Анотації дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ0513 ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА ІНЖЕНЕРІЯ


42ПНС01С121, 43ПНС01С121 Охорона праці в галузі

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 1,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: провести аналіз стану техніки безпеки і виробничого травматизму на підприємстві, провести аналіз стану пожежної безпеки та електробезпеки на підприємстві, оцінка санітарного стану на підприємстві та їх відповідність державним та галузевим, розробка пропозицій по покращенню умов охорони праці на підприємстві.

знати: організацію охорони праці в хімічній галузі, організація охорони праці на малих підприємствах хімічної галузі, вимоги безпеки до технологічних процесів обладнання і виробництв хімічної галузі, вимоги безпеки при зберіганні сировини і готової продукції, тари і матеріалів та інших речовин, вимоги електробезпеки та пожежної безпеки до виробничого обладнання.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: екологія, безпека життєдіяльності.

Зміст навчальної дисципліни. Класифікація джерела та основні чинники небезпек в галузі. Правові та організаційні основи охорони праці. Виробнича санітарія та гігієна праці на підприємствах хімічної галузі. Основні вимоги до повітряного середовища, заходи по боротьбі з забрудненням повітря шкідливими речовинами. Штучне освітлення. Заходи боротьбі з виробничими шумами. Пожежна безпека та електробезпека підприємств хімічної галузі.

Запланована навчальна діяльність аудиторні заняття 17 год., самостійної роботи 37 год.; разом 54 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (екскурсії), наочні методи (використання обладнання, плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, письмові контрольні роботи

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Костин Н.В. Техника безопасности работ в химических лабораториях. -:МГУ, 1986 – 344 с.

Ганзюк М.П., Желібо Э.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. – Львів.: Афіша 2000

Викладач: ст.. викладач Мисліборський В.В.


42ПНС02С112, 43ПНС02С112 Інтелектуальна власність

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної і практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 1

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: користуватися понятійним апаратом інтелектуальної власності (ІВ), визначати алгоритм правової охорони об’єктів ІВ. Визначати алгоритм комерціалізації об’єктів ІВ,

технічно грамотно користуватися спеціальною, нормативною та інформативною літературою.

знати: основні поняття системи правової охорони ІВ, складові міжнародної системи охорони ІВ, складові системи охорони ІВ в Україні, суб’єкти та об’єкти права ІВ,права та обов’язки власників охоронних документів на об’єкти права ІВ, методи розрахунку вартості права на об’єкти ІВ, факт порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об’єкти промислової власності. Процедуру захисту прав ІВ у разі їх порушення.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Історія інженерної діяльності. Економічна теорія. Правознавство. Економіка підприємства. Основи науково-технічної творчості.

Зміст навчальної дисципліни Інтелектуальна власність, як право на результат творчої діяльності людини, Система інтелектуальної власності. Охорона права на об’єкти інтелектуальної власності. Економіка інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., самостійної роботи 19год.; разом 36 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда, дискусія), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Г.М.Драпак, В.О.Гуляєва Основи наукових досліджень Частина 2 Захист інтелектуальної власності: Навч. посібник – Хмельницький: ТУП, 2002. – 85с.

Г.М.Драпак, М.Є. Скиба Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник - К.: Кондор, 2007. – 156 с.

Г.М.Драпак Основи інтелектуальної власності і патентознавства: короткий довідник для студентів вузів Хмельницький: ХНУ 2009. - 58с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Драпак Г.М.


42ПНС03С114, 43ПНС03С114 Організація та планування діяльності підприємства

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4,5

Форма навчання, для яких читається дисципліна Денна, заочна

Результати навчання:

знати: основи підприємницької та організаційної діяльності, виробничу структуру підприємства, організацію виробничого процесу в просторі та часі, основи організації та нормування праці, організацію та планування роботи допоміжних підрозділів, принципи та методи планування, основи розробки плану виробництва та збуту продукції, планування показників з праці та заробітної плати, фінансовий план, бізнес-план та ефективність діяльності підприємства.

вміти: пов’язувати працю з матеріальними елементами виробництва в просторі та часі; дослідити кон’юнктуру ринку та життєвий цикл продукції підприємства; правильно визначати обсяги збуту та виробничої програми в умовах конкурентного середовища діяльності підприємства; знаходити рішення тих чи інших економічних проблем, що виникатимуть в процесі їх практичної діяльності; розрахувати техніко-економічні показники діяльності підприємства на плановий період; оцінювати ефективність розроблених планів та робити висновки; розв‘язувати проблемні ситуації згідно з поданими до них рекомендаціями.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Економіка та організація хімічного виробництва, екологічні проблеми в галузі

Зміст навчальної дисципліни: Організаційні основи виробництва. Організація виробничого процесу в просторі і часі. Методи організації виробництва. Організація праці на підприємстві. Нормування праці. Організація роботи допоміжних та обслуговуючих господарств. Основи планування діяльності підприємства. Планування обсягів продажу та виробництва продукції. План по праці та заробітній платі. Планування собівартості продукції та прибутку підприємства. Фінансове планування на підприємстві. План підвищення ефективності виробництва. Бізнес-планування.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 34 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 111 год.; разом 162 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (розгляд ситуацій, рішення задач, індивідуальні завдання), наочні методи (відеофільми, слайди).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Петрович Й.М. Організування промислового виробництва: Підручник. –К.: Знання, 2009.-328 с.

Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посібник. – К.: «Каравела», 2003

Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Кондор,2009. -266 с.

Викладач:ст.викл.Грушевицька А.Б.СпеціальністьТекстильна хімія і опоряджувальні виробництва


43ПНС04С115 Основи техніко - економічного проектування

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної і практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4,5

Форма навчання, для яких читається дисципліна: денна,заочна.

Результати навчання

вміти: проектувати типові технологічні процеси прання, хімічної чистки, фарбування одягу; проводити вибір технологічного обладнання та розраховувати кількість одиниць обладнання; проводити розрахунок потреби підприємств у воді, енергоносіях, хімічних матеріалах; проектувати технологічні процеси за допомогою програми обробки електронних таблиць

знати: сутність проектування фабрик хімічної чищення і фарбування одягу, прального виробництва, цеху миття в органічних розчинниках, ВТО; як ведуться розрахунки з використанням ЕОМ

необхідні обов’язкові попередні та структурні дисципліни: інженерна і комп’ютерна графіка; загальна хімічна технологія; фізична хімія; процеси і апарати хімічної технології; хімічна технологія опоряджувальних матеріалів; технологічний контроль підприємств; матеріалознавство; екологічний аудит; контроль та керування хіміко-технологічними процесами; устаткування галузі.

Зміст навчальної дисципліни: Загальні відомості про проектування. Основні напрямки в проектуванні фабрик х/ч, фарбування одягу, прання. Типи та потужності фабрик х/ч, фарбування одягу, прання. Проектування підприємств х/ч, фарбування, прання. Обґрунтування вибору обладнання та його розрахунок. Проектування допоміжних служб.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год.,самостійної роботи 111 год.; разом 162 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), лабораторні (лабораторні заняття, індивідуальні завдання), наочні ( ілюстрування завдань, прикладів, схем, образів, демонстрування слайдів, розрахунки на ЕОМ).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Федорова А.Ф., Тараскин А.Ф. Основы проектирования фабрик химической чистки: Учкб. пособие для вузов.- М.: Легкая индустрия, 1978.- 240 с.

Прачечная для вашего бизнеса. - Миле СНГ (ООО), 2007. – 279с.

Викладач: канд. хім. наук, доцент Нездоровін В.П.


43ПНС05С115 Технології обробки виробів з хутра та шкіри

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: скласти технологічний регламент на чистку, фарбування та опорядження будь-якого виду виробу; провести наукові дослідження з метою пошуку нових речовин, композицій, розробки нових технологій для чистки, фарбування та відновлення одягу.

знати: властивості виробів з хутра та шкіри; процеси шкіряного та хутряного виробництв; особливості різних видів шкіри, яка застосовується для виготовлення одягу; технологію чистки та відновлювальної обробки шкіряних та хутряних виробів на підприємствах хімічної чистки; новітні технології обробки виробів різного асортименту.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізико-хімія ВМС, матеріалознавство, хімічна технологія волокнистих матеріалів, технології обробки виробів.

Зміст навчальної дисципліни: будова та хімічний склад шкури тварин; характеристика процесів шкіряного та хутряного виробництв; фізико-механічні властивості хутра та шкіри. Технології чистки виробів з хутра та шкіри на підприємствах хімічної чистки: чистка в органічних розчинниках, аква-чистка; відновлювальна обробка виробів.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 129 год.; разом 180 год.

Методи викладання словесні (лекція, пояснення), практичні (лабораторна робота, курсова робота), наочні методи (презентації).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю іспит, курсова робота.

Рекомендована література

Брюхова І.Г., Степанова Л.С., Тарасова Г.І. Технологія обробки виробів на підприємствах служби сервісу: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2008. – 230 с.

Технологія процесів опорядження. Обробка хутра та шкіри: Конспект лекцій / Брюхова І.Г., Тарасова Г.І. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 108 с.

Викладачі: ст. викладач Брюхова І.Г канд. техн. наук, ст. викладач Параска О.А.


43ПНС06С115 Інформаційні технології в управлінні технологічними процесами

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної і практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4,5

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна,заочна.

Результати навчання

вміти: будувати ієрархію систем, проводити аналіз і моделювання систем, класифікувати системи управління, обробляти данні, рішати оптимізаційні задачи, поділяти задачі за характером впливу на керований об’єкт

знати: визначення і загальні характеристики системи, систему і її середовище, системи управління, інформаційні системи і технології, керування процессом, інформаційні процеси, поняття інформаційних технологій, складові технології управління об’єктом, систему оброблення даних

необхідні обов’язкові попередні та структурні дисципліни: інженерна і комп’ютерна графіка; загальна хімічна технологія; процеси і апарати хімічної технології; технологічний контроль підприємств; контроль та керування хіміко-технологічними процесами.

Зміст навчальної дисципліни: Загальні принципи управлінняІнформаційна технологія та її місце в інформаційній системі підприємства. Поняття інформаційних технологій. Вплив параметрів АІС на оброблення інформації. Режими оброблення інформації та їх вплив на ІТ. Елементи теорії і синтез СППР. Задачі комп’ютерних систем прийняття рішень.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год.,самостійної роботи 111 год.; разом 162 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), лабораторні (лабораторні заняття, індивідуальні завдання), наочні (ілюстрування завдань, прикладів, схем, образів, демонстрування слайдів, розрахунки на ЕОМ).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Основи автоматизации управления производством: Учебн.Пособие студентов техн.. Вузов/ Макарова И.М.,Евтихеев Н.Н.,Дмитриева Н.Д. и др.; Под ред.И.М. Макарова.-М.:Высшая школа, 1983.-504с.

В.С.Пономаренко . Інформаційні системи і технології в економіці. Київ, Видавничий центр ″Академія″, 2002.

Герасимов Б.М., Локазюк В.М.,Оксіюк О.Г., Поморова О.В. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень: Навч. Посібник. – К.: Вид-во Європ.ун-ту,2007.-335с.

Викладач: канд. хім. наук, доцент Нездоровін В.П.СпеціальністьТехнічна електрохімія


42ПНС04С115 Прогресивні технології прикладної електрохімії

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної і практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 9,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: виявити основні технологічні параметри, які визначають перебіг та склад продуктів процесів електролізу розплавів та електросинтезу неорганічних і органічних сполук; обґрунтувати вибір електродних матеріалів для реалізації певного технологічного процесу; пояснити принцип дії сучасних електрохімічних конденсаторів, сенсорів та перетворювачів інформації та їх практичне застосування.

знати: традиційні та новітні технології електролізу розплавів та електросинтезу неорганічних та органічних сполук; фізико-хімічні основи створення сучасних електрохімічних конденсаторів, сенсорів і перетворювачів інформації та їх основні характеристики і сфери застосування

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізична хімія, теоретична електрохімія, технічна електрохімія, корозія та захист металів металів, гальванотехніка

Зміст навчальної дисципліни: Електроліз іонних розплавів. Електросинтез неорганічних сполук. Електросинтез органічних сполук. Електрохімічна сенсорика. Електрохімічна енергетика. Хемотроника.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 51 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 240 год.; разом 342 год

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення), практичні (лабораторна робота, практичні заняття, індивідуальні завдання), наочні методи (презентації)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, здача колоквіумів та індивідуальних завдань

Вид семестрового контролю іспит, курсова робота

Рекомендована література

Кунтий О.І., Зозуля Г.І. Електроліз іонних розплавів. Виробництво магнію. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 208 с.

Практикум по прикладной электрохимии/ Под ред. Варыпаева В.Н., Кудрявцева В.Н. – Л.: Химия, 1990. – 304 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Заверач Є.М.


42ПНС05С115 Основи проектування гальванічних виробництв

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної і практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4,5

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

Вміти: розробити завдання на проектування нових, розширення та реконструкцію і технічне переобладнання гальванічних дільниць.

Знати: вимоги до проектування промислових об'єктів на прикладі гальванічного виробництва; організацію проектної справи; основні нормативні документи при проектуванні; стадії розробки проектної конструкторської документації та організацію науково-технічних розробок і передача їх у виробництво; спеціальні частини проекту, загальні відомості по складу спеціальних частин; будівельно-архітектурну частину проекту; умовні позначення, що використовуються на технологічних планах цехів.

Необхідні, обов’язкові, попередні та сукупні дисципліни: технічна електрохімія, гальванотехніка, устаткування галузі.

Зміст навчальної дисципліни: Організація проектної справи. Вимоги до проектування промислових об'єктів. Основні нормативні документи при проектуванні. Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) — як основний передпроектний документ. Зразок вихідних даних на проектування: загальні відомості, ТЕО, патентний формуляр. Спеціальні частини проекту. Будівельно-архітектурна частина проекту. Норми технологічного проектування цехів металопокриттів. Економічна частина проекту. Техніка безпеки та охорона праці.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 34 годин, практичних занять 17 годин, самостійної роботи 111 годин, разом 162 годин.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення), практичні (розв'язок задач, розроблення компоновок, індивідуальне завдання).

Методи контролю оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, захист індивідуальних завдань.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література:

Єдина система технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ). - М. 1984. -360 с.

Довідник по електрохімії / Під ред. А.М. Сухотіна. - Л.: Хімія. 1981. - 386 с.

Устаткування цехів електрохімічних покриттів. Довідник/ Під ред. П.М. В'ячеславова. - М.: Машинобудування. 1987. - 308 с.

Викладачі: ст. викладач Покришко Г.А.ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ0516 ТЕКСТИЛЬНА ТА ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬСпеціальністьКонструювання та технології швейних виробів


44ПНС01С121 Охорона праці в галузі

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 1,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: провести аналіз стану техніки безпеки і виробничого травматизму на підприємстві, провести аналіз стану пожежної безпеки та електробезпеки на підприємстві, оцінка санітарного стану на підприємстві та їх відповідність державним та галузевим, розробка пропозицій по покращенню умов охорони праці на підприємстві.

знати: організацію охорони праці в хімічній галузі, організація охорони праці на малих підприємствах хімічної галузі, вимоги безпеки до технологічних процесів обладнання і виробництв хімічної галузі, вимоги безпеки при зберіганні сировини і готової продукції, тари і матеріалів та інших речовин, вимоги електробезпеки та пожежної безпеки до виробничого обладнання.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: екології, безпека життєдіяльності, основи охорони праці, дисциплін, що безпосередньо формують компетенції фахівця на рівні "Бакалавр" відповідного напрямку підготовки.

Зміст навчальної дисципліни. Класифікація джерела та основні чинники небезпек в галузі. Правові та організаційні основи охорони праці. Виробнича санітарія та гігієна праці на підприємствах хімічної галузі. Основні вимоги до повітряного середовища, заходи по боротьбі з забрудненням повітря шкідливими речовинами. Штучне освітлення. Заходи боротьбі з виробничими шумами. Пожежна безпека та електробезпека підприємств хімічної галузі.

Запланована навчальна діяльність аудиторні заняття 17 год., самостійної роботи 37 год.; разом 54 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (екскурсії), наочні методи (використання обладнання, плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, письмові контрольні роботи

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Костин Н.В. Техника безопасности работ в химических лабораториях. -:МГУ, 1986 – 344 с.

Ганзюк М.П., Желібо Э.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. – Львів.: Афіша 2000

Викладач: Паршенко К.А.


44ПНС02С114 Планування та управління підприємствами

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної і практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: обгрунтовувати виробничу програму діяльності підприємства та його підрозділів; виявити потребу в виробничих ресурсах, планувати очікувані результати господарської та фінансової діяльності, володіти методами пошуку оптимальних рішень, які б забезпечували високий рівень ефективності роботи підприємства.

знати: основи планування виробництва на підприємствах в умовах ринкової економіки; мати практичні навички в області виявлення резервів підвищення ефективності виробництва, в області визначення беззбитковості роботи підприємства.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Основи технології виробів, Економіка виробництва, Організація виробництва, Проектування підприємства.

Зміст навчальної дисципліни Сутність планування. Система планів. Маркетингові дослідження та планування збуту продукції. Планування виробництва продукції. Оперативне-календарне планування. Матеріально-технічне забезпечення. Виробнича потужність підприємства і розрахунок пропускної спроможності устаткування. Планування підвищення ефективності виробництва. Планування продуктивності праці та заробітної плати. Планування собівартості продукції. Фінансове планування на підприємстві. Прибуток в умовах ринку. Бізнес-планування.

Запланована навчальна діяльність лекційних занять 17 год., практичних 17 год., самостійної роботи 74год.; разом 108 год

Методи викладання словесні (розповідь, дискусія, пояснення), практичні, наочні методи (демонстрування слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Іванова В.В. Планування діяльності піджприємства: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 472 с.

Планування і контроль на підприємстві: Навч. посіб./За ред.. М.О. Данилюка – Львів: «Магнолія 2006», 2009. – 531 с.

Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. 3-е вид. – К.: Каравела, 2008. 352 с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Швець Л.П.


44ПНС02С112 Інтелектуальна власність

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної і практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 1,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: користуватися понятійним апаратом інтелектуальної власності (ІВ), визначати алгоритм правової охорони об’єктів ІВ. Визначати алгоритм комерціалізації об’єктів ІВ,

технічно грамотно користуватися спеціальною, нормативною та інформативною літературою.

знати: основні поняття системи правової охорони ІВ, складові міжнародної системи охорони ІВ, складові системи охорони ІВ в Україні, суб’єкти та об’єкти права ІВ,права та обов’язки власників охоронних документів на об’єкти права ІВ, методи розрахунку вартості права на об’єкти ІВ, факт порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об’єкти промислової власності. Процедуру захисту прав ІВ у разі їх порушення.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Історія інженерної діяльності. Економічна теорія. Правознавство. Економіка підприємства. Основи науково-технічної творчості.

Зміст навчальної дисципліни Інтелектуальна власність, як право на результат творчої діяльності людини, Система інтелектуальної власності. Охорона права на об’єкти інтелектуальної власності. Економіка інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., самостійної роботи 19год.; разом 36 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда, дискусія), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Г.М.Драпак, В.О.Гуляєва Основи наукових досліджень Частина 2 Захист інтелектуальної власності: Навч. посібник – Хмельницький: ТУП, 2002. – 85с.

Г.М.Драпак, М.Є. Скиба Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник - К.: Кондор, 2007. – 156 с.

Г.М.Драпак Основи інтелектуальної власності і патентознавства: короткий довідник для студентів вузів Хмельницький: ХНУ 2009. - 58с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Драпак Г.М.


44ПНС04С144 Маркетинг у легкій промисловості

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 5

Семестр 1

Кредити ЄКТС 3,0

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання:

знати:які критерії варто враховувати при створенні “портрета” ідеального споживача; які існують способи прогнозування змін у моді; що необхідно визначити у створюваному плані нової колекції; які існують способи збору ідей для нових колекцій.

вміти: проводити маркетингове планування створення нових колекцій; визначати цільову споживчу групу;

вибирати фабрику для розміщення замовлення на пошиття колекції; організовувати процес закупівель товарів; вибирати способи стимулювання збуту колекцій;

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Економічна теорія, Організація виробництва.

Зміст навчальної дисципліни Історія розвитку індустрії моди. Маркетингове планування в індустрії моди. Створення колекції. Маркетинг у сфері виробництва швейних виробів. Маркетингові закупівлі в індустрії моди. Оптові й роздрібні продажі. Створення і організація роботи власного бутіка. Маркетинг персоналу в індустрії моди. Просування та PR в індустрії моди.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 74 год., разом 108 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, дискусія), практичні (семінарське заняття, практичне заняття, індивідуальна робота), наочні (демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, реферат, контрольні роботи.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Гаркавенко С.С. Маркетинг: Навч. посібник.— К.: Лібра, 1996. – 384 с.

Котлер Ф., Армстронг Г. та ін. Основи маркетингу: Пер. з англ. – Держ. європ. вид. – К., М., С.-Пб: Видавн. дім. «Вильямс», 1998. – 1056 с.

Маркетинг. Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи для студентів спеціальностей напрямів “Економіка і підприємництво” та “Менеджмент” (заочна форма навчання) / С.В. Ковальчук, Р.В. Бойко, В.М. Бобровник, Л.А. Бичікова, В.Л. Карпенко, Н.І. Майорова. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 173 с.

Викладач к.е.н., доц. Карпенко В.Л.


44ПНС05С113 технологія виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 6,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: визначати відсотки зустрічності фасонних, конструктивних і технологічних елементів; вибирати методи обробки вузлів виробу та обладнання в умовах індивідуального виготовлення одягу за заданою потужністю; вибирати варіанти готовності виробу до примірки залежно від асортименту виробів; складати технологічну послідовність виготовлення виробів за індивідуальним замовленням у табличні формі та у вигляді графа; складати організаційно-технологічну схему розподілу праці на основі використання графа технологічної послідовності; аналізувати організаційно-технологічну побудову потоку та виконувати планувальні рішення швейного цеху; застосовувати критерії та показники прогресивності технологічних процесів індивідуального виготовлення швейних виробів;

знати: особливості проектування технологічних процесів виготовлення одягу за індивідуальним замовленням; етапи проектування технологічних процесів виготовлення одиночних виробів; варіанти готовності виробу до примірки та послідовність виготовлення швейних виробів за індивідуальними замовленнями; принципи розрахунку технологічного процесу виготовлення виробів за індивідуальним замовленням; принципи формування планувального рішення швейного цеху; особливості проектування малих підприємств швейної промисловості; шляхи удосконалення технологічних процесів та методи підвищення ритмічності та безперервності технологічних процесів виготовлення виробів за індивідуальними замовленнями.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Вступ до фаху», «Основи технології виробів», «Проектування підприємств».

Зміст навчальної дисципліни: Особливості проектування технологічних процесів виготовлення одягу за індивідуальним замовленням населення. Етапи проектування технологічних процесів виготовлення виробів за індивідуальним замовленням. Аналіз організаційно-технологічної побудови потоку. Формування планувального рішення швейного цеху. Особливості проектування малих підприємств швейної промисловості. Удосконалення технологічних процесів виготовлення виробів за індивідуальними замовленнями.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи – 189 год., індивідуальної роботи 17 год.; разом 234 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальні завдання), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстрування слайдів).

Методи контролю та оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю: іспит.

Рекомендована література:

Воронкова Т. Ю. Проектирование швейных предприятий. Технологические процессы пошива одежды на предприятиях сервиса: Учеб. пособие. − М.: ФОРУМ: ИНФРА-М. 2006. − 128 с.

Назарова А.И. и др. Технология швейных изделий по индивидуальным заказам. – М.: Легпромбытиздат. 1986. – 336 с.

Современные формы и методы проектирования швейного производства: Учебное пособие для вузов и сузов / Т.М. Серова, А.И. Афанасьева, Т.И. Илларионова, Р.А. Делль. − М.: МГУДТ, 2004. − 288 с.

Викладач: канд. техн. наук, ст. викладач Буханцова Л.В.


СпеціальністьВзуття, шкіргалантерейні та лимарні вироби


45ПНС01С121 Охорона праці в галузі

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 1,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: проводити аналіз стану техніки безпеки, пожежної безпеки та електробезпеки, а також виробничого травматизму на підприємстві (організації) галузі, оцінювати санітарні умови безпеки праці на підприємстві та їх відповідність державним та галузевим нормам, та розробляти пропозиції по покращенню умов охорони праці на підприємстві;

знати: організацію охорони праці на виробництві (організації) галузі, вимоги безпеки до технологічних процесів, обладнання галузі, вимоги безпеки при зберіганні сировини і готової продукції, тари і матеріалів та інших речовин, вимоги електробезпеки та пожежної безпеки до виробничого обладнання.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: безпека життєдіяльності, правознавство, психологія, фізика, хімія

Зміст навчальної дисципліни Гігієнічна класифікація праці, вплив параметрів мікроклімату на самопочуття людини. Основні чинники небезпек галузі. Повітря у виробничих приміщеннях, його забруднення. Особливості освітлення виробничих приміщень. Заходи при боротьбі з виробничими шумами та вібрацією на підприємствах галузі. Іонізуючі випромінювання та захист від них. Електромагнітні випромінювання та захист від них. Основні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємства та планування його території.

Запланована навчальна діяльність аудиторні заняття 34 год., самостійної роботи 38 год.; разом 54 год.

Методи викладання словесні (пояснення), лабораторні, наочні методи (використання обладнання підприємств, плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, індивідуальні завдання, письмові контрольні роботи

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Калда Г.С., Ковтун І.І., Новіцький Л.П. Курс основ охорони праці. Для студентів гуманітарних спеціальностей. – Хмельницький: ХНУ, 2004

Охрана труда в машиностроении. / Под ред. Е. Я. Юдина и С. В. Белова - М.: Высшая школа, 1983.

Охрана труда на предприятиях бытового обслуживания населения. Справочник / А.Г. Кирсанов, С.Г. Давыдов, В.В. Саньков и др.- М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984.

Викладач: канд. техн. наук, доцент Нестер М45ПНС02С114 Планування діяльності підприємства

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін Професійної і практичної підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3,0

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти обґрунтовувати виробничу програму діяльності підприємства; розраховувати пропускну можливість устаткування; планувати фонд заробітної плати; складати кошторис витрат на виробництво; аналізувати виконання плану розвитку підприємства за основними економічними показниками.

знати: принципи і методи планування діяльності підприємства; процедуру планування в умовах ринкових відносин; структуру і вимоги до оформлення бізнес-плану фірми; технологію планування кількості працівників, продуктивності праці; сучасні методи калькулювання собівартості продукції, можливості застосування ринкових інструментів у формальному плануванні.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни економіка підприємства

Зміст навчальної дисципліни Види і методи планування діяльності підприємства. Стратегічне планування діяльності фірми. Зміст і структура бізнес плану підприємства. Планування виробничої програми підприємства. Оперативне управління підприємством. Планування капіталовкладень підприємства. Планування кількості працівників, продуктивності праці і заробітної плати. Планування матеріально-технічного забезпечення ресурсами. Планування собівартості, прибутку і рентабельності. Фінансове планування на підприємстві. Планування охорони навколишнього середовища

Запланована навчальна діяльність: лекційні заняття 16 год., лабораторні заняття 18 год, самостійна робота 74 год , разом 108 год

Методи викладання інтерактивні методи викладання лекційного матеріалу, розглядання ділових виробничих ситуацій, практичні розрахунки, реферативна робота

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник.- М.: Инфра – М, 1999.- 392 с.

Ильин А.И. Планирование на предприятии. Учебное пособие в 2-х частях. Ч. I. Стратегическое планирование.- Мн.: ООО “Мисанта”, 1998.- 296 с.

Деловое планирование (методы, организация. Совершенная практика): Учебное пособие. Под.ред. В.М. Попова.- М.: Финансы и статистика, 2003.-368 с.

Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник.- К.: Скарби, 2002.- 336 с.

Викладачі: Шипуліна В.О., Шутяк Ю.В.


45ПНС03С112 Інтелектуальна власність

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної і практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 1,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: користуватися понятійним апаратом інтелектуальної власності (ІВ), визначати алгоритм правової охорони об’єктів ІВ. Визначати алгоритм комерціалізації об’єктів ІВ,

технічно грамотно користуватися спеціальною, нормативною та інформативною літературою.

знати: основні поняття системи правової охорони ІВ, складові міжнародної системи охорони ІВ, складові системи охорони ІВ в Україні, суб’єкти та об’єкти права ІВ,права та обов’язки власників охоронних документів на об’єкти права ІВ, методи розрахунку вартості права на об’єкти ІВ, факт порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об’єкти промислової власності. Процедуру захисту прав ІВ у разі їх порушення.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Історія інженерної діяльності. Економічна теорія. Правознавство. Економіка підприємства. Основи науково-технічної творчості.

Зміст навчальної дисципліни Інтелектуальна власність, як право на результат творчої діяльності людини, Система інтелектуальної власності. Охорона права на об’єкти інтелектуальної власності. Економіка інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., самостійної роботи 19год.; разом 36 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда, дискусія), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Г.М.Драпак, В.О.Гуляєва Основи наукових досліджень Частина 2 Захист інтелектуальної власності: Навч. посібник – Хмельницький: ТУП, 2002. – 85с.

Г.М.Драпак, М.Є. Скиба Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник - К.: Кондор, 2007. – 156 с.

Г.М.Драпак Основи інтелектуальної власності і патентознавства: короткий довідник для студентів вузів Хмельницький: ХНУ 2009. - 58с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Драпак Г.М.45ПНС04С144 Маркетинг у легкій промисловості

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова викладання Українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3,0

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання:

знати:які критерії варто враховувати при створенні “портрета” ідеального споживача; які існують способи прогнозування змін у моді; що необхідно визначити у створюваному плані нової колекції;які існують способи збору ідей для нових колекцій.

вміти:проводити маркетингове планування створення нових колекцій; визначати цільову споживчу групу; вибирати фабрику для розміщення замовлення на пошиття колекції; організовувати процес закупівель товарів; вибирати способи стимулювання збуту колекцій;

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Економічна теорія, Організація виробництва.

Зміст навчальної дисципліни Історія розвитку індустрії моди. Маркетингове планування в індустрії моди. Створення колекції. Маркетинг у сфері виробництва швейних виробів. Маркетингові закупівлі в індустрії моди. Оптові й роздрібні продажі. Створення і організація роботи власного бутіка. Маркетинг персоналу в індустрії моди. Просування та PR в індустрії моди.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 74 год., разом 108 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, дискусія), практичні (семінарське заняття, практичне заняття, індивідуальна робота), наочні (демонстрація слайдів, ілюстрація навчального матеріалу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, реферат, контрольні роботи.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Котлер Ф., Армстронг Г. та ін. Основи маркетингу: Пер. з англ. – Держ. європ. вид. – К., М., С.-Пб: Видавн. дім. «Вильямс», 1998. – 1056 с.

Маркетинг. Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи для студентів спеціальностейнапрямів “Економіка і підприємництво” та “Менеджмент”/ С.В. Ковальчук, Р.В. Бойко, В.М. Бобровник, Л.А. Бичікова, В.Л. Карпенко, Н.І. Майорова. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 173 с.

Савельева Н.Ю. Менеджмент и маркетинг в индустрии моды. – Ростов н/Д: “Феникс”, 2004. – 288 с.

Викладач к.е.н., доц. Карпенко В.Л.


45ПНС05С117 Міжнародна стандартизація і сертифікація

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, дистанційна

Результати навчання

вміти: виконувати випробування взуття за номенклатурою показників якості для сертифікації продукції, оцінювати та оформляти результати

знати: нормативно-правові основи сертифікації продукції, нормативно-технічну документацію на взуття, основи конструювання, матеріалознавства та технології виробів із шкіри

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи конструювання, матеріалознавства та технології виробів із шкіри; основи стандартизації, метрології та сертифікації продукції

Зміст навчальної дисципліни: Загальні відомості та сучасний стан сертифікації продукції. Нормативно – правові основи системи сертифікації УКРСЕПРО. Технологія та методика сертифікації взуття.

Запланована навчальна діяльність: лабораторних занять 51 год., самостійної роботи 111 год.; разом 162 год.

Методи викладання: словесні ( пояснення), практичні (лабораторна робота), наочні (ілюстрування зразків)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю: іспит

Рекомендована література:

Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи. – Т.2. – Київ, 1998, - 416с.

Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Підручник. – 3-е вид. перероб. і доп. К.: Євр. ун-ту,2002. – 174с.

Міжнародна стандартизація і сертифікація. Лабораторний практикум /Стоянов І.С. – Хмельницький: ТУП, 2003.-27с.

Викладачі: канд. техн. наук, доц. Стоянов І.С.


45ПНС06С117 САПР виробів із шкіри

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної - практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: використовувати набуті при вивченні курсу теоретичні знання та практичні навички для автоматизованого проектування взуття заданого типу

знати: загальну структуру САПР, види забезпечення САПР, загальні принципи побудови САПР виробів із шкіри, характеристики використовуваних у взуттєвому виробництві САПР.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Інформаційно-методичне забезпечення САПР.

Зміст навчальної дисципліни: Інформаційні, функціональні і структурні моделі технологічних і виробничих систем, правила їх побудови; формування банків даних систем, алгоритмізація процесів, інженерне проектування виробів з використанням систем САПР.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год. самостійної роботи 93 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю іспит, курсовий проект

Рекомендована література

Новые технологии в проектировании и дизайне. - "Кожевенно-обувная промышленность", №6, 2003.

Л.И. Первышина, Т.Л. Пуртова. Современные технологии дизайна и конструирования обуви в системе 3-D Studio Max. - "Кожевенно-обувная промышленность", №3, 2004.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Цимбалюк В.М, канд. техн. наук, доцент Врона І.Т.


45ПНС07С117 Експертиза взуття та шкіргалантерейних виробів

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: виявляти та аналізувати наявні недоліки, додержання правил споживання, догляду та зберігання взуття. Виконувати споживчу експертизу якості продукції, оцінювати відповідність вимогам нормативних документів та оформляти результати

знати: нормативно-правові основи споживчої експертизи та нормативно-технічну документацію на взуття, основи конструювання, матеріалознавства та технології виробів із шкіри

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи конструювання, матеріалознавства та технології виробів із шкіри; основи стандартизації, метрології та сертифікації продукції

Зміст навчальної дисципліни: Основні положення Закону України “Про захист прав споживачів”. Технологія та методика проведення експертизи взуття.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 26 год, лабораторних занять 25 год, самостійної роботи 111 год; разом 162 год.

Методи викладання: словесні (лекція, пояснення), практичні (лабораторна робота), наочні (ілюстрування зразків)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література:

Закон України “Про захист прав споживачів”, №3161-4-9, 01.12.2005

Данілкович А.Г. Експертиза шкіри та хутра: Навчальний посібник.К.: Фенікс,2005.- 236с.

Викладачі: канд. техн. наук, доц. Стоянов І.С.ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ0202 МИСТЕЦТВОСпеціальність Дизай одягу


05ПНC01С147 Охорона праці в галузі

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити 1,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти:ідентифікувати небезпеку та практично здійснювати заходи щодо підвищення безпеки і екологічності технічних засобів і технологічних процесів та забезпечення безпеки праці; здійснювати заходи щодо самозахисту і захисту виробничого персоналу, а також населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха; оцінювати радіаційну, хімічну, біологічну обстановку і обстановку, яка може виникнути під час стихійного лиха та аварії, приймати відповідні рішення.

знати: характеристики навколишнього середовища; небезпеку середовища та наслідки їх негативних дій;

засоби і методи підвищення безпеки і екологічності технічних засобів і технічних процесів​ колективні та індивідуальні засоби захисту:характеристики осередків ураження, які виникають у надзвичайних ситуаціях; засоби захисту населення від вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійного лиха; основи організації і проведення рятувальних робіт; основні правила надання долікарської допомоги.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізика, хімія

Зміст навчальної дисципліни. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів. Негативні фактори в житті людини природного, технічного, соціально-політичного та військового характеру. Небезпеки життєдіяльності у виробничій сфері та побуті. Засоби їх попередження. Небезпеки, що призводять до надзвичайних ситуацій, та заходи зниження їх наслідків. Структура цивільної оборони та її завдання.

Запланована навчальна діяльність аудиторні заняття 34 год., самостійної роботи 20 год.; разом 54 год.

Методи викладання словесні (пояснення), лабораторні, наочні методи (використання обладнання підприємств, плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, захист лабораторних робіт, письмові контрольні роботи

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

Калда Г.С., Ковтун І.І., Новіцький Л.П. Курс основ охорони праці. Для студентів гуманітарних спеціальностей. – Хмельницький, 2004. – 243 с.

Безпека життєдіяльності: Навч. Посіб./ За ред.. В.Г. Цапки – 3-те вид. стер. К. Знання, 2004. – 397 с.

Методи оцінювання: поточне тестування, доповідь з окремого питання, захист лабораторних робіт, підсумкове тестування.

Викладач: канд. техн. наук, доцент Мисліборський В.В.


05ПНC02С147 Науково-дослідна робота студентів та інтелектуальна власність

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 1,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання:

вміти: зробити патентний пошук та оформити заявку на промисловий зразок; зробити патентний пошук та оформити заявку на спосіб виготовлення промислового зразка; зробити патентний пошук та оформити заявку на товарний знак в чорно-білому та кольоровому варіантах.

знати: закономірності патентного пошуку; володіти сучасними методами пошуку нових технічних рішень та активізації творчого мислення; засвоїти основні принципи та методи усунення технічних протиріч.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Основи композиції, Засоби і методи дизайну, Комп’ютерне формоутворення, Виробнича реалізація проекту в матеріалі, дипломне проектування

Зміст навчальної дисципліни. Прийоми і способи активізації творчості. Методи пошуку нових технічних ідей і вирішень винахідницьких задач. Підвищення рівня і якості створюваних прогресивних технологій і техніки, що спроможні вийти на світовий рівень. Патентознавство. Умови патентоспроможності. Пошук і оформлення технічних рішень. Порядок оформлення та подання заявки на промисловий зразок.

Запланована навчальна діяльність лекції 17 год., лабораторні роботи 17 год., самостійної роботи 20 год.; разом 54 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (лабораторні роботи), наочні методи (використання плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: тестовий контроль, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю: залік.

Рекомендована література

Пархоменко Г.В. Основи патентознавства. Навч. Посібник - Д.: Видавництво Дніпропетровського університету, 2002.

Науково-дослідна робота студентів і патентознавство. Методичні вказівки для студентів спец. «Дизайн»/ Г.С.Олійник, В.О.Гуляєва, Г.Б.Параска, І.М.Баннова.- Хмельницький: ХНУ, 2007.

Жаров В.О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захисту прав. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», - 2000.

Викладач: к.т.н., доцент Олійник Г.С.


05ПНC03С147 Проектна графіка костюму

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та професійної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна.

Результати навчання

знати: засоби проектної графіки; закони, принципи, елементи і засоби композиційного зв`язку моделей в художні моносистеми, окремі системи; принципи системного підходу до створення художніх образів у різних за призначенням системах одягу.

вміти: розробляти сценічний образ за допомогою театрального костюму; рзробляти одяг за девізом чи асоціативним змістом, джерелом творчості.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Основи композиції, Художнє моделювання виробів, Основи гармонізації одягу, Фірмовий стиль в одязі, Дизайн одягу на індивідуального споживача.

Зміст навчальної дисципліни. Застосування у графічних роботах основних законів, принципи композиції. Композиційні елементи та засоби їх зв`язку. Графічні техніки та прийоми. Стилізація.

Запланована навчальна діяльність: лабораторні роботи 68 год., самостійної роботи 58 год; разом 126 од.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (лабораторні роботи), наочні методи (використання слайдів, плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень захист лабораторних робіт, захист проекту.

Вид семестрового контролю іспит.

Рекомендована література

Костина Е.М. Художники сцены русского театра ХХ века: Очерки. – М.: ТИД Русское слово, 2002.

Шпара П.Е. Техническая эстетика и основы художественного конструирования. – Киев: Высшая школа, 1978.

Ніколаєва Т.В. Тектоніка формоутворення костюма.. – Київ: Арістей, 2005.

Викладач: Мазур М.І.


05ПНC04С147 Дизайнерсько-конструкторська підготовка виробництва

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: підготовити модель до запуску, враховуючи етапи дизайнерсько-конструкторської підготовки виробництва; розробляти робочу документацію на нову модель одягу

знати: етапи дизайнерсько-конструкторської підготовки до запуску нових моделей одягу; нормативну технічну документацію на швейні вироби; сучасні методи побудови лекал та їх градацію.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Матеріалознавство», «Основи формоутворення дизайн- об’єктів», «Макетування і моделювання виробів», «Технічне моделювання дизайн-об’єктів».

Зміст навчальної дисципліни: Аналіз технології промислового проектування нових моделей. Характеристика вихідних даних на розробку проектно-конструкторської документації. Основні положення державних та галузевих стандартів на швейні вироби побутового призначення. Конструкторські документи на швейні вироби. Принципи та методи побудови креслень лекал швейних виробів (основних, похідних, допоміжних). Градація лекал деталей швейних виробів. Дефекти одягу та їх усунення при виготовленні зразків одягу.

Запланована навчальна діяльність лекцій 25 год., лабораторних занять 43 год., самостійної роботи 58 год., разом 126 год..

Методи викладання: словесні (лекції, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальне завдання), наочні (ілюстрування зразків)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: захист лабораторних робіт, тестування

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література:

 1. Славінська А.Л. Побудова лекал деталей одягу різного асортименту: Навчальний посібник. – Хмельницький:

 2. ХНУ, 2007. – 173с.

 3. Справочник по конструированию одежды \ Под ред. П.П.Кокеткина. – М.: Легкая и пищевая промышленность,

 4. 1982.

 5. Сушан А.Т.Інженерне проектування швейних виробів: Навчальний посібник. – К.: Арістей, 2007. – 172 с.

Викладачі: к.т.н., ст. викл. Базилюк Е.В.


05ПНC05С147 Комп’ютерне дизайн-проектування одягу

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: орієнтуватися в підсистемах сучасних САПР при виконанні дизайнерських і конструкторських проектних робіт; створювати зображення нової моделі в САПР; будувати базові конструкції виробу за допомогою систем автоматизованого проектування; моделювати лекала виробу відповідно до технічного завдання з використанням функцій, запропонованих в САПР; будувати основні та похідні лекала різних розмірозростів, користуючись можливостями САПР.

знати: мету , завдання та перспективи розвитку автоматизованих систем проектування одягу; організаційну структуру сучасних САПР одягу; основні підсистеми САПР одягу та їх функції; види забезпечення САПР; специфіку використання технічних засобів в САПР швейних виробів, особливості організації дизайнерських робіт в сучасних САПР одягу; особливості організації конструкторських робіт в сучасних САПР одягу; критерії оцінки САПР; асортимент сучасних САПР; переваги та недоліки САПР площинного та просторового конструювання; способи реалізації процесу градації в сучасних САПР; режими виконання розкладок лекал в САПР одягу.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Основи комп’ютерної техніки», «Технічне моделювання»

Зміст навчальної дисципліни: Передумови, напрямки та перспективи КДПО. Загальні принципи побудови САПР одягу, види забезпечення, режими проектування. Інтегровані системи. Загальна характеристика швейних САПР: види САПР та їх організаційна структура, критерії вибору САПР. Основні підсистеми САПР одягу, їх функції та характеристики. САПР для персоніфікованого виробництва.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 57 год., разом 108 год..

Методи викладання: словесні (лекція, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальне завдання), наочні (демонстрація відео матеріалів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: захист лабораторних робіт, тестування

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Конструирование одежды с элементами САПР: Учебник для вузов / Коблякова Е.Б., Г.С.Ивлева, В.Е.Романов и др.; под ред. Е.Б.Кобляковой. – М.: Легпромбытиздат, 1988. - 464 с.

http://julivi.com

http://www.saprgrazia.com

Викладачі: к.т.н., ст. викл. Базилюк Е.В.


05ПНC06С147 Фірмовий стиль в одязі

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та професійної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 2,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: аналізувати вихідні данні до проектування об’єкту та застосувати принципи, прийоми композиції для розробки всіх частин фірмового стилю.

знати: константи фірмового стилю, композиційні прийоми при створенні фірмового стилю для запропонованого об’єкту.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: рисунок, живопис, шрифти, художнє моделювання виробів, основи гармонії об’єктів, кольорознавство, дипломне проектування.

Зміст навчальної дисципліни: визначення та сутність фірмового стилю складові елементи фірмового стилю та вимоги до їх проектування. Психологічне сприйняття кольору в фірмовому стилі. Фірмові шрифти та їх поєднання з творчою концепцією проекту. Торгова марка, торговий знак, логотип. Фірмові ділові папери та друкована реклама продукція. Фірмовий одяг та вимоги до його проектування.

Запланована навчальна діяльність лабораторних занять 51 год.; самостійної роботи 39 год.; разом 90 год.

Методи викладання словесні (пояснення,), практичні (лабораторні роботи), наочні методи (використання аналогів, плакатів, журналів, методичних матеріалів з курсу)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень захист лабораторних робіт, перегляд робіт комісією.

Вид семестрового контролю: іспит.

 1. Рекомендована література:

 2. Приймак Т.- Рекламний креатив .–Київ , 2006р.

 3. .Дурняк Б, Батюк А. - Розробка і дизайн рекламних видань.. – Львів, 2005р.

 4. С. Дзикович - Естетика реклами. – «Гардаріка.», 2004р.

Викладачі: к.т.н., проф. Баннова І.М., асистент Нікітюк С.С.05ПНC07С147 Конструювання одягу із різних матеріалів та на індивідуальних споживачів

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: визначати особливості тілобудови замовника; враховувати особливості тілобудови при побудові базових конструкцій швейних виробів; розробляти конструкції виробів із трикотажу різної групи розтягуваності; розробляти конструкції виробів із хутра та шкіри; розробляти конструкції виробів із штучних та нетканих матеріалів.

знати: морфологічні ознаки фігури людини, різновидності тілобудови; особливості побудови базових конструкцій плечових та поясних виробів на нетипові фігури; особливості побудови базових конструкцій виробів із трикотажу; особливості побудови базових конструкції виробів із шкіри і хутра; особливості побудови базових конструкцій виробів із штучних та нетканих матеріалів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Матеріалознавство», «Ергономіка», «Основи формоутворення дизайн- об’єктів», «Макетування і моделювання виробів», «Технічне моделювання дизайн-об’єктів», «Конфекціонування»

Зміст навчальної дисципліни: Особливості тілобудови замовників. Вихідні данні при конструюванні одягу для індивідуального споживача. Особливості конструкцій для фігур з відхиленням від типових. Особливості розробки конструкцій одягу з трикотажу. Особливості розробки конструкцій одягу з хутра. Особливості розробки конструкцій одягу з нетканих і штучних матеріалів

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 75 год., разом 126 год..

Методи викладання: словесні (лекції, пояснення), практичні (лабораторна робота, індивідуальне завдання), наочні (ілюстрування зразків)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: захист лабораторних робіт, тестування

Вид семестрового контролю: залік

Рекомендована література

 1. Шершнева Л.П., Ларькина Л.В. Конструирование одежды: Теория и практика: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ:

 2. ИНФРА – М., 2006. - 288

 3. Кудрявцева Н.В., Краснюк Л.В., Кравчук Н.П. Практикум з конструювання трикотажних виробів. Навчальний

 4. посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Швейні вироби». – Хмельницький, ХНУ,

 5. 2003.

 6. Бохонько О.П., Ярощук О.В., Грипачевська С.В. Особливості виготовлення, експлуатації та конструювання

 7. виробів із хутра і шкіри: Навчальний посібник. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 72с.

Викладачі: ст. викл. Базилюк Е.В.Спеціальність – Дизайн інтер´єру і меблів


07ПНC01С147 Охорона праці в галузі

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти:ідентифікувати небезпеку та практично здійснювати заходи щодо підвищення безпеки і екологічності технічних засобів і технологічних процесів та забезпечення безпеки праці;

здійснювати заходи щодо самозахисту і захисту виробничого персоналу, а також населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха; оцінювати радіаційну, хімічну, біологічну обстановку і обстановку, яка може виникнути під час стихійного лиха та аварії, приймати відповідні рішення.

знати: характеристики навколишнього середовища; небезпеку середовища та наслідки їх негативних дій;

засоби і методи підвищення безпеки і екологічності технічних засобів і технічних процесів​ колективні та індивідуальні засоби захисту: характеристики осередків ураження, які виникають у надзвичайних ситуаціях; засоби захисту населення від вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійного лиха;

основи організації і проведення рятувальних робіт; основні правила надання долікарської допомоги.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізика, хімія

Зміст навчальної дисципліни. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів. Негативні фактори в житті людини природного, технічного, соціально-політичного та військового характеру. Небезпеки життєдіяльності у виробничій сфері та побуті. Засоби їх попередження. Небезпеки, що призводять до надзвичайних ситуацій, та заходи зниження їх наслідків. Структура цивільної оборони та її завдання.

Запланована навчальна діяльність аудиторні заняття 17 год., самостійної роботи 59 год.; разом 54год.

Методи викладання словесні (пояснення), лабораторні, наочні методи (використання обладнання підприємств, плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, захист лабораторних робіт, письмові контрольні роботи

Рекомендована література

Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В.. Основи охорони праці. – Львів.:Афіша, 2000.

Калда Г.С., Ковтун І.І., Новіцький Л.П. Курс основ охорони праці. Для студентів гуманітарних спеціальностей. – Хмельницький, 2004. – 243 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з охорони та безпеки життєдіяльності. У 4-х частинах. - Хмельницький, Технологічний інститут Поділля, 1997-2000рр.

Викладач: канд. техн. наук, доцент Мисліборський В.В.


07ПНC02С147 Науково-дослідна робота студентів та інтелектуальна власність

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 1,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання:

вміти: зробити патентний пошук та оформити заявку на промисловий зразок; зробити патентний пошук та оформити заявку на спосіб виготовлення промислового зразка; зробити патентний пошук та оформити заявку на товарний знак в чорно-білому та кольоровому варіантах;

знати: закономірності патентного пошуку; володіти сучасними методами пошуку нових технічних рішень та активізації творчого мислення; засвоїти основні принципи та методи усунення технічних протиріч;

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Основи композиції, Засоби і методи дизайну, Комп’ютерне формоутворення, Виробнича реалізація проекту в матеріалі, дипломне проектування

Зміст навчальної дисципліни. Прийоми і способи активізації творчості. Методи пошуку нових технічних ідей і вирішень винахідницьких задач. Підвищення рівня і якості створюваних прогресивних технологій і техніки, що спроможні вийти на світовий рівень. Патентознавство. Умови патентоспроможності. Пошук і оформлення технічних рішень. Порядок оформлення та подання заявки на промисловий зразок.

Запланована навчальна діяльність лекції 17 год., лабораторні роботи 17 год., самостійної роботи 20 год.; разом 54 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (лабораторні роботи), наочні методи (використання плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: тестовий контроль, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю залік.

Рекомендована література

Науково-дослідна робота студентів і патентознавство. Методичні вказівки для студентів спец. «Дизайн»/ Г.С.Олійник, В.О.Гуляєва, Г.Б.Параска, І.М.Баннова.- Хмельницький: ХНУ, 2007.

5. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993. 3688 – ХП11 відомості ВРУ. – 1994. - №7.

7. Жаров В.О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захисту прав. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», - 2000.

Викладач: к.т.н., доцент Олійник Г.С.07ПНС03С147 Основи стандартизації в галузі

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 2,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання:

вміти: розрахувати та спроектувати інтер’єр суспільної споруди та розмістити в ньому устаткування згідно нормативних документів з врахуванням вимог техніки безпеки, в т.ч. пожежної безпеки

знати: вимоги нормативних документів щодо розміщення обладнання в інтер’єрі та стосовно дотримання вимог техніки безпеки та пожежної безпеки, а також щодо проектування евакуаційних виходів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Технологічне обладнання для інтер’єру, Основи проектування, Дипломне проектування.

Зміст навчальної дисципліни. Основна мета та задачі дисципліни. Вимоги до проектування та реконструкції суспільних споруд. Принципи функціональної організації внутрішнього простору. Проектування функціональних зон в інтер`єрі. Нормативні вимоги до проектування інтер`єрів суспільних споруд, враховуючи вільне пересування людей з особливими потребами. Нормативні вимоги пожежної безпеки для проектування і реконструкції інтер`єрів суспільних споруд.

Запланована навчальна діяльність лекції 17 год., лабораторні роботи 34 год., самостійної роботи 30 год.; разом 90 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (лабораторні роботи), наочні методи (використання плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: тестовий контроль, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю: залік.

Рекомендована література

Гольфонд А.Л. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений. - К.: «Тека», 2007.

Громадські будинки та споруди. Основні положення. ДБН В.2.2-9-99.

Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории. Шимко В.Т. –К.: «Тека», 2006.

Викладач: к.т.н., доцент Олійник Г.С.


07ПНС04С147 Проектна графіка інтер’єру і меблів

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: створювати образ інтер’єру і екстер’єру споруд в «ручних» техніках подачі; вміти передавати об’єми та простори споруд в традиційних графічних техніках; вміти передавати матеріальність в техніках чорно-білої та кольорової графіки; виробити власну «авторську» техніку подачі проекту.

знати: основні традиційні техніки подачі екстер’єрів та інтер’єрів споруд

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: рисунок, основи проектування, дизайн інтер’єру і меблів, дипломне проектування.

Зміст навчальної дисципліни. Чорно-білі та лінійні техніки подачі проекту. Кольорові техніки подачі проекту. Проект інтерєру громадської споруди. Клаузура на тему «Інтерєр житлового будинку». Проект індивідуального житлового будинку.

Запланована навчальна діяльність лабораторні роботи 68 год., самостійної роботи 58 год.; разом 126 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (лабораторні роботи), наочні методи (використання слайдів, плакатів, журналів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень захист лабораторних робіт, перегляд робіт.

Вид семестрового контролю іспит.

Рекомендована література

 1. Русскевич Н.Л. Справочник по инженерно-строительному черчению. – К., 1987.

 2. Кулебакин Г.И. Рисунок и основы композиции. – М., 1983.

 3. Роберт У. Джилл. Рисование пером и тушью. – М., 1983.

Викладачі: ст. викладач Трачук В.А.


07ПНС05С147 Комплексне проектування інтер’у і меблів

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна,

Результати навчання

вміти: Використовувати довідкову інформацію в процесі проектування, читати та редагувати будівельну конструкторську документацію, виконувати проектну документацію згідно державних стандартів та норм, виконувати презентацію проекту в авторській ескізній манері в рамках графічного пакету Corel Painter 11 та Autodesk Aliassketh.

знати: теоретичні основи щодо проектування суспільно-громадських приміщень. Теоретичні основи щодо проектування приватних приміщень. Умовні позначення та скорочення на кресленнях. Принципи створення основних і додаткових конструктивних елементів. Особливості виконання презентації в Corel Painter 11 Autodesk Aliassketh.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Основи композиції, рисунок, живопис, дизайн інтер’єру та меблів.

Зміст навчальної дисципліни. Комплексне проектування інтер’єрів громадського та приватного призначення з врахуванням державних норм та стандартів. Особливості проектування інтер’єрів громадського та приватного призначення. Умовні позначення та скорочення на кресленнях. Характеристика приміщень громадського та приватного призначення.

Запланована навчальна діяльність лекції 17 год., лабораторні роботи 68 год., самостійної роботи 77 год.; разом 162 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (розв’язання задач, лабораторні роботи), наочні методи (використання слайдів, плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень тестовий контроль, письмові контрольні роботи, захист завдань для самостійної роботи.

Вид семестрового контролю іспит.

Рекомендована література

Ернст Нойферт «Строительное проектирование».- М.: “ Архитектура-С», 2006.-320 с.

Гельфонд А.Л. «Архитектурное проектиование общественных зданий и сооружений».-М.: “ Архитектура-С», 2006.-282 с.

Жоголь Л.Е. „Декоративное искусство в современном интерьере”:–К.: „Будівельник”, 1986. - 193 с.

Викладачі : ст. викл. Міль С.В.


07ПНС06С147 Комп’ютерне дизайн-проектування

Тип дисципліни нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна,

Результати навчання

вміти: використовувати налаштування параметрів програми ; створювати та редагувати основні та конструктивні елементи застосовуючи принципи автоматизації проектування; використовувати бібліотеки та дододатки, виготовляти кошториси та специфікації, виводити на друк створювати та редагувати параметричні об’єкти в програмному середовищі Archicad.

знати: теоретичні основи налаштування робочого середовища в системі Archicad. Принципи створення основних і додаткових конструктивних елементів; принципи оптимізації створення презентаційної та робочої документаціїї; Загальні відомості щодо колективної роботи в системі пакету Archicad ; Особливості формоутворення в надбудові Archiforma до пакету Archicad. Особливості візуалізації в надбудові Artlantis до пакету Archicad

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: дизайн інтер’єру та меблів, компьютерна графіка, комп’ютерне формоутворення.

Зміст навчальної дисципліни. Розробка проектів дизайну середовища засобами програм параметричного проектування та фотореалістичої презентаціїї . Процес створення дизайн-проекту - від налаштування параметрів програми, до створення та редагування основних та додаткових конструктивних елементів на кресленнях та в 3-D вікні. Використання бібліотек та додатків, виготовлення кошторисів та специфікацій, створення презентацій та вивід проекту на друк, методи колективної роботи.

Запланована навчальна діяльність лекції 17 год., лабораторні роботи 34 год., самостійної роботи 75 год.; разом 126 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (лабораторні роботи), наочні методи (використання слайдів, плакатів, інтернет ресурси)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень тестовий контроль, письмові контрольні роботи, захист завдань для самостійної роботи, перегляд робіт.

Вид семестрового контролю захист курсового проекту.

Рекомендована література

Ернст Нойферт «Строительное проектирование».- М.: “ Архитектура-С», 2006.-320 с.

Гельфонд А.Л. «Архитектурное проектиование общественных зданий и сооружений».-М.: “ Архитектура-С», 2006.- 282 с.

Прохорский Г.В. «ArchiCAD 12. Проектирование загородного дома».-М.:Вильямс, 2009р, 416 с.

Викладач: ст.викл Міль С.В.


07ПНС07147 Авторський дизайн меблів

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: професійно підходити до розробки сучасного дизайну меблів, створювати проектні рішення унікальних меблів, направляти власну уяву на пошук ідеї та її практичне втілення при розв’язку композиційних задач

знати: принципи стилізації рослинних та тваринних форм, особливості формоутворення, принципи естетичної цілісності, гармонізації, виразності

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: комп’ютерне проектування інтер’єру і меблів, проектна графіка інтер’єру і меблів, комплексне проектування інтер’єру і меблів, комп’ютерне дизайн-проектування, дипломне проектування

Зміст навчальної дисципліни Основні поняття форми та формоутворення. Опис об’єкту та виділення характерних рис. Принципи стилізації рослинних та тваринних форм. Підходи щодо порівняння вихідних об’єктів та меблевих виробів. Принципи метаморфози: штучний підхід та метаморфози походження або генезу

Запланована навчальна діяльність лабораторних занять 34 год. самостійної роботи 74 год.; разом 108 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, захист лабораторних робіт

Рекомендована література

 1. Барташевич А.А., Трофимов С.П. Конструирование мебели. – Мн. Современная школа. 2006. – 336с.

 2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Изд. Прогресс, 1974. - 386с..

 3. Волкотруб И.Т. Основы художественного конструирования: Учебник для худож. учеб. заведений. – Выща

 4. школа. – 1988. – 191с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Чоловський Р.Г.СпеціальністьГрафічний дизайн та реклама


06ПНC01С147 Охорона праці в галузі

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр9

Кредити ЄКТС 1,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти:ідентифікувати небезпеку та практично здійснювати заходи щодо підвищення безпеки і екологічності технічних засобів і технологічних процесів та забезпечення безпеки праці;

здійснювати заходи щодо самозахисту і захисту виробничого персоналу, а також населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха; оцінювати радіаційну, хімічну, біологічну обстановку і обстановку, яка може виникнути під час стихійного лиха та аварії, приймати відповідні рішення.

знати: характеристики навколишнього середовища; небезпеку середовища та наслідки їх негативних дій;

засоби і методи підвищення безпеки і екологічності технічних засобів і технічних процесів​ колективні та індивідуальні засоби захисту: характеристики осередків ураження, які виникають у надзвичайних ситуаціях; засоби захисту населення від вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійного лиха; основи організації і проведення рятувальних робіт; основні правила надання долікарської допомоги.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: фізика, хімія

Зміст навчальної дисципліни. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів. Негативні фактори в житті людини природного, технічного, соціально-політичного та військового характеру. Небезпеки життєдіяльності у виробничій сфері та побуті. Засоби їх попередження. Небезпеки, що призводять до надзвичайних ситуацій, та заходи зниження їх наслідків. Структура цивільної оборони та її завдання.

Запланована навчальна діяльність аудиторні заняття 17 год., самостійної роботи 59 год.; разом 54 год.

Методи викладання словесні (пояснення), лабораторні, наочні методи (використання обладнання підприємств, плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, захист лабораторних робіт, письмові контрольні роботи

Рекомендована література

Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В.. Основи охорони праці. – Львів.:Афіша, 2000.

Калда Г.С., Ковтун І.І., Новіцький Л.П. Курс основ охорони праці. Для студентів гуманітарних спеціальностей. – Хмельницький, 2004. – 243 с.

Безпека життєдіяльності: Навч. Посіб./ За ред.. В.Г. Цапки – 3-те вид. стер. К. Знання, 2004. – 397 с.

Викладач: канд. техн. наук, доцент Мисліборський В.В.


06ПНC02С147 Науково-дослідна робота студентів та інтелектуальна власність

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 1,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання:

вміти: зробити патентний пошук та оформити заявку на промисловий зразок; зробити патентний пошук та оформити заявку на спосіб виготовлення промислового зразка; зробити патентний пошук та оформити заявку на товарний знак в чорно-білому та кольоровому варіантах;

знати: закономірності патентного пошуку; володіти сучасними методами пошуку нових технічних рішень та активізації творчого мислення; засвоїти основні принципи та методи усунення технічних протиріч;

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Основи композиції, Засоби і методи дизайну, Комп’ютерне формоутворення, Виробнича реалізація проекту в матеріалі, дипломне проектування

Зміст навчальної дисципліни. Прийоми і способи активізації творчості. Методи пошуку нових технічних ідей і вирішень винахідницьких задач. Підвищення рівня і якості створюваних прогресивних технологій і техніки, що спроможні вийти на світовий рівень. Патентознавство. Умови патентоспроможності. Пошук і оформлення технічних рішень. Порядок оформлення та подання заявки на промисловий зразок.

Запланована навчальна діяльність лекції 17 год., лабораторні роботи 17 год., самостійної роботи 20 год.; разом 54 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (лабораторні роботи), наочні методи (використання плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: тестовий контроль, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю: залік.

Рекомендована література

Пархоменко Г.В. Основи патентознавства. Навч. Посібник - Д.: Видавництво Дніпропетровського університету, 2002.

Науково-дослідна робота студентів і патентознавство. Методичні вказівки для студентів спец. «Дизайн»/ Г.С.Олійник, В.О.Гуляєва, Г.Б.Параска, І.М.Баннова.- Хмельницький: ХНУ, 2007.

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993. 3688 – ХП11 відомості ВРУ. – 1994. - №7.

Викладач: к.т.н., доцент Олійник Г.С.


06ПН03С147 Комплексне проектування

Тип дисципліни Нормативна

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4,5

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: переконливо аргументувати кожне обране дизайнерське рішення; готувати пошуково-дослідницьку базу для подальших дизайнерських розробок; передавати свої творчі задуми та практичний досвід колегам та учням; створювати комплексні проекти графічного дизайну в усіх його сучасних проявах.

знати: методику роботи над комплексним дизайнерським проектом; засади пошуково-дослідницької діяльності у сфері графічного дизайну; повний спектр фахової термінології графічного дизайну і суміжних сфер з дизайнерської діяльності; систему логічно-послідовної побудови асоціативного образу засобами графічного дизайну.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи комплексного кольорознавства, проектування, рисунок, живопис.

Зміст навчальної дисципліни. Дизайн періодичних видань. Особливості творчої роботи дизайнера-графіка у сфері періодичних видань. Складання легенди журналу та бріф-креативу. Розробка дизайн-плану журналу. Дизайн журналу, як сукупність майже всіх фахових візуальних звернень графічного дизайну. Аналіз та корегування бріф-креативу. Складання дизайн-плану періодичного видання (журналу) за обраною тематикою та затвердженим бріф-креативом. Розробка комплексного дизайну журналу за обраною тематикою. Аналіз сучасних періодичних видань та робіт студентів минулих років. Розробка конструкції видання. Розробка графічних констант журналу (логотип, шрифтова каса, кольорові сполучення, характер верстки та ін.). Виконання посторінкового макету та варіативного ряду обкладинок.

Запланована навчальна діяльність лекції 17 год., лабораторних занять 68год., самостійної роботи 77 год.; разом 162 год.

Методи викладання словесні, практичні, наочні методи.

Методи контролю і оцінювання начальних досягнень тестовий контроль та модульні перегляди.

Вид семестрового контролю: іспит (перегляд).

Рекомендована література

Даниленко В.Я. Основи дизайну: Навчальний посібник // В.Я. Даниленко. – К.: ІЗМН. – 1996. – 92 с.

Куленко М.Я. Основи графічного дизайну: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.Я. Куленко; Київ нац. ун-т буд-ва і архіт. – К.: Кондор, 2006. – 489 с.

Хмельовський О.М. Графічний дизайн: навч. посіб. – Луцьк: Терен, 2008. – 160 с.

Викладачі: ст. викладач Грищенко В.В.


06ПНC04С147 Комп’ютерний дизайн реклами

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна,

Результати навчання

вміти: реалізовувати художні задуми макетів за допомогою комп’ютерних програм; відповідно до вимог прогресивної технології комп’ютерних програм виготовити зразок макету; створювати конкурентоздатну продукцію

знати: теоретичні основи створення графічних макетів реклами; вимоги до макетів;перелік графічних комп’ютерних програм та їх можливості.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Після вивчення: ПП.03.Б49.147 (Основи композиції),

ПП.05.Б49.147 (Комп’ютерне проектування), ПП.03.Б49.147 (Комп’ютерна графіка). Передує вивченню: дипломне проектування.

Зміст навчальної дисципліни.

На протязі семестру створюються макети реклам різних видів: газетна реклама, біг-борд, сіті-лайт, рекламні листівки.

Запланована навчальна діяльність лабораторні роботи 68 год., самостійної роботи 94 год.; разом 162 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (розв’язання задач, лабораторні роботи), наочні методи (використання слайдів, плакатів, книг, електронних варіантів макетів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень захист лабораторних робіт, захист завдань для самостійної роботи.

Вид семестрового контролю: залік.

Рекомендована література

Художественные приемы работы в Photoshop., - Барри Хейнз, - М.: Издательский дом «Вильямс», - 2004, - 976 с.: ил.

С. В. Глушаков, А. В. Гончарова, Е. В. Гончарова, С. А. Золотарев, - Все секреты, трюки и эффекты Photoshop, Illustrator, Corel. - М.: Хранитель,- 2008, - 672 с.

С. В. Глушаков, Е. В. Гончарова, С. А. Золотарев, Г. А. Кнабе, - Adobe Illustrator CS3. Самоучитель, - М.: АСТ, - 2008 480 с..

Ю. С. Ковтанюк, - CorelDraw для дизайнера. Под Windows Vista. -М.:Пресс,

Викладач: асистент Осінська М. М.06ПНС06С147 Проектна графіка

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: використовувати різні графічні техніки та композиційні засоби і прийоми при виконанні плакатів, книжкових ілюстрацій та художнього оформлення книжок, буклетів, календарів тощо.

знати: закони і правила композиції, особливості графічних матеріалів та технік, літературну основу для створення ілюстрацій та макетів друкованої продукції.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: рисунок, живопис, основи композиції, кольорознавство, проектування, комп’ютерна графіка, комп’ютерне проектування, графічні техніки, типографіка.

Зміст навчальної дисципліни. Особливості використання різних графічних технік при створенні плакатної продукції. Залежність ілюстративного матеріалу від літературної основи твору. Види ілюстрацій. Особливості композиційної побудови ілюстрацій з урахуванням концепцій дизайну друкованої продукції. Створення концепції художнього оформлення книжки з урахуванням літературної основи та її основної функції. Композиційна побудова книги та виконання її макету.

Запланована навчальна діяльність лабораторні роботи 68 год., самостійної роботи 58 год.; разом 126 год.

Методи викладання словесні (розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторні роботи, індивідуальні і самостійні завдання), наочні методи (демонстрування аналогів).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, захист лабораторних робіт .

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

Вспомогательные указатели к книжным изданиям/ Призмент Э.Л. и др. – М.: Книга, 1988.-208с.: ил.

Герчук Ю.Я. Художественная структура книги. – М.: Книга, 1984-207с.: ил.

Запаско Я.П. Мистецтво книги на Україні. –Львів: Видавництво львівського університету, 1993.-309с.

Викладачі: ст.викл. Мазур М.І..


06ПНC06С147 Проектування фірмового стилю

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: аналізувати вихідні данні до проектування об’єкту та застосувати принципи, прийоми композиції для розробки всіх складових фірмового стилю.

знати: константи фірмового стилю, композиційні прийоми при створенні фірмового стилю для запропонованого об’єкту.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: рисунок, живопис, шрифти, кольорознавство, дипломне проектування.

Зміст навчальної дисципліни: визначення та сутність фірмового стилю складові елементи фірмового стилю та вимоги до їх проектування. Психологічне сприйняття кольору в фірмовому стилі. Фірмові шрифти та їх поєднання з творчою концепцією проекту. Торгова марка, торговий знак, логотип. Фірмові ділові папери та друкована реклама продукція. Фірмовий одяг та вимоги до його проектування.

Запланована навчальна діяльність лабораторних занять год.; самостійної роботи год.; разом год.

Методи викладання словесні (пояснення, розповідь), практичні (лабораторні роботи), наочні методи (використання аналогів, плакатів, друкованих видань)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень захист лабораторних робіт, курсовий проект, перегляд робіт комісією..

Вид семестрового контролю: залік, захист курсового проекту

Рекомендована література

Школа графического дизайна. Д.Денер – НД. «Рипол класик»

Гармония в рекламной коммуникации. – Х.Кафтанджиев, М.Эксмо, 2005г.

Креатив в рекламе – м. Ковриженко – СПб; Питер, 2004г.

Викладач: к.т.н., проф. Баннова І.М., ст.. викл. Грищенко В.В.


32