Анотації дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – 0301 СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Напрям підготовки – 6.030103 Практична психологія


Описи дисциплін циклу природничо-наукової підготовки


11ПН01Б128 Вступ до спеціальності

Тип дисципліни нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна.

Результати навчання

вміти: визначити професійні цінності та шляхи застосування їх на практиці, користуватися етичними принципами, кодексом практичного психолога

знати: етичні засади практичного психолога і шляхи реалізації професійних цінностей на практиці; якості, функції та ролі практичного психолога; основні методи практичної психології.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Вікова психологія, Історі психології, Загальна психологія, Психологія розвитку, Соціальна психологія, Робота практичного психолога з дітьми різного віку.

Зміст навчальної дисципліни: Практична психологія як галузь професійної діяльності. Принципи практичної психології. Просвітницька і профілактична, психодіагностична та психоконсультативна робота практичного психолога. Особистісна підготовка практикуючого психолога. Психологічна служба системи освіти.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год. самостійної роботи 38 год.; разом 72 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда, дискусія), практичні (тестування, практичні завдання), наочні методи (схеми, таблиці), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, письмова робота, домашнє завдання.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. – М.: Изд. Центр «АКАДЕМИЯ», 1996. – 224с.

 2. Дуткевич Т.В., Савицька О.В. Практична психологія: Вступ у спеціальність. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 256с.

 3. Петровский А.В. Введение в психологию.- М.: Введение в психологию.-М.: Изд. Центр "Академия", 1995.- 496 с.

Викладач: ст.викл. Ігумнова О.Б.


11ПН01Б128 Основи медичних знань

Тип дисципліни нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: надати першу невідкладну допомогу, провести серцево-легеневу реанімацію; орієнтуватися в основних медичних термінах; бути готовими до проведення занять з невідкладної допомоги серед молоді;

знати: основи анатомії та фізіології людини; основні діагностичні засоби для розпізнання хвороби; етіологію, патогенез, клінічні прояви хвороби, їхню профілактику; основні групи фармацевтичних засобів та їхнє застосування;

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни

Зміст навчальної дисципліни Поняття про першу допомогу. Реанімація. Перша допомога при нещасних випадках. Перша допомога при раптових захворюваннях. Охорона здоров’я дітей та підлітків.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год. самостійної роботи 76 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (демонстрація заходів, таблиці, муляжі), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, володіння практичними навичками

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Бисярина В.П. Детские болезни с уходом за детьми и анатомо-физиологические особенности детского возраста.- М.: Медицина, 1984 (ХОНМБ)

 2. Касевич Н.М. Практикум з сестринської справи. – К.: Здоров’я, 2000. (б-ка ХНУ).

 3. Марчук А.І., Солодкий В.М., Чорний М.В. Долікарська допомога. – К.: Правові джерела, 2000 (б-ка ХНУ).

Викладачі: канд. мед. наук, доцент Кабашнюк В.О.


11ПН03Б101 Основи інформатики та обчислювальної техніки

Тип дисципліни нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 6

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: правильно користуватись комп‘ютером та периферійними пристроями; організовувати ефективне збереження інформації; здійснювати основні дії з файлами та каталогами, використовувати стандартні програми ОС Windows; здійснювати ефективний пошук інформації в мережі Інтернет, користуватись електронною поштою.

знати: основні поняття інформатики; загальну будову персонального комп’ютера, призначення та принципи роботи; різновиди програмного забезпечення; призначення операційної системи та основні її функції на прикладі операційної системи Windows, структуру файлової системи Windows, способи роботи з нею; основи роботи з електронною поштою та новинами; основи Web-дизайну.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: компютерні технології у практичній психології

Зміст навчальної дисципліни: Теоретичні основи інформатики і обчислювальної техніки. Будова комп’ютера та принципи його роботи. Вибір конфігурації ПК. Програмне системне та прикладне забезпечення ПК. Обробка текстової та графічної інформації за допомогою стандартних програм. Робота з файлами документів засобами операційної системи. Використання систем обробки тексту. Обробка табличних даних за допомогою електронних таблиць. Сучасні комп‘ютерні технології обробки даних. Основні поняття про комп'ютерні мережі. Глобальна комп'ютерна мережа Інтернет. Основи веб-дизайну.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 131 год.; разом 216 год.

Методи викладання словесні (лекція, пояснення), лабораторна робота, індивідуальні завдання, наочні методи (ілюстрування зразків, демонстрування слайдів).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Дибкова Л.М. Інформатика та комп‘ютерна техніка: Посібник. – К.: „Академія”, 2002 – 320с.

 2. Інформатика: Комп‘ютерна техніка. Комп‘ютерні технології: Підручник / За ред. О.І.Пушкаря – К.:”Академія”, 2002 – 704с.

 3. Основи інформатики та обчислювальної техніки. Лабораторний практикум для студентів напрямів підготовки «Технічна освіта», «Професійна освіта», «Соціальна педагогіка», «Філологія», «Практична психологія»/ Н.А.Длугунович , С.С. Блащук . – Хмельницький: ХНУ, 2007 – 124с.

Викладачі: канд. екон. наук, доцент Длугунович Н.А., асистент Зализюк А.А.


11ПН04Б128 Історія психології

Тип дисципліни нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна.

Результати навчання

вміти: розуміти та вміти з'ясовувати витоки основних психологічних проблем, галузей психології; використовувати знання з історії психології для усвідомлення завдань розвитку цієї науки в цілому; володіти основними методологічними засадами психологічних досліджень.

знати: основні типи інтерпретацій психологічної реальності; основні проблеми психології на різних етапах формування науки; основні методи психологічних досліджень.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вступ до спеціальності, загальна психологія.

Зміст навчальної дисципліни Предмет, методологічні основи та головні етапи психології.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичних занять 34 год. самостійної роботи 76 год.; разом 144 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні ,наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Роменець В. А. Історія психології XVII століття. К., 1990.

 2. Роменець В. А. Історія психології Стародавнього світу , Середніх віків, Відродження.Навч. пос. – К:Либыдь, 2005.

 3. Роменець В.А., Маноха І. П. Історія психології XX століття. К., 1998

Викладачі: канд.пед. наук, доцентДжигун Л.М.


11ПН05Б128 Загальна педагогіка та історія педагогіки

Тип дисципліни нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1,2

Кредити ЄКТС 7,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: виділяти головні тенденції у певному історико-педагогічному періоді; аналізувати особливості педагогічної і просвітницької діяльності історичних діячів; формувати власне ставлення до різних історико-педагогічних концепцій; втілювати гуманістичні ідеали у виховний процес; сприяти організації самовиховання школярів.

знати: теоретико-методологічні основи історії педагогіки; культурні історико-педагогічні традиції; основні досягнення, проблеми і тенденції розвитку вітчизняної історії педагогіки, педагогіки зарубіжних країн; Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: педагогічна психологія; робота практичного психолога в закладах освіти; робота практичного психолога з сім’єю.

Зміст навчальної дисципліни: Виникнення освіти й виховання в світовій суспільній цивілізації. Предмет, проблеми та завдання загальної педагогіки. Дидактика (теорія освіти та навчання): предмет, категорії, завдання дидактики, зміст, принципи, методи, форми та технології організації навчання. Теорія виховання: сутність процесу виховання, закономірності та принципи, зміст, методи та організаційні форми виховання.

Запланована навчальна діяльність: лекцій - 70 год., практичних занять – 52 год., самостійної роботи - 130 год.; разом - 252 год.

Методи викладання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (вправи, ситуації, задачі), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, письмове опитування, тестування, виконання індивідуальних робіт (реферати, педагогічний кросворд, родовід).

Вид семестрового контролю: залік, іспит

Рекомендована література:

 1. Волкова В.П. Педагогіка.- К., 2001

 2. Фіцула М.М. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти.- К., 2000

Викладачі: канд. пед. наук, доцент Міхеєва Л.В.


11ПН06Б128 Загальна психологія

Тип дисципліни нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1, 2

Кредити ЄКТС 8,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: давати психолого-педагогічну характеристику особистості; інтерпретувати власні психічні стани; володіти найпростішими прийомами психічної саморегуляції; володіти навичками визначення та розв'язання педагогічних завдань як у сім'ї, так і у колективі.

знати: основні психічні функції та їх фізіологічні механізми; сутність психіки людини, співвідношення природних і соціальних факторів у становленні людської психіки; роль свідомості та самосвідомості у діяльності людини, її поведінці, у формуванні її особистості; мотиваційна та емоційно-вольова сфера тощо.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: “Вікова та педагогічна психологія”, “Соціальна психологія”, “Психодіагностика”, “Загальна педагогіка”, “Історія педагогіки”, “Вступ до спеціальності”, “Історія соціальної роботи”.

Зміст навчальної дисципліни Поняття про психіку. Предмет і задачі загальної психології. Принципи та методи психології. Психічні явища.

Запланована навчальна діяльність лекцій 70 год., практичні заняття 70 год. самостійної роботи 148 год.; разом 288 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (семінарсько-практичні заняття), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит, залік

Рекомендована література

 1. Загальна психологія: Підруч. Для студентів вищ.навч.закладів / За заг. ред. С.Д.Максименка. – К.: Форум, 2000.

 2. Немов Р.С. Психология. Учебник для студентов: В 3 кн. – Кн. 1. Общие основы психологии. – М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995.

 3. Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В.Петровского, М.Г. Ярошевского. –М.: Политиздат, 1990. – 494 с.

Викладачі: к. псих. наук, доцент Комар Т. В., викладач Антонова З. О.


11ПН07Б128 Основи психолого-педагогічних досліджень

Тип дисципліни нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1курс

Семестр 2

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна.

Результати навчання

вміти: вивчати та узагальнювати психолого-педагогічний досвід; визначати актуальну проблему дослідження, його мету та завдання, формулювати гіпотезу; визначати практичну значущість дослідження; прогнозувати кінцевий результат дослідження; інтерпретувати результати проведеного дослідження, узагальнювати матеріали дослідження

знати: методологічні основи психолого-педагогічного дослідження; компоненти наукового апарату психолого-педагогічного дослідження; етапи науково-дослідної роботи; методи психолого-педагогічного дослідження та їх характеристика; вимоги до оформлення дослідницько-наукової роботи;

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: історія психології, загальна психологія, історія педагогіки.

Зміст навчальної дисципліни Методологічні основи психолого-педагогічного дослідження. Категорійний апарат психолого-педагогічного дослідження. Форми наукового викладу матеріалів дослідження. Методи психолого-педагогічного дослідження. Основні види наукової роботи студентів.

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год., практичних занять 18 год. самостійної роботи 36 год.; разом 72 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні ,наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Білуха М.П. Основи наукових досліджень: Підручник - К.: Вища школа., 1997. - 271с.

 2. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень.: Навч. Посіб. -К.:Професіоналу 2004.-208с.

 3. Коханко О.М. Основи науково-педагогічних досліджень.: Навч. Посіб. -Хмельницький: ХНУ, 2005. - 254с.

Викладачі: канд.пед. наук, доцент Джигун Л.М.


11ПН08Б128 Валеологія і вікова фізіологія

Тип дисципліни нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 2

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: володіти технікою аутогенного тренування; провести внутрішнє очищення організму; скласти денний раціон харчування в залежності від енерговитрат, провести контроль фізичного стану; дозувати фізичне навантаження в залежності від стану; визначити рівень здоров’я;

знати: основні етапи оздоровлення організму; способи загартовування організму; протизаплідні засоби; заходи з профілактики захворювань і підняття працездатності; стадії формування статевої свідомості.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи медичних знань

Зміст навчальної дисципліни Поняття дисципліни. Методи психогігієнічної саморегуляції Очищення організму. Раціональне харчування. Оздоровче фізичне тренування. Періоди статевого розвитку людини. Формування статевої свідомості. Статеве виховання.

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., лабораторних занять 18 год. самостійної роботи 54 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, таблиці, муляжі), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, самостійної роботи студента

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Булич Э.Г., Муравов И.В. Здоровье человека. –К., 2003. – 424с.

 2. Динейка К.В. 10 уроков психофизической тренировки.-М., 1987.-63с.

 3. Основы валеологии / Под ред. В.П.Петленко. В 3-х кн. – К..1998-1999.

Викладачі: канд. мед. наук, доцент Кабашнюк В.О.

11ПН09Б131 Основи екології

Тип дисципліни нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 2

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

Вміти: користуватися спеціальною науково-технічною літературою, нормативно-правовими документами та санітарними нормами і правилами в галузі екології та охорони навколишнього середовища; розв’язувати нескладні ситуаційні питання про стан, прогноз та захист довкілля; вміти орієнтувати свою професійну діяльність в напрямку її екологізації.

Знати предмет, завдання та методи екології; основні екологічні поняття; основні екологічні закони; основні закономірності функціонування природних екосистем, основи вчення В.І. Вернадського про біосферу; поняття про забруднення, класифікацію забруднень; екологічне нормування; екологічний стан в Україні та Хмельницькій області.

Необхідні обов'язкові попередні і супутні дисципліни: історія української культури, анатомія людини, гігієна фізичної культури, основи інформатики та обчислювальної техніки, основи медичних знань.

Зміст навчальної дисципліни: Предмет та структура сучасної екології. Основні закони та поняття екологі. Охорона атмосфери, гідросфери та літосфери. Екологічні стратегії та майбутнє людства. Нове екологічне мислення. Міжнародна еколого-економічна діяльність

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год., практичних 18 год., самостійної роботи 36 год., разом 72 год.

Методи викладання: лекції, практичні, семінарські заняття.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень:усне опитування, тестування. Залік.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література.

1. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. - К.: Либідь. 1995 - 368 с.

2. Кучерявий В.П. Екологія, - Львів: Світ. - 500 с.

3. Злобін Ю.А. Основи екології. - К.: Лібра, 1998. – 249 с.

Викладачі:канд. біол. наук, ст. викладач Троян Л.В., асистент Дячук А.О.11ПН10Б110 Теорія ймовірностей

Тип дисципліни – нормативна

Цикл – природничо-наукової підготовки

Мова навчання – українська

Рік навчання – 2 курс

Семестр – 4

Кредити ЄКЕС – 2,0

Форма навчання, для якої читається дисципліна – денна

Результати навчання :

вміти: розв’язувати задачі теорії ймовірностей, здійснювати відбір і аналіз даних, використовувати методи теорії ймовірностей для обробки і аналізу статистичних даних ;

знати: елементи комбінаторики, основні поняття теорії ймовірностей і математичної статистики, методи відбору, аналізу, обробки статистичних даних і доведення їх до практично придатних результатів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:

Основи інформатики та обчислювальної техніки, основи психолого-педагогічних досліджень, логіка, експериментальна психологія, психодіагностика, психокорекція.

Зміст навчальної дисципліни:

Предмет та основні поняття теорії ймовіростей. Алгебра випадкових подій. Основні теореми теорії ймовірностей. Елементи математичної статистики: основні поняття, статистичні оцінки параметрів розподілу, статистичні гіпотези та їх перевірка.

Запланована навчальна діяльність:

лекцій – 18 год, практичні заняття – 18 год, самостійної роботи – 36 год, разом – 72 год.

Методи викладання:

словесні (лекція, розповідь,пояснення, бесіда), практичні.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень:

контрольні та самостійні аудиторні роботи, колоквіуми, тестування, захист індивідуальних домашніх завдань.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література:

 1. Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін О.К. Теорія ймовірностей та математична статистика. – К, ЦУП, 2002-448с.

 2. Шефтель З.Г. Теорія ймовірностей – К, Вища шк.1994-192с.

 3. Булига К.Б., Барановська Л.В. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики. – К ,2000 – 173с.

 4. Каніовська І.Ю. Теорія ймовірностей у прикладах і задачах. – Київ, 2004 – 150с.

Викладачі: ст. викладач Троян Г.Ф.


11ПН11Б110 Математичні методи в психології

Тип дисципліни – нормативна

Цикл – природничо-наукової підготовки

Мова навчання – українська

Рік навчання – 3 курс

Семестр – 5

Кредити ЄКЕС – 3,0

Форма навчання, для якої читається дисципліна – денна

Результати навчання :

вміти: використовувати математичні методи в обробці психологічних даних; аналізувати та оцінювати отримані результати, використовувати їх на практиці;

знати: первинну обробку психологічних даних, отриманих в результаті експерименту; статистичні оцінки числових характеристик, зв’язки між статистичними даними.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:

основи інформатики та обчислювальної техніки, основи психолого-педагогічних досліджень, експериментальна психологія, психодіагностика, психокорекція.

Зміст навчальної дисципліни:

Основні поняття математичної статистики, які використовуються у математичній обробці психологічних даних. Елементи кореляційного та регресійного аналізу. Перевірка статистичних гіпотез. Статистичні критерії. Основні методи дисперсійного та факторного аналізу. Основи планування експерименту.

Запланована навчальна діяльність:

лекцій – 34 год, практичні заняття – 17 год, самостійна робота – 57 год, разом – 108 год.

Методи викладання:

словесні (лекція, розповідь,пояснення, бесіда), практичні.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень:

контрольні та самостійні аудиторні роботи, колоквіуми, тестування, захист індивідуальних домашніх завдань.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література:

 1. Ермолаев О.Ю. Математическая статистика для психологов. – Учебник. М, 2002, - 336 с.

 2. Руденко В.М., Руденко Н.М. Математичні методи в психології. – Київ, «Академвидавництво», 2009. – 380 с.

 3. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПБ.ООО «Речь», 2001.–350с.

Викладачі: ст. викладач Троян Г.Ф.


11ПН12Б130 Демографія

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійно-практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 1,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: виконувати постановку задачі дослідження демографічних процесів; використрвувати методи демографічного прогнозування; користуватись рівняннями демографічного балансу у контексті вирішення прикладних проблем регулювання демографічних і соціальних процесів

знати: теоретичні основи демографії; основи прикладної демографії у контексті взаємозвязку демографічних і соціальних процесів: основні поняття соціодемографічної взаємодії; основи аналітичного дослідження і моделювання демографічних процесів; основні напрямки демографічної політики україни в ХХІ столітті

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:

Зміст навчальної дисципліни: Демографія:предмет і метод дослідження. Демографія і соціологія. Джерела даних про населення і демографічні процеси. Загальні показники рівня і динаміки демографічних процесів. Соціолого-демографічні дослідження. Шлюбність і розлучуваність. Народжкваність і репродуктивна поведінка. Смертність, тривалість життя і поведінка самозбереження. Відтворення населення в цілому. Основи прогнозування демографічних процесів. Демографічна політика в епоху депопуляції.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., самостійної роботи 37 год.; разом 54 год

Методи викладання** словесні (лекція, дискусія, пояснення), наочні методи (мультимедійна презентація лекційного матеріалу, фрагменти навчальних відеофільмів, демонстрування слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист реферату

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Муромцева Ю.І. Демографія:навчальний посібник. - К.: Кондор, 2009. - 300 с.

 2. Медков В.М. Демография: учебник. - М. ИНФРА -М, 2009 . - 683 с.

Викладачі: канд. екон. наук, доцент Яновська Г.Л.


11ПН13Б134 Комп'ютерні технології у практичній психології

Тип дисципліни нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання:

вміти: використовувати програмне забезпечення для статистичної обробки результатів психологічних тестів та підбору теоретичного закону розподілу, що описує характер результатів психологічних тестів; оцінювати показники психологічного тестування і визначати критерії оцінки ефективності психологічного тесту.

знати основні методи психологічного дослідження, методи статистичної обробки результатів психологічних тестів на комп’ютері, особливості використання статистичних методів обробки результатів психологічних тестів в універсальних та спеціалізованих пакетах прикладних програм; критерії оцінки ефективності психологічних тестів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: математичні методи обробки експериментальних даних, психодіагностика, організація управління соціально-психологічною службою.

Зміст навчальної дисципліни. Комп’ютерні технології в практичній психології та комп’ютерна обробка даних. Універсальні та спеціалізовані пакети для статистичної обробки даних. Методи статистичної обробки результатів психологічних тестів на комп’ютері. Оцінка показників психологічного тестування і дослідження психофізіологічного стану. Визначення критеріїв оцінки ефективності психологічного тесту.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 93 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – Санкт-Петербург: Социально-политический центр, 1996.

2. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере / Под ред. В.Э. Фигурнова. − М.ИНФРА-М, Финансы и статистика, 1995.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Синюк О.М., асистент Степанова А.В.


Описи дисциплін циклу професійної та практичної підготовки


11ПП01Б128 Вікова психологія

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1

Семестр 2

Кредити ЄКТС 5,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, Результати навчання

вміти: на основі отриманих теоретичних знань виявляти відповідність психічного розвитку дитини щодо її віку; виявляти затримку психічного розвитку дитини; визначати віковий період на підставі психічних та фізіологічних характеристик розвитку.

знати: предмет, завдання дитячої психології; основні методи дослідження у віковій психології; теорії періодизації психічного розвитку в онтогенезі; фактори і умови психічного розвитку в онтогенезі; культурно-історичну концепцію Л.С.Виготського; психологічні особливості психічного розвитку дитини на кожному з вікових етапів; показники психічного розвитку на кожному віковому етапі.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: загальна психологія, психофізіологія, соціальна психологія, педагогічна психологія, диференціальна психологія, психологія особистості, основи психокорекції, психотерапія.

Зміст навчальної дисципліни Вікова психологія як наука, її предмет, завдання та основні теоретичні концепції розвитку психіки в онтогенезі. Теорії, рушійні сили та умови психічного розвитку, психологічні особливості розвитку дитини у немовлячому віці, в ранньому дитинстві, у дошкільному періоді, у молодшому шкільному, у підлітковому та юнацькому періодах.

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., практичних занять 36 год., самостійної роботи 90 год.; разом 180 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (робота в групах, в парах, елементи тренінгу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, письмове опитування.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Немов Р.С. Психология. В 3-х н..: Учебник. н... 2. Психология образования.- 4-е изд.-М: ВЛАДОС, 2001.-608с.

 2. Обухова Л.Ф. Детская возрастная психология: Учебн. Пособие.- М.:ПОР, 2000.- 448.

 3. Савчин М.В. Вікова психологія: Навчальний посібник/ М.В.Савчин, Л.В. Василенко.-Дрогобич: Відродження, 2001.- 287с.

Викладачі: д.пс.н., проф., Томчук М.І., ст. викладач Параскевич Л.Г.


11ПП02Б128 Педагогічна психологія

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2

Семестр 3

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, Результати навчання

вміти: виявляти причини неуспішності і проблем важких дітей; планувати та успішно реалізувати професійну самоосвіту та самовиховання.

знати: предмет, завдання та методи педагогічної психології, основні теорії навчання та виховання; психологічні особливості процесів навчання і виховання дітей та молоді; психологію педагога та педагогічної діяльності.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи педагогіки, загальна психологія, соціальна психологія, вікова психологія, диференціальна психологія.

Зміст навчальної дисципліни Педагогічна психологія як наука, предмет, завдання, методи педагогічної психології. Становлення, етапи розвитку педагогічної психології як науки. Психологічні теорії навчання і виховання. Індивідуально психологічні особливості навчання і виховання дітей на кожному віковому етапі. Психологічні особливості педагогічної діяльності і особистості педагога.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 57 год.; разом 108 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (робота в групах, в парах, елементи тренінгу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, письмове опитування.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов. – М., Изд. Корпорация «Логос», 1999. – 384с.

 2. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. Учебное пособие. Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 544с.

 3. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: Учеб. Для студ. Сред. Пед. Учеб. Заведений. – 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 288с.

Викладачі: д.пс.н., проф., Томчук М.І., ст. викладач Параскевич Л.Г.


11ПП03Б128 Соціальна психологія

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2

Семестр 3

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна.

Результати навчання

вміти: науково обґрунтовувати власну позицію при аналізі соціально-психологічних явищ; аналізувати використання вербальних та невербальних засобів спілкування у соціальній взаємодії; попереджати конфлікти і вміти їх конструктивно розв’язувати.

знати: основні проблеми соціальної психології; методологічні основи сучасної соціальної психології; основні категорії й поняття соціальної психології; систему знань про закономірності спілкування й способи керування індивідом і групою.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: загальна психологія, педагогічна психологія, вікова психологія, психологія особистості, етнопсихологія, психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування, психотренінг, психологія конфлікту.

Зміст навчальної дисципліни. Соціально-психологічні проблеми особистості. Соціально-психологічна характеристика спілкування. Психологія соціалізації та соціально-рольового поводження особистості. Психологія соціальних груп.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год.; практичних занять 34 год.; самостійної роботи 76 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (захист індивідуальних робіт), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист індивідуальних робіт.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Андриенко Е.В. Социальная психология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 264 с.

2. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія. Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – К.: Академвидав, 2003. – 446 с.

3. Социальная психология. Учебное пособие для вузов /Сост.: Р.И.Мокшанцев, А.В. Мокшанцева. – Новосибирск: Сибирское соглашение; М.: ИНФРА – М, 2001. – 408 с.

Викладачі: канд. психол. наук, доцент Кошонько Г.А., канд. психол. наук, ст. викладач Берегова Н.П.


11ПП04Б128 Диференційна психологія

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2

Семестр 4

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: визначати індивідуальні особливості людей; визначати шляхи психокорекції клієнтів; давати рекомендації щодо формування індивідуального підходу в роботі з людьми у виробничій сфері, сфері бізнесу, освіти, тощо.

знати: специфіку та методи диференційної психології; індивідуальні особливості когнітивної, афективної сфер, поведінкові реакції, соціальні установки; індивідуальні відмінності у пізнавальних процесах та темпераменті

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Вікова і педагогічна психологія», «Психофізіологія», «Нейропсихологія», «Психологія спілкування», «Психодіагностика», «Психологія особистості», «Основи психокорекції», «Основи психотерапії», «Етнопсихологія».

Зміст навчальної дисципліни Предмет, історія та методи диференційної психології. Індивідуально-типологічні властивості особистості. Вікові аспекти індивідуальних відмінностей. Соціально-психологічні аспекти індивідуальних відмінностей. Людина і професія. Аспекти статево-рольової диференціації. Стильові особливості індивідуальності

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., лабораторних занять 18 год. самостійної роботи 54 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні, наочні методи (відеофільми, ілюстрації), робота в групі, творчі завдання.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, творчі доробки (експеримент, анкетування, спостереження).

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Анастази А. Дифференциальная психология. М.: Апрель-Пресс, 2001. – 745 с.

 2. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология. – СПб.: Питер, 2001. – 464 с.

 3. Либин А.В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских и американских традиций: учебное пособие. – М.: Эксмо, 2006. – 544 с.

Викладач: к.психол.н., доц. Подкоритова Л.О.


11ПП05Б128 Психологія менеджменту

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2

Семестр 4

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна.

Результати навчання

вміти: налагоджувати ефективну комунікацію у процесі управління; використовувати засоби оптимального впливу на працівників для створення належного соціально-психологічного клімату в колективі; застосовувати психологічні методи оцінки персоналу; організовувати і проводити тестування, співбесіди, інтерв’ю з претендентами на посади.

знати: сутність основних категорій психології менеджменту та управління; систему соціально-психологічних методів управління; зміст соціально-психологічних процесів організації та психологічні технології управління; психологічні чинники мотивування та контролювання; психологічні аспекти добору кадрів, організацію прийому на роботу і звільнення.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Загальна психологія, Вікова психологія, Соціальна психологія, Педагогічна психологія, Психологічна служба в системі освіти; Робота практичного психолога в дитячих будинках та школах-інтернатах, Психологія лідерства.

Зміст навчальної дисципліни: психологічні проблеми управління: зарубіжний та вітчизняний досвід дослідження, методи добору кадрів, поділу та кооперації праці, взаємини і спілкування людей при виконанні спільних завдань, способи активізації діяльності персоналу через формування стійких мотивів, ділове спілкування і управлінські конфлікти.

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., практичних занять 36 год. самостійної роботи год76; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда, дискусія), практичні (тестування, практичні завдання, тренінгові вправи), наочні методи (схеми, таблиці), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, письмова робота

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: теорія і практика. Навч. посібник. - К.: ТОВ "УВПК "ЕксОб", 2001. – 512с.

 2. Карпов А. В. Психология менеджмента. - М. ГАРДАРИКА 1999. - 584с.

 3. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности: учеб.пособие / Под.ред. Г.С. Никифорова. – СПб.: Речь, 2007. – 448с.

Викладач: ст.викл. Ігумнова О.Б.


11ПП07Б128 Основи клінічної психології

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 3

Семестр 5

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: проводити психологічне дослідження з врахуванням нозологічної, вікової специфіки та завдань медико-психологічної експертизи; володіти основними експериментально-психологічними методиками, спрямованими на дослідження психічних функцій, процесів і станів

знати: предмет, завдання й міждисциплінарні зв'язки клінічної психології, історію становлення медичної психології як області психологічної науки; основні (фундаментальні) поняття; класифікацію методів клінічної психології; психологічні феномени та патопсихологічні синдроми при психічних захворюваннях;

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи медичних знань, психофізіологія; нейропсихологія; дитяча психіатрія, основи дефектології; психокорекція та психогігієна, основи психотерапії

Зміст навчальної дисципліни Клінічна психологія: предмет, завдання та галузі досліджень. Методи психологічних досліджень в клінічній психології. Невротичні розлади. Психологія індивідуальних особливостей.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 34 год. самостійної роботи 57 год.; разом 108 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (виконання практичних завдань), наочні методи (відеофільми, аудіоматеріали), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист домашніх завдань.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. СПб, 2002

 2. Менделевич В. Д. Клиническая и медицинская психология — М.: «МЕДпресс», 1999. – 592с.

 3. Основи клінічної психології: програма курсу та методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки «Практична психологія»/ Томаржевська І.В.. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 27с.

Викладач: канд. психол. наук, доцент Томаржевська І.В.


11ПП08Б121 Безпека життєдіяльності

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 3

Семестр 5

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: використовувати в практичній діяльності досягнення науки та техніки в галузі охорон праці; визначати основні санітарно-технічні параметри виробничого середовища; здійснювати заходи щодо самозахисту і захисту виробничого персоналу, населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха

знати: предмет курсу, його основні поняття та термінології; організацію служби охорони праці на промислових підприємствах; засоби захисту населення від вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійного лиха.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: правознавство, психологія

Зміст навчальної дисципліни. Предмет і завдання дисципліни. Основи техніки безпеки. Засоби індивідуального захисту людини. Основи захисту об’єкта господарської діяльності. Діяльність організацій щодо захисту персоналу, населення і навколишньої території.

Запланована навчальна діяльність аудиторні заняття 34 год, самостійної роботи 74 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (екскурсії), наочні методи (використання обладнання підприємств, плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, письмові контрольні роботи

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Калда Г.С., Ковтун І.І., Новіцький Л.П. Курс основ охорони праці. Для студентів гуманітарних спеціальностей. – Хмельницький, 2004. – 243 с.

 2. Пістун І.П., Пігуснюк В.Д., Березовецький А.П. Безпека життєдіяльності. - Вид.: Світ, 1994.

 3. Губський А.І. Цивільна оборона. Л., 1995.

Викладач: канд. техн. наук, доцент Нестер М.А.


11ПП09Б128 Психодіагностика

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 3

Семестр 5, 6

Кредити ЄКТС 9,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: здійснювати аналіз психологічної структури особистості; досліджувати психологічні особливості особистості з урахуванням вікових норм; практично застосовувати отримані знання і здійснювати психодіагностичний моніторинг та прогнозування.

знати: основні проблеми психодіагностики, предмет та завдання; поняття стандартизації тесту, репрезентативності вибірки стандартизації, тестових норм, надійності та валідності; психологічні закономірності виникнення і динаміки перебігу психічних процесів особистості; особливості психодіагностики людей різних вікових груп

Зміст навчальної дисципліни сутність, мета та завдання основних методів сучасної психодіагностики; форми та прийоми організації професійної психодіагностики; психодіагностика як наука і практика; класифікація методів психодіагностики, доцільність їх застосування; психометричні основи психодіагностики; психодіагностика особистості.

Запланована навчальна діяльність лекцій 49 год., практичних занять 81 год., самостійної роботи 194 год.; разом 324 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні заняття, наочні методи (слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, індивідуальні завдання, прилюдний захист індивідуальних завдань. Вид семестрового контролю залік, іспит, курсова робота.

Вид семестрового контролю іспит, залік

Рекомендована література

 1. Общая психодиагностика. / Под ред. Бодалева А.А., Столина В.В. – М.: МГУ, 1987.

 2. Психологическая диагностика. Учебное пособие. / Под ред. К.М.Гуревича. - М.: УРАО, 1997.

 3. Худик В.А. Психологическая диагностика детского развития: Методы исследования. - К.: Освіта, 1992.

Викладачі: канд. психол. наук, доцент Сургунд Н.А., ст. викладач Ігумнова О.Б.


11ПП110Б128 Психолого-педагогічне консультування

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 3

Семестр 5-6

Кредити ЄКТС 8,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: ставити запитання, виділяти головне під час консультативної бесіди; конкретизувати; планувати: формулювати мету; володіти стратегіями вирішення проблем.

знати: основні завдання, принципи, підходи, прийоми, методи і техніки психологічного консультування; особливості індивідуального, сімейного та групового консультування; особливості та умови проведення консультативної бесіди; психологічні механізми взаємодії консультанта та клієнта.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вступ до спеціальності, вікова психологія, психофізіологія, робота практичного психолога з дітьми різного віку, дитяча психіатрія, основи дефектології, психокорекція та психогігієна, основи психотерапії.

Зміст навчальної дисципліни Психологічне консультування як напрям діяльності практичного психолога: предмет, завдання, цілі, принципи. Організація роботи психологічної консультації. Підготовка та проведення психологічного консультування, його техніка, етапи та процедури. Психологічне консультування з різного типу проблем.

Запланована навчальна діяльність лекцій 64 год., лабораторних занять 64 год. самостійної роботи 160 год.; разом 288 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи, інтерактивні методи, робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит, залік

Рекомендована література

 1. Абрамова Г.С. Психологическое консультирование. Теория и опьіт: учебное пособие для студентов - М.:Академия, 2000. – 224 с.

 2. Горностай П.П., Васьковская С.В. Теория и практика психологического консультирования. Проблемний подход. - Киев: Наукова думка, 1995. - 128с.

 3. Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Групповая психотерапия. - М.: Академический Проект: ОППЛ, 2002.-464 с.

Викладач: канд. психол. наук, доцент Томаржевська І.В.


11ПП11Б128 Експериментальна психологія

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 3

Семестр 6

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна.

Результати навчання

вміти: використовувати експериментальні методи; складати програму експерименту; реалізовувати експериментальну програму від інструктажа і мотивування досліджуваних до реєстрації результатів; аналізувати наукові звіти з метою визначення об’єктивності, надійності і валідності отриманих результатів.

знати: становлення експериментального методу в психології, проблеми і перспективи експерименту в сучасній психології; основні етапи експериментального дослідження психіки; психологічні шкали і можливості їх застосування у критерії якості виміру змінних; види гіпотез і можливості їх перевірки в експерименті; стратегії відбору досліджуваних у репрезентативні вибірки; можливості експериментального дослідження особистості, груп і колективів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Загальна психологія», «Історія психології», «Диференційна психологія», «Психологія особистості», «Основи психокорекції», «Основи психотерапії», «Основи психолого-педагогічних досліджень», «Математичні методи у психології», «Основи інформатики та обчислювальної техніки», «Комп'ютерні технології у практичній психології», «Методологічні та теоретичні проблеми психології».

Зміст навчальної дисципліни Становлення і визначення експериментальної психології. Експериментальний метод у психології. Неекспериментальні психологічні методи. Організація й проведення експериментального дослідження.

Запланована навчальна діяльність лекцій 30 год., практичних занять 15 год. самостійної роботи 63 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні, наочні методи (відеофільми, ілюстрації), робота в групі, творчі завдання.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, творчі доробки.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Бондарчук О.І. Експериментальна психологія: Курс лекцій. К.: МАУП, 2003. - 120 с

 2. Корнилова Т.В.Экпериментальная психология: Теория и методы: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002.– 381 с.

 3. Максименко С. Д., Носенко Е. Л. Експериментальна психологія (дидактичний тезаурус): Навч. посіб. К.: МАУП, 2002. - 128 с.

Викладач: к.психол.н., доц. Подкоритова Л.О.11ПП12Б128 Порівняльна психологія

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 3

Семестр 6

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: розрізняти прояви різних форм поведінки тварин, проводити консультаційну роботу з питань особливостей научування та поведінки свійських тварин; здійснювати порівняльний аналіз життєдіяльності як первинного та провідного чинника розвитку психіки у філо - та онто-філогенезі

знати: загальну характеристику психологічної діяльності тварин, психологічні особливості научіння тварин та його види, основні досягнення порівняльної психології у дослідженнях, закономірності розвитку загального та специфічного у психічній діяльності людини та тварини.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: загальна психологія, історія психології, вікова та педагогічна психологія

Зміст навчальної дисципліни Предмет, завдання і методи порівняльної психології. Загальна характеристика психічної діяльності людини та тварини. Основні форми та механізми поведінки тварини.

Запланована навчальна діяльність лекцій 30 год., практичних занять 15 год. самостійної роботи 63 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні, наочні методи, робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Зорина 3.А., Полетаева И.И. Зоопсихология. Элементарное мышление животных. — М., 2001.

2. Правоторов Г.В. Зоопсихология для гуманитариев. — Новосибирск, 2001.

3. Сравнительная психология. Хрестоматия. — СПб., 2001.

Викладачі: канд. психол. наук, Попелюшко Р.П.


11ПП13Б128 Основи психокорекції з практикумом

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 4

Семестр 7,8

Кредити ЄКТС 11,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна.

Результати навчання

вміти: складати психокорекційну програму; організовувати і проводити психокорекційні заняття; аналізувати ситуації; добирати конкретні психокорекційні вправи; використовувати різні методи і види психокорекції; оцінювати ефективність психокорекційних заходів.

знати: принципи, цілі, завдання і форми психокорекційної роботи; вимоги до практичного психолога; особливості складання психокорекційних програм; практичні методи і прийоми психокорекції; провідні напрямки сучасної психокорекційної практики; основні прийоми психологічної самодопомоги.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Загальна психологія», «Диференційна психологія», «Психологія особистості», «Практикум з групової психокорекції», «Основи психотерапії», «Психодіагностика», «Соціальна психологія», «Вікова і педагогічна психологія», «Психофізіологія», «Нейропсихологія», «Психологія спілкування», «Етнопсихологія».

Зміст навчальної дисципліни. Розділи основ психокорекції. Теоретичні засади психокорекції. Самодопомога психолога. Основні напрямки в зарубіжній і вітчизняній практиці. Методи практичної психокорекції. Особливості психокорекційної роботи з різними групами клієнтів.

Запланована навчальна діяльність лекцій 54 год., лабораторних занять 88 год. самостійної роботи 254 год.; разом 396 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні, наочні методи (відеофільми, ілюстрації), робота в групі, творчі завдання.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, творчі доробки.

Вид семестрового контролю іспит, залік

Рекомендована література

 1. Осипова А.А. Общая психокорекция: Учебное пособие для студентов вузов.- М.: ТЦ «Сфера», 2004.- 512 с

 2. Методы эффективной психокорекции: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок, Мн.: Харвест, 1999. – 816 с.

 3. Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції. – К.: Либідь, 1996. – 265 с.

Викладач: к.психол.н., доц. Подкоритова Л.О.


11ПП14Б128 Основи дефектології

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 4

Семестр 7

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: диференціювати види та ступені порушення особистості, підбирати засоби корекції у відповідності з прогнозом, проводити корекційну роботу, враховуючи дефект у цілому, організовувати і керувати педагогічною взаємодією, аналізувати себе і свою діяльність та ефективність роботи.

знати: анатомію та фізіологію органів людини, сучасні концепції особистості аномальної дитини, напрямки корекційно-виховної роботи в навчальних закладах, особливості компенсаторних процесів при різних видах аномалій.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Педагогіка, Історія педагогіки, Соціальна педагогіка, Загальна психологія, Патопсихолгія, Диференціальна психологія, Вікова і педагогічна психологія, Основи медичних знань, Валеологія, Нейропсихологія.

Зміст навчальної дисципліни Історія дефектології як науки. Особистість розумово-відсталої дитини. Затримка психічного розвитку. Навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення. Навчання та виховання дітей з порушеннями слуху. Навчання та виховання дітей з порушеннями зору. Навчання та виховання дітей з ДЦП.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год. самостійної роботи 74 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні, наочні методи, робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Логопедия (учебник п.р. Л.С. Волковой). М. Просвещен.1989.

 2. В.А.Лапшин Б.П. Пузанов. Основы дефектологии. М. 1990

 3. Г.Н. Коберник. В.Н.Синев Введение в дефектологию. К. 1984.

Викладачі: канд. психол. наук, Попелюшко Р.П.


11ПП15Б128 Психотренінг

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 4

Семестр 7

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна.

Результати навчання

вміти: давати характеристики основним поняттям психотренінгу; аналізувати використання вербальних та невербальних засобів спілкування у груповій роботі; надавати психологічну характеристику; організовувати і проводити психотренінги різних підходів і напрямків.

знати: основні завдання і цілі тренінгових груп; класифікацію і види тренінгових груп; загальні тренінгові правила та методи; різні підходи проведення психотренінгів; сценарії тренінгових занять.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: психокорекція, психотерапія, психологія особистості, соціальна психологія, психологія інтелекту, психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування, патопсихологія, психологія конфлікту.

Зміст навчальної дисципліни Історія розвитку групових методів практичної психології. Психологічний тренінг як метод практичної психології. Основні етапи розвитку групи в тренінгу. Ведучий тренінгової групи. Практична психологія тренінгу як мистецтво. Т-групи.

Запланована навчальна діяльність лекцій - год., практичних занять 51 год.; самостійної роботи 57 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (індивідуальна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист індивідуальних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Вачков И.В. Основы технологи группового тренинга. Психотехники. Учебное пособие. –М: Издательство «Ось-89», 2001. - 224 с.

 2. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. – М.: «Които–центр», 2001.- 251 с.

3. Психотренінг: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності “Соціальна педагогіка” /Г.А.Кошонько. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – 90 с.

Викладачі: канд. психол. наук, доцент Кошонько Г.А.


11ПП16Б128 Сучасні теорії глибинної психології

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 4

Семестр 8

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: оперувати понятійно-категоріальним апаратом психології, етапи становлення напрямків психології, аналізувати умови та закономірності появи нових напрямків психології

знати: особливості становлення та розвитку основних напрямків психології, їх еволюцію, конкретні психологічні теорії та факти, наукові школи, їх принципи

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: педагогічна психологія), історія психології, загальна психологія, психологія спілкування, вікова психологія, психологія особистості

Зміст навчальної дисципліни виникнення глибинної психології, класичний психоаналіз, неофрейдизм, аналітична психологія К.Г. Юнга, індивідуальна психологія А.Адлера, трансактний аналіз Е.Берна, символдрама, глибинна психокорекція та метод активного соціально-психологічного навчання Т.С.Яценко, когнітивний напрямок у психології, теорія особистості А.Маслоу та К.Роджерса, гештальттерапія Ф.Перзла та екзистинційна психологія, логотерапія В.Франкла, А. Менегетті: теорія онтопсихології, теорія психосинтезу

Запланована навчальна діяльність лекцій 20 год., практичних занять 10 год. самостійної роботи 78 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), наочні методи (слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, доповідь, домашнє завдання, захист творчої роботи,

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Энциклопедия глубинной психологии. Том I. Зигмунд Фрейд: жизнь, работа, наследие. Пер. с нем. / Общ. ред. А. М. Боковикова. — М.: ЗАО МГ Менеджмент, 1998. — 800 с.

 2. Энциклопедия глубинной психологии. Т. II. Новые направления в психоанализе. Психоанализ общества. Психоаналитическое движение. Психоанализ в Восточной Европе. Пер. с нем. / Общ. ред А.М. Боковикова. — М., «Когито-Центр», МГМ, 2001.— 752 с.

 3. Энциклопедия глубинной психологии. Т. IV: Индивидуальная психология. Аналитическая психология / Пер.с нем. и общ. ред. A.M. Боковикова. - М.: Когито-Центр, 2004. – 379 с.

Викладач: канд. псих. наук, ст. викладач Левицька Т. Л.

11ПП17Б128 Психологія спорту

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 4

Семестр 8

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: володіти теоретичними знаннями з психології спорту, вести психологічні спостереження за людьми, які займаються спортом, проводити психодіагностичне обстеження спортсменів

знати: основні цілі психології спорту, предмет та завдання, психологія особистості спортсмена, психологічні особливості спортивного коллективу, методи психологічного дослідження

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи медичних знань, валеологія і вікова фізіологія, загальна психологія, психологія особистості

Зміст навчальної дисципліни психологія спорту як наука, індивідуальні особливості людей, які займаються спортом, психологія спортивної команди, психологія особистості тренера, спортивна психодіагностика

Запланована навчальна діяльність лекцій 10 год., практичних занять 10 год. самостійної роботи 52 год.; разом 72 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (діагностичне дослідження), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, домашнє завдання, захист творчої роботи,

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Воронова В.І. Психологія спорту: навч. посіб.- К.: Олімпійська література, 2007 -298 с.

 2. Вейнберг Р.С., Гоулд Д. Психологія спорту: навч. посіб.- К.: Олімпійська література, 2001 – 336 с.

 3. Бочелюк В.Й., Черепєхіна О.А. Психологія спорту. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 224 с.

Викладач: канд. псих. наук, ст. викладач Левицька Т. Л.ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – 0101 ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА

Напрям підготовки – 6.010106 Соціальна педагогіка

Програма навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”

Описи дисциплін циклу природничо-наукової підготовки


03ПН01Б101 Основи інформатики та обчислювальної техніки

Тип дисципліни нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 6.0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: правильно користуватись комп‘ютером та периферійними пристроями; організовувати ефективне збереження інформації; використовувати стандартні програми ОС Windows; використовувати текстові редактори для підготовки структурованих документів; використовувати електронні таблиці для проведення розрахунків; користуватися браузерами, здійснювати ефективний пошук інформації в мережі Інтернет, користуватись електронною поштою.

знати: основні поняття інформатики; загальну будову персонального комп’ютера, призначення та принципи роботи його основних частин і периферійних пристроїв; різновиди програмного забезпечення; призначення операційної системи та основні її функції на прикладі операційної системи Windows; основні поняття про роботу в локальних мережах та в мережі Інтернет, основи роботи з електронною поштою та новинами; основи Web-дизайну.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: комптерні технології у соціальній роботі

Зміст навчальної дисципліни: Теоретичні основи інформатики і обчислювальної техніки. Будова комп’ютера та принципи його роботи. Обробка текстової та графічної інформації за допомогою стандартних програм. Сучасні комп‘ютерні технології обробки даних. Основні поняття про комп'ютерні мережі. Глобальна комп'ютерна мережа Інтернет. Основи веб-дизайну.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 131 год.; разом 216 год.

Методи викладання словесні (лекція, пояснення), лабораторна робота, індивідуальні завдання, наочні методи (ілюстрування зразків, демонстрування слайдів).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Дибкова Л.М. Інформатика та комп‘ютерна техніка: Посібник. – К.: „Академія”, 2002 – 320с.

 2. Інформатика: Комп‘ютерна техніка. Комп‘ютерні технології: Підручник / За ред. О.І.Пушкаря – К.:”Академія”, 2002 – 704с.

 3. Основи інформатики та обчислювальної техніки. Лабораторний практикум для студентів напрямів підготовки «Технічна освіта», «Професійна освіта», «Соціальна педагогіка», «Філологія», «Практична психологія»/ Н.А.Длугунович , С.С. Блащук . – Хмельницький: ХНУ, 2007 – 124с.

Викладачі: канд. екон. наук, доцент Длугунович Н.А., асистент Зализюк А.А.


03ПН02Б128 Основи медичних знань

Тип дисципліни нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: надати першу невідкладну допомогу; орієнтуватися в основних медичних термінах; бути готовими до проведення занять з невідкладної допомоги серед молоді; застосовувати лікарські засоби зовнішнім, ентеральним, парентеральним методами.

знати: основи анатомії та фізіології людини; основні діагностичні засоби для розпізнання хвороби; етіологію, патогенез, клінічні прояви хвороби, їхню профілактику; основні групи фармацевтичних засобів та їхнє застосування;

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни

Зміст навчальної дисципліни Поняття про першу допомогу. Реанімація. Перша допомога при нещасних випадках. Перша допомога при раптових захворюваннях. Охорона здоров’я дітей та підлітків.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год. самостійної роботи 76 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (демонстрація заходів, таблиці, муляжі), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, володіння практичними навичками

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Бисярина В.П. Детские болезни с уходом за детьми и анатомо-физиологические особенности детского возраста.- М.: Медицина, 1984 (ХОНМБ)

 2. Все о первой медицинской помощи. Под ред. О.Нечаева, А.Лысянского.-К.: Книга – сервис, 1997.

 3. Касевич Н.М. Практикум з сестринської справи. – К.: Здоров’я, 2000. (б-ка ХНУ).

Викладачі: канд. мед. наук, доцент Кабашнюк В.О.


03ПН03Б128 Загальна і порівняльна педагогіка

Тип дисципліни нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1

Семестр 1

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: практично застосовувати отримані знання; організовувати та керувати педагогічною взаємодією; застосовувати методи та принципи ефективного впливу; організовувати навчально-виховний процес на діагностико-прогностичній основі.

знати: систему освіти в Україні; основні категорії педагогіки; основні поняття порівняльної педагогіки; основні етапи розвитку порівняльної педагогіки; характеристику освітніх систем різних країн світу; основні тенденції та перспективи розвитку освіти у країнах світу;

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Історія педагогіки», «Основи педагогічної майстерності», «Соціальна педагогіка», «Теорія та історія соціального виховання», «Етнопедагогіка», «Теорія та методика дитячого та молодіжного руху».

Зміст навчальної дисципліни: Предмет, завдання педагогіки, основні категорії. Методи науково-педагогічних досліджень. Система освіти в Україні. Поняття про цілісний навчально-виховний процес та його напрями. Дидактика – теорія освіти і навчання. Основи управління загальноосвітнім навчальним закладом. Порівняльна педагогіка в контексті педагогічної та інших наук. Тенденції реформування сучасних освітніх систем. Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 57 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні, наочні методи (відеофільми, слайди), індивідуальна та групова робота

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист творчих робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Кузьмінський А.І., Омеляненко ВЛ. Педагогіка: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2003.

 2. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навчальний посібник. 4-е видання, доповнене. – К., 2003.

 3. Педагогіка : Навчальний посібник / В.М.Галузяк, М.І.Сметанський, В.І.Шахов. – Вінниця : РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”, 2001. – 200 с.

Викладачі: канд. пед. наук, доцент Гомонюк О.М., старший викладач Хворостовська Н.В.


03ПН04Б128 Загальна психологія та історія психології

Тип дисципліни нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 2

Кредити ЄКТС 8,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: давати психолого-педагогічну характеристику особистості; інтерпретувати власні психічні стани; володіти найпростішими прийомами психічної саморегуляції; пояснювати закономірності міжособистісних стосунків у побуті та в організованому колективі; визначення та розв'язання педагогічних завдань як у сім'ї, так і у трудовому колективі.

знати: основні психічні функції та їх фізіологічні механізми; сутність психіки людини, співвідношення природних і соціальних факторів у становленні людської психіки; шляхи пізнання довколишнього світу; роль свідомості та самосвідомості у діяльності людини, її поведінці, у формуванні її особистості; мотиваційну та емоційно-вольову сферу тощо.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вивчається у тісному взаємозв’язку з ознайомчою практикою студентів та навчальним процесом першого курсу: “Вікова та педагогічна психологія”, “Соціальна психологія”, “Психодіагностика”, “Загальна педагогіка”, “Історія педагогіки”, “Вступ до спеціальності”, “Історія соціальної роботи”.

Зміст навчальної дисципліни Поняття про психіку. Предмет і задачі загальної психології. Принципи та методи психології. Психіка у філогенезі та історіогенезі; онтогенез психіки. Психічні явища. Чуттєві форми пізнання дійсності. Раціональні форми пізнання дійсності. Емоційно-вольова сфера особистості. Основні психічні стани. Поняття про індивідуально-типологічні властивості особистості.

Запланована навчальна діяльність лекцій 70 год., практичні заняття 70 год. самостійної роботи 130 год.; разом 270 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (семінарсько-практичні заняття), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Загальна психологія: Підруч. Для студентів вищ.навч.закладів / За заг. ред. С.Д.Максименка. – К.: Форум, 2000.

 2. Немов Р.С. Психология. Учебник для студентов: В 3 кн. – Кн. 1. Общие основы психологии. – М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995.

 3. Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В.Петровского, М.Г. Ярошевского. –М.: Политиздат, 1990. – 494 с.

Викладачі: к. псих. наук, доцент Комар Т. В., викладач Антонова З. О.


03ПН05Б131 Основи екології

Тип дисципліни нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 2

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

знати предмет, завдання та методи екології; основні екологічні поняття: природне середовище, фактори середовища, їх класифікація; екологічне нормування; концепцію збалансованого розвитку природи та суспільства; екологічний стан в Україні та Хмельницькій області.

вміти: користуватися санітарними нормами і правилами в галузі екології та охорони навколишнього середовища; розв’язувати нескладні ситуаційні питання про стан, прогноз та захист довкілля; виявляти основні причини та джерела порушення екологічної рівноваги довкілля; вміти орієнтувати свою професійну діяльність в напрямку її екологізації.

Необхідні обов'язкові попередні і супутні дисципліни: історія української культури, анатомія людини, гігієна фізичної культури, основи інформатики та обчислювальної техніки, основи медичних знань.

Зміст навчальної дисципліни: Предмет та структура сучасної екології. Основні закони та поняття екології. Екологія фіто-, зоо- та демосфери. Структура природного середовища. Охорона атмосфери, гідросфери та літосфери. Екологічні стратегії та майбутнє людства. Нове екологічне мислення. Міжнародна еколого-економічна діяльність

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год., практичних 18 год., самостійної роботи 36 год., разом 72 год.

Методи викладання: лекції, практичні, семінарські заняття.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень:усне опитування, тестування. Залік.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література.

1. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. - К.: Либідь. 1995 - 368 с.

2. Кучерявий В.П. Екологія, - Львів: Світ. - 500 с.

3. Злобін Ю.А. Основи екології. - К.: Лібра, 1998. – 249 с.

Викладачі: канд. біол. наук, ст. викладач Троян Л.В., асистент Дячук А.О.


03ПН06Б128 Валеологія і вікова фізіологія

Тип дисципліни нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 2

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: володіти технікою аутогенного тренування; провести внутрішнє очищення організму; скласти денний раціон харчування в залежності від енерговитрат, провести контроль фізичного стану; дозувати фізичне навантаження в залежності від стану.

знати: основні етапи оздоровлення організму; методи зовнішнього та внутрішнього очищення; основи раціонального харчування; способи загартовування організму; протизаплідні засоби; заходи з профілактики захворювань і підняття працездатності; періоди психосексуального розвитку дитини; стадії формування статевої свідомості.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи медичних знань

Зміст навчальної дисципліни Поняття дисципліни. Методи психогігієнічної саморегуляції Очищення організму. Раціональне харчування. Оздоровче фізичне тренування. Періоди статевого розвитку людини. Формування статевої свідомості. Статеве виховання.

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., лабораторних занять 18 год. самостійної роботи 54 год.; разом 108год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, таблиці, муляжі), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, самостійної роботи студента

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1. Булич Э.Г., Муравов И.В. Здоровье человека. –К., 2003. – 424с.

2. Динейка К.В. 10 уроков психофизической тренировки.-М., 1987.-63с.

3. Основы валеологии / Под ред. В.П.Петленко. В 3-х кн. – К..1998-1999.

Викладачі: канд. мед. наук, доцент Кабашнюк В.О.


03ПН07Б128 Педагогічна психологія

Тип дисципліни нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: на основі отриманих теоретичних знань виявляти причини неуспішності і проблем важких дітей; планувати та успішно реалізувати професійну самоосвіту та самовиховання.

знати: предмет, завдання та методи педагогічної психології, основні теорії навчання та виховання; психологічні особливості процесів навчання і виховання дітей та молоді; психологію педагога та педагогічної діяльності.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи педагогіки, загальна психологія, соціальна психологія, вікова психологія, диференціальна психологія.

Зміст навчальної дисципліни Педагогічна психологія як наука, предмет, завдання, методи педагогічної психології. Становлення, етапи розвитку педагогічної психології як науки. Психологічні теорії навчання і виховання. Психологічні особливості педагогічної діяльності і особистості педагога. Психологічні особливості педагогічної взаємодії.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 57 год.; разом 108 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (робота в групах, в парах, елементи тренінгу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, письмове опитування.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

  1. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов. – М., Изд. Корпорация «Логос», 1999. – 384с.

  2. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. Учебное пособие. Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 544с.

  3. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: Учеб. Для студ. Сред. Пед. Учеб. Заведений. – 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 288с.

Викладачі: д.пс.н., проф., Томчук М.І., ст. викладач Параскевич Л.Г.


03ПН08Б128 Психофізіологія

Тип дисципліни нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: виявляти психофізіологічні закономірності в різних видах діяльності людини та аналізувати сутність психофізіологічних явищ; проводити експериментальні психофізіологічні дослідження за допомогою доступних методів і методик; надавати психофізіологічну характеристику та оцінку основних психічних процесів і станів людини.

знати: предмет, завдання та міждисциплінарні зв’язки психофізіології, основні розділи сучасної психофізіології; основні теоретико-методичні проблеми психофізіології; методи і методики психофізіологічних досліджень; прилади для проведення психофізіологічних досліджень.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Основи медичних знань, Валеологія і вікова фізіологія, Загальна психологія та історія психології, Нейропсихологія; Психокорекція та психогігієна, Загальна і порівняльна педагогіка, Психодіагностика, Основи психотерапії, Психотренінг, Патопсихологія.

Зміст навчальної дисципліни психофізіологія як наука, її предмет, завдання та співвідношення з фізіологією і психологією, методи психофізіологічних досліджень, психофізіологія рухової активності, сенсорних процесів, потреб і мотивацій, емоцій і стресу, сприйняття і уваги, пам’яті і научіння, свідомості.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год. самостійної роботи 38 год.; разом 72 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Кабашнюк В. О., Гаврилькевич В. К. Психофізіологія: Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2006.

 2. Основы психофизиологии: Учебник / Отв. ред. Ю. И. Александров. – М.: ИНФРА-М, 1998.

 3. Психофизиология: Учеб. для вузов / Под ред. Ю. И. Александрова. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб.: Питер, 2003.

Викладачі: Гаврилькевич В.К.

03ПН09Б149 Соціальна молодіжна політика

Тип дисципліни нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: самостійно аналізувати соціальні проблеми, а також розробляти пропозиції щодо їх вирішення; регулювати соціальні відносини на загальнодержавних, галузевих, регіональних рівнях і безпосередньо в закладах освіти.

знати: теорію соціально-політичних процесів; міжнародний досвід в галузі організації соціального захисту молоді; сучасні тенденції та пріоритетні цілі основних напрямків соціальної молодіжної політики України, які формуються і реалізуються на практиці.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Соціальна робота у сфері дозвілля. Теорія та методика роботи з дитячими і молодіжними організаціями. Робота соціального педагога в закладах освіти. Робота соціального педагога з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями.

Зміст навчальної дисципліни Суть соціальної політики та аналіз її моделей в соціальних державах. Соціально-педагогічна робота як інструмент соціальної політики. Сутність соціальної молодіжної політики в Україні. Соціальна молодіжна політика: історія розбудови, проблеми, органи, що забезпечують її реалізацію. Механізми та шляхи реалізації молодіжної політики в Україні. Молодіжна політика України в контексті створення внутрішніх передумов щодо вступу в Європейський Союз.

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., практичних 18 год., самостійної роботи 54 год., разом 108 год.

Методи викладання лекції, практичні заняття

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, іспит

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Перепелиця М.П. Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект). - Київ, Український інститут соціальних досліджень, Український центр політичного менеджменту, 2001. - 242 с.

2. Сучасна молодіжна політика і соціальна робота в Україні / За ред. Якименко В.І. – К., 2001.

Викладач: канд. педагогічних наук, доцент Видиш М.М.


03ПН10Б134 Комп'ютерні технології в соціальній роботі

Тип дисципліни нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання:

вміти: використовувати статистичні методи аналізу соціологічної інформації та обробляти її на комп’ютері в середовищі Microsoft Excel, OpenOffice Calc та Gnumeric; аналізувати з використанням комп’ютера взаємозв'язки між показниками соціологічної інформації та інтенсивність і тенденції їх зміни.

знати основні методи обробки соціологічної інформації; особливості використання на комп’ютері статистичних методів визначення взаємозв’язків між показниками соціологічної інформації, інтенсивності та тенденції їх зміни з використанням універсальних та спеціалізованих прикладних програм.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: соціологія, математичні методи обробки експериментальних даних, організація управління соціально-психологічною службою.

Зміст навчальної дисципліни. Прикладні інформаційні системи та комп’ютерні технології в соціології та соціальній роботі. Методи обробки результатів соціального опитування на комп’ютері в середовищі Microsoft Excel, OpenOffice Calc та Gnumeric. Методи комп’ютерного аналізу взаємозв'язків між показниками соціологічної інформації та інтенсивності і тенденцій їх зміни.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 93 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, контрольні роботи, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум.-К.: Товариство “Знання”, КОО, 1997.

2. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере / Под ред. В.Э. Фигурнова. − М.ИНФРА-М, Финансы и статистика, 1995.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Синюк О.М., асистент Степанова А.В.


03ПН11Б128 Основи дефектології

Тип дисципліни нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 7

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: диференціювати види та ступені порушення особистості, підбирати засоби корекції у відповідності з прогнозом, проводити корекційну роботу, враховуючи дефект у цілому, організовувати і керувати педагогічною взаємодією, аналізувати себе і свою діяльність та ефективність роботи.

знати: анатомію та фізіологію органів людини, сучасні концепції особистості аномальної дитини, напрямки корекційно-виховної роботи в навчальних закладах, особливості компенсаторних процесів при різних видах аномалій.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Педагогіка, Історія педагогіки, Соціальна педагогіка, Загальна психологія, Патопсихолгія, Диференціальна психологія, Вікова і педагогічна психологія, Основи медичних знань, Валеологія, Нейропсихологія.

Зміст навчальної дисципліни Історія дефектології як науки. Особистість розумово-відсталої дитини. Затримка психічного розвитку. Навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення. Навчання та виховання дітей з порушеннями слуху. Навчання та виховання дітей з порушеннями зору. Навчання та виховання дітей з ДЦП.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год. самостійної роботи 74 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні, наочні методи, робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Логопедия (учебник п.р. Л.С. Волковой). М. Просвещен.1989.

 2. В.А.Лапшин Б.П. Пузанов. Основы дефектологии. М. 1990

 3. Г.Н. Коберник. В.Н.Синев Введение в дефектологию. К. 1984.

Викладачі: канд. психол. наук, Попелюшко Р.П.


03ПН12Б149 Основи психогігієни і психокорекції

Тип дисципліни нормативна

Цикл дисципліни – природничо-наукової підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 10

Кредити ESTS-3.0

Форма навчання денна

Результати навчання:

вміти: проводити діагностику психологічних проблем та відхилень, що потребують психологічної корекції; складати програму проведення психологічної корекції і проводити психокорекційні заняття; аналізувати ситуації, що виникають в ході психокорекційної роботи з клієнтом; знімати психологічне напруження.

знати: теоретичні засади формування психологічної культури і збереження психічного здоровя і особистості; основні принципи індивідуальної та групової психокорекції; особливості сімейної психокорекції, психопрофілактики і психогігієни; особливості проведення психокорекційної та психопрофілактичної роботи з різними віковими групами; основні напрямки психогігієни навчально-виховного процесу.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Психологія особистості, Психолого-педагогічне консультування, Загальна психологія, Вікова та педагогічна психологія, Соціальна психологія, Психотренінг, Основи психотерапії.

Зміст навчальної дисципліни Психогігієна як наука і практика. Психогігієна навчально-виховного процесу. Сімейна психопрофілактика і психогігієна. Психогігієна особистості. Поняття про психологічну корекцію і психологічну профілактику. Організація психокорекційної роботи практичного психолога, соціального педагога. Активне соціально-психологічне навчання як форма групової психокорекції.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 34 год., практичні заняття 34 год., самостійна робота 184 год.; разом 252 год.

Методи викладання лекції, практичні заняття, тренінгові заняття.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, письмові роботи, тестування, моделювання ситуацій , курсова робота, підсумковий контроль – екзамен.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література:

 1. Осипова А.А. Общая психокорекция: учебное пособие для студентов вузов.- М.: ТЦ “Сфера”, 2001.-512 с

 2. Куликов Л.В. Психогигиена личности: Основные понятия и про6лемы: Учеб. пособие.- СПб., 2000. С.447

Викладачі: канд. псих. наук, доцент Романовська Л.І.


Описи дисциплін циклу професійної та практичної підготовки


03ПП01Б149 Вступ до спеціальності

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 2,0

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

знати: основні вимоги до особистості соціального педагога, зміст соціально-педагогічної діяльності стосовно різних категорій людей, функції діяльності соціального педагога, основи самовиховної та самоосвітньої діяльності майбутнього соціального педагога

вміти: планувати свою навчальну діяльність, готуватися до різних видів навчальних занять, до заліків та екзаменів; працювати над собою, сприяти своєму особистісному вдосконаленню та професійному становленню

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: історія педагогіки,

історія соціальної роботи, загальна та порівняльна педагогіка, соціальна педагогіка, основи науково-педагогічних досліджень

Зміст навчальної дисципліни. Професія соціального педагога. Соціальний педагог як педагогічна професія. Особистість соціального педагога. Шляхи оволодіння професією соціального педагога. Роль, функції та професійний портрет соціального педагога

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 38 год., разом 72 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда, лекція, навчальна дискусія), практичні (письмові, графічні вправи, робота з підручником, практичні роботи), наочні методи (таблиці, схеми), групова робота

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист практичних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 134 с.

2. Професія соціальний педагог / Упоряд.: С.Максименко, О.Главник, За заг. ред. К.Шендеровський, І.Ткач – К.: В.Главник, 2005. – с. 112. (Бібліотечка соціального працівника).

Викладачі: канд. пед. наук, доцент Москалюк О.І., викладач Човган О.О.


03ПП02Б149 Соціальна робота у сфері дозвілля

Тип дисципліни нормативна

Цикл дисципліни професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ESTS-2.0

Форма навчання денна

Результати навчання:

знати: теорії організації дозвіллєвої роботи; вимоги до соціального педагога як до організатора дозвіллєвої діяльності підростаючого покоління; історію розвитку дитячої позакласної та позашкільної роботи; методику культурно-масової роботи; загальнопедагогічні основи роботи з дитячими та юнацькими організаціями; організацію дозвілля дітей та підлітків під час шкільних канікул.

вміти: моделювати та розв’язувати педагогічні ситуації з урахуванням принципів організації дозвіллєвої діяльності; складати план та карту-схему дозвіллєвих заходів на певний період; розробляти та проводити виступи, бесіди, дискусій для дітей та юнацтва; готувати та проводити виставки творчих дитячих робіт; організовувати різноманітні дозвіллєві ігри.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: загальна психологія, вікова і педагогічна психологія, соціальна педагогіка, основи сценарної роботи соціального педагога, методика виховної роботиє

Зміст навчальної дисципліни Дозвіллєва робота в системі суспільного виховання. Форми, методи та засоби позаурочної роботи. Організація культурно-масової роботи. Соціально-педагогічні основи гурткової роботи. Дозвіллєва робота і сімейне виховання. Робота з дитячими та юнацькими організаціями. Традиції та звичаї у формуванні соціальних ролей. Дозвіллєзнавство у світовій культурі.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 38 год.; разом 72 год.

Методи викладання словесні (розповіді, пояснення), наочні методи (відеофільми, слайди)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист рефератів.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 576 с.

 2. Гурткова робота в школі // Педагогіка / Ред. М.Д. Ярмаченко. – К.,1986.

 3. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посібник – К.: Вища шк., 1997. – 304 с.

Викладачі: канд. псих. наук, доцент Попик Ю.В.


03ПП03Б149 Історія педагогіки

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова українська

Рік навчання 1 курс

Семестр 1

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: вивчати і аналізувати історико-педагогічну літературу з метою осмислення різних історико-методологічних підходів; здійснювати ретроспективний аналіз історико-педагогічних явищ; виділяти головні тенденції у певному історико-педагогічному періоді; співвідносити історію і сучасність;

знати: теоретико-методологічні основи історії вітчизняної педагогіки; культурні історико-педагогічні традиції; основи шкільництва; історію освіти в Київський Русі; умови та фактори формування світогляду видатних просвітителів;

Необхідні обов’язкові та супутні дисципліни: вступ до спеціальності, соціальна педагогіка, загальна та порівняльна педагогіка

Зміст навчальної дисципліни Становлення та розвиток освітніх і виховних систем від стародавніх часів і до сьогодення. Освіта і виховання в епоху Середньовіччя. Школа і педагогіка епохи Відродження. Педагогічна система Я.А.Коменського. Педагогічні погляди К.Ушинського, А.Макаренка,В.Сухомлинського, Т.Шевченка, Лесі Українки та ін. Школа і педагогіка в Україні періоду Руїни. Освіта в Україні на сучасному етапі духовного та національного відродження. Сучасні тенденції у розвитку світової педагогіки.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичних занять 17 год.,самостійної роботи 57 год.; разом 108год.

Методи викладання лекція, практичне заняття(семінар), індивідуальна робота.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, письмовий контроль, домашні завдання

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Коханко О.М. Історія вітчизняної педагогіки (курс лекцій) – Хмельницький.- 2005. -372с.

 2. Левківський М.В., Дубасенюк О.А. Історія педагогіки. Навч. посіб. – Житомир, 1999.

Викладачі ст. викладач Овод Ю.В.


03ПП04Б149 Теорія і методика роботи з дитячими і молодіжними організаціями

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова українська

Рік навчання 1курс.

Семестр 2

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання: денна, заочна

Результати навчання

Знати: механізми утворення дитячих і молодіжних організації; зародження, становлення і тенденції розвитку дитячого і молодіжного руху в Україні; сучасний організований дитячий і молодіжний рух; виховні технології роботи з дитячими громадськими організаціями; особливості соціально-педагогічної роботи з молоддю на сучасному етапі.

Вміння: розробляти алгоритм побудови організації, розробляти проект роботи організації, планувати КТС, і проводити роботу на основі ігрових технологій, організовувати таборування, проводити роботу в групі на основі сучасних інтерактивних технологій, залучати волонтерів, тощо.

Необхідні попередні та супутні дисципліни. Історія педагогіки; Соціальна робота у сфері дозвілля; Історія соціальної роботи; Соціальна педагогіка; Державна соціальна молодіжна політика; Технології соціально-педагогічної діяльності; Робота соціального педагога у закладах освіти.

Зміст навчальної дисципліни. Поняття про дитячі і молодіжні організації, молодіжних рух. Періодизація і тенденції розвитку соціально-педагогічної роботи в системі молодіжного руху. Методика соціально-педагогічної роботи з дитячими і молодіжними організаціями.

Запланована навчальна діяльність. Денна форма. Лекцій 36 год., практичних 18 самостійної роботи 54. Разом 108.

Методи викладання: словесні(лекція, розповідь,бесіда, пояснення), практичні(вправи, графічні вправи, лабораторні роботи, наочні (ілюстрація, демонстрування)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист практичних(лабораторних) робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Баден-Пауел оф Гілвер. Пластування для хлопців. (переклад О.Кульчицького. Івано-Франківськ “Лілея – НВ”, 1999 – 301 с.

2. Волкова Н.П. Педагогіка. /Н.П.Волкова Навч. посіб. Вид.2-ге, перероблене, доп. – К.: Академвидав. 2007. – 616с.

Викладачі: канд. пед.наук, доцент Соловей М.В.


03ПП05Б149 Соціальна педагогіка

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 6,0

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: аналізувати соціальні явища, процеси, події, бачити власне місце та роль у суспільному житті країни, діагностувати і давати практичні рекомендації із соціально-педагогічних проблем, пов'язаних із сім'єю та особистістю, вирішувати та професійно оцінювати наслідки своєї діяльності

знати: теоретичні і практичні основи соціологічного, юридичного, медико-фізіологічного, психологічного, педагогічного компонентів соціальної педагогіки, наслідки впливу різноманітних факторів соціалізації особистості на мікро-, мезо-, макро-, мегарівнях, засоби, форми та методи соціально-педагогічної роботи з різними віковими групами дітей, підлітків, методику та технології соціального виховання

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вступ до спеціальності, історія педагогіки, історія соціальної роботи, історія дитячого та молодіжного руху, загальна та порівняльна педагогіка, соціальна психологія, теорія та історія соціального виховання, технологія соціально-педагогічної діяльності

Зміст навчальної дисципліни Соціальна педагогіка як галузь знань. Історія становлення соціальної педагогіки як науки. Зміст та основні напрями професійної діяльності соціального педагога. Планування і організація роботи соціального педагога. Мезофактори соціалізації. Макрофактори соціалізації. Мегафактори соціалізації. Соціально-педагогічна віктимологія.

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., практичних занять 36 год., самостійної роботи 144 год., разом 216 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда, лекція, навчальна дискусія), практичні (письмові, графічні вправи, практичні творчі роботи, індивідуальні дослідження), наочні методи (таблиці, схеми), групова робота

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, письмові роботи, захист практичних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Євтух М.Б., Сердюк О.П. Соціальна педагогіка: Підручник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2003. – 232 с.

2. Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка: Навчальний посібник – К.: Кондор, 2005. – 560 с.

Викладачі: канд. пед. наук, доцент Москалюк О.І., ст. викладач Синюк Н.В.


03ПП06Б149 Основи соціально-педагогічних досліджень

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти (визначити) об'єкт, предмет, мету дослідження; завдання дослідження; гіпотезу дослідження; практичну значимість дослідження; реальний кінцевий результат дослідження; послідовність проведення педагогічного дослідження;здійснити пошук інформації; обробку інформаційних джерел; обґрунтування дослідження.

знати: сутність наукового дослідження; поняття закону та закономірностей; послідовність проведення педагогічного дослідження; етапи наукова-дослідної роботи; методи психолого-педагогічного дослідження та ї характеристика; види педагогічних експериментів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Вступ до спеціальності, Основи соціальної педагогіки, Основи красномовства.

Зміст навчальної дисципліни Наука як продуктивна сила розвитку суспільства. Наукове дослідження як форма розвитку науки. Категорійний апарат психолого-педагогічного дослідження Методи науково-педагогічного дослідження Принципи педагогічних досліджень. Оформлення результатів соціально-педагогічного дослідження

Запланована навчальна діяльність лекцій 18год., практичних занять 18год., самостійної роботи 36 год., всього 72 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист практичних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень.: Навч. посіб.-К.: ЦНЛ, 2004.-212 с.

 2. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень.: Навч. посіб.- К.: Професіональ, 2004.-208 с

Викладачі: канд. пед. наук, доцент Рідкодубська А.А.03ПП07Б149 Екокультура особистості

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Крндити ЄКТС 2

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: вивчати поведінку людей, їхні потреби та мотивацію з метою допомоги їм приймати компетентні рішення в складних ситуаціях повсякденного життя; організовувати роботу з людьми, щодо формування екокультури особистості як передумови формування сталого розвитку країни; розгорнути практичну діяльність в навчально-виховних закладах та установах соціальної служби.

знати: поняття екокультури та її вплив на процес соціалізації особистості; вплив навколишнього та соціального середовища на формування екокультури особистості; значення екологічної свідомості, етики та гуманізму у формуванні екокультури особистості; місце екологічної освіти і соціально-екологічного виховання у розвитку суспільства та особистості.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Основи екології. Культурологія. Психологія особистості. Культурно-дозвіллєва практика.

Зміст навчальної дисципліни Соціальне середовище як чинник формування екологічної культури особистості. Елементи екологічної культури. Зміст, структура та функції екологічної культури особистості. Екологічна культура українського етносу. Екологічна культура особистості як психолого-педагогічна проблема.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних 17 год., самостійної роботи 38 год., разом 72 год.

Методи викладання лекції, практичні заняття

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, іспит

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Екологія і культура / В.С.Крисаченко, С.Б.Кримський, М.А.Голубець та ін. Відп.ред. В.С.Крисаченко, В.Л.Храмова. - К., 1991. – 243 с.

2. Крисаченко В.С. Екологічна культура: теорія і практика.- К., 1996. - 215 с.

Викладач: канд. педагогічних наук, доцент Видиш М.М.


03ПП08Б149 Теорія та історія соціального виховання

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 5,0

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: характеризувати педагогічну діяльність та педагогічні погляди видатних діячів минулого; зіставляти та порівнювати педагогічну спадщину видатних діячів минулого, досягнення педагогів-новаторів сучасності; застосовувати на практиці вміння та навички виховання особистості в колективі, особливості виховання дітей з відхиленнями у поведінці

знати: основні теорії походження виховання; тенденції зародження педагогічної думки; основні напрямки розвитку сучасної вітчизняної та зарубіжної педагогіки; механізми, закономірності, принципи, методи і форми виховання, основні напрямки виховання

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: історія педагогіки, історія соціальної роботи, історія дитячого та молодіжного руху, загальна та порівняльна педагогіка

Зміст навчальної дисципліни Основні положення теорії виховання. Сутність процесу виховання. Напрями освіти, виховання та педагогічної думки в українському шкільництві в радянський період. Сучасні напрями розвитку освіти, виховання та педагогічної думки. Система освіти в Україні

Запланована навчальна діяльність лекцій 54год., практичних занять 36 год., самостійної роботи 90год., разом 180 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда, лекція, навчальна дискусія), практичні (письмові, графічні вправи, робота з першоджерелами, практичні роботи), наочні методи (таблиці, схеми), групова робота

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, письмові роботи, захист практичних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 576 с.

2. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – Київ, Центр навчальної літератури, 2003. – 360 с.

Викладачі: канд. пед. наук, доцент Москалюк О.І., ст. викладач Овод Ю.В.


03ПП09Б128 Основи етнопедагогіки та етнопсихології

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова українська

Рік навчання 2

Семестр 4

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: поєднувати знання етнопедагогіки та етнопсихології зі змістом суміжних дисциплін; застосувати знання з етнопедагогіки та етнопсихології для вирішення відповідних життєвих потреб;

знати: мету, зміст, чинники, засоби, прийоми та методи народного виховання; народні принципи, методи, прийоми, форми організації навчання; категоріальний апарат етнопсихології; методи етнопсихологічного дослідження; структуру етнічної спільності.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Історія педагогіки», «Загальна педагогіка», «Методика виховної роботи», «Історія психології», «Загальна психологія», «Психологія розвитку», «Психологія конфлікту», «Соціальна психологія».

Зміст навчальної дисципліни: Загальні основи етнопедагогіки. Основи етнодидактики. Зміст народного виховання в Україні. Загальні методи і засоби виховання української етнопедагогіки. Педагогічна думка на Україні. Етнопсихологія як галузь соціально-психологічних знань, історія її становлення та розвитку.

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., практичних занять 18 год., самостійної роботи 54 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні, наочні методи (відеофільми, слайди), індивідуальна та групова робота

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист творчих робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література:

 1. Баронин А.С. Этническая психология. – Киев: Тандем, 2000. – 264с.

 2. Гомонюк О.М. Етнопедагогіка. Курс лекцій для спеціальності “Соціальна педагогіка”. - Хмельницький: ТУП, 2003. - 118 с.

 3. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка: Навч. посібник. К.:ІСДО,1996.- 288с.

Викладачі: канд. пед. наук, доцент Гомонюк О.М., канд. пед. наук викладач Василенко О.М.


03ПП10Б149 Основи сценарної роботи соціального педагога

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 3

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна(скорочена)

Результати навчання

вміти: виробляти навички сценічного виправдання; організовувати роботу театрального колективу; аналізувати документальний і художній матеріал, необхідний для створення сценарію, організовувати послідовну роботу над п’єсою або сценарієм.

знати: особливості розвитку світового театрального мистецтва; основні поняття дисципліни; основні принципи системи К.С.Станіславського; особливості створення сценаріїв та проведення сценарних дійств для різних вікових категорій та різних верств населення; соціально-педагогічні основи керівництва театральним колективом.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: загальна педагогіка, загальна психологія, історія педагогіки, вступ до спеціальності, соціальна педагогіка.

Зміст навчальної дисципліни: Історія розвитку світового театрального мистецтва. Становлення та розвиток театрального мистецтва в Україні та в Росії XIX – поч. XXст. Основні принципи системи К.С.Станіславського. Соціально-педагогічні основи керівництва театральним колективом. Професійні режисерські навички майбутнього соціального педагога.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год.; самостійної роботи 38 год.; разом 72 год.

Методи викладання: словесні (лекція), практичні (семінарське заняття).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестовий контроль, домашнє завдання, письмовий контроль.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Основы системы Станиславского : Учебн.пособие / Авт.-составители Н.В.Кисилева, В.А.Фролов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. – 128 с.

 2. Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття / Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України; Редкол.: В.Сидоренко (голова) та ін. - Київ: Інтертехнологія, 2006. - 1054 с. іл.

Викладачі: Возна Ю.В.


03ПП11Б149 Основи красномовства

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: викладати свої думки, аргументувати рішення, позицію тощо, використовувати та аналізувати закони риторики, володіти методами наукового дослідження з проблем риторики, застосовувати мовленнєво-комунікативні формули

знати: наукову термінологію з красномовства, основні закони, принципи, підходи до риторики,основи логіки наукового пізнання з проблем риторики,основні принципи мовленнєвої комунікації, основи публічного мовлення.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Вступ до спеціальності, Основи соціально-педагогічних досліджень

Зміст навчальної дисципліни Історія риторики та красномовства. Основи традиційної та класичної риторики. Жанри та стилі риторики. Педагогічна риторика. Риторика у формуванні особистості. Особистість оратора. Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год., практичних занять 18год. самостійної роботи 36год.; разом 72 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист практичних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Риторика. – Львів, Новий Світ 2001. - 250с.

2. Климова К.Я. Основи культури і техніки мовлення. – К., 2007. – 180с.

3. Лахманн Р. Демонтаж Красноречия. Риторическая традиция. – С-Пб. : Академический проект 2001 – 368с.

Викладачі: канд. пед. наук, доцент Рідкодубська А.А,


03ПП12Б128 Етика і психологія сімейного життя

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна.

Результати навчання

вміти: давати характеристики основним поняттям етики і психології сімейного життя; володіти діагностичною технікою визначення проблемного поля сім’ї та методами діагностики сімейних відносин тощо; організовувати консультативну та корекційну роботу з подружжям.

знати: специфіку предмета етики і психології сімейного життя; сучасні тенденції у розвитку сім’ї; психологічні особливості сучасної сім’ї; прийоми визначення причин та вирішення подружніх конфліктів; методи та прийоми корекційної та профілактичної роботи з подружжям.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: загальна педагогіка, загальна психологія, соціальна психологія, вікова психологія, конфліктологія.

Зміст навчальної дисципліни Психологія сімейних відносин. Формування подружньої пари. Фактори сімейного благополуччя. Подружні конфлікти та причини розлучень. Сім’я і її вплив на формування особистості. Методи соціально-психологічної діагностики проблем сім’ї. Консультування сім’ї.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год. самостійної роботи 38 год.; разом 72 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (індивідуальна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист індивідуальних робіт.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Андреева Т.В. Семейная психология: Учеб. пособие. – СПб.: Речь, 2004. – 244 с.

 2. Етика і психологія сімейного життя. Програма курсу і методичні вказівки для студентів спеціальності “Соціальна педагогіка” /Г.А.Кошонько. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 32 с.

 3. Кравець В.П. Теорія і практика дошлюбної підготовки молоді. – К.: Київська правда, 2000. – 688 с.

Викладачі: канд. психол. наук, доцент Кошонько Г.А., викладач Антонова З.О.


03ПП13Б121 Безпека життєдіяльності

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: грамотно вирішувати питання охорони праці під час трудової діяльності; самостійно приймати правильні рішення в виробничих умовах; використовувати в практичній діяльності досягнення науки та техніки в галузі охорон праці

знати: організацію служби охорони праці на підприємствах; систему стандартів безпеки життєдіяльності та праці; засоби захисту населення від вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійного лиха

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: правознавство, психологія

Зміст навчальної дисципліни. Предмет і завдання дисципліни. Правове і нормативне регулювання охорони праці. Організація охорони праці на виробництві. Основи техніки безпеки. Державні заходи щодо захисту людини. Засоби індивідуального захисту людини.

Запланована навчальна діяльність аудиторні заняття 34 год, самостійної роботи 74 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (екскурсії), наочні методи (використання обладнання підприємств, плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, письмові контрольні роботи

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Калда Г.С., Ковтун І.І., Новіцький Л.П. Курс основ охорони праці. Для студентів гуманітарних спеціальностей. – Хмельницький, 2004. – 243 с.

 2. Пістун І.П., Пігуснюк В.Д., Березовецький А.П. Безпека життєдіяльності. - Вид.: Світ, 1994.

 3. Губський А.І. Цивільна оборона. Л., 1995.

Викладач: канд. техн. наук, доцент Нестер М.А.


03ПП14Б149 Технології соціально-педагогічної діяльності

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 5, 6 семестри

Кредити ЄКТС 10,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

знати: принципи встановлення мети і завдань у процесі соціальної роботи; професійні межі соціального працівника відносно клієнтів; професійні межі соціального працівника відносно колег та представників інших професій; методи соціальної роботи та їхнє практичне застосування.

вміти: здійснювати первинне оцінювання; планувати догляд; заключати контракт; безпосередньо надати допомогу; керувати процесом допомоги; оцінювати успішність втручання; письмово реєструвати інформацію.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: “Історія соціальної роботи”, “ Вступ до спеціальності”, “Загальна та порівняльна педагогіка”, “Соціальна педагогіка”, “Етнопедагогіка”.

Зміст навчальної дисципліни : вивчення прикладних аспектів соціальної роботи: процесу, методів та вмінь, навичок, що є необхідними для практичної діяльності.

Запланована навчальна діяльність лекцій 128 год., практичних занять 128 год., самостійної роботи 104 год.; разом 360 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист практичних робіт

Вид семестрового контролю залік, іспит

Рекомендована література :

 1. Технологии социальной работьі: Учебник / Под общ. ред. Е.И.Холостовой. -М.: ИНФРА-М, 2002.

 2. Соціальна робота: технологічний аспект: Навч. посібник / За ред. проф. АЙ.Капської. - К.: Центр навчальної літератури, 2004.

Викладачі: ст. викладач Шеремет А. М., викл. канд..пед.наук Багрій В.Н.


03ПП15Б129 Основи соціально-правового захисту особистості

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 2

Форми навчання,для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: застосовувати правові приписи, вивчати нормативно — правові акти щодо захисту особистості, правильно застосовувати роз'яснення вищих судових та інших органів.

знати: проблеми, діюче законодавство, особливості правового регулювання основ соціально — правового захисту особистості, зокрема захисту інвалідів, ветеранів війни, ветеранів праці та інш.

Необхідні обов”язкові попередні та супутні дисципліни: правознавство, правові основи соціальної роботи.

Зміст навчальної дисципліни: Поняття, предмет та джерела ОСПЗО, суб'єкти ОСПЗО, правовий статус особи і громадянина, соціальний захист інвалідів в Україні, правовий статус ветеранів війни і гарантії їх правового захисту, соціальний захист ветеранів праці та інших громадян похилого віку, соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи судовий захист соціальних прав громадян.

Запланована навчальна діяльність лекцій 15 год., практичних занять 15 год., самостійна робота 42 год.,; разом 72 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні заняття, робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1. Цивільний кодекс України:Науково — практичний коментар/За ред. Коссака В.М..-К., Юрінком інтер, 2010.

2. Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993 // ВВРУ.-1993.-№45.-Ст.425

Викладач: кандидат юридичних наук, доцент Герц А.А.


03ПП16Б149 Основи соціалізації особистості

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ESTS-4,0

Форма навчання денна

Результати навчання: визначити рівень адаптованості особистості та можливі проблеми, визначити проблеми, що стоять на перешкоді соціалізації особистості та усунути їх чи зменшити їх негативний вплив, підібрати методи впливу на особистість для забезпечення умов соціалізації, використовувати соціальні програми для сприяння соціалізації особистості.

знати: сутність, зміст та особливості соціалізації особистості, основні теоретичні підходи та концепції соціалізації, етапи і механізми процесу соціалізації, агенти та фактори соціалізації.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:

Зміст навчальної дисципліни Сутність соціалізації людини. Загальна характеристика основних етапів та стадій соціалізації. Механізми соціалізації. Агенти за засоби соціалізації. Мегафактори соціалізації. Мезофактори соціалізації. Мікрофактори соціалізації.

Запланована навчальна діяльність лекцій 30 год., практичні заняття 30 год., самостійна робота 84 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповіді, пояснення).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист рефератів.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література:

 1. Москаленко В.В. Соціальна психологія. Підручник. Видання 2-ге, випр. Та доп. –К.: Центр учбової літератури, 2008. – 688 с.

 2. Мудрик А.В. Социализация человека. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. 2-е издание, исправленное и дополненное. (М.: Издательский центр «Академия», 2006. - Высшее профессиональное образование)

Викладачі: канд. псих. наук, доцент Попик Ю.В.


03ПП17Б149 Основи профорієнтаційної роботи

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: визначити особливості готовності молоді до вибору професії; охарактеризувати групи професій у відповідності до предмету, мети та засобів праці; скласти професіограму; охарактеризувати мотиви вибору професії в різні вікові періоди;

знати: історію становлення системи профорієнтації; особливості готовності молоді до вибору професії; основні проблеми професійного становлення особистості; психологічні особливості криз професійного самовизначення; характеристику професій та їх класифікацію; чинники позитивного та негативного впливу на вибір професії; сутність, мету та завдання профорієнтації;

Необхідні обов’язкові та супутні дисципліни: історія педагогіки, соціальна педагогіка, психодіагностика, реабілітаційна робота, робота соціального педагога в закладах освіти.

Зміст навчальної дисципліни Історія становлення системи профорієнтації. Особливості готовності молоді до вибору професії. Основні проблеми професійного становлення особистості. Психологічні особливості криз професійного самовизначення. Характеристику професій та їх класифікацію. Чинники позитивного та негативного впливу на вибір професії. Сутність, мету та завдання профорієнтації;

Запланована навчальна діяльність лекцій 15 год., практичних занять 15 год., самостійної роботи 42 год.; разом 72 год.

Методи викладання лекція, практичне заняття(семінар), індивідуальна робота.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, письмовий контроль, домашні завдання

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Климов Е.А. Как выбирать профессию: Книга для учащихся старших классов средней школы.- М.: Просвещение, 1990.

2. Скиба М.Є., Коханко О.М. Теорія і практика професійно-орієнтаційної роботи з молоддю: Навчальний посібник/ М.Є. Скиба, О.М. Коханко.- Хмельницький: ХНУ, 2007.-322с.

Викладачі ст. викладач Овод Ю.В.


03ПП18Б149 Реабілітаційна робота

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова українська

Рік навчання 3 курс

Семестр 6

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: організовувати роботу з людьми з особливими потребами; розробляти програми реабілітаційної роботи з людьми з особливими потребами; сприяти психологічній підтримці у саморозвитку, соціальній інтеграції в суспільство дітей з особливими потребами та їхніх батьків

знати: методи та принципи роботи соціального педагога (працівника) з людьми з особливими потребами; методологічні проблеми реабілітаційної роботи; структуру реабілітаційної служби; права та обов’язки працівника реабілітаційної служби.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Вступ до спеціальності”, „Соціальна робота теорія і практика”, „Система соціальних служб в Україні”, „соціальна статистика”; передує вивченню дисциплін: „Соціальний супровід звільнених з місць позбавлення волі”, „Соціальна робота у сфері зайнятості”, „Соціальна реабілітація та патронаж”.

Зміст навчальної дисципліни Поняття, об’єкти, форми та методи реабілітаційної роботи. Принципи і закономірності соціально-педагогічної реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями. Зміст реабілітації дітей з функціональними обмеженнями. Методика проведення комплексної соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів. 

Запланована навчальна діяльність лекцій 15 год., практичних занять 30 год. самостійної роботи 63 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (практична робота), наочні методи (таблиці), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Холковська І.Л. Корекційна педагогіка. – Вінниця: ВДПУ ім.. М.коцюбинського, 2007. – 328с.

 2. Гордеев А.В., Морозов В.В. Прикладная реабилитационная педагогика. – М., 2004. – 176с.

Викладачі: ст. викл. Якубова Л.А.


03ПП19Б149 Технологія роботи соціального гувернера

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова українська

Рік навчання: 4 курс

Семестр: 7

Кредити ЕКТС 4,0

Форми навчання, для яких навчається дисципліна: денна, заочна

Результати навчання

вміти: аналізувати проблемні ситуації, надавати професійну педагогічну допомогу дітям та їх батькам

знати: психолого-педагогічні основи організації роботи гувернера з дітьми різних вікових груп; особливості організації навчально-виховного процесу з різними категоріями дітей дошкільного віку; методику підготовки дитини до школи; методи і форми організації дозвілля дітей різних вікових груп.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Психологія конфлікту», «Вікова і педагогічна психологія», «Психологія особистості», «Основи загальної педагогіки», «Валеологія і вікова фізіологія», «Основи сімейного права».

Зміст навчальної дисципліни: Професія гувернера в умовах сьогодення. Виникнення і розвиток соціального гувернерства в Україні. Навчання дітей дошкільного віку. Методика підготовки дитини до школи. Специфіка навчання дітей дошкільного віку образотворчому мистецтву, музиці.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 34 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 93 год.; разом 144 год.

Методи викладання: лекції, практична робота, самостійна робота студентів та ін.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, самостійні роботи, творчі роботи, іспит.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література:

1. Сарапулова Є.Г. Психолого-педагогічні основи навчально-виховної діяльності гувернера: Монографія. – К.: МАУП, 2003. – 264 с.

2. Сокольська Л.П. Технологія роботи соціального гувернера. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальностей «Соціальна педагогіка» та «Соціальна робота». – Хмельницький, ХНУ, 2011. – 110 с.

Викладачі: канд. пед. наук, доцент Сокольська Л.П, викладач Возна Ю.В.


03ПП20Б149 Етика соціально-педагогічної діяльності

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: практично застосовувати отримані знання і надавати необхідну допомогу, розпізнавати типові ситуації, аналізувати їх, відрефлексовувати результати власних спостережень

знати: проблемні сфери, де виникають етичні проблеми, етико-деонтологічні принципи, мету, завдання, сутність та зміст професійної етики, основні функції, категорії, рівні етики, особистісно-моральні якості соціального педагога,типові ситуації професійної діяльності.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вступ до спеціальності, основи соціальної педагогіки, основи загальної психології, соціальна психологія, превентивна педагогіка, соціальна робота з дітьми та молоддю, соціальна робота з сім’ями, соціально-правовий захист дітей

Зміст навчальної дисципліни Функції, принципи, категорії етики в діяльності соціального педагога. Особистісно-моральні якості фахівця. Становлення етичних традицій. Професійно-етичний кодекс фахівця.Деонтологічні принципи.Типи професійних відносин. Етичні аспекти діяльності соціального педагога. Етикет соціального педагога.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 10 год., практичних занять 10 год., самостійної роботи 52 год.; разом 72 год

Методи викладання словесні ( пояснення, розповідь, бесіда), практичні, наочні

( аудіозапис, відеофільми)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, письмовий контроль, захист рефератів

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Медведева Г.П. Этика социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 208 с.

 2. Блощинська В.А. Етика. Практикум. – К.,2005. – 145с..

 3. Васянович Г.П. Педагогічна етика: Навчально- методичний посібник.- Львів, -„Норма”, 2005. -344 с.

 4. Журнали „ Практична психологія та соціальна робота”, „ Початкова школа”, „Психолог”.

Викладачі: ст.викладач Цегельник М.Г.


03ПП21Б149 Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах

Тип дисципліни нормативна

Цикл дисципліни професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8

Кредити ESTS 3.0

Форма навчання денна

Результати навчання:

знати: основні моделі соціальної політики та соціальної роботи з різними категоріями населення за рубежем; особливості організації навчального процесу підготовки фахівців соціальної сфери у зарубіжних країнах.

вміти: давати характеристику основних тенденцій розвитку соціальної роботи як науки та професійного виду діяльності, а також системи підготовки фахівців соціальної роботи за рубежем; здійснювати порівняльний аналіз особливостей функціонування системи соціально-педагогічної та соціальної роботи у розвинутих країнах світу.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: загальна та порівняльна педагогіка, соціальна педагогіка, історія соціальної роботи, теорія та історія соціального виховання.

Зміст навчальної дисципліни Теоретичні підходи до соціально-педагогічної діяльності у сучасній науці. Становлення і розвиток професійної соціальної, соціально-педагогічної роботи та соціальної освіти у США та Великій Британії, Німеччині, у Скандинавських країнах, країнах південно-східної Азії.

Запланована навчальна діяльність лекцій 20 год., практичні заняття 10 год., самостійна робота 78 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповіді, пояснення).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист рефератів.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Капська А.Й. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник. – К., 2000 – 264с.

 2. Козлов А.А. Социальная работа за рубежом: состояние, тенденции и перспективы: Сборник научных очерков. - М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 1998. - 224 с.

 3. Поліщук В.А. Професійна підготовка фахівців для соціальної сфери: зарубіжний досвід. Посібник. - Тернопіль, 2002. - 222 с.

Викладачі: канд. псих. наук, доцент Попик Ю.В.


03ПП22Б149 Соціальний супровід сім’ї

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова українська

Рік навчання 4 курс

Семестр 8 семестр

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: організувати роботу щодо створення та забезпечення функціонування прийомних сімей/ДБСТ, здійснювати соціальний супровід прийомних сімей/ДБСТ; запобігати чи долати типові помилки при входженні в сім’ю, роботі з нею, складання плану соціального супроводу тощо.

знати: форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; етапи створення і розвитку прийомної сім’ї/ДБСТ; методи, форми, основні принципи і порядок здійснення соціального супроводу прийомної сімей/ДБСТ; вимоги до спеціалістів, які здійснюють соціальний супровід.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: “Історія педагогіки”, “ Вступ до спеціальності”, “Загальна та порівняльна педагогіка”, “Соціальна педагогіка”, “Етнопедагогіка”,

Зміст навчальної дисципліни : методи, форми, основні принципи і порядок здійснення соціального супроводу прийомної сімей/ДБСТ, етапи створення і розвитку прийомної сім’ї/ДБСТ

Запланована навчальна діяльність лекцій 20 год., практичних занять 10 год., самостійної роботи 42 год.; разом 72 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист практичних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо соціального супроводу прийомних сімей / Н.М.Комарова, Г.М.Бевз, Л.С.Волинець та ін. – К., 1999. ─ 103 с.

 2. Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо удосконалення соціальної роботи з сім’ями, де є конфліктні стосунки між батьками та дітьми (з досвіду практичної діяльності центру підтримки сім’ї Українського інституту соціальних досліджень) / О.О. Яременко, А.М. Ноур, Р.Г. Драпушко та інш. – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2003. – 140 с.

Викладачі: ст. викладач Шеремет А. М.ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – 1301 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Напрям підготовки – 6.130102 Соціальна робота


Програма навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”

Описи дисциплін циклу природничо-наукової підготовки


45ПН01Б101 Основи інформатики та обчислювальної техніки

Тип дисципліни нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1

Семестр 1

Кредити ЄКТС 6

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

Вміти: правильно користуватись комп’ютером та периферійними пристроями; використовувати стандартні програми Windows; використовувати програму MS Word для підготовки текстових документів; використовувати електронні таблиці Excel для проведення розрахунків, збереження та обробки результатів експериментів; користуватись Internet Explorer, знаходити потрібну інформацію в Internet; користуватись електронною поштою.

Знати: основні поняття інформатики; загальну будову персонального комп’ютера, призначення та принципи роботи його основних частин і периферійних пристроїв; різновиди програмного забезпечення; призначення операційної системи та основні її функції на прикладі операційної системи Windows; призначення та можливості текстового редактору MS Word; призначення та можливості електронних таблиць Excel; призначення та можливості системи створення презентацій PowerPoint; основні поняття про роботу в локальних мережах та в мережі Інтернет; способи пошуку інформації в мережі Інтернет; основи роботи з електронною поштою та новинами.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи наукових досліджень.

Зміст навчальної дисципліни Теоретичні основи інформатики. Комп’ютерна техніка. Системи оброблення тексту. Системи табличного оброблення даних. Системи створення презентацій. Операційні системи, комп’ютерні мережі і телекомунікації. Глобальна співдружність комп’ютерних мереж Internet.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34год., лабораторних занять 34 год., самостійної роботи 148 год.; разом 216 год.

Методи викладання словесні, наочні, лабораторні роботи

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Дибкова Л.М. Інформатика та комп.техніка: Посібник. -К.: „Академія”,2002

2. Інформатика: Комп.техніка. Комп.технології: Підручник / За ред. О.І.Пушкаря -К.:”Академія”,2002

3. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп. техніка: Навч.-метод. Посібник / За ред. О.Д.Шарапова -К.:КНЕУ,2005

ИНФА-М. 2001. -216с.

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Третько В.В., викладач Степанова А.45ПН02Б149 Вступ до спеціальності

Тип дисципліни нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1

Семестр 1

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти проводити дослідження з метою виявлення потенційних клієнтів; давати психолого-педагогічну характеристику клієнту; розробляти програму по роботі з метою подолання кризової ситуації; проводити профілактичну роботу

знати: основні поняття курсу; методи, принципи соціальної роботи; ролі, які виконує соціальний працівник; вимоги до соціального працівника; особливості роботи з різними клієнтами; основні принципи роботи соціального працівника; зміст, форми і методологію організації соціальної роботи; основні положення та напрямки концепції соціальної роботи

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Соціальна робота: теорія і практика, Культура мовлення та ораторське мистецтво, Соціальна робота з дітьми та молоддю, Соціальна робота з різними типами клієнтів.

Зміст навчальної дисципліни Поняття соціальної роботи в сучасних умовах. Зміст та організація соціальної роботи. Особливості соціальної роботи з різними категоріями клієнтів Особистісно - професійні характеристики соціального працівника Основні етичні принципи соціальної роботи .

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичних занять 17 год. самостійної роботи 57 год.; разом 108 год

Методи викладання лекції, практичні заняття.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист практичних робіт, підсумковий контроль – залік.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. .Соціальна робота в Україні: теорія та практика: посібник для підвищення кваліфікації працівників центрів соціальних служб для молоді. - У 2-х ч. / За заг. ред. А.Я. Ходорчук - К.: УДЦССМ, 2001. - 296 с.

 2. Соціальна робота: технологічний аспект: Навч. посібн./За ред. А. Й. Капської. – К.: Центр Навчальної Літератури , 2004. – 352с

Викладачі: канд. пед. наук, доцент Рідкодубська А.А.


45ПН03Б128 Загальна психологія

Тип дисципліни нормативна

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1

Семестр 1, 2

Кредити ЄКТС 8,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

знати: основні психічні функції та їх фізіологічні механізми; сутність психіки людини, роль свідомості та самосвідомості у діяльності людини, її поведінці, у формуванні її особистості; мотиваційну та емоційно-вольову сферу тощо

вміти: давати психолого-педагогічну характеристику особистості; інтерпретувати власні психічні стани; володіти найпростішими прийомами психічної саморегуляції; пояснювати закономірності міжособистісних стосунків у побуті та в організованому колективі.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вивчається у тісному взаємозв’язку з ознайомчою практикою студентів та навчальним процесом першого курсу: “Вікова та педагогічна психологія”, “Соціальна психологія”, “Психодіагностика”, “Загальна педагогіка”, “Історія педагогіки”, “Вступ до спеціальності”, “Історія соціальної роботи”.

Зміст навчальної дисципліни Поняття про психіку. Предмет і задачі загальної психології. Принципи та методи психології. Психічні явища. Чуттєві форми пізнання дійсності. Раціональні форми пізнання дійсності. Емоційно-вольова сфера особистості. Індивідуально-типологічні властивості особистості.

Запланована навчальна діяльність лекцій 70 год., практичні заняття 70 год. самостійної роботи 130 год.; разом 270 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (семінарсько-практичні заняття), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Загальна психологія: Підруч. Для студентів вищ.навч.закладів / За заг. ред. С.Д.Максименка. – К.: Форум, 2000.

 2. Немов Р.С. Психология. Учебник для студентов: В 3 кн. – Кн. 1. Общие основы психологии. – М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995.

 3. Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В.Петровского, М.Г. Ярошевского. –М.: Политиздат, 1990. – 494 с.

Викладачі: к. псих. наук, доцент Комар Т. В., викладач Антонова З. О.

45ПН04Б149 Історія соціальної роботи

Тип дисципліни нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1

Семестр 1 семестр

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: виявляти і науково пояснювати тенденції в розвитку досліджуваних подій та процесів; узагальнювати досвід соціальної роботи; з’ясовувати закономірності виникнення та розвитку різних форм і методів соціальної роботи.

знати: історичні корені; традиції вітчизняного та зарубіжного досвіду організації соціальної роботи (спільні та відмінні риси); завдання та шляхи організації соціальної роботи з населенням або окремими його групами.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: “Історія педагогіки”, “ Вступ до спеціальності”, “Загальна та порівняльна педагогіка”, “Соціальна педагогіка”, “Етнопедагогіка”,

Зміст навчальної дисципліни : ознайомлення студентів із досвідом соціальної роботи (вітчизняним і зарубіжним) з найдавніших часів до сьогодення. Завданням предмету є вивчення історії виникнення, змісту, форм і методів соціальної роботи та її місця і значення в історії людства.

Засвоєння матеріалу дисципліни сприяє формуванню наукового світогляду, кращому засвоєнню інших психолого-педагогічних фахових дисциплін.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичних 34, самостійної роботи 76 год.; разом 144 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист практичних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Мельников В. П., Холостова Е. И. История социальной работы в России: Учебное пособие. — М.: Социально-технологический институт, 1998. — 220с.

 2. Мигович I. I. Соціальна работа (вступ до спеціальності). — Ужгород: Патент, 1997. — 190 с.

Викладачі: ст. викладач Шеремет А. М., викл. Човган О.45ПН05Б128 Основи медичних знань

Тип дисципліни нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1

Семестр 1

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: надати першу невідкладну допомогу, провести серцево-легеневу реанімацію; орієнтуватися в основних медичних термінах; бути готовими до проведення занять з невідкладної допомоги серед молоді.

знати: основи анатомії та фізіології людини; основні діагностичні засоби для розпізнання хвороби; основні групи фармацевтичних засобів та їхнє застосування;

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни

Зміст навчальної дисципліни Поняття про першу допомогу. Реанімація. Перша допомога при нещасних випадках. Перша допомога при раптових захворюваннях. Охорона здоров’я дітей та підлітків.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 34 год. самостійної роботи 76 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (демонстрація заходів, таблиці, муляжі), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, володіння практичними навичками

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Все о первой медицинской помощи. Под ред. О.Нечаева, А.Лысянского.-К.: Книга – сервис, 1997.

 2. Касевич Н.М. Практикум з сестринської справи. – К.: Здоров’я, 2000. (б-ка ХНУ).

 3. Марчук А.І., Солодкий В.М., Чорний М.В. Долікарська допомога. – К.: Правові джерела, 2000 (б-ка ХНУ).

Викладачі: канд. мед. наук, доцент Кабашнюк В.О.


45ПН06Б128 Основи загальної педагогіки

Тип дисципліни нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1

Семестр 2

Кредити ЄКТС 3кр.

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: застосовувати методи та принципи ефективного впливу; організовувати навчально-виховний процес на діагностико-прогностичній основі.

знати: основні категорії педагогіки; методи педагогічного дослідження та діагностики; зміст і напрямки процесу виховання; педагогічні інновації; закономірності і принципи навчання і виховання; методи навчання і виховання; види і форми навчання та виховання;

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Історія педагогіки», «Соціальна педагогіка», «Теорія та методика дитячого та молодіжного руху».

Зміст навчальної дисципліни: Предмет, завдання педагогіки, основні категорії. Методи науково-педагогічних досліджень. Система освіти в Україні. Розвиток, формування і виховання особистості. Сутність процесу виховання. Загальні принципи та методи виховання. Колектив як мікросоціум. Педагогіка середовища. Поняття про цілісний навчально-виховний процес та його напрями. Дидактика – теорія освіти і навчання. Зміст освіти; Процес навчання. Принципи і види навчання. Технології навчання. Методи, прийоми та засоби навчання. Види і форми організації навчання. Основи управління загальноосвітнім навчальним закладом.

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., практичних занять 18 год., самостійної роботи 54 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні, наочні методи (відеофільми, слайди), індивідуальна та групова робота

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист творчих робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Кузьмінський А.І., Омеляненко ВЛ. Педагогіка: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2003.

 2. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навчальний посібник. 4-е видання, доповнене. – К., 2003.

 3. Педагогіка : Навчальний посібник / В.М.Галузяк, М.І.Сметанський, В.І.Шахов. – Вінниця : РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”, 2001. – 200 с.

Викладачі: канд. пед. наук, доцент Гомонюк О.М., канд. пед. наук, викладач Василенко О.М.


45ПН07Б128 Валеологія і вікова фізіологія

Тип дисципліни нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1

Семестр 2

Кредити ЄКТС 3,0кр.

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: володіти технікою аутогенного тренування; провести внутрішнє очищення організму; провести контроль фізичного стану; дозувати фізичне навантаження в залежності від стану; визначити рівень здоров’я; провести оцінку статевої зрілості у дитини

знати: основні етапи оздоровлення організму; методи зовнішнього та внутрішнього очищення; протизаплідні засоби; заходи з профілактики захворювань і підняття працездатності; періоди психосексуального розвитку дитини; стадії формування статевої свідомості.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: основи медичних знань

Зміст навчальної дисципліни Поняття дисципліни. Методи психогігієнічної саморегуляції Очищення організму. Раціональне харчування. Оздоровче фізичне тренування. Періоди статевого розвитку людини. Формування статевої свідомості. Статеве виховання.

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., лабораторних занять 18 год. самостійної роботи 54 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, таблиці, муляжі), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, самостійної роботи студента

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Булич Э.Г., Муравов И.В. Здоровье человека. –К., 2003. – 424с.

 2. Динейка К.В. 10 уроков психофизической тренировки.-М., 1987.-63с.

 3. Основы валеологии / Под ред. В.П.Петленко. В 3-х кн. – К..1998-1999.

Викладачі: канд. мед. наук, доцент Кабашнюк В.О.


45ПН08Б131 Основи екології

Тип дисципліни нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1

Семестр 2

Кредити ЄКТС 2

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

Вміти: користуватися спеціальною науково-технічною літературою та санітарними нормами і правилами в галузі екології та охорони навколишнього середовища; розв’язувати нескладні ситуаційні питання про стан, прогноз та захист довкілля; вміти орієнтувати свою професійну діяльність в напрямку її екологізації.

Знати предмет, завдання та методи екології; основні екологічні поняття; концепцію збалансованого розвитку природи та суспільства; екологічний стан в Україні та Хмельницькій області.

Необхідні обов'язкові попередні і супутні дисципліни: історія української культури, анатомія людини, гігієна фізичної культури, основи інформатики та обчислювальної техніки, основи медичних знань.

Зміст навчальної дисципліни: Предмет та структура сучасної екології. Основні закони та поняття екологі. Рівні організації угруповань живих організмів. Біосфера. Екологія фіто-, зоо- та демосфери. Структура природного середовища. Основні джерела антропогенного забруднення навколишнього середовища. Охорона атмосфери, гідросфери та літосфери. Структура природного середовища. Економіко - правові аспекти екології. Екологічні стратегії та майбутнє людства. Нове екологічне мислення. Міжнародна еколого-економічна діяльність

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год., практичних 18 год., самостійної роботи 36 год., разом 72 год.

Методи викладання: лекції, практичні, семінарські заняття.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень:усне опитування, тестування. Залік.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література.

1. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. - К.: Либідь. 1995 - 368 с.

2. Кучерявий В.П. Екологія, - Львів: Світ. - 500 с.

3. Злобін Ю.А. Основи екології. - К.: Лібра, 1998. – 249 с.

Викладачі:канд. біол. наук, ст. викладач Троян Л.В., асистент Дячук А.О.


45ПН09Б118 Загальна соціологічна теорія

Тип дисципліни: нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання: українська

Рік навчання: 1

Семестр: 2

Кредитів ECTS: 4

Форми навчання: денна, заочна

Результати навчання:

Вміти: оперувати основними соціологічними категоріями та мати навики проведення аналізу, порівняння, систематизації при розгляді різних теоретичних підходів щодо вивчення соціальних явищ і процесів.

Знати: об'єкт і предмет соціології в процесі їх становлення та сучасній інтерпретації; структуру соціологічних знань; основи соціального структурування суспільства; соціальні зв'язки і відносини; соціальні інститути і групи, способи їх організації та закономірності функціонування й розвитку.

Зміст навчальної дисципліни: Специфіка соціологічного знання, його структура та функції. Місце і роль загальної соціологічної теорії у системі знань. Сучасні тенденції, проблеми і перспективи розвитку соціологічної науки. Поняття: суспільство, соціальна група, соціальна взаємодія, соціальна структура, культура. Основні структурні елементи, сфери, інститути, форми, механізми суспільства. Соціальна стратифікація та мобільність.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 36 год., семінарських занять 36 год., самостійної роботи 72 год., разом – 144 год.

Методи викладання: словесні (лекція, пояснення, бесіда), практичні (семінарські заняття, індивідуальні завдання).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, контрольна робота.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література:

 1. Практикум з соціології: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. / За ред. В.М. Пічі. – Львів, 2004.

 2. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії. / Навч. посібник. – К., 2004.

 3. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. / За ред. В.Г. Городяненка. – К., 2003.

Викладач: Ювсечко Я.В.


45ПН10Б130 Основи демографії

Тип дисципліни За вибором навчального закладу

Цикл Професійно-практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 1

Семестр 1

Кредити ЄКТС 9,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: використовувати методи демографічного прогнозування; користуватись рівнянням демографічного балансу у контексті вирішення прикладних проблем регулювання демографічних і соціальних процесів.

знати: теоретичні основи демографії; основи аналітичного дослідження і моделювання демографічних процесів; основні напрямки демографічної політики україни в ХХІ столітті

Зміст навчальної дисципліни: предмет і метод дослідження демографії. Загальні показники рівня і динаміки демографічних процесів. Соціолого-демографічні дослідження. Основи прогнозування демографічних процесів. Демографічна політика в епоху депопуляції.

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год., практичних занять 18 год., самостійної роботи 45 год.; разом 81 год

Методи викладання** словесні (лекція, дискусія, пояснення), практичні (індивідуальні завдання), наочні методи (мультимедійна презентація лекційного матеріалу, фрагменти навчальних відеофільмів, демонстрування слайдів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист рефератів

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Муромцева Ю.І. Демографія:навчальний посібник. - К.: Кондор, 2009. - 300 с.

 2. Медков В.М. Демография: учебник. - М. ИНФРА -М, 2009 . - 683 с.

Викладачі: канд. екон. наук, доцент Яновська Г.Л.


45ПН11Б149 Соціальна робота: теорія і практика

Тип дисципліни нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2

Семестр 3

Кредити ЄКТС 3.0

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: володіти основами соціологічного дослідження, прослідкувати історію розвитку соціологічних ідей та шкіл, добирати інструментарій для визначення проблемного поля клієнта, визначити необхідні соціальні послуги

знати: основні поняття курсу, основні концепції та підходи до тлумачення поняття «соціальна робота», методи та принципи соціальної роботи, особливості роботи соціального працівника, основні вимоги до соціального працівника

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Історія соціальної роботи, Загальна соціологічна теорія, Соціальна психологія. Соціальна педагогіка, організація соціального забезпечення. Правові основи соціальної роботи, Соціальна робота з різними категоріями населення.

Зміст навчальної дисципліни Соціальна робота як соціальний феномен. Види соціальної діяльності. Становлення теорії соціальної роботи. Соціальна робота і проблеми суспільного розвитку. Соціальна робота з різними групами населення. Особливості соціальної роботи у різних сферах життєдіяльності суспільства. Соціальна робота як професія. Технологізація соціальної роботи. Зарубіжний досвід соціальної роботи та його зв’язок з суспільним устроєм.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичних занять 17 год., самостійна робота 57 год., разом 108 год.

Методи викладання лекції, практичні заняття.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист практичних робіт, підсумковий контроль – екзамен.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота: теорія і практика: Навчальний посібник/2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. –574 с.

 2. Лукашевич М.П., Семигіна Т.В. Соціальна робота (теорія і практика): Підручник. – К.: Каравела, 2009. – 368 с.

Викладачі: канд. псих. наук, ст. викладач Олійник К.С.


45ПН12Б149 Соціальна статистика

Тип дисципліни нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2

Семестр 4

Кркдити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: організувати науково обґрунтований збір інформації, володіти методикою опрацювання статистичних даних, творчо використовувати професійні знання й навички в прийнятті управлінських рішень

знати: суть та загальні положення соціальної статистики, соціальну систему та її складові, рівень і умови життя населення, соціальне обслуговування, вивчення громадської думки

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Технології соціальної роботи, Економічна теорія , Система соціальних служб України, Основи інформатики та обчислювальної техніки, Соціальна діагностика, Загальна соціологічна теорія.

Зміст навчальної дисципліни Статистика чисельності й соціальної структури населення Статистика освіти Статистика трудових ресурсів, зайнятості та умов праці. Статистика доходів і споживання. Рівень життя населення Статистика охорони здоров’я і медичного обслуговування. Статистика житлових умов та житлово-комунального обслуговування Статистика навколишнього середовища Статистика бюджету часу населення й дозвілля Статистика суспільного життя та вивчення громадської думки Статистика громадського порядку та безпеки.

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год., 18 год., самостійної роботи 36 год.; разом 72 год.

Методи викладання лекції, практичні заняття.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист практичних робіт, підсумковий контроль – екзамен

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Соціальна статистика : курс лекцій для бакалаврів спеціальності “Соціальна робота” напряму підготовки “Соціальне забезпечення”/ Н. В. Синюк. – Хмельницький: ХНУ, 2010. –140 с.

 2. Социальная статистика: Учебник / Под ред. И. И. Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 416 с.

Викладачі: викладач Синюк Н.В.


45ПН14Б149 Основи соціалізації особистості

Тип дисципліни нормативна

Цикл дисципліни – професійно-практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 3

Семестр 6

Кредити ESTS-4.0

Форма навчання денна

Результати навчання:

вміти: визначити проблеми, що стоять на перешкоді соціалізації особистості та усунути їх чи зменшити їх негативний вплив, підібрати методи впливу на особистість для забезпечення умов соціалізації, використовувати соціальні програми для сприяння соціалізації особистості.

знати: сутність, зміст та особливості соціалізації особистості, основні теоретичні підходи та концепції соціалізації, етапи і механізми процесу соціалізації, агенти та фактори соціалізації, вплив засобів масової інформації та комп‘ютера на психіку, організм людини та процес її взаемодії з соціумом.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Соціальна педагогіка, Соціальна психологія, Соціологія, Психологія особистості, Психогігієна і психокорекція.

Зміст навчальної дисципліни Сутність соціалізації людини. Загальна характеристика основних етапів та стадій соціалізації. Механізми соціалізації. Агенти за засоби соціалізації. Мегафактори соціалізації. Мезофактори соціалізації. Мікрофактори соціалізації -сімя, група ровесників та організації.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 30 год., практичні заняття 30 год., самостійна робота 84 год.; разом 144год.

Методи викладання усне опитування, письмові роботи, тестування, підсумковий контроль – екзамен.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист рефератів.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література:

 1. Москаленко В.В. Соціальна психологія. Підручник. Видання 2-ге, випр. Та доп. –К.: Центр учбової літератури, 2008. – 688 с.

 2. Мудрик А.В. Социализация человека. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. 2-е издание, исправленное и дополненное. (М.: Издательский центр «Академия», 2006. - Высшее профессиональное образование)

Викладачі: канд. псих. наук, доцент Попик Ю.В.


45ПН12Б128 Основи дефектології

Тип дисципліни нормативна

Цикл природничо-наукової підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 4

Семестр 7

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: диференціювати види та ступені порушення особистості, підбирати засоби корекції у відповідності з прогнозом, проводити корекційну роботу, організовувати і керувати педагогічною взаємодією, аналізувати себе і свою діяльність та ефективність роботи.

знати: анатомію та фізіологію органів людини, сучасні концепції особистості аномальної дитини, напрямки корекційно-виховної роботи в навчальних закладах, особливості компенсаторних процесів при різних видах аномалій.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Педагогіка, Історія педагогіки, Соціальна педагогіка, Загальна психологія, Патопсихолгія, Диференціальна психологія, Вікова і педагогічна психологія, Основи медичних знань, Валеологія, Нейропсихологія.

Зміст навчальної дисципліни Навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення. Навчання та виховання дітей з порушеннями слуху. Навчання та виховання дітей з порушеннями зору. Навчання та виховання дітей з ДЦП.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год. самостійної роботи 74 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні, наочні методи, робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Логопедия (учебник п.р. Л.С. Волковой). М. Просвещен.1989.

 2. В.А.Лапшин Б.П. Пузанов. Основы дефектологии. М. 1990

 3. Г.Н. Коберник. В.Н.Синев Введение в дефектологию. К. 1984.

Викладачі: канд. психол. наук, Попелюшко Р.П.Описи дисциплін циклу професійної та практичної підготовки


45ПП01Б149 Соціальна робота у сфері дозвілля

Тип дисципліни нормативна

Цикл дисципліни професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1

Семестр 1

Кредити ESTS-2.0

Форма навчання денна

Результати навчання:

знати: основні поняття і положення теорії організації дозвіллєвої роботи; вимоги до соціального педагога як до організатора дозвіллєвої діяльності підростаючого покоління; методику культурно-масової роботи; основні види організації сумісного сімейного дозвілля; загальнопедагогічні основи роботи з дитячими та юнацькими організаціями; організацію дозвілля дітей та підлітків під час шкільних канікул.

вміти: моделювати та розв’язувати педагогічні ситуації з урахуванням принципів організації дозвіллєвої діяльності; складати план та карту-схему дозвіллєвих заходів на певний період; організовувати різноманітні дозвіллєві ігри.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: загальна психологія, вікова і педагогічна психологія, соціальна педагогіка, основи сценарної роботи соціального педагога, методика виховної роботиє

Зміст навчальної дисципліни. Форми, методи та засоби позаурочної роботи. Організація культурно-масової роботи. Соціально-педагогічні основи гурткової роботи. Робота з дитячими та юнацькими організаціями. Традиції та звичаї у формуванні соціальних ролей.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 38 год.; разом 72 год.

Методи викладання словесні (розповіді, пояснення), наочні методи (відеофільми, слайди)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист рефератів.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 576 с.

 2. Гурткова робота в школі // Педагогіка / Ред. М.Д. Ярмаченко. – К.,1986.

 3. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посібник – К.: Вища шк., 1997. – 304 с.

Викладачі: канд. псих. наук, доцент Попик Ю.В.


45ПП02Б149 Культура мовлення і ораторське мистецтво

Тип дисципліни нормативна

Цикл дисципліни професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1

Семестр 2

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: викладати свої думки, аргументувати рішення, позицію тощо, відтворювати мовленнєву ситуацію, підготувати промову, володіти стилями публічного мовлення, застосовувати мовленнєво-комунікативні формули

знати: наукову термінологію з красномовства, основні закони, принципи, підходи до риторики, основи логіки наукового пізнання з проблем риторики,основні принципи мовленнєвої комунікації, основи публічного мовлення.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Вступ до спеціальності, Українська мова, Основи професійного спілкування в соціальній роботі, Професійно-етичні основи соціальної роботи.

Зміст навчальної дисципліни Історія риторики та красномовства. Основи традиційної та класичної риторики. Риторика в термінах публічного мовлення. Мовленнєва діяльність:аналіз мовленнєвих дій.

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год., практичних занять 36 год. самостійної роботи 54 год.; разом 108 год

Методи викладання лекції, практичні заняття, семінарські заняття.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист практичних робіт, підсумковий контроль – екзамен.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Риторика. – Львів, Новий Світ 2001. - 250с.

 2. Климова К.Я. Основи культури і техніки мовлення. – К., 2007. – 180с.

Викладачі: канд. пед. наук, доцент Рідкодубська А.А., Човган О.


45ПП03Б128 Вікова і педагогічна психологія

Тип дисципліни нормативна

Цикл дисципліни професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 1

Семестр 2

Кредити ЄКТС 5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна,

Результати навчання

вміти: на основі отриманих теоретичних знань виявляти відповідність психічного розвитку дитини щодо її віку; виявляти затримку психічного розвитку дитини; визначати віковий період на підставі психічних та фізіологічних характеристик розвитку; планувати та успішно реалізувати професійну самоосвіту та самовиховання.

знати: предмет, завдання дитячої психології; основні методи дослідження у віковій психології; теорії періодизації психічного розвитку в онтогенезі; фактори і умови психічного розвитку в онтогенезі; сутність та особливості педагогічної взаємодії; показники психічного розвитку на кожному віковому етапі.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: загальна психологія, психофізіологія, психологія особистості, основи психокорекції.

Зміст навчальної дисципліни Вікова психологія як наука, її предмет, завдання та методи. Основні теоретичні концепції розвитку психіки в онтогенезі. Рушійні сили та умови психічного розвитку. Предмет, завдання та методи педагогічної психології. Психологія навчання. Психологічні особливості виховання.

Запланована навчальна діяльність лекцій 54 год., практичних занять 36 год., самостійної роботи 90 год.; разом 180 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (робота в групах, в парах, елементи тренінгу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, письмове опитування.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Заброцький М.М. Вікова психологія: Навч. Посібник.- 2-ге вид., випр. І доп..- К.: МАУП, 2002.- 104с.

 2. Савчин М.В. Вікова психологія: Навчальний посібник/ М.В.Савчин, Л.В. Василенко.- Дрогобич: Відродження, 2001.- 287с

 3. Скрипченко Долинська Вікова і педагогічна психологія Підручник для вузів К. 2005

Викладачі: д.пс.н., проф., Томчук М.І., ст. викладач Параскевич Л.Г.


45ПП04Б149 Основи соціальної педагогіки

Тип дисципліни нормативна

Цикл дисципліни професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2

Семестр 3

Кредити ЄКТС 4,0

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: аналізувати соціальні явища, процеси, події, бачити власне місце та роль у суспільному житті країни, забезпечувати профілактику різноманітних відхилень соціально-педагогічного характеру, вирішувати та професійно оцінювати наслідки своєї діяльності

знати: теоретичні і практичні основи соціологічного, юридичного, медико-фізіологічного, психологічного, педагогічного компонентів соціальної педагогіки, засоби, форми та методи соціально-педагогічної роботи з різними віковими групами дітей, підлітків, методику та технології соціального виховання

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Вступ до спеціальності, Загальна педагогіка, Історія соціальної роботи, Соціальна психологія, Теорії і моделі соціальної роботи, Методи і організація соціологічних досліджень, Система соціальних служб в Україні

Зміст навчальної дисципліни Соціальна педагогіка як галузь знань. Професійний портрет соціального педагога. Мікрофактори соціалізації. Мезофактори соціалізації. Макрофактори соціалізації. Мегафактори соціалізації.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичних занять 34 год., самостійної роботи 76 год., разом 144 год.

Методи викладання лекції, практичні заняття.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист практичних робіт, підсумковий контроль – екзамен.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Євтух М.Б., Сердюк О.П. Соціальна педагогіка: Підручник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2003. – 232 с.

2. Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка: Навчальний посібник – К.: Кондор, 2005. – 560 с.

Викладачі: канд. пед. наук, доцент Москалюк О.І., ст. викладач Синюк Н.В.


45ПП05Б149 Теорії та моделі соціальної роботи

Тип дисципліни нормативна

Цикл дисципліни професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2

Семестр 3

Кредити ЄКТС 6,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна: денна, заочна

Результати навчання:

вміти: застосувати правильні, доцільні, науково обґрунтовані засоби, прийоми, форми і методи соціальної роботи; використовувати різноманітні інструменти вивчення соціологічної думки і потреб громадян, соціальних, соціально-психологічних, соціально-економічних та інших проблем споживачів соціальних послуг; успішно реалізувати професійну самоосвіту та самовиховання.

знати: чинники соціально-політичного, соціально-економічного, соціально-культурного впливу на особистість; закономірності управління, регулювання і організація соціальної роботи як практичної діяльності.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: “Вступ до спеціальності”, “Історія соціальної роботи в Україні та за рубежем“, “Етика соціальної роботи”, “Система соціальних служб в Україні”, “Соціальна робота з дітьми та молоддю”, “Соціальна реабілітація та патронаж“.

Зміст навчальної дисципліни. Теоретичні основи практики соціальної роботи. Типи теорій і моделей соціальної роботи. Психодинамічна модель соціальної роботи. Системна модель соціальної роботи.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 34 год., практичні заняття 34 год., самостійної роботи 78 год., разом 216 год.

Методи викладання лекції, практичні заняття.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист практичних робіт, підсумковий контроль – екзамен, курсова робота.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література:

 1. Лукашевич М.П., Мигович І.І. Теорія і методи соціальної роботи: Навч. посіб. – 2-ге вид., доп. і випр. – К. МАУП, 2003. – 168 с.

 2. Теорії і методи соціальної роботи: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Т.В. Семигіної, І.І. Миговича.- К.: Академвидав, 2005. – 328 с. (Альма-матер)

 3. Пейн М. Сучасна теорія соціальної роботи: Пер. з англ. — К., 2000. - 456с.

Викладачі: к.п.н., ст. викладач Багрій В.Н.


45ПП06Б128 Соціальна психологія

Тип дисципліни нормативна

Цикл дисципліни професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2

Семестр 3

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна.

Результати навчання

вміти: науково обґрунтовувати власну позицію при аналізі соціально-психологічних явищ; аналізувати використання вербальних та невербальних засобів спілкування у соціальній взаємодії; попереджати конфлікти і вміти їх конструктивно розв’язувати; практично застосовувати механізми соціальної перцепції.

знати: основні проблеми соціальної психології; систему знань про закономірності спілкування й способи керування індивідом і групою; сутність соціальної психології груп і міжгрупової взаємодії; психологію організованих соціальних груп; психологію великих соціальних груп.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: загальна психологія, педагогічна психологія, вікова психологія, психологія особистості, етнопсихологія, психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування, психотренінг, психологія конфлікту.

Зміст навчальної дисципліни. Місце і роль соціальної психології в системі наукового знання та її методи. Соціально-психологічні проблеми особистості. Соціально-психологічна характеристика спілкування. Психологія соціалізації та соціально-рольового поводження особистості. Мала група у контексті соціальної психології. Психологія організованих соціальних груп. Психологія великих соціальних груп. Психологія стихійних груп.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год.; практичних занять 17 год.; самостійної роботи 57 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (захист індивідуальних робіт), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист індивідуальних робіт.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1. Андриенко Е.В. Социальная психология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 264 с.

2. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія. Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – К.: Академвидав, 2003. – 446 с.

3. Соціальна психологія: методичні вказівки до вивчення курсу для студентів гуманітарних напрямів підготовки / Г. А. Кошонько. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 151 с.

Викладачі: канд. психол. наук, доцент Кошонько Г.А., канд. психол. наук, ст. викладач Берегова Н.П.


45ПП07Б149 Основи професійного спілкування у соціальній роботі

Тип дисципліни нормативна

Цикл дисципліни професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 4.0

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: володіти основами професійного спілкування, основними психологічними компонентами взаємодії з клієнтом; застосовувати навички професійного слухання соціального працівника.

знати: основні принципи, техніки та психологічні способи впливу в процесі професійного спілкування з клієнтами; моделі, етапи та засоби професійного спілкування; психологічні способи впливу в процесі професійного спілкування.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Вступ до спеціальності, Соціальна психологія, Психологія особистості, Культура мовлення і ораторське мистецтво, Професійно-етичні основи соціальної роботи, Соціальна робота: теорія і практика.

Зміст навчальної дисципліни Загальне поняття про професійне спілкування. Професійне спілкування його структура та функції. Принципи, техніки та психологічні способи впливу в процесі професійного спілкування з клієнтами. Модель, етапи та засоби професійного спілкування соціального працівника.

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., практичних занять 36 год., самостійна робота 72год., разом 144 год.

Методи викладання лекції, практичні заняття.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист практичних робіт, підсумковий контроль – екзамен.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література:

 1. Психологія в системі соціального захисту населення. Навчальний посібник для студентів заочного відділення. Автор-укладач Тартачник Галина Семенівна. - Чернігів, 1998.

 2. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учебное пособие для студентов высших средних заведений. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.

 3. Тетерский С.В. Введение в социальную работу: Учебное пособие. - М.: Академический Проект, 2000.

Викладачі: канд. псих. наук, ст. викладач Олійник К.С.


45ПП08Б149 Методологія і методи соціально-психологічних досліджень

Тип дисципліни нормативна

Цикл дисципліни професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2 курс

Семестр 4

Кредити ЄКТС 4.0

Форма навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: володіти основами соціально-психологічного дослідження, застосовувати пошукові системи для збору, накопичення та опрацювання інформації, аналізувати та оформляти звіти про результати соціально-психологічного дослідження

знати: методологічні принципи наукового дослідження, наукові методи та їх специфіку застосування у соціальній психології, завдання та структуру теоретичних досліджень, основи методики та засоби експериментальних досліджень, сутність факторного аналізу та методику обробки результатів

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Вступ до спеціальності, Загальна психологія, Соціальна психологія, Соціальна діагностика. Загальна соціологічна теорія, Теорії і моделі соціальної роботи.

Зміст навчальної дисципліни Основи методології наукового дослідження. Вибір напрямку та послідовність виконання соціально-психологічних досліджень. Теоретичні основи соціально-психологічного дослідження. Роль та місце експериментальних досліджень у соціальній психології. Методика математичного планування багатофакторного експерименту та аналіз його результатів. Оформлення результатів соціально-психологічного дослідження.

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., практичних занять 36 год., самостійна робота 72год., разом 144 год.

Методи викладання лекції, практичні заняття.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист практичних робіт, підсумковий контроль – залік.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література:

 1. Немов Р.С., Алтунина И.Р. Социальная психология: Краткий курс. – СПб.: Питер, 2008. – 208 с.

 2. Пилипчук М.І., Григор’єв А.С., Шостак В.В. Основи наукових досліджень: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 270 с.

Викладачі: канд. псих. наук, ст. викладач Олійник К.С.

45ПП09Б128 Етнопсихологія

Тип дисципліни нормативна

Цикл дисципліни професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2

Семестр 4

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна.

Результати навчання

вміти: поєднувати етнопсихологічні знання зі змістом суміжних дисциплін; проводити самостійне наукове дослідження етнопсихологічних феноменів; застосувати знання з етнопсихології для вирішення відповідних життєвих потреб;

знати: категоріальний апарат етнопсихології; методи етнопсихологічного дослідження; структуру етнічної спільності.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Історія психології», «Загальна психологія», «Психологія розвитку», «Психологія конфлікту», «Соціальна психологія».

Зміст навчальної дисципліни: Етнопсихологія як галузь соціально-психологічних знань, наука про психічні властивості народу. Історія становлення та розвитку етнопсихології. Проблема етносу й нації. Психологія замовлянь українського етносу та їх використання в народно-лікувальній практиці. Міжетнічні стосунки та когнітивні процеси.

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., практичних занять 18 год., самостійної роботи 54 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні, наочні методи (відеофільми, слайди), індивідуальна та групова робота

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист творчих робіт.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Баронин А.С. Этническая психология. – Киев: Тандем, 2000. – 264с.

 2. Пірен М.І. Основи етнопсихології: Підручник. Вид. 2-е, доповнене. – К., 1988. - 436 с.

 3. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. – М.: ИП РАН, Академический Проспект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 320 с.

Викладачі: канд. пед. наук, доцент Гомонюк О.М., канд. пед. наук викладач Василенко О.М.


45ПП10Б133 Історія держави і соціальної політики

Тип дисципліни нормативна

Цикл дисципліни професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2

Семестр 4

Кредити ЄКТС 2

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: виділяти пріоритетні напрямки соціальної політики, базуючись на знаннях про особливості соціальної ситуації; аналізувати системи та моделі соціальної політики які використовуються в інших країнах, їх переваги та недоліки, можливості застосування світового досвіду в Україні.

знати: основні події з історії розвитку соціальної політики та хід історичного соціального процесу; основні філософські вчення античності, історію становлення та розвитку теорії соціальної політики та соціологічної теорії; історичні результати запровадження історичних моделей соціальної політики в сучасних країнах;

Необхідні обов'язкові попередні та супутні дисципліни: Історія України, Історія соціальної роботи, Соціологія, Історія політичних і правових вчень.

Зміст навчальної дисципліни: Предмет, завдання і функції соціальної політики. Основні тенденції соціального розвитку на різних етапах історичного розвитку. Моделі соціальної політики в II пол. XX ст. Розвиток теоретичних підходів до побудови соціальної політики в II пол. XX ст. Концепція «соціальної держави». Розвиток регіональних соціальних систем на сучасному етапі. Глобальна соціальна політика.

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год., семінарських занять 18 год.; самостійної роботи 18 год.; індивідуальної роботи 18 год.; разом 72 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (семінарське заняття), наочні методи (цифрова інформація).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист рефератів, модульний контроль.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Кузьмин К.В., СутыринБ.А. Историясоциальнойработы за рубежоми в России(сдревности до нач. XXвека): Учеб. пособие для высш. шк.. — М.,« Академическийпроект» - 2002.

 2. Смирнов С.Н., Сидорина Т.Ю. Социальнаяполитика. – М.: Издательскийдом ГУ ВШЭ, 2004.

 3. Історія держави і права зарубіжних країн. Навчальний пособник. Курс лекцій, - К.,Атіка. - 2000.

Викладач: ст. викладач Григорчук М.М.


45ПП11Б149 Організація соціального забезпечення

Тип дисципліни нормативна

Цикл дисципліни професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2

Семестр 4

Кредити ЄКТС 5,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: визначати особливості соціального забезпечення клієнтів різних категорій; структуру і рівні соціального захисту населення; визначати правові засади організації установ з соціального забезпечення; характеризувати соціально-психологічні механізми соціального забезпечення клієнтів соціальної роботи.

знати: демократичні засади сучасної соціальної політики; основні складові системи соціального забезпечення; державні і недержавні програми та проекти соціального забезпечення; основні принципи системного підходу;

історичні етапи розвитку соціального забезпечення;

Необхідні обов’язкові та супутні дисципліни: соціальна статистика, система соціальних служб в Україні, основи соціальної педагогіки, теорії та моделі соціальної роботи.

Зміст навчальної дисципліни Основні поняття організаційних моделей соціального забезпечення. Принципи і функціональне призначення соціального забезпечення. Структура та рівні соціального захисту населення України. Напрямки діяльності та зміст роботи з соціального захисту населення Міністерство праці і соціальної політики України.

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., практичних занять 36 год., самостійної роботи 108 год.; разом 180 год.

Методи викладання лекції, практичні заняття.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист практичних робіт, підсумковий контроль – екзамен.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Атуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія- К.: УДЦССМ, 2001 – 344с.// Соціальна робота.

 2. Соціальна робота: Хрестоматія- К.: ДЦССМ,2001- 396с.//Соціальна робота.

Викладачі ст. викладач Овод Ю.В.


45ПП12Б128 Психологія особистості

Тип дисципліни нормативна

Цикл дисципліни професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 2

Семестр 4

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: проводити її діагностику та аналіз з опорою на теоретичні підходи та основи; володіти навичками створення психологічного портрету особистості, навичками допомоги у вирішенні типових проблем та життєвих завдань окремої особистості;

знати: закономірності і умови розвитку та формування особистості викладені у творах вітчизняних та зарубіжних психологів; основні етапи та рівні розвитку особистості в онтогенезі; психологічні характеристики різних типів особистості.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: загальна психологія, вступ до спеціальності, вікова психологія, психокорекція та психогігієна, основи психотерапії.

Зміст навчальної дисципліни Психологічне консультування як напрям діяльності практичного психолога: предмет, завдання, цілі, принципи. Організація роботи психологічної консультації. Підготовка та проведення психологічного консультування, його техніка, етапи та процедури. Загальні рекомендації з психологічного консультування, пов'язаного зі здібностями, з розвитком особистості клієнта. Психологічне консультування з різного типу проблем.

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., практичних занять 18 год. самостійної роботи 54 год.; разом 108 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи, інтерактивні методи, робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист практичних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Аверин В. А. Психология личности: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во Михайлова А., 1999.-89с.

 2. Максименко С.Д. Психологія особистості.- К.: Видавництво ТОВ “КММ”, 2007.-296 с.

Викладач: канд. психол. наук, доцент Комар Т.В., викл. Антонова З.О.


45ПП13Б128 Основи догляду за хворими та інвалідами

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійно-практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 3

Семестр 5

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: визначати проекцію основних анатомічних утворень на поверхні тіла, проводити анатомічний аналіз рухів і положень тіла при виконанні фізичних вправ, визначати пульс на магістральних артеріях.

знати: предмет, завдання та міждисциплінарні зв'язки анатомії, необхідність знань з анатомії людини в діяльності фахівця з фізичної реабілітації, загальну будову організму людини, а також його основних структурних підрозділів і їх взаєморозташування, функціональне призначення та взаємозв'язок органів і систем організму людини, основні діагностичні критерії для визначення анатомічних утворень.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Основи медичних знань, Валеологія і вікова фізіологія, Загальна психологія та історія психології, Нейропсихологія, Психофізіологія, Основи психокорекції, Психодіагностика, Основи психотерапії, Психотренінг, Патопсихологія.

Зміст навчальної дисципліни Загальна будова тіла людини. Кістки черепа і тулуба. Кістки верхньої і нижньої кінцівок. Сполучення кісток. М'язи голови, шиї, тулуба. М'язи верхніх і нижніх кінцівок. Травна система. Дихальна система. Сечостатева система. Серце і судини малого кола кровообігу. Артеріальна система. Венозна і лімфатична системи. Центральна нервова система. Периферійна нервова система. Вегетативна нервова і ендокринна система. Органи чуття.

Запланована навчальна діяльність лекцій - 17 год., практичних занять - 34 год., самостійна робота студентів - 93, разом 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Коляденко Г.І. Анатомія людини. – К.:Либідь, 2009. - 384с.

 2. Свиродов О.І. Анатомія людини: Підручник/ За ред. І.І.Бобрика – К.: Вища шк., 2001. - 339с.

Викладач: канд. мед. наук Головко Л.Л.


45ПП14Б129 Правові основи соціальної роботи (цивільне, сімейне, трудове право)

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 3

Семестр 6

Кредити 3

Форми навчання,для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: застосовувати правові приписи,вивчати нормативно — правові акти щодо захисту цивільних, сімейних та трудових правовідносин; правильно застосовувати роз'яснення вищих судових та інших органів; розрізняти відносини, що регулюються трудовим правом, і відносини, які регулюються іншими галузями права, й давати оцінку такому розмежуванню.

знати: проблеми, діюче законодавство, коло суспільних відносин, що належить до сфери регулювання трудового права, головну мету норм цивільного та трудового законодавства, проблеми сімейного законодавства.

Необхідні обов”язкові попередні та супутні дисципліни: правознавство.

Зміст навчальної дисципліни: Поняття, предмет та джерела цивільного права, виникнення цивільних правовідносин, цивільно-правові договори, матеріальна відповідальність, дисциплінарна відповідальність, режим робочого часу та часу відпочинку, вирішення колективних (трудових) спорів.

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., практичних занять 18 год., самостійна робота 54 год.,; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні заняття, робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Науково — практичний коментар до Сімейного кодексу України / За ред. Харитонова Є.О.- Х.:ТОВ “Одіссей”,2006.

2. Цивільний кодекс України: Науково — практичний коментар/За ред. Коссака В.М..-К., Юрінком інтер, 2010.

3. Кодекс законів про працю України // ВВРУ.-1971.-№50.- Ст. 375.

Викладач: кандидат юридичних наук, доцент Герц А.А.


45ПП15Б121 Безпека життєдіяльності

Тип дисципліни нормативна

Цикл дисципліни професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 3

Семестр 5

Кредити ЄКТС 3

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: грамотно вирішувати питання охорони праці під час трудової діяльності; самостійно приймати правильні рішення в виробничих умовах; використовувати в практичній діяльності досягнення науки та техніки в галузі охорон праці; здійснювати заходи щодо самозахисту і захисту виробничого персоналу, населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха

знати: предмет курсу, його основні поняття та термінології; організацію служби охорони праці на промислових підприємствах; систему стандартів безпеки життєдіяльності та праці; засоби захисту населення від вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійного лиха.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: правознавство, психологія

Зміст навчальної дисципліни. Виробниче середовище і його вплив на людину. Предмет і завдання дисципліни. Негативні фактори в житті людини природного, техногенного, соціально-політичного і воєнного характеру. Класифікація надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціально-політичного і воєнного характеру.

Запланована навчальна діяльність аудиторні заняття 34 год, самостійної роботи 74 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (екскурсії), наочні методи (використання обладнання підприємств, плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, письмові контрольні роботи

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Калда Г.С., Ковтун І.І., Новіцький Л.П. Курс основ охорони праці. Для студентів гуманітарних спеціальностей. – Хмельницький, 2004. – 243 с.

 2. Пістун І.П., Пігуснюк В.Д., Березовецький А.П. Безпека життєдіяльності. - Вид.: Світ, 1994.

 3. Губський А.І. Цивільна оборона. Л., 1995.

Викладач: канд. техн. наук, доцент Романішина О.В.


45ПП16Б149 Соціальна робота з різними категоріями населення

Тип дисципліни нормативна

Цикл дисципліни професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 3

Семестр 5

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: організовувати роботу з представниками різних груп населення; проводити діагностичні дослідження з метою виявлення потенційних клієнтів різних груп населення; давати психолого-педагогічну характеристику поведінці різних груп населення.

знати: основні поняття; вимоги до соціального працівника щодо організації роботи з різними групами населення; особливості різних груп населення та їх поведінка; методи та принципи роботи соціального працівника з різними групами населення; організацію надання допомоги різним групам населення

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: „Соціальна робота теорія і практика”, „Основи соціальної педагогіки”, „Система соціальних служб в Україні”, „соціальна статистика”, „Методологія і методи соціально-психологічних досліджень”, „Соціальний супровід звільнених з місць позбавлення волі”, "Соціальна робота у сфері зайнятості”, „Соціальна реабілітація та патронаж”.

Зміст навчальної дисципліни. Соціальна робота з людьми, які мають психічні розлади. Методи і методики роботи з людьми, які мають психічні розлади. Соціальна робота з людьми з інтелектуальною недостатністю. Методи і методики роботи з людьми із залежністю від психоактивних речовин. Соціальна робота з бездомними людьми. Соціальна робота з дітьми схильними до девіантної поведінки.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичних занять 34 год. самостійної роботи 76 год.; разом 144 год.

Методи викладання лекції, практичні заняття.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист практичних робіт, підсумковий контроль – екзамен.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Введення у соціальну роботу: Навч. посібник / Семигіна Т.В. та ін. – К.: Фенікс, 2001.-С.125

 2. Словник з соціальної роботи і соціальної педагогіки\ укл. Рідкодубська А.А. Якубова Л.А. ХНУ., 224с.

Викладачі: к пед.н., ст. викл. Якубова Л.А.


45ПП17Б149 Професійно-етичні основи соціальної роботи

Тип дисципліни нормативна

Цикл дисципліни професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 3

Семестр 6

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: практично застосовувати отримані знання і надавати необхідну допомогу, розпізнавати типові ситуації, аналізувати їх, відрефлексовувати результати власних спостережень

знати: проблемні сфери, де виникають етичні проблеми, етико-деонтологічні принципи, мету, завдання, сутність та зміст професійної етики, основні функції, категорії, рівні етики, особистісно-моральні якості соціального працівника,типові ситуації професійної діяльності.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Вступ до спеціальності, Основи соціальної педагогіки, Основи загальної психології, Соціальна психологія, Превентивна педагогіка, Соціальна робота з дітьми та молоддю, Соціальна робота з сім’ями, Соціально-правовий захист дітей

Зміст навчальної дисципліни Функції, принципи, категорії етики в діяльності соціального працівника. Особистісно-моральні якості фахівця. Становлення етичних традицій. Професійно-етичний кодекс фахівця.Деонтологічні принципи.Типи професійних відносин. Етичні аспекти діяльності соціального працівника. Етикет спеціаліста сфери соціальної роботи.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 15 год., практичних занять 15 год., самостійної роботи 42 год.; разом 72 год

Методи викладання лекції, практичні заняття.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист практичних робіт, підсумковий контроль – залік.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Медведева Г.П. Этика социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 208 с.

 2. Блощинська В.А. Етика. Практикум. – К.,2005. – 145с..

Викладачі: ст.викладач Цегельник М.Г.


45ПП18Б149 Превентивна педагогіка

Тип дисципліни нормативна

Цикл дисципліни професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 3

Семестр 6

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання: денна

Результати навчання

Знати: причини девіантної поведінки, класифікацію девізій, морально-правові основи правомірної поведінки, можливості навчально-виховного процесу у профілактиці і попереджені неправомірної поведінки особистості, норми і причинно-наслідкову сутність відхилень у поведінці особистості.

Вміти: проектувати методи і форми превентивної роботи, розробляти і організовувати імітаційно-ігрові форми роботи за основними напрямами відхилень у поведінці, будувати особистісні моделі превентивної роботи, планувати зміст превентивної освіти та реалізовувати його.

Необхідні попередні та супутні дисциплін. вивчення: Основи загальної педагогіки, Вікова і педагогічна психологія, Правознавство, Психологія особистості, Основи соціальної педагогіки, Правове регулювання соціальних конфліктів, Судові та правоохоронні органи, Соціальна робота з дітьми та молоддю, Соціально-педагогічна профілактика правопорушень

Запланована навчальна діяльність. Денна форма. Лекцій -30 год., практичних -30 самостійної роботи 84. Разом 144.

Методи викладання: словесні(лекція, розповідь,бесіда, пояснення), практичні(вправи, графічні вправи, лабораторні роботи, наочні (ілюстрація, демонстрування)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист практичних(лабораторних) робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1. Кондрашова Л.В. Превентивна педагогіка. Навчальний посібник. – К.: Вища школа., 2005. – 231с.

2.Кравцова М.М. Дети – изгои. Психологическая работа с проблемой. Москва.: Генезис , 2005. – 111с.

Викладачі: канд. пед. наук, доцент Соловей М.В.; старш. Викл. Возна Ю.В.


45ПП19Б129 Соціально-правовий захист дітей

Тип дисципліни нормативна

Цикл дисципліни професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 4

Семестр 8

Кредити 2

Форми навчання,для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: застосовувати правові приписи, узагальнювати практику використання сімейного законодавства з його різновидами та робити відповідні висновки за результатами узагальнення, правильно застосовувати роз'яснення вищих судових та інших органів.

знати: проблеми, діюче законодавство, особливості правового регулювання окремих інститутів сімейного права,зокрема усиновлення, аліментні зобов'язання, патронат над дітьми, опіка та піклування, права та обов'язки дітей.

Необхідні обов”язкові попередні та супутні дисципліни: правознавство, сімейне право України.

Зміст навчальної дисципліни: Поняття, предмет та джерела ОСПЗД, суб'єкти ОСПЗД, діяльність органів, які здійснюють контроль та захист дітей, поняття та функції сім'ї, опіка та піклування, патронат над дітьми, правовідносини батьків та дітей, майнові правовідносини батьків і дітей, усиновлення.

Запланована навчальна діяльність лекцій 15 год., практичних занять 15 год., самостійна робота 42 год.,; разом 72 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні заняття, робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1. Науково — практичний коментар до Сімейного кодексу України / За ред. Харитонова Є.О.- Х.:ТОВ “Одіссей”,2006.

2. Цивільний кодекс України:Науково — практичний коментар/За ред. Коссака В.М..-К., Юрінком інтер, 2010

Викладач: кандидат юридичних наук, доцент Герц А.А.


45ПП20Б149 Основи кримінальної психології

Тип дисципліни нормативна

Цикл дисципліни професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 4

Семестр 7

Кредити ESTS-3

Форма навчання денна

Результати навчання:

знати: основні проблеми кримінакльної психології, предмет та завдання; психологічні закономірності виникнення і динаміки протиправних установок, мотивів учинення злочинів, психологічні особливості злочинної поведінки неповнолітніх; теоретичні засади діяльності соціального працівника щодо попередження асоціальних тенденцій; форми, методи та прийоми виховної, профілактичної роботи з різними категоріями неповнолітніх у місцях соціальної ізоляції.

вміти: володіти теоретичними знаннями з кримінальної психології; надавати психологічну характеристику та визначати психологічні особливості субєкта злочину; організовувати профілактичну та корекційнно-виховну роботу з різними категоріями неповнолітніх у місцях соціальної ізоляції.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: соціальна психологія, психологія особистості, основи соціалізації особистості, соціально-педагогічна профілактика правопорушень, правові основи соціальної роботи.

Зміст навчальної дисципліни Кримінальна психологія у системі психології та правознавства. Психологічний механізм злочину. Злочинність, як кримінально-психологічне явище. Особистість, як суб’єкт злочину. Група, як суб’єкт злочину.

Психологія організованої злочинності. Психологічні особливості злочинності неповнолітніх. Криміногенне середовище та субкультура злочинності неповнолітніх.

Об'єкти агресії групи. Шляхи профілактики злочинності неповнолітніх. Кримінально-психологічна характеристика рецидиву. Міждисциплінарні дослідження проблеми неосудності. Психологія жертви злочину. Судово –психологічна експертиза та психологічна консультація.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота 57 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповіді, пояснення), наочні методи (відеофільми)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист рефератів.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Бедь В.В. Юридична психологія: Навч. посібник -Львів: ”Новий сві.-2000”,К.: „Каравела”-2002.

 2. Пирожков В. Ф. Криминальная психология.- М., 1998

 3. Юридична психологія : Підручникдля студ. юрид. Закладів і факул. За ред..:В.Г. Андросюк, Л.І. Казиміренко.

Викладачі: канд. псих. наук, доцент Попик Ю.В.


45ПП21Б128 Патопсихологія

Тип дисципліни нормативна

Цикл дисципліни професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 4

Семестр 8

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: проводити психологічне обстеження з урахуванням нозологічної та вікової специфіки, планувати організацію обстеження, проводити вибір адекватного діагностичного апарату, володіти клініко-психологічними методами.

знати: предмет, завдання та міждисциплінарні зв’язки патопсихології; основні теоретико-методологічні проблеми патопсихології та клінічної психології; основні медичні поняття, загальну психопатологію, основні психічні хвороби.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Основи медичних знань, Валеологія і вікова фізіологія, Загальна психологія та історія психології, Нейропсихологія, Основи психокорекції, Загальна і порівняльна педагогіка, Психодіагностика, Основи психотерапії, Психотренінг, Практикум з групової психокорекції.

Зміст навчальної дисципліни патопсихологія як галузь психології та її співвідношення з психопатологією і психіатрією, поняття про психічну норму і патологію; методи патопсихологічного дослідження; патопсихологія емоцій, сприйняття, пам’яті, мислення, інтелекту, потреб і мотивацій, волі, поведінки, уваги, свідомості; патопсихологія шизофренії, біполярного афективного розладу, епілепсії, екзогенно-органічних, невротичних розладів, розладів особистості, психічних розладів внаслідок вживання психоактивних речовин, суїцидальної поведінки.

Запланована навчальна діяльність лекцій 10 год., лабораторних занять 10 год. самостійної роботи 88 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, захист лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Зейгарник Б. В. Патопсихология. Под ред. А. С. Спиваковской / М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Прес, 2000.

 2. Мягков И. Ф., Боков С. Н. Медицинская психология: основы патопсихологии и психопатологии: Учебник для вузов. – М.: Издательская корпорация "Логос", 1999.

 3. Рубинштейн С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в клинике. (Практическое руководство). – М.: Апрель-Пресс, издательство Института Психотерапии, 2004.

Викладачі: Гаврилькевич В.К.