Анотації дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”


Спеціальність – практична психологія


Описи дисциплін професійної та практичної підготовки


11ПП01С128 Психологія інтелекту

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: проводити діагностику інтелекту та досліджувати його структуру; представляти стимульний матеріал та фіксувати в протоколі відповіді; прогнозувати кінцевий результат дослідження; інтерпретувати результати проведеного дослідження, узагальнювати матеріали дослідження.

знати: моделі структури інтелекту; теорії інтелекту; основні принципи проведення психодіагностичного дослідження інтелекту; основні завдання обробки і аналізу результатів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Загальна психологія», «Вікова і педагогічна психологія», «Історія психології; «Психологія особистості», «Соціальна психологія», «Психодіагностика», «Патопсихологія».

Зміст навчальної дисципліни Методологічні основи механізмів інтелектуальної активності особистості. Поняття про обдарованість та її психологічні особливості. Основні принципи проведення психодіагностичного дослідження інтелекту. Етапи аналітичної частини експериментальної роботи з дослідження інтелекту.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних занять 17 год., самостійної роботи 74 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні заняття, наочні методи (слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, індивідуальні завдання, прилюдний захист індивідуальних завдань

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Копець Л.В. Психологія особистості: Навч.посіб.для студ.вищ.навч.закл. – 2-ге вид. – К.: Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 458 с.

 2. Степанова Е.И. Структура интеллекта взрослых. – М.: НИИ ООВ. – 1979.

 3. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2002. – 272 с.

Викладачі: канд. психол. наук, доцент Сургунд Н.А.


11ППП02С128 Психологія лідерства

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: використовувати методи дослідження стилів лідерства і керівництва; вміти визначати свої характеристики лідера; навчати способам ефективної лідерської поведінки; розвивати лідерські якості і здібності.

знати: психологію індивідуального лідерства; суттєві характеристики лідерства; типологію стилів лідерства; основні принципи ефективності влади; моделі і форми комунікації.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:загальна психологія та історія психології, вікова психологія, психологія спілкування, психологія особистості, психологія конфлікту, соціальна психологія, психодіагностика, основи психокорекції, основи медичних знань, валеологія і вікова фізіологія.

Зміст навчальної дисципліниЛідерство: суть та історичні етапи вивчення в психології. Характеристика лідерства. Сучасні моделі лідерства. Лідерство як влада. Лідерство як керівництво. Специфіка управлінської комунікації. Психологія політичного лідерства. Особистість політичного лідера. Методи вивчення лідерства і керівництва.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год. самостійної роботи 74 год.; разом 108год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

1. Психологиялидерства: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок. Мн.: Хар-вест, 2004.

2. Психологияуправления: Курс лекций / Л. К. Аверченко, Г. М. Залесов и др. Отв. ред.

Викладачі:док. філос. наук Петрук Н. К., викладач Антонова З. О.


11ПП03С121 Охорона праці в галузі і цивільний захист

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: прогнозувати можливість виникнення та масштаби надзвичайних ситуацій; практично здійснювати заходи щодо захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійних лих та у разі застосування сучасної зброї;

знати: завдання та організаційну структуру цивільної оборони України; характеристику осередків зараження та ураження, які виникають у надзвичайних умовах мирного та воєнного часу; способи і засоби захисту населення і територій від вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійних лих, великих пожеж і сучасної зброї масового ураження

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: екології, безпека життєдіяльності, основи охорони праці, дисциплін, що безпосередньо формують компетенції фахівця на рівні "Бакалавр" відповідного напрямку підготовки.

Зміст навчальної дисципліни. Класифікація надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціально-політичного і воєнного характеру. Основи захисту об’єкта господарської діяльності. Діяльність організацій щодо захисту персоналу, населення і навколишньої території. Запобігання і усунення надзвичайної ситуації на об’єкті. Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на об’єкті господарської діяльності.

Запланована навчальна діяльність аудиторні заняття 17 год., самостійної роботи 55 год.; разом 72 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (екскурсії), наочні методи (використання обладнання, плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, письмові контрольні роботи

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Стеблюк М.І. Цивільна оборона. - К., 1994.

 2. Губський А.І. Цивільна оборона. Л., 1995.

 3. Закон "Про цивільну оборону України", 1993.

Викладач: ст.. викладач Мисліборський В.В.


11ПП04С128 Тренінг особистісного росту

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 5,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, дистанційна

Результати навчання

вміти: планувати, організовувати та проводити тренінг; володіти методикою конструювання та проведення ділових ігор та тренінгових вправ; володіти основними експериментально-психологічними методиками, спрямованими на дослідження психічних функцій, процесів і станів

знати: науково-методичні основи та основні принципи активного соціально-психологічного навчання; методи активного соціально-психологічного навчання, їх класифікацію; психологічний механізм впливу при застосуванні методів активного соціально-психологічного навчання

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: загальна психологія, психологія особистості, основи психокорекції з практикумом, психотренінг, психологія конфлікту.

Зміст навчальної дисципліни Основні принципи активного соціально-психологічного навчання. Взаємодія в тренінговій групі. Теоретичні та організаційні основи тренінгу міжособистісного спілкування. Соціально-психологічний тренінг сензитивності.

Запланована навчальна діяльність лабораторних занять 68 год. самостійної роботи 112 год.; разом 180 год.

Методи викладання практичні, наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, захист практично-лабораторних робіт.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Быков А.К. Методы активного социально-психологического обучения: Учебное пособие. М., 2005.

 2. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: Учеб. пособие. М., 2005.

 3. Мілютіна К.Л. Теорія та практика психологічного тренінгу: Навч. Посіб. – К.: МАУП, 2004. – 192с.

Викладачі: канд. психол. наук, доцент Комар Т.В.


Програма навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”


Спеціальність – Соціальна педагогіка

Описи дисциплін циклу професійної та практичної підготовки


03ПП01С149 Соціально-педагогічні інноваційні технологогії: теорія і практика

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійно-практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5

Семестр 10

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

знати: предмет методики викладання; форми і засоби навчання, цілі та завдання курсу; організаційні основи діяльності викладача.

вміти: методично правильно підготувати професійно спрямовану лекцію; підготувати популярну лекцію та виступити з нею перед населенням; підготувати та провести ігрове практичне заняття в аудиторії студентів-психологів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: “Історія педагогіки”, “ Вступ до спеціальності”, “Загальна та порівняльна педагогіка”, “Соціальна педагогіка”, “Етнопедагогіка”,

Зміст навчальної дисципліни визначення предмету, цілей та завдань курсу; вивчення особливостей різних форм навчального процесу: лекції, практичні та семінарські заняття, лабораторні заняття, гра; визначення місця та ролі психологічної просвіти.

Запланована навчальна діяльність лекцій 6 год., 6практичних занять год. самостійної роботи 60 год.; разом 72 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні, наочні методи (відеофільми, ілюстрації), робота в групі, творчі завдання.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, творчі доробки.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Вища освіта в Україні: Навчальний посібник/ За ред.: В.Г.Кременя, С.М.Ніколаєнка.- К.: Знання, 2005.- 327с.

 2. Педагогіка. Навчальний посібник./ В.М. Галузяк, М.І. Сметанський, В.І. Шахов. – Вінниця:РВВ ВАТ «Вінницька обласна друкарня», 2001. 200с.

 3. Чернілевський Д.В., Томчук М.І. Педагогіка та психологія вищої школи//Навчальний посібник з грифом. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів. Вінниця: ВСЄІ Університету „Україна", 2006. - 402с.

Викладач: к.пед.н., доц. Москалюк О.І.


03ПП02С128 Диференційна психологія

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійно-практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5

Семестр 10

Кредити ЄКТС 3,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: визначати індивідуальні особливості людей, належність до того чи іншого психологічного типу; визначати шляхи психокорекції клієнтів з врахуванням їх індивідуально-психологічних особливостей.

знати: специфіку та методи, принципи диференційної психології; індивідуальні особливості когнітивної, афективної сфер, поведінкові реакції, соціальні установки.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Загальна психологія», «Вікова і педагогічна психологія», «Психофізіологія», «Нейропсихологія», «Психодіагностика», «Основи психокорекції», «Основи психотерапії».

Зміст навчальної дисципліни Предмет, історія та методи диференційної психології. Джерела індивідуальних відмінностей. Різні аспекти індивідуальних відмінностей. Аспекти статево-рольової диференціації. Стильові особливості індивідуальності

Запланована навчальна діяльність лекцій 24 год., 12практичних занять год. самостійної роботи 72 год.; разом 108 год.

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні, наочні методи (відеофільми, ілюстрації), робота в групі, творчі завдання.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, творчі доробки.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Анастази А. Дифференциальная психология. М.: Апрель-Пресс, 2001. – 745 с.

 2. Машков В.Н. Дифференциальная психология человека. - СПб.: Питер, 2008, 288 с.

 3. Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология: Учебное пособие / С.К. Нартова-Бочавер. – М.: Флинта, Моковский психолого-социальный институт, 2003. – 280 с.

Викладач: к.психол.н., доц. Подкоритова Л.О.


03ПП03С128 Психологія розвитку

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійно-практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 10

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна, Результати навчання

вміти: виявляти відповідність психічного розвитку людини щодо її віку; виявляти причини аномалій психічного розвитку людини.

знати: предмет, завдання психології розвитку; теорії розвитку психіки; основні методи дослідження у психології розвитку; принципи та закономірності психічного розвитку;особливості розвитку психіки при нормальній і аномальній лініях розвитку на протязі життя людини від народження до смерті.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: загальна психологія, психофізіологія, соціальна психологія, педагогічна психологія, диференціальна психологія, вікова психологія, психологія особистості, основи психокорекції, психотерапія.

Зміст навчальної дисципліни Психологія розвитку як наука, її предмет, завдання та основні лінії психічного розвитку. Співвідношення понять: зміни, розвиток, дозрівання, формування і становлення. Основні характеристики, тенденції і лінії психічного розвитку. Принципи і закономірності психічного розвитку.

Запланована навчальна діяльність лекцій 6 год., практичних занять 6 год., самостійної роботи 60 год.; разом 72 год

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (робота в групах, в парах, елементи тренінгу).

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, письмове опитування.

Вид семестрового контролю залік

Рекомендована література

 1. Волкова Б.С., Волкова Н.В. Психология развития человека: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект, 2004. – 224с.

 2. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития – 9-е изд. СПб.:Питер, 2005. – 940с.

 3. Миллер С. Психология развития: методыисследования – СПб.: Питер, 2002. – 464с.

 4. Психология человека от рождения до смерти. Психологическая энциклопедия Под общей редакцией А.А.Реана. – Санкт-Петербург изд. Дом “Нева”, М.. «ОЛМА-ПРЕСС» 2002.

Викладачі: д.пс.н., проф., Томчук М.І., ст. викладач Параскевич Л.Г.


03ПП04С149 Психолого-педагогічне консультування

Тип дисципліни нормативна

Цикл дисципліни – професійно-практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 10

Кредити ESTS-3.0

Форма навчання денна

Результати навчання:

вміти: надавати консультативну допомогу, проводити діагностику психологічних проблем та відхилень клієнтів, аналізувати ситуації, що виникають в ході психотерапевтичної роботи з клієнтом; конкретизувати, планувати: формулювати мету; володіти стратегіями вирішення проблем

знати: основні завдання, принципи, підходи, прийоми, методи і техніки психологічного консультування; особливості індивідуального, сімейного та групового консультування; особливості та умови проведення консультативної бесіди з різними категоріями клієнтів; психологічні механізми взаємодії консультанта та клієнта.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Психологія особистості, Психогігієна і психокорекція, Загальна психологія, Вікова та педагогічна психологія, Соціальна психологія, Психотренінг, Основи психотерапії.

Зміст навчальної дисципліни Основні поняття, мета та завдання психологічного консультування як напряму діяльності практичного психолога. Структура психологічного консультування. Моделі психологічного консультування. Методи та засоби впливу, процедури та техніки у психологічному консультуванні. Запланована навчальна діяльність: лекцій 12 год., практичні заняття 18 год., самостійна робота 78 год.; разом 108 год.

Методи викладання лекції, практичні заняття, тренінгові заняття.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, письмові роботи, тестування, моделювання ситуацій , підсумковий контроль – екзамен.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література:

 1. Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Групповая психотерапия. – М.: Академический Проект: ОППЛ, 2002. – 464 с. (Серия «Gaudeamus»).

 2. Глэддинг С. Психологическое консультирование: 4-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – 736 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»).

 3. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика психологического консультирования – СПб.: Питер, 2001.

Викладачі: канд. псих. наук, доцент Романовська Л.І.


03ПП05С121 Охорона праці в галузі і цивільний захист

Тип дисципліни нормативна

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: практично здійснювати заходи щодо захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійних лих та у разі застосування сучасної зброї; організовувати взаємодію з відповідними державними органами та структурами для забезпечення зовнішнього захисту; проводити розрахунки пов’язані, із втратами від надзвичайних ситуацій;

знати: завдання та організаційну структуру цивільної оборони України; способи і засоби захисту населення і територій від вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійних лих, великих пожеж і сучасної зброї масового ураження; порядок дій формувань ЦО і населення в умовах надзвичайних ситуацій

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: екології, безпека життєдіяльності, основи охорони праці, дисциплін, що безпосередньо формують компетенції фахівця на рівні "Бакалавр" відповідного напрямку підготовки.

Зміст навчальної дисципліни. Класифікація надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціально-політичного і воєнного характеру. Основи захисту об’єкта господарської діяльності. Діяльність організацій щодо захисту персоналу, населення і навколишньої території.

Запланована навчальна діяльність аудиторні заняття 17 год., самостійної роботи 55 год.; разом 72 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (екскурсії), наочні методи (використання обладнання, плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, письмові контрольні роботи

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Стеблюк М.І. Цивільна оборона. - К., 1994.

 2. Губський А.І. Цивільна оборона. Л., 1995.

 3. Закон "Про цивільну оборону України", 1993.

Викладач: ст.. викладач Мисліборський В.В.


03ПП06С149 Основи профорієнтаційної роботи

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5 курс

Семестр 9

Кредити ЄКТС 6,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна

Результати навчання

вміти: визначити особливості готовності молоді до вибору професії; скласти професіограму; охарактеризувати мотиви вибору професії в різні вікові періоди; визначити професійні інтереси та здібності;

знати: основні проблеми професійного становлення особистості; характеристику професій та їх класифікацію; чинники позитивного та негативного впливу на вибір професії; сутність, мету та завдання профорієнтації;

Необхідні обов’язкові та супутні дисципліни: психодіагностика, реабілітаційна робота, робота соціального педагога в закладах освіти.

Зміст навчальної дисципліни Історія становлення системи профорієнтації. Основні проблеми професійного становлення особистості. Характеристику професій та їх класифікацію. Чинники позитивного та негативного впливу на вибір професії. Сутність, мету та завдання профорієнтації;

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., практичних занять 36 год., самостійної роботи 144 год.; разом 216 год.

Методи викладання лекція, практичне заняття(семінар), індивідуальна робота.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, письмовий контроль, домашні завдання

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Климов Е.А. Как выбирать профессию: Книга для учащихся старших классов средней школы.- М.: Просвещение, 1990.

2. Скиба М.Є., Коханко О.М. Теорія і практика професійно-орієнтаційної роботи з молоддю: Навчальний посібник/ М.Є. Скиба, О.М. Коханко.- Хмельницький: ХНУ, 2007.-322с.

Викладачі: проф. Поліщук С.Й., ст. викладач Овод Ю.В.03ПП07С149 Робота соціального педагога в установах пенітенціарної системи

Тип дисципліни - нормативна

Цикл дисципліни – професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС – 4,0

Форми навчання: денна

Результати навчання

знати: причин девіантної поведінки, класифікацію девіацій, можливості навчально-виховного процесу у профілактиці і попереджені неправомірної поведінки особистості, норми і причинно-наслідкову сутність відхилень у поведінці особистості.

вміти: вести превентивну роботу; проектувати методи і форми превентивної роботи, будувати особистісні моделі превентивної роботи, планувати зміст превентивної освіти та реалізовувати його.

Необхідні попередні та супутні дисциплін. Основи загальної педагогіки, вікова і педагогічна психологія, правознавство, правове регулювання соціальних конфліктів, соціально-правовий захист, соціальна робота з дітьми та молоддю, соціально-педагогічна профілактика правопорушень, соціальна робота в сім’ї.

Запланована навчальна діяльність. Лекцій -24 год., практичних -12 самостійної роботи- 104 . Разом 144 .

Методи викладання: словесні(лекція, розповідь,бесіда, пояснення), практичні(вправи, графічні вправи, лабораторні роботи, наочні (ілюстрація, демонстрування)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестування, захист практичних(лабораторних) робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Кондрашова Л.В. Превентивна педагогіка. Навчальний посібник. – К.: Вища школа., 2005. – 231с.

 2. 2.Кравцова М.М. Дети – изгои. Психологическая работа с проблемой. Москва.: Генезис , 2005. – 111с.

Викладачі: канд. психол. н, доц. Попик Ю.В.Програма навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”Спеціальність – соціальна робота

Описи дисциплін циклу професійної і практичної підготовки


45ПП01С149 Основи соціального партнерства

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кркдити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: будувати багатопланові стратегії та підходи, застосовувати основні принципи системної організації, вести взаємодію з соціальними середовищем, формувати гармонійні партнерські взаємовідносини

знати: пріоритети соціальної політики, принципи ефективного співробітництва, шлях досягнення розумних компромісів, схеми соціального партнерства, способи ведення соціального діалогу, законодавство щодо організації соціального партнерства;

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: історія соціальної роботи, технології соціальної роботи, система соціальних служб України, моделювання соціальних проектів.

Зміст навчальної дисципліни Принципи ефективного співробітництва. Структура механізму соціально-партнерського управління. Основні фактори для соціальних служб у визначенні партнера. Шлях досягнення розумних компромісів. Схеми соціального партнерства. Співпраця як соціальна взаємодія. Реалізація функцій соціального партнерства за допомогою ефективної моделі. Напрямки роботи громадських та благодійних організацій у взаємодії з соціальними службами. Моделі соціального партнерства в сучасному світі.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних 34 год., самостійної роботи 93 год.; разом 144 год.

Методи викладання лекції, семінарські заняття, практичні заняття

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, в кінці курсу іспит

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Вусейнов Р. Социальное партнерство: теоретические аспекты. Новосибирск, 2005

 2. Курт Левин. Разрешение социальных конфликтов. / Перевод с англ. – СПб.: Издательство «Речь», 2000

Викладачі: проф.. Поліщук С.Й., викладач Синюк Н.В.


45ПП02С149 Соціальне прогнозування

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5

Кредити ЄКТС 4,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна: денна

Результати навчання

Вміти: прогнозувати результати дослідження в соціальній сфері; організовувати прогноз в соціальній роботі; володіти методикою прогнозування; вміти використовувати нормативний та пошуковий прогноз; розмежовувати поняття «прогноз» та «прогнозування»; використовувати екстраполяційні, статистичні, метод Дельфи в соціальній роботі.

Знати: сутність поняття «прогноз», «прогнозування», «соціальне прогнозування»; методи прогнозування (метод екстраполяції, експертизи, моделювання); інструментарій прогнозування; технологію прогнозних розробок соціальних процесів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: математичні методи обчислення, вступ до спеціальності, соціальна педагогіка, соціальна робота, соціальна та вікова психологія.

Зміст навчальної дисципліни: Сутність соціального прогнозування. Методи соціального прогнозування. Методологія технологічного прогнозування. Пошуковий прогноз. Нормативний прогноз. Політичне прогнозування. Методологічні аспекти вивчення методів прогнозування в прийнятті управлінських рішень.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 34 год., практичних занять 17 год; самостійної роботи 93 год.; разом 144 год..

Методи викладання: лекційні, семінарські, практичні, індивідуальні.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування, тестовий контроль, самостійна робота, повідомлення та реферативна доповідь.

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

1. Бестужев-Лада И.В., Наместникова Г.А. Социальное прогнозирование: Курс лекций. – М.: Педагогическое общество России, 2002.

2. Леньков Р.В. Социальное прогнозирование: предметная область и методы. Учеб.пособие. – М.: ГУУ, 2006.

Викладач: Голова Н.І.

45ПП03С149 Соціальна експертиза

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: досліджувати (вивчати) проблему (об’єкт) експертизи; оцінювати проблему (об’єкт) за відповідною методикою та критеріями; проводити вмотивовані оцінки, висновки та рекомендації щодо проблеми (об’єкта) експертизи.

знати: сутність та особливості соціальної експертизи в Україні; критерії соціальної оцінки; технологію експертного оцінювання, основні методи збирання і аналізу даних соціальної експертизи, методи реалізації процедур експертизи; види, форми, завдання, методичні засади соціальної експертизи управлінських рішень; технологію соціального проектування; деякі математичні аспекти соціальної експертизи.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Соціальна діагностика. Методи і організація соціологічних досліджень. Математичні основи соціологічних досліджень. Моделювання соціальних проектів. Соціальне прогнозування.

Зміст навчальної дисципліни Соціальні якості, цінності і норми як предмет соціальної експертизи. Технологія експертного оцінювання. Основні методи збирання і аналізу даних експертної оцінки та реалізації процедур. Види та форми експертизи управлінських рішень. Основи соціальної експертизи управлінських рішень. Методичні засади соціальної експертизи управлінських рішень. Деякі математичні аспекти соціальної експертизи.

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичних 34 год., самостійної роботи 93 год.; разом 144 год.

Методи викладання лекції, практичні заняття

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, реферати, іспит

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Соціальна експертиза в Україні: методологія, методика, досвід впровадження / За ред. Ю.І. Саєнка. – К.: Ін-т соціології НАНУ, 2000. – 194 с.

2. Луков В.А. Социальная зкспертиза. - М., 1996. – 208 с.

Викладач: канд. педагогічних наук, доцент Видиш М.М.


45ПП04С121Охорона праці в галузі і цивільний захист

Цикл дисциплін дисципліни професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 2,0

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна

Результати навчання

вміти: прогнозувати можливість виникнення та масштаби надзвичайних ситуацій; оцінювати радіаційну, хімічну, біологічну обстановку та обстановку, яка може виникнути внаслідок надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру; практично здійснювати заходи щодо захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійних лих та у разі застосування сучасної зброї

знати: завдання та організаційну структуру цивільної оборони України; способи і засоби захисту населення і територій від вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійних лих, великих пожеж і сучасної зброї масового ураження

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: екології, безпека життєдіяльності, основи охорони праці, дисциплін, що безпосередньо формують компетенції фахівця на рівні "Бакалавр" відповідного напрямку підготовки.

Зміст навчальної дисципліни. Класифікація надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціально-політичного і воєнного характеру. Основи захисту об’єкта господарської діяльності. Діяльність організацій щодо захисту персоналу, населення і навколишньої території.

Запланована навчальна діяльність аудиторні заняття 17 год., самостійної роботи 55 год.; разом 72 год.

Методи викладання словесні (пояснення), практичні (екскурсії), наочні методи (використання обладнання, плакатів)

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, письмові контрольні роботи

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Стеблюк М.І. Цивільна оборона. - К., 1994.

 2. Губський А.І. Цивільна оборона. Л., 1995.

 3. Закон "Про цивільну оборону України", 1993.

Викладач: ст.. викладач Мисліборський В.В.


45ПП05С149 Соціальна робота в конфесіях

Тип дисципліни нормативна

Цикл професійної та практичної підготовки

Мова навчання українська

Рік навчання 5

Семестр 9

Кредити ЄКТС 4

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна.

Результати навчання

вміти: здійснювати кваліфіковане професійне вирішення завдань у сфері соціальної роботи, володіти педагогічними та соціально-психологічними методами соціальної допомоги, складати програму соціальної роботи в контексті різних конфесій.

знати: основні історичні етапи розвитку соціальної допомоги в конфесіях, сутність соціальної роботи, її структуру та особливості здійснення у різних конфесіях, сутність та принципи особистісного підходу у соціальній роботі, основні методи соціальної роботи в різних конфесіях, основні форми та принципи організації соціальної роботи в конфесіях.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: філософія, соціальна робота в громаді, соціальна психологія, релігієзнавство.

Зміст навчальної дисципліни Релігія в життєдіяльності людини та суспільства. Закономірності соціальної роботи у сфері релігійної діяльності. Розвиток соціальної допомоги в конфесіях. Соціальна допомога в етнонаціональних релігіях. Соціальна робота в нетрадиційних конфесіях.

Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 17 год. самостійної роботи 93 год.; разом 144 год.

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, круглий стіл тощо), семінарські (дискусія, колоквіум, практична робота), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі.

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, тестування, практичні завдання, захист рефератів та контрольних робіт

Вид семестрового контролю іспит

Рекомендована література

 1. Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева 0.0. Географія релігій: Навчальний посібник, - К.: «АртЕк», 1999.

 2. Безпалько О.В. Соціальна робота в громаді: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

 3. Соціальна робота: теорія і практика: Навч. посібник / За ред. Е. І. Холостова - М., 2001.

Викладач: канд. філос. наук, доцент Бевз М.В.