математичної логіки, моделювання та системного аналізу на основі результатів проведених досліджень

знатитеорію графів, дерева, перестановки, розміщення елементів, сполуки елементів, властивості алгебраїчних операцій на множині i типи алгебр.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:математичний аналіз, алгебра та геометрія.

Зміст навчальної дисципліниМножини, відношення, відображення, числення висловлювань, графи, елементи комбінаторики, комбінаторні схеми без повторень та з повтореннями, біном Ньютона та рекурентні співвідношення. Теорія графів, дерева.

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., практичних занять 36 год. самостійної роботи 126 год.; разом 198 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення), практичні (розв’язування задач), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист індивідуальних домашніх завдань.

Рекомендована література

 1. БардачовЮ.М., Соколова Н.А., Ходаков В.Е. Дискретна математика: Підручник. – К.: Вища школа, 2002. – 287 с.

 2. Бондаренко М.Ф., Білоус Н.В., Руткас А.Г., Комп’ютерна дискретна математика: Підручник. – Харків, «Компанія СМІТ», 2004. – 480с.

 3. Гиндикин С.Г. Алгебра логики в задачах. - М.: Наука,1972.


Викладачі:ст. викладач Яровий А.В., асистент Атаманюк А.В.27ПН03Б 110 Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика


Тип дисципліни нормативна

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 4,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: складати та аналізувати ймовірнісно-статистичні моделі простих реальних задач; вибирати метод дослідження, наперед не заданий, та замінювати його простішими реалізаціями на електронно-обчислювальних машинах; здійснювати відбір і аналіз даних, обчислювати числові характеристики, а також вибирати метод їх дослідження і перевірки достовірності результатів; використовувати методи теорії ймовірностей і математичної статистики для обробки і аналізу статистичних даних

знати: основні поняття теорії ймовірностей, імовірнісних процесів та математичної статистики; методи побудови ймовірнісно-статистичних моделей простих задач і їх розв’язування; методи перевірки достовірності отриманих результатів; методи відбору, обробки і аналізу статистичних даних

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, дискретна математика

Зміст навчальної дисципліни Випадкові події та їх ймовірності. Повторні незалежні випробування. Випадкові величини. Числові характеристики випадкових величин. Випадкові вектори. Закон великих чисел. Граничні теореми теорії ймовірностей. Випадкові процеси і їх характеристики. Вибірковий метод у статистиці. Статистичне оцінювання параметрів розподілу. Перевірка статистичних гіпотез. Елементи кореляційного аналізу.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичних 26 год., самостійної роботи 102 год.; разом 162 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (практичні заняття), наочні методи (слайди)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, письмові контрольні роботи, тестування, індивідуальні домашні завдання

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література:

 1. Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін О.К. Теорія ймовірностей та математична статистика. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 448 с.

 2. Сеньо П.С. Випадкові процеси. – Львів: Компакт-ЛВ, 2006. – 288 с.

 3. Міхалевська Г.І. Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 105 с.


Викладач: канд. фіз.-мат. наук, доц. Міхалевська Г.І.27 ПН06Б138 Математичні методи дослідження операцій


Тип дисципліни нормативна

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: використовувати комп’ютерні технології реалізації методів дослідження

операцій, аналізувати отримане рішення.

знати: теоретичні основи методів дослідження операцій та область їх застосування. Основні методи системного аналізу об'єктів комп'ютеризації і процесів комп'ютеризації

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Вища математика, Основи дискретної математики, Теорія ймовірностей та математична статистика.

Зміст навчальної дисципліни: задача лінійного програмування, теорія подвійності, симплекс-метод, транспортні моделі, задача о призначеннях.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 34 год. самостійної роботи 93 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, контрольні роботи

Вид семестрового контролю Іспит

Рекомендована література

 1. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. М: Наука.-1981.-487 с.

 2. А. Таха, Введение в исследование операций. Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 912с.


Викладач: ст. викладач Багрій Р.О.27ПН07Б143 Теорія прийняття рішень


Тип дисципліни нормативна

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: формулювати задачі прийняття рішень; застосовувати функції вибору та операції над ними; застосовувати основні критерії побудови множин оптимальних рішень, функцій колективної корисності; використовувати основні методи обробки експертної інформації та правила ранжування за допомогою методів голосування

знати: формулювання задачі прийняття рішень у загальному виді; визначення бінарних відношень та операцій над ними; застосування функцій вибору та операцій над ними; використання функцій корисності та імовірнісних розподілів наслідків альтернатив; основні методи обробки експертної інформації та правила ранжування за допомогою методів голосування

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни вища математика; основи дискретної математики; теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика; моделювання систем; ігрове та імітаційне моделювання

Зміст навчальної дисципліни Основи методології теорії прийняття рішень. Багатокритеріальні задачі прийняття рішень в умовах визначеності. Аналіз можливих ситуацій та генерація рішень. Формалізація системи переваг в задачах прийняття рішень. Опис невизначеності в теорії прийняття рішень. Задачі прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності. Евристичні процедури задач прийняття рішень. Прийняття колективних рішень. Методи обробки експертної інформації. Метод аналізу ієрархій

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., лабораторних занять 18 год., самостійної роботи 72 год. Разом 126 год

Методи викладання словесні (лекція, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні методи (демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Системи підтримки прийняття рішень: Навчальний посібник / О. І. Пушкар, В. М. Гіковатий, О. С. Євсєєв, Л. В. Поташкова; За ред. д-ра екон. наук, проф.. Пушкаря О. І. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 304 с.

 2. Турунтаев Л. П. Теория принятия решений: Учебное пособие / Л. П. Турунтаев. – Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2007. – 197 с.


Викладачі: канд. екон. наук, Горбатюк К.В.27ПП02Б138 Обєктно-орієнтоване програмування


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3-4

Кредити ЄКТС 9

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: складати програми мовою С# застосовуючи GUI, реалізовувати принципи та алгоритми об’єктно-орієнтованого програмування при написанні програмних продуктів.

знати: основоположні поняття об’єктно-орієнтоваго програмування: абстракція даних, наслідування, інкапсуляція, поліморфізм; принципи побудови об’єктно-орієнтованої структури програм; поняття об’єктно-орієнтованого програмування: клас, об’єкт, метод, властивість.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: алгоритмізація та програмування.

Зміст навчальної дисципліни Каркас Framework .Net. Об’єктно-орієнтований підхід до програмування. Об’єкти, класи, методи та їх реалізація мовою С#. Концепція наслідування. Абстрактні класи. Інтерфейси. Множинне наслідування. Делегати. Події.. Часткові класи і методи. Узагальнення Небезпечний код. Основи багато потоковості.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 105 год., самостійної роботи 185 год.; разом 324 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторні роботи), наочні (слайди), робота в групі, курсове проектування

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, написання контрольних робіт, захист курсового проекту.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Об’єктно-орієнтоване програмування. Лабораторний практикум Хмельницький, ХНУ, 2008. –143 с.

 2. Петцольд Ч. Программирование для Microsoft Windows на С#. В 2-х томах. Пер. с англ. — М,: Русская Редакция, 2002.— 624 с..

 3. Шилдг, Герберт. Полный справочник по С#. : Пер. с англ. — М. : Вильямс, 2004. — 752 с.


Викладачі: док. техн. наук, проф. Сорокатий Р.В.
27ПП03Б138 Операційні системи


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: складати програми мовою Асемблер, розробляти транслятор з мови Асемблер, реалізувати алгоритми лексичного, синтаксичного, семантичного аналізу, розробляти макропроцесор, застосовувати програми обробки переривань для програм споживача, розробляти драйвери, працювати з диском на фізичному рiвнi, керувати розподілом пам'ятi, файлами, процесами, виконувати захист інформації вiд несанкціонованого доступу

знати: компоненти системного програмного забезпечення ЕОМ; структуру програми та команд Асемблера для програмування окремих задач; структуру Асемблера; етапи компіляції, принципи оптимізації програм; макрозасоби Асемблера та мов високого рівня; принципи та методи розробки операційних систем; інструментальні засоби для розробки операційних систем (обробка переривань, драйвери, фізичне введення-виведення); методи керування зовнішніми пристроями (таймерами, динаміком, клавіатурою та iн.); команди для розробки командних файлів; шляхи удосконалення операційних систем та програмного забезпечення

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи програмування та алгоритмiчнi мови, комп'ютерна схемотехніка.

Зміст навчальної дисципліни загальні поняття архітектури комп'ютерів; типи даних мікропроцесора; цілі двійкові числа; десяткові числа; ВСD-числа; команди для роботи з логічними даними; переривання мікропроцесорів Intel; характеристика захищеного режиму роботи мікропроцесорів Intel; системні регістри мікропроцесора; організація пам’яті та програмування мікропроцесора в захищеному режимі; формат таблиці дескрипторів ITD та типи дескрипторів.

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год., лабораторних занять 36 год., самостійної роботи 90 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Юров В. Assembler. Изд. «Питер», 2000, - 624 с.

2. Юров В., Хорошенко С. Assembler: учебный курс. Изд. «Питер», 2000, - 672 с.

3. Системне програмування та операційні системи. Лабораторний практикум. Частина 1. Реальний режим. / Р.В. Сорокатий, В.Г. Камбург., - Хмельницький: ТУП, 2001.-162 с.


Викладачі: д.т.н., проф. Сорокатий Р.В., викл. Лищук О.А.27ПП04Б138 Організація баз даних і знань


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійно-практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5-6

Кредити ЄКТС 6

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: розробляти логічну та фізичну структуру реляційних баз даних, створювати реляційні бази даних та знань за допомогою сучасних систем керування базами даних;

знати: базові принципи й основи організації баз даних та знань, класифікацію й структуру систем керування базами даних, механізми забезпечення фізичної і логічної незалежності даних.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Алгоритмізація та програмування.

Зміст навчальної дисципліни Історія розвитку баз даних. Базові поняття і визначення баз даних. Архітектура бази даних. Архітектура інформаційної системи і СКБД. Моделі даних і типи даних. Реляційна модель даних. Розробка реляційних баз даних та знань.

Фізичні та логічні методи захисту даних від несанкціонованого втручання.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 87 год., самостійної роботи 95 год.; разом 216 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю Іспит

Рекомендована література

 1. Конноли Т., Бегг К., Страчан А. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика. –К., М., СПб.: Вильямс, 2000. –1120 с.

 2. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 351 с.

 3. Тиори Т., Фрай Дж. Проектирование структур баз данных. В 2 кн., – М.: Мир, 2005. Кн. 1. – 287 с.: Кн. 2. – 320 с.


Викладачі асистент Мазурець О.В.
27ПП06Б138 WEB-технології та WEB-дизайн


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 3-4 курс

Семестр 6,7

Кредити ЄКТС 6

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна.

Результати навчання

вміти робити з сучасними технологіями і підходами створення дизайну Інтернет ресурсів, використовувати кольорову парлітру;

знати основні концепції та принципи Web-дизайну у Internet програмуванні.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Основи Internet, Комп’ютерні мережі, Інженерна та комп’ютерна графіка.

Зміст навчальної дисципліни Поняття дизайну, дизайнер, веб-дизайн, веб-дизайнер. Колористика. Психологічне сприйняття кольору. Планування веб-сайту. Основні етапи розробки проекту. Дизайн логотипів. Поняття логотипів. Основні поняття HTML.Типи верстки Веб-торінок, Каскадні таблиці стилів (CSS).

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., лабораторних занять 88 год., самостійної роботи 92 год.; разом 216 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторні роботи), наочні (слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, написання контрольних робіт.

Рекомендована література

 1. Д.Кирсанов. Веб-дизайн., «Символ-Плюс», 2001

 2. Р.Шушан, Д.Райт, Л.Льюис. Дизайн и компьютер., «Русская редакция», 1997

 3. Пауэлл Т. Web-дизайн.., изд. "БХВ-Петербург", 2004 - 1045 стр.


Викладач: асист. Багрій Р.О.27ПП08Б138 Технологія створення програмних продуктів


Тип дисципліни: нормативна

Цикл професійно-практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: застосовувати основні підходи розробки програмних систем, практично використовувати шаблони проектування.

знати: основні елементи технології розробки програм.

Необхідні обовязкові попередні та супутні дисципліни: Системний аналіз, Геометричне моделювання у конструюванні інженерних обєктів і систем.

Зміст навчальної дисципліни. Шаблони проектування. Класифікація шаблонів проектування, (шаблони GoF). Породжуючі шаблони. Поведінкові шаблони. Структурні шаблони. Шаблони Abstract Factory, Builder, Factory Method, Prototype, Singleton, Chain of Responsibility, Command, Interpreter, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy, Visitor, Template Method, Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade, Flyweight, Proxy.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 93 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Рекомендована література:

1. Гранд М. Шаблоны проектирования в JAVA.: Пер. с англ. - М.: Новое знание , 2004. - 559с.

2. Стелтинг Стивен, Маасен Олав. Применение шаблонов Java. Библиотека профессионала. : Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильяме", 2002. - 576 с.

3. Грегор Хоп, Бобби Вульф. Шаблоны интеграции корпоративных приложений.: Пер. с англ. - М.: ООО «И.Д. Вильяме», 2007. - 672с.


Викладач: канд. техн. наук, доцент Манзюк Е.А.27ПП09Б138 Компютерна графіка


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійно-практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 3.0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: настроювати інструментальні засоби і визначати середовище для креслення; створювати технічні креслення у діалоговому режимі і програмно; виконувати просторове моделювання і геометричні перетворення об’єктів; розробляти алгоритми і програми моделювання та обробки зображень.

знати: структуру сучасної графічної системи; засоби синтезу, моделювання, перетворення і відображення об’єктів; графічні можливості алгоритмічних мов програмування; формати графічних файлів.

Зміст навчальної дисципліни: Cтруктура сучасної графічної системи. Засоби синтезу, моделювання, перетворення і відображення об’єктів. Графічні можливості мови програмування AutoLISP. Формати графічних файлів DXF і BMP.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год. самостійної роботи 57 год.; разом 108 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю: Залік

Рекомендована література:

 1. Свирневский Н.C. Моделирование и обработка изображений в среде AutoCAD 2000: Учебное пособие.- Хмельницкий: TУП,2000 -359с

 2. Свирневский Н.C. Моделирование инженерных объектов и систем автоматизированного проектирования. Электронное методическое пособие.

Примітка. Основний матеріал для підготовки дисципліни викладений в електронному методичному посібнику. Додатковими джерелами інформації є HELP системи AutoCAD (особливо, що відноситься до команд AutoCAD і функцій AutoLISP) і Visual Basic. В якості літератури також можна використовувати любий посібник по AutoCAD і Visual Basic.


Викладач: доц. Свірневський М.С.27ПП17Б138 Методи та системи штучного інтелекту


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійно-практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: застосовувати системи із штучним інтелектом – розпізнавання образів, експертні системи та системи керування.

знати: набір технологій (інструментів), студент засвоїти ряд ефективних методів вирішення нечітких та важко формульованих задач – нейронні мережі та схеми, еволюційні та генетичні алгоритми, моделі станів, нечітку логіку й ін. В результаті розширюється спектр застосування й методологічний інструментарій спеціаліста.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни після вивчення: алгоритмізація та програмування.

Зміст навчальної дисципліни Вступ до штучного інтелекту. Історія розвитку штучного інтелекту. Базові поняття і визначення штучного інтелекту. Напрямки штучного інтелекту.. Біокомп'ютінг. Квазібіологічна парадигма. Основи імітаційного моделювання. Технології ШІ. Алгоритм відпалу. Алгоритм мурахи. Нейромережі. Введення в архітектуру нейронних мереж й алгоритм зворотного поширення. Нейронні схеми. Ланцюги Маркова. Експертні системи. Еволюційні й генетичні алгоритми. Перспективні напрямки штучного інтелекту.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 93 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю Залік

Рекомендована література

1. Джонс М.Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях –М.: ДМК Пресс, 2004. - 312с.

 1. Широчин В.П. Архитектоника мышления и нейроинтеллект – К.: Юниор, 2004. – 540с.


Викладач: асистент Мазурець О.В.27ПП18Б146 Електротехніка та електроніка


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійно-практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 2

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: застосовувати набуті знання для оцінки технічних параметрів та вибору електрообладнання при вирішенні практичних потреб виробництва

знати: основні закони електричних кіл, конструкції і принципи роботи трансформаторів, електричних машин та іншого електрообладнання, критерії раціональної та безпечної їх експлуатації

Необхідні обов’язкові та супутні дисципліни: вища математика, фізика, комп’ютерна схемотехніка

Зміст навчальної дисципліни Електричні кола постійного струму, закон Ома, закони Кірхгофа. Електричні кола змінного струму, синусоїдальні струми і напруги. Реактивні елементи в колах синусоїдального струму, явища резонансу. Перехідні процеси в електричних колах. Призначення, будова та принцип дії трансформатора. Електричні машини постійного та змінного струму. Поняття про керування електроприводом. Напівпровідникові прилади: діоди, стабілітрони, тиристори, варикапи; їх класифікація, призначення, воль-амперні характеристики. Будова та принцип роботи джерел вторинного живлення. Біполярні транзистори, підсилювальні та ключові каскади на біполярних транзисторах. Операційні підсилювачі. Польові транзистори. Схема базового логічного елемента транзисторно-транзисторної логіки. Способи представлення інформації, аналогові та цифрові пристрої.

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., практичних занять 18 год., самостійної роботи 54 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Рекомендована література

1. Паначевний Б.І. Курс електротехніки: Підручник. – Харків: Торнадо, 1999.

2. Горбачев Г.Н.,Чаплыгин Е.Е. Промышленная электроника. M.: Энергоатомиздат, 1988.

3. Рекус Г.Г., Белоусов А.И. Сборник задач по электротехнике и основам электроники.-М.: Высш. школа, 1991.


Викладач: канд. техн. наук, ст. викладач Каштальян А.С.27ПП019Б146 Компютерна схемотехніка та архітектура компютерів


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійно-практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: користуватися довідниковими даними по основних параметрах та характеристиках схемотехнічної бази обчислювальних систем; синтезувати та аналізувати складні функціональні вузли на основі інтегральної схемотехніки

знати: механізми роботи дискретних електронних схем обчислювальної техніки; основні системи напівпровідникових інтегральних елементів комп’ютерів; основні характеристики, галузі застосування та тенденції розвитку архітектури комп’ютерів

Необхідні обов’язкові та супутні дисципліни: вища математика, фізика, електротехніка та електроніка

Зміст навчальної дисципліни Основні поняття про напівпровідникові прилади та їх властивості. Інтегральні мікросхеми, їх основні параметри. Базові елементи ТТЛ, ТТЛШ, КМОН, логічні елементи на їх основі. Функціональні вузли комбінаційного типу: принцип побудови, таблиці відповідності, виконувані функції. Тригери. Класифікація тригерів, таблиці переходів. Цифрові вузли з пам’яттю: схеми, принципи роботи та часові діаграми регістрів, асинхронних та синхронних лічильників. Аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі. Компоненти електронних схем: призначення, класифікація, маркування, основні параметри. Основні правила виконання принципових схем електронно-обчислювальних пристроїв.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 76 год.; разом 144 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Рекомендована література

1. Барабакин І.П. Основи цифрових систем: підручник для студентів напряму «Компютерна інженерія/ Барабакин І.П., Благодарний М.П. та інші. – Національний аерокосмічний університет, 2002.

2. Бабич Н.П. Компьютерная схемотехника: учебное пособие/ Бабич Н.П., Жуков И.А. – К.: «МК-Прес», 2004.

3. Зубчук В.И. Справочник по цифровой схемотехнике/ Зубчук В.И. – К.: Техника, 1990.


Викладачі: канд. техн. наук, ст. викладач Каштальян А.С., ст. викладач Бідюк В.Д.27ПП20Б138 Компютерні мережі


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійно-практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: володіти практичними й теоретичними навичками рішення завдань оптимального сполучення об'єкта й технічних засобів у експерименті, розробляти програмне забезпечення по обробці інформації в аналогових процесорах, працювати із сучасними засобами розробки апаратного забезпечення (симуляторы, емулятори, крос асемблери), володіти теоретичними основами побудови фільтрів і швидкого Фур'є-перетворення.

знати: основи сучасної схемотехніки, застосовуваної при автоматизації досліджень, основи структурної й архітектурної побудови цифрових й аналогових процесорів, основи побудови алгоритмів обробки інформації в аналогових процесорах; основи автоматизації експериментів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Основи програмування та алгоритмічні мови, програмування.

Зміст навчальної дисципліни: Сполучення цифрових й аналогових пристроїв Архітектура типової ЕОМ. Методи сполучення ЕОМ з периферійними пристроями. Апаратне забезпечення протоколів обміну з периферійними пристроями. Програмне забезпечення протоколів обміну з периферійними пристроями. Програмування функцій. Створення цифрових фільтрів.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год, лабораторних занять 34 год, самостійної роботи 112 год, разом 180 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. В 3–х т. – М: Мир, 1995 г.

 2. Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы. Справочное пособие/С.В.Якубовский, Н.А.Барканов, Л.И.Ниссельсон, и др.; Под ред. С.В.Якубовского – М.: Радио и связь, 1985. – 432 с.

 3. Биотехнические системы. Теория и проектирование / Под ред. В.М.Ахутина. – Л.: Изд–во университета, 1981.


Викладач: асист Борячок Р.О.
27СВ02Б138 Мови обєктно орієнтованого програмування


Тип дисципліни вибіркова

Цикл самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: розробляти програми за допомогою мов об’єктно-орієнтованного программування; створювати логічну (класи і об’єкти) і фізичну (модулі) структуру програмної системи; використовувати у програмних продуктах бібліотечні модулі (бібліотеку MFC).

знати: основні аспекти об’єктно-орієнтованного программування; концептуальну базу об’єктно-орієнтованного программування; сучасне середовище для проектування програмних систем за допомогою мов об’єктно-орієнтованного программування; мови об’єктно-орієнтованного программування (VB, C++).

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Обєктно-орієнтоване программування.

Зміст навчальної дисципліни: Програмування на мові Visual Basic. Windows додатки у середовищі VB.NET. Створення класів, колекцій і динамічних бібліотек. Основы ActiveX автоматизации.

Фундація мов С. Синтаксичні особливості мови С++. Основи програмування під Windows на С++. Розробка MFC додатків за допомогою майстрів додатків.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 36 год., лабораторних занять 36 год. самостійної роботи 108 год.; разом 180 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю: Залік

Рекомендована література:

 1. Свирневский Н.C. Моделирование и обработка изображений в среде AutoCAD 2000: Учебное пособие.- Хмельницкий: TУП,2000 -359с

2. Свирневский Н.C. Языки объектно-ориентированного программирования. Электронное методическое пособие.

 1. Громов Ю.Ю.,Татаренко С.И. Программирование на языке СИ: Учебное пособие. -Тамбов,1995.- 169 с


Викладач: доцент Свірневський М.С.27 СВ05Б138 Надійність систем


Тип дисципліни вибіркова

Цикл самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання українська

Рік навчання 4 курси

Семестр 8

Кредити ЄКТС 4,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: користуватися методами розрахунку та прогнозування надійності систем, та окремих складових цих систем, вміти проводити розрахунки надійності елементів систем вміти аналізувати та розраховувати довговічність складних, з точки зору надійності, методами розрахунку надійності, алгоритмами чисельних методів, що використовуються при розв’язуванні задач надійності;

знати: математичні моделі і закони розподілу відмов, методики розрахунків надійності елементів систем, методи розрахунку надійності, алгоритми чисельних методів, що використовуються при розв’язуванні задач надійності.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, фізика, інженерна і комп‘ютерна графіка, теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика, основи програмування, алгоритмічні мови, об‘єктно-орієнтоване програмування, комп‘ютерна схемотехніка, мови об’єктно-орієнтованого проектування, Системне програмне забезпечення, архітектура комп‘ютерів.

Зміст навчальної дисципліни основні поняття та залежності надійності, основні показники надійності, закони розподілу відмов, надійність елементів, статичні моделі надійності систем, динамічні моделі надійності, надійність при резервуванні, надійність відновлюваних систем, розв’язання задач надійності методами моделювання, методи оцінки надійності за результатами випробувань, надійність програмного забезпечення

Запланована навчальна діяльність лекцій 44 год., лабораторних занять 44 год., самостійної роботи 74 год.; разом 162 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Надійність систем: Лабораторний практикум для студентів спеціальності "Інформаційні технології проектування" / Р.В. Сорокатий, О.А. Пасічник, Т.К. Скрипник. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 80 с.

2. Надійність систем. Програма курсу, контрольна робота та методичні вказівки для студентів спеціальності "Інформаційні технології проектування" / Р.В. Сорокатий, О.А. Пасічник, Т.К. Скрипник. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 19 с.


Викладач: канд. техн. наук, доцент Пасічник О.А.27СВ07Б138 Інсталяція та експлуатація мережевих операційних систем


Тип дисципліни вибіркова

Цикл самостійного вибору вищого навчального закладу

Мова навчання українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 4,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: розробляти схеми комп’ютерних мереж відповідно до вирішуваних з їх допомогою задач; формулювати вимоги до програмного і апаратного забезпечення серверів та робочих станцій; працювати у середовищі графічного інтерфейсу користувача та інтерфейсу командного рядка, застосовувати основні команди роботи з системою та командні мови, сценарії; здійснювати інсталяцію операційних систем з урахуванням вимог безпеки та продуктивності; здійснювати базове післяінсталяційне налаштування операційних систем

знати: архітектуру сучасних мережевих операційних систем; призначення та функціональні можливості сучасних операційних систем; засоби адміністрування та налаштування операційних систем; основи роботи у середовищах різних операційних систем

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: системне програмування та операційні системи, системне програмне забезпечення, комп’ютерні мережі.

Зміст навчальної дисципліни архітектура, функціональні можливості та засоби адміністрування сучасних мережевих операційних систем; інсталяція операційних систем і базове налаштування їхньої оптимальної швидкодії, безпеки роботи тощо; налаштування спеціалізованого програмного забезпечення на базі різних систем; поточні задачі адміністрування та оновлення операційних систем у процесі експлуатації.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 51 год., самостійної роботи 94 год.; разом 162 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1. Гультяев А. К. Виртуальные машины: несколько компьютеров в одном. — СПб.: Питер, 2006.— 224 с.

2. Бруй В. В., Карлов С. В. LINUX-сервер: пошаговые инструкции инсталляции и настройки. – М.: Изд-во СИП РИА, 2003. – 572 с.

3. Федорчук А. В., Торн А.В. FreeBSD: установка, настройка, использование. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 640 с.


Викладачі: Лищук О.А., к.т.н. Підгайчук Я.О.
Напрям підготовки6.050103 Програмна інженерія


30ПН01Б101 Дискретні структури


Тип дисципліни нормативна

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: вирішувати тематичні задачі

знати: основні поняття, що стосуються: дерев і їх застосувань; відношень; основ теорії кодування; булевих функцій; мов, граматик й автоматів; основ теорії алгоритмів

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вихідна, передує вивченню дисциплін ПП 17 “Моделювання програмного забезпечення”, СВ03 “Ігрове та імітаційне моделювання”

Зміст навчальної дисципліни: дерева та їх застосування; відношення; основи теорії кодування; булеві функції; мови, граматики й автомати; основи теорії алгоритмів

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 74 год.; разом 108 год

Методи викладання словесні (лекція, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні методи (демонстрування слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1. Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. Дискретна математика. – К.: Видавнича група BHV, 2007. – 368 с.

2. Бардачов Ю. М., Соколова Н. А., Ходаков В. Є. Дискретна математика. – К.: Вища шк., 2008. – 383 с.

3. Михайленко В. М., Федоренко Н. Д., Демченко В. В. Дискретна математика: Підручник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 319 с.


Викладач: д. т. н., проф. Боровик О. В.30ПН03Б143 Математичний аналіз


Тип дисципліни нормативна

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1-2

Кредити ЄКТС 10

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: розв’язувати типові задачі, аналізувати умову задачі та вибирати метод розв’язання, застосовувати теоретичні знання для розв’язання практичних задач;

знати: формулювання основних понять, означень та теорем курсу, доведення основних теорем, приклади практичних застосувань вивчених понять.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни елементарна математика (шкільний курс); дискретна математика; алгебра та геометрія.

Зміст навчальної дисципліни Дійсні числа, послідовності, границя послідовності. Функції однієї змінної, границя функції, неперервність функції. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної. Числові та функціональні ряди. Ряди Фур’є. Функції багатьох змінних. Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. Теорія поля.

Запланована навчальна діяльність лекцій 70 год., практичних занять 105 год., самостійної роботи 185 год. Разом 360 год.

Методи викладання словесні (лекція, пояснення), практичні (практичні заняття, індивідуальні розрахункові завдання).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, письмові контрольні роботи, домашні завдання, колоквіум.

Вид семестрового контролю іспит.

Рекомендована література

 1. Бермант А. Ф. , Араманович И. Г. Кратний курс математического анализа . – М.: Наука, 1969.

 2. Дубовик В. П. , Юрик І. І. Вища математика : Навчальний посібник. - К. : А. С. К., 2001. – 648с.


Викладач: канд. фіз.-мат. наук, доцент Кисіль Т.М.30ПН04Б101Теорія ймовірностей та математична статистика


Тип дисципліни нормативна

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: складати та аналізувати ймовірнісно-статистичні моделі простих реальних задач; вибирати метод дослідження, наперед не заданий, та замінювати його простішими реалізаціями на електронно-обчислювальних машинах; здійснювати відбір і аналіз даних, обчислювати числові характеристики, а також вибирати метод їх дослідження і перевірки достовірності результатів; використовувати методи теорії ймовірностей і математичної статистики для обробки і аналізу статистичних даних

знати: основні поняття теорії ймовірностей та математичної статистики; методи побудови ймовірнісно-статистичних моделей простих задач і їх розв’язування; методи перевірки достовірності отриманих результатів; методи відбору, обробки і аналізу статистичних даних

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: математичний аналіз, основи дискретної математики

Зміст навчальної дисципліни Випадкові події та їх ймовірності. Повторні незалежні випробування. Випадкові величини. Числові характеристики випадкових величин. Випадкові вектори. Закон великих чисел. Граничні теореми теорії ймовірностей. Вибірковий метод у статистиці. Статистичне оцінювання параметрів розподілу. Перевірка статистичних гіпотез. Елементи теорії кореляції.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних 34 год., самостійної роботи 57 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (практичні заняття), наочні методи (слайди)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, письмові контрольні роботи, тестування, індивідуальні домашні завдання

Рекомендована література

  1. Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін О.К. Теорія ймовірностей та математична статистика. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 448 с.

  2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. – Москва: Высшая школа, 1979. – 400 с.

  3. Міхалевська Г.І. Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 105 с.


Викладачі: канд. фіз.-мат. наук, доцент Міхалевська Г.І.30ПП01Б101 Алгоритми та структури даних


Тип дисципліни: нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 2

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

Після вивчення дисципліни студент повинен

знати: основні структури даних (масиви, лінійні списки, множини, стеки, дерева та графи); базові типи даних, способи конструювання складних структур даних (лінійні списки, множини, дерева та графи) на базі простих структур даних; способи пошуку в структурах даних; способи сортування даних;

вміти: використовувати основні структури даних (масиви, лінійні списки, множини, стеки, дерева та графи); використовувати способи конструювання складних структур даних (лінійні списки, множини, дерева та графи) на базі простих структур даних, шукати інформацію в структурах даних використовуючи різні способи пошуку (послідовний, ділення навпіл, кешування); сортувати дані в масивах та лінійних списках використовуючи різні методи (методи вставок, вибору, обміну, швидке сортування).

Дисципліна викладається після вивчення курсів “Комп'ютерна дискретна математика”, “Об'єктно-орієнтоване програмування” і перед вивченням дисциплін “Сучасні технології та інструментарій програмування”, “Мережеві системи автоматизованого проектування”, “Професійна практика програмної інженерії”.

Зміст навчальної дисципліни: Поняття структур даних, типи структур даних, прості структури даних, основи алгоритмізації обчислювальних процесів, статичні структури даних, операції логічного рівня над статичними структурами, напівстатичні структури даних, динамічні структури даних, нелінійні структури даних.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 112 год.; разом 180 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні методи (демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1.В.Д.Далека, - Моделі і структури даних. - Навчальний посібник, Харків:ХГПУ, 2000. - 241с.

2.. Альфред В.Структура данных и алгоритмы. - М., Вильямс, 2000 - 230 с.

3. Бауэр Ф.Л., Гооз Г. Информатика. (в 2 ч.) – М.: Мир, 1990.


Викладачі: д. т. н., проф. Марченко В.Л.30ПП02Б101 Аналіз вимог до програмного забезпечення


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: формувати концепцію, образ та межі програмного проекту; визначати джерела вимог і забезпечувати процес їх витягування; здійснювати аналіз та структуризацію вимог; розробляти специфікації вимог; виконувати верифікацію та атестацію вимог; розробляти пояснювальну записку та технічне завдання на програмний продукт; застосовувати Case-засоби у процесі аналізу вимог; здійснювати аналіз ризиків при розробці вимог.

знати: види та рівні вимог до програмного забезпечення; нормативні документи, що регламентують розробку вимог; класифікацію вимог на основі різних нормативних документів; властивості вимог; загальний процес розробки вимог; методи виявлення та збирання вимог; мови та методи специфікації вимог; методи тестування вимог; методи управління ризиками; інструментальні засоби аналізу вимог та моделювання.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи програмної інженерії

Зміст навчальної дисципліни: Типи вимог: функціональні, нефункціональні атрибути якості. Специфікація та документування вимог. Мови та інструментарій написання специфікацій. Інженерія вимог до програмного забезпечення. Узгодження вимог і управління ризиками.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 93 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (лекція, пояснення), практичні (лабораторна робота), наочні методи (демонстру­вання роздаткових графічних матеріалів; слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Программные требования (Software Requirements по SWEBOK) [Электронный ресурс] // Сайт Сергея Орлика. – Режим доступа: http://swebok.sorlik.ru/1_software_requirements.html

2. Вигерс К. Разработка требований к программному обеспечению [Электронный ресурс] / К. Вигерс ; пер. с англ. – М. : Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2004. – 576 с. // Крымская электронная библиотека. – Режим доступа: http://lib.kruzzz.com/books/9098.html

3. Леффингуэлл Д. Принципы работы с требованиями к программному обеспечению. Унифицированный подход / Д. Леффингуэлл, Д. Уидриг ; пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2002. – 448 с. // Крымская электронная библиотека. – Режим доступа: http://lib.kruzzz.com/books/9895.html


Викладач: канд. техн. наук, доцент Радельчук Г. І.30ПП04Б101 Архітектура комп'ютерів


Тип дисципліни нормативна

цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 2

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

знати: загальні принципи побудови та функціонування комп'ютерів; архітектуру пам'яті комп'ютерів; організацію функціонування процесорів ,їх архітектуру та класифікацію; класифікацію запам'ятовуючих пристроїв комп'ютера; основні типи системних плат та шин сучасних ПК ; основні відомості про багатопроцесорні та сучасні архітектури.

вміти: вміло використовувати в інженерній практиці набуті знання при роботі з комп’ютерною технікою; організовувати ефективне збереження інформації; визначати типи складових пристроїв ПК та їх стан з метою заміни; використовувати практичні навички роботи з  відеопам’яттю у текстовому та графічному режимах, тощо.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, фізика , комп’ютерна дискретна математика, об'єктно-орієнтоване програмування .

Зміст навчальної дисципліни: Питання структури, принципи функціонування та програмного керування апаратними ресурсами персонального комп'ютера, вичерпні відомості про архітектуру, режими і програмне керування функціональним обладнанням і підсистемами ПК, питання цифрової логіки та представлення даних, організація пам'яті комп'ютера, багатопроцесорні та сучасні архітектури.

Запланована навчальна діяльність лекцій -36 год., лабораторних занять-36. , самостійної роботи -108 год., разом -180 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (практична робота, індивідуальні завдання), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстрування слайдів), лабораторні( лабораторні роботи).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1.        Домнин Ф.А., Поворознюк А.И., Соколов С.А. Персональные компьютеры IВМ. Архитектура и управление, ч. 1. -  Харьков: ХВУ, 1996. – 349 с.

2.        Домнин Ф.А., Поворознюк А.И., Соколов С.А. Персональные компьютеры IВМ. Архитектура и управление, ч. 2. -  Харьков: ХВУ , 1996.– 327 с.

3.        Кавун С. В. Король О. Г. Сорбат І. В. Основи побудови та функціонування комп'ютерів: Навчальний посібник,- Харків: ХНЕУ, 2009. -210с.


Викладач: доц.Драпак Л.С.

30ПП05Б101 Архітектура та проектування програмного забезпечення


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: користуватись методами об’єктно-орієнтованого проектування програмного забезпечення та застосовувати ці методи на практиці; використовувати мову моделювання UML для проектування програмного забезпечення; користуватися шаблонами проектування та розуміти їх роль в програмуванні.

знати: поняття архітектури програмних засобів, підходи до її аналізу та побудови; основні існуючі архітектури програмних засобів, їх характеристики та особливості, а також застосування архітектур на практиці; мету та задачі проектування програмних засобів; мову моделювання UML.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи програмної інженерії, моделювання програмного забезпечення, конструювання програмного забезпечення, аналіз вимог до програмного забезпечення, об’єктно-орієнтоване програмування.

Зміст навчальної дисципліни: Поняття архітектури програмного засобу. Поширені архітектури програмного забезпечення, їх дослідження та аналіз. Об’єднання різних архітектур в одній програмній системі. Фундаментальні принципи об’єктно-орієнтованого підходу. Методи об’єктно-орієнтованого проектування. Використання UML для проектування програмного забезпечення. Шаблони проектування, їх характеристика та особливості застосування.

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., лабораторних занять 36 год., самостійної роботи 108 год.; разом 180 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстрування навчальних відеоресурсів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Питер Коуд, Дэвид Норт, Марк Мейфилд. Объектные модели. Стратегии, шаблоны и приложения. “Лори”, 1999. – 430 с.

2. Гради Буч. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++. Бином, 1998. – 560 стр.

3. Мартин Фаулер. Архитектура корпоративных программных приложений. “Вильямс”, 2007. – 544 с.


Викладачі: доктор техн. наук, професор Пелещишин А.М., асистент Білик В.В.30ПП06Б101 Бази даних


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійнї і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3-4

Кредити ЄКТС 7

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: проектувати, створювати, модифікувати бази даних, виконувати запити до бази даних, створювати прикладні програми баз даних;

знати: принципи організації різних моделей баз даних, основні принципи побудови, ведення та модифікації реляційних баз даних, володіти мовою запитів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни алгоритми і структури даних, дискретні структури; аналіз вимог до програмного забезпечення, моделювання програмного забезпечення, конструювання програмного забезпечення

Зміст навчальної дисципліни: роль і місце баз даних в інформаційних системах; рхітектура баз даних, класифікація моделей даних, реляційна модель даних, мова SQL, індекси, транзакції, тригери, розподілені бази даних, бази даних на основі XML, технології доступу до баз даних.

Запланована навчальна діяльність: лекцій – 53 год., лабораторних занять – 69 год., самостійної роботи – 128 год.; разом –252 год.

Методи викладання: словесні (лекція, дискусія, пояснення), лабораторні (лабораторне заняття, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація слайдів).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, захист лабораторних робіт, контрольні роботи, тестування.

Вид семестрового контролю: залік

Рекомендована література:

 1. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных, 7-е издание.: Пер. с англ. . – М.: Изд. Дом «Вильямс», 2006. – 1072 с.

 2. Дунаев В.В. Базы данных. Язык SQL. – СПб: БХВ-Петербург, 2006. – 288 с.

 3. Роберт Э. Уолтерс, Майкл Коулс, Роберт Рей, Фабио Феррачати, Дональд Фармер. SQL Server 2008: ускоренный курс для профессионалов, Вильямс, 2008. − 768 c.


Викладач: к.т.н., доцент Форкун Ю.В.


30ПП08Б101 Безпека програм та даних


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: адекватно обирати криптографічний алгоритм у відповідності до поставлених задач захисту інформації; програмно реалізовувати основні криптографічні алгоритми – шифрування, генерування псевдовипадкових чисел, хешування, цифрового підпису; використовувати функції Microsoft CryptoAPI для розробки прикладного ПЗ захисту інформації в середовищі Windows; складати специфікацію, проектувати та реалізовувати програмні продукти з урахуваннями вимог безпеки; здійснювати оцінку та аналіз безпеки ПЗ;

знати: основні загрози безпеці, сервіси і механізми захисту; принципи побудови блочних шифрів та криптосистем з відкритим ключем; сучасні алгоритми симетричного та асиметричного шифрування, хешування та цифрового підпису; основні методи безпечного написання коду програм; методи і засоби аналізу безпеки програмних засобів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Комп'ютерна дискретна математика, Конструювання програмного забезпечення, Архітектура та проектування програмного забезпечення, Якість програмного забезпечення та тестування

Зміст навчальної дисципліни: Основні концепції захисту інформації, криптографія і криптоаналіз, потокові і блокові шифри, сучасні алгоритми симетричного шифрування, принципи побудови криптосистем з відкритим ключем, коди автентичності повідомлень та функції хешування, цифрові підписи та протоколи автентифікації, програмна реалізація криптографічних алгоритмів, безпека прикладних програм, моделювання загроз ПЗ, методи безпечної реалізації ПЗ, методи і засоби аналізу безпеки ПЗ.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 93 год.; разом 144 год

Методи викладання словесні (лекція, пояснення), практичні (лабораторна робота,), наочні методи (демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Столлингс В. Криптография и защита сетей: принципы и практика, 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 672 с.

 2. Б. Шнайер Прикладная криптография: Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си. – М.: Издательство ТРИУМФ, 2003. – 816 с.

 3. Ховард М., Лебланк Д. Защищенный код. – М.: Русская Редакция, 2004.– 704 с.


Викладач: доцент Форкун Ю.В.30ПП09Б101 Групова динаміка і комунікації


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: створювати чітку, лаконічну і точну документацію, дотримуючись відповідних стандартів; рецензувати технічну документацію до програмних продуктів з метою визначення проблем; використовувати нові засоби комунікації та групової роботи в процесі створення та реалізації програмного забезпечення; розробляти та проводити формальні презентації високої якості.

знати: механізми управління групою, стилі лідерства та керівництва, види конфліктів, моделі поведінки та механізми їх реалізації, засоби підвищення ефективності групової роботи; комунікативні зв’язки в організаціях, типи і засоби комунікацій при груповій роботі.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи програмної інженерії, українська мова (за професійним спрямуванням)

Зміст навчальної дисципліни: Групи та їх значення, класифікація і основні характеристики. Групова динаміка і динамічні процеси в малій групі. Влада, вплив, лідерство: стиль та ефективність. Мотивація і маніпуляція при управлінні групою. Основні засади управління конфліктами: стратегії подолання конфліктів, моделі поведінки. Ділове спілкування. Вимоги держстандарту до оформлення документів. Технічна документація. Форми і засоби комунікації. Засоби групової роботи в процесі підготовки і реалізації програмного забезпечення.

Запланована навчальна діяльність: лекцій – 17 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи – 38 год.; разом –72 год.

Методи викладання: словесні (лекція, дискусія, пояснення), лабораторні (лабораторне заняття, індивідуальні завдання), наочні (демонстрація слайдів).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, захист лабораторних робіт, контрольні роботи, тестування.

Вид семестрового контролю: залік

Рекомендована література:

 1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 2001.

 2. Основы теории коммуникации / Под ред. М.Василика. – М., 2003.

 3. Почепцов Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. – М.;К., 2000.


Викладачі: к.е.н., доц. Длугунович Н.А.30ПП11Б101 Емпіричні методи програмної інженерії


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

знати: основні методи аналізу даних; особливості застосування статистичних критеріїв в універсальних та спеціалізованих пакетах прикладних програм обробки даних; володіти дисперсійним, регресійним та кореляційним аналізами.

вміти: практично використовувати вказані методи для дослідження залежності між виміряними величинами та будувати емпіричні залежності; застосовувати до розв’язування задач пакети Mathematica та Statistika.

Необхідні обовязкові попередні та супутні дисципліни: математичний аналіз, лінійна алгебра і аналітична геометрія, компютерна дискретна математика, основи математичної логіки, інформатика.

Зміст навчальної дисципліни: Загальна характеристика емпіричних методів. Статистичні (варіаційні) ряди та їх характеристики. Графічні методи зображення статистичного матеріалу. Емпірична формула Стерджеса. Критерії Пірсона, Колмогорова та Смірнова. Задача вирівнювання статистичного ряду. Основи дисперсійного аналізу. Основи кореляційного аналізу. Критерій Романовського та функція Фішера. Основи регресійного аналізу. Лінійна та нелінійна регресії. Інші методи комп’ютерного аналізу даних, застосування принципів дискретної ймовірності в ПI.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 76 год., разом 144 год

Методи викладання** словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Айвазян С. А., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных. Справочное издание. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 471 с.

2. Варден Ван дер Б. Л. Математическая статистика / Пер. с нем. Л. Н. Большева; под. ред. Н. В. Смирнова. – М.; Изд-во ин. л-ры, 1960. – 434 с.

3. Крамер Г. Математические методы статистики.- М.: Мир, 1975.-684 с.


Викладач: ст. викладач Кравчук О.А.30ПП12Б101 Компютерна дискретна математика


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: вирішувати задачі з використанням законів логіки висловлювань і предикатів, основних властивостей і операцій над множинами; комбінаторними об’єктами; графами на базі використання відповідного програмного забезпечення

знати: основні поняття, що стосуються логіки висловлювань і предикатів, методів доведення, теорії множин; комбінаторного аналізу і теорії графів

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вихідна, передує вивченню дисциплін Основи математичної логіки, ПН02 Теорія ймовірностей і математична статистика, Математичний аналіз

Зміст навчальної дисципліни: основи: логіка та методи доведення, множини; комбінаторний аналіз; теорія графів

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 112 год.; разом 180 год

Методи викладання словесні (лекція, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні методи (демонстрування слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. Дискретна математика. – К.: Видавнича група BHV, 2007. – 368 с.

Бардачов Ю. М., Соколова Н. А., Ходаков В. Є. Дискретна математика. – К.: Вища шк., 2008. – 383 с.

2. Михайленко В. М., Федоренко Н. Д., Демченко В. В. Дискретна математика: Підручник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 319 с.

3. Камбург В.Г., Атаманюк А.В. Дискретна математика. Алгебра множин. Відношення та функції. Елементи комбінаторики. Булева алгебра. Методичні вказівки і завдання до виконання практичних робіт для студентів спеціальностей та напрямів навчання “Прикладна математика”, “Комп’ютерні науки”, “Комп’ютерна інженерія”. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 101 с.


Викладач: д. т. н., проф. Боровик О. В.
30ПП13Б101 Конструювання програмного забезпечення


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: формулювати вимоги до програмних виробів (ПВ); оцінювати якість ПВ; вибирати програмні вироби, які максимально відповідають вимогам користувачів; на сучасній методичній основі виконувати практичні розробки «малих» програмних систем; впроваджувати пакети прикладних програм до конкретних умов їх застосування.

знати: основи моделювання; моделі конструювання; типи моделей; планування конструювання; мови конструювання.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Основи програмування, Основи програмної інженерії, Людино-машинна взаємодія, Операційні системи.

Зміст навчальної дисципліни: Вивчення базових принципів розробки системного та прикладного програмного забезпечення, освоєння існуючих і перспективних пакетів прикладних програм, проблемно-орієнтованих систем, а також використання програмних засобів з обробки різних видів інформації.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 34год., самостійної роботи 93 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (лекція, пояснення), практичні (лабораторна робота), наочні методи (демонстру­вання роздаткових графічних матеріалів.)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю іспит.

Рекомендована література

Орлов С. А. Технологии разработки программного обеспечения : учеб. пособие.– СПб. : Питер.– 2002.– 464 с.

Орлов С. А. Принципы объектно-ориентированного и параллельного программирования на языке Ada 95. Рига: TSI, 2001. 327 с.

Основи системного аналізу обєктів і процесів комп’ютеризації: Навчальний посібник/ О.Л. Перевозчикова-К.: ”КМ Академія”. 2003.-427с.


Викладачі: ст. викладач Франко В.М.30ПП14Б101 Людино-машинна взаємодія


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: оцінювати інтерфейси користувача, використовуючи евристичне оцінювання та методи спостереження за користувачем; проводити прості формальні експерименти з оцінки ергономічних гіпотез; застосовувати орієнтоване на користувача проектування і принципи ергономіки при проектуванні широкого кола програмних інтерфейсів користувача.

знати: психологічні принципи людино-машинної взаємодії; особливості сприйняття інформації людиною; aналіз завдань, проектування і прототипування, орієнтовані на користувача.; обгрунтування проектних рішень; пристрої і режими діалогу;

введення-виведення з використанням голосу і природних мов; час відгуку і зворотній зв'язок; питання комп'ютерної вистави і візуалізації інформації; парадигми і принципи взаємодії людини з комп'ютерним середовищем; критерії оцінки корисності діалогових систем.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Основи програмування, Основи програмної інженерії, Обєктно – орієнтоване програмування.

Зміст навчальної дисципліни: Психологічні принципи людино-машинної взаємодії, оцінка інтерфейсів користувача, проектування зручності використання, аналіз завдань, проектування і прототипування, орієнтовані на користувача, обгрунтування проектних рішень, проектування вікон, меню і команд, введення-виведення з використанням голосу і природних мов, час відгуку і зворотній зв'язок, кольори, піктограми і звук.

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год., лабораторних занять 36 год., самостійної роботи 36 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (лекція, пояснення), практичні (лабораторна робота), наочні методи (демонстру­вання роздаткових графічних матеріалів; слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю залік.

Рекомендована література

1. Андреев А.Г. и др. Новые технологии Windows 2000 /Под ред. Чекмарева А.Н. – СПб.: БХВ. – Санкт-Петербург, 2004. – 592 с.

2. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. О.І. Пушкаря. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003. – 704 с.


Викладач: ст. викладач Франко В.М.30ПП15Б101 Менеджмент проектів програмного забезпечення


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: виділяти та класифікувати проекти і задачі управління проектами та використовувати прикладні засоби підтримки управління проектами;

знати: основні поняття та теоретичні основи управління проектами, основні системні підходи та методи управління проектами: сутності проектів та їх управління, їх класифікації, тенденцій розвитку проектного управління, його оточення та середовища, цілей та принципів, методичного інструментарію; сучасних методів оцінки та прогнозування; принципів та етапів її розробки і застосування; сутності та структури управління проектів; сучасних методів оцінки аналізу реалізації та ефективності проектів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи програмної інженерії, групова динаміка та комунікації

Зміст навчальної дисципліни: життєвий цикл проектів з розробки програмного забезпечення; процеси менеджменту проектів; інтеграційне управління проектом; контроль обсягу робіт проекту; управління часом проекту; управління вартістю проекту; управління якістю проекту; управління персоналом проекту; управління комунікаціями проекту; управління ризиками проекту; додаткові питання менеджменту проектів.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 93 год.; разом 144 год

Методи викладання словесні (лекція, пояснення), практичні (лабораторна робота,), наочні методи (демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1.Уокер Ройс. Управление проектами по созданию программного обеспечения. – Изд-во: Лори, 2002. – 426 с.

2. Роберт T. Фатрелл, Дональд Ф. Шафер, Линда И. Шафер Управление программными проектами. Достижение оптимального качества при минимуме затрат,   Вильямс, 2003 г.,  1136 стр.


Викладач: доцент Длугунович Н.А.30ПП16Б101 Моделювання та аналіз програмного забезпечення


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: здійснювати аналіз вимог, розробляти специфікацію програмних вимог, виконувати їхню верифікацію та атестацію; будувати моделі складних систем та програмного забезпечення; моделювати різні аспекти системи, для якої створюється програмне забезпечення; розробляти алгоритми та структури даних для програмних продуктів; проектувати компоненти архітектури програмного продукту; використовувати шаблони проектування для розробки програмного забезпечення; використовувати діаграми класів, використання, взаємодії, станів для подання моделей програмного забезпечення.

знати: суть процесу моделювання програмного забезпечення та його роль в розробці сучасних програмних продуктів; сучасні методи подання моделей; методи розробки програмного забезпеченням; способи моделювання програмного забезпеченням; характеристику алгоритмічного методу моделювання; характеристику та основні властивості обєктно-орієнтованого методу моделювання; суть та етапи процесу синтезу програмної системи; визначення понять: розробка даних, розробка архітектури і процедурна розробка; особливості етапу проектування; моделі системного структурування; типи моделей управління; різновидності моделей централізованого управління; різновидності моделей подієвого управління; типи шаблонів проектування; основні концепції мови моделювання програмного забезпечення UML.

Необхідні обовязкові попередні та супутні дисципліни: обєктно-орієнтоване програмування; дискретні структури; алгоритми та структури даних; бази даних; основи програмування; операційні системи.

Зміст навчальної дисципліни: Основи проектування програмних систем. Технологія програмування. Проектування програмного забезпечення на основі моделі предметної області. Проектування програмного забезпечення при структурному та обєктному підходах. Мови моделювання предметних областей. Паттерни проектування. Розробка програмного забезпечення за допомогою тестування.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 112 год.; разом 180 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Мещанінов О. П. Моделювання систем: Навчальний посібник. — Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2001. — 268 с (з грифом МОН)

2. Мещанінов О. П. Моделювання систем. Концептуальні моделі та стратегії: Навчальний посібник. — Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2004. — 192 с (з грифом МОН)

3. Технологии разработки программного обеспечения: Учебник/ С. Орлов. — СПб.: Питер,

2002. — 464 с.: ил.


Викладачі: ст. викладач Підгородецька В.М.30ПП17Б101 Обєктно-орієнтоване програмування


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1-2 курс

Семестр 2-3

Кредити ЄКТС 8

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: розробляти алгоритм програмної реалізації поставленої задачі; створювати програмний продукт за розробленим алгоритмом; виконувати налагодження і тестування програмного продукту;

знати: основні етапи технології проектування програмних продуктів (ПП); прийоми оптимізації програм; особливості об’єктно-орієнтованого програмування; інструментальні засоби розробки об’єктно-орієнтованих програм; принципи і методи колективної розробки програмних засобів;

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи програмної інженерії, оснви програмування, основи математичної логіки.

Зміст навчальної дисципліни: Технології об’єктно-орієнтованого проектування програмних систем. Особливості мови С#. Класи потокового введення-виведення. Перевантаження опреацій та операторні функції. Успадування класів. Поліморфізм віртуальних функцій. Шаблони функцій та класів. Інформація про типи та приведнення типів. Керування виключеннями.

Запланована навчальна діяльність лекцій 52 год., лабораторних занять 85 год., самостійної роботи 149 год.; разом 288 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстрування навчальних відеоресурсів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Павловская Т.А. С#. Програмирование на языке высокого уровня – 2009

Г.Шилдт. Полный справочник по С# - Г. Шилдт – Вильямс, 2004. – 752 с.

2. Чарльз Петцольд. Програмирование с использованием Microsoft Windows Forms. – Русская Редакция, Питер – 2006. – 432 с.

3. А. Климов. С#. Советы программистам. – 2008. – 544 с.

Викладачі: канд. фіз.-мат. наук, доцент Кисіль Т.М., асистент Білик В.В.30ПП18Б101 Операційні системи


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 7

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: працювати з файловими системами сучасних операційних систем (Windows, Linux); управляти життєвим циклом процесів (потоків) в сучасних операційних системах; користуватись засобами керування пристроями «вводу-виводу»; управляти різними мережевими службами ОС; забезпечувати безпеку в ОС; встановлювати ОС.

знати: призначення ОС, їх основні функції, класифікацію ОС; склад і структуру модулів ОС і їх взаємні зв’язки; причини появи процесів і потоків, алгоритми управління ними; призначення пам’яті, рівні і алгоритми управління пам’яттю; призначення файлової системи, алгоритми управління файлами; алгоритми управління пристроями вводу-виводу; причини появи мережевих ОС і розподілених ОС, їх роль і призначення; призначення і роль мережевих служб; роль і алгоритми функціонування систем захисту і безпеки в сучасних локальних і глобальних мережах; структуру і механізми сучасних операційних систем.

Необхідні обовязкові попередні та супутні дисципліни: обєктно-орієнтоване програмування; розробка компютерних систем проектування; обєктно-орієнтований аналіз і проектування

Зміст навчальної дисципліни: операційні системи і їх класифікація; структура операційної системи; розподіл процесорного часу; управління памяттю; файлова система; підсистема адміністрування; інсталяція ОС; завантаження і вигрузка ОС; функціонування операційних систем; деякі конкретні типи ОС (Windows, Linux); програмування з використанням Win32 API

Запланована навчальна діяльність лекцій 51 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 167 год.; разом 252 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторний практикум, індивідуальні завдання)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер Сетевые операционные системы. – Спб: Питер, 2002. –544с.: ил.

2. Дейтел Г. Введение в операционные системы (в 2 т.). М. Мир, 1997

3. Э. Таненбаум. Современные операционные системы. - СПб: Питер, 2002.


Викладачі: канд. техн. наук, доцент Бурлаков А.А.30ПП19Б101 Організація компютерних мереж


Тип дисципліни: нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

знати: типи, призначення та склад комп’ютерних мереж, стандарти їх створення, типи кабелів та їх технічні характеристики, топології, апаратні засоби, види та структуру кадрів, протоколи та стеки протоколів, послідовність встановлення та налаштування операційних систем.

вміти: здійснювати збирання мереж різних топологій, вибрати елементи мережі, встановити та налаштувати операційну систему, працювати з протоколами, знаходити та усувати пошкодження.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:

Системне програмне забезпечення” “Корпоративні операційні системи та засоби їх підтримки”, “Архітектура комп'ютера, “Операційні системи” .

Зміст навчальної дисципліни: основні засади створення та типи комп’ютерних мереж, технічне оснащення, стандарти, OSI, топології, фізичне середовище, технології, апаратне оснащення, пропускна здатність комп’ютерних мереж, операційні системи, стеки протоколів, кадри, маршрутизація, адресація, адміністрування.

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., лабораторних занять 36 год., самостійної роботи 108 год.; разом 180 год.

Методи викладання** словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні методи (зразки, демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Уильям Р. Станек Microsoft Windows 2000 Справочник администратора. М. Издательство торговий дом “Русская редакция”, 2002, 592 с.

2. Щетка П. Microsoft Windows Server 2003. Практическое руководство по настройке сети. — СПб.: Наука и Техника, 2006. — 608 с: ил. Русское издание под редакцией М.В. Финкова, О.И. Березкиной

3. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В. Г. Олифер. Н А. Олифер.— СПб.: Питер, 2001. — 672 с: ил.


Викладач: д. т. н., проф. Марченко В.Л.


30ПП20Б101 Основи програмної інженерії


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 2

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: будувати структурно-функціональні, інфологічні та об’єктні моделі програмного забезпечення (ПЗ); формувати цілі, завдання і вимоги до проектованого ПЗ; застосовувати інструментальні CASE-засоби для моделювання та розробки ПЗ; вибирати і застосовувати методи тестування ПЗ; складати документацію (на основі чинних стандартів), що супроводжує розробку ПЗ на всіх його етапах.

знати: проблеми і тенденції розвитку ринку програмного забезпечення (ПЗ); процеси та моделі життєвого циклу ПЗ; сучасні методології структурного та об’єктно-орієнтованого аналізу і моделювання ПЗ; процес розробки та формалізації вимог до ПЗ; сучасні методи проектування та конструювання ПЗ; сучасні технології програмування; особливості сучасних мов програмування; сучасні інструментальні системи та CASE-засоби для розробки ПЗ; принципи організації і методики тестування ПЗ; класифікацію і призначення документації на ПЗ; основи супроводу та конфігураційного управління ПЗ; зміст чинних міжнародних та національних стандартів в області програмної інженерії.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: алгоритми та структури даних, лінійна алгебра та аналітична геометрія, основи програмування

Зміст навчальної дисципліни: Теоретико-метологічні засади програмної інженерії. Структурний аналіз та моделювання. Об’єктно-орієнтований аналіз та моделювання. Основи інженерії вимог до ПЗ. Технології розробки ПЗ. СASE-засоби. Тестування, документування та супроводження ПЗ.

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., лабораторних занять 36 год., самостійної роботи 108 год.; разом 180 год.

Методи викладання словесні (лекція, пояснення), практичні (лабораторна робота), наочні методи (демонстру­вання роздаткових графічних матеріалів; слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1. Основы программной инженерии (по SWEBOK) [Электронный ресурс] // Сайт Сергея Орлика. – Режим доступа: http://swebok.sorlik.ru/

2. Лаврищева Е. М. Методы и средства инженерии программного обеспечения : Учебное пособие [Электронный ресурс] / Е. М. Лаврищева, В. А. Петрухин // Портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». – Режим доступа: http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41699/lavrishcheva_petrukhin.pdf

3. Орлов С. Технологии разработки программного обеспечения : Учебник для вузов [Электронный ресурс] / С. Орлов. – СПб. : Питер, 2002. 464 с // Электронная библиотека ProgBook.net. – Режим доступа: http://progbook.net/thnologi_programming/150-tekhnologii-razrabotki-programmnogo.html

Викладач: канд. техн. наук, доцент Радельчук Г. І.30ПП21Б101 Основи програмування


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 8

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

знати: основні етапи розв’язання задач на комп’ютері; технології розробки алгоритмів та програм; призначення операційної системи та основні її функції на прикладі операційної системи Windows; структуру файлової системи Windows, способи роботи з нею; основні конструкції програмування; фундаментальні структури даних; суть рекурсії та побічного ефекту; основи програмування подій.

вміти: правильно користуватись комп’ютером та периферійними пристроями (клавіатурою, мишею, принтером, монітором); організовувати ефективне збереження інформації; здійснювати основні дії з файлами та каталогами (переміщувати, копіювати, перейменовувати, видаляти); створювати консольні додатки на мові C# (лінійні, розгалужені та циклічні); набути умінь та навичок роботи зі статичними та динамічними масивами мовою C# у середовищі Microsoft Visual Studio 2008; працювати з рядковими типами даних; набути умінь та навичок роботи з використанням класів С# для роботи з середовищем та файловою системою операційної системи Microsoft Windows; набути умінь та навичок роботи зі створення Windows- додатків на мові C# в середовищі розробки Microsoft Visual Studio 2008; працювати з подіями та об'єктами в Visual Studio. NET.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, обчислювальна математика.

Зміст навчальної дисципліни: оволодіння сучасними інформаційними технологіями обробки інформації з тим, щоб використовувати їх при подальшому навчанні та в своїй професійній діяльності; розвиток алгоритмічного способу мислення; оволодіння методами розробки алгоритмів та програм; прищеплення студентам практичних навичок по створенню програмних продуктів з використанням засобу розробки додатків Microsoft Visual Studio2008 на новій версії мови програмування C# 3.0.

Запланована навчальна діяльність лекцій -51 год., лабораторних занять-51. , самостійної роботи -186 год., разом -288 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (практична робота, індивідуальні завдання), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстрування слайдів), лабораторні( лабораторні роботи).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Баженова И. Ю. Введение в программирование:Учебное пособие/ И. Ю. Баженова, В. А. Сухомлин.-М.: Интернет-Университет информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.-326 с.: ил.-(Основы информационных технологий).

2. Об'єктно-орієнтоване програмування : лабораторний практикум для студентів напрямів освіти “Програмна інженерія” та “Комп'ютерні науки”/ Ю.В.Форкун, Р.В.Сорокатий,С.С.Блащук.-Хмельницький: ХНУ, 2008.-143 с.

3. Рихтер Д. CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft .NET. Framework 2.0 на языке C#. Мастер-класс/ Д. Рихтер; пер. с англ. -М. :Издательство “Русская редакция” ; Спб.:Питер, 2007.-656 с.


Викладач: доц.Драпак Л.С.30ПП22Б101 Проектний практикум


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: володіти методами системного аналізу, застосовувати та створювати компоненти багаторазового використання, володіти основами управління проектами, створювати чітку, стислу та точну технічну документацію у відповідності до діючих стандартів, визначати та вимірювати атрибути якості ПЗ;

знати: шаблони проектування, процеси управління якістю програмного забезпечення, основні концепції уніфікованої мови моделювання UML, специфікація та документування вимог.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: групова динаміка і комунікації, об’єктно-орієнтоване програмування, людино-машинна взаємодія, аналіз вимог до програмного забезпечення, менеджмент проектів програмного забезпечення

Зміст навчальної дисципліни: Принципи системного підходу до розробки ПЗ. Шаблони проектування. Специфікація та документування вимог. Технології розробки ПЗ. Процеси управління якістю програмного забезпечення. Управління людським потенціалом і комунікаціями. Управління якістю проекту та ризиками.

Запланована навчальна діяльність лабораторних робіт 34 год., самостійної роботи 74 год.; разом 108 год.

Методи викладання консультація, пояснення, індивідуальні завдання, ілюстрування зразків

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: тестування програмних продуктів, захист курсового проекту.

Вид семестрового контролю захист курсового проекту.

Рекомендована література

 1. Уокер Ройс. Управление проектами по созданию программного обеспечения / У. Ройс. – Изд-во: Лори, 2002. – 426 с.

 2. Принципы проектирования и разработки программного обеспечения. Учебный курс MCSD. - 2-е изд.: М.: Русская редакция, 2002. - 736 с.

 3. Соммервиль И. Инженерия программного обеспечения / И. Соммервиль. – М.: 2002. – 624 с.


Викладач: канд. фіз.-мат. наук Кисіль Т. М.30ПП23Б101 Професійна практика програмної інженерії


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: приймати рішення при виникненні етичних дилем у відношенні основних принципів етики і системи правил етики для інженерії програмного забезпечення (ПЗ); розробляти і проводити формальні презентації програмних продуктів; складати та оформляти ділові листи; створювати чітку, лаконічну і точну технічну документацію за чіткими стандартами по форматуванню і по включенню таблиць, рисунків і посилань; рецензувати письмову і технічну документацію з метою встановлення проблем; домовлятися про базові угоди з партнерами; брати участь в такій взаємодії з іншими людьми, при якій люди зможуть зрозуміти, вислухати і оцінити позицію один одного, а також зможуть донести до інших свою позицію; виявляти основні фактори, що визначають якість програмних засобів; розробляти ліцензійні угоди на ПЗ; працювати з джерелами захисту права інтелектуальної власності України; формувати документацію для отримання свідоцтва про авторське право на програмний продукт.

знати: значення стандартів та професійних співтовариств у програмній інженерії; зміст основних категорій професійної етики; основи усної, письмової і графічної комунікації; стратегії вислуховування, переконання і ведення переговорів; основні поняття та методи в області якості програмного забезпечення (ПЗ); методи, технологію та засоби забезпечення сертифікації та акредитації; види та зміст ліцензій на ПЗ; значення і сутність інтелектуальної власності; основні законопроекти в галузі інтелектуальної власності; процедуру реєстрації і використання ПЗ як об'єкту інтелектуальної власності; основи патентної охорони ПЗ; соціальні аспекти праці розробника ПЗ.

Необхідні обовязкові попередні та супутні дисципліни: основи програмної інженерії

Зміст навчальної дисципліни: Принципи професійної діяльності і правил етики програмної інженерії. Характер і роль професійних співтовариств. Походження та значення стандартів в програмній інженерії. Комунікативна компетентність розробника програмного забезпечення. Концепції і культура якості програмного забезпечення. Акредитація, сертифікація та ліцензування. Соціальні, юридичні, історичні і професійні питання та інтереси.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 76 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (лекція, пояснення), практичні (лабораторна робота), наочні методи (демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1. Мелкумян Б. В. Разработка и стандартизация программных средств и информационных технологий : Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / Б. В. Мелкумян. – М. : МИЭМП, 2006. – 231 с. // Электронная библиотека МИЭМП. – Режим доступа:

http://lib.miemp.ru/plan/rio/razrab_i_stan_prog_sredstv_i_tehnologi_UMP_06.pdf

2. Качество программного обеспечения (Software Quality по SWEBOK) [Электронный ресурс] // Сайт Сергея Орлика. – Режим доступа: http://swebok.sorlik.ru/10_software_quality.html

3. Липаев В. В. Человеческие факторы в программной инженерии: рекомендации и требования к профессиональной квалификации специалистов [Электронный ресурс] / В. В. Липаев. – М. : СИНТЕГ, 2009. – 328 с. // Портал books-student.ru. – Режим доступа: http://www.books-student.ru/items/10915


Викладачі: канд. техн. наук, доцент Радельчук Г. І.30ПП25Б101 Якість програмного забезпечення та тестування


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: використовувати методи вимірювання і оцінки показників якості програм при розробці і аналізі програмного забезпечення; проводити атестацію і верифікацію програмних засобів на відповідність побудованій моделі

знати: основні характеристики якості програмного забезпечення; принципи кількісної оцінки якості програмного забезпечення; методи аналізу надійності і коректності програм; сучасні стандарти в області якості програмного забезпечення

Необхідні обовязкові попередні та супутні дисципліни: обєктно-орієнтоване програмування; розробка компютерних систем проектування; обєктно-орієнтований аналіз і проектування

Зміст навчальної дисципліни: основні поняття якості програмної продукції (ПП) та чинники, що її обумовлюють; система характеристик якості ПП; стандартизація якості ПП; базові стандарти забезпечення якості ПП; управління якістю програмної продукції на етапах життєвого циклу; ієрархічна структура показників якості програмної продукції; методи визначення показників якості та їх рейтингова оцінка; оцінка рівня якості ПП; сертифікація ПП; принципи верифікації і тестування програм; технологічні етапи і стратегії тестування ПП; тестування структури ПП; оцінка коректності програм; тестування обробки потоків даних; оцінка складності програм; аналіз покриття тестами ПП; документування ПП

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 112 год.; разом 180 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторний практикум, індивідуальні завдання)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. ДСТУ 2844–1994. Программные средства ЭВМ. Обеспечение качества. Термины и определения;

2. ДСТУ 2850–1994. Программные средства ЭВМ. Обеспечение качества. Показатели и методы оценки качества программного обеспечения;

3. ДСТУ 3230–1995. Управление качеством и обеспечение качества. Термины и определения;

Липаев В.В. Обеспечение качества программных средств. Методы и стандарты. Серия «Информационные технологии» /В.В. Липаев . - М.: СИНТЕГ, 2001. - 380 с.


Викладач: канд. техн. наук, доцент Бурлаков А.А.Напрям підготовки6.040301 Прикладна математика


25ПН01Б143 Математичний аналіз І


Тип дисципліни нормативна

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1-2

Кредити ЄКТС 10

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: розв’язувати типові задачі, аналізувати умову задачі та вибирати метод розв’язання, застосовувати теоретичні знання для розв’язання практичних задач;

знати: формулювання основних понять, означень та теорем курсу, доведення основних теорем, приклади практичних застосувань вивчених понять.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни елементарна математика (шкільний курс); дискретна математика; алгебра та геометрія.

Зміст навчальної дисципліни Дійсні числа, послідовності, границя послідовності. Функції однієї змінної, границя функції, неперервність функції. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної. Числові та функціональні ряди. Ряди Фур’є. Функції багатьох змінних. Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. Теорія поля.

Запланована навчальна діяльність лекцій 70 год., практичних занять 105 год., самостійної роботи 185 год. Разом 360 год.

Методи викладання словесні (лекція, пояснення), практичні (практичні заняття, індивідуальні розрахункові завдання).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, письмові контрольні роботи, домашні завдання, колоквіум.

Вид семестрового контролю іспит.

Рекомендована література

   1. Бермант А. Ф. , Араманович И. Г. Кратний курс математического анализа . – М.: Наука, 1969.

   2. Дубовик В. П. , Юрик І. І. Вища математика : Навчальний посібник. - К. : А. С. К., 2001. – 648с.


Викладач: канд. пед. наук, доцент Кучерук О.Я.


25ПН02Б143 Алгебра та геометрія


Тип дисципліни нормативна

Цикл математичної, природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 6

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна.

Результати навчання

вміти: розв’язувати системи лінійних алгебраїчних рівнянь, розкладати вектор за новим базисом, записувати рівняння прямих на площині, записувати рівняння площини, розв’язувати задачі на взаємне розміщення прямої і площини

знати: правила обчислення визначників, різні способи запису рівняння прямої і площини, означення базису системи векторів, формули добутку векторів, відстань між різними об’єктами на площині та у просторі

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни елементарна математика курсу середньої школи

Зміст навчальної дисципліни математичні методи роботи з векторами, матрицями та геометричними об’єктами на площині та у просторі

Запланована навчальна діяльність лекцій 70 год., практичних занять 105 год., самостійної роботи – 116год., Всього 360 год.

Методи викладання словесні, наочні приклади

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, контрольні роботи, колоквіуми, розрахункові роботи.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії за ред. Ю.К. Рудавського.

 2. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике / Под ред. А.П.Рябушко. – Минск: Вышэйш. шк. – Ч.1-2. - 1991.

Викладачі: канд. фіз.-мат. наук, доцент Грипинська Н.В.
25ПН03Б143 Дискретна математика


Тип дисципліни нормативна

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 8

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: розробляти математичні моделі об’єктів і процесів інформатизації, використовуючи методи формального опису систем, математичної логіки, моделювання та системного аналізу на основі результатів проведених досліджень

знати теорію графів, дерева, перестановки, розміщення елементів, сполуки елементів, властивості алгебраїчних операцій на множині i типи алгебр.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:математичний аналіз, алгебра та геометрія.

Зміст навчальної дисципліниМножини, відношення, відображення, числення висловлювань, графи, елементи комбінаторики, комбінаторні схеми без повторень та з повтореннями, біном Ньютона та рекурентні співвідношення. Теорія графів, дерева.

Запланована навчальна діяльність лекцій 51 год., практичних занять 68 год. самостійної роботи 169 год.; разом 288 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення), практичні (розв’язування задач), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист індивідуальних домашніх завдань.

Рекомендована література

    1. БардачовЮ.М., Соколова Н.А., Ходаков В.Е. Дискретна математика: Підручник. – К.: Вища школа, 2002. – 287 с.

    2. Бондаренко М.Ф., Білоус Н.В., Руткас А.Г., Комп’ютерна дискретна математика: Підручник. – Харків, «Компанія СМІТ», 2004. – 480с.

    3. Гиндикин С.Г. Алгебра логики в задачах. - М.: Наука,1972.


Викладачі:ст. викладач Яровий А.В., асистент Атаманюк А.В.


25ПН06Б143 Диференціальні рівняння


Тип дисципліни нормативна

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 6

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна.

Результати навчання

вміти: будувати математичні моделі на основі диф. рівнянь, інтегрувати лінійні диф. рівняння n-го порядку, розв’язувати задачу Коші, розв’язувати системи лінійних диференціальних рівнянь

знати: основні типи диф. рівнянь, що беруться в квадратурах і методи їх розв’язування. Теореми існування і єдиності розв’язку задачі

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни математичний аналіз, алгебра та геометрія

Зміст навчальної дисципліни динамічні моделі та системи, що приводять до поняття диференціального рівняння; методи інтегрування диференціальних рівнянь, розв’язування задачі Коші

Запланована навчальна діяльність лекцій – 34год., практичних – 51год., самостійної роботи – 101год., Всього – 216 год.

Методи викладання словесні, наочні приклади

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування контрольні роботи, колоквіуми, РГР, самостійні роботи.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике / Под ред. А.П.Рябушко. – Минск: Вышэйш. шк. – Ч.2. - 1991.

 2. Шкіль М. І., Лейфура В.М., Самусенко П. Ф. Диференціальні рівняння: Навч. посібник. – К.: Техныка, 2003. – 368 с.

Викладачі: канд. фіз.-мат. наук, доцент Грипинська Н.В., викл. Ярмолюк Р.С.25ПН06Б143 Теорія ймовірностей


Тип дисципліни нормативна

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

знати: основні поняття та положення теорії ймовірностей; означення випадкової величини, типи випадкових величин та способи їх задання; числові характеристики випадкових величин та формули для їх обчислення; основні закони розподілу одномірної величини; граничні теореми теорії ймовірностей.

вміти: застосовувати для розв’язання практичних задач означення, формули та теореми теорії ймовірностей; приймати рішення по раціональному застосуванню методів теорії ймовірностей для розв’язування задач прикладного характеру; трактувати одержані при розрахунках та аналізі результати для практичного застосування при вирішенні.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни математичний аналіз, дискретна математика, алгебра та геометрія, програмне забезпечення ЕОМ

Зміст навчальної дисципліни Випадкові події. Випадкові величини. Вибірковий метод. Статистична перевірка статистичних гіпотез

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 76 год. Разом 144 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, самостійні та контрольні роботи, тестування, захист лабораторних графічно-розрахункових робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.- М.: Высшая школа, 1998

 2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. .- М.: Высшая школа, 1997

 3. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. -М.: Высшая школа, 1986.


Викладачі: канд. пед. наук, доцент Григорук С.С., канд. техн. наук, доцент Драч І.В., асистент Атаманюк А.В.25ПН07Б143 Функціональний аналіз


Тип дисципліни нормативна

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: Знаходити границі множин. Знаходити міри множин. Перевіряти функції на вимірність. Досліджувати послідовності вимірних функцій на збіжність. Знаходити інтеграли Рімана та Лебега від функцій на вимірних множинах. Застосовувати критерії вимірності за Лебегом та Ріманом. Перевіряти аксіоми топологічної структури, метрики, норми, скалярного добутку. Перевіряти множини на замкненість та відкритість в топологічному просторі. Перевіряти метричний простір на повноту. Застосовувати принцип стискаючих відображень в алгебрі та аналізі, принцип вкладених куль. Перевіряти оператори та функціонали на аддитивність, однорідність, лінійність, обмеженість, неперервність. Ортогоналізувати системи незалежних елементів, будувати ряди Фур’є по ортогональних системах елементів. Знаходити спектр оператора.

знати: Визначення кілець, -кілець, алгебр, -алгебр множин. Визначення міри та повної міри, міри Лебега. Визначення вимірних функцій та їх властивостей, теореми Єгорова, Лузіна. Різні типи збіжності вимірних функцій: за мірою, майже скрізь, майже рівномірно. Визначення інтегралів Лебега та Стілт’єса та їх властивостей. Визначення топологічного простору, неперервної функції у топологічному просторі. Визначення гомеоморфізму. Визначення замкнених, відкритих множин, точок дотику, сіті, околів точок. Визначення метричних просторів, повних метричних просторів. Приклади стискаючих відображень. Принцип вкладених куль. Визначення лінійного нормованого простору, банахового простору. Визначення лінійних неперервних функціоналів та операторів в лінійних нормованих просторах, обернений лінійний оператор. Теореми Хана — Банаха, Банаха — Штейнгауза, Банаха про обернений оператор. Визначення гільбертового простору, приклади. Нерівність Бесселя та рівність Парсеваля — Стеклова. Теорема Рісса, визначення ермітових операторів, спектральна теорема.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни Математичний аналіз, Диференціальні рівняння, Дискретна математика.

Зміст навчальної дисципліни Метричні простори і принцип стискаючих відображень. Застосування принципу стискаючих відображень до рівнянь Фредгольма і Вольтерри. Загальні принципи функціонального аналізу. Банахові простори. Теорема Гана-Банаха та її застосування. Гільбертові простори. Теорема Ріса про загальний вигляд лінійних неперервних функціоналів на гільбертовому просторі. Елементи теорії міри. Вимірні функції. Інтеграл Лебеґа. Граничний перехід під знаком інтеграла Лебеґа. Інтеграл Стілт’єса.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 34 год., самостійної роботи 57 год. Разом 108 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні завдання.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень Формою поточного контролю, що проводиться на кожному практичному занятті, є коротке усне та письмове опитування викладеного лекційного матеріалу, а також письмове виконання прикладів розв’язування задач. Крім цього, на практичних заняттях проводиться чотири контрольні роботи, кожна з яких включає п’ять завдань.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Кутателадзе С. С. Основы функционального анализа / Кутателадзе С. С. — [3-е изд., испр.]. — Новосибирск : Изд-во Ин-та математики, 2000. — 336 с.

2. Методы решения задач по функциональному анализу : [учеб. пособие] / В. В. Городецкий, Н. И. Нагнибида, П. П. Настасиев. — К. : Вища школа, 1990. — 479 с. : ил.


Викладачі: докт. фіз.-мат. наук, проф. Радченко В. М., канд. техн. наук, доцент Романюк В. В.25ПП02Б143 Програмне забезпечення обчислювальних систем


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: працювати з об’єктами ОС Microsoft Windows, використовувати функції, команди, утиліти, файлової системи; працювати з файлами програм Microsoft Office (Word, Excel, Access); розробляти алгоритми методом покрокового уточнення,

знати: принципи та правила роботи з об’єктами OC Microsoft Windows; правила роботи з програмами Microsoft Office (Word, Excel, Access); основні види алгоритмів та правила розробки алгоритму по поставленій задачі.

Зміст навчальної дисципліни: основні поняття про існуючі операційні системи, перетворення даних в ПК, робота в операційній системі Windows XP, основи роботи з додатками програм Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point), принципи побудови алгоритмічних конструкцій для розв’язання поставлених задач.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год, лабораторних занять 34 год, самостійної роботи 76 год, разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (слайди)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Колдаев В.Д. Основы алгоритмизации и программирования. Издательство:АСТ АСТ Москва – 2006 - 416стр.

2. Голицына O.Л., Попов И.И. Основы алгоритмизации и программирования: учебное пособие. - Издательство: М: ФОРУМ – 2008 – 432 стр.


Викладач: доц. Праворська Н.І.25ПП04Б143 Алгоритми та структури даних


Тип дисципліни: нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: використовувати основні структури даних (масиви, лінійні списки, множини, стеки, дерева та графи); використовувати способи конструювання складних структур даних (лінійні списки, множини, дерева та графи) на базі простих структур даних, шукати інформацію в структурах даних використовуючи різні способи пошуку (послідовний, ділення навпіл, кешування); сортувати дані в масивах та лінійних списках використовуючи різні методи (методи вставок, вибору, обміну, швидке сортування),

знати: основні структури даних (масиви, лінійні списки, множини, стеки, дерева та графи); базові типи даних, способи конструювання складних структур даних (лінійні списки, множини, дерева та графи) на базі простих структур даних; способи пошуку в структурах даних; способи сортування даних.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: дискретна математика.

Зміст навчальної дисципліни: Поняття структур даних, типи структур даних, прості структури даних, основи алгоритмізації обчислювальних процесів, статичні структури даних, операції логічного рівня над статичними структурами, напівстатичні структури даних, динамічні структури даних, нелінійні структури даних.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи76 год.; разом 144 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1.В.Д.Далека, - Моделі і структури даних. - Навчальний посібник, Харків:ХГПУ, 2000. - 241с.

2.. Альфред В.Структура данных и алгоритмы. - М., Вильямс, 2000 - 230 с.

3. Бауэр Ф.Л., Гооз Г. Информатика. (в 2 ч.) – М.: Мир, 1990.


Викладачі: викл. Самігулін І.В.25ПП05Б143 Математична статистика


Тип дисципліни нормативна

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

знати: означення системи випадкових величин, типи та види систем випадкових величин, способи їх задання; числові характеристики системи двох випадкових величин та формули для їх обчислення; основні поняття та положення вибіркового методу; способи та методи обробки статистичних даних та знаходження оцінок числових характеристик і параметрів розподілу досліджуваної сукупності; основні поняття та положення статистичної перевірки статистичних гіпотез.

вміти: застосовувати для розв’язання практичних задач означення, формули та методи математичної статистики; проводити статистичний аналіз даних на комп'ютері в Excel; приймати рішення по раціональному застосуванню методів математичної статистики для розв’язування задач прикладного характеру; трактувати одержані при розрахунках та аналізі результати для практичного застосування при вирішенні задач соціально-економічно спрямування.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни математичний аналіз, дискретна математика, алгебра та геометрія, програмне забезпечення ЕОМ

Зміст навчальної дисципліни Випадкові події. Випадкові величини. Вибірковий метод. Статистична перевірка статистичних гіпотез

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., лабораторних занять 36 год., самостійної роботи 72 год. Разом 144 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, самостійні та контрольні роботи, тестування, захист лабораторних графічно-розрахункових робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.- М.: Высшая школа, 1998

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. .- М.: Высшая школа, 1997

3. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. -М.: Высшая школа, 1986.


Викладачі: канд. пед. наук, доцент Григорук С.С., канд. техн. наук, доцент Драч І.В., асистент Атаманюк А.В.25ПП06Б143 Архітектура обчислювальних систем


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: проводити синтез та аналіз схем; складати алгоритми роботи пристроїв; використовувати знання, придбані при вивченні інших предметів спеціального циклу; користуватись технічною та довідниковою літературою, комплексами стандартів по предмету; працювати з пристроями ЕОМ; дотримуватись правил охорони праці та протипожежної безпеки при виконанні лабораторних робіт,

знати: історичні аспекти ,сучасний стан та перспективи розвитку ЕОМ; принципи побудови та дії запам’ятовуючих пристроїв ЕОМ; принципи побудови та дії операційних блоків процесорів; принципи побудови та дії керуючих пристроїв; склад вузлів та організація роботи процесорів; характеристики, призначення та структури різних типів ЕОМ; принципи організації окремих режимів роботи ЕОМ; принципи організації обчислювальних систем та мереж.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: програмування (в т.ч. інформаційні технології), програмне забезпечення обчислювальних систем.

Зміст навчальної дисципліни: основні поняття про загальні принципи побудови ОЕМ, основні вузли комп’ютера, стандарти та характеристики існуючих шин, характеристики існуючих мікропроцесорів, чіпсетів, оперативної та динамічної пам’яті, основні обчислювальні системи та робота з ними.

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год, лабораторних занять 18 год, самостійної роботи 72 год, разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (слайди)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Н.П. Сергеев. Основы вычислительной техники. Москва. Радио и связь. 1986 г.

2. Л.А. Мальцева. Основы цифровой техники. Москва. Радио и связь. 1986 г.

3. А.Ф. Фролов.Что вы должны знать о своём компьютере. Москва. Диалог-МИФИ. 1995г.


Викладач: доц. Праворська Н.І.


25ПП09Б143 Методи обчислень

252525

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 6

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна.

Результати навчання

вміти: застосовувати основні чисельні методи для розв’язання прикладних математичних задач, реалізовувати алгоритми розв’язування у комп’ютерних програмах

знати: методи відшукання коренів рівнянь, та їх систем. Формули наближеного обчислення означених інтегралів. Інтерполювання функцій. Формула Лагранжа. Метод найменших квадратів. Методи Ейлера, Рунге- Кутта

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни математичний аналіз, алгебра та геометрія, програмування, диференціальні рівняння

Зміст навчальної дисципліни чисельні методи та алгоритми для розв’язання задач прикладної математики

Запланована навчальна діяльність лекцій 36год., лабораторних занять 54год., самостійної роботи 126 год., Всього 216 год.

Методи викладання словесні, наочні приклади

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень захист лабораторних робіт, колоквіуми.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1.Амосов А. А., Дубинский Ю. А., Копченова Н. А. Вычислительные методы для инженеров. — М.: Высшая школа, 1994.

2.Каханер Д, Моулер К., Нэш С. Численные методы и программное обеспечение. — М.: Мир, 1998.

Викладачі: канд. фіз.-мат. наук, доцент Грипинська Н.В., викл. Ярмолюк Р.С.


45ПП02Б117

25ПП09Б143 Компютерні мережі


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: володіти практичними й теоретичними навичками рішення завдань оптимального сполучення об'єкта й технічних засобів у експерименті, розробляти програмне забезпечення по обробці інформації в аналогових процесорах, працювати із сучасними засобами розробки апаратного забезпечення (симуляторы, емулятори, крос асемблери), володіти теоретичними основами побудови фільтрів і швидкого Фур'є-перетворення.

знати: основи сучасної схемотехніки, застосовуваної при автоматизації досліджень, основи структурної й архітектурної побудови цифрових й аналогових процесорів, основи побудови алгоритмів обробки інформації в аналогових процесорах; основи автоматизації експериментів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Основи програмування та алгоритмічні мови, програмування.

Зміст навчальної дисципліни: Сполучення цифрових й аналогових пристроїв Архітектура типової ЕОМ. Методи сполучення ЕОМ з периферійними пристроями. Апаратне забезпечення протоколів обміну з периферійними пристроями. Програмне забезпечення протоколів обміну з периферійними пристроями. Програмування функцій. Створення цифрових фільтрів.

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год, лабораторних занять 18 год, самостійної роботи 72 год, разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

  1. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. В 3–х т. – М: Мир, 1995 г.

  2. Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы. Справочное пособие/С.В.Якубовский, Н.А.Барканов, Л.И.Ниссельсон, и др.; Под ред. С.В.Якубовского – М.: Радио и связь, 1985. – 432 с.

  3. Биотехнические системы. Теория и проектирование / Под ред. В.М.Ахутина. – Л.: Изд–во университета, 1981.


Викладач: викл. Самігулін І.В.25ПП16Б143 Теорія керування


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: розв’язувати задачі оптимального керування за допомогою принципу максимуму, використання рекурентних співвідношень Беллмана та рівняння Беллмана, обґрунтовувати принцип максимуму, розв'язувати задачу аналітичного конструювання оптимального регулятора в лінійних системах.

знати: постановку задачі керування у загальному виді; формулювання задач Лагранжа у формі Понтрягіна; лінійні задачі оптимального керування та швидкодії; формулювання принципів максимуму та оптимальності; задача синтезу керування; метод динамічного програмування, критерії стійкості систем керування.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни Функціональний аналіз, Диференціальні рівняння, Дискретна математика, Теорія систем та математичне моделювання.

Зміст навчальної дисципліни Задачі оптимального керування. Стійкість систем керування. Задачі керованості. Критерії керованості. Спостережуваність в лінійних системах. Основні методи розв’язку задач оптимального керування. Принцип максимума Понтрягіна, динамічне програмування Белмана, метод моментів Красовського. Обґрунтування принципу максимуму. Дискретний принцип максимуму. Зв'язок принципу максимуму з варіаційними численням. Принцип Белмана і рівняння Белмана для рівнянь з дискретним часом. Принцип Белмана і рівняння Белмана для систем з неперервним часом. Керування стохастичними системами. Керування системами з неповними даними. Задача аналітичного конструювання оптимального регулятора в лінійних системах. Фільтр Калмана-Бюсі.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 74 год. Разом 108 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні завдання, лабораторні роботи.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень Формою поточного контролю, що проводиться на кожному практичному занятті та кожній лабораторній роботі, є коротке усне та письмове опитування викладеного лекційного матеріалу, а також письмове виконання прикладів розв’язування задач. Крім цього, на практичних заняттях проводиться чотири контрольні роботи, кожна з яких включає п’ять завдань.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Алексеев В. М., Тихомиров В. П., Фомин С. В. Оптимальное управление. — М.: Наука, 1979. — 429 с.

2. Брюханов В. Н., Косов М. Г., Протопопов С. П., Соломенцев Ю. М. Теория автоматического управления. — М.: Высшая школа, 2000. — 268 с.


Викладач: канд. техн. наук, доцент Романюк В. В.25ПП17Б138 Обчислювальна геометрія та компютерна графіка


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійно-практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 3.0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: настроювати інструментальні засоби і визначати середовище для креслення; створювати технічні креслення у діалоговому режимі і програмно; виконувати просторове моделювання і геометричні перетворення об’єктів; розробляти алгоритми і програми моделювання та обробки зображень.

знати: структуру сучасної графічної системи; засоби синтезу, моделювання, перетворення і відображення об’єктів; графічні можливості алгоритмічних мов програмування; формати графічних файлів.

Зміст навчальної дисципліни: Cтруктура сучасної графічної системи. Засоби синтезу, моделювання, перетворення і відображення об’єктів. Графічні можливості мови програмування AutoLISP. Формати графічних файлів DXF і BMP.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год. самостійної роботи 57 год.; разом 108 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю: Залік

Рекомендована література:

   1. Свирневский Н.C. Моделирование и обработка изображений в среде AutoCAD 2000: Учебное пособие.- Хмельницкий: TУП,2000 -359с

   2. Свирневский Н.C. Моделирование инженерных объектов и систем автоматизированного проектирования. Электронное методическое пособие.

Примітка. Основний матеріал для підготовки дисципліни викладений в електронному методичному посібнику. Додатковими джерелами інформації є HELP системи AutoCAD (особливо, що відноситься до команд AutoCAD і функцій AutoLISP) і Visual Basic. В якості літератури також можна використовувати любий посібник по AutoCAD і Visual Basic.


Викладач: доц. Свірневський М.С.Напрям підготовки6.040302 Інформатика26ПН01Б143 Математичний аналіз


Тип дисципліни нормативна

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1-2

Кредити ЄКТС 10

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: розв’язувати типові задачі, аналізувати умову задачі та вибирати метод розв’язання, застосовувати теоретичні знання для розв’язання практичних задач;

знати: формулювання основних понять, означень та теорем курсу, доведення основних теорем, приклади практичних застосувань вивчених понять.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни елементарна математика (шкільний курс); дискретна математика; алгебра та геометрія.

Зміст навчальної дисципліни Дійсні числа, послідовності, границя послідовності. Функції однієї змінної, границя функції, неперервність функції. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної. Числові та функціональні ряди. Ряди Фур’є. Функції багатьох змінних. Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. Теорія поля.

Запланована навчальна діяльність лекцій 70 год., практичних занять 105 год., самостійної роботи 185 год. Разом 360 год.

Методи викладання словесні (лекція, пояснення), практичні (практичні заняття, індивідуальні розрахункові завдання).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, письмові контрольні роботи, домашні завдання, колоквіум.

Вид семестрового контролю іспит.

Рекомендована література

 1. Бермант А. Ф. , Араманович И. Г. Кратний курс математического анализа . – М.: Наука, 1969.

 2. Дубовик В. П. , Юрик І. І. Вища математика : Навчальний посібник. - К. : А. С. К., 2001. – 648с.


Викладач: канд. пед. наук, доцент Кучерук О.Я.25ПН02Б143 Алгебра та геометрія


Тип дисципліни нормативна

Цикл математичної, природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 6

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна.

Результати навчання

вміти: розв’язувати системи лінійних алгебраїчних рівнянь, розкладати вектор за новим базисом, записувати рівняння прямих на площині, записувати рівняння площини, розв’язувати задачі на взаємне розміщення прямої і площини

знати: правила обчислення визначників, різні способи запису рівняння прямої і площини, означення базису системи векторів, формули добутку векторів, відстань між різними об’єктами на площині та у просторі

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни елементарна математика курсу середньої школи

Зміст навчальної дисципліни математичні методи роботи з векторами, матрицями та геометричними об’єктами на площині та у просторі

Запланована навчальна діяльність лекцій 34год., практичних занять 51год., самостійної роботи 116год., Всього – 216 год.

Методи викладання словесні, наочні приклади

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, контрольні роботи, колоквіуми, розрахункові роботи.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії за ред. Ю.К. Рудавського.

 2. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике / Под ред. А.П.Рябушко. – Минск: Вышэйш. шк. – Ч.1-2. - 1991.

Викладачі: канд. фіз.-мат. наук, доцент Грипинська Н.В.
26ПН03Б143 Дискретна математика


Тип дисципліни нормативна

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 8

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: розробляти математичні моделі об’єктів і процесів інформатизації, використовуючи методи формального опису систем, математичної логіки, моделювання та системного аналізу на основі результатів проведених досліджень

знати теорію графів, дерева, перестановки, розміщення елементів, сполуки елементів, властивості алгебраїчних операцій на множині i типи алгебр.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:математичний аналіз, алгебра та геометрія.

Зміст навчальної дисципліниМножини, відношення, відображення, числення висловлювань, графи, елементи комбінаторики, комбінаторні схеми без повторень та з повтореннями, біном Ньютона та рекурентні співвідношення. Теорія графів, дерева.

Запланована навчальна діяльність лекцій 51 год., практичних занять 68 год. самостійної роботи 169 год.; разом 288 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення), практичні (розв’язування задач), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист індивідуальних домашніх завдань.

Рекомендована література

1. БардачовЮ.М., Соколова Н.А., Ходаков В.Е. Дискретна математика: Підручник. – К.: Вища школа, 2002. – 287 с.

2. Бондаренко М.Ф., Білоус Н.В., Руткас А.Г., Комп’ютерна дискретна математика: Підручник. – Харків, «Компанія СМІТ», 2004. – 480с.

3. Гиндикин С.Г. Алгебра логики в задачах. - М.: Наука,1972.


Викладачі: ст. викладач Яровий А.В., асистент Атаманюк А.В.26ПН06Б143 Диференціальні рівняння


Тип дисципліни нормативна

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 6

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна.

Результати навчання

вміти: будувати математичні моделі на основі диф. рівнянь, інтегрувати лінійні диф. рівняння n-го порядку, розв’язувати задачу Коші, розв’язувати системи лінійних диференціальних рівнянь

знати: основні типи диф. рівнянь, що беруться в квадратурах і методи їх розв’язування. Теореми існування і єдиності розв’язку задачі

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни математичний аналіз, алгебра та геометрія

Зміст навчальної дисципліни динамічні моделі та системи, що приводять до поняття диференціального рівняння; методи інтегрування диференціальних рівнянь, розв’язування задачі Коші

Запланована навчальна діяльність лекцій – 34год., практичних – 51год., самостійної роботи – 101год., Всього – 216 год.

Методи викладання словесні, наочні приклади

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування контрольні роботи, колоквіуми, РГР, самостійні роботи.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике / Под ред. А.П.Рябушко. – Минск: Вышэйш. шк. – Ч.2. - 1991.

 2. Шкіль М. І., Лейфура В.М., Самусенко П. Ф. Диференціальні рівняння: Навч. посібник. – К.: Техныка, 2003. – 368 с.

Викладачі: канд. фіз.-мат. наук, доцент Грипинська Н.В., викл. Ярмолюк Р.С.
26ПН06Б143 Теорія ймовірностей та математична статистика


Тип дисципліни нормативна

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3-4

Кредити ЄКТС 8

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

знати: основні поняття та положення теорії ймовірностей. Означення випадкової величини, типи випадкових величин та способи їх задання. Числові характеристики випадкових величин та формули для їх обчислення. Основні закони розподілу одномірної величини. Граничні теореми теорії ймовірностей. Означення системи випадкових величин, типи та види систем випадкових величин, способи їх задання. Числові характеристики системи двох випадкових величин та формули для їх обчислення. Основні поняття та положення вибіркового методу. Способи та методи обробки статистичних даних та знаходження оцінок числових характеристик і параметрів розподілу досліджуваної сукупності. Основні поняття та положення статистичної перевірки статистичних гіпотез.

вміти: застосовувати для розв’язання практичних задач означення, формули та теореми теорії ймовірностей. Застосовувати для розв’язання практичних задач означення, формули та методи математичної статистики. Проводити статистичний аналіз даних на комп'ютері в Excel. Приймати рішення по раціональному застосуванню методів теорії ймовірностей та математичної статистики для розв’язування задач прикладного характеру. Трактувати одержані при розрахунках та аналізі результати для практичного застосування при вирішенні задач соціально-економічно спрямування.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни математичний аналіз, дискретна математика, алгебра та геометрія, програмне забезпечення ЕОМ

Зміст навчальної дисципліни Випадкові події. Випадкові величини. Вибірковий метод. Статистична перевірка статистичних гіпотез

Запланована навчальна діяльність лекцій 70 год., лабораторних занять 70 год., самостійної роботи 148 год. Разом 288 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, самостійні та контрольні роботи, тестування, захист лабораторних графічно-розрахункових робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.- М.: Высшая школа, 1998

 2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. .- М.: Высшая школа, 1997

 3. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. -М.: Высшая школа, 1986.


Викладачі: канд. пед. наук, доцент Григорук С.С., канд. техн. наук, доцент Драч І.В., асистент Атаманюк А.В.26ПП04Б143 Алгоритми та структури даних


Тип дисципліни: нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: використовувати основні структури даних (масиви, лінійні списки, множини, стеки, дерева та графи); використовувати способи конструювання складних структур даних (лінійні списки, множини, дерева та графи) на базі простих структур даних, шукати інформацію в структурах даних використовуючи різні способи пошуку (послідовний, ділення навпіл, кешування); сортувати дані в масивах та лінійних списках використовуючи різні методи (методи вставок, вибору, обміну, швидке сортування),

знати: основні структури даних (масиви, лінійні списки, множини, стеки, дерева та графи); базові типи даних, способи конструювання складних структур даних (лінійні списки, множини, дерева та графи) на базі простих структур даних; способи пошуку в структурах даних; способи сортування даних.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: дискретна математика.

Зміст навчальної дисципліни: Поняття структур даних, типи структур даних, прості структури даних, основи алгоритмізації обчислювальних процесів, статичні структури даних, операції логічного рівня над статичними структурами, напівстатичні структури даних, динамічні структури даних, нелінійні структури даних.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи76 год.; разом 144 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1.В.Д.Далека, - Моделі і структури даних. - Навчальний посібник, Харків:ХГПУ, 2000. - 241с.

2.. Альфред В.Структура данных и алгоритмы. - М., Вильямс, 2000 - 230 с.

3. Бауэр Ф.Л., Гооз Г. Информатика. (в 2 ч.) – М.: Мир, 1990.

Викладачі: викл. Самігулін І.В.


26ПП06Б143 Архітектура обчислювальних систем


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійно-практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: проводити синтез та аналіз схем; складати алгоритми роботи пристроїв; використовувати знання, придбані при вивченні інших предметів спеціального циклу; користуватись технічною та довідниковою літературою, комплексами стандартів по предмету; працювати з пристроями ЕОМ; дотримуватись правил охорони праці та протипожежної безпеки при виконанні лабораторних робіт,

знати: історичні аспекти ,сучасний стан та перспективи розвитку ЕОМ; принципи побудови та дії запам’ятовуючих пристроїв ЕОМ; принципи побудови та дії операційних блоків процесорів; принципи побудови та дії керуючих пристроїв; склад вузлів та організація роботи процесорів; характеристики, призначення та структури різних типів ЕОМ; принципи організації окремих режимів роботи ЕОМ; принципи організації обчислювальних систем та мереж.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: програмування (в т.ч. інформаційні технології), програмне забезпечення обчислювальних систем.

Зміст навчальної дисципліни: основні поняття про загальні принципи побудови ОЕМ, основні вузли комп’ютера, стандарти та характеристики існуючих шин, характеристики існуючих мікропроцесорів, чіпсетів, оперативної та динамічної пам’яті, основні обчислювальні системи та робота з ними.

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год, лабораторних занять 18 год, самостійної роботи 72 год, разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (слайди)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Н.П. Сергеев. Основы вычислительной техники. Москва. Радио и связь. 1986 г.

2. Л.А. Мальцева. Основы цифровой техники. Москва. Радио и связь. 1986 г.

3. А.Ф. Фролов.Что вы должны знать о своём компьютере. Москва. Диалог-МИФИ. 1995г.


Викладач: доц. Праворська Н.І.


26ПП09Б143 Захист інформації


Тип дисципліни: нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання.

вміти самостійно реалізовувати найбільш розповсюджені алгоритми шифрування та розробляти криптографічні програмні системи;

знати основні принципи організації безпеки на усіх рівнях, способи шифрування та сфери їх практичного використання.

Необхідні обовязкові попередні та супутні дисципліни: Інсталяція та експлуатація мережевих операційних систем; Технологія програмування та створення програмних продуктів; Геометричне моделювання у конструюванні інженерних обєктів і систем, Програмне забезпечення мережевих систем.

Зміст навчальної дисципліни. Основні поняття криптографії. Політика безпеки. Моделі мережевої безпеки. Моделі безпеки інформаційної системи. Основні поняття програмно-технічного рівня безпеки. Архітектурна безпеки. Ідентифікація та автентичність. Стандарт FIPS 140-2. Британський стандарт BS 7799 (ISO/IEC 17799). Класичні алгоритми шифрування. Алгоритми симетричного шифрування. Потокові криптосистеми. Хеш-функції і автентичність повідомлення. Цифровий підпис. Алгоритми обміну ключів і протоколи автентичності. Протоколи безпечної мережевої взаємодії.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 76 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Рекомендована література:

1. Алгоритмические основы эллиптической криптографии. А. А. Болотов, С. Б. Гашков, А. Б. Фролов, А. А. Часовских. – М.: Мэи, 2000. – 100 с.

2. А. Саломаа. Криптография с открытым ключом: Пер. с англ. – М.: Мир, 1995. – 318с.

3. Баричев С. Г., Гочаров В. В., Серов Р. Е. Основы современной криптографии.М.: "Горячая линияТелеком", 2001.152с.


Викладачі: викл. Самігулін І.В.26ПП14Б143 Теорія програмування


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти розробляти програми мовою С#; робота з використанням методів, класів та поліморфізму; проектування та реалізація гетерогенних додатків; робота з розширеними можливостями мові програмування С#

знати правила складання програм мовою С#; правила роботи з об’єктами та класами в мові С# ; вивчення подійо-орієнтовного програмування,.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: програмування

Зміст навчальної дисципліни. основні поняття мови програмування С#, об’єктно-орієнтований підхід програмування, застосування платформи .NET, компонентне програмування та подійно-керованого програмування.

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., практичних занять 36 год., самостійної роботи 72 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення), практичні завдання, лабораторні роботи.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист контрольних робіт

Рекомендована література

 1. Зыков С.В. Введение в теорию программирования. Курс лекций: учебное пособие.- Серия "Основы информационных технологий"Издательство:ИНТУИТ – 2004. – 400с.

2. Винокуров Н.А., Ворожцов А.В. Практика и теория программирования. В 2-х книгах. Книга 1. Части 1 и 2. Издательство:Физматкнига - 2008. – 192с.

3.Винокуров Н.А., Ворожцов А.В. Практика и теория программирования. В 2-х книгах. Книга 2. Части III и IV: учеб.Издательство:Физматкнига – 2008. – 288с.

 1. Биллиг В.А. Основы программирования на С# : учебное пособие. - Серия "Основы информационных технологий"Издательство:БИНОМ. ЛЗ – 2006. – 483с.


Викладач: доц. Праворська Н.І.26ПП17Б101 Операційні системи та системне програмування


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7-8

Кредити ЄКТС 8

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: складати програми мовою Асемблер, розробляти транслятор з мови Асемблер, реалізувати алгоритми лексичного, синтаксичного, семантичного аналізу, розробляти макропроцесор, застосовувати програми обробки переривань для програм споживача, розробляти драйвери, працювати з диском на фізичному рiвнi, керувати розподілом пам'ятi, файлами, процесами, виконувати захист інформації вiд несанкціонованого доступу

знати: компоненти системного програмного забезпечення ЕОМ; структуру програми та команд Асемблера для програмування окремих задач; структуру Асемблера; етапи компіляції, принципи оптимізації програм; макрозасоби Асемблера та мов високого рівня; принципи та методи розробки операційних систем; інструментальні засоби для розробки операційних систем (обробка переривань, драйвери, фізичне введення-виведення); методи керування зовнішніми пристроями (таймерами, динаміком, клавіатурою та iн.); команди для розробки командних файлів; шляхи удосконалення операційних систем та програмного забезпечення

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи програмування та алгоритмiчнi мови, комп'ютерна схемотехніка.

Зміст навчальної дисципліни загальні поняття архітектури комп'ютерів; типи даних мікропроцесора; цілі двійкові числа; десяткові числа; ВСD-числа; команди для роботи з логічними даними; переривання мікропроцесорів Intel; характеристика захищеного режиму роботи мікропроцесорів Intel; системні регістри мікропроцесора; організація пам’яті та програмування мікропроцесора в захищеному режимі; формат таблиці дескрипторів ITD та типи дескрипторів.

Запланована навчальна діяльність лекцій 53 год., лабораторних занять 70 год., самостійної роботи 177 год.; разом 288 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення), лабораторні роботи

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Юров В. Assembler. Изд. «Питер», 2000, - 624 с.

2. Юров В., Хорошенко С. Assembler: учебный курс. Изд. «Питер», 2000, - 672 с.

3. Системне програмування та операційні системи. Лабораторний практикум. Частина 1. Реальний режим. / Р.В. Сорокатий, В.Г. Камбург., - Хмельницький: ТУП, 2001.-162 с.


Викладачі: д.т.н. Форкун Ю.В.26ПП17Б143 Методика викладання математики та інформатики


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 2

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна.

Результати навчання

вміти: складати план уроку, володіти методиками викладання математики та інформатики для різних вікових груп слухачів

знати: загальну методику викладання, історію основних періодів, структуру та склад навчальних програм, методи навчання

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни педагогіка, психологія, елементарна математика, інформатика

Зміст навчальної дисципліни методика та засоби викладання математики і інформатики у школі

Запланована навчальна діяльність лекцій – 17год., практичних – 17год., самостійної роботи – 38год., Всього – 72 год.

Методи викладання словесні, наочні приклади

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, контрольні роботи, колоквіуми.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. З.І. Слєпкань Методика навчання математики

 2. Бевз Г.П. Методика викладання математики

 3. Бех І.Д. Особистісно-орієнтовне виховання

Викладачі: канд. фіз.-мат. наук, доцент Грипинська Н.В.