Анотації дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”


СпеціальністьХімічна технологія і обладнання опоряджувального виробництва


43ПНМ01М121 Охорона праці в галузі

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін Професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 1,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: провести аналіз стану техніки безпеки і виробничого травматизму на підприємстві, провести аналіз стану пожежної безпеки та електробезпеки на підприємстві, оцінка санітарного стану на підприємстві та їх відповідність державним та галузевим, розробка пропозицій по покращенню умов охорони праці на підприємстві.

знати: організацію охорони праці в хімічній галузі, організація охорони праці на малих підприємствах хімічної галузі, вимоги безпеки до технологічних процесів обладнання і виробництв хімічної галузі, вимоги безпеки при зберіганні сировини і готової продукції, тари і матеріалів та інших речовин, вимоги електробезпеки та пожежної безпеки до виробничого обладнання.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: екологія, безпека життєдіяльності.

Зміст навчальної дисципліни. Класифікація джерела та основні чинники небезпек в галузі. Правові та організаційні основи охорони праці. Виробнича санітарія та гігієна праці на підприємствах хімічної галузі. Основні вимоги до повітряного середовища, заходи по боротьбі з забрудненням повітря шкідливими речовинами. Штучне освітлення. Заходи боротьбі з виробничими шумами. Пожежна безпека та електробезпека підприємств хімічної галузі.

Запланована навчальна діяльність аудиторні заняття 17 год., самостійної роботи 37 год.; разом 54 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (екскурсії), наочні методи (використання обладнання, плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, письмові контрольні роботи

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Костин Н.В. Техника безопасности работ в химических лабораториях. -:МГУ, 1986 – 344 с.

Ганзюк М.П., Желібо Э.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. – Львів.: Афіша 2000

Викладач: ст.. викладач Мисліборський В.В.


43ПНМ02М112 Інтелектуальна власність

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної і практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 1,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: користуватися понятійним апаратом інтелектуальної власності (ІВ), визначати алгоритм правової охорони об’єктів ІВ. Визначати алгоритм комерціалізації об’єктів ІВ,

технічно грамотно користуватися спеціальною, нормативною та інформативною літературою.

знати: основні поняття системи правової охорони ІВ, складові міжнародної системи охорони ІВ, складові системи охорони ІВ в Україні, суб’єкти та об’єкти права ІВ,права та обов’язки власників охоронних документів на об’єкти права ІВ, методи розрахунку вартості права на об’єкти ІВ, факт порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об’єкти промислової власності. Процедуру захисту прав ІВ у разі їх порушення.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Історія інженерної діяльності. Економічна теорія. Правознавство. Економіка підприємства. Основи науково-технічної творчості.

Зміст навчальної дисципліни Інтелектуальна власність, як право на результат творчої діяльності людини, Система інтелектуальної власності. Охорона права на об’єкти інтелектуальної власності. Економіка інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., самостійної роботи 19год.; разом 36 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда, дискусія), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Г.М.Драпак, В.О.Гуляєва Основи наукових досліджень Частина 2 Захист інтелектуальної власності: Навч. посібник – Хмельницький: ТУП, 2002. – 85с.

Г.М.Драпак, М.Є. Скиба Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник - К.: Кондор, 2007. – 156 с.

Г.М.Драпак Основи інтелектуальної власності і патентознавства: короткий довідник для студентів вузів Хмельницький: ХНУ 2009. - 58с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Драпак Г.М.


43ПНМ03М114 Організація та планування діяльності підприємства

Тип дисципліни: Нормативна

Цикл дисциплін Професійної та практичної підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 5курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 5

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання:

знати: основи підприємницької та організаційної діяльності, виробничу структуру підприємства, організацію виробничого процесу в просторі та часі, основи організації та нормування праці, організацію та планування роботи допоміжних підрозділів, принципи та методи планування, основи розробки плану виробництва та збуту продукції, планування показників з праці та заробітної плати, фінансовий план, бізнес-план та ефективність діяльності підприємства.

вміти: пов’язувати працю з матеріальними елементами виробництва в просторі та часі; дослідити кон’юнктуру ринку та життєвий цикл продукції підприємства; правильно визначати обсяги збуту та виробничої програми в умовах конкурентного середовища діяльності підприємства; знаходити рішення тих чи інших економічних проблем, що виникатимуть в процесі їх практичної діяльності; розрахувати техніко-економічні показники діяльності підприємства на плановий період; оцінювати ефективність розроблених планів та робити висновки; розв‘язувати проблемні ситуації згідно з поданими до них рекомендаціями.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Економіка та організація хімічного виробництва, екологічні проблеми в галузі

Зміст навчальної дисципліни: Організаційні основи виробництва. Організація виробничого процесу в просторі і часі. Методи організації виробництва. Організація праці на підприємстві. Нормування праці. Організація роботи допоміжних та обслуговуючих господарств. Основи планування діяльності підприємства. Планування обсягів продажу та виробництва продукції. План по праці та заробітній платі. Планування собівартості продукції та прибутку підприємства. Фінансове планування на підприємстві. План підвищення ефективності виробництва. Бізнес-планування.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 34 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 129год.; разом 180 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (розгляд ситуацій, рішення задач, індивідуальні завдання), наочні методи (відеофільми, слайди).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Петрович Й.М. Організування промислового виробництва: Підручник. –К.: Знання, 2009.-328 с.

Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посібник. – К.: «Каравела», 2003

Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Кондор,2009. -266 с.

Викладач:ст.викл.Грушевицька А.Б.


43ПНМ04М115 Новітні опоряджувальні технології

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 7,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна.

Результати навчання

вміти: проводити наукові дослідження з метою пошуку нових речовин, композицій, розробки нових технологій для чистки та оздоблення одягу, здійснювати самостійно технологічний процес хімічної чистки, фарбування виробів з хутра, шкіри та оздоблення текстильних матеріалів; здійснювати розробку технології хімічної чистки, фарбування, відновлювальної обробки виробів нового асортименту та облагородження текстильних матеріалів і виробів з них.

знати: види заключної обробки; препарати, що використовуються для різних видів обробки; хімізм процесів та їх технологічне здійснення; особливості різних видів шкіри, яка застосовується для виготовлення одягу; технологію чистки та відновлювальної обробки шкіряних та хутряних виробів на підприємствах хімічної чистки; новітні технології обробки виробів різного асортименту.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: “Фізико-хімія ВМС”, “Матеріалознавство”, “Хімічна технологія волокнистих матеріалів”, “Технології обробки виробів”.

Зміст навчальної дисципліни: Заключна обробка текстильних матеріалів. Асортимент хутряного та шкіряного напівфабрикату та його якість. Технології чистки виробів на підприємствах хімічної чистки: чистка в органічних розчинниках, аквачистка; відновлювальна обробка виробів з хутра та шкіри

Запланована навчальна діяльність: лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 202 год.; разом 270 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторні робота, курсова робота, індивідуальні завдання), наочні методи (демонстрація зразків, препаратів).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, захист лабораторних робіт, захист курсової роботи, тестування.

Вид семестрового контролю іспит, курсова робота

Рекомендована література

Брюхова І.Г., Степанова Л.С., Тарасова Г.І. Технологія обробки виробів на підприємствах служби сервісу: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2008. – 230 с.

Тебляшкіна Л.І. Технологія опоряджувального виробництва: навчальний посібник / Л.І. Тебляшкіна – К.: Кондор, 2005 — 278 с.

Федорова А. Ф. Технология химической чистки и крашения : учебно-практическое пособие / А. Ф. Викладачі: канд. техн. наук, доц. Мандзюк І.А., канд.техн.наук ст. викладач Параска О.А.


43ПНМ05М115 Методологія сучасних наукових досліджень

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЕКТС 5,0

Форма навчання, для яких читається дисципліна: денна.

Результати навчання

вміти: використовувати алгоритми однофакторного дисперсійного аналізу, двохфакторного дисперсійного аналізу, дисперсійного аналізу при використанні схеми латинського квадрата, методу рангової кореляції; використовувати електронні таблиці для розрахунків

знати: як оцінити факторний простір, характер взаемозв’язків між факторами; як оцінити характеристики змінних об’єктів дослідження; як побудувати алгоритми дисперсійного аналізу; як ведуться розрахунки з використанням ЕОМ

Необхідні обов’язкові попередні та структурні дисципліни: інженерна і комп’ютерна графіка; процеси і апарати хімічної технології; технологічний контроль підприємств; контроль та керування хіміко-технологічними процесами.

Зміст навчальної дисципліни: Повний факторний експеримент по планам першого порядку. Факторний експеримент по планам другого порядку. Ортогональні та ротатабельні плани другого порядку. Методи оцінки гіпотез. Апріорне ранжування змінних об’єкту дослідження. Рангова кореляція.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., лабораторні заняття 34 год.,самостійної роботи 129 год.; разом 180 год

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторні заняття, індивідуальні завдання), наочні (ілюстрування завдань, прикладів, схем, образів, демонстрування слайдів, розрахунки на ЕОМ).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування,

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Бондар А.Г.,Статюха Г.А. Планирование експеримента в химической технолгии.- Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1976.- 184 с.

Бондар А.Г.,Статюха Г.А.,Потяженко И.А. Планирование эксперимента при оптимизации процесов химической технологи.- Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1980.- 264 с.

Викладач: канд. хім. наук, доцент Нездоровін В.П.СпеціальністьКонструювання та технології швейних виробів


44ПНМ01М121 Охорона праці в галузі

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 1,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: провести аналіз стану техніки безпеки і виробничого травматизму на підприємстві, провести аналіз стану пожежної безпеки та електробезпеки на підприємстві, оцінка санітарного стану на підприємстві та їх відповідність державним та галузевим, розробка пропозицій по покращенню умов охорони праці на підприємстві.

знати: організацію охорони праці в хімічній галузі, організація охорони праці на малих підприємствах хімічної галузі, вимоги безпеки до технологічних процесів обладнання і виробництв хімічної галузі, вимоги безпеки при зберіганні сировини і готової продукції, тари і матеріалів та інших речовин, вимоги електробезпеки та пожежної безпеки до виробничого обладнання.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: екології, безпека життєдіяльності, основи охорони праці, дисциплін, що безпосередньо формують компетенції фахівця на рівні "Бакалавр" відповідного напрямку підготовки.

Зміст навчальної дисципліни. Класифікація джерела та основні чинники небезпек в галузі. Правові та організаційні основи охорони праці. Виробнича санітарія та гігієна праці на підприємствах хімічної галузі. Основні вимоги до повітряного середовища, заходи по боротьбі з забрудненням повітря шкідливими речовинами. Штучне освітлення. Заходи боротьбі з виробничими шумами. Пожежна безпека та електробезпека підприємств хімічної галузі.

Запланована навчальна діяльність аудиторні заняття 17 год., самостійної роботи 37 год.; разом 54 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (екскурсії), наочні методи (використання обладнання, плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, письмові контрольні роботи

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Костин Н.В. Техника безопасности работ в химических лабораториях. -:МГУ, 1986 – 344 с.

Ганзюк М.П., Желібо Э.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. – Львів.: Афіша 2000

Викладач: Паршенко К.А.


44ПНМ02М114 Планування та управління підприємствами

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної і практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: обгрунтовувати виробничу програму діяльності підприємства та його підрозділів; виявити потребу в виробничих ресурсах, планувати очікувані результати господарської та фінансової діяльності, володіти методами пошуку оптимальних рішень, які б забезпечували високий рівень ефективності роботи підприємства.

знати: основи планування виробництва на підприємствах в умовах ринкової економіки; мати практичні навички в області виявлення резервів підвищення ефективності виробництва, в області визначення беззбитковості роботи підприємства.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Основи технології виробів, Економіка виробництва, Організація виробництва, Проектування підприємства.

Зміст навчальної дисципліни Сутність планування. Система планів. Маркетингові дослідження та планування збуту продукції. Планування виробництва продукції. Оперативне-календарне планування. Матеріально-технічне забезпечення. Виробнича потужність підприємства і розрахунок пропускної спроможності устаткування. Планування підвищення ефективності виробництва. Планування продуктивності праці та заробітної плати. Планування собівартості продукції. Фінансове планування на підприємстві. Прибуток в умовах ринку. Бізнес-планування.

Запланована навчальна діяльність лекційних занять 17 год., практичних 17 год., самостійної роботи 74год.; разом 108 год

Методи викладання словесні (розповідь, дискусія, пояснення), практичні, наочні методи (демонстрування слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Планування діяльності підприємства. Навчальний посібник. За ред.. Свінтицької О.М. – 2-е вид., перероб. і доп. – К: Кондор, 2009. – 204 с.

Планування і контроль на підприємстві: Навч. посіб./За ред.. М.О. Данилюка – Львів: «Магнолія 2006», 2009. – 531 с.

Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. 3-е вид. – К.: Каравела, 2008. 352 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Швець Л.П.


44ПНМ02М112 Інтелектуальна власність

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної і практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 1,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: користуватися понятійним апаратом інтелектуальної власності (ІВ), визначати алгоритм правової охорони об’єктів ІВ. Визначати алгоритм комерціалізації об’єктів ІВ,

технічно грамотно користуватися спеціальною, нормативною та інформативною літературою.

знати: основні поняття системи правової охорони ІВ, складові міжнародної системи охорони ІВ, складові системи охорони ІВ в Україні, суб’єкти та об’єкти права ІВ,права та обов’язки власників охоронних документів на об’єкти права ІВ, методи розрахунку вартості права на об’єкти ІВ, факт порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об’єкти промислової власності. Процедуру захисту прав ІВ у разі їх порушення.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Історія інженерної діяльності. Економічна теорія. Правознавство. Економіка підприємства. Основи науково-технічної творчості.

Зміст навчальної дисципліни Інтелектуальна власність, як право на результат творчої діяльності людини, Система інтелектуальної власності. Охорона права на об’єкти інтелектуальної власності. Економіка інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., самостійної роботи 19год.; разом 36 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда, дискусія), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Г.М.Драпак, В.О.Гуляєва Основи наукових досліджень Частина 2 Захист інтелектуальної власності: Навч. посібник – Хмельницький: ТУП, 2002. – 85с.

Г.М.Драпак, М.Є. Скиба Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник - К.: Кондор, 2007. – 156 с.

Г.М.Драпак Основи інтелектуальної власності і патентознавства: короткий довідник для студентів вузів Хмельницький: ХНУ 2009. - 58с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Драпак Г.М.


44ПН03М113 Міжнародна стандартизація та сертифікація

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3,0

Форма навчання для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: застосовувати отримані знання з метою проведення підготовки продукції до сертифікації, користуватися нормативними документами, які необхідні для організації роботи підприємства на всіх етапах виробництва з метою виготовлення якісної продукції; оформлювати документи на отримання сертифікатів чи знаків відповідності в системі УкрСЕПРО на продукцію, що виготовляють швейні та трикотажні підприємства.

знати: міжнародні організації зі стандартизації, їх принципи діяльності, цілі і завдання, а також структуру управління, сучасні норми щодо продукції легкої промисловості, міжнародні та європейські нормативні та технічні документи з стандартизації і метрології, управляння якістю та сертифікації, міжнародні, європейські та державні види та методи проведення сертифікації продукції легкої промисловості, схеми та порядок проведення сертифікації продукції, вимоги до отримання сертифіката або знака відповідності, які існують в інших країнах.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Матеріалознавство виробів», «Основи технології виробів», «Проектування виробів», «Конструкторсько-технологічна підготовка виробництва», «Основи стандартизації метрології та управління якістю».

Зміст навчальної дисципліни: Основні міжнародні організації зі стандартизації. Мета, завдання, функції міжнародної організації зі стандартизації. Об’єкти та пріоритетні напрямки роботи міжнародної організації з стандартизації.

Загальні відомості про види і методи сертифікації в країнах СНД та в Україні. Сертифікація в країнах Європи та в інших країнах. Державна система сертифікації. Діяльність з підтвердження відповідності. Форма та способи підтвердження відповідності в Україні. Суть та значення оцінки відповідності. Організація та порядок проведення робіт з оцінки відповідності. Нормативно-правові основи системи сертифікації. Сертифікати і знаки відповідності в інших країнах.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., лабораторних 17 год., самостійних робіт 74 год., всього – 108 год.

Методи викладання – словесні (лекції, дискусії, пояснення), лабораторні роботи (наочні методи роботи з приборами та ЗВТ).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень – усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю –іспит

Рекомендована література:

Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікацією (підручник). –Київ, 1997.

Крылова Г.Д. Основы стандартизации, метрологии и сертификации продукции. –М.: Изд-во стандартов, 1999.

Павлов В.І., Павліха Н.В., Мишко О.В. та ін. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів: Навчальний посібник. –Луцьк: Настир’я, 2002. -252с.

Викладач – к.т.н., доц.. Ярощук О.В.


45ПН053М113 Методологія сучасних наукових досліджень

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: планувати та організовувати наукові дослідження, формувати задачі наукових досліджень, проводити експеримент, обробляти результати вимірювань та оцінювати похибки, порівнювати результати теоретичних (аналітичних) і експериментальних досліджень, формулювати висновки за результатами виконаних досліджень, готувати звіт і публікації в наукові видання.

знати: методологію наукових досліджень;

методику наукових досліджень.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи конструювання виробів, матеріалознавство виробів, технологія швейних виробів, комп’ютерні технології в галузі

Зміст навчальної дисципліни Методологічні основи наукових досліджень. Інформаційно-пошукові системи. Науково-технічна патентна інформація. Методологія теоретичних досліджень. Використання математичних методів в дослідженнях. Аналітичні методи досліджень. Моделювання в наукових дослідженнях. Методи експериментальних досліджень. Статистичні моделі технологічних процесів. Рототабельне планування другого порядку. Науково-технічне прогнозування. Оформлення наукових досліджень.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 111год.; разом 162 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи(робота, відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Добров Г.М. Наука о науке.- К.: Наукова думка, 1989.- 304 с.

Налимов В.В. Теория эксперимента.- М.: Наука, 1971.- 207 с.

Тихомиров В.Б. Планирование и анализ эксперимента.- М.: Легкая индустрия, 1974.- 262 с.

Викладачі: док. техн. наук, професор Параска Г.Б.


44ПНМ06М113 методологія розробки конкурентоздатних швейних виробів

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: виявляти системоутворюючі чинники, що впливають на конкурентоспроможність швейних виробів і визначити цілі, завдання і можливості забезпечення їхнього достатнього рівня якості; аналізувати основні підходи до процесу проектування швейних виробів відповідного рівня якості; аналізувати існуючі методи оцінки якості і конкурентоспроможності виробів; характеризувати показники якості за кількістю оцінюваних властивостей; вирізняти базове, відносне, регламентоване, номінальне, оптимальне та граничне значення показника якості; формувати номенклатуру одиничних показників якості швейного виробу; визначати комплексний показник якості швейного виробу різними способами; використовувати для статистичного аналізу контролю якості програмні середовища;

знати: концептуальні підходи до забезпечення конкурентноздатності швейних виробів як складних технічних систем; методи визначення рівня конкурентноздатності виробу; критерії конкурентноздатності швейних виробів; поняття якості продукції (виробу), управління нею; визначення рівня якості виробу та методи його оцінки; основні типи показників якості; алгоритм комплексної оцінки рівня якості; програмні середовища, які використовують для статистичного аналізу контролю якості.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: “Основи стандартизації та управління якістю”, “Методи і засоби досліджень”, “Основи технічної творчості і патентознавство”.

Зміст навчальної дисципліни: Концептуальні підходи до забезпечення конкурентноздатності швейних виробів як складних технічних систем. Методи визначення рівня конкурентноздатності виробу. Критерії конкурентноздатності швейних виробів. Поняття якості продукції (виробу), управління нею. Визначення рівня якості виробу та методи його оцінки. Основні типи показників якості. Програмні середовища, які використовують для статистичного аналізу контролю якості.

Запланована навчальна діяльність: лекцій – 17 год., лабораторних занять –17 год., самостійної роботи – 110 год., разом – 144 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна робота), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстрування слайдів).

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю: іспит.

Рекомендована література:

Савчук Н.Г., Березненко С.М., Березненко М.П. Квалітологія швейного виробництва. - К.: Арістей, 2007. - 464 с.

Славінська А.Л. Методи типового проектування одягу. − Хмельницький: ХНУ, 2008. − 159 с.

Кузьмин В. Microsoft Office Excel 2003 / Учебный курс. − СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2004. − 493 с.

Медведева Т.В. Моделирование и оптимизация технологических процессов: проектирование конструкций одежды. − М: МГУДТ, 2008. − 115 с.

Викладач: канд. техн. наук, ст. викладач Буханцова Л.В.


44ПНМ07М113 Науково-педагогічний практикум

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредитти ЄКТС 3

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: користуватися навчальним планом підготовки фахівців і навчальною програмою дисципліни, заповнювати індивідуальний план викладача ХНУ, проводити лабораторне заняття в присутності викладача, здійснювати поточний контроль знань студентів 1-3 курсів.

знати: положення нормативних документів з підготовки науково-педагогічних працівників, систему навчання в аспірантурі (докторантурі), порядок підготовки та захисту дисертацій згідно з вимогами ВАК України, нормативні акти для здійснення навчальної діяльності вузу згідно з вимогами ECTS, методи проведення лекційних, практичних, лабораторних занять, практики, курсового і дипломного проектування, методологічні, організаційні та матеріально-технічні засоби підвищення ефективності навчання студентів, вимоги до методичного забезпечення лекційних, практичних, лабораторних занять, практики, курсового і дипломного проектування, зміст електронного модульного середовища дисципліни, спеціальності, напряму підготовки.

Зміст навчальної дисципліни: Ця дисципліна базується на матеріалах технології швейних виробів, матеріалознавства, конструювання та організації виробництва. Дисципліна ставить перед собою завдання ознайомити студентів з діючою в Україні системою підготовки науково-педагогічних кадрів для вищої школи, методами та прийомами проведення занять різних видів, ефективними засобами для засвоєння знань та набуття умінь студентами вузів.

Запланована навчальна діяльність практичні 9 год; індивідуальна 8 год; самостійна робота 91 год., разом 108 год.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, захист практичних робіт.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого науко-вого співробітника. – Бюл. ВАК України , № 4, 2007. – С. 2-8

Система управління якістю вищої освіти у Хмельницькому національному університеті. Збірник нормативних документів з організації навчального процесу. Ч. 1. –. Хмельницький. – ХНУ. – 2008.– 202 с.

Система управління якістю вищої освіти у Хмельницькому національному університеті. Збірник нормативних документів з організації навчального процесу. Ч. 2. –. Хмельницький. – ХНУ. – 2008.– 216 с.

Викладачі докт. техн. наук, проф. Березненко М.П., канд.. техн. наук, доцент Кущевський М.О.СпеціальністьПроектування взуття, шкіргалантерейні та лимарні вироби


45ПНМ01М121 Охорона праці в галузі

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 1,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: проводити аналіз стану техніки безпеки, пожежної безпеки та електробезпеки, а також виробничого травматизму на підприємстві (організації) галузі, оцінювати санітарні умови безпеки праці на підприємстві та їх відповідність державним та галузевим нормам, та розробляти пропозиції по покращенню умов охорони праці на підприємстві;

знати: організацію охорони праці на виробництві (організації) галузі, вимоги безпеки до технологічних процесів, обладнання галузі, вимоги безпеки при зберіганні сировини і готової продукції, тари і матеріалів та інших речовин, вимоги електробезпеки та пожежної безпеки до виробничого обладнання.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: безпека життєдіяльності, правознавство, психологія, фізика, хімія

Зміст навчальної дисципліни.

Гігієнічна класифікація праці, вплив параметрів мікроклімату на самопочуття людини. Основні чинники небезпек галузі. Повітря у виробничих приміщеннях, його забруднення. Особливості освітлення виробничих приміщень. Заходи при боротьбі з виробничими шумами та вібрацією на підприємствах галузі. Іонізуючі випромінювання та захист від них. Електромагнітні випромінювання та захист від них. Основні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємства та планування його території.

Запланована навчальна діяльність аудиторні заняття 17 год., самостійної роботи 37 год.; разом 54 год.

Методи викладання словесні (пояснення), лабораторні, наочні методи (використання обладнання підприємств, плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, індивідуальні завдання, письмові контрольні роботи

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Калда Г.С., Ковтун І.І., Новіцький Л.П. Курс основ охорони праці. Для студентів гуманітарних спеціальностей. – Хмельницький: ХНУ, 2004

Охрана труда в машиностроении. / Под ред. Е. Я. Юдина и С. В. Белова - М.: Высшая школа, 1983.

Охрана труда на предприятиях бытового обслуживания населения. Справочник / А.Г. Кирсанов, С.Г. Давыдов, В.В. Саньков и др.- М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984.

Викладач: канд. техн. наук, доцент Нестер М.А.


45ПНМ02М114 Планування діяльності підприємства

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін Професійної і практичної підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3,0

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти обґрунтовувати виробничу програму діяльності підприємства; розраховувати пропускну можливість устаткування; планувати фонд заробітної плати; складати кошторис витрат на виробництво; аналізувати виконання плану розвитку підприємства за основними економічними показниками.

знати: принципи і методи планування діяльності підприємства; процедуру планування в умовах ринкових відносин; структуру і вимоги до оформлення бізнес-плану фірми; технологію планування кількості працівників, продуктивності праці; сучасні методи калькулювання собівартості продукції, можливості застосування ринкових інструментів у формальному плануванні.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: економіка підприємства

Зміст навчальної дисципліни Види і методи планування діяльності підприємства. Стратегічне планування діяльності фірми. Зміст і структура бізнес плану підприємства. Планування виробничої програми підприємства. Оперативне управління підприємством. Планування капіталовкладень підприємства. Планування кількості працівників, продуктивності праці і заробітної плати. Планування матеріально-технічного забезпечення ресурсами. Планування собівартості, прибутку і рентабельності. Фінансове планування на підприємстві. Планування охорони навколишнього середовища

Запланована навчальна діяльність: лекційні заняття 16 год., лабораторні заняття 18 год, самостійна робота 74 год , разом 108 год

Методи викладання інтерактивні методи викладання лекційного матеріалу, розглядання ділових виробничих ситуацій, практичні розрахунки, реферативна робота

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю: залік

Рекомендована література

Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник.- М.: Инфра – М, 1999.- 392 с.

Ильин А.И. Планирование на предприятии. Учебное пособие в 2-х частях. Ч. I. Стратегическое планирование.- Мн.: ООО “Мисанта”, 1998.- 296 с.

Деловое планирование (методы, организация. Совершенная практика): Учебное пособие. Под.ред. В.М. Попова.- М.: Финансы и статистика, 2003.-368 с.

Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник.- К.: Скарби, 2002.- 336 с.

Викладачі: Шипуліна В.О., Шутяк Ю.В.


45ПНМ03М112 Інтелектуальна власність

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної і практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 1,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: користуватися понятійним апаратом інтелектуальної власності (ІВ), визначати алгоритм правової охорони об’єктів ІВ. Визначати алгоритм комерціалізації об’єктів ІВ,

технічно грамотно користуватися спеціальною, нормативною та інформативною літературою.

знати: основні поняття системи правової охорони ІВ, складові міжнародної системи охорони ІВ, складові системи охорони ІВ в Україні, суб’єкти та об’єкти права ІВ,права та обов’язки власників охоронних документів на об’єкти права ІВ, методи розрахунку вартості права на об’єкти ІВ, факт порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об’єкти промислової власності. Процедуру захисту прав ІВ у разі їх порушення.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Історія інженерної діяльності. Економічна теорія. Правознавство. Економіка підприємства. Основи науково-технічної творчості.

Зміст навчальної дисципліни Інтелектуальна власність, як право на результат творчої діяльності людини, Система інтелектуальної власності. Охорона права на об’єкти інтелектуальної власності. Економіка інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., самостійної роботи 19год.; разом 36 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда, дискусія), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Г.М.Драпак, В.О.Гуляєва Основи наукових досліджень Частина 2 Захист інтелектуальної власності: Навч. посібник – Хмельницький: ТУП, 2002. – 85с.

Г.М.Драпак, М.Є. Скиба Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник - К.: Кондор, 2007. – 156 с.

Г.М.Драпак Основи інтелектуальної власності і патентознавства: короткий довідник для студентів вузів Хмельницький: ХНУ 2009. - 58с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Драпак Г.М.


45ПНМ04СМ117 Міжнародна стандартизація і сертифікація

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, дистанційна

Результати навчання

вміти: виконувати випробування взуття за номенклатурою показників якості для сертифікації продукції, оцінювати та оформляти результати

знати: нормативно-правові основи сертифікації продукції, нормативно-технічну документацію на взуття, основи конструювання, матеріалознавства та технології виробів із шкіри

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи конструювання, матеріалознавства та технології виробів із шкіри; основи стандартизації, метрології та сертифікації продукції

Зміст навчальної дисципліни: Загальні відомості та сучасний стан сертифікації продукції. Нормативно – правові основи системи сертифікації УКРСЕПРО. Технологія та методика сертифікації взуття.

Запланована навчальна діяльність: лабораторних занять 51 год., самостійної роботи 111 год.; разом 162 год.

Методи викладання: словесні ( пояснення), практичні (лабораторна робота), наочні (ілюстрування зразків)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю: іспит

Рекомендована література:

Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи. – Т.2. – Київ, 1998, - 416с.

Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Підручник. – 3-е вид. перероб. і доп. К.: Євр. ун-ту,2002. – 174с.

Міжнародна стандартизація і сертифікація. Лабораторний практикум /Стоянов І.С. – Хмельницький: ТУП, 2003.-27с.

Викладачі: канд. техн. наук, доц. Стоянов І.С.


45ПНМ05М117 Методологія сучасних наукових досліджень

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: визначати основні елементи та параметри автоматизованого складання взуття; формувати структуру технологічного процесу, обґрунтовувати економічну ефективність автоматизації складальних процесів у взуттєвому виробництві, визначати організаційно-технічні принципи компоновки автоматизованих ліній складання взуття, формувати структуру процесу для складання взуття на напівавтоматичних і автоматичних лініях, давати оцінку ефективності використання напівавтоматичних і автоматичних ліній, обґрунтовувати вибір нових матеріали для деталей верху взуття, обґрунтовувати вибір нових матеріали для деталей низу взуття

знати: задачі, що стоять перед взуттєвою промисловістю і фабриками індпошиву взуття, основні елементи та параметри автоматизованого складання взуття; організаційні і економічні характеристики процесу автоматизованого складання взуття; технологічну параметризацію об’єктів складання; технологічну підготовку деталей верху взуття до автоматизованого складання; економічну ефективність автоматизації складальних процесів у взуттєвому виробництві; нові матеріали, що використовуються для деталей верху та низу взуття

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи конструювання виробів із шкіри, матеріалознавство виробів із шкіри; основи технології виробів із шкіри

Зміст навчальної дисципліни: Сучасні наукові досягнення в галузі розробки обладнання та технологічних процесів виготовлення заготовок верху взуття. Сучасні наукові досягнення в галузі розробки обладнання та технологічних процесів виготовлення взуття. Сучасні автоматизовані лінії для виготовлення взуття. Сучасні напівавтоматичні лінії для виготовлення взуття. Вітчизняні та зарубіжні наукові досягнення в галузі розробки обладнання та технологічних процесів виготовлення взуття

Запланована навчальна діяльність лекцій 25 год., лабораторних занять 26 год., самостійної роботи 111 год.; разом 162 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні методи (ілюстрування зразків)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, захист лабораторних робіт, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Новые разработки для производства обуви. //Кожевенно-обувная пром-сть, №5, 1998, с.40-41.

Пустильник Я.И. Новое оборудование для производства обуви. //Кожевенно-обувная пром-сть, №4, 1998, с.34-37.

Современные технологии в обувной промышленности. //Кожевенно-обувная пром-сть, №7, 1995, с.26-27.

Викладач: канд. техн. наук, доцент Солтик І.Т.


45ПНМ06М117 методологія розробки конкурентоздатних виробів із шкіри

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: виявляти чинники, що впливають на конкурентоспроможність виробів зі шкіри і визначити цілі, завдання і можливості забезпечення їхнього достатнього рівня якості; аналізувати основні підходи до процесу проектування виробів зі шкіри відповідного рівня якості; аналізувати існуючі методи оцінки якості і конкурентоспроможності виробів; характеризувати показники якості за кількістю властивостей, що оцінюються; вирізняти базове, відносне, регламентоване, номінальне, оптимальне та граничне значення показника якості; формувати номенклатуру одиничних показників якості виробів зі шкіри; визначати комплексний показник якості виробу зі шкіри різними способами; використовувати для статистичного аналізу контролю якості програмні середовища;

знати: концептуальні підходи до забезпечення конкурентоспроможності виробів як складних технічних систем; методи визначення рівня конкурентоспроможності виробу; критерії конкурентоспроможності виробів із шкіри; поняття якості продукції (виробу), управління нею; визначення рівня якості виробу та методи його оцінки; основні види показників якості; алгоритм комплексної оцінки рівня якості; програмні середовища, які використовують для статистичного аналізу контролю якості.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: “Міжнародна стандартизація та сертифікація виробів”, “Основи стандартизації та управління якістю”, “Методи і засоби досліджень”, “Основи технічної творчості і патентознавство”.

Зміст навчальної дисципліни: Концептуальні підходи до забезпечення конкурентоспроможності виробів зі шкіри як складних технічних систем. Методи визначення рівня конкурентоспроможності виробу. Критерії конкурентоспроможності виробів зі шкіри. Поняття якості продукції (виробу), управління нею. Визначення рівня якості виробу та методи його оцінки. Основні види показників якості. Програмні середовища, які використовують для статистичного аналізу контролю якості.

Запланована навчальна діяльність: лекцій – 17 год., лабораторних занять –17 год., самостійної роботи – 110 год., разом – 144 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна робота), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстрування слайдів).

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю: іспит.

Рекомендована література:

Бегняк В. Основи конструювання і проектування виробів шкіри: навчальний посібник / Бегняк Віра Іванівна. – Хмельницький, ТУП, 2002. – 259 с.

Лиокумович В. Х. Структурный анализ качества обуви / Лиокумович Владимир Хацкелевич – М. : Легкая индустрия, 1980. – 160 с.

Любич М. Г. Свойства обуви / Михаил Галилеевич Любич – М. : Легкая индустрия, 1969. – 256 с.

Викладач: канд. техн. наук, доц. Домбровський А.Б.


45ПНМ07М113 Науково-педагогічний практикум

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредитти ЄКТС 3

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: користуватися навчальним планом підготовки фахівців і навчальною програмою дисципліни, заповнювати індивідуальний план викладача ХНУ, проводити лабораторне заняття в присутності викладача, здійснювати поточний контроль знань студентів 1-3 курсів.

знати: положення нормативних документів з підготовки науково-педагогічних працівників, систему навчання в аспірантурі (докторантурі), порядок підготовки та захисту дисертацій згідно з вимогами ВАК України, нормативні акти для здійснення навчальної діяльності вузу згідно з вимогами ECTS, методи проведення лекційних, практичних, лабораторних занять, практики, курсового і дипломного проектування, методологічні, організаційні та матеріально-технічні засоби підвищення ефективності навчання студентів, вимоги до методичного забезпечення лекційних, практичних, лабораторних занять, практики, курсового і дипломного проектування, зміст електронного модульного середовища дисципліни, спеціальності, напряму підготовки.

Зміст навчальної дисципліни: Ця дисципліна базується на матеріалах технології швейних виробів, матеріалознавства, конструювання та організації виробництва. Дисципліна ставить перед собою завдання ознайомити студентів з діючою в Україні системою підготовки науково-педагогічних кадрів для вищої школи, методами та прийомами проведення занять різних видів, ефективними засобами для засвоєння знань та набуття умінь студентами вузів.

Запланована навчальна діяльність практичні 9 год; індивідуальна 8 год; самостійна робота 91 год., разом 108 год.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, захист практичних робіт.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого науко-вого співробітника. – Бюл. ВАК України , № 4, 2007. – С. 2-8

Система управління якістю вищої освіти у Хмельницькому національному університеті. Збірник нормативних документів з організації навчального процесу. Ч. 1. –. Хмельницький. – ХНУ. – 2008.– 202 с.

Система управління якістю вищої освіти у Хмельницькому національному університеті. Збірник нормативних документів з організації навчального процесу. Ч. 2. –. Хмельницький. – ХНУ. – 2008.– 216 с.

Викладачі докт. техн. наук, проф. Либа В.П.17