Анотації дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”


Спеціальність – Практична психологіяОписи дисциплін циклу професійної і практичної підготовки


11ПП01М128 Методологія і організація наукових досліджень

Тип дисципліни – нормативна

Цикл - професійної та практичної підготовки

Мова навчання – українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС – 5,0

Форми навчання: денна.

Результати навчання

знати: проблеми педагогічної науки, наукової діяльності, методології і методики наукових досліджень, організацію наукових досліджень; класифікацію наукових досліджень, інформаційне забезпечення наукових досліджень.

вміти: галузі методології і методики наукових досліджень; обґрунтовувати тему наукового дослідження, визначати об’єкт, предмет дослідження; користуватися загальними і спеціальними методами наукового дослідження

Необхідні попередні та супутні дисципліни. Основи соціально-педагогічних досліджень; Соціологія. Педагогіка вищої школи

Запланована навчальна діяльність. Лекцій -24 год., практичних -12 самостійної роботи 144. Разом 180.

Методи викладання: словесні(лекція, розповідь,бесіда, пояснення), практичні(вправи, графічні вправи, лабораторні роботи, наочні (ілюстрація, демонстрування)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист практичних(лабораторних) робіт, захист курсової роботи

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1.Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методологія наукового дослідження: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2004. – 216с.

2.Білуха М.Т. Основи наукових досліджень. Підручник. К.: Вища школа. 1997 -271с.

Викладач: д.психол.н., проф. Потапчук Є.М.


11ПП02М128 Психологія саморегуляції

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

знати: сутність і системні основи саморегуляції; структурно-функціональну організацію системи психічної саморегуляції особистості

вміти:  застосовувати на практиці основні методи поведінкової саморегуляції; застосовувати на практиці основні методи емоційної саморегуляції; застосовувати на практиці основні методи інтелектуальної саморегуляції; здійснювати моральну саморегуляцію.

Необхідні попередні та супутні дисципліни. Основи медичних знань, Валеологія і вікова фізіологія, Загальна психологія та історія психології, Нейропсихологія, Психофізіологія, Основи психокорекції, Психодіагностика, Основи психотерапії, Психотренінг, Патопсихологія.

Запланована навчальна діяльність. Лекцій -12 год., практичних -12 самостійної роботи 72. Разом 108.

Методи викладання: словесні(лекція, розповідь,бесіда, пояснення), практичні(вправи, графічні вправи, лабораторні роботи

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Прокофьев Л. Е. Основы психической саморегуляции: Учеб. пособие / Ред. О. П. Панайотти. – СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2003. – 31 с. – (Мир медицины).

 2. Прохоров А. О. Методы психической саморегуляции: Учеб. пособие / Казанский государственный пед. ин-т. – Казань: КГПИ, 1990. – 107 с.

Викладач: к.психол.н. Гаврилькевич В.К.11ПП03М128 Психогігієна та психопрофілактика

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

знати: сутність, основні напрямки, завдання, принципи психогігієни, рівні і завдання психопрофілактики, їх теоретико-методологічні основи; основі ознаки та фактори психічного здоров’я та саногенного потенціалу особистості; практичні методи і прийоми психогігієни і психопрофілактики

вміти: складати програми психогігієнічних і психопрофілактичних заходів; здійснювати психогігієнічні та психопрофілактичні заходи; володіти основним прийомам психологічної самодопомоги.

Необхідні попередні та супутні дисципліни. Валеологія і вікова фізіологія, Загальна психологія та історія психології, Нейропсихологія, Психофізіологія, Основи психокорекції, Психодіагностика, Основи психотерапії, Психотренінг, Патопсихологія.

Запланована навчальна діяльність. Лекцій -12год., практичних -12 самостійної роботи 84. Разом 108.

Методи викладання: словесні(лекція, розповідь,бесіда, пояснення), вправи, лабораторні роботи, наочні (ілюстрація, демонстрування)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Болтівець С. І. Педагогічна психогігієна: теорія та методика : Монографія. — К. : Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 2000. – 302 с.

 2. Воробейчик Я. Н. Поклитар Е. А. Основы психогигиены. – К. : Здоровье. – 1989. – 184 с.

 3. Куликов Л. В. Психогигиена личности. – СПб. : Питер, 2004. – 464 с.

Викладач: к.психол.н., доц. Подкоритова Л.О.


11ПП04М128 Педагогіка і психологія вищої школи

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: психологічні особливості розвитку у студентські роки; виявляти причини дезадаптованості студентів; планувати та успішно реалізувати професійну самоосвіту та самовиховання.

знати: предмет, завдання та методи педагогіки і психології вищої школи; вікові та індивідуальні особливості студента; сучасні технології навчання у вищому навчальному закладі; основні напрямки виховання студентської молоді

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: психологія, філософія, педагогіка.

Зміст навчальної дисципліни Психологія діяльності студентів у ВНЗ. Вікові та індивідуальні особливості студента. Психологія виховання студентської молоді. Методи, засоби і форми навчання у вищій школі. Методи і форми виховання.

Запланована навчальна діяльність лекцій 12 год., практичних занять 12 год., самостійної роботи 84 год.; разом 108 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (робота в групах, в парах, елементи тренінгу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Педагогіка. Навчальний посібник./ В.М. Галузяк, М.І. Сметанський, В.І. Шахов. – Вінниця:РВВ ВАТ «Вінницька обласна друкарня», 2001. 200с.

 2. Томчук М. І. Психологія вищої школи// Навчальний посібник. Вінниця ВСЕІ університету „Україна". 2006, 123с.

 3. Чернілевський Д.В., Томчук М.І. Педагогіка та психологія вищої школи//Навчальний посібник з грифом. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів. Вінниця: ВСЄІ Університету „Україна", 2006. - 402с.

Викладачі: д.пед. н., проф. Сметанський М.І.


11ПП05М128 Психологія професійної орієнтації та професійного відбору

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: охарактеризувати групи професій, мети та засобів праці; скласти професіограму; охарактеризувати мотиви вибору професії в різні вікові періоди; визначити професійні інтереси та здібності;

знати: основні проблеми професійного становлення особистості; психологічні особливості криз професійного самовизначення; характеристику професій та їх класифікацію; сутність, мету та завдання профорієнтації

Необхідні обов’язкові та супутні дисципліни: психодіагностика, реабілітаційна робота, робота соціального педагога в закладах освіти.

Зміст навчальної дисципліни Основні проблеми професійного становлення особистості. Психологічні особливості криз професійного самовизначення. Характеристику професій та їх класифікацію. Сутність, мету та завдання профорієнтації;

Запланована навчальна діяльність лекцій 12 год., практичних занять 24 год., самостійної роботи 72 год.; разом 108 год.

Методи викладання лекція, практичне заняття(семінар), індивідуальна робота.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, письмовий контроль, домашні завдання

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Климов Е.А. Как выбирать профессию: Книга для учащихся старших классов средней школы.- М.: Просвещение, 1990.

 2. Скиба М.Є., Коханко О.М. Теорія і практика професійно-орієнтаційної роботи з молоддю: Навчальний посібник/ М.Є. Скиба, О.М. Коханко.- Хмельницький: ХНУ, 2007.-322с.

Викладачі: д. пед. н., проф. Берека В.Є.


11ПП06М128 Психологія кризових ситуацій

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5

Семестр 10

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: володіти теоретичними знаннями з віктимології, проводити психодіагностичне обстеження віктимності, розробляти план проведення реабілітаційних заходів

знати: основні цілі віктимології, предмет та завдання, типи жертв і види віктимності, віктимологію насилля, віктимологію аддиктивної поведінки

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: психологія особистості, психодіагностика, психолого-педагогічне консультування, основи психотерапії, основи клінічної психології

Зміст навчальної дисципліни загальні питання віктимології, кримінальна віктимологія, віктимологія тероризму, кризове консультування і психотерапія, віктимологія насильства, віктимологія адитивної поведінки

Запланована навчальна діяльність лекцій 12 год., практичних занять 24 год. самостійної роботи 72 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (діагностичне дослідження), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, домашнє завдання, захист творчої роботи,

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Малкина-Пых И.Г. Виктимология. Психология поведения жертвы. – М.: Эксмо, 2010. – 864с.

2. Франк Л.В. Виктимология и виктимность. – Душамбе: ДГПИ, 1972. - 126с.

3. Христенко В.Е. Психология жертвы: Учебное пособие. – Харьков: Комсум, 2001. – 256с.

Викладач: канд. псих. наук, доц. Попелюшко Р.П.


11ПП07М128 Психологія інтелекту

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: проводити діагностику інтелекту та досліджувати його структуру; прогнозувати кінцевий результат дослідження; інтерпретувати результати проведеного дослідження, узагальнювати матеріали дослідження.

знати: теорії інтелекту в контексті підходів вивчення механізмів інтелектуальної активності; особливості психологічних зв’язків обдарованості, творчості та інтелекту; основні завдання обробки і аналізу результатів; послідовність проведення тестологічного дослідження інтелекту.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Загальна психологія», «Вікова і педагогічна психологія», «Історія психології; «Психологія особистості», «Соціальна психологія», «Психодіагностика», «Патопсихологія».

Зміст навчальної дисципліни Інтелект і моделі структури інтелекту, інтелект і соціальна компетентність особистості. Методологічні основи механізмів інтелектуальної активності особистості. Теорії інтелекту в рамках кожного з підходів вивчення механізмів інтелектуальної активності. Основні принципи проведення психодіагностичного дослідження інтелекту.

Запланована навчальна діяльність лекцій 12 год., практичних занять 12 год., самостійної роботи 84 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), лабораторні заняття, робота в групі, психодіагоностичні вправи

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, індивідуальні завдання

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Копець Л.В. Психологія особистості: Навч.посіб.для студ.вищ.навч.закл. – 2-ге вид. – К.: Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 458 с.

 2. Степанова Е.И. Структура интеллекта взрослых. – М.: НИИ ООВ. – 1979.

 3. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2002. – 272 с.

Викладачі: к. психол. н, доц. Сургунд Н.А.


11ПП08М128 Організаційна психологія

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5

Семестр 10

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

знати: предмет та завдання організаційної психології; основні категорії й поняття організаційної психології; сучасні проблеми керування організаційною поведінкою; зміст, структуру й компоненти організаційної культури

вміти: здійснювати самостійно аналітичну і науково-дослідницьку роботу в області організаційної психології, застосовуючи організаційно-психологічні методи і методики відповідно до мети, задач і методології дослідження; володіти технологією прийняття організаційних управлінський рішень і практичними навичками щодо психологічного забезпечення професійної діяльності

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Вікова і педагогічна психологія», «Психофізіологія», «Нейропсихологія», «Психологія спілкування», «Психодіагностика», «Психологія особистості», «Основи психокорекції», «Основи психотерапії», «Етнопсихологія».

Зміст навчальної дисципліни Основні поняття організаційної психології. Основні теорії організації в психології. Психологічні основи організаційної поведінки. Теоретичні підходи до організаційної поведінки. Моделі організаційної поведінки. Сучасні проблеми керування організаційною поведінкою. Організаційна культура й організаційна поведінка.

Запланована навчальна діяльність лекцій 12 год., 24практичних занять год. самостійної роботи 72 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні, наочні методи (відеофільми, ілюстрації), робота в групі, творчі завдання.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, творчі доробки.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Власова О.І., Никоненко Ю.В. Соціальна психологія організацій та управління. Підручник. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 398 с.

 2. Занковский А.Н. Организационная психология: Учебное пособие для вузов по специальности «Организационная психология» - М.: Флинта:МПСИ, 2000. - 648 с.

 3. Технології роботи організаційних психологів: Навч. Посібник для студентів вищ. навч. закл. та слухачів інститутів після диплом. освіти / За науч. ред. Л.М. Карамушки. – К.: Фірма „ІНКОС”, 2005. – 366с.

Викладач: к.психол.н., доц. Кошонько Г.А.


Програма навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”Спеціальність – Соціальна педагогіка

Описи дисциплін циклу професійної та практичної підготовки


03ПП01М149 Методологія і організація наукових досліджень

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5 курс.

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання денна.

Результати навчання

знати: методології і методики наукових досліджень, організацію наукових досліджень; класифікацію наукових досліджень, інформаційне забезпечення наукових досліджень, науково-дослідний процес.

вміти: володіти теоретичними знаннями у галузі методології і методики наукових досліджень; обґрунтовувати тему наукового дослідження, визначати об’єкт, предмет дослідження; складати алгоритм нового дослідження

Необхідні попередні та супутні дисципліни. Основи соціально-педагогічних досліджень; Соціологія. Педагогіка вищої школи

Запланована навчальна діяльність. Лекцій -17 год., практичних -17 самостійної роботи 110. Разом 144.

Методи викладання: словесні(лекція, розповідь,бесіда, пояснення), практичні(вправи, графічні вправи, лабораторні роботи, наочні (ілюстрація, демонстрування)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист практичних(лабораторних) робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методологія наукового дослідження: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2004. – 216с.

2. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень. Підручник. К.: Вища школа. 1997 -271с.

Викладачі: канд. пед. наук, доцент Соловей М.В.


03ПП02М128 Педагогіка вищої школи

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 1,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: організовувати та проводити лекційні, семінарські заняття; виявляти причини дезадаптованості студентів; планувати та успішно реалізувати професійну самоосвіту та самовиховання.

знати: предмет, завдання та методи педагогіки і психології вищої школи; психологію студентського колективу; психологію колективу кафедри; методи, засобі і форми навчання у вищій школі; сучасні технології навчання у вищому навчальному закладі; методи і форми виховання у ВНЗ.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: психологія, філософія, педагогіка.

Зміст навчальної дисципліни Психологія діяльності студентів у ВНЗ. Педагогіка вищої школи як наука. Професійне самовдосконалення майбутніх фахівців. Сучасні технології навчання у вищому навчальному закладі. Основні напрямки виховання студентської молоді. Методи і форми виховання.

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год., практичних занять 18 год., самостійної роботи 36 год.; разом 72 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (робота в групах, в парах, елементи тренінгу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Педагогіка. Навчальний посібник./ В.М. Галузяк, М.І. Сметанський, В.І. Шахов. – Вінниця:РВВ ВАТ «Вінницька обласна друкарня», 2001. 200с.

 2. Томчук М. І. Психологія вищої школи// Навчальний посібник. Вінниця ВСЕІ університету „Україна". 2006, 123с.

 3. Чернілевський Д.В., Томчук М.І. Педагогіка та психологія вищої школи//Навчальний посібник з грифом. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів. Вінниця: ВСЄІ Університету „Україна", 2006. - 402с.

Викладачі: д.пед. н., проф. Сметанський М.І.


03ПП03М149 Методика викладання педагогіки у вищій школі.

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

знати: концептуальні напрями розвитку вищої освіти в Україні; дидактичні основи підготовки педагогічних кадрів у системі вищої освіти; основи організації навчання за кредитно-модульною технологією; методичні основи дистанційного навчання студентів

вміти розробляти професійно-кваліфікаційну модель педагога; складати індивідуальний навчальний план викладача; розробляти модульну навчальну програму викладання педагогічних дисциплін; готувати і читати лекцію, семінарські, практичні і лабораторні заняття; здійснювати педагогічний контроль і оцінку знань, умінь і навичок студентів

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: теорії та методи соціальної роботи, технології соціально-педагогічної роботи за рубежем, технології соціально-педагогічної діяльності, соціальна психологія, етнопсихологія, конфліктологія, вікова та педагогічна психологія, загальна та порівняльна педагогіка, соціальна педагогіка

Зміст навчальної дисципліни Концептуальні напрями розвитку вищої освіти в Українію. Дидактичні основи підготовки педагогічних кадрів у системі вищої освіти. Організації навчання у ВНЗ за кредитно-модульною технологією. Методика організації курсового і дипломного дослідження студентів з педагогіки. Методика організації практичної підготовки студентів, керівництво позааудиторною роботою. Методичні основи дистанційного навчання студентів

Запланована навчальна діяльність лекцій 17год., практичних занять 17год., самостійної роботи 110 год., всього 144 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист практичних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Вища освіта в Україні: Навчальний посібник/ За ред.: В.Г.Кременя, С.М.Ніколаєнка.- К.: Знання, 2005.- 327с.

 2. Методика навчання та наукових досліджень у вищій школі.- К.: Вища школа, 2002

 3. Методика розробки основних документів з організації навчального процесу в університеті/ Уклад.: В.І. Бегняк, Г.В. Красильникова, О.В. Пащенко, С.Г. Костогриз, І.Л. Андрієнко.- Хмельницький: ХНУ, 2005.- 52с.-

Викладачі: канд. пед. наук, доцент Рідкодубська А.А.
03ПП04М128 Психологія вищої школи

Тип дисципліни Нормативна

Цикл Гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Мова навчання Українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 1,5

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

знати: предмет, завдання та методи психології вищої школи; вікові та індивідуальні особливості студента; психологію студентського колективу; психологію колективу кафедри; психологію виховання студентської молоді;

вміти: робити аналіз протікання власних пізнавальних та емоційних процесів та їх корекцію; робити самооцінку власних психічних станів та інших людей; виявляти причини дезадаптованості студентів; планувати та успішно реалізувати професійну самоосвіту та самовиховання.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: психологія, філософія.

Зміст навчальної дисципліни Психологія діяльності студентів у ВНЗ. Вікові та індивідуальні особливості студента. Проблеми формування професійної спрямованості студентів Психологія студентського колективу. Психологічні особливості проведення лекційного семінарського, практичного, лабораторного заняття. Проблема організації самостійної роботи студента. Психологія виховання студентської молоді.

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год., практичних занять 18 год., самостійної роботи 36 год.; разом 72 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (робота в групах, в парах, елементи тренінгу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Чернілевський Д.В., Томчук М.І. Педагогіка та психологія вищої школи//Навчальний посібник з грифом. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів. Вінниця: ВСЄІ Університету „Україна", 2006. - 402с.

 2. Томчук М. І. Психологія вищої школи// Навчальний посібник. Вінниця ВСЕІ університету „Україна". 2006, 123с.

 3. Томчук М. 3., Комар Т. О., Скрипник В.А. Психологія адаптацією до навчання студентів з особливими потребами - Вінниця: Глобус - Прес, 2005, - 226с.

Викладачі: д.пс. н., проф. Томчук М.І.