Анотації дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”


Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки (для всіх напрямів)


00ГП01Б125* Українська мова (за професійним спрямуванням)

Тип дисципліни нормативна

Цикл гуманітарної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3– 4

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: застосовувати норми сучасної української літературної мови у практиці мовленнєвої діяльності, використовувати фонетичні, лексичні і граматичні засоби стилістики у різних стилях мовлення, вміти створювати різнопланові наукові, ділові та публіцистичні тексти, доцільно використовувати терміни і професіоналізми, відтворювати і створювати тексти залежно від комунікативної мети, уникати мовних девіацій, правильно перекладати російські тексти українською мовою

знати: сутність мови як суспільного явища, її структуру, типологію, походження і функції; основні стильові різновиди та норми сучасної української літературної мови; диференційні особливості наукового, офіційно-ділового та публіцистичного стилів; вимоги до усного мовлення і складники мовного етикету; фонетичні, лексичні, фразеологічні та граматичні засоби мови в різностильових текстах; історію формування української мови та вітчизняної лінгвістичної науки; проблеми фахової термінології; шляхи формування мовної компетенції майбутнього науковця

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни історія України, Історія української культури

Зміст навчальної дисципліни Мова як суспільне явище. Структура і типологія мов. Історія мови і письма. Стильові різновиди української мови. Науковий, офіційно-діловий і публіцистичний стилі. Проблеми фахової термінології. Норми сучасної української літературної мови. Культура усного та писемного мовлення. Фонетичні, лексичні, фразеологічні та граматичні засоби мови в різностильових текстах. Мова як основа формування націоцентричного світогляду особистості

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 53 год., самостійної роботи 38 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, бесіда), практичні (диктанти, творчі роботи, вправи), наочні (таблиці, слайди), робота у групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне і письмове опитування, тестування, реферат, контрольна робота, наукова стаття

Вид семестрового контролю залік, іспит

Рекомендована література

Мацько Л. І. Культура української фахової мови: навчальний посібник / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : Академія, 2007. – 360 с.

Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навчальний посібник / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2006. – 352 с.

Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – К. : Алерта, 2010. – 696 с.

Викладачі кафедри української філології


00ГП02Б133 Історія України

Тип дисципліни нормативна

Цикл гуманітарної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: виокремлювати головні, визначальні, доленосні події в їхніх сутнісних ознаках; знаходити в науковій та довідковій літературі потрібну історичну інформацію; покладатися на історичні реалії, а не на історичні міфи; помічати й аналізувати причинно-наслідкові зв’язки між подіями і фактами, формулювати тенденції історичного розвитку; використовувати знання із рідної історії на рівні історичних уроків та висновків для зміцнення нової України; висловлювати власні судження і виробляти особистісне ставлення до минулого з відповідною аргументацією.

знати: особливості історичної науки, її місце в системі гуманітарної освіти та в культурній спадщині народів; основні факти із історії України та перебіг історичного процесу в його визначальних законо­мірностях і проявах; різні наукові оціночні характеристики доленосних історичних подій та діячів україн­ської історії; головні історичні уроки української минувшини;

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: історія української культури, філософія, соціологія.

Зміст навчальної дисципліни Предмет, завдання, джерела курсу. Трипільська культура. Етногенез україн­ців. Протодержава антів. Утворення Руської держави. Теорії походження та роздробленості Русі. Галицько-волинська держава. Наслідки монгольської навали. Україна у пізньому середньовіччі. Козацька державність. Українські землі в складі Російської та Австрійської імперій. Україна в 1917-1922 роках. Між двома війнами. Друга світова війна та особливості повоєнного розвитку. „Відлига, застій, перебудова”. Україна незалежна держава.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., семінарських занять 17 год.; самостійної роботи 57 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (семінарське заняття), наочні методи (відеофільми, слайди).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист рефератів, модульний контроль

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Олійник М., Ткачук І. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів, 2007. – 263 с.

Історія України. За ред. проф. Ю.Зайцева. – Львів: Світ, 1996.

Чупира В.В.Проблема етногенезу українського народу. – Хмельницький, ХНУ, 2007. – 84с.

Викладачі кафедри історії та країнознавства


00ГП03Б118 Історія української культури

Тип дисципліни нормативна

Цикл гуманітарної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти визначити витоки відповідної культурної епохи та особливості її еволюції, розкрити діалектику зовнішніх впливів і оригінальних рис в українській культурі, провести порівняльний аналіз культурних епох та визначити їх своєрідність; розрізняти напрямки художньої культури.

знати місце і роль української культури в розвитку світової культури, її самобутність та оригінальність; основний зміст і характерні риси культурних епох (світоглядні засади і ціннісні орієнтації), культурні надбання окремих епох і визначних діячів культури.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни історія України, філософія

Зміст навчальної дисципліни Культура як соціальне явище. Феномен української культури. Українська культурологічна думка в європейському контексті. Генеза української культури. Культура Київської русі. Формування етнокультурного простору українського життя в XVI - XVII ст. Людина і світ у культурі бароко. Староукраїнська барокова культура. Романтизм в українській культурі. Пошук шляхів націо­наль­ного самоствердження. Модерністська та постмодерністська модель світу в українській і світовій інтер­претаціях.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., семінарських занять 17 год., самостійної роботи 38 год.; разом 72 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (семінарське заняття), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, експрес контроль, домашнє завдання.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література:

Українська культура в європейському контексті / Богуцький Ю.П., Андрущенко В.Т. та ін. – К., 2007. – 679 с.

Культурологія: теорія та історія культури / За ред. І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – К., 2004. – 368с.

Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури. – К., 2006. – 264 с.

Викладачі кафедри філософії і політології


00ГП04Б109 Іноземна мова. Англійська

Тип дисципліни нормативна

Цикл гуманітарної підготовки

Мова навчання англійська

Рік навчання 1 курс

Семестр 2 семестри

Кредити ЄКТС 5,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: вести бесіду англійською мовою, робити усне та письмове повідомлення, вести розмову з навчаль­них, побутових та фахових тем, розуміти та передавати зміст текстів після аудіювання та перегляду навчаль­них фільмів англійською мовою.

знати: граматику та лексику в обсязі тематики, обумовленої програмою

Необхідні попередні та супутні дисципліни: англійська мова

Зміст навчальної дисципліни: граматика: часи активного та пасивного стану, множина іменників, займенники, числівники, модальні дієслова; лексичні теми: Моя сім’я, Робочий день, Студентське життя, Університет, Покупки, Дозвілля, Транспорт, Україна, Київ, Моє рідне місто

Запланована навчальна діяльність практичних занять 105 год., самостійної роботи 75 год., разом 180 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (самостійна робота, тести), аудіовізуальні методи (аудіо записи, відеофільми), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, контрольна робота

Вид семестрового контролю залік, іспит

Рекомендована література

О.В. Ємець, З.В. Малюська, Л.М. Морська, Р.В. Шаран. Англійська мова. Навчальний по­сібник для сту­дентів заочного та дистанційного навчання.– Хмельницький: ХНУ, 2009

О.В. Ємець, Л.М. Морська, Н.В. Школяр, О.О. Шлапак. Англійська мова. Навчальний посібник для сту-­ дентів 1 курсу. – Хмельницький: ХНУ, 2009

Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник. – К.: Логос, 2001

О.В. Ємець, Т.Д. Жолобова, В.І. Сакун, Т.С. Мазур. Англійська мова. Збірник вправ з практичної граматики для студентів 1-3 курсів – Хмельницький ХНУ, 2007.

Викладачі кафедри романо-германських мов


00ГП04Б109 Іноземна мова. Німецька

Тип дисципліни нормативна

Цикл гуманітарної підготовки

Мова навчання німецька

Рік навчання 1 курс

Семестр 2 семестри

Кредити ЄКТС 5,0

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: вести бесіду німецькою мовою, робити усне та письмове повідомлення, вести розмову з навчаль­них, побутових та фахових тем, розуміти і передавати зміст текстів після аудіювання та перегляду навчаль­них відеофільмів німецькою мовою.

знати: граматику та лексику в обсязі тематики, обумовленої програмою

Необхідні попередні та супутні дисципліни: німецька мова

Зміст навчальної дисципліни: граматика: часи активного та пасивного стану, відмінювання іменників, займенники, прийменники, інфінітив; лексичні теми: Знайомство, Сім’я, Навчання, Місто, Україна, Київ, Транспорт. Поїздка по місту, Дозвілля, Німеччина, Австрія, Швейцарія, Ліхтенштейн

Запланована навчальна діяльність практичні заняття 105 год., самостійна робота 75 год.; разом 180 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (самостійна робота, тести), аудіо­візуальні методи (аудіо записи, відеофільми), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, контрольна робота

Вид семестрового контролю залік, іспит

Рекомендована література

Розмовні теми з німецької мови. Хмельницький : ХНУ, 2004

Бориско Н.Ф. Бізнес-курс німецької мови. – Київ: Логос, 2000

Крилова Н.І. Geschäftsdeutsch. Ділова німецька мова. Економічна та комерційна інформація. – Москва: Тезаурус, 2001

Кухар Л.А. Німецька мова для господарників і підприємців. Методичні вказівки до читання фахових текстів для студентів екон. спеціальностей. – Хмельницький : ТУП, 2002.

Викладачі кафедри романо-германських мов


00ГП04Б109 Іноземна мова. Французька

Тип дисципліни нормативна

Цикл гуманітарної підготовки

Мова навчання французька

Рік навчання 1 курс

Семестр 2 семестри

Кредити ЄКТС 5,0

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: робити усне та письмове повідомлення, вести розмову з навчальних, побутових країнознавчих тем, розуміти та передавати зміст текстів

знати: граматику та лексику в обсязі тематики, обумовленої програмою

Необхідні попередні та супутні дисципліни: французька мова

Зміст навчальної дисципліни: граматика: граматичні часи, вживання займенників, прислівників, узго­дження іменників з прикметниками, утворення жіночого роду прикметників; лексичні теми: Моя сім’я, Робочий день, Університет, Покупки, Дозвілля, Транспорт, Поїздки по місту, Телефонна розмова, Україна, Франція, Майбутня спеціальність.

Запланована навчальна діяльність практичних занять 105 год., самостійної роботи 75 год., разом 180 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (самостійна робота, тести), аудіовізуальні методи (аудіо записи, відеофільми), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік, іспит

Рекомендована л література

1 Попова І.Н., Казакова Ж.А. Французька мова. М., 2001

2 Вільчинська Т.В. Французька мова. Методичні вказівки з вивчення розмовної теми: «Франція». – Хмельницький : ХНУ, 2008

3 Феодосьєв С.М. Контрольні роботи та розмовні теми. Хмельницький : ХДУ, 2003

Викладачі кафедри романо-германських мов


00ГП05Б118 Філософія

Тип дисципліни нормативна

Цикл гуманітарної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: самостійно мислити і аналізувати зміст основних філософських проблем; вміти виразити філософ­ську ідею логічно, осмислено і ясно; оперувати основними філософськими категоріями; характеризувати зміст найбільш важливих етичних та естетичних категорій; вміти застосовувати правила діалектичного мислення при аналізі філософських, соціально-культурних проблем; застосовувати основні принципи філософського аналізу в практиці навчання;

знати: предмет та функції філософії,специфіку світоглядної природи філософського знання; зміст основних історичних типів філософування – від античності до наших днів; основні аспекти онтології, гносеології, логіки, соціальної філософії, філософської антропології та філософії історії.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: історія України, історія української культури, психологія і педагогіка, політологія, соціологія, логіка, релігієзнавство.

Зміст навчальної дисципліни: Філософія, її предмет і роль у суспільстві. Антична філософія. Серед­ньовічна філософія. Західноєвропейське Відродження. Європейська філософія Нового часу. Німецька класична філософія та філософія марксизму. Некласична європейська філософія. Сучасна світова філософія. Українська філософія. Філософське вчення про буття. Свідомість. Філософія пізнання (гносеологія). Суспільство. Філософія історії. Філософська антропологія.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., семінарських занять 17 год., самостійної роботи 57 год.; разом 108 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (семінарське заняття), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література:

Філософія: Навч. посібник / Ред. І.Ф. Надольний. – К. : Вікар, 2003.

Андрущенко В.П. Соціальна філософія : Історія, теорія, методологія. – Вид. 3-є. – К.: Генеза, 2006.

Бичко І.В., Бойченко І.В та ін. Філософія / Гол. Ред. В.М. Куценко. – К. : Либідь, 2001.

Вид семестрового контролю іспит

Викладачі кафедри філософії і політології


Примітка: *умовні позначення шифру 00ГП01Б125: 00 – дисципліна читається для усіх напрямів підготовки; ГП01 – порядковий номер дисципліни у навчальному плані; Б – освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр (С – спеціаліст, М – магістр); 125 – шифр кафедри, яка забезпечує викладання дисципліни


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ0513 ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА ІНЖЕНЕРІЯЦикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки


42ПН01Б110, 43ПН01Б110 Вища математика

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1-2

Кредити ЄКТС 12

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: виконувати дії над векторами, матрицями, обчислювати визначники, розв’язувати системи лінійних алгебраїчних рівнянь, досліджувати форми і властивості прямих, площин та кривих другого порядку, знаходити границі функцій, досліджувати функції за допомогою диференціального числення, здійснювати інтегральне числення, розв’язувати диференціальні рівняння першого та вищих порядків, досліджувати числові та степеневі ряди, розв’язувати основні задачі теорії ймовірності і математичної статистики, апроксимувати таблично задані функції многочленами та елементарними функціями, прогнозувати технологічні процеси, здійснювати регресійний та кореляційний аналізи, будувати математичні моделі задач лінійного програмування та їх розв’язувати

знати: теоретичні основи елементів вищої алгебри, аналітичної геометрії, диференціального та інтегрального числення, функцій багатьох змінних, диференціальних рівнянь, числових та степеневих рядів, теорії ймовірності та математичної статистики, методів обробки експериментальних даних, методів оптимізації

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: шкільний курс математики, комп’ю­тер­на техніка

Зміст навчальної дисципліни Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. Функції багатьох змінних. Диференціальні рівняння. Ряди. Теорія ймовірності. Математична статистика. Апроксимація функцій. Наближене інтегрування. Статистичні методи обробки експериментальних даних, дисперсійний та регресійний аналізи. Методи прогнозування. Методи лінійної оптимізації

Запланована навчальна діяльність лекцій 78 год., практичних 79, лабораторних занять 18 год. самостійної роботи 257 год.; разом 432 год

Методи викладання словесні (лекція, пояснення, бесіда), практичні, лабораторні, робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, самостійні та тестові контрольні роботи, захист лабораторних робіт, колоквіуми

Вид семестрового контролю залік, іспит

Рекомендована література

Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навч.-метод. посібник. –ч.1,2 .-К.: КНЕУ,2000.

Марчук Р.А. Курс аналітичної геометрії та лінійної алгебри.-Хмельницький:ХНУ,2005.-225с.

Рудницький В.Б., Грипинська Н.В., Кучерук О.Я., Мороз В.В. Вища математика у вправах і задачах: Навчальний посібник для студентів економічних та технологічних спеціальностей вузів.-Хмельницький: ТУП,2004.-130с.

Викладачі: канд. фіз.-мат. наук, доцент Трасковецька Л.М., ст. викладач Войтков В.Г.

42ПН02Б1110, 43ПН02Б110 Обчислювальна математика та програмування

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 5,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: складати та аналізувати математичні моделі простих реальних задач, підбирати дані, необхідні для побудови розв’язків задач та оцінювати їх необхідну точність, вибирати метод дослідження, наперед не знаний, виводити аналітичні залежності в процесі розв’язування задачі, доводити розв’язки задач до практично придатних результатів та контролювати правильність розв’язків, оперувати з розмірними величинами, передбачати результати, оцінювати порядок величин, давати асимптотичні оцінки, наближено розв’язувати трансцендентні рівняння, системи рівнянь, наближено обчислювати інтеграли, апроксимувати таблично задані функції многочленами та елементарними функціями, складати математичні моделі задач лінійного програмування та їх розв’язувати, користуватись пакетами прикладних програм, математично досліджувати прикладні питання, пов’язані з подальшою діяльністю фахівців, будувати методи їх розв’язування та оцінювати результати

знати: теоретичні основи елементів вищої алгебри, диференціювання функцій багатьох змінних, метод найменших квадратів, методи апроксимації функцій, методи наближеного інтегрування та диференціювання, методи наближеного розв’язування диференціальних рівнянь, методи обробки експериментальних даних, методи оптимізації

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: шкільний курс математики , вища математика і комп’ю­тер­на техніка

Зміст навчальної дисципліни Вступ до методів обчислювальної математики, теорія похибок. Наближене розв’язування трансцендентних рівнянь та систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Власні числа. Методи оптимізації. Інтерполяційні поліноми. Наближене диференціювання та інтегрування. Наближене розв’язування диференціальних рівнянь. Методи обробки експериментальних даних.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних 17, лабораторних занять 34 год. самостійної роботи 112 год.; разом 180 год

Методи викладання словесні (лекція, пояснення, бесіда), практичні, лабораторні, консультації,робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, самостійні та тестові контрольні роботи, захист лабораторних робіт, колоквіум

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Брановицька С.В., Медведєв Р.Б.. Фіалков Ю.Я. Обчислювальна математика та програмування в хімії і хімічній технології. – К: ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2004.-220с.

Мороз В.В., Трасковецька Л.М. Обчислювальна математика. – Хмельницький, 2004.

Трасковецька Л.М., Стопень Г.Я. Прикладна математика: Навчальний посібник.- Хмельницький: ХНУ,2011.-185с.

Викладачі: канд. фіз.-мат. наук, доцент Трасковецька Л.М


43ПН03Б103, 42ПН03Б103 Фізика

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3-4

Кредити ЄКТС 12

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: аналізувати фізичні явища та процеси; оцінювати характерні розміри й визначати масштаб явищ та процесів; встановлювати зв’язок між фізичними величинами

знати: основні фізичні закони і границі їх застосування

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: математика

Зміст навчальної дисципліни: Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електрика і магнетизм. Фізика коливань і хвиль. Оптика. Квантова фізика. Фізика твердого тіла. Елементи ядерної фізики, атом, молекула.

Запланована навчальна діяльність лекцій 88 год., лабораторних занять 52 год., практичних занять 35 год., самостійної роботи 257 год.; разом 432 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит, іспит

Рекомендована література

Кучерук І.М., Горбачу І.Т. та ін. Загальний курс фізики, 2001-2004 рр, т. 1, 2,3.

Загальна фізика. Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 3. Хмельницький, ТУП. 2002, 69с.

Загальна фізика. Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 1V. Хмельницький, ТУП. 2002, 69с.

Викладачі: канд. фіз.-мат. наук, Бородай М.В., канд. фіз.-мат. наук, доцент Коломієць І.Д.


42ПН04Б104, 43ПН04Б104 Загальна та неорганічна хімія

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1-2

Кредити ЄКТС 7

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: грамотно викласти засвоєний матеріал, використати теоретичні положення для розв’язування практичних задач, в тому числі розрахункових, самостійно виконувати лабораторні досліди та узагальнювати спостереження і факти

знати: основні закони та теоретичні положення сучасної хімічної науки, принципи одержання основних неорганічних продуктів та їх використання, основні напрямки розвитку хімії та хімічної промисловості;

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізика, аналітична хімія та інструментальні методи аналізу, органічна хімія, фізична хімія, поверхневі явища та дисперсні системи, загальна хімічна технологія, дисципліни екологічного змісту.

Зміст навчальної дисципліни: Класи неорганічних сполук, основні закони хімії, будова атома та періодична система елементів, хімічний зв’язок та будова молекул. Енергетика хімічних процесів, хімічна кінетика та рівновага. Загальні властивості розчинів, рівноваги в розчинах електролітів. Окисно-відновні реакції, елементи електрохімії. Комплексні сполуки. Лужні та лужноземельні метали. Властивості р- та d-елементів.

Запланована навчальна діяльність лекцій 70 год., лабораторних занять 70 год., самостійної роботи 112 год.; разом 252 год..

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (таблиці, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю іспит, іспит

Рекомендована література

Телегус В.С. та ін. Основи загальної хімії. – Львів: Світ, 2000.

Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия.– М.: Высш.школа, 1998.

Кириченко В.І. Загальна хімія: навчальний посібник / В.І Кириченко. – К.: Вища школа,2005. – 639с.

Викладачі: канд. хім. наук, доцент Хрящевський В.М., канд. техн. наук, доцент Бубенщикова Г.Т.42ПН05Б104, 43ПН05Б104 Органічна хімія

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3-4

Кредити ЄКТС 7

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: грамотно викласти засвоєний матеріал, використати теоретичні положення для розв’язування практичних задач, в тому числі розрахункових, самостійно виконувати лабораторні досліди та узагальнювати спостереження і факти

знати: основні закони та теоретичні положення сучасної хімічної науки, принципи одержання основних органічних продуктів та їх використання, основні напрямки розвитку хімії та хімічної промисловості;

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: загальна та неорганічна хімія, фізика, аналітична хімія та інструментальні методи аналізу, дисципліни екологічного змісту.

Зміст навчальної дисципліни: Сучасні уявлення про будову органічних сполук; класифікація та номенклатура органічних речовини; способи одержання, фізичні, хімічні властивості та застосування основних класів органічних сполук.

Запланована навчальна діяльність лекцій 52 год, лабораторних занять 70 год., самостійної роботи 130 год.; разом 252 год..

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (таблиці, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю залік, іспит

Рекомендована література

А.В. Домбровський, В.М. Найдан. Органічна хімія.Київ: Вища шк., 1992. 503 с.

Ю.О. Ластухін, С.А. Воронов. Органічна хімія. Львів: Центр Європи, 2000. 864 с.

В.М. Альбицкая, В.И. Серкова. Задачи и упражнения по органической химии. М.: В.Ш. 1983. 207 с.

Викладачі: канд. хім. наук, доцент Пастушак М.О.


42ПН06Б115, 43ПН06Б115 Основи екології в хімічній технології

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 2

Кредити ЄКТС 2

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: визначати екологічні наслідки здійснення технологічної схеми виробництва на навколишнє середовище, визначати категорію небезпеки підприємства та оцінювати небезпеку забруднення повітря підприємствами, розраховувати економічні збитки від забруднення навколишнього середовища; розраховувати склад та об’єм стічних вод.

знати: структуру біосфери, основні вчення про біосферу, процеси в екосистемах та кругообіг речовин в біосфері, основні санітарно-гігієнічні та науково-технічні нормативи, вплив підприємств хімічної промисловості на біосферу, джерела забруднення навколишнього середовища, шляхи зменшення антропогенного впливу на біосферу.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вступ до фаху, загальна та неорганічна хімія.

Зміст навчальної дисципліни: Предмет сучасної екології. Екологічні принципи, правила та закони. Закон України «Про охорону навколишнього середовища». Економіка природокористування. Нормування якості довкілля. Види та джерела забруднення довкілля. Будова атмосфери, джерела забруднення. Гідросфера. Забруднення промислових та природних вод. Методи очистки стічних вод. Будова та склад земної поверхні, раціональні методи експлуатації ґрунтів. Радіоактивне забруднення. Охорона флори та фауни.

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год., практичних занять 18 год., самостійної роботи 36 год.; разом 72 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (практичні заняття, розв’язок задач ), наочні методи (ілюстрування зразків, схем)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, контрольні роботи

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Царенко О.М., Нєсвєтов О.О., Кадацький М.О. Основи екології та економіка природокористування. - Суми: Універ. книга, 2004. - 400с.

Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія та практикум. - К.: Лібра, 2002. - 352с

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Іванішена Т.В.


Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки


42ПП01Б102, 43ПП01Б102 Інженерна та комп’ютерна графіка

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: зображати геометричні тіла в різних проекційних системах, розв'язувати позиційні і метричні задачі, будувати розгортки поверхонь, уявляти форму предметів за їх проекційним зображенням, виконувати і оформляти креслення технічних виробів вручну та в інженерних графічних редакторах.

знати: основні стандарти ЄСКД, проекційний метод побудови зображень та способи перетворення проекцій, правила виконання ескізів та робочих креслень деталей і складальних креслень вузлів, інтерфейс та методику формування і редагування комп’ютерних креслень.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: математика, інформатика і обчислювальна техніка, загальна хімічна технологія

Зміст навчальної дисципліни Графічні побудови на площині. Проекційно-зображувальні системи. Епюри елементарних геометричних об’єктів і поверхонь, позиційні і метричні задачі, методи побудови розгорток. Види проекційних зображень предметів. Стандарти на виконання і оформлення креслень деталей та їх з’єднань. Побудова і редагування комп’ютерних креслень і об’ємних моделей

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год., практичних занять 34год., самостійної роботи 76 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторні) роботи, наочні методи (плакати, моделі), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, розрахунково-графічні роботи, захист робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Інженерна та комп’ютерна графіка: Підручник / В.Є.Михайленко, В.М.Найдиш, А.М.Підкоритов, І.А.Скидан; -К.:Вища шк.., 2004.—342с.:іл.

Блажієвський П.В. Інженерна графіка. Бланк-конспект лекцій – Хмельницький: ТУП, 2005. – 56 с.

Блажієвський П.В., Слєпко І.І. Основи інженерної графіки. Робочий зошит. - Хмельницький ХНУ. 2006 - 54с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Блажієвський П.В., викл. Міняйло П.В.


42ПП02Б115, 43ПП02Б115 Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: розраховувати теплові та матеріальні баланси в енерготехнологічних процесах за допомогою T-S, I-S та P-V діаграм у виробництвах базової хімічної продукції, визначати параметри технологічних процесів хімічної технології в умовах підприємства та лабораторії.

знати: основні поняття і закони термодинаміки, термодинамічні властивості ідеальних, реальних газів(парів) і процеси з ними, термодинамічні основи аналізу циклів теплових машин, цикли холодильних установок і теплових насосів, методи зрідження газів, найважливіші хімічні виробництва та їх енерготехнологічне обладнання.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізика, вища математика

Зміст навчальної дисципліни: Закони термодинаміки і термодинамічні властивості реальних газів (парів). Методи побудови робочих та теплових діаграм для газів. Термодинамічні основи аналізу циклів теплових машин. Методи зрідження газів та методи термодинамічного аналізу ефективності перетворення енергії. Шляхи отримання альтернативних джерел енергії. Розвиток біоенергетики в Україні.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., практичних занять 34 год., самостійної роботи 57 год.; разом 108 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (індивідуальні завдання).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Алабовский А.Н., Недужий И.А. Техническая термодинамика и теплопередача. – К.: Вища школа, 1990.

Юдаев Б.Н. Техническая термодинамика. – М.: Высшая школа, 1988.

Програма та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів" для студентів заочної форми навчання спеціальності "Хімічна технологія та обладнання опоряджувального виробництва", спеціалізація "Хіміко-екологічний контроль та керування виробництвом". – Хмельницький.: ТУП, 2003.

Викладачі: канд. техн. наук, ст. викладач Параска О.А.


42ПП03Б146, 43ПН03Б146 Електротехніка і основи електроніки

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

знати: основні закони електричних кіл, конструкції і принципи роботи трансформаторів, електричних машин та іншого електрообладнання, критерії раціональної та безпечної їх експлуатації; будову та принцип дії основних напівпровідникових приладів (діодів, транзисторів, тиристорів і т.п.), їх основні параметри та область застосування в схемотехніці; найпростіші схеми випрямлячів змінного струму, їх призначення та роботу; основи аналогової та цифрової інтегральної схемотехніки, приклади застосування аналогових та цифрових мікроелектронних пристроїв.

вміти: застосовувати набуті знання для оцінки технічних параметрів і характеристик електротехнічних пристроїв та вибору електрообладнання при вирішенні практичних потреб виробництва.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, фізика.

Зміст навчальної дисципліни: Основні поняття, терміни; кола постійного струму, кола однофазного змінного струму, трифазні кола; вимірювальні прилади; трансформатори; двигуни асинхронні та постійного струму; апарати та схеми дистанційного керування електроприводом, електропривод, електропостачання; напівпровідникові прилади, випрямлячі, підсилювачі, аналогові та цифрові інтегральні мікросхеми, цифрові пристрої.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 74 год.; разом 108 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення), практичні (лабораторні заняття, індивідуальні завдання), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстру­вання макетів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист індивідуальних завдань

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Паначевний Б.І. Курс електротехніки: Підручник. – Харків: Торнадо, 1999.

Будіщев М.С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Підручник. - Львів: Афіша, 2001. - 424 с.

Викладачі: ст. викл. Чук І.С., ст. викл. Каштальян А.С.


42ПП02Б115, 43ПП04Б115 Процеси та апарати хімічних виробництв

Тип дисципліни: Нормативна

Цикл: Професійної та практичної підготовки

Мова навчання: Українська

Рік навчання: 2,3 курс

Семестр: 4,5

Кредити ЄКТС: 10,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна: денна, заочна

Результати навчання:

знати: загальні теоретичні положення гідростатики та гідродинаміки; основні гідравлічні процеси та їх інженерне обладнання; теорію теплових процесів та випарювання; методику розрахунку теплових апаратів та їх конструкції; теорію процесів масопередачі; методику розрахунку та конструювання масообмінних апаратів.

вміти: розраховувати трубопроводи; розраховувати гідравлічні машини та апарати; розраховувати та конструювати теплові машини та апарати; розраховувати та конструювати масообмінні машини та апарати.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: загальна та неорганічна хімія, органічна хімія, фізична хімія, фізика.

Зміст навчальної дисципліни: Основні теми курсу: основи гідростатики та гідродинаміка рідин та газів; гідродинамічні апарати для очищення рідких та газоподібних гетерогенних систем (відстійники, фільтри, циклони, центрифуги, електрофільтри); перемішування гетерогенних систем; загальна теорія теплових процесів; конструкції та теорія розрахунку теплообмінних апаратів; загальна теорія масообмінних процесів (молекулярна дифузія, конвективна дифузія); масообмінні процеси (сушіння, дистиляція, ректифікація, абсорбція, адсорбція, кристалізація, екстракція); конструкції масообмінних апаратів та загальна методика їх розрахунку.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 70 год., лабораторних робіт 70 год., практичних занять 53 год., самостійна робота 167 год.; разом 360 год

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (практичні заняття, розв’язок задач ), наочні методи (ілюстрування зразків, схем), лабораторні роботи

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю: залік, екзамен, курсовий проект

Рекомендована література:

Гельперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии.- М.:Химия, 1981. В двух книгах- 812с.

Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу «Процессы и аппараты химической технологии».-Л.: Химия, 1981.-847с.

Руководство к практическим занятиям в лаборатории процессов и аппаратов химической технологии /Под ред. П.Г. Романкова, 5-е изд.-Л.:Химия, 1979.-256с.

Викладачі: ст. викладач Стремецький О.І., ст. викладач Тріфонова Г.В., канд. техн. наук, ст. викладач Параска О.А.


42ПП05Б115, 43ПП05Б115 Загальна хімічна технологія

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5,6

Кредити ЄКТС 10

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: проводити термодинамічні і кінетичні розрахунки, експериментально визначати основні критерії хіміко-технологічних процесів; застосовувати закони хімічної термодинаміки та кінетики, системного аналізу для обґрунтовування хімічних, технологічних, функціональних схем виробництва продукції для технічного завдання; використовувати довідкові дані про властивості матеріалів, визначати основні економічні показники виробництва і оптимальну тривалість хіміко-технологічних процесів випуску продукції для технічного завдання або технологічного регламенту.

знати: хіміко-технологічний процес та його зміст; термодинаміку, кінетику, основи проектування хіміко-технологічних процесів і систем, типове обладнання хімічних виробництв; виробництво основних видів хімічної продукції та охорону оточуючого середовища при їх отриманні.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: загальна та органічна хімія, фізична хімія, поверхневі явища та дисперсні системи, процеси та апарати хімічних виробництв, основи наукових досліджень.

Зміст навчальної дисципліни: поняття хімічної технології і хімічного виробництва, теоретичні розрахунки процесів, хімічні реактори, гомогенні та гетерогенні процеси, характеристика і області застосування каталізу. Основні стадії і кінетичні особливості гетерогенно-каталітичних процесів. Сировинна і енергетична база хімічної промисловості. Хімічна технологія і охорона навколишнього середовища. Основи розробки хімічних виробництв. Основні хімічні виробництва. Технологія тонкого органічного синтезу. Процеси біотехнології в хімічній промисловості.

Запланована навчальна діяльність лекцій 70 год., практичних занять 35 год., лабораторних робіт 70 год., самостійної роботи 185 год.; разом 360 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (практичне заняття, лабораторна робота, індивідуальне завдання), наочні методи (ілюстрування зразків хімічної продукції, демонстрація кліпів).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, контрольна робота, захист лабораторних робіт та індивідуальних завдань.

Вид семестрового контролю іспит, іспит.

Рекомендована література

Кулаков О. І. Загальна хімічна технологія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності "Хімічна технологія і обладнання опоряджувального виробництва" та "Технічна електрохімія" / О. І. Кулаков, А. Я. Ганзюк. – Хмельницький. : ХНУ, 2006. – 100 с.

Яворський В. Т. Загальна хімічна технологія / В. Т. Яворський, Т, В. Перекупко, З. О. Знак, Л. В. Савчук. – Львів. : Львівська політехніка, 2005. – 348 с.

Викладачі канд. техн. наук, доцент Кулаков О. І., канд.техн.наук, доц.Ганзюк А.Я.


42ПП06Б115, 43ПП06Б115 Математичне моделювання оптимізація об’єктів хімічної технології

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 5,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: працювати на комп'ютері за типовим програмним забезпеченням; користуватись типовими моделями обробки даних; самостійно складати математичні моделі типових об'єктів хімічної технології; самостійно розробляти алгоритми розв'язку моделей об'єктів хімічної технології та побудові програм їх реалізації на ЕОМ.

знати: принципи побудови математичних моделей об'єктів хімічної технології; методи оптимізації математичних моделей об'єктів хімічної технології. Системи, процеси та апарати хімічних виробництв, основи наукових досліджень, інформаційні технології.

Зміст навчальної дисципліни: математичний опис об’єктів хімічної технології з метою створення математичних моделей, дослідження і аналіз математичних моделей та прийняття оптимальних рішень. Застосування принципів аналізу і синтезу складних хіміко-технологічних систем з метою їх моделювання і методів створення і реалізації моделей – емпіричний, експериментально-аналітичний і теоретичний.

Запланована навчальна діяльність лекцій 32 год., лаб. робіт 32 год., самостійної роботи 116 год.; разом 180 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальне завдання), наочні методи (застосування персональних комп'ютерів).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Закгейм Ф.Ю. Введение в моделирование химико-технологических процессов. -М.:Химия, 1988. - 288с.

Кулаков О. І. Математичне моделювання та застосування ЕОМ в хімічній технології. Лабораторний практикум для студентів спеціальностей "Хімічна технологія і обладнання опоряджувального виробництва" та "Технологія електрохімічних виробництв" / О. І. Кулаков. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 64 с.

Викладачі канд. техн. наук, доцент Кулаков О. І.


42ПП07Б115, 43ПП07Б115 Контроль та керування хіміко-технологічними процесами

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

знати: класифікацію автоматичних систем регулювання ; властивості об'єктів хімічної технології; засоби для вимірювання технологічних параметрів; автоматичні регулятори та виконуючі механізми.

вміти: вибирати обладнання для контролю технологічних параметрів; застосовувати закони регулювання для вибору автоматичних регуляторів; вибирати місця для монтажу приладів, які використовують для вимірювання технологічних параметрів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: процеси та апарати хімічних виробництв, загальна хімічна технологія, устаткування галузі.

Зміст навчальної дисципліни: Курс включає вивчення систем контролю і управління виробничими процесами, принципів їх побудови і функціонування, властивостей технологічних процесів як об‘єктів управління, призначення, принцип дії і область застосування найбільш типових в галузі засобів і систем автоматизації, в тому числі обчислювальних машин.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійна робота 76 год.; разом 144 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторні заняття), наочні методи (ілюстрування зразків, схем).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Полоцкий Л.М., Лапшенков Г.И. Автоматизация химических производств. Теория, расчет и проектирование систем автоматизации: Учеб. пособие для студ. химико-технол. спец. вузов -М.:Химия,1982 -296с.

Лапшенков Г.И., Полоцкий Л.М. Автоматизация производственных процессов в химической промышленности. Технические средства и лабораторные работы .-3-е изд. перераб. и доп.-М.:Химия,1988 -288с.

Полоцкий Л.М., Лапшенков Г.И. Основы автоматики и автоматизации производственных процессов в химической промышленности: Руководство к лабораторным работам; Учеб. пособие для учащ. химико-техн. спец. вузов/Под ред. Н.И.Гальперина -М.:Химия,1968 -287с.

Викладачі: ст. викладач Стремецький О.І.42ПП08Б114, 43ПП08Б114 Економіка та організація хімічного виробництва

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін Професійної та практичної підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 4

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

знати: основи підприємницької та організаційної діяльності, персонал підприємства, виробничі фонди, оборотні кошти підприємства, інвестиційні ресурси, продуктивність праці, її показники, собівартість продукції, ціни на продукцію, основи організації хімічного виробництва, фінансові результати підприємства та ефективність його діяльності;

вміти: окреслити цільові характеристики діяльності підприємства на ринку; формувати програми виробництва продукції та її реалізації; визначити складові ресурсного потенціалу підприємства та здійснити пошук шляхів його ефективного використання; розрахувати поточні витрати підприємства, собівартість продукції, собівартість видів продукції, аналізувати та планувати витрати підприємства; розрахувати доходи і прибутки підприємства від різних напрямків його діяльності (виробничої, комерційної, зовнішньоекономічної, фінансової, інвестиційної та ін.); оцінити ефективність господарської діяльності та запропонувати шляхи її підвищення; оцінити конкурентоспроможність підприємства та його продукції.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи екології хімічних технологій, контроль та управління хімічно-технологічними процесами, організація та планування діяльності підприємства, екологічні проблеми в галузі

Зміст навчальної дисципліни: Основи підприємництва. Види підприємств, їх організаційно-правові форми. Зовнішнє середовище господарювання підприємств. Персонал підприємства, продуктивність, мотивація і оплата праці. Капітал і виробничі фонди. Нематеріальні ресурси та активи. Оборотні кошти. Інвестиції. Інноваційна діяльність. Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства. Організація виробництва і забезпечення якості продукції. Управління підприємством. Витрати на виробництво і реалізацію продукції. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 32год., практичних занять 32 год., самостійної роботи 80год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (розгляд ситуацій, рішення задач, індивідуальні завдання), наочні методи (відеофільми, слайди).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Економіка та організація виробництва: Підручник./ За ред. В.Г.Герасимчука, А.Е. Розенплентера. - К.: Знання, 2007. - 678 с.

Економіка підприємства. Практикум для самостійного вивчення дисципліни. /Полозова В.М., Грушевицька А.Б. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 195с.

Ковальчук І.В. Економіка підприємства: Навч. Посібник – К.: Знання, 2008. - 679с.

Викладач:ст.викл.Грушевицька А.Б.


42ПП09Б104, 43ПП09Б104 Аналітична хімія

Тип дисципліни нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: грамотно викласти засвоєний матеріал, використати теоретичні положення для розв’язування практичних задач, в тому числі для вибору методу аналізу, приготування реактивів та необхідних розчинів, самостійно виконувати аналітичні процедури та розрахунки

знати: основні закони та теоретичні положення сучасної аналітичної хімії, принципи та методику виконання різних видів класичного кількісного аналізу

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: загальна та неорганічна хімія, органічна хімія, фізична хімія, поверхневі явища та дисперсні системи, дисціпліни екологічного змісту

Зміст навчальної дисципліни Основні хімічні закони, що використовуються в аналітичній хімії. Теоретичні основи кількісного аналізу та його практичне використання в аналізі речовин. Ваговий (гравіметричний) аналіз. Основи об’ємного (титриметричного) аналізу, види титрування, умови їх проведення, властивості індикаторів. Методи кислотно-основного титрування, осадження та комплексоутворювання, редоксиметрия.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 93 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Алексеев В. М. Количественный анализ. – М. : Химия, 1972.

Крешков А. П. Основы аналитической химии. – М. : Химия, 1976, т. 2.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Аналітична хімія". – Хмельницький,
ХДУ: 2003.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Карван С.А., викл. Березюк О.Я.


42ПП10Б104, 43ПП10Б104 Інструментальні методи хімічного аналізу

Тип дисципліни нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: грамотно викласти засвоєний матеріал, використати теоретичні положення для розв’язування практичних задач, в тому числі для вибору методу аналізу, приготування реактивів та необхідних розчинів, самостійно виконувати аналітичні процедури та розрахунки, засвоїти навички роботи на приладах

знати: основні закони та теоретичні основи фізико-хімічних методів аналізу, принципи інструментального аналізу основних неорганічних і органічних речовин, сучасні прилади для проведення хімічного аналізу

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: загальна та неорганічна хімія, органічна хімія, фізична хімія, поверхневі явища та дисперсні системи, дисціпліни екологічного змісту

Зміст навчальної дисципліни Теоретичні основи інструментальних методів аналізу та їх використання в хімічному аналізі. Оптичні та електрохімічні методи аналізу. Фотометричні та нефелометричні методи. Поляриметрія та рефрактометрія. Потенціометрія та потенціометричне титрування. Кондуктометрія. Полярографія.

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год., лабораторних занять 36 год., самостійної роботи 72 год.; разом 126 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі, комп’ютерна обробка результатів аналізу

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Крешков А. П. Основы аналитической химии. – М. : Химия, 1976, т. 2.

Ляликов Ю. С. Физико-химические методы анализа. – М. : Химия, 1976.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Аналітична хімія. Інструментальні методи аналізу». Хмельницький, ХНУ : 2005.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Карван С.А., викл. Березюк О.Я.


42ПП11Б115,43ПП11Б115 Фізична хімія

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3, 4

Кредити ЄКТС 10

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: визначати, як впливають зовнішні фактори на систему, які можливі зміни та час встановлення нового рівноважного стану;

знати: основні термодинамічні характеристики (хімічної, електрохімічної, фазової) системи, яка знаходиться у стані рівноваги;

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни вища математика, фізика, загальна та неорганічна хімія, органічна хімія, аналітична хімія.

Зміст навчальної дисципліни: Загальні закономірності хімічних процесів. Теоретичні основи хімічної науки та технології хімічних виробництв, технологічних процесів, які застосовуються в різних галузях промисловості.

Запланована навчальна діяльність лекцій 70 год., лабораторних занять 70 год., практичних занять 52 год., самостійної роботи 168 год.; разом 360 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення), практичні (лабораторна робота, практичні заняття, індивідуальні завдання), наочні методи (презентації)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, написання контрольних робіт, захист індивідуальних завдань.

Вид семестрового контролю іспит, іспит

Рекомендована література

Лебідь В.І. Фізична хімія. ­– Харків: Фоліо, 2005. – 478 с.

Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия: Учебник для химико-технологических специальностей вузов/Под ред.А.Г.Стромберга. М.: Высшая школа, 1988. – 496 с.

Кудряшов И.В., Каретников Г.С. Сборник примеров и задач по физической химии. М.: Высшая школа, 1988. 526 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Заверач Є.М., канд. техн. наук, доцент Ганзюк А.Я., ст. викладач Брюхова І.Г.


42ПП12Б115, 43ПП12Б115 Поверхневі явища і дисперсні системи

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти : відрізняти за властивостями молекулярні та колоїдні розчини; передбачити вплив дисперсності на властивості систем; вміти визначити тип ПАР, його концентрацію для досягнення необхідних властивостей систем, підбирати стабілізатор або коагулянт для дисперсної системи; використовуючи положення теорії дисперсних систем, в умовах лабораторії або виробництва аналізувати і прогнозувати фазовий стан і властивості речовин в високодисперсному стані для технологічного регламенту або технічних умов, а також, використовуючи теоретичні положення та закони адсорбції.

знати: вплив дисперсності на термодинамічні властивості систем, основні поверхневі явища та їх характеристики: поверхневий натяг, адсорбція, подвійний електричний шар, змочування, адгезію; визначення поверхнево-активних речовин, властивості їх розчинів, класифікацію, застосування;електричні явища на між фазній поверхні та механізм їх утворення; теорії будови ПЕШ, поняття електрокінетичного потенціалу та електрокінетичні явища: електроосмос, електрофорез, потенціал течії та седиментації; поняття про термодинамічну та кінетичну стійкість дисперсних систем; теорії коагуляції, способи стабілізації дисперсних систем.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: загальна та неорганічна хімія, фізичні хімія, аналітична та органічна хімія.

Зміст навчальної дисципліни: Загальна характеристика, класифікація та термодинамічні характеристики дисперсних систем. Адсорбція. Розчини ПАР та їх властивості. Подвійний електричний шар та електрокінетичні явища. Коагуляція та агрегативна стійкість колоїдних систем. Кінетичні властивості.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 57 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні ( лекція, розповідь, дискусія, пояснення), лабораторні роботи, наочні методи (ілюстрування зразків, схем ).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Фролов Ю.Г Курс коллоидной химии. – М.: 1982, - 400с.

Воюцкий Р.С. Курс коллоидной химии. – Л. : 1975 – 512с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Ганзюк А.Я.


42ПП13Б115, 43ПП13Б115 Основи проектування хімічних виробництв

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти : розробити завдання на проектування нових, розширення та реконструкцію і технічне переобладнання хімічних виробництв.

знати: вимоги до проектування промислових хімічних об'єктів, основні нормативні документи при проектуванні; стадії розробки проектної конструкторської документації та організацію науково-технічних розробок і передача їх у виробництво; спеціальні частини проекту.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: загальна хімічна технологія, процеси та апарати хімічних виробництв, екологічний аудит, основи технічної творчості.

Зміст навчальної дисципліни: організація проектної справи. Вимоги до проектування промислових хімічних об'єктів. Основні нормативні документи при проектуванні. Техніко-економічне обгрунтування — основний передпроектний документ. Зразок вихідних даних на проектування. Спеціальні частини проекту.

Запланована навчальна діяльність лекцій 16 год., лабораторних занять 32 год., самостійної роботи 60 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), лабораторні роботи, наочні методи (ілюстрування зразків, схем ).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Єдина система конструкторської документації. Основні положення (ЄСКД).-М.:1988.-276 с.

Єдина система технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ). - М.: 1984. -360 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Нездоровін В.П..


42ПП14Б121, 43ПП14Б121 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти : ідентифікувати небезпеку та практично здійснювати заходи щодо підвищення безпеки і екологічності технічних засобів і технологічних процесів та забезпечення безпеки праці; здійснювати заходи щодо самозахисту і захисту виробничого персоналу, а також населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха; оцінювати радіаційну, хімічну, біологічну обстановку і обстановку, яка може виникнути під час стихійного лиха та аварії, приймати відповідні рішення.

знати: характеристики навколишнього середовища; небезпеку середовища та наслідки їх негативних дій; засоби і методи підвищення безпеки і екологічності технічних засобів і технічних процесів колективні та індивідуальні засоби захисту; основи організації і проведення рятувальних робіт; основні правила надання долікарської допомоги.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізика, хімія.

Зміст навчальної дисципліни: Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів. Негативні фактори в житті людини природного, технічного, соціально-політичного та військового характеру. Небезпеки життєдіяльності у виробничій сфері та побуті. Засоби їх попередження. Небезпеки, що призводять до надзвичайних ситуацій, та заходи зниження їх наслідків. Структура цивільної оборони та її завдання.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 74 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (лекція, пояснення), лабораторні роботи, наочні методи.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, захист лабораторних робіт, письмові контрольні роботи.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Калда Г.С., Ковтун І.І., Новіцький Л.П. Курс основ охорони праці. Для студентів гуманітарних спеціальностей. – Хмельницький, 2004. – 243 с.

Безпека життєдіяльності: Навч. Посіб./ За ред.. В.Г. Цапки – 3-те вид. стер. К. Знання, 2004. – 397 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з охорони та безпеки життєдіяльності. У 4-х частинах. - Хмельницький, Технологічний інститут Поділля, 1997-2000рр.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Нікітін О.О.


42ПП15Б115, 43ПП15Б115 Інформаційні технології

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5, 6

Кредити ЄКТС 6

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: використати функціональні можливості певної прикладної програми для вирішення навчальної або наукової задачі.

знати: види прикладного програмного забезпечення, їх призначення та основні функції

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інформатика, вища математика, обчислювальна математика, інженерна графіка

Зміст навчальної дисципліни: Види прикладного програмного забезпечення. Офісні пакети. Програмні засоби обробки текстової інформації, призначення та основні функції. Електронні таблиці, статистичний аналіз даних, робота з базами даних, сценарії, надбудови і підключаємі модулі. Системи керування базами даних, типи, склад та основні функції. Математичні пакети, основні функції, статистичний аналіз, символьні розрахунки, вбудована мова програмування. Графічні редактори хімічних формул, характеристика, основні можливості, додаткові модулі. Системи автоматизованого проектування.

Запланована навчальна діяльність лекцій 35 год., лабораторних занять 70 год., самостійної роботи 111 год.; разом 216 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), лабораторні роботи, наочні методи (ілюстрування зразків, схем ).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю залік, іспит

Рекомендована література

Прикладне програмне забезпечення. Ч. 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт// Укл. Заверач Є.М. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 39 с.

Прикладне програмне забезпечення. Ч. 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт// Укл. Заверач Є.М. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 66 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Заверач Є.М..ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ0516 ТЕКСТИЛЬНА ТА ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬНапрям підготовки6.051602 Технологія виробів легкої промисловостіЦикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки


44ПН01Б110, 45ПН01Б110 Вища математика

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1-2 курси

Семестр 1-4

Кредити ЄКТС 16

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: виконувати дії над векторами, матрицями, обчислювати визначники, розв’язувати системи лінійних алгебраїчних рівнянь, досліджувати форми і властивості прямих, площин та кривих другого порядку, знаходити границі функцій, досліджувати функції за допомогою диференціального числення, здійснювати інтегральне числення, розв’язувати диференціальні рівняння першого та вищих порядків, досліджувати числові та степеневі ряди, розв’язувати основні задачі теорії ймовірності і математичної статистики, апроксимувати таблично задані функції многочленами та елементарними функціями, прогнозувати технологічні процеси, здійснювати регресійний та кореляційний аналізи, будувати математичні моделі задач лінійного програмування та їх розв’язувати

знати: теоретичні основи елементів вищої алгебри, аналітичної геометрії, диференціального та інтегрального числення, функцій багатьох змінних, диференціальних рівнянь, числових та степеневих рядів, теорії ймовірності та математичної статистики, методів обробки експериментальних даних, методів оптимізації

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: шкільний курс математики, комп’ю­тер­на техніка

Зміст навчальної дисципліни Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. Функції багатьох змінних. Диференціальні рівняння. Ряди. Теорія ймовірності. Математична статистика. Апроксимація функцій. Наближене інтегрування. Статистичні методи обробки експериментальних даних, дисперсійний та регресійний аналізи. Методи прогнозування. Методи лінійної оптимізації

Запланована навчальна діяльність лекцій 105 год., практичних 104, лабораторних занять 18 год. самостійної роботи 349 год, разом 576 год

Методи викладання словесні (лекція, пояснення, бесіда), практичні, лабораторні, робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, самостійні та тестові контрольні роботи, захист лабораторних робіт, колоквіуми

Вид семестрового контролю іспит, іспит, іспит, іспит

Рекомендована література

Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навч.-метод. посібник. –ч.1,2 .-К.: КНЕУ,2000.

Марчук Р.А. Курс аналітичної геометрії та лінійної алгебри.-Хмельницький:ХНУ,2005.-225с.

Трасковецька Л.М., Стопень Г.Я. Прикладна математика: Навчальний посібник.- Хмельницький: ХНУ,2004.-135с.

Викладачі: канд. фіз.-мат. наук, доцент Трасковецька Л.М., ст. викладач Войтков В.Г.


44ПН02Б103, 45ПН02Б103 Фізика

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3-4

Кредити ЄКТС 9

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: аналізувати фізичні явища та процеси; оцінювати характерні розміри й визначати масштаб явищ та процесів; встановлювати зв’язок між фізичними величинами

знати: основні фізичні закони і границі їх застосування

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: математика

Зміст навчальної дисципліни: Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електрика і магнетизм. Фізика коливань і хвиль. Оптика. Квантова фізика. Фізика твердого тіла. Елементи ядерної фізики, атом, молекула.

Запланована навчальна діяльність лекцій 60 год., лабораторних занять 62 год., практичних занять 18 год., самостійної роботи 184 год.; разом 324 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік, іспит

Рекомендована література

Кучерук І.М., Горбачу І.Т. та ін. Загальний курс фізики, 2001-2004 рр, т. 1, 2,3.

Загальна фізика.Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 2. Хмельницький. ТУП, 2001, 42с.

Загальна фізика. Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 3. Хмельницький, ТУП. 2002, 69с.

Викладачі: канд. фіз.-мат. наук, доцент Коломієць І.Д., канд. фіз.-мат. наук, Бородай М.В.


44ПН03Б104, 45ПН03Б104 Хімія

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3-4

Кредити ЄКТС 9

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: грамотно викласти засвоєний матеріал, використати теоретичні положення для розв’язування практичних задач, в тому числі розрахункових, самостійно виконувати лабораторні досліди та узагальнювати спостереження і факти

знати: будову та класифікацію речовин, основні закони хімії та закономірності перебігу хімічних реакцій, властивості розчинів, окисно-відновні процеси, принципи одержання і використання основних неорганічних та органічних продуктів хімічної промисловості

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізика, фізхімія полімерів, основи екології, матеріалознавство виробів

Зміст навчальної дисципліни: Сучасні уявлення про будову атомів, молекул, речовин немолекулярної будови; класифікація речовин; термодинамічні функції та закони термодинаміки; хімічна кінетика та рівновага; види, енергетика та способи вираження концентрацій розчинів, властивості розчинів електролітів та неелектролітів, водневий показник, реакції йонного обміну та гідроліз солей; окисно-відновні процеси; комплексні сполуки; властивості металів, неметалів та їхніх сполук. Ізомерія, номенклатура, способи одержання, хімічні властивості та застосування основних класів органічних сполук. Одержання та застосування полімерів для виробництва синтетичних та штучних волокон, каучуків, клеїв, гуми, штучної шкіри та плівкових матеріалів.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 61 год., лабораторних занять 61 год, самостійної роботи 94 год; разом 216 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (таблиці, слайди), модульне середовище, робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, індивідуальне домашнє завдання.

Вид семестрового контролю іспит, іспит

Рекомендована література

Кириченко В.І. Загальна хімія: навчальний посібник / В.І Кириченко. – К.: Вища школа, 2005. – 639с

Ю.О. Ластухін, С.А. Воронов. Органічна хімія. Львів: Центр Європи, 2000. 864 с.

Ткачук Г.С. Збірник вибраних задач із загальної хімії / Г.С. Ткачук, Г.Т. Бубенщикова. – Л.: Новий світ – 2000, 2009. – 224 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Карван С.А., канд. техн. наук, доцент Ткачук Г.С., канд. техн. наук, доцент Бубенщикова Г.Т.


44ПН04Б110, 45ПН04Б110 Інформатика

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 7

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

Знати основні поняття інформатики (інформація, повідомлення, правило інтерпретації, алгоритм, виконавець тощо);загальну будову персонального комп’ютера, призначення та принципи роботи його основних частин і периферійних пристроїв; різновиди програмного забезпечення; основні етапи розв’язання задач на комп’ютері; технології розробки алгоритмів і програм; структуру програми, синтаксис та семантику операторів мови Паскаль; головні команди управління роботою системи Турбо Паскаль; призначення операційної системи та основні її функції на прикладі операційної системи Windows; структуру файлової системи Windows, способи роботи з нею; призначення та можливості текстового редактору MS Word; призначення та можливості електронних таблиць Excel; основні поняття про роботу в локальних мережах та в мережі Інтернет; способи пошуку інформації в мережі Інтернет; основи роботи з електронною поштою та новинами;

вміти правильно користуватись комп’ютером та периферійними пристроями (клавіатурою, мишею, принтером, монітором); розробляти алгоритм розв’язку задачі за її математичним чи формальним описом;

складати ї налагоджувати програми розв’язання обчислювальних задач на мові Паскаль за розробленим алгоритмом; організовувати ефективне збереження інформації; здійснювати основні дії з файлами та каталогами (переміщувати, копіювати, перейменовувати, видаляти); використовувати стандартні програми Windows (Блокнот, Калькулятор, Paint); використовувати програму MS Word для підготовки текстових документів; вміти здійснювати вставку в документ MS Word таблиць, формул, малюнків, а також об’єктів з документів інших програм, використовуючи механізм OLE; використовувати електронні таблиці Excel для проведення математичних розрахунків, збереження та обробки результатів експериментів; аpхiвувати та pозаpхiвовувати файли і папки ; використовувати антивірусні програми для виявлення i знешкодження вірусів; користуватись Internet Explorer, знаходити потрібну інформацію в Internet'i; користуватись електронною поштою.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика (ПН01.Б50.101), фізика (ПН02.Б50.101).

Зміст навчальної дисципліни: Основні поняття про сучасні інформаційні та комп'ютерні технології. Апаратні та програмні засоби персональних комп'ютерів (ПК). Основи застосування сучасних ПК для розв'язування задач галузі «Текстильна та легка промисловість». Основні принципи алгоритмізації та програмування. Операційні системи. Файлові менеджери. Локальні та глобальні комп'ютерні мережі. Текстові редактори і табличні процесори: функціональні можливості та галузі використання. Системи управління базами даних. Основні відомості та галузі використання.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 34, практичних занять 34 год., самостійної роботи 167 год., разом 252 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (практична робота, індивідуальні завдання), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстрування слайдів), лабораторні( лабораторні роботи).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Жалдак М.І., Рамський Ю.С. Інформатика. К.: "Вища школа", 1991.

Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. /За ред. О.І. Пушкаря ­­– К.: Видавничий центр "Академія", 2002.

Бородич Ю.С., Вальвачев А.Н. Паскаль для персональных компьютеров. Минск: "Вышэйшая школа", 1991.

Інформатика і комп'ютерна техніка. Л. М. Дибкова, Київ,2002, 320 стр.

Викладач: доц. Драпак Л.С.


44ПН05Б105, 45ПН05Б105 Теоретична механіка

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 2

Кредити ЄКТС 4,0

Форма навчання, для якої читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: замінювати в’язі реакціями, складати рівняння рівноваги для різних систем сил з врахуванням сил тертя; за заданими рівняннями руху знаходити траєкторії, швидкості і прискорення точок;

виконувати практичні розрахунки на міцність, жорсткість та стійкість; проводити досліди по опору матеріалів та обробку отриманих матеріалів..

знати: основні закони механіки; сучасні інженерні методи розрахунків деталей та елементів конструкцій на міцність та жорсткість з врахуванням матеріалів, з яких вони виготовлені.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, фізика, інженерна графіка.

Зміст навчальної дисципліни: Абсолютно тверде тіло, матеріальна точка, сила, моменти сил відносно полюсів і відносно осей. В’язі та їх реакції. Кінематика найпростіших рухів твердого тіла. Кінематика плоского руху тіла. Закони динаміки. Види навантаження. Розрахунки на міцність та жорсткість при різних видах навантаження. Характеристики міцності і пластичності матеріалів. Стійкість пружних форм рівноваги. Динамічна дія навантаження. Розрахунок на удар.

Запланована навчальна діяльність лекцій 37 год., лабораторних занять 53 год., самостійної роботи 54 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (пояснення), лабораторні дослідження, наочні (плакати, слайди)

Методи контролю і оцінювання студентів тестовий контроль, письмові контрольні роботи; захист лабораторних робіт, завдань для самостійної роботи.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Ройзман В.П. Прикладна механіка. Опір матеріалів. Посібник для немеханічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Хмельницький: ХНУ, 2004. – 114 с.

Теоретична механіка. Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів технологічних та гуманітарних спеціальностей (заочна форма навчання)/ Андрійчук А.Ф., Цасюк В.В – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 96 с.

Опір матеріалів. Журнал лабораторних робіт з опору матеріалів з методичними вказівками до їх виконання для студентів немеханічних спеціальностей /Ройзман В.П, Чоловський Р.Г., Петращук С.А. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 43 с.

Викладач і: к.т.н., доцент Петращук С.А., к.т.н., доцент Андрійчук А.Т., к.т.н., доцент Цасюк В.В.


44ПН06Б105, 45ПН06Б105 Прикладна механіка

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3-4

Кредити ЄКТС 7

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти виконувати практичні розрахунки на міцність, жорсткість та стійкість; проводити досліди з опору матеріалів та обробку отриманих матеріалів.

знати основні поняття та найбільш важливі результати теорії опору матеріалів для основних видів деформацій стержнів; про динамічну дію навантаження, концентрацію напружень, втому матеріалів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізика, інженерна графіка, вища математика.

Зміст навчальної дисципліни: Види навантаження. Розрахунки на міцність та жорсткість при різних видах навантаження. Характеристики міцності і пластичності матеріалів. Стійкість пружних форм рівноваги. Динамічна дія навантаження. Розрахунок на удар.

Запланована навчальна діяльність лекцій 44 год., практичних занять 44 год., лабораторних занять 17 год.; самостійної роботи 147 год, разом 252 год

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (розв’язання задач), лабораторні дослідження, наочні методи (використання фільмів, плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень захист лабораторних робіт, письмові контрольні роботи; тестовий контроль, захист розрахунково-графічної роботи, завдань для самостійної роботи.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Ройзман В.П. Прикладна механіка. Опір матеріалів: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004 р. – 124 с.

Опір матеріалів. Журнал лабораторних робіт з опору матеріалів з методичними вказівками до їх виконання для студентів немеханічних спеціальностей /Ройзман В.П, Чоловський Р.Г., Петращук С.А. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 43 с.

Писаренко Г.С., Яковлев А.П., Матвеев В.В. Справочник по сопротивлению материалов. - Киев: Наук. Думка, 1988. - 736 с.

Викладачі: д.т.н., проф. Ройзман В.П., к.т.н., доцент Петращук С.А.


44ПН07Б146, 45ПН07Б146 Електротехніка та основи промислової електроніки

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

знати: основні закони електричних кіл, конструкції і принципи роботи трансформаторів, електричних машин та іншого електрообладнання, критерії раціональної та безпечної їх експлуатації; будову та принцип дії основних напівпровідникових приладів (діодів, транзисторів, тиристорів і т.п.), їх основні параметри та область застосування в схемотехніці; найпростіші схеми випрямлячів змінного струму, їх призначення та роботу; основи аналогової та цифрової інтегральної схемотехніки, приклади застосування аналогових та цифрових мікроелектронних пристроїв.

вміти: застосовувати набуті знання для оцінки технічних параметрів і характеристик електротехнічних пристроїв та вибору електрообладнання при вирішенні практичних потреб виробництва.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вища математика, фізика.

Зміст навчальної дисципліни: Основні поняття, терміни; кола постійного струму, кола однофазного змінного струму, трифазні кола; вимірювальні прилади; трансформатори; двигуни асинхронні та постійного струму; апарати та схеми дистанційного керування електроприводом, електропривод, електропостачання; напівпровідникові прилади, випрямлячі, підсилювачі, аналогові та цифрові інтегральні мікросхеми, цифрові пристрої.

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год., практичних занять 27 год., самостійної роботи 99 год.; разом 144 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення), практичні (лабораторні заняття, індивідуальні завдання), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстру­вання макетів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист індивідуальних завдань

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Паначевний Б.І. Курс електротехніки: Підручник. – Харків: Торнадо, 1999.

2. Будіщев М.С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Підручник. - Львів: Афіша, 2001. - 424 с.

Викладачі: ст. викл. Чук І.С., ст. викл. Каштальян А.С.


44ПП09Б113, 45Пн09Б113 Основи наукових досліджень

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Математичної та професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: виконати вибір напрямку наукового дослідження на основі аналізу інформації по темі; скласти робочий план дослідження; виконати вибір методів дослідження; розробити методично-теоретичні основи дослідження; виконати планування та провести експеримент і обробку результатів експериментального дослідження; виконати аналіз теоретико-експериментальних досліджень, зробити висновки.

знати: основні поняття, які використовують в області наукових досліджень; етапи виконання прикладних, дослідно-технологічних та дослідно-конструкторських науково-дослідних робіт (НДР); методи обробки науково-технічної інформації; методи теоретичних досліджень (дедуктивний, індуктивний, аналіз, синтез, ранжування, абстрагування, формалізації, гіпотетичний); сутність методів: моделювання, аналітичних, системного аналізу; методологію експериментальних досліджень; методи обробки експериментальних даних.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: “Вища математика”, “Фізика”, “Основи інформатики”, “Матеріалознавство”, “Основи технології виробів”, “Основи конструювання виробів”.

Зміст навчальної дисципліни: Планування і організація наукових досліджень. Відбір і аналіз необхідної інформації, формулювання мети і задач з теми наукового дослідження. Методологія і методика досліджень. Розробка методично-теоретичних передумов дослідження. Методи планування і проведення експерименту, обробка результатів вимірів, оцінки похибок вимірювань. Порівняння результатів експерименту з теоретичними передумовами і формулювання висновків за результатами дослідження. Структура та вимоги до звіту, доповіді, статті за результатами наукового дослідження.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 25 год., лабораторних занять 26 год., самостійної роботи 129 год, разом 180 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна робота), наочні методи (мультимедійна демонстрація).

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю залік.

Рекомендована література:

Р.Г. Сабитова. Основы научных исследований. – Владивосток, ТИДОТ ДВГУ, 2005. – 59 с.

Методи та засоби досліджень. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / О.Д. Казмірчук - Хмельницький. ХНУ, 2010

А.С. Філіпенко. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Посібник.– К.:Академвидав, 2004. –208 с.

Викладач: д.т.н., проф. Либа В.П.,канд. техн. наук, ст. викладач Захаркевич О.В.Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки


44ПП01Б121, 45ПП0101Б121 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 2

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти : ідентифікувати небезпеку та практично здійснювати заходи щодо підвищення безпеки і екологічності технічних засобів і технологічних процесів та забезпечення безпеки праці; здійснювати заходи щодо самозахисту і захисту виробничого персоналу, а також населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха; оцінювати радіаційну, хімічну, біологічну обстановку і обстановку, яка може виникнути під час стихійного лиха та аварії, приймати відповідні рішення.

знати: характеристики навколишнього середовища; небезпеку середовища та наслідки їх негативних дій; засоби і методи підвищення безпеки і екологічності технічних засобів і технічних процесів колективні та індивідуальні засоби захисту; основи організації і проведення рятувальних робіт; основні правила надання долікарської допомоги.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізика, хімія.

Зміст навчальної дисципліни: Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів. Негативні фактори в житті людини природного, технічного, соціально-політичного та військового характеру. Небезпеки життєдіяльності у виробничій сфері та побуті. Засоби їх попередження. Небезпеки, що призводять до надзвичайних ситуацій, та заходи зниження їх наслідків. Структура цивільної оборони та її завдання.

Запланована навчальна діяльність лекцій 16 год, лабораторних занять 16 год, самостійної роботи 40 год.; разом 72 год.

Методи викладання словесні (лекція, пояснення), лабораторні роботи, наочні методи.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, захист лабораторних робіт, письмові контрольні роботи.

Вид підсумкового контролю іспит

Рекомендована література

Калда Г.С., Ковтун І.І., Новіцький Л.П. Курс основ охорони праці. Для студентів гуманітарних спеціальностей. – Хмельницький, 2004. – 243 с.

Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О.. Основи охорони праці. – Київ.:Каравела, 2003.

Безпека життєдіяльності: Навч. Посіб./ За ред.. В.Г. Цапки – 3-те вид. стер. К. Знання, 2004. – 397 с.

Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Підручник. – 3-те вид. перероб. і доп. – К.: Знання, 2004. – 490 с.

Викладач: канд. техн. наук, доцент Нікітін О.О.


44ПП02Б102, 45ПП02Б102 Інженерна і комп’ютерна графіка

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1-2

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: зображати геометричні тіла в різних проекційних системах, розв'язувати позиційні і метричні задачі, будувати розгортки поверхонь, уявляти форму предметів за їх проекційним зображенням, виконувати і оформляти креслення технічних виробів вручну та в інженерних графічних редакторах.

знати: основні стандарти ЄСКД, проекційний метод побудови зображень та способи перетворення проекцій, правила виконання ескізів та робочих креслень деталей і складальних креслень вузлів, інтерфейс та методику формування і редагування комп’ютерних креслень.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: математика, інформатика і обчислювальна техніка, вступ до фаху, малюнок і спец композиція.

Зміст навчальної дисципліни Графічні побудови на площині. Проекційно-зображувальні системи. Епюри елементарних геометричних об’єктів і поверхонь, позиційні і метричні задачі, методи побудови розгорток. Види проекційних зображень предметів. Стандарти на виконання і оформлення креслень деталей та їх з’єднань. Побудова і редагування комп’ютерних креслень і об’ємних моделей, програмне формування параметричних малюнків

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год., лабораторних занять 36 год., практичних занять 34год., самостійної роботи 92 год.; разом 180 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторні) роботи, наочні методи (плакати, моделі), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, розрахунково-графічні роботи, захист робіт

Рекомендована література

Інженерна та комп’ютерна графіка: Підручник / В.Є.Михайленко, В.М.Найдиш, А.М.Підкоритов, І.А.Скидан; -К.:Вища шк.., 2004.—342с.:іл.

Блажієвський П.В. Інженерна графіка. Бланк-конспект лекцій – Хмельницький: ТУП, 2005. – 56 с.

Блажієвський П.В., Слєпко І.І. Основи інженерної графіки. Робочий зошит. - Хмельницький ХНУ. 2008 - 73с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Блажієвський П.В., викл. Міняйло П.В.


44ПП03Б119, 45ПП03Б119 Основи теплотехніки і тепломасопереносу

Тип дисципліни Нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 2,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: вести розрахунки теплоти, роботи, теплоємності, коефіцієнтів теплопровідності, температуропровідності, теплопередачі, вибирати матеріал для теплової ізоляції, зображати термодинамічні процеси в р-v Т-s, h-s - діаграмах, вести розрахунки за допомогою h-s - діаграми водяної пари і h-d - вологого повітря, записувати загальні математичні вирази термодинамічних процесів і теплопередачі для конкретних процесів і умов, змінювати геоме­тричні образи циклів і схем теплових машин, визначати фізичну суть і розмірність термоди­намічних параметрів і констант.

знати: фізичну суть теплових явищ і процесів, які вивчаються, формулювання законів термо­динаміки, визначення основних термодинамічних параметрів стану і процесів, методи розра­хунків теплоти і роботи, теплопередачі, визначення і розмірності основних термодинамічних величин.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізика, хімія, прикладна механіка, матеріалознавство

Зміст навчальної дисципліни Основні поняття і визначення технічної термодинаміки. Закони технічної термодинаміки. Методи розрахунків теплоти. Основи теплопровідності, конвективного теплообміну і теплообміну випромінюванням. Методи теплових розрахунків теплопередачі через плоску і циліндричну стінку. Основи масообміну. Практичне застосування одержаних знань до конструювання одягу і взуття, оцінки їх теплозахисних властивостей.

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год., лабораторних занять 18год. самостійної роботи 54год.; разом 90 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (стенди, електрифіковані стенди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування або контрольна робота, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Свідерський В.П., Пасічник О.А., Сорокатий Р.В. Теоретичні основи теплотехніки. Частина 1. Технічна термодинаміка. Конспект лекцій для студентів інженерно-технічних спеціальностей. -Хмельницький: ТУП, 2002. - 118 с.

Свідерський В.П., Пасічник О.А. Теоретичні основи теплотехніки. Частина 2. Основи тепломасообміну. Конспект лекцій для студентів інженерно - технічних спеціальностей. Хмельницький : ТУП, 2003. – 111с.

Свідерський В.П., Сіренко Г.О., Яремчук В.С. "Теоретичні основи теплотехніки" і "Основи теплотехніки і тепломасообмін" Методичні вказівки до лабораторних робіт та індивідуальних завдань для інженерно - технічних і технологічних спеціальностей. Хмельницький: ТУП, 2003. - 87 с.

Викладач: канд. техн. наук, доцент Свідерський В.П.


44ПП04Б114, 45ПП04Б114 Економіка виробництва

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної і практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

знати: основи підприємницької діяльності, персонал підприємства, основні виробничі фонди, оборотні кошти підприємства, інвестиційні ресурси, продуктивність праці, її показники, собівартість продукції, ціни на продукцію, фінансові результати підприємства та ефективність діяльності підприємства.

вміти: виконувати економічні розрахунки, розв”язувати проблемні ситуації з поданими до них рекомендаціями, володіти інструментарієм оцінювання результативності та ефективності діяльності підприємства, обгрунтовівати джерела, форми фінансування та інвестування розвитку підприємства.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Вища математика, Економічна теорія, Основи технології виробів, Основи стандартизації, Проектування підприємств, Організація виробництва.

Зміст навчальної дисципліни – Предмет і метод економіки виробництва. Основні фонди. Інвестиційні ресурси. Оборотні кошти. Персонал підприємства. Продуктивність праці. Витрати на продукцію. Прибутковість підприємства. Рентабельність ресурсів і продукції. Основи ціноутворення на підприємстві. Форми суспільної організації виробництва.

Запланована навчальна діяльність лекційних занять 17 год., практичних 17 год., самостійної роботи 74 год.; разом 108 год

Методи викладання словесні (розповідь, дискусія, пояснення), практичні, наочні методи .

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 3-є вид. – К.: Каравела, 2006. – 584 с.

Економіка підприємства: Навч.посіб. / За ред. А.В.Шегди. – К.: Знання, 2005. – 431 с.

Швець Л.П., Доберчак Н.І. Економіка виробництва: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ – 2000, 2010. 258 с.

Викладач: канд. техн. наук, доцент Швець Л.П.


Професійне спрямуванняШвейні вироби


44ПП04Б113 Основи стандартизації та управління якістю

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 2,5

Форма навчання для яких читається дисципліна – денна

Результати навчання

знати: загальні відомості та нормативне забезпечення якості продукції; основні вимоги і норми щодо продукції легкої промисловості; основні поняття, терміни та визначення по стандартизації; основні положення державної системи стандартизації; державні акти і нормативні та технічні документи з стандартизації і метрології та управляння якістю; основні поняття з сертифікації; види і норми технічного контролю; сучасні системи управління якістю.

вміти: користуватися нормативними документами, які необхідні для організації роботи підприємства на всіх етапах виробництва; планувати та оцінювати рівень якості і технічний рівень продукції для забезпечення конкурентноздатності виробів; розробляти технічні умови на швейні та трикотажні вироби; користуватися засобами технічного регулювання якості, застосовувати методи управління якістю.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Матеріалознавство виробів», «Основи технології виробів», «Проектування виробів», «Конструкторсько-технологічна підготовка виробництва».

Зміст навчальної дисципліни:Основні положення державної системи стандартизації. Мета, завдання, функції стандартизації. Види та методи стандартизації. Об’єкти та пріоритетні напрямки стандартизації. Категорії та види стандартів. Метрологія та організація робіт із стандартизації. Законодавча база держаної системи стандартизації. Ефективність стандартизації.

Якість продукції. Фактори, що обумовлюють якість продукції. Класифікація промислової продукції і показників її якості. Рівень якості продукції і методи його визначення. Оцінка рівня якості продукції на етапах її розробки, виготовлення та експлуатація. Кількісна оцінка якості продукції. Контроль якості продукції на всіх етапах виробництва.

Управління якістю. Етапи стандартизації вимог до забезпечення та управління якістю. Стандарти ISO серії 9000. Концепція якості TQM. Штрихові коди. Кодування швейних виробів. Загальні відомості про сертифікацію. Державна система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація продукції легкої промисловості.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 16 год., лабораторних 16 год., самостійних робіт 58 год., всього 90 год.

Методи викладання – словесні (лекції, дискусії, пояснення), лабораторні роботи (наочні методи роботи з приборами та ЗВТ).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень – усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література:

Купряков Е.М. Стандартизация качества промышленной продукции. Учебник для экон. вузов. – М.: Высшая школа, 1991. -304с.

Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підручник. –К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 475. – (Вища освіта ХХІ століття).

Богданова О.Ф., Кузьмина Т.О., Бабич С.С. та ін. Під заг. ред. Л.А. Чурсіної. Стандартизація і сертифікація продукції легкої промисловості. – Київ: Кондор, 2007. - 480 с.

Павлов В.І., Мишко О.В., Опьонова І.В., Павліха Н.В. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів: Навчальний посібник. – Київ: Кондор. 2004. – 230 с.

Викладач – к.т.н., доц.. Ярощук О.В.


44ПП05Б113 Основи технології виробів

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3-4 курс

Семестр 5-8

Кредити ЄКТС 17

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: виконувати графічні зображення стібків, строчок та швів, схем складання вузлів одягу; виготовляти основні вузли та швейні вироби; обирати і застосовувати сучасне швейне обладнання при виготовлені вузлів та одягу різного асортименту; складати технологічну послідовність обробки швейних виробів, зображати її у вигляді графічної моделі; складати технологічну документацію.

знати: нові сучасні методи з’єднання деталей одягу; теорію утворення стібків при нитковому з’єднанні деталей одягу; особливості процесів пришивання фурнітури, виготовлення петель та закріпок, використання напівавтоматів для повузлової обробки; теорію волого-теплової обробки, клейові та зварювальні способі з’єднання; сучасне обладнання, яке використовують при виготовленні одягу; основи технології виготовлення швейних виробів різного асортименту; особливості виготовлення швейних виробів з натуральної та штучної шкіри, хутра, одягу спеціального призначення та на всі сезони; основи правила складання технологічної документації.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: “Вступ до фаху”, “Перша навчальна практика”, “Матеріалознавство”, “Проектування підприємств”, “Конструкторська –технологічна підготовка виробництва”.

Зміст навчальної дисципліни: Перспективи розвитку швейної промисловості України. Загальна характеристика способів з’єднання деталей одягу. Загальний принцип утворення стібків. Робочі органи швейних машин. Процеси утворення ланцюгових стібків. Аналіз сучасного стану швейного обладнання. Основні фірми – виробники швейного обладнання. Волого-теплова обробка швейних виробів. Клейове з’єднання деталей одягу. Зварювання термопластичних матеріалів. Загальна схема процесу виготовлення верхнього одягу та її зміни залежно від різних чинників. Способи представлення технологічного процесу виготовлення одягу. Методи сучасної технології виготовлення чоловічого верхнього одягу. Методи сучасної технології виготовлення жіночого верхнього одягу. Технологія виготовлення чоловічих брюк. Аналіз технології виготовлення чоловічих сорочок. Особливості виготовлення жіночого легкого одягу. Технологія виготовлення швейних виробів із матеріалів, які містять синтетичні волокна. Особливості технології виготовлення швейних виробів із шкіри. Особливості технологічного процесу виготовлення верхнього одягу із хутра. Технологія виготовлення корсетних виробів. Технологія виготовлення все сезонного одягу. Технологія виготовлення головних уборів.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 146 год., лабораторних занять 197 год., самостійної роботи 269 год., разом 612 год

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна робота), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстрування слайдів, мультимедійна демонстрація).

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю іспит, іспит, іспит, іспит.

Рекомендована література:

Бондар К.І., Терещенко Т.Д., Дубач В.С. Довідник швейного обладнання провідних фірм. – Хмельницький, ТУП. 2003 – 119 с.

Мельник П.В. Лабораторний практикум з основ технології, обладнання та організації технологічних процесів виготовлення швейних виробів: Навч. посібник / П.В. Мельник, М.В. Свіщов, В.К. Скрипка. – Київ; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 1997. – 240 с.

Бондар К.І. Основи технології виробів. Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами спеціальностей “Швейні вироби” / К.І. Бондар, Т.Д. Терещенко, Н.Г. Савчук. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 80 с.

Викладач: канд. техн. наук, доцент Засорнов О.С., канд. техн. наук, ст. викладач Буханцова Л.В.,

канд. техн. наук, доцент Терещенко Т.Д., канд. техн. наук, доцент Савчук Н.Г.


44ПП06Б113 Основи конструювання виробів

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної і практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2-3 курси

Семестр 3-5

Кредити ЄКТС 11,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: виконувати антропометричні обстеження фігури людини; аналізувати зовнішню форму одягу і визначати типове членування її деталей; здійснювати вибір вихідних даних у відповідності із методикою побудови конструкції одягу; визначати антропометричні розмірні ознаки фігури людини; будувати базові основи конструкцій жіночого одягу; будувати базові основи конструкцій чоловічого одягу; виконувати побудову конструкцій різних видів комірів;

будувати базові основи конструкцій дитячого одягу; будувати базові основи конструкцій спеціального одягу; будувати базові основи конструкцій корсетних виробів.

знати: характеристику зовнішньої форми тіла людини; конструктивний устрій різних видів одягу; методи побудови розгорток деталей одягу; вихідні дані для побудови базових основ конструкцій різних видів одягу; принципи побудови конструкцій різних видів одягу; правила оформлення креслень конструкцій виробів у відповідності до вимог ЄСКД .

необхідні обов’язкові попередні і супутні дисципліни: інженерна та комп’ютерна графіка, вступ до фаху, матеріалознавство виробів, основи композиції, основи технології виробів, комп’ютерне конструювання.

Зміст навчальної дисципліни: Анатомія і фізіологія тіла людини, антропометрія. Розмірна типологія чоловічого, жіночого та дитячого населення. Конструктивний устрій сучасного одягу. Класифікація одягу. Вимоги до одягу різного призначення. Методи побудови розгорток деталей одягу. Принципи аналітичних розрахунків та графічної побудови конструкцій одягу за різними методиками. Розрахунок товщини пакета матеріалів для різних видів одягу. Методи оцінки статичної та динамічної відповідності одягу.

Запланована навчальна діяльність лекцій 79 год., лабораторних занять 112 год., самостійної роботи 178 год.; разом 396 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, дискусія), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні методи (ілюстрування зразків, плакати, роздатковий матеріал, медіаматеріал).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, контрольні роботи, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю залік, іспит, іспит

Рекомендована література

Кудрявцева Н.В., Краснюк Л.В. Конструювання чоловічого та жіночого верхнього одягу за ЄМКО РЕВ: Навчальний посібник. - Хмельницький, ХНУ, 2007. – 148с.

БохонькоО.П., Краснюк Л.В., Грипачевська С.В. Основи конструювання виробів: лабораторний практикум для студентів спеціальності «Швейні вироби» - Хмельницький; ХНУ, 2011.

Викладачі: канд.техн.наук, доцент Краснюк Л.В., канд.техн.наук, доцент Мица В.В., канд.техн.наук, доцент Бохонько О.П., канд.техн.наук, доцент Кудрявцева Н.В., канд.техн.наук, ст. викл. Швець Г.С.


44ПП08Б113 Матеріалознавство виробів

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2,3 курси

Семестр 3,4,5

Кредити 11

Форма навчання, для яких читається дисципліна: денна, заочна, дистанційна

Результати навчання:

вміти: визначати фізико-механічні властивості текстильних матеріалі, оцінювати фізико-механічні властивості, визначати призначення матеріалів в умовах швейного виробництва.

знати: будову, властивості, способи отримання текстильних волокон і ниток, будову і способи отримання текстильних матеріалів, властивості матеріалів та їх значення при виготовленні та експлуатації швейних виробів, методи визначення фізико-механічних властивостей матеріалів, методи оцінювання властивостей текстильних матеріалів і оцінки їх якості, асортимент текстильних матеріалів різного призначення.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: хімія, фізико-хімія полімерів, фізика, математика, теоретична механіка, основи технології виробів, основи технічної творчості та патентознавства, основи стандартизації та управління якістю.

Зміст навчальної дисципліни Класифікація текстильних волокон, основні властивості і будова натуральних волокон рослинного, тваринного походження та хімічних волокон, прядіння та отримання ниток, тканин, трикотажних і нетканих полотен, оздоблення матеріалів, геометричні, механічні, фізичні, оптичні властивості матеріалів, зсідання, зносостійкість, формувальна властивість матеріалів, класифікація асортименту текстильних матеріалів, будова прейскурантів, асортимент бавовняних, лляних, вовняних, шовкових тканин для верху, виробів, підкладок, прокладок, утеплювальні, клейові, оздоблювальні, скріплюючи матеріали і фурнітура.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 87 год., лабораторних занять 87 год., самостійна роботи 205 год., індивідуальна робота 17 год.; разом 396 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальне завдання), наочні методи ( ілюстрування зразків).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю іспит, іспит, залік.

Рекомендована література:

Бузов Б.А.та інші. Матеріалознавство швейного виробництва: Навч. посібник –М.,Легпромбытиздат, 1986, -423с.

Прошина Н.В., Кравцова Л.В.,Кущевський М.О.. Матеріалознавство. Лабораторний практикум для студ.спец. «Швейні вироби». – Хмельницький: ХДУ, 2007. -48с.

Кравцова Л.В.,Прошина Н.В. Конфекціонування. Метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для студ. спец. «Швейні вироби». –Хмельницький: ХДУ, 2004. – 48с.

Викладачі: канд..техн.наук, доцент Кравцова Л.В., канд..техн.наук, доцент Прошина Н.В., канд..техн.наук, доцент Кущевський М.О.


44ПП09Б112 Обладнання галузі

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результат навчання

вміти: аналізувати технологічні розрахунки; аналізувати конструкції та роботу технологічного устаткування для діагностування і оцінки працездатності машин; проводити технологічні регулювання з можливим розбиранням та складанням окремих вузлів для усунення несправностей; розробляти засоби малої механізації.

знати: моделі і конструкції типових робочих інструментів і приводних механізмів, які складають основу конструкції машин; технологічні і технічні характеристики машин більш якісної роботи устаткування і використання його для виконання існуючих задач.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна та комп’ютерна графіка, прикладна механіка, основи теплотехніки та тепломасопереносу.

Зміст навчальної дисципліни: Устаткування експериментальних цехів. Устаткування підготовчих виробництв. Устаткування розкрійних виробництв. Стрічкові машини, лінії та автомати в розкрійному виробництві. Модель швейної машини і структура головки швейної машини. Класифікація та позначення швейних машин. Механіка роботи виконавчих інструментів швейної машини – голки. Типові системи руху. Механізм приводу, руху голки. Процеси проколювання текстильних матеріалів і формування петлі-напуску голкової нитки. Силові навантаження на робочий інструмент. Човник. Класифікація. Технологічні процеси роботи човникових систем. Силове навантаження на човникові комплекти в процесі його роботи. Механізм приводу. Ниткопритягувач. Типи ниткопритягувачів. Траєкторія руху. Діаграма подачі нитки і аналіз робочого процесу ниткопритягувача. Механіка роботи систем переміщення тканини в процесі її з’єднання. Типи і схеми транспортерів матеріалів, їх аналіз роботи в технологічних задачах. Силове навантаження на рейковий механізм в процесі переміщення матеріалів. Типові механізми переміщення матеріалів і типові системи регулювання довжини стібка. Особливості конструкції і роботи машин ланцюгового переплетення. Робота голки, петельника подачі ниток і переміщення матеріалів в машинах одно, двох і багатониткових ланцюгових переплетень. Механіка роботи робочих інструментів і механізмів машин напівавтоматичної та автоматичної дії. Загальні відомості по експлуатації машин. Основні несправності в роботі швейних машин і причини їх виникнення. Приводні пристрої і органи керування. Устаткування волого-теплових процесів. Устаткування процесів дублювання і зварювання. Кінцева обробка виробів.

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., лабораторних роб. 36 год. самостійної роботи 108 год., разом 180 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота, практична робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Устаткування для виготовлення виробів (Технологічне устаткування підприємств). Тези лекцій та методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт студентів спец. «Швейні вироби». /П.Г. Капустенський, Г.Б. Параска, О.С. Поліщук, С.В.Смутко, С.П. Лісевич.

Механічна технологія та устаткування швейних виробництв. Лабораторний практикум для студентів спеціальностей “Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування”, “Технологія швейних виробів”. Частини 1, 2, 3. /П.Г. Капустенський, Е.А. Манзюк, О.С. Поліщук, С.П. Лісевич. – Хмельницький: ХНУ, 2007-2009.

Капустенський П.Г., Поліщук О.С., Лісевич С.П. Механічна технологія та обладнання легкої промисловості. Конспект лекцій для студентів напрямку «Машинобудування», «Технологія виробів легкої промисловості», «Професійна освіта» / П.Г. Капустенський, О.С. Поліщук, С.П. Лісевич. - Хмельницький: ХНУ, 2010. – 134 с.

Викладач:к.т.н., доц. Капустенський П.Г.Професійне спрямуванняВзуття, шкіргалантерейні та лимарні вироби


45ПП05Б117 Основи стандартизації та управління якістю

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 2,5

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: працювати з нормативними документами зі стандартизації; визначати обов'язкові і рекомендовані показники якості взуття; визначати дефекти і давати їм характеристику; визначати сорт взуття; визначати рівень якості продукції та похибки технічних вимірювань.

знати: категорії нормативних документів зі стандартизації та види стандартів; загальні вимоги до побудови, оформлення та змісту стандартів; фактори, що впливають на якість взуття; обов’язкові і рекомендовані показники якості взуття; кількісну оцінку показників якості; організаційні форми технічного контролю; дефекти, що виникають у взутті при його виробництві та методику визначення сорту взуття; похибки технічних вимірювань.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна і комп’ютерна графіка, матеріалознавство, основи конструювання виробів, основи технології виробів.

Зміст навчальної дисципліни: категорії нормативних документів з стандартизації; види стандартів; вітчизняні системи стандартів; визначення і характеристика дефектів шкіряного взуття; контроль якості продукції на взуттєвих підприємствах; організаційні форми технічного контролю за якістю продукції; методи визначення показників якості взуття; статистичні методи управління контролем якості продукції; оцінка рівня якості продукції на етапах її розроблення, виготовлення і експлуатації; метрологічне забезпечення якості продукції.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 8 год., лабораторних занять 24 год., самостійної роботи 58 год.; разом 90 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстрування слайдів).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, захист індивідуальних завдань.

Вид семестрового контролю: іспит.

Рекомендована література:

Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації (підручник). –К.: УФІМБ, 1997.

Шишкин И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством. –М.: Изд-во стандартов, 1990.

Сертификация продукции и услуг. Сборник. – М.: Изд-во стандартов, 1990.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Калина В.М.


45ПП06Б117 Основи технології виробів

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3- 4 курс

Семестр 5 - 8

Кредити ЄКТС 17

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: розробляти оптимальні схеми розкрою матеріалів; обґрунтовувати способи та оптимізувати технологічні параметри скріплення деталей; обґрунтовувати способи та оптимізувати технологічні параметри формування виробів та напівфабрикатів; використовувати сучасні досягнення у вдосконаленні діючих та розробці нових технологічних процесів; спроектувати технологічний процес розкрою (розрубу) матеріалів, обробки деталей верху і низу взуття, складання заготовок і взуття

знати: фізичну сутність технологічних процесів на яких базується виробництво взуття та шкіргалантереї, та досягнення в цій галузі; типові технологічні нормативи та способи їх оптимізації; методику проектування технологічних процесів складання виробів; типові технологічні процеси складання заготовок різних конструкцій і взуття різних методів кріплення

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: прикладна механіка, основи теплотехніки, фізхімія полімерів, основи конструювання виробів; матеріалознавство

Зміст навчальної дисципліни: проектування технологічних процесів розкрою матеріалів, які використовуються для виготовлення взуття; процеси зволоження та сушки; клейові скріплення деталей; новітні методи виробництва; проектування технологічних процесів обробки деталей верху та низу; проектування технологічних процесів складання заготовок різних конструкцій; проектування технологічних процесів формування виробів різними методами; проектування технологічних процесів складання взуття різних методів кріплення.

Запланована навчальна діяльність лекцій 146 год., лабораторних занять 205 год., самостійної роботи 269 год; разом 612 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит, іспит, залік, іспит

Рекомендована література

Раяцкас В.Л., Нестеров В.П. Технология изделий из кожи. Ч. 2. М., Легпромбытиздат, 1988.- 320 с.

Нестеров В.П. Проектування процесу виробництва взуття, - Київ: НМК ВО, 1992. – 302 с.

Технология производства обуви. Ч. IVII, - М: ЦНИИТЭИлегпром,1978.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Лобанова Г.Є., канд. техн. наук, доцент Стоянов І.С., канд. техн. наук, доцент Якимова Г.П., канд. техн. наук, доцент Казмірчук О.Д.


45ПП07Б117 Основи конструювання виробів із шкіри

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2-3 курси

Семестр 3-5

Кредити ЄКТС 11

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистан­ційна

Результати навчання

знати: основи анатомії, анропометрії і біомеханіки стопи, конструктивну харак­те­ристику виробів із шкіри, основні методики проектування взуття і серійного градирування

вміти: виконувати анропометричні дослідження стоп, проектувати взуття типових конструкцій за копіювально-графічною методикою, виконувати серійне градирування шаблонів деталей

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна і комп’ю­тер­на графіка; прикладна механіка; основи теплотехніки і тепломасо­переносу; матеріалознавство; технологія виробів із шкіри

Зміст навчальної дисципліни: Анатомія і фізіологія стопи, особливості її роботи (біомеханіка) та антропометрія. Основні закономірності в розмірах стоп та їх типологія, розмірний асортимент взуття. Конструктивна характе­ристика сучасних виробів із шкіри. Гігієнічні і фізичні властивості виробів. Техніко-економічна характеристика виробів. Основи проектування виробів із шкіри. Серійне градирування шаблонів деталей взуття

Запланована навчальна діяльність лекцій 78 год., лабораторних занять 113 год., самостійної роботи 205 год.; разом 396 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстру­вання слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік, іспит, іспит

Рекомендована література:

Бегняк В.І. Основи конструювання і проектування виробів із шкіри: Навч. посібник. – Хмельницький: ТУП, 2002. – 259 с.

Бегняк В.І., Корж Т.Є., Либа В.П. та ін. Практикум з конструювання і проектування взуття: Навч. посібник / Під заг. ред. В.І. Бегняк. – Хмельницький: ТУП, 2002. – 272 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Бегняк В.І., канд. техн. наук, доцент Домбровський А.Б., ст. викл. Михайловська О.А.


45ПП08Б117 Матеріалознавство виробів

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2-3 курси

Семестр 3-5

Кредити ЄКТС 11

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: оцінювати властивості та якість матеріалів; формулювати вимоги до матеріалів; обґрунтовано вибирати матеріали та їх пакети залежно від призначення виробу та умов його роботи

знати: будову, властивості та асортимент натуральних, штучних та синтетичних шкір, текстильних та інших основних та допоміжних матеріалів; основи їх виробництва; показники якості матеріалів та методи визначення фізичних та механічних властивостей.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізхімія полімерів, прикладна механіка, основи теплотехніки та тепломасопереносу.

Зміст навчальної дисципліни: Класифікація матеріалів та їх будова. Основи виробництва взуттєвих матеріалів. Фізичні та механічні властивості матеріалів. Конфекціювання матеріалів.

Запланована навчальна діяльність лекцій 79 год., лабораторних занять 112 год. самостійної роботи 105 год.; разом 396 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди, екскурсії), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю залік, іспит, іспит

Рекомендована література

Зурабян К.М. и др. Материаловедение изделий из кожи.-М.: Легпромбытиздат, 1988. – 359 с.

Матеріалознавство. Методичны вказівки до лабораторних робіт. Частина 1.1998, Укладач Цимбалюк В.М. - 35 с.

Матеріалознавство виробів. Лабораторний практикум з курсу. Частина 2. Механічні властивості матеріалів. - 2003, укладачі Цимбалюк В.М., Велі-Улла О.М. - 46 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Цимбалюк В.М, канд. техн. наук, доцент Савчук М.П, асистент Гриневич Т.М.


45ПП09Б112 Обладнання галузі

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результат навчання

вміти:виконувати основні регулювання технологічних параметрів обладнання;кваліфіковано підходити до вибору надійного та перспективного устаткування для різних типів виробництва; визначати фактичну продуктивність обладнання

знати: конструкцію. Роботу та технологічні можливості технологічного обладнання; основні правила технічної експлуатації технологічного і допоміжного обладнання умови взаємодії робочих органів технологічного обладнання, причини виникнення неполадок у його роботі та методи їх усунення.

Необхідні обов’язкові дисципліни Прикладна механіка. Автоматизація виробничих процесів. Проектування промислових підприємств. Оснастка взуттєвого виробництва.

Зміст навчальної Загальні поняття про машини та механізми. Привідні пристрої технологічного та допоміжного обладнання. Надійність та продуктивність машин. Умови експлуатації та ремонту машин галузі .Обладнання для розкроювання матеріалів. Обладнання для обробки деталей різанням. Швейні машини та їх основні механізми. Обладнання для формування деталей та виробів. Обладнання для складання виробів різними методами

Запланована навчальна діяльність лекцій 32 год., лабораторних роб. 32 год. самостійної роботи 98 год., разом 162 год.

Методи викладання лекційного матеріалу - словені з використання мультимедійних засобів, (розповідь, пояснення, дискусія), лабораторні роботи – робота з студентами в по групам, що складаються з 2-3 чоловік і виконують конкретні практичні завдання.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень бліц-опитування на заняттях, тестування, захист лабораторних робіт.

Рекомендована література

Г.М.Драпак Конспект лекцій з курсу „Устаткування для виготовлення виробів”.(електронний варіант, модульне середовище)

Г.М.Драпак Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної та дистанційної форми (Напрям підготовки 6.051602 Технологія виробів легк. пром. Спеціальність – Взуття, шкіргалантерейні та лимарні вироби ) – Хмельницький: ХНУ, 2011. – 24с.(електронний варіант, модульне середовище)

Г.М.Драпак, Ю.М.Білик Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів форми (Напрям підготовки 6.051602 Технологія виробів легк. пром. Спеціальність – Взуття, шкіргалантерейні та лимарні вироби ) 128с. (електронний варіант, модульне середовище)

Викладачі: к.т.н., доц. Драпак Г.М., ас. Білик Ю.М.Напрям підготовки6.020207 ДизайнЦикл дисциплін природничо-наукової підготовки


05ПН01Б147 Рисунок 06ПН01Б147 Рисунок 07ПН01Б147 Рисунок

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1-4 курс

Семестр 1-8

Кредити ЄКТС 20

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна.

Результати навчання

знати: методи та способи дослідження і аналізу предметного світу засобами рисунку; закони світлотіні; закономірності лінійної перспективи; види рисунку в залежності від його призначення як засобу виразу творчої думки.

вміти: компонувати рисунок на аркуші; встановлювати пропорційні відношення в натуральних формах і відтворювати їх в зображеннях за принципом «від загального до деталі»; свідомо аналізувати в натурі і відображати в рисунку органічні пластичні зв’язки як між окремими об’єктами зображення, так і між їх частинами; виявляти форму предмета з допомогою тону; поетапно виконувати роботу, досягаючи цілісності зображення та його композиційної організації; користуватись різними матеріалами та техніками, необхідними для виконання рисунка.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: пластична анатомія, композиція, історія мистецтв і дизайну.

Зміст навчальної дисципліни. Академічний рисунок натюрморту з геометричних фігур. Рисунок з голови людини з гіпсових зразків та з живої натури. Рисунок екорше фігури людини в трьох поворотах. Рисунок оголеної фігури людини з гіпсових моделей та з живої натури. Рисунок одягненої фігури людини.

Запланована навчальна діяльність лабораторної роботи 416 год., самостійної роботи 304 год.; разом 720 год.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень захист завдань для лабораторної та самостійної роботи.

Вид семестрового контролю 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 семестр – іспит, 5 семестр - залік.

Рекомендована література

Секачева А.В., Чуйкина А.М., Пименова Л.Г. Рисунок и живопись. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 210 с.

Андрійчук М.О., Баннова І.М., Мазур М.І. Рисунок. Методичні матеріали з курсу для студентів спеціальності «Дизайн». ХНУ, 2005. – 80 с.

Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. Учебник. М.: Издательство ЭКСМО, 2005.

Викладачі: ст. викл. Войнов В.С., доц.. Мазур М.І., ас. Захарків Т.В..

05ПН02Б147 Живопис, 06ПН02Б147 Живопис, 07ПН02Б147 Живопис

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1-4 курс

Семестр 1-8

Кредити ЄКТС 20

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна.

Результати навчання

знати: закономірності взаємодії кольорів ( кольоровий контраст, нюанс ) в об’ємно – просторовому зображенні; закони світлотіні та їх зв’язок з теплохолодністю кольорів; способи та методи побудови об’єму та простору засобами кольору; прийоми декоративно-площинного вирішення художнього образу.

вміти: планувати послідовність виконання як тривалих академічних завдань так і короткочасних етюдів; будувати кольорові відношення, на основі кольорових планів та взаємодії кольорів – тобто будувати живописну форму; цілісно сприймати натуру і мислити від загального, підпорядковуючи головному другорядне; писати не предмети, а просторове явище, пластичну подію; використовувати виразні властивості матеріалів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: кольорознавство, композиція, пластична анатомія, рисунок, історія мистецтв і дизайну.

Зміст навчальної дисципліни. Умовно-площинне зображення рослин і квітів. Живопис натюрморту та його декоративна інтерпретація. Живопис натюрморту з гіпсовою маскою та головою. Живопис голови натурщика. Живопис оголеної моделі (поясне зображення та фігура). Живопис драперії на манекені. Живопис оголеної моделі в верхньому одязі (фігури). Живопис постановки з двох одягнених моделей.

Запланована навчальна діяльність лабораторні роботи 416 год., самостійної роботи 304 год.; разом 720 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (лабораторні роботи), наочні методи (використання плакатів, аналогів, методичних вказівок)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень захист завдань для лабораторної та самостійної роботи.

Вид семестрового контролю: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 семестр – іспит, 5 семестр - залік.

Рекомендована література

Н. П. Бесчеснов, В. Я. Кулаков. Изд. центр ВЛАДОС, 2001 г. – 223 с.

Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980 – 128 с.

Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство картины. - М.: “Советский художник”, 1983 – 375 с.

Викладачі: доц. Мазур М.І., ст. викл. Войнов В.С., ас. Захарків Т.В..


05ПН03Б147 Основи композиції , 06ПН03Б147 Основи композиції, 07ПН03Б147 Основи композиції

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін Математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1,2

Кредити ЄКТС 9,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: самостійно застосовувати в практичній діяльності композиційні закони; принципи, елементи та засоби їх зв’язку, виконати композиційний аналіз творів мистецтв.

знати: термінологію, закони та правила композиції, принципи створення композиції, композиційні елементи та засоби зв’язку ,принципи системного підходу до створення гармонійних творів дизайну.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: рисунок, живопис, кольорознавство, історія мистецтв та дизайну, філософія.

Зміст навчальної дисципліни. Основні закони, принципи композиції. Композиційні елементи та засоби їх зв`язку. Системний підхід до проектування творів дизайну.

Запланована навчальна діяльність лекції 70 год., лабораторні роботи 70 год., самостійної роботи 184 год.; разом 324 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (лабораторні роботи), наочні методи (використання слайдів, плакатів, зразків робіт)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень захист лабораторних робіт, перегляд робіт комісією.

Вид семестрового контролю іспит, іспит.

Рекомендована література

Шпара П.Е. Техническая эстетика и основы художественного конструирования. – Киев: Высшая школа, 1978.

Шевелев И.Ш. Принцип пропорции. – М.: Стройиздат, 1986.

Казаринова В. И.. О красоте и композиции. – М.: Экономика, 1978.

Викладачі: Нар. Худ. України Мазур М.І., Засл.худ. України Гуменчук О.І., ст.викл. Андрійчук Т.М., ст. викл. Петречко В.Й.


05ПН04Б147 Історія мистецтв і дизайну, 06ПН04Б147 Історія мистецтв і дизайну, 07ПН04Б147 Історія мистецтв і дизайну

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Математичної та природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1-3 курс

Семестр 1-5

Кредити ЄКТС 14,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: безпосередньо спілкуватись з творами архітектури й мистецтва під час мистецтвознавчої практики (відвідування музеїв, культурно-архітектурних пам’яток України);

користуватись мистецтвознавчою літературою та Інтернет і вміти написати самостійну роботу (реферат) з будь-якої теми, викладеної в курсі;

зробити аналіз художнього твору, визначивши його естетичну цінність;

використовуючи набуті знання, виконувати власні твори.

знати основні поняття теорії мистецтва, художньої і дизайнерської діяльності;

культурну спадщину краю, України, світу.

Необхідні обовязкові попередні та супутні дисципліни: філософія, історії України, культурологія, політологія, основи економіки, основи композиції, рисунок, живопис, анатомія, кольорознавство.

Зміст навчальної дисципліни. Основи теорії мистецтва. Поняття предмету мистецтва, художнього образу та його творення. Види, жанри мистецтва. Історія мистецтва: первісне, стародавнього світу, часів античності, середньовіччя, Відродження. Мистецтво Нового часу: бароко, рококо. Класицизм. Мистецтво Європи ХІХ- початку ХХ ст.: реалізм, імпресіонізм, постімпресіонізм, модернізм. Мистецтво різних стилів в різних країнах. Творчість видатних архітекторів, скульпторів, живописців, графіків і дизайнерів.

Запланована навчальна діяльність лекції 122 год., лабораторні роботи 122 год., самостійної роботи 260 год.; разом 504 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (лабораторні роботи), наочні методи (використання слайдів, плакатів, зразків робіт, відео матеріали, книги, журнали, альбоми репродукцій).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень захист лабораторних робіт, рефератів, тестовий контроль, перегляд робіт комісією.

Вид семестрового контролю: залік, іспит, залік, залік, іспит

Рекомендована література

Левчук Л.Т., Оніщенко О.І. Основи естетики: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2000. – 271 с., іл.

Искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. Графика. – Ч.3. Русское искусство. Советское искусство. – М.: Просвещение, 1989.

История искусства зарубежных стран: Первобытное общество, Древний Восток, античность: Учебник /Кол. авт.

Авторський конспект лекцій з дисципліни «Історія мистецтв і дизайну». – Теми 1-47.

Викладач: ст. викл. Рожко-Павленко Л.Ф.Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки


05ПП01Б147 Засоби і методи дизайну, 06ПП01Б147 Засоби і методи дизайну, 07ПП01Б147 Засоби і методи дизайну

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 2,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання:

вміти: характеризувати дизайнерський об`єкт з точки зору використаних методів дизайну; дати рекомендацію стосовно використання певного методу дизайну при створенні дизайнерського об`єкту; проаналізувати використані засоби дизайну створеного дизайн-об`єкту; рекомендувати використання засобів дизайну на певному етапі дизайн-процесу.

знати: основні засоби дизайну; методи дизайну; вимоги до дизайну; етапи дизайн-процесу.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Основи композиції, Проектування рекламної графіки, Основи проектування.

Зміст навчальної дисципліни. Мета та задачі дисципліни. Роль дизайну в суспільстві. Напрямки дизайну. Характеристика вимог до дизайну. Кольорове рішення в дизайні. Вплив загальних факторів дизайну на довкілля. Етапи дизайн-процесу. Засоби дизайну. Методи дизайну.

Запланована навчальна діяльність лекції 17 год., лабораторні роботи 34 год., самостійної роботи 39 год.; разом 90 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (лабораторні роботи), наочні методи (використання плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: тестовий контроль, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю: залік.

Рекомендована література

Дизайн: история и теория. Учеб. Пособие / И.А.Ковешникова. – М.: Просвещение, 2005.

Дизайн: навч. посіб. / С.К.Шумега. – М.: МГУ, 2004.

Проблемы дизайна костюма и пути их исследования. Сборник научных трудов. – М.: ГАСБУ, 1997.

Викладач: к.т.н., доцент Олійник Г.С.


05ПП02Б147 Кольорознавство, 06ПП02Б147 Кольорознавство, 07ПП02Б147 Кольорознавство

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної і практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: розрізняти кольори по кольоровому тону, світлості, насиченості; змішувати кольори для отримання певного кольору; нейтралізувати, підсилювати явище контрасту кольорів; визначати зміну кольору в залежності від освітлення, форми, фактури; підбирати кольори за принципами кольорових гармоній; проводити асоціації між кольором і різними психологічними станами людини, відчуттями, музикою і т. ін.; характеризувати особливості сприйняття кольору різними народами і в різні епохи.

знати: фізичну природу кольору; основні характеристики кольору; фізіологію зорового сприйняття кольору; закономірності сприйняття кольору; типи колірних гармоній; психологію сприйняття кольору, психофізіологічний вплив кольору; особливості сприйняття кольору різними народами і в різні епохи.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: живопис, композиція, історія мистецтв, культурологія.

Зміст навчальної дисципліни: Колір як об’єкт дослідження. Розвиток вчення про колір. Фізичні основи кольору. Класифікація кольорів. Основні характеристики кольору. Колірний зір. Фізіологія кольору. Змішування кольорів. Сприйняття кольору. Колірна гармонія.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год.; лабораторних занять 34 год.; самостійної роботи 57 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (лекція, пояснення, розповідь), практичні (лабораторні роботи, індивідуальні завдання), наочні методи (використання слайдів; колористичних моделей, таблиць, схем; репродукцій творів відомих майстрів; зразків декоративно-ужиткового мистецтва; творів дизайну; зразкових студентських робіт)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень захист лабораторних робіт, тестовий контроль, іспит.

Вид семестрового контролю: іспит.

Рекомендована література

Иттен Иоханнес Искусство цвета /Пер. с немецкого; 2-е издание; Предисловие Л. Монаховой . – М.: Изд. Д. Аронов, 2001. – 96 с.

Миронова Л.Н. Цветоведение. – Минск: Высш. школа, 1984.

Юрьев Ф.И. Цвет в искусстве книги - К.: Издательство при Киевском государственном университете издательского объединения “Вища школа”, 1987.

Викладач: Дмитришина Г.М.


05ПП03Б147 Пластична анатомія, 06ПП03Б147 Пластична анатомія, 07ПП03Б147 Пластична анатомія

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної і практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 2

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: застосовувати набуті знання обємно-просторових зображень фігури людини як з натури так і за уявою

знати: елементарну статистичну морфологію опорно-рухового апарату; співвідношення зовнішніх форм із загальним планом будови тіла; пропорції тіла людини з врахуванням вікових та статевих особливостей.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: рисунок, живопис.

Зміст навчальної дисципліни. Історія розвитку пластичної анатомії. Остеологія. Будова черепа та скелету людини. Характеристика кісток черепа та скелету людини. Міологія. Будова і форма м’язів людини. Характеристика м’язів різних частин тіла людини. Пропорції чоловічих, жіночих і дитячих фігур.

Запланована навчальна діяльність лекції 18год., лабораторні роботи 54 год., самостійної роботи 54 год.; разом 126 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (лабораторні роботи), наочні методи (використання слайдів, плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю: іспит.

Рекомендована література

Алексеев В.П. Остеометрия. – М.: Наука, 1966.

Баммес Г. Анатомия для художников. – Дрезден, 1982.

Нетаюх М.А. Латино-український анатомічний словник. – К.: Наукова думка, 1972.

Викладачі: ст. викладач Андрійчук М.О. викладач-стажист Албул Р.В.


05ПП03Б1121 Безпека життєдіяльності, 06ПП03Б121 Безпека життєдіяльності, 07ПП03Б121 Безпека життєдіяльності

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної і практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: практично здійснювати заходи щодо підвищення безпеки і екологічності технологічних процесів, оцінювати радіаційну, хімічну, біологічну обстановку та обстановку, яка може виникнути внаслідок надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру; практично здійснювати заходи щодо захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійних лих та у разі застосування сучасної зброї; оцінювати стійкість елементів об’єктів господарювання в надзвичайних ситуаціях і визначати необхідні заходи щодо її підвищення; організовувати взаємодію з відповідними державними органами та структурами для забезпечення зовнішнього захисту; забезпечувати підготовку формувань та проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах господарювання; проводити розрахунки пов’язані, із втратами від надзвичайних ситуацій;

знати: предмет курсу, його основні поняття та термінології, основи законодавства безпеки життєдіяльності, організація служби охорони праці на підприємствах, основні принципові положення діючих норм та правил, правила розслідування виробничих нещасних випадків методи надання першої допомоги, система навчання працюючих безпечним методам праці та її документальне забезпечення, основи стійкості роботи об’єктів господарювання в надзвичайних ситуаціях; основи організації проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках зараження і ураження;

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: екології,, дисциплін, що безпосередньо формують компетенції фахівця на рівні "Бакалавр" відповідного напрямку підготовки.

Зміст навчальної дисципліни. Життя людини і здоровя в умовах впливу негативних факторів середовища роботи та мешкання. Правова та нормативна база для захисту здоровя та життя людини. Застосування індивідуальних і колективних засобів захисту здоровя і життя людини.

Запланована навчальна діяльність аудиторні заняття 51 год., самостійної роботи 21 год.; разом 72 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (екскурсії), наочні методи (використання обладнання, плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, письмові контрольні роботи

Рекомендована література

Лаптєв А.А. Охорона та оптимізація навколишнього середовища. - К.,1990.

Пістун І.П., Пігуснюк В.Д., Березовецький А.П. Безпека життєдіяльності. - Вид.: Світ, 1994.

Викладач: ст.. викладач Мисліборський В.В.


Цикл дисциплін професійно та практичної підготовки


Професійне спрямування Дизайн одягу


40ПП09Б147 Основи формоутворення дизайн-об’єктів

Тип дисципліни Нормативна

Цикл професійної і практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3,4

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: аналізувати зовнішню форму одягу і визначати типове членування її деталей; визначати антропометричні розмірні ознаки фігури людини; здійснювати вибір вихідних даних у відповідності із методикою побудови конструкції одягу; будувати базові основи конструкцій жіночого, чоловічого та дитячого одягу.

знати: характеристику зовнішньої форми тіла людини; конструктивний устрій різних видів одягу; методи побудови розгорток деталей одягу; вихідні дані для побудови базових основ конструкцій різних видів одягу; принципи побудови конструкцій різних видів одягу; правила оформлення креслень конструкцій виробів у відповідності до вимог ЄСКД .

необхідні обов’язкові попередні і супутні дисципліни: пластична анатомія, нарисна геометрія та перспектива, основи технології виробів, матеріалознавство, ергономіка, основи роботи в матеріалі.

Зміст навчальної дисципліни: Розмірна типологія чоловічого, жіночого та дитячого населення. Конструктивний устрій одягу. Класифікація одягу. Вимоги до одягу різного призначення. Методи побудови розгорток деталей одягу. Принципи аналітичних розрахунків та графічної побудови конструкцій одягу за різними методиками. Розрахунок товщини пакета матеріалів для різних видів одягу.

Запланована навчальна діяльність лекцій 35 год., лабораторних занять 70 год., самостійної роботи 75 год.; разом 180 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні методи (ілюстрування зразків, плакати, роздаткові матеріали, медіаматеріали).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, контрольні роботи, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література:

Кудрявцева Н.В., Краснюк Л.В. Конструювання чоловічого та жіночого верхнього одягу за ЄМКО РЕВ: Навчальний посібник. - Хмельницький, ХНУ, 2007. – 148с.

Основи формоутворення дизайн-об’єктів. Лабораторний практикум для студентів спеціальності 6.020210 “Дизайн” спеціалізації «Дизайн одягу» /Л.В. Краснюк, Е.В.Базилюк, С.В.Грипачевська – Хмельницький: ХНУ, 2010.

Викладачі: канд.техн.наук, доцент Краснюк Л.В., канд.техн.наук, ст. викл. Базилюк Е.В.


05ПП09Б113 Основи технології виробів

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3-4

Кредити ЄКТС 6,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: виконувати розрахунки всіх етапів нормування витрат сировини на стадії технологічної підготовки виробництва одягу; виконувати графічні зображення стібків, строчок, швів та складальних схем обробки основних вузлів швейних виробів; здійснювати вибір обладнання для виготовлення швейних виробів; складати технологічну послідовність обробки швейних виробів, зображати їх у вигляді графічної моделі

знати: технологічну підготовку виробництва; технологічні процеси підготовки тканин до розкрою; технологічні процеси розкрою матеріалів; класифікацію і сутність ниткового, клейового та зварювального зєднань деталей одягу; теорію процесів стібкоутворення для стібків різного призначення; теорію волого-теплової обробки швейних виробів; основи технології обробки деталей, вузлів та виробів різного призначення в цілому.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: “Перша навчальна практика”, “Матеріалознавство”.

Зміст навчальної дисципліни: Загальний принцип утворення стібків. Робочі органи швейних машин. Волого-теплова обробка швейних виробів. Методи сучасної технології виготовлення чоловічого верхнього одягу. Методи сучасної технології виготовлення жіночого верхнього одягу. Технологія виготовлення чоловічих брюк. Особливості виготовлення жіночого легкого одягу. Технологія виготовлення швейних виробів із матеріалів, які містять синтетичні волокна. Особливості технології виготовлення швейних виробів із шкіри. Особливості технологічного процесу виготовлення верхнього одягу із хутра. Технологія виготовлення корсетних виробів. Технологія виготовлення всесезонного одягу

Запланована навчальна діяльність: лекцій – 35 год., лабораторних занять –70 год., самостійної роботи – 111 год., разом – 234 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна робота), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстрування слайдів, мультимедійна демонстрація).

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю: екзамен.

Рекомендована література:

  1. Савостицкий А.В., Мешков Е.Х. Технология швейных изделий. - М.: Легкая индустрия, 1982. - 440 с.

  2. Першина Л.Ф. Технология швейного производства. - М.: Легпромбытиздат, 1991. - 416 с.

  3. Сафронова И.В. Механическая технология производства одежды. - М.: Легкая индустрия, 1977. - 300 с.

Викладач: канд. техн. наук, доцент Лозінська С.М.


05ПП10Б147 Художнє моделювання виробів

Тип Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2-3 курс

Семестр 4-6

Кредити ЄКТС 12,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна.

Результати навчання

Знати: основні напрямки розвитку моди,закони утворення форми, єдності форми і змісту, форми і матеріалу; основи графічного зображення фігури людини на площині (стилізація, пошук образу);основні техніки кольорової графіки; методи підходу та пошуку ідеї; етапи розробки та побудови графічних ескізів та моделей одягу ;

вміти: графічними засобами зобразити форму костюму, упорядкувати композицію, знайти ступінь орнаментації; умовно зобразити фігуру у площинному трактуванні, передаючи пластику руху тіла; створити образ відповідно джерела творчості, настрою та призначення одягу.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:малюнок, живопис, кольорознавство, пластична анатомія.

Зміст навчальної дисципліни. Мода. Характеристика сучасного напрямку моди. Індустрія моди. Авангард, pret - a -porter, (от кутюр, прет-а-порте де люкс). Видовищний одяг. Циклічність моди. Тенденції. Класифікація одягу. Особливості проектування домашнього одягу. Вік людини і форма одягу. Сезонність. Спеціалізований одяг. Форма. Асортимент домашнього одягу, тканини, геометричний вигляд форми. Особливості проектування повсякденного чоловічого та жіночого одягу. Готовий одяг, одяг на замовлення. Асортимент. Особливості членування повсякденного одягу. Власний стиль, імідж. Вплив спортивного одягу на повсякденний одяг. Особливості проектування святкового одягу. Святкова класика, романтика. Оздоблення і прикраси святкового ансамблю. Особливості проектування одягу для відпочинку. Активний і пасивний відпочинок. Форма і колір в асортименті одягу для відпочинку. Ергономіка рухів. Спортивний одяг. Особливості проектування дитячого одягу. Особливості вікових груп. Сировина ( тканини ). Колір. Конструктивність. Силует і форма. Робота з джерелом творчості. Характеристика творчих методів художнього проектування одягу. Стилізація. Інтерпретація. Декоративізм. Модель. Проект. Стиль у моді: а) Історичні пласти стилю. Зв’язок архітектури, живопису і одягу. Вплив релігії на моду. б) Основні стилі моди. Витоки, формування стилю. Лідерства країн – законодавців моди в) Підстилі та мікро-стилі. Науково – технічна революція. Стилі в музиці. г) Власний стиль. Імідж. Дифузія стилів. Дифузія світових культур. Права людини. Змагання дизайнерських ідей.

Запланована навчальна діяльність лабораторні роботи 123 год., самостійна робота 185  год., лекції 124  год., разом 432год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (лабораторні роботи), наочні методи (використання плакатів, аналогів, методичних вказівок)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень захист завдань для лабораторної та самостійної роботи.

Вид семестрового контролю: залік, іспит, іспит.

Рекомендована література

Балдано И.Ц. Мода ХХ века: Энциклопедия.- ОЛМА-ПРЕСС”, 2002.

Ли Фэидон Основи стиля.- ЭКСМО, 2003.

Эндрю Такер, Тэмсин Кингсвел . История моды.- Москва, 2003.

Викладач: ст. викладач Поворозник О.В.


05ПП11Б147 Основи гармонізації об’єктів

Тип Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7,8

Кредити ЄКТС 9,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: практично розробляти сучасний одягу в будь-яких художніх системах за системним підходом до проектування об’єктів дизайну, аналізувати джерело творчості та трансформувати його у форми сучасного одягу, створювати художній образ за допомогою одягу у відповідності девізу чи джерелу творчості.

знати: системний підхід до проектування художніх моно- та систем одягу, види гармонійних систем одягу, сутність художніх систем одягу та принципи їх гармонізації, принципи створення художнього образу у відповідності джерелу творчості, вимоги промисловості до проектування художніх систем одягу.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи композиції, малюнок, живопис, художнє моделювання виробів, засоби і методи дизайну, комп’ютерна графіка

Зміст навчальної дисципліни. Принципи системного проектування сучасного одягу як об’єктів дизайну, особливості проектування художніх систем одягу: «автономна система», «сім`я», «гарнітур», «комплект», «ансамбль», «колекція» та принципи їх гармонізації. Творчі методи художнього проектування. Трансформація та стилізація джерела творчості. Образно-асоціативний підхід до проектування композиційно гармонійних систем одягу

Запланована навчальна діяльність лекції 47 год., лабораторні роботи 128 год., самостійної роботи 149 год.; разом 324 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (лабораторні роботи), наочні методи (використання слайдів, плакатів, журналів, зразків робіт)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень тестовий контроль, захист лабораторних робіт, перегляд робіт комісією.

Вид семестрового контролю: іспит, іспит.

Рекомендована література

Черемных А.И. Основы художественного конструирования женской одежды. - М.: Легкая и пищеваяпромышленность, 1983.

Основы теории проектирования костюма: Учеб. для вузов / Под ред. Т.В. Козловой. – М.: Легпромбытиздат, 1988.

Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды.: Учеб. пособие для студентов. – М.: Мастерство, Академия, 2001.

Викладачі: к.т.н. доц.. Баннова І.М.


05ПП12Б147 Історія одягу і матеріальної культури

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3-4 курси

Семестр 5-8

Кредити ЄКТС 10,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

знати: основні етапи історії одягу та матеріальної культури, в тому числі історичні стилі костюму, класичного мистецтва та культури; загальні поняття теорії дизайну, історію його зародження і розвитку; сучасні прогресивні методи і успішні стратегії розвитку модної індустрії; стилі і напрямки, в яких працюють сучасні дизайнери одягу;

вміти: користуватись спеціальною літературою та інформаційними джерелами; визначати історичні стилі костюму та предметів одного функціонального призначення завдяки певним особливостями, притаманним для тієї чи іншої історичної епохи, регіону, напряму, школи тощо; визначати пріоритети в обранні стратегії проектування певного виробу; грамотно використовуючи набуті знання, створювати власні твори

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: історія, історія мистецтв і дизайну, культурологія, основи композиції, філософія.

Зміст навчальної дисципліни: Цілісна картина виникнення і розвитку костюму та матеріальної культури в країнах світу, починаючи з доби давніх цивілізацій. Історичні стилі костюму. Надбання різних країн і народів в галузі матеріальної культури і дизайну. Сучасні методи та стратегії розвитку індустрії моди, теоретичні засади та досвід провідних дизайнерів.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 70 год., практичних занять 88год., самостійної роботи 202 год., разом 360 год.

Методи викладання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда, дискусія), практичні (практична та самостійна творча робота), наочні методи (курс мультимедіа лекцій, візуальні посібники (постери, таблиці, література), взірці матеріальної культури та дизайну), робота у групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, семінари, реферати, тестування, захист творчих робіт

Вид семестрового контролю: курсова, залік, іспит (підсумкова творча робота)

Рекомендована література

  1. Аксенова М. Мода и стиль. ­М.: Аванта, 2002.

  2. Готтенрот Ф. Иллюстрированная история материальной культуры. – М.: Аст, 2001.

  3. Шумега С.С. Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну. Історія дизайну меблів та інтер’єра. Навчальний посібник. – К., 2004.

Викладач: асистент Михайловська О.О.


05ПП13Б147 Комп’ютерний дизайн одягу

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: працювати в ілюстраційних графічних редакторах та універсальних системах автоматизованого проектування, розробляти моделі об’єктів дизайн-проекту та реалізовувати їх в проектній документації.

знати: інструменти і технологію обробки комп’ютерних графічних моделей, як засобу відображення творчих задумів дизайнера та методику реалізації дизайнерських рішень в комп’ютерних системах проектування.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: – «Основи комп’ютерної техніки», «Комп’ютерна графіка», «Технічне моделювання».

Зміст навчальної дисципліни: Комп’ютерні методи створення та коригування художніх об’єктів в графічному редакторі GIMP. Дизайн костюму та колекції. Графічні моделі елементів проекту в графічному редакторі QCAD. Побудова базових конструкцій в універсальній графічній системі QCAD. Комп’ютерні методи конструктивного моделювання та побудови лекал в системі QCAD.

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., лабораторних занять 36 год., самостійної роботи 54 год., разом 126 год..

Методи викладання: словесні (пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальне завдання)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література:

Основи комп’ютерного дизайну. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності «Швейні вироби» / С.Г.Кулешова. Хмельницький,ХНУ, 2007. – 44с.

Основи комп’ютерного конструювання одягу. Методичні вказівки до виконання курсових робіт і дипломних проектів для студентів спеціальності «Швейні вироби» / П.В.Блажієвський. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 51с.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Викладачі: к.т.н., ст. викл. Базилюк Е.В.Професійне спрямування Дизайн інтерєру і меблів


07ПП08Б147 Основи проектування

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3,4

Кредити ЄКТС 8,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: формування об`ємно-просторового мислення; вивчення технології проектного процесу; набуття навичок візуалізації проекту за допомогою ортогональних, аксонометричних та перспективних креслень, самостійної роботи з літературою; формування основ понятійного базису.

знати: основи методики проектування інтер`єру; проблеми взаємовідносин людини та предметно-просторового середовища; мати навички використання різних видів креслень, демонстраційних матеріалів; володіти методами макетування і моделювання; орієнтуватись в сучасних тенденціях і потребах з метою їх застосування в проектуванні.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: рисунок, основи композиції, дизайн інтер’єру і меблів.

Зміст навчальної дисципліни. Основи проектної графіки. Засоби обємного зображення в дизайні. . Функціональна організація споруд і їх інтерєрів. Основні конструктивні схеми споруд. Цілісність та виразність форми в композиції споруд. Проблеми масштабності форми. Типологія обєктів дизайну і архітектури.

Запланована навчальна діяльність: лекції 52 год., лабораторні роботи 123 год., самостійної роботи 113 год.; разом 288 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (лабораторні роботи), наочні методи (використання слайдів, плакатів, журналів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень захист лабораторних робіт, перегляд робіт.

Вид семестрового контролю іспит, іспит

Рекомендована література

Иконников А.В. Художественный язык архитектуры. – М., 1985.

  1. Русскевич Н.Л. Справочник по инженерно-строительному черчению. – К., 1987.

  2. Якубович А.А. Задания по черчению. – М., 1984.

Викладачі: ст. викладач Трачук В.А.


07ПП09Б147 Дизайн інтер’єру і меблів

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2-4 курс

Семестр 3-8

Кредити ЄКТС 22,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання:

Вміти:успішно працювати в проектних організаціях повноправними членами творчих колективів, виконуючи відповідальні обов’язки художника проектанта.

Знати: основні технічні прийоми методу проектування; основні композиційні закони формоутворення; основи антропометрії, масштабу та масштабності; основні властивості матеріалів, що застосовуються в дизайні інтер’єрів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: „Основи композиції”, „Комп’ютерне

формоутворення”, „Основи комп’ютерного дизайну"

Після вивчення даного курсу вивчаються „Проектування інтер’єру і меблів”.

Зміст навчальної дисципліни Особливість курсу полягає в безпосередньому зв’язку навчального процесу з сучасною практикою проектування, будівництва і виробництва.

Запланована навчальна діяльність лабораторні роботи 403 год., самостійної роботи 389 год.; разом 792 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (лабораторні роботи), наочні методи (використання методичних посібників)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень захист лабораторних робіт, перегляд робіт.

Вид семестрового контролю залік, іспит.

Рекомендована література

Новикова Е.Б. „Интерьер общественных зданий.” – М.: „Стройиздат”, 1984. - 271 с.

Федоровский Л.Н. „Проектирование интереров обемно-пространственная композиция в интерьере” – М.,МАРХІ, 983р., - 57 с.

Ранеев В.Р. „ Интерьер” – М.: Высш. школа, 1987. - 232 с.

Викладачі:

ст.викл.Когут І.М. ст.викл. Петречко В.Й. ст.викл. БобровськийО.В.


07ПП10Б147 Комп’ютерне проектування інтер’єру та меблів

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3-4 курс

Семестр 5-8

Кредити ЄКТС 16,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна,

Результати навчання

вміти: реалізовувати художні задуми за допомогою комп’ютерних програм; відповідно до вимог прогресивної технології комп’ютерних програм розробити проект інтер’єру та меблів; створювати конкурентноздатну продукцію.

знати: теоретичні основи розробки інтер’єру та меблів за допомогою комп’ютерних програм; вимоги до організаціїї та послідовності роботи; порядок створення презентаційної та робочої документаціїї; вимоги до оформлення презентаційної та робочої документаціїї; перелік графічних комп’ютерних програм та їх можливості.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: дизайн інтер’єру та меблів, компьютерна графіка, комп’ютерне формоутворення.

Зміст навчальної дисципліни. Послідовність виконання дизайн-проекту середовища з подальшим оформленням робочої документаціїї на прикладі громадського приміщення з використанням програми Архікад. Обмір приміщення лазерним пристроєм та побудова обмірного плану приміщення з прив’язкою до інженерних комунікацій за допомогою програми Архікад. Побудова плану перепланування, демонтажу та монтажу стін. Побудова плану розташування меблів та обладнання за діючими нормами та з врахуванням соціальних та ергономічних чинників за допомогою програми Архікад. Побудова креслень стелі. Побудова креслень підлоги з позначенням рівня та оздоблення. Побудова креслень розташування освітлювальних пристроїв, вимикачів, електричних розеток та іншого електроустаткування. План розташування санітарно-гігієнічного обладнання. Специфікація освітлювального та електрообладнання. Побудова розгорток стін. Оформлення пакету робочої конструкторської документації.

Запланована навчальна діяльність лабораторні роботи 245 год., самостійної роботи 331 год.; разом 576 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (розв’язання задач, лабораторні роботи), наочні методи (використання слайдів, плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень тестовий контроль, письмові контрольні роботи, захист завдань для самостійної роботи.

Вид семестрового контролю іспит.

Рекомендована література

Владимир Агапов, «Сопротивление материалов. Курс лекций».-М.:Экзамен», 2009г, 288с.

Алмаметов Ф.З., Курицын Н.А., Миролюбов И.Н., Яшина Л.В., Изотов И.Н. «Сопротивление материалов». –М.: “Лань», 2009, 512с.

Прохорский Г.В. «ArchiCAD 12. Проектирование загородного дома».-М.:Вильямс, 2009р, 416 с.

Викладач: ст. викл. Міль С.В.Професійне спрямування Графічний дизайн та реклама


06ПП08Б147 Проектування

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 2-4 курс

Семестр 3-8

Кредити ЄКТС 25,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: застосовувати принципи, прийоми композиції для розробки проектів графічного дизайну ;виявляти обмеження та вибирати образотворчі засоби при створенні графічних композицій; користуватися різними матеріалами та графічними техніками при створенні об’єктів графічного дизайну; розробити проект об’єкту графічного дизайну згідно його функціональному призначенню, методом креслення, ескізу та комп'ютерного формоутворення.

знати: можливості об’єктів графічного дизайну згідно їх функціонального призначення, основні способи проектування об’єктів графічного дизайну, основні композиційні закони формоутворення на площині, основні технічні прийоми методу креслення, ескізу, комп'ютерного формоутворення об’єкту.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи композиції, нарисна геометрія, комп’ютерне проектування, шрифти, макетування і моделювання, типографіка, фотографіка, дизайн пакування, графічні техніки, графічний дизайн в середовищі.

Зміст навчальної дисципліни. Засоби проектування. Прийоми стилеутворення в графічному дизайні. Матеріали та інструменти, що використовуються при проектуванні графічно-рекламних об’єктів. Проектування та моделювання в графічному дизайні за законами художньо - композиційного формоутворення. Закони пропорцій, масштабності, малюнку, живопису, композиції. Антропометрія та функціональність. Особливості різних технік і прийомі в графічному дизайні. Вивчення і аналіз властивостей сучасних матеріалів в графічному дизайні. Композиція графічного та текстового вирішення об’єктів графічного дизайну.

Запланована навчальна діяльність лекції 258 год, лабораторні роботи 258 год., самостійної роботи 384 год.; разом 900 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (розв’язання задач, лабораторні роботи), наочні методи (використання слайдів, плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень тестовий контроль, письмові контрольні роботи, захист завдань для самостійної роботи, перегляд лабораторних і самостійних робіт.

Вид семестрового контролю: 3,4,5,6,8 семестри іспит, 7 семестр - залік.

Рекомендована література

Курушин В.Д. Графический дизайн и реклама. 2002 Москва. С. 35- 39, с.52-56, с. 60-132.

А.Н. Божко, Д.М. Жук, В.Б. Маничев.-Компьютерная графика-Москва Издательство МГТУ им. Н.Є.Баумана-2007-418с.

В. В. Головач- Дизайн пользовательского интерфейса-Москва 2005-141с,

КрисДжамса, Конрад Кинг, Энди Андерсон- Эффективный самоучитель по креативному Web-дизайну- Санкт-Петербург • Киев-2005-665с.

Викладачі: ст. викл. Нікитюк С.С., доцент Гуменчук О.І.06ПП09Б147 Типографіка

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 3 курс

Семестр – 5,6

Кредити ЄКТС - 8,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: розробляти концептуальне рішення сучасних поліграфічних виробів, журналів, буклетів, проспектів, книжкової графіки, суперграфіки. Працювати у різних графічних та відео редакторах, програмах верстки, 3D моделювання. Виконувати підготовку до друку поліграфічної продукції. Виготовляти нескладні відеоролики рекламного характеру. Працювати зі шрифтами та різними гарнітурами.

знати: основи композиції, сучасні тенденції у поліграфічній продукції, комп’ютерне програмне забезпечення різної спеціалізації, базові та сучасні стилістичні напрямки, принципи побудови шрифтової композиції, елементи книги, сучасні поліграфічні технології та матеріали.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи композиції, кольорознавство, шрифти, комп’ютерна графіка, комп’ютерне формоутворення, психологія, фото графіка, історія мистецтв.

Зміст навчальної дисципліни: історія друкарської справи, понятійний апарат в типографі ці, застосування шрифтів та шрифтова композиція в друкарській продукції. Верстка поліграфічної продукції і підготовка до друку. Кольоророзподіл. Елементи книги та її дизайн.

Запланована навчальна діяльність: лабораторні роботи 140 год.; самостійні роботи 130 год., разом 270 год.

Методи викладання словесні пояснення, практичні (лабораторні роботи), наочні методи(використання зразків сучасної поліграфічної продукції).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень захист практичних робіт, захист курсового проекту, перегляд робіт комісією.

Вид семестрового контролю: екзамен, курсовий проект.

Рекомендована література:

Джеймс Ф. Типографіка, шріфт, верстка, дизайн, - С-Пб. : БХВ, 2004.

Рудер Е. Типографіка, -М.: «Книга», 1982.

Тоотс В. Современный шрифт, - М.: «Книга», 1966.

Викладач: ст.. викладач Андрійчук Т.М.


06ПП10Б147 Комп’ютерне проектування

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 3 - 4 курс

Семестр 5-8

Кредити ЄКТС 13,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна,

Результати навчання

вміти:реалізовувати художні задуми макетів за допомогою комп’ютерних програм; відповідно до вимог прогресивної технології комп’ютерних програм виготовити зразок макету; створювати конкурентноздатну продукцію.

знати: теоретичні основи створення графічних макетів поліграфічної продукції; вимоги до поліграфічної продукції; вимоги до створення макетів веб-дизайну; вимоги до оформлення макетів пакування; перелік графічних комп’ютерних програм та їх можливості.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: ПП.03.Б49.147 (Основи композиції), ПП.05.Б49.147 (Комп’ютерне проектування), ПП.03.Б49.147 (Комп’ютерна графіка).

Зміст навчальної дисципліни.

Робота у програмах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, 3sMax, Adobe Indesign, Addobe Pagemaker, Adobe Acrobat, QuarkExpress, Adobe ImageReady. Створення у комп’ютерних програмах макетів візиток, логотипів, веб-сайтів, обоїв для робочого столу.

Запланована навчальна діяльність лабораторні роботи 211 год., самостійної роботи 257 год.; разом 468 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (розв’язання задач, лабораторні роботи), наочні методи (використання слайдів, плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень тестовий контроль, письмові контрольні роботи, захист завдань для самостійної роботи.

Вид семестрового контролю залік, іспит.

Рекомендована література

С.В. Глушаков, А. В. Гончарова, Е. В. Гончарова, С. А. Золотарев, - Все секреты, трюки и эффекты Photoshop, Illustrator, Corel. - М.: Хранитель,- 2008, - 672 с.

С. В. Глушаков, Е. В. Гончарова, С. А. Золотарев, Г. А. Кнабе, - Adobe Illustrator CS3. Самоучитель, - М.: АСТ, - 2008 480 с..

Ю.С.Ковтанюк, - CorelDraw для дизайнера. Под Windows Vista. -М.:Пресс, http://www.ozon.ru/context/detail/id/858744/- 2008, - 1656 с.

Викладач: асистент Осінська М. М.


58