Анотації дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”


Спеціальність7.05010102 Інформаційні технології проектування27ПНС01С138 Інтелектуальна власність


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 1,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: застосовувати принципи інтелектуальної власності та комп'ютерного автор­ського права в Україні.

знати поняття з питань інтелектуальної власності та комп'ютерного автор­ського права в Україні: основні поняття; нормативно-правова база; організації, що захищають авторські і суміжні права; міжнародна система охорони інтелектуальної власності, комп'ютерне автор­ське право, Інтернет і питання права; системи захисту інтелек­туальної власності тощо.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Курс підтримує інші курси, що пов'язані з використанням навчально–дослідницької роботи студентів (підготовка рефератів, повідомлень, доповідей, проведення досліджень під час виробничої практики і т.д.) які включаються в навчальний процес, проводяться у навчальний час.

Зміст навчальної дисципліни забезпечення оволодіння студентами знань стосовно фундаменталь­них понять інтелектуальної власності та комп'ютерного автор­ського права в Україні та світі.

Запланована навчальна діяльність лекцій 8,5 год., лабораторних занять 8,5 год., самостійної роботи 37 год.; разом 54 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Авторское право и смежные права // Интеллектуальная соб­ственность: В 2-х т.: Т. I. — Минск, 1997.

 2. Авторское право и смежные права // Интеллектуальная соб­ственность: Основные материалы: В 2 ч.: Ч. П. — Новоси­бирск, 1993.


Викладач: доц. Петровський С.С.
27ПНС03С138 Маркетинг та дистрибуція інформаційних технологій


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти обирати ознаки для сегментування ринку, будувати сітку сегментування ринку, описувати профілі сегментів ринку та обирати цільові ринки, обирати шлях позиціювання товару на ринку , визначати етап життєвого циклу товару, приймати рішення в області товарної, цінової дистрибутивної та комунікаційної політики підприємства, розв’язувати типові задачі з курсу і застосовувати набуті знання у практичній діяльності,

знати механізм використання принципів і методів маркетингу, його основних функцій, методів і прийомів впливу на споживачів, використовувати принципи, методи та інструментарій маркетингу у конкретній ситуації,.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Економіка та організація виробництва, Менеджмент.

Зміст навчальної дисципліни. Суть і зміст маркетингу. Маркетингові дослідження. Сегментування ринку. Розробка стратегії ринку. Товарна політика. Управління товаром. Цінова політика. Політика розподілу. Управління маркетинговими каналами. Комунікаційна політика. Організація та контроль маркетингової діяльності. Ринок Internet - послуг.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 74 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист контрольних робіт

Рекомендована література

1. Котлер Ф., Маркетинг менеджмент: экспресс курс, 2002.

2. Чевертон П., Теория и практика современного маркетинга, изд.: М,Торговый дом, 2002.

3. Клофер П. Многоуровневый маркетинг, изд.: М,Торговый дом, 2002.


Викладач: викл. Скрипник Т.К.27ПНС04С138 Основи інженерної діяльності і наукових досліджень


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 1,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: організовувати наукові дослідження у напрямку інженерної діяльності для виконання курсових і випускних кваліфікаційних робіт. А також організації учбово-дослідницької роботи (підготовка рефератів, повідомлень, доповідей, проведення досліджень під час виробничої практики і т.д.).

знати організацію науково-дослідної роботи в Україні, Наука й наукове дослідження, Методологія наукових досліджень, вміти проводити збір наукової інформації та оформлювати результати наукових досліджень згідно вимог Держстандарту України (ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти в сфері науки й техніки. Структура й правила оформлення").

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, фізика, основи програмування, алгоритмічні мови, Мови об’єктно-орієнтованого проектування).

Зміст навчальної дисципліни забезпечення оволодіння студентами навичками роботи з організації наукових досліджень у напрямку інженерної діяльності тому, що навчальні плани ВНЗ, що здійснюють підготовку бакалаврів та спеціалістів, передбачають виконання студентами курсових і випускних кваліфікаційних робіт. Різні форми навчально–дослідницької роботи студентів (підготовка рефератів, повідомлень, доповідей, проведення досліджень під час виробничої практики і т.д.) включаються в навчальний процес, проводяться у навчальний час.

Запланована навчальна діяльність лекцій 8,5 год., лабораторних занять 8,5 год., самостійної роботи 37 год.; разом 54 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

  1. Р.А. САБИТОВ , Основы научных исследований: Учеб. пособие / Челяб. гос. ун-т. Челябинск, 2002. 138 с.

  2. Басаков М.И. От реферата до дипломной работы: Рекомендации студентам по оформлению текста: Учеб. пособие для студентов вузов и колледжей. – Ростов н/Д, 2001.


Викладач: доц. Петровський С.С.27ПНС05С138 Мережеві системи автоматизації проектування


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: створювати програмне забезпечення (WEB-застосування) використовуючи нову технологію ASP.NET з включенням набутих раніше знань по системах управляння базами даних, об’єктно-орієнтованому проектуванню та програмуванню на платформі DOT.NET;

знати: як створити віртуальний каталог на сервері IIS, як імпортувати простір імен, які є директиви сторінки, як передавати дані із HTML-форми, як передавати данні із рядка запиту, який життєвий цикл Web-сторінки, як визначити, чи була завантажена сторінка, як передавати побудовані на сервері зображення, які є серверні елементи керування HTML, як завантажити дані від клієнта на сервер,

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: “Органiзацiя баз даних та знань”, ”Методи та засоби комп'ютерних iнформацiйних технологій“, “Мови об’єктно-орієнтованого проектування”, “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій”, “Системне програмне забезпечення” та «Сучасні технології та інструментарій програмування».

Зміст навчальної дисципліни: Web-програмування з допомогою ASP.NET. Створення віртуального каталогу на сервері IIS. Web-форми та серверні елементи керування. Серверні елементи керування HTML Серверні елементи керування Web сторінки, Перевірка даних.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 93 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторні роботи), наочні (слайди), робота в групі, курсове проектування

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, написання контрольних робіт, захист курсового проекту.

Рекомендована література

 1. Бармак О.В. Visual Studio .Net. Створення Windows-програм. Курс лекцій для студенів спеціальності «Інформаційні технології проектування» - Хмельницький: ХНУ, 2006. – 100 с.

 2. Бармак О.В. Бази даних та інформаційні системи. Методичні вказівки для студентів спеціальностей «Соціальна інформатика» та «Інформаційні технології проектування» - Хмельницький: ХНУ, 2006. – 136 с.

 3. Microsoft Corporation Разработка Web- приложений на Microsoft Visual Basic .NET и Microsoft Visual C# Учебный курс MCAD MCSD


Викладач: к.т.н., доц. Бармак О.В.27ПНС07С138 Сучасні технології та інструментарій програмування


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійнї і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: застосовувати Visual Studio Team System 2008 для управління всім життєвим циклом створення програмних продуктів; використовувати інструменти, що входять до складу Visual StudioTeam System 2008, та дозволяють налагодити більш ефективні коммунікацію між членами проектної групи і замовниками, налагодити еффективну спільну роботу, забезпечувати очікуване замовниками якість коду, використовуючи розширені засоби контролю якості.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Основи програмування та алгоритмiчнi мови, Мови Обєктно-орієнтованного программування.

Зміст навчальної дисципліни забезпечення оволодіння студентами навичками роботи з Visual Studio Team System 2008 для управління всім життєвим циклом створення програмних продуктів. Ознайомитися та засвоїти принципи командної розробки програмного забезпечення.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 93 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

 1. Алексей Федоров, Знакомство c Microsoft Visual Studio Team System 2008 : Пер. с англ. : Уч. Пос. - М. Издательский дом «Русская Редакция», 2007. - 31 с. : ил.

 2. Дж.Д. Мейер, Джейсон Тейлор, Алекс Макман, Прашант Бансод, Кевин Джонс Коллективная разработка с использованием Visual Studio Team Foundation Server: Пер. с англ. : Уч. Пос. - М. Издательский дом «Русская Редакция», 2007. - 575 с. : ил.


Викладач: доц. Петровський С.С.27ПНС07С138 Захист інформації


Тип дисципліни: нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання.

вміти самостійно реалізовувати найбільш розповсюджені алгоритми шифрування та розробляти криптографічні програмні системи;

знати основні принципи організації безпеки на усіх рівнях, способи шифрування та сфери їх практичного використання.

Необхідні обовязкові попередні та супутні дисципліни: Інсталяція та експлуатація мережевих операційних систем; Технологія програмування та створення програмних продуктів; Геометричне моделювання у конструюванні інженерних обєктів і систем, Програмне забезпечення мережевих систем.

Зміст навчальної дисципліни. Основні поняття криптографії. Політика безпеки. Моделі мережевої безпеки. Моделі безпеки інформаційної системи. Основні поняття програмно-технічного рівня безпеки. Архітектурна безпеки. Ідентифікація та автентичність. Стандарт FIPS 140-2. Британський стандарт BS 7799 (ISO/IEC 17799). Класичні алгоритми шифрування. Алгоритми симетричного шифрування. Потокові криптосистеми. Хеш-функції і автентичність повідомлення. Цифровий підпис. Алгоритми обміну ключів і протоколи автентичності. Протоколи безпечної мережевої взаємодії.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 93 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Рекомендована література:

1. Алгоритмические основы эллиптической криптографии. А. А. Болотов, С. Б. Гашков, А. Б. Фролов, А. А. Часовских. – М.: Мэи, 2000. – 100 с.

2. А. Саломаа. Криптография с открытым ключом: Пер. с англ. – М.: Мир, 1995. – 318с.

3. Баричев С. Г., Гочаров В. В., Серов Р. Е. Основы современной криптографии.М.: "Горячая линияТелеком", 2001.152с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Манзюк Е.А.


Спеціальність7.05010301 Програмне забезпечення систем


230ПНС03С101 Сучасні технології та інструментарій програмування


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійнї і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: застосовувати Visual Studio Team System 2008 для управління всім життєвим циклом створення програмних продуктів; використовувати інструменти, що входять до складу Visual StudioTeam System 2008, та дозволяють налагодити більш ефективні коммунікацію між членами проектної групи і замовниками, налагодити еффективну спільну роботу, забезпечувати очікуване замовниками якість коду, використовуючи розширені засоби контролю якості.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Основи програмування та алгоритмiчнi мови, Мови Обєктно-орієнтованного программування.

Зміст навчальної дисципліни забезпечення оволодіння студентами навичками роботи з Visual Studio Team System 2008 для управління всім життєвим циклом створення програмних продуктів. Ознайомитися та засвоїти принципи командної розробки програмного забезпечення.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 93 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю екзамен

Рекомендована література

 1. Алексей Федоров, Знакомство c Microsoft Visual Studio Team System 2008 : Пер. с англ. : Уч. Пос. - М. Издательский дом «Русская Редакция», 2007. - 31 с. : ил.

 2. Дж.Д. Мейер, Джейсон Тейлор, Алекс Макман, Прашант Бансод, Кевин Джонс Коллективная разработка с использованием Visual Studio Team Foundation Server: Пер. с англ. : Уч. Пос. - М. Издательский дом «Русская Редакция», 2007. - 575 с. : ил.


Викладач: доц. Бурлаков А.А.
30ПНС04С101 Правове забезпечення інтелектуальної власності


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 1,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: застосовувати принципи інтелектуальної власності та комп'ютерного автор­ського права в Україні.

знати поняття з питань інтелектуальної власності та комп'ютерного автор­ського права в Україні: основні поняття; нормативно-правова база; організації, що захищають авторські і суміжні права; міжнародна система охорони інтелектуальної власності, комп'ютерне автор­ське право, Інтернет і питання права; системи захисту інтелек­туальної власності тощо.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Курс підтримує інші курси, що пов'язані з використанням навчально–дослідницької роботи студентів (підготовка рефератів, повідомлень, доповідей, проведення досліджень під час виробничої практики і т.д.) які включаються в навчальний процес, проводяться у навчальний час.

Зміст навчальної дисципліни забезпечення оволодіння студентами знань стосовно фундаменталь­них понять інтелектуальної власності та комп'ютерного автор­ського права в Україні та світі.

Запланована навчальна діяльність лекцій 8,5 год., лабораторних занять 8,5 год., самостійної роботи 37 год.; разом 54 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

   1. Авторское право и смежные права // Интеллектуальная соб­ственность: В 2-х т.: Т. I. — Минск, 1997.

   2. Авторское право и смежные права // Интеллектуальная соб­ственность: Основные материалы: В 2 ч.: Ч. П. — Новоси­бирск, 1993.


Викладач: доц. Драпак Г.М.30ПНС06С101 Маркетинг та дистрибуція інформаційних технологій


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти обирати ознаки для сегментування ринку, будувати сітку сегментування ринку, описувати профілі сегментів ринку та обирати цільові ринки, обирати шлях позиціювання товару на ринку , визначати етап життєвого циклу товару, приймати рішення в області товарної, цінової дистрибутивної та комунікаційної політики підприємства, розв’язувати типові задачі з курсу і застосовувати набуті знання у практичній діяльності,

знати механізм використання принципів і методів маркетингу, його основних функцій, методів і прийомів впливу на споживачів, використовувати принципи, методи та інструментарій маркетингу у конкретній ситуації,.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Економіка та організація виробництва, Менеджмент.

Зміст навчальної дисципліни. Суть і зміст маркетингу. Маркетингові дослідження. Сегментування ринку. Розробка стратегії ринку. Товарна політика. Управління товаром. Цінова політика. Політика розподілу. Управління маркетинговими каналами. Комунікаційна політика. Організація та контроль маркетингової діяльності. Ринок Internet - послуг.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 74 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист контрольних робіт

Рекомендована література

1. Котлер Ф., Маркетинг менеджмент: экспресс курс, 2002.

2. Чевертон П., Теория и практика современного маркетинга, изд.: М,Торговый дом, 2002.

3. Клофер П. Многоуровневый маркетинг, изд.: М,Торговый дом, 2002.


Викладач: доц. Длугунович Н.А.30ПНС07С101 Основи інженерної діяльності і наукових досліджень


Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 1,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: організовувати наукові дослідження у напрямку інженерної діяльності для виконання курсових і випускних кваліфікаційних робіт. А також організації учбово-дослідницької роботи (підготовка рефератів, повідомлень, доповідей, проведення досліджень під час виробничої практики і т.д.).

знати організацію науково-дослідної роботи в Україні, Наука й наукове дослідження, Методологія наукових досліджень, вміти проводити збір наукової інформації та оформлювати результати наукових досліджень згідно вимог Держстандарту України (ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти в сфері науки й техніки. Структура й правила оформлення").

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, фізика, основи програмування, алгоритмічні мови, Мови об’єктно-орієнтованого проектування).

Зміст навчальної дисципліни забезпечення оволодіння студентами навичками роботи з організації наукових досліджень у напрямку інженерної діяльності тому, що навчальні плани ВНЗ, що здійснюють підготовку бакалаврів та спеціалістів, передбачають виконання студентами курсових і випускних кваліфікаційних робіт. Різні форми навчально–дослідницької роботи студентів (підготовка рефератів, повідомлень, доповідей, проведення досліджень під час виробничої практики і т.д.) включаються в навчальний процес, проводяться у навчальний час.

Запланована навчальна діяльність лекцій 8,5 год., лабораторних занять 8,5 год., самостійної роботи 37 год.; разом 54 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні роботи, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

  1. Р.А. САБИТОВ , Основы научных исследований: Учеб. пособие / Челяб. гос. ун-т. Челябинск, 2002. 138 с.

  2. Басаков М.И. От реферата до дипломной работы: Рекомендации студентам по оформлению текста: Учеб. пособие для студентов вузов и колледжей. – Ростов н/Д, 2001.


Викладач: доц. Боровик О.В.


Спеціальність 7.04030101 Прикладна математика


25ПВС02С143 Дискретні моделі


Тип дисципліни вибіркова

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: практично застосовувати моделі міжгалузевого балансу в задачах маркетингу, розв’язувати задачі мережевого планування, вирішувати задачі економіко-математичного циклу

знати: методи теорії графів для вирішення мережевих та потокових моделей, опис та побудову дискретних моделей економічного циклу

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: дискретна математика, теорія ймовірностей та математична статистика, теорія систем та математичне моделювання; моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів; математичне та комп’ютерне моделювання природничих процесів

Зміст навчальної дисципліни Модель міжгалузевого балансу. Модель Самуельсона-Хікса. Модель Вальраса. Модель Кейнса. Мережеві моделі, мережеве планування. Моделі забруднення атмосфери. Моделі грошових потоків. Модель Естеса.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 74 год.; разом 108 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (практична робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист практичних робіт

Рекомендована література

 1. Агапов С.Е., Кудрявцев О.Е. Финансовая математика. Дискретные модели. – Ростов-на-Дону: изд. РГУ, 2004. – 43 с.

 2. Робертс Ф.С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, биологическим и экологическим задачам / Пер. с англ. А.М. Раппопорта, С.И. Травкина. Под ред. А.И. Теймана. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. – 496 с.


Викладачі: доктор. техн. наук, професор Гольденгорін Б.І., асистент Атаманюк А.В.


Спеціальність7.04030203 Соціальна інформатика

26ПВС04С143 Дискретні моделі


Тип дисципліни вибіркова

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 2

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: практично застосовувати моделі міжгалузевого балансу в задачах маркетингу, розв’язувати задачі мережевого планування, вирішувати задачі економіко-математичного циклу

знати: методи теорії графів для вирішення мережевих та потокових моделей, опис та побудову дискретних моделей економічного циклу

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: дискретна математика, теорія ймовірностей та математична статистика, теорія систем та математичне моделювання; моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів; математичне моделювання соціальних процесів

Зміст навчальної дисципліни Модель міжгалузевого балансу. Модель Самуельсона-Хікса. Модель Вальраса. Модель Кейнса. Мережеві моделі, мережеве планування. Моделі забруднення атмосфери. Моделі грошових потоків. Модель Естеса.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 8,5 год., самостійної роботи 47 год.; разом 72 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Рекомендована література

1. Агапов С.Е., Кудрявцев О.Е. Финансовая математика. Дискретные модели. – Ростов-на-Дону: изд. РГУ, 2004. – 43 с.

2. Робертс Ф.С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, биологическим и экологическим задачам / Пер. с англ. А.М. Раппопорта, С.И. Травкина. Под ред. А.И. Теймана. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. – 496 с.


Викладачі: доктор. техн. наук, професор Гольденгорін Б.І., асистент Атаманюк А.В.