Анотації дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”


Спеціальність8.05010102 Інформаційні технології проектування


27ПНМ02М138 Інтелектуальна власність


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 1

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: застосовувати принципи інтелектуальної власності та комп'ютерного автор­ського права в Україні.

знати поняття з питань інтелектуальної власності та комп'ютерного автор­ського права в Україні: основні поняття; нормативно-правова база; організації, що захищають авторські і суміжні права; міжнародна система охорони інтелектуальної власності, комп'ютерне автор­ське право, Інтернет і питання права; системи захисту інтелек­туальної власності тощо.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Курс підтримує інші курси, що пов'язані з використанням навчально–дослідницької роботи студентів (підготовка рефератів, повідомлень, доповідей, проведення досліджень під час виробничої практики і т.д.) які включаються в навчальний процес, проводяться у навчальний час.

Зміст навчальної дисципліни забезпечення оволодіння студентами знань стосовно фундаменталь­них понять інтелектуальної власності та комп'ютерного автор­ського права в Україні та світі.

Запланована навчальна діяльність лекцій 7 год., лабораторних занять 7 год., самостійної роботи 22 год.; разом 36 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Авторское право и смежные права // Интеллектуальная соб­ственность: В 2-х т.: Т. I. — Минск, 1997.

 2. Авторское право и смежные права // Интеллектуальная соб­ственность: Основные материалы: В 2 ч.: Ч. П. — Новоси­бирск, 1993.


Викладач: доц. Петровський С.С.27ПНМ03М138 Основи інженерної діяльності і наукових досліджень


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 1

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: організовувати наукові дослідження у напрямку інженерної діяльності для виконання курсових і випускних кваліфікаційних робіт. А також організації учбово-дослідницької роботи (підготовка рефератів, повідомлень, доповідей, проведення досліджень під час виробничої практики і т.д.).

знати організацію науково-дослідної роботи в Україні, Наука й наукове дослідження, Методологія наукових досліджень, вміти проводити збір наукової інформації та оформлювати результати наукових досліджень згідно вимог Держстандарту України (ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти в сфері науки й техніки. Структура й правила оформлення").

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, фізика, основи програмування, алгоритмічні мови, Мови об’єктно-орієнтованого проектування).

Зміст навчальної дисципліни забезпечення оволодіння студентами навичками роботи з організації наукових досліджень у напрямку інженерної діяльності тому, що навчальні плани ВНЗ, що здійснюють підготовку бакалаврів та спеціалістів, передбачають виконання студентами курсових і випускних кваліфікаційних робіт. Різні форми навчально–дослідницької роботи студентів (підготовка рефератів, повідомлень, доповідей, проведення досліджень під час виробничої практики і т.д.) включаються в навчальний процес, проводяться у навчальний час.

Запланована навчальна діяльність лекцій 7 год., лабораторних занять 7 год., самостійної роботи 22 год.; разом 36 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

  1. Р.А. САБИТОВ , Основы научных исследований: Учеб. пособие / Челяб. гос. ун-т. Челябинск, 2002. 138 с.

  2. Басаков М.И. От реферата до дипломной работы: Рекомендации студентам по оформлению текста: Учеб. пособие для студентов вузов и колледжей. – Ростов н/Д, 2001.


Викладач: доц. Петровський С.С.

27ПНМ05М138 Мережеві системи автоматизації проектування


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 2,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: створювати програмне забезпечення (WEB-застосування) використовуючи нову технологію ASP.NET з включенням набутих раніше знань по системах управляння базами даних, об’єктно-орієнтованому проектуванню та програмуванню на платформі DOT.NET;

знати: як створити віртуальний каталог на сервері IIS, як імпортувати простір імен, які є директиви сторінки, як передавати дані із HTML-форми, як передавати данні із рядка запиту, який життєвий цикл Web-сторінки, як визначити, чи була завантажена сторінка, як передавати побудовані на сервері зображення, які є серверні елементи керування HTML, як завантажити дані від клієнта на сервер,

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: “Органiзацiя баз даних та знань”, ”Методи та засоби комп'ютерних iнформацiйних технологій“, “Мови об’єктно-орієнтованого проектування”, “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій”, “Системне програмне забезпечення” та «Сучасні технології та інструментарій програмування».

Зміст навчальної дисципліни: Web-програмування з допомогою ASP.NET. Створення віртуального каталогу на сервері IIS. Web-форми та серверні елементи керування. Серверні елементи керування HTML Серверні елементи керування Web сторінки, Перевірка даних.

Запланована навчальна діяльність лекцій 14 год., лабораторних занять 14 год., самостійної роботи 62 год.; разом 90 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторні роботи), наочні (слайди), робота в групі, курсове проектування

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, написання контрольних робіт, захист курсового проекту.

Рекомендована література

 1. Бармак О.В. Visual Studio .Net. Створення Windows-програм. Курс лекцій для студенів спеціальності «Інформаційні технології проектування» - Хмельницький: ХНУ, 2006. – 100 с.

 2. Бармак О.В. Бази даних та інформаційні системи. Методичні вказівки для студентів спеціальностей «Соціальна інформатика» та «Інформаційні технології проектування» - Хмельницький: ХНУ, 2006. – 136 с.

 3. Microsoft Corporation Разработка Web- приложений на Microsoft Visual Basic .NET и Microsoft Visual C# Учебный курс MCAD MCSD


Викладач: к.т.н., доц. Бармак О.В.27ПНМ06М138 Сучасні технології та інструментарій програмування


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійнї і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: застосовувати Visual Studio Team System 2008 для управління всім життєвим циклом створення програмних продуктів; використовувати інструменти, що входять до складу Visual StudioTeam System 2008, та дозволяють налагодити більш ефективні коммунікацію між членами проектної групи і замовниками, налагодити еффективну спільну роботу, забезпечувати очікуване замовниками якість коду, використовуючи розширені засоби контролю якості.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Основи програмування та алгоритмiчнi мови, Мови Обєктно-орієнтованного программування.

Зміст навчальної дисципліни забезпечення оволодіння студентами навичками роботи з Visual Studio Team System 2008 для управління всім життєвим циклом створення програмних продуктів. Ознайомитися та засвоїти принципи командної розробки програмного забезпечення.

Запланована навчальна діяльність лекцій 14 год., лабораторних занять 28 год., самостійної роботи 66 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

 1. Алексей Федоров, Знакомство c Microsoft Visual Studio Team System 2008 : Пер. с англ. : Уч. Пос. - М. Издательский дом «Русская Редакция», 2007. - 31 с. : ил.

 2. Дж.Д. Мейер, Джейсон Тейлор, Алекс Макман, Прашант Бансод, Кевин Джонс Коллективная разработка с использованием Visual Studio Team Foundation Server: Пер. с англ. : Уч. Пос. - М. Издательский дом «Русская Редакция», 2007. - 575 с. : ил.


Викладач: доц. Бармак О.В.27ПВМ08М138 Розробка компютерних систем проектування


Тип дисципліни: нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти розробляти та проектувати програмні системи, а також реалізовувати спроектовані ними системи з використанням каркасних технологій

знати основні принципи організації процесу розробки систем, в основі яких лежать каркасні технології реалізовані на обєктно-орієнтованій мові програмування Java.

Необхідні обовязкові попередні та супутні дисципліни: Технологія програмування та створення програмних продуктів; Геометричне моделювання у конструюванні інженерних обєктів і систем, Програмне забезпечення мережевих систем.

Зміст навчальної дисципліни. Основні поняття та сфера використання шаблонів. Model-View-Controller шаблоногляд. Структура каркасу Struts. Struts-реалізація шаблону MVC. Структура Spring Framework та використання для Web-додатків. Призначення RMI. Структура додатку RMI. Призначення JDBC. Структура додатку JDBC. Використання UML при розробці додатків з використання Java. Призначення MDA та сфера практичного застосування. Структура технології MDA.

Запланована навчальна діяльність лекцій 14 год., лабораторних занять 28 год., самостійної роботи 66 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Рекомендована література:

1. Даконта М., Саганич А. XML и Java 2..-СПб.: Питер,2001.-5-318-00187-4.-384 с

2. Морган М. Java 2. Руководство разработчика.-К.: Вільямс,2000.-5-8459-0046-8.-720с

3. Naughton P. The Java Handbook.-New York: McGRAW-HILL,1996.-0-07-882199-1.-424c


Викладач: канд. техн. наук, доцент Манзюк Е.А.27ПНМ09М138 Захист інформації


Тип дисципліни: нормативна

Цикл професійно-практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання.

вміти самостійно реалізовувати найбільш розповсюджені алгоритми шифрування та розробляти криптографічні програмні системи;

знати основні принципи організації безпеки на усіх рівнях, способи шифрування та сфери їх практичного використання.

Необхідні обовязкові попередні та супутні дисципліни: Інсталяція та експлуатація мережевих операційних систем; Технологія програмування та створення програмних продуктів; Геометричне моделювання у конструюванні інженерних обєктів і систем, Програмне забезпечення мережевих систем.

Зміст навчальної дисципліни. Основні поняття криптографії. Політика безпеки. Моделі мережевої безпеки. Моделі безпеки інформаційної системи. Основні поняття програмно-технічного рівня безпеки. Архітектурна безпеки. Ідентифікація та автентичність. Стандарт FIPS 140-2. Британський стандарт BS 7799 (ISO/IEC 17799). Класичні алгоритми шифрування. Алгоритми симетричного шифрування. Потокові криптосистеми. Хеш-функції і автентичність повідомлення. Цифровий підпис. Алгоритми обміну ключів і протоколи автентичності. Протоколи безпечної мережевої взаємодії.

Запланована навчальна діяльність лекцій 14 год., лабораторних занять 28 год., самостійної роботи 66 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Рекомендована література:

1. Алгоритмические основы эллиптической криптографии. А. А. Болотов, С. Б. Гашков, А. Б. Фролов, А. А. Часовских. – М.: Мэи, 2000. – 100 с.

2. А. Саломаа. Криптография с открытым ключом: Пер. с англ. – М.: Мир, 1995. – 318с.

3. Баричев С. Г., Гочаров В. В., Серов Р. Е. Основы современной криптографии.М.: "Горячая линияТелеком", 2001.152с.


Викладачі: канд. техн. наук, доцент Манзюк Е.А.27ПНМ10М138 Сучасні математичні методи інформаційних технологій


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 10

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: застосовувати математичні методи при створенні програмного забезпечення для задач комп’ютерної графіки;

знати: повинні освоїти математичні методи комп’ютерної графіки.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вивченню курсу повинні передувати курси які охоплюють математичні дисципліни.

Зміст навчальної дисципліни: Аналітична геометрія на прямій. Математичні основи векторної алгебри. Лінія в 2D і 3D-просторі. Площина та пряма в 3D-просторі. Відображення та перетворення. Гіперкомплексні числа. Теорія кінцевого повороту твердого тіла в 3D просторі. Трасування променів. Області відтинання. Освітлення поверхні. Динаміка вільної матеріальної точки в 3D-просторі. Динаміка твердого тіла. Рівняння Лагранжа другого роду.

Запланована навчальна діяльність лекцій 16 год., лабораторних занять 8 год., самостійної роботи 84 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторні роботи), наочні (слайди), робота в групі, курсове проектування

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, написання контрольних робіт, захист курсового проекту.

Рекомендована література

   1. Александров П.С. Лекции по аналитической геометрии. – М., 1968

 1. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. – М. 1965

 2. Завьялов Ю.С. и др. Методы сплайн-функций. – М., 1980


Викладач: к.т.н., доц. каф. ІТП Бармак О.В.
27ПНМ11М138 Інформаційні системи наукових досліджень


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійнї і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 10

Кредити ЄКТС 2,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: володіти практичними й теоретичними навичками рішення завдань оптимального сполучення об'єкта й технічних засобів у експерименті, розробляти програмне забезпечення по обробці інформації в аналогових процесорах, працювати із сучасними засобами розробки апаратного забезпечення (симуляторы, емулятори, крос асемблери), володіти теоретичними основами побудови фільтрів і швидкого Фур'є-перетворення.

знати: основи сучасної схемотехніки, застосовуваної при автоматизації досліджень, основи структурної й архітектурної побудови цифрових й аналогових процесорів, основи побудови алгоритмів обробки інформації в аналогових процесорах; основи автоматизації експериментів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Основи програмування та алгоритмічні мови, програмування.

Зміст навчальної дисципліни: Сполучення цифрових й аналогових пристроїв Архітектура типової ЕОМ. Методи сполучення ЕОМ з периферійними пристроями. Апаратне забезпечення протоколів обміну з периферійними пристроями. Програмне забезпечення протоколів обміну з периферійними пристроями. Програмування функцій. Створення цифрових фільтрів.

Запланована навчальна діяльність лекцій 8 год, лабораторних занять 8 год, самостійної роботи 74 год, разом 90 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. В 3–х т. – М: Мир, 1995 г.

 2. Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы. Справочное пособие/С.В.Якубовский, Н.А.Барканов, Л.И.Ниссельсон, и др.; Под ред. С.В.Якубовского – М.: Радио и связь, 1985. – 432 с.

 3. Биотехнические системы. Теория и проектирование / Под ред. В.М.Ахутина. – Л.: Изд–во университета, 1981.


Викладач: асист Борячок Р.О.
Спеціальність8.04030203 Соціальна інформатика


26ПНМ03М143 Методика викладання математики та інформатики у вищій школі


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 10

Кредити ЄКТС 1,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: підготувати та провести основні види навчальних занять: лекції, практичні та лабораторні заняття; організувати самостійну роботу студентів; організувати систему контролю знань, вмінь та навичок студента; розробляти методичне та дидактичне забезпечення навчального процессу;

знати: структуру системи вищої освіти в Україні; загальні положення організації навчального процесу у ВНЗ; форми організації навчального процесу у вищій школі; методи навчання; методологію розробки робочої програми дисципліни.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: психологія та педагогіка вищої школи

Зміст навчальної дисципліни дидактичні основи підготовки кадрів у вищій школі; методи викладання у вищій школі; основні форми організації навчального процесу у ВНЗ; технології навчання; основи педагогічного контролю; основи комунікативної культури педагога.

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год., лабораторних занять 27 год., самостійної роботи 99 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), наочні методи, практичні методи.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

 1. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник – К.: Знання, 2005. – 486с.

 2. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: Навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 232с.

 3. Корнещук В.В., Кучерук О.Я. Методика викладання математики у вищій школі: начальний посібник. – Хмельницький: Видавець ПП. Цюпак, 2011. – 192с.


Викладач:канд. пед. наук, доцент Кучерук О.Я.26ПНМ05М138 Інтелектуальна власність


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 10

Кредити ЄКТС 1,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: застосовувати принципи інтелектуальної власності та комп'ютерного автор­ського права в Україні.

знати поняття з питань інтелектуальної власності та комп'ютерного автор­ського права в Україні: основні поняття; нормативно-правова база; організації, що захищають авторські і суміжні права; міжнародна система охорони інтелектуальної власності, комп'ютерне автор­ське право, Інтернет і питання права; системи захисту інтелек­туальної власності тощо.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Курс підтримує інші курси, що пов'язані з використанням навчально–дослідницької роботи студентів (підготовка рефератів, повідомлень, доповідей, проведення досліджень під час виробничої практики і т.д.) які включаються в навчальний процес, проводяться у навчальний час.

Зміст навчальної дисципліни забезпечення оволодіння студентами знань стосовно фундаменталь­них понять інтелектуальної власності та комп'ютерного автор­ського права в Україні та світі.

Запланована навчальна діяльність лекцій 9 год., лабораторних занять 9 год., самостійної роботи 36 год.; разом 54 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

    1. Авторское право и смежные права // Интеллектуальная соб­ственность: В 2-х т.: Т. I. — Минск, 1997.

    2. Авторское право и смежные права // Интеллектуальная соб­ственность: Основные материалы: В 2 ч.: Ч. П. — Новоси­бирск, 1993.


Викладач: доц. Петровський С.С.26ПНМ06 Ділова іноземна мова (англійська)


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання англійська

Рік навчання 5 курс

Семестр 10

Кредити ЄКТС 2

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: вести ділову бесіду іноземною мовою, розуміти та передавати зміст сприйнятого іншомовного матеріалу, робити усне та письмове повідомлення, що дало б змогу брати участь у наукових конференціях.

знати: граматику в тому обсязі, що передбачає практичне володіння англійською мовою і формує навички усної та письмової комунікації, лексику в обсязі тематики, обумовленою програмою; спеціальну термінологічну лексику.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: курс “Іноземна мова (англійська)”.

Зміст навчальної дисципліни Елементи усного перекладу інформації іноземною мовою в процесі ділових контактів, ділових зустрічей, нарад. Іншомовні особливості ділового листування: лексика, граматика, діловий етикет, культурологічний аспект. Структура діалогу загальнонаукового характеру та особливості діалогу професійно-орієнтованого характеру. Лексичний мінімум включає: вокабуляр ділових контактів, ділових зустрічей, нарад.

Запланована навчальна діяльність Практичних занять 18 год., самостійної роботи 54 год; разом 72 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (самостійна робота, тести), аудіовізуальні методи (аудіо записи, відеофільми), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Рекомендована література

1 English for Business Communication: Methodological Recommendations and Tasks for Developing Oral and Written Speech for Students of All Special Fields. (Англійська мова для ділового спілкування : методичні вказівки з розвитку усного і писемного мовлення для студентів усіх напрямів підготовки) / І.ВСніцар, О.СПасічник, Н.ВШколяр. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 82с.

2 English : Practice in Reading Professionally-Oriented Texts for Students of Applied Mathematics and System Programming. (Англійська мова : практикум з читання фахових текстів для студентів напрямів підготовки “Прикладна математика” та “Системне програмування”) / О.О. Нагачевська, О.О. Селезньова. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 76 с.


Викладач: ст. викладач О.В.Ситник
26ПВМ03М143 Інтелектуальні системи прийняття рішень


Тип дисципліни вибіркова

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 2,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: будувати блок логічного висновку, розробляти прототип експерної системи, будувати да досліджувати персептрон, практично реалізовувати нейромережі для вирішення задачі прогнозування та генетичні алгоритми

знати: експертні знання, експертні системи, продукційні системи, семантичні мережі, методи представлення занань у базах знань у експертній системі, прототипи експертної системи, нейронні мережі, принцип роботи генетичних алгоритмів

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: математичний аналіз, теорія ймовірностей та математична статистика, програмування, бази даних та інформаційнфі системи, інтелектуальні інформаційні системи, системи та методи прийняття рішень

Зміст навчальної дисципліни Експертні знання, здобуття експертних знань. Експертні системи. Побудова баз знань експертної системи. Побудова блоку логічного висновку. Побудова прототипу експертної системи. Нейронні мережі. Персептрон. Побудова та дослідження персептрона. Процеруда зворотного поширення помилки. Побудова та навчання нейромережі для вирішення задачі прогнозування. Генетичні алгоритми

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год., практичних занять 12 год., самостійної роботи 60 год.; разом 90 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (практична робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист практичних робіт

Рекомендована література

1. Зайченко Ю.П. Основи проектування інтелектуальних систем: Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім “Слово”, 2004. – 352 с.

2. Л. Заде. Понятие о лингвистической переменной и его применение к принятию решений. – М.: Мир, 1976. – 325 с.


Викладачі: доктор техн. наук, професор Гольденгорін Б.І., асистент Атаманюк А.В.